Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00473 011153 20617305 na godz. na dobę w sumie
Moje pierwsze słówka. Niemiecki - ebook/pdf
Moje pierwsze słówka. Niemiecki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-605-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Moje pierwsze niemieckie słówka to świetne wprowadzenie w świat języka obcego.

Trzy działy tematyczne przedstawiają słówka z najbliższego otoczenia Twojego dziecka.

Nauka języka niemieckiego jeszcze nigdy nie była tak przyjemna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Moje pierwsze s³ówka Jêzyk niemiecki s³ówka opracowa³: Sergiusz Olejnik ilustrowa³a: Justyna Ciesielska Czeœæ! Bardzo siê cieszê, ¿e bêdziecie uczyæ siê jêzyka niemieckiego razem ze mn¹. W czterech rozdzia³ach tej ksi¹¿ki znajdziecie 88 s³ówek i zdañ czytanych przez Waszych rówieœników, którzy jêzyka niemieckiego ucz¹ siê od urodzenia, tak jak Wy polskiego. S³uchaj¹c przygotowanych przez nich nagrañ, obejrzyjcie wspania³e ilustracje w rozdzia³ach: zwierzêta; rodzina i dom; kolory i ubrania, jedzenie i liczby; czasowniki i zdania. Gdy ju¿ to zrobicie, pos³uchajcie wszystkich wyrazów i zdañ razem z ich polskimi t³umaczeniami. Nastêpnie poproœcie kogoœ doros³ego, ¿eby przeczyta³ wskazówki zamieszczone na obwolucie p³yty CD i powiedzia³ Wam, jak mo¿ecie poæwiczyæ wymowê poznanych s³ówek. Na koniec zróbcie umieszczony tam test. Ciekawe, ilu s³ów siê nauczyliœcie? Bêdê za Was trzyma³ kciuki. Wasz Spot Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Sergiusz Olejnik, Daria Miedziejko T³umaczenie i korekta: Carina Rassek Realizacja nagrañ: MM Studio Sk³ad: Micha³ Zieliñski Druk: EDICA, Poznañ Wydanie I Projekt ok³adki: Jerzy Nawrot, Justyna Ciesielska © Wydawnictwo LektorKlett, Poznañ 2005 www.pons.pl www.lektorklett.com.pl ISBN 83-7429-121-4 Specjalne podziêkowania dla Magdaleny Pluty, Moritza Trigo Teixeira oraz dla Ingi Olejnik i Micha³a Œlu¿yñskiego. 4 ptak der Vogel [de:á7 fo:g@l] dziecko 27 das Baby/das Kind [das bEIbi/das kInt] 50 czarny kapelusz ein schwarzer Hut [aIn Svartsá hu:t] dziesiêæ jajek 71 zehn Eier [tse:n aIá] Mam na imiê Benjamin. Mam 7 lat. 81 Ich heiße Benjamin. Ich bin sieben Jahre alt. [IC haIs@ bEnja:mi:n IC bIn zi:b@n ja:r@ alt] 82 Mieszkam w Niemczech. Ich lebe in Deutschland. [IC le:b@ In dOItSlant]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moje pierwsze słówka. Niemiecki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: