Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 005020 18490873 na godz. na dobę w sumie
Mój pierwszy komputer. Wydanie II - książka
Mój pierwszy komputer. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-917-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj i zrozum swój komputer

Czy naprawdę potrzebuję komputera? To pytanie zadaje sobie każdy, kto myśli o jego zakupie. Wszyscy wiemy, że posiadanie komputera w domu czy firmie to już niemal konieczność. Jednak dla wielu osób perspektywa kontaktu z nowym, nieznanym urządzeniem i konieczności poznawania jego tajników może być czynnikiem zniechęcającym do zakupu. Tajemnicze złącza, dziwnie brzmiące nazwy... Czy ich znajomość naprawdę jest niezbędna? Czy zwykły, 'szary' użytkownik komputera musi wiedzieć o nim tak wiele? Niekoniecznie, ale pewną wiedzę należy posiąść.

W książce 'Mój pierwszy komputer. Wydanie II' znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, by stać się 'świadomym' użytkownikiem komputera. Dowiesz się, z jakich elementów składa się zestaw komputerowy i jak je dobrać , aby komputer spełniał Twoje oczekiwania. Nauczysz się podłączać do komputera urządzenia peryferyjne. Poznasz różne systemy operacyjne i aplikacje dołączane do nich. Przeczytasz tu również o najpopularniejszych aplikacjach użytkowych i rozwiązywaniu problemów z działaniem sprzętu i systemu operacyjnego.

Przekonaj się, że komputer wcale nie jest taki straszny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Mój pierwszy komputer. Wydanie II Autor: Anna Romowicz ISBN: 83-7361-917-8 Format: B5, stron: 168 Poznaj i zrozum swój komputer (cid:129) Wybierz odpowiedni¹ konfiguracjê (cid:129) Naucz siê korzystaæ z systemu operacyjnego (cid:129) Zainstaluj urz¹dzenia peryferyjne Czy naprawdê potrzebujê komputera? To pytanie zadaje sobie ka¿dy, kto myœli o jego zakupie. Wszyscy wiemy, ¿e posiadanie komputera w domu czy firmie to ju¿ niemal koniecznoœæ. Jednak dla wielu osób perspektywa kontaktu z nowym, nieznanym urz¹dzeniem i koniecznoœci poznawania jego tajników mo¿e byæ czynnikiem zniechêcaj¹cym do zakupu. Tajemnicze z³¹cza, dziwnie brzmi¹ce nazwy... Czy ich znajomoœæ naprawdê jest niezbêdna? Czy zwyk³y, „szary” u¿ytkownik komputera musi wiedzieæ o nim tak wiele? Niekoniecznie, ale pewn¹ wiedzê nale¿y posi¹œæ. W ksi¹¿ce „Mój pierwszy komputer. Wydanie II” znajdziesz wszystkie informacje niezbêdne do tego, by staæ siê „œwiadomym” u¿ytkownikiem komputera. Dowiesz siê, z jakich elementów sk³ada siê zestaw komputerowy i jak je dobraæ , aby komputer spe³nia³ Twoje oczekiwania. Nauczysz siê pod³¹czaæ do komputera urz¹dzenia peryferyjne. Poznasz ró¿ne systemy operacyjne i aplikacje do³¹czane do nich. Przeczytasz tu równie¿ o najpopularniejszych aplikacjach u¿ytkowych i rozwi¹zywaniu problemów z dzia³aniem sprzêtu i systemu operacyjnego. (cid:129) Procesor i p³yta g³ówna (cid:129) Dyski twarde i napêdy CD (cid:129) Wybór monitora (cid:129) Pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych (cid:129) BIOS (cid:129) Systemy operacyjne Windows i Linux (cid:129) Instalowanie aplikacji (cid:129) Problemy i sposoby na nie Przekonaj siê, ¿e komputer wcale nie jest taki straszny Wstęp .......................................................................... 5 Rozdział 1. Sprzęt ............................................................ 15 Dokumentacja ........................................................................................15 Co komputer musi mieć, żeby działać ...................................................16 Kiedy komputer staje się multimedialny? ............................................ 64 Co komputer może mieć, żeby działać lepiej ......................................... 71 Rozdział 2. Oprogramowanie ........................................... 89 System operacyjny — coś zaczyna się dziać .......................................... 90 Programy — jaką wybrać wersję? ......................................................... 95 Po pierwsze — Windows ....................................................................... 97 Po drugie — Linux ................................................................................125 Dość o pakietach biurowych ................................................................134 Rozdział 3. Co robić, kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? ............................................... 143 Problemy sprzętowe .............................................................................143 Nieprzyjemne komunikaty ..................................................................149 Sterowniki, sterowniki, sterowniki…....................................................153 Skorowidz ............................................................... 159 Komputer „nie widzi” monitora Jeżeli komputer „nie widzi” monitora, to Ty też nic nie widzisz, a po- wody nagłej ślepoty Twojej maszyny mogą być różne. Mają tu świetny program do rozwijania refleksu! 144 Mój pierwszy komputer Sprawdź zasilanie Sprawdź, czy monitor w ogóle jest zasilany. Jeżeli ma jakąś lampkę, to powinna się ona świecić. Jeżeli monitor pozostaje niewzruszony, to być może nie podłączyłeś go do prądu (prawie niespotykane, ale może się zdarzyć najlepszym). Nie wszystkie monitory włącza się do gniazd- ka — są też takie, które podłącza się do zasilacza komputera. Oczywi- ście jedynym ratunkiem w tej sytuacji jest podpiąć kabelek. Sprawdź podłączenie do komputera Jeżeli wiesz, że monitor dostaje potrzebną mu energię, to sprawdź, czy otrzymuje potrzebne mu dane. Być może nie podłączyłeś kabelka łączącego monitor z komputerem. Rozwiązanie? Patrz jak wyżej. Niech stanie się jasność — czyli pokręć gałką Jeżeli sprawdziłeś kabelki i wszystkie są dobrze podłączone, to powo- dem braku obrazu może być ustawiona na minimum jasność i/lub kontrast. Musisz wtedy spróbować zmienić te ustawienia. Ponieważ róż- ne monitory mają różne sposoby manipulowania obrazem, nie mogę Ci podać recepty, jak to zrobić. Mogę Ci natomiast poradzić jedno (zresztą już nie raz to ode mnie słyszałeś) — zajrzyj do dokumentacji. Tam na pewno znajdziesz potrzebne Ci informacje na ten temat. A może to nie monitor? Wiesz, że za wyświetlanie informacji na ekranie odpowiada karta gra- ficzna. Być może monitor nic nie pokazuje, bo nie otrzymuje od niej sygnału. Jeżeli masz komputer, który możesz rozkręcić i sama myśl o takim przedsięwzięciu nie wywołuje u Ciebie palpitacji serca, to spró- buj docisnąć kartę graficzną w gnieździe. Pamiętaj! Rozkręcaj obudowę i dociskaj kartę tylko i wyłącznie przy wyłączonym komputerze! Ostateczny wyrok Jeżeli dotychczas wszystko sprawdziłeś i nic nie pomogło, może to ozna- czać, że masz zepsuty monitor lub kartę graficzną. Jeżeli obowiązuje na te części gwarancja, natychmiast oddaj je do naprawy. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 145 Komputer „nie widzi” klawiatury Komputer zasygnalizuje jej brak już podczas uruchamiania. Teraz po prostu sprawdź, czy podpiąłeś ją do odpowiedniej „dziury” z tyłu kom- putera (tylko klawiatury PS2). Wejścia te są oznaczone pismem obraz- kowym i kolorystyką pasującą do wtyczki klawiatury. W innym przypad- ku spróbuj ją docisnąć — jeżeli to nie pomoże, to najprawdopodobniej klawiatura jest zepsuta. Komputer „nie widzi” myszy Brak myszki jest sygnalizowany dopiero podczas uruchamiania gra- ficznego systemu operacyjnego. Sposób postępowania i konsekwencje odpowiadają postępowaniu w przypadku klawiatury. Komputer „nie widzi” pamięci RAM Tutaj mogą wystąpić dwa przypadki: nie widzi całej pamięci lub tyl- ko jej części. Nie mam wcale pamięci W pierwszym przypadku komputer w ogóle się nie uruchomi, a brzę- czek zacznie wydawać sygnały ostrzegawcze. W takim przypadku spró- buj docisnąć pamięć w slocie lub włóż ją do innego gniazda. Oczywi- ście operacje te przeprowadzaj przy wyłączonym komputerze! Jeżeli to nic nie pomoże, to skontaktuj się z serwisem — najprawdopodobniej pamięć jest uszkodzona. Chyba jestem zapominalski W momencie uruchomienia komputera, na monitorze ukazuje się wiele informacji, na które czasami nie zwracamy uwagi. Jest tam także in- formacja o ilości pamięci operacyjnej RAM. (Zwróć uwagę na linijkę Testing memory: KB). Komputer podczas każdego uruchamiania prze- prowadza standardowy test RAM-u. Jeżeli podczas tego testu podana ilość pamięci RAM jest niezgodna z Twoimi oczekiwaniami, to może być kilka powodów tej awarii. Pa- mięć jest źle umieszczona w banku. Aby to sprawdzić, zrób to samo 146 Mój pierwszy komputer co w poprzednim przypadku, dla każdej kości z osobna. Jeżeli masz tylko jedną kość, to mogło się tak zdarzyć, że sprzedawca „pomylił się” na Twoją niekorzyść i od jego uczciwości i zaufania zależy, czy dosta- niesz to, o co prosiłeś na początku i za co zapłaciłeś. Jeżeli masz dwie lub więcej kości, być może któraś z nich jest uszkodzona. Jeżeli nie bardzo potrafisz zlokalizować ten test pamięci RAM, a masz zainstalowany system operacyjny Windows, to możesz sprawdzić, ile komputer „widzi” pamięci RAM, wybierając z Panelu sterowania iko- nę System — po jej kliknięciu otworzy się okienko takie, jak pokazane jest na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Tutaj możesz też przeczytać, jaki masz procesor Komputer „nie widzi” dysku twardego Jeżeli komputer „nie zobaczy” dysku twardego, to podczas startu kom- putera nie jest on wyświetlany w liście dostępnego sprzętu. Jeżeli ten dysk jest dyskiem, na którym chcesz umieścić lub masz zainstalowa- ny system operacyjny, albo jest to jedyny dysk, to komputer jest nie- stety bezużyteczny. Postępowanie: sprawdź, czy kabel zasilający i taśma są odpowiednio włożone i dociśnięte, sprawdź położenie zworek oraz to, czy taśma jest właściwie połączona z płytą główną komputera. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 147 Komputer „nie widzi” innego urządzenia Najpierw zobacz, czy to urządzenie jest odpowiednio podłączone — za- równo do zasilania (jeżeli takowe istnieje), jak i do komputera. Jeżeli wszystko jest podpięte, a urządzenie dalej nie działa, najprawdopodob- niej jest uszkodzone. Mam modem, a nie mogę połączyć się z Internetem Zakładam, że pamiętałeś o podłączeniu modemu do prądu i komputera (jeżeli jest to modem zewnętrzny) oraz (bagatela!) do linii telefonicz- nej. Jeżeli mimo to po włączeniu Internet Explorera ukazał się Twoim oczom taki komunikat: Rysunek 3.2. Taki komunikat możesz zobaczyć w przypadku braku połączenia z Internetem to być może nie masz ustawionego połączenia z Internetem. Jak nauczyć modem łączenia się z siecią? Pierwszym krokiem ustanawiania połączenia sieciowego jest dwukrot- ne kliknięcie ikony Mój komputer, znajdującej się standardowo w le- wym górnym rogu pulpitu. Otworzy się okno pokazujące zawartość Twojego komputera (rysunek 3.3). Kliknij dwa razy ikonę Połączenie Dial-Up (lub Dial-Up Networking). W nowym oknie kliknij dwa razy ikonę Utwórz nowe połączenie. Twoim oczom ukaże się okienko, w którym możesz w dowolny sposób nazwać swoje połączenie z Internetem (jeżeli będziesz wykorzystywał sieć do wymiany myśli z Irenką, to możesz sobie wpisać Zadzwoń do Irenki lub Połącz z Irenką). W moim przykładzie pozostawiłam domyśl- ne Moje połączenie (rysunek 3.4). 148 Mój pierwszy komputer Rysunek 3.3. W obrazowy sposób możesz zobaczyć, co „ma” Twoja maszyna Rysunek 3.4. Nazwa komputera jest tutaj zupełnie dowolna Następnie, po naciśnięciu przycisku Dalej komputer poprosi Cię (a ra- czej ewidentnie tego zażąda) o podanie numeru, na jaki ma dzwonić. Możesz wpisać tam ogólnodostępowy numer TPSA 0202122 (bez nu- meru kierunkowego). Następnie naciśnij klawisz Zakończ. W oknie Dial-Up pojawi się nowa ikona podpisana tak, jak nazwałeś swoje połączenie (rysunek 3.5). Teraz możesz ją wskazać kursorem, kliknąć prawym klawiszem myszy, utworzyć skrót, przenieść go na pul- pit i… masz utworzone połączenie z Internetem. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 149 Rysunek 3.5. Kliknięcie dwa razy ikony Moje połączenie sprawi, że Twój modem połączy Cię z siecią Czy mam się obawiać wszystkich komunikatów? Komputer może się z Tobą komunikować tylko poprzez monitor. W wielu sytuacjach będą się na Twoim ekranie pojawiać różnego rodzaju komu- nikaty. W chwili pojawienia się takiego nie wpadaj od razu w panikę, tyl- ko uważnie przeczytaj jego treść i naciśnij odpowiedni klawisz, zgodnie z tym, co chcesz zrobić. Często bowiem są to tylko informacje, które mo- gą być dla Ciebie bardzo pomocne lub nawet ochronić Cię przed utratą danych. Jeżeli np. zechcesz zapamiętać nowo utworzony szablon szkol- nej gazetki dla córki pod nazwą szablon.doc, a plik o takiej nazwie jest już na Twoim dysku (no tak — przecież podobny szablon robiłeś dla sy- na!), to komputer pokaże Ci mniej więcej takie okienko informacyjne: Rysunek 3.6. Pamiętaj, istnieją różne okienka i nie wszystkie są groźne. Zasada jest jedna: komputer nie ma „języka w gębie”, więc czytaj to, co on pisze 150 Mój pierwszy komputer Jeżeli naciśniesz przycisk Tak, to zapiszesz ten plik pod taką właśnie nazwą, a wszystkie informacje ze starego pliku zostaną bezpowrotnie utracone. Nie obawiaj się więc komunikatów ostrzegawczych, informujących Cię o ewentualnych zagrożeniach, których możesz uniknąć, tylko uważnie czytaj ich treść. Są jednak sytuacje, gdy sprawy nie mają się tak różowo. Non system disk — czyli nie widzę systemu Jeżeli pewnego pięknego dnia będziesz chciał uruchomić komputer, ale zamiast oczekiwanego pulpitu ukaże się Twoim oczom komunikat Non system disk na czarnym tle ekranu, to nie załamuj się od razu, uznając, że „padł” cały system operacyjny. Powodem takiego zachowa- nia się komputera jest najprawdopodobniej to, że w stacji dyskietek znajduje się jakaś dyskietka. Komputer, próbując uruchomić system, zaczął szukanie plików systemowych od napędu A:, a to jest właśnie stacja dyskietek. Ponieważ na włożonej do niej dyskietce nie mógł zna- leźć pożądanych plików, poinformował Cię, że nie ma dostępu do sys- temu operacyjnego. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu jest ba- nalnie proste. Wystarczy, że wyciągniesz dyskietkę ze stacji, naciśniesz dowolny klawisz na klawiaturze i… system załaduje się bez żadnych problemów. Program wykonał nieprawidłową operację To okienko (rysunek 3.7) niestety nie jest już wyświetlane w celu wska- zania Ci możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa. Informuje Cię ono, że niebezpieczeństwo stało się realną katastrofą. Zgodnie z treścią ko- munikatu, aktualnie używany przez Ciebie program zostanie zamknięty i to natychmiast (nawet jeżeli Ty wcale nie masz na to ochoty — a wręcz właśnie wtedy). Niestety, wszystko, co do tej pory nie zostało zapisane, zostanie utracone, a więc zapisuj, zapisuj i jeszcze raz zapisuj swoją pracę i to jak najczęściej. Jest to jedyny sposób na zmniejszenie roz- miarów tej katastrofy. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 151 Rysunek 3.7. Ja osobiście bardzo tego okienka nie lubię Czasami ponowne uruchomienie programu, w którym nastąpił błąd, nie jest możliwe i konieczne będzie przeładowanie systemu (czyli jego zamknięcie i ponowne uruchomienie). Aby to zrobić, wybierz Zamknij… z menu Start, a następnie w okienku Zamknij system Windows wybierz opcję Uruchom ponownie. Niebieski ekran Popularny „niebieski ekran” (rysunek 3.8) jest oznaką większych pro- blemów, ale nie takich, z którymi nie moglibyśmy sobie dać rady. Po pierwsze, przeczytaj informację i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeżeli nie uda Ci się powrócić do systemu operacyjnego, to będziesz musiał zamknąć komputer przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del, zwa- nych popularnie „trzema królami”. Rysunek 3.8. Oto słynny „niebieski ekran” Niestety, wszystko, co do tej pory nie zostało zapisane, zostanie utra- cone, a więc zapisuj, zapisuj i jeszcze raz zapisuj swoją pracę i to jak najczęściej. 152 Mój pierwszy komputer Program „nie reaguje” na użytkownika Jeżeli jakiś program przez dłuższy czas zupełnie nie reaguje na mysz i klawiaturę, to najprawdopodobniej po prostu się zawiesił. Możesz wtedy nacisnąć kombinację klawiszy „trzej królowie” (Ctrl+Alt+Del) i ukaże Ci się okienko podobne do pokazanego poniżej (rysunek 3.9). Jeżeli program rzeczywiście się zawiesił, to obok niego zobaczysz w na- wiasach klamrowych komunikat Nie odpowiada. Podświetl go wtedy i naciśnij przycisk Zakończ zadanie. Pojawi się kolejne okienko (no w końcu na tym polega Windows), które poprosi Cię o potwierdzenie wydanego polecenia. Potwierdź i czekaj na efekt. Jeżeli nastąpi za- mknięcie programu, to możesz spokojnie dalej korzystać z komputera i np. ponownie włączyć ten sam program. Rysunek 3.9. Takie okienko pokaże Ci się po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del Może się jednak zdarzyć, że program tak „nabruździł” w całym syste- mie, że nawet Twoje dotychczasowe wysiłki na nic się zdały i komputer dalej nie chce nawiązać z Tobą kontaktu. Pozostaje Ci wtedy ponowne udanie się po pomoc do kombinacji „trzej królowie” i czekanie, aż kom- puter wykona test ScanDisk i ponownie stanie się w pełni sprawny. W zupełnie drastycznych przypadkach (na szczęście niezmiernie rzad- kich) pozostaje Ci jeszcze przycisk Reset znajdujący się na obudowie Twojego komputera. Dwa słowa na temat Worda Może się zdarzyć, że przy tworzeniu wielkich i skomplikowanych, peł- nych obrazków, grafik i tabel dokumentów, Word uraczy Cię (a może ma to zarezerwowane tylko dla mnie?) komunikatem o wykonaniu nie- prawidłowej operacji i nastąpi jego zamknięcie. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 153 Czasami nawet po przeładowaniu systemu, próba otwarcia edytowa- nego w chwili awarii dokumentu może zakończyć się pojawieniem ta- kiego oto komunikatu: Rysunek 3.10. Taki komunikat ujrzysz przy próbie edycji błędnie zamkniętego pliku Postępuj wtedy tak jak w przypadku zawieszenia programu. Problemy różnego typu może sprawiać Ci urządzenie, do którego nie zainstalowałeś odpowiedniego sterownika programowego. Co to są sterowniki? Sterowniki są programami, które pomagają Twojemu urządzeniu ko- munikować się z systemem operacyjnym. Kupując jakiś sprzęt, zawsze pytaj sprzedawcę, czy są do niego dołączone jakieś sterowniki. Jeżeli odpowiedź brzmi: „Przecież Winda ma już te sterowniki”, to nie przej- muj się tym slangiem i odpowiedz w ten sposób: „A ja chcę postawić serwer Linucha”. Wtedy sprzedawca przekonany, że rozmawia z fachow- cem, wyciągnie spod lady ukrywaną płytę ze sterownikami. Tak po- ważnie mówiąc, to spotkałeś się na pewno z określeniami sprzętu BOX i OEM. Co one oznaczają? Otóż BOX oznacza sprzęt zapakowany w ład- ne pudełko (stąd nazwa) z pełną dokumentacją oraz sterownikami. Natomiast OEM oznacza produkt pozbawiony opakowania oraz doku- mentacji. W obu jednak przypadkach sterowniki (o ile producent ta- kowe przewidział) powinny być dostarczone. Jeżeli jednak ani sprzedawca, ani producent nie zaopatrzył produktu w te programiki, a system operacyjny upiera się, by je zainstalować, to spróbuj włożyć płytę instalacyjną. Jeżeli natomiast nawet tam nie ma odpowiedniego oprogramowania, to zajrzyj do Internetu. Na stronie producenta sprzętu na pewno znajdziesz odpowiedni sterownik. 154 Mój pierwszy komputer Zwróć jednak uwagę na to, że o ile do większości urządzeń możesz ścią- gnąć sterownik z sieci, to w przypadku karty sieciowej i modemu jest to niemożliwe! Żeby ściągnąć sterowniki, musisz mieć dostęp do Inter- netu, ale go nie masz, bo… nie masz sterowników do karty sieciowej lub modemu! Kupując którekolwiek ze wspomnianych urządzeń pilnuj sterowników — bez nich nic nie zrobisz (no chyba że ściągniesz ste- rowniki u kolegi i przyniesiesz je do domu). Jak zainstalować sterowniki? Jeżeli posiadasz sterownik na dyskietce, płycie czy na dysku twardym (np. ściągnięty z Internetu), to musisz go zainstalować. W tym celu z Panelu sterowania wybierz ikonę Dodaj nowy sprzęt. Pokaże Ci się okienko Kreatora dodawania nowego sprzętu. Po przeczytaniu komu- nikatu naciśnij przycisk Dalej. Z następnym okienkiem postąp iden- tycznie, a zobaczysz kolejne okienko (ech, ten Windows), w którym musisz podjąć decyzję o tym, czy Twój nowy sprzęt ma być wykryty automatycznie. Wybierz Tak (zauważ, że jest to odpowiedź zalecana). Windows rozpocznie proces przeszukiwania zasobów komputera w celu znalezienia nowego sprzętu. W okienku będziesz widział, jakie kompu- ter robi w tym zakresie postępy — dzięki przyrastającej liczbie prosto- kącików w pasku pod napisem Trwa wykrywanie…. W sytuacji, gdy sprzęt nie zostanie wykryty, lub jeżeli mimo moich i Windowsa zaleceń wybrałeś Nie, to zobaczysz następujące okienko (rysunek 3.11). Musisz tu określić rodzaj nowego sprzętu i nacisnąć przycisk Dalej (rysunek 3.12). Rozumiesz chyba, że określenie typu sprzętu (rysunek 3.13) jest nie- wystarczające dla wybrania odpowiedniego dla niego sterownika. Te- raz musisz jeszcze wskazać producenta i typ nowego urządzenia (ry- sunek 3.14). Jeżeli nowe urządzenie znajdziesz w przedstawionej liście, to znaczy, że odpowiedni dla niego sterownik znajduje się na płycie z systemem Windows. Włóż ją do napędu CD-ROM, zaznacz na liście Twoje nowe urządzenie i naciśnij przycisk Dalej. Nastąpi instalacja sterownika. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 155 Rysunek 3.11. Za chwilę Windows sprawdzi Twój komputer w poszukiwaniu nowego sprzętu Rysunek 3.12. Trwa wykrywanie… Rysunek 3.13. W tym oknie powinieneś zaznaczyć typ instalowanego sprzętu 156 Mój pierwszy komputer Rysunek 3.14. To okno umożliwia instalowanie sterowników nowego sprzętu z dysku CD-ROM Jeżeli brak Twojego urządzenia na liście, oznacza to, że musisz podać miejsce, z którego system ma zainstalować sterownik. W tym celu naci- śnij przycisk Z dysku…. Po wskazaniu tego miejsca przeprowadzona zostanie instalacja. Opisywana tutaj procedura dotyczy instalowania sterowników dla urzą- dzeń, które nie są typu Plug Play — o tych ostatnich powiem w na- stępnych kilku zdaniach. Plug Play — czy to aby nie jest zaraźliwe? Znakomita większość nowego sprzętu jest już sprzętem Plug Play. Urządzenia takie są automatycznie wykrywane przez system. Nie mu- sisz więc w celu instalacji sterownika podawać komputerowi informacji o rodzaju nowego sprzętu. Zazwyczaj komputer wykryje to urządzenie po uruchomieniu systemu operacyjnego i powiadomi Cię o tym za po- mocą (a jakże!) odpowiedniego okienka. Po naciśnięciu przycisku Dalej zobaczysz to okienko, które pozwoli Ci na podjęcie decyzji o sposobie wyszukiwania najlepszego sterownika (rysunek 3.15). Wybierz opcję zalecaną, czyli pozwól systemowi poszukać sterownika (tzn. odpowied- niego programu). Jeżeli go znajdzie, przeprowadzi instalację. Jeżeli poszukiwania zakończą się niepowodzeniem, wskaż systemowi, gdzie znajduje się sterownik, i pozwól mu go zainstalować. Najczęściej, po zainstalowaniu nowego sprzętu należy zrestartować komputer. O takiej konieczności poinformuje Cię odpowiednie okienko. Rozdział 3. Kiedy coś pójdzie nie po Twojej myśli? 157 Rysunek 3.15. Okno informujące o sposobie instalowania nowego sprzętu Nie będę już dłużej zajmowała Twojego cennego czasu — wiesz już tyle mądrych rzeczy, że możesz ruszać w dżunglę sklepów, w poszukiwaniu komputera swoich marzeń. Życzę Ci udanych zakupów i wiele radości i pożytku z korzystania z komputera. Jeżeli chciałbyś podzielić się ze mną uwagami na temat tej książeczki lub coś byłoby dla Ciebie niejasne, pisz do mnie na adres aniarom@ priv2.onet.pl. Tato, ratuj go! On umiera!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mój pierwszy komputer. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: