Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00373 005104 18979658 na godz. na dobę w sumie
Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2619-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> rozbudowa i naprawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Nie istnieje jeden doskonały model komputera osobistego, który byłby w stanie zaspokoić niejednokrotnie bardzo odmienne potrzeby różnych użytkowników. Choć każdy chciałby mieć jak najlepszy sprzęt, innych osiągów będą spodziewali się graficy, inżynierowie czy naukowcy, a innych gracze, programiści, redaktorzy czy księgowe. Nie wszystkim potrzebne są też niezwykle wydajne i kosztujące krocie maszyny, na które starają się namówić nabywców sprzedawcy sprzętu. Nie każdy też uważa popularne ostatnio laptopy za najlepsze i najtańsze rozwiązanie.

Czy jesteś zatem skazany na dyktat 'mądrzejszych' od siebie sprzedawców, poszukiwanie rady u bardziej doświadczonych osób lub konieczność wyboru gotowego modelu spośród bardzo ogólnej oferty dużych firm komputerowych? Nie, ponieważ możesz skorzystać z wiedzy zawartej w książce 'Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II' . Dzięki niej poznasz budowę współczesnych pecetów i wykorzystywane w nich technologie, a ponadto nauczysz się określać swoje potrzeby i w zależności od nich dobierać komponenty zestawu. Dowiesz się, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas planowania zakupu komputera dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Składanie własnego komputera od podstaw przestanie być czymś magicznym, a ustawienia BIOS-u nie będą już sprawiać problemów. Pozbędziesz się też obaw przed samodzielną rozbudową i drobnymi naprawami swojego 'składaka' oraz nauczysz się instalować system operacyjny i odpowiednie sterowniki urządzeń.

Spraw, aby samodzielne składanie komputera było dla Ciebie czystą przyjemnością!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski, Adam Chabiñski ISBN: 978-83-246-2619-9 Format: A5, stron: 184 • Poznaj najwa¿niejsze elementy komputera • Naucz siê samodzielnie wybieraæ sprzêt • Dowiedz siê, jak z³o¿yæ komputer i zainstalowaæ system Nie istnieje jeden doskona³y model komputera osobistego, który by³by w stanie zaspokoiæ niejednokrotnie bardzo odmienne potrzeby ró¿nych u¿ytkowników. Choæ ka¿dy chcia³by mieæ jak najlepszy sprzêt, innych osi¹gów bêd¹ spodziewali siê graficy, in¿ynierowie czy naukowcy, a innych gracze, programiœci, redaktorzy czy ksiêgowe. Nie wszystkim potrzebne s¹ te¿ niezwykle wydajne i kosztuj¹ce krocie maszyny, na które staraj¹ siê namówiæ nabywców sprzedawcy sprzêtu. Nie ka¿dy te¿ uwa¿a popularne ostatnio laptopy za najlepsze i najtañsze rozwi¹zanie. Czy jesteœ zatem skazany na dyktat „m¹drzejszych” od siebie sprzedawców, poszukiwanie rady u bardziej doœwiadczonych osób lub koniecznoœæ wyboru gotowego modelu spoœród bardzo ogólnej oferty du¿ych firm komputerowych? Nie, poniewa¿ mo¿esz skorzystaæ z wiedzy zawartej w ksi¹¿ce „Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II” . Dziêki niej poznasz budowê wspó³czesnych pecetów i wykorzystywane w nich technologie, a ponadto nauczysz siê okreœlaæ swoje potrzeby i w zale¿noœci od nich dobieraæ komponenty zestawu. Dowiesz siê, na co nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê podczas planowania zakupu komputera dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Sk³adanie w³asnego komputera od podstaw przestanie byæ czymœ magicznym, a ustawienia BIOS-u nie bêd¹ ju¿ sprawiaæ problemów. Pozbêdziesz siê te¿ obaw przed samodzieln¹ rozbudow¹ i drobnymi naprawami swojego „sk³adaka” oraz nauczysz siê instalowaæ system operacyjny i odpowiednie sterowniki urz¹dzeñ. • Podstawy architektury komputerów PC • Dobór i zakup odpowiednich komponentów • Niezbêdne narzêdzia i warsztat pracy • Monta¿ komponentów i ich ³¹czenie • Uruchamianie sprzêtu i rozwi¹zywanie problemów • Konfiguracja ustawieñ BIOS-u • Instalacja systemu operacyjnego i sterowników Spraw, aby samodzielne sk³adanie komputera by³o dla Ciebie czyst¹ przyjemnoœci¹! SpiS treści Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 rozdział 1� Od czego zacząć? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Do czego będę używał komputera i ile mam pieniędzy? � � � � � � � � � � � � � 7 Gdzie kupować części? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 pod żadnym pozorem nie kupuj… � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 co i jak kupować? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12 rozdział 2� Kilka słów o podstawowych różnicach sprzętowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 procesory � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16 Karty rozszerzeń i karty graficzne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 rozdział 3� Obudowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28 Wybór odpowiedniej obudowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 przygotowanie obudowy do montażu pozostałych podzespołów � � � � � 39 rozdział 4� płyta główna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 Wybór płyty głównej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 przygotowanie płyty do montażu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 Montaż płyty głównej w obudowie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68 rozdział 5� Dysk twardy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Wybór odpowiedniego dysku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Montaż dysku w obudowie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 76 rozdział 6� Napęd optyczny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81 Wybór odpowiedniego napędu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81 Montaż napędu optycznego w obudowie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86 rozdział 7� Karta graficzna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90 Wybór odpowiedniej karty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90 Montaż karty graficznej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 3 MONtaż KOMputera pc. ilustrowany przewodnik rozdział 8� funkcjonalność komputera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 inne karty rozszerzające Krótka prezentacja popularnych kart rozszerzających możliwości komputera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 Montaż dodatkowych kart rozszerzeń � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108 rozdział 9� podłączanie wewnętrznego okablowania � � � � � � 111 rozdział 10� pierwsze uruchomienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 114 podłączanie zewnętrznych urządzeń — niezbędne minimum � � � � � � � � 114 typowe problemy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 117 Koniec montażu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 podłączanie pozostałych elementów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132 rozdział 11� Zmiana podstawowych ustawień BiOS-u � � � � � � � � 133 Wejście do BiOS-u i poruszanie się po nim � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 133 ustawianie daty i czasu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137 Kolejność sprawdzania napędów podczas startu � � � � � � � � � � � � � � � � � 138 ustawienia klawiatury uSB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 140 ustawienia parametrów pracy karty graficznej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 140 ustawienia pamięci raM � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 ustawienia procesora � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 144 Wyłącz zbędne urządzenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 145 rozdział 12� instalacja Windows 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148 przygotowanie komputera do instalacji systemu � � � � � � � � � � � � � � � � � � 149 instalacja Windows 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 152 instalacja Windows 7 z pamięci pendrive � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 instalacja sterowników � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 rozdział 13� podsumowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 181 4 Rozdział 7 Karta graficzna Karta graficzna to obowiązkowe wyposażenie każdego komputera. Z lektury ni- niejszego rozdziału dowiesz się, jakie są rodzaje kart graficznych, czym się kiero- wać podczas zakupu oraz w jaki sposób zamontować je w komputerze. Wybór odpowiedniej karty Mimo że rynek kart graficznych jest przebogaty (duża liczba producentów), oka- zuje się, że niemal wszystkie karty bazują na procesorach graficznych zaledwie dwóch producentów. Mamy tutaj na myśli firmy Nvidia — http://www.nvidia. com — oraz ATI — http://www.ati.com. Ciekawostką jest to, że karty różnych firm nie dość, że używają tych samych procesorów, to często niczym się od siebie nie różnią. aGP kontra PCi-Express Wszystkie karty graficzne, niezależnie od zamontowanego w nich procesora gra- ficznego, do komunikacji z komputerem wykorzystują jedno z dwóch złączy: v PCI-Express 16x — rysunek 7.1, v AGP — rysunek 7.2. Różnicę w konstrukcji złącza karty AGP oraz PCI-Express 16x dokładnie widać na rysunku 7.3. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w wyglądzie obu typów złączy. Pierwsze — AGP — jest wyraźnie krótsze od nowszego, którym jest PCI-Express 16x. 90 Karta graficzna Rysunek 7.1. Przykład karty PCI-Express 16x Rysunek 7.2. Przykład karty graficznej AGP 8x Kolejna różnica dotyczy umiejscowienia specjalnego wycięcia będącego mechanicz- nym zabezpieczeniem przed montażem karty w nieodpowiednim gnieździe. Wycię- cie w złączu karty AGP jest usytuowane mniej więcej w środku. Natomiast w przy- padku karty PCI-Express 16x wycięcie umieszczono prawie na początku złącza. 91 Montaż KoMPutERa PC. ilustrowany przewodnik Rysunek 7.3. Na górze złącze PCI-Express 16x, a na dole AGP 8x Trzecia różnica widoczna gołym okiem dotyczy gęstości styków na krawędzi złącza. Złącze AGP ma o wiele mniej styków i są one rzadziej rozmieszczone. Natomiast na karcie PCI-Express 16x liczba styków jest zauważalnie większa i są one gęściej rozmieszczone. Wspomniane różnice sprawiają, że te typy kart nie są ze sobą zgodne i każda wymaga odpowiedniego gniazda na płycie głównej. Wybór karty zależy więc od tego, jaką płytę główną kupiłeś. W tabeli 7.1 zamieściliśmy informacje na temat szybkości portu AGP we wszyst- kich dostępnych specyfikacjach. Tabela 7.1. Przepustowość portu AGP Tryb AGP 1x AGP 2x AGP 4x AGP 8x Przepustowość 266 MB/s 533 MB/s 1066 MB/s 2132 MB/s Musisz pamiętać o tym, że nowoczesne karty graficzne mają duże zapotrzebowa- nie na prąd. W związku z tym producenci zaczęli na swoich kartach montować dodatkowe gniazda zasilania, za pośrednictwem których podłączamy karty do zasilacza. Nowa magistrala ma służyć przesyłaniu danych zarówno z karty graficznej, jak i innych urządzeń do płyty głównej. Podstawowa wersja gniazda PCI-Express została oznaczona 1x i jest dwa razy szybsza niż do tej pory używana magistrala PCI. Bezsprzeczną zaletą nowej magistrali jest to, że każde gniazdo dysponuje przydzieloną przepustowością. Dzięki temu nie ma możliwości, aby jedno urzą- dzenie zatkało całą magistralę i w ten sposób spowolniło komputer, tak jak to się dzieje w przypadku PCI. 92 Karta graficzna Zgodnie ze specyfikacją dostępne są szybsze gniazda, oznaczone odpowiednio 2x, 4x, 8x, 16x oraz 32x. W praktyce oznacza to, że najszybsze gniazdo dysponuje aż 32 niezależnymi kanałami transmisyjnymi. W tabeli 7.2 zamieściliśmy zestawienie przepustowości dla poszczególnych wer- sji magistrali PCI-Express. Tabela 7.2. Przepustowość portu PCI-Express Tryb PCI-Express 1x PCI-Express 2x PCI-Express 4x PCI-Express 8x PCI-Express 16x PCI-Express 32x Przepustowość 250 MB/s 500 MB/s 1000 MB/s 2000 MB/s 4000 MB/s 8000 MB/s Kolejną zaletą PCI-Express jest to, że producenci sprzętu mogą na płycie głów- nej zamontować same gniazda 16x i podłączyć do nich wolniejsze karty 1x. Taka konfiguracja będzie działać bez większych problemów. Jedną z największych zalet magistrali PCI-Express jest możliwość instalacji dwóch takich samych kart graficznych w celu zwiększenia wydajności ukła- du graficznego. W przypadku firmy Nvidia rozwiązanie takie nosi nazwę SLI, a firmy ATI — CrossFire. Więcej informacji na temat obu rozwiązań znajdziesz w podrozdziałach poświęconych poszczególnym procesorom graficznym. Warto nadmienić, że nowa magistrala rozwiązała również problem zasilania no- woczesnych akceleratorów graficznych. Współczesne karty graficzne przeznaczone do montażu w gniazdach PCI- Express wymagają gniazda w wersji 16x. d-SuB, dVi, HdMi i displayPort W oznaczeniach wielu kart znajdziesz różne magiczne skróty, które zapewne nie będą Ci nic mówiły. Uznaliśmy, że koniecznie powinieneś poznać podstawowe oznaczenia, bo mają one związek z możliwościami, którymi dysponuje wybrana przez Ciebie karta graficzna. Zacznijmy od gniazd odpowiedzialnych za podłączenie monitora do karty gra- ficznej. Obecnie można spotkać kilka rodzajów gniazd — D-SUB, DVI, HDMI i DisplayPort. Pierwszy typ jest wykorzystywany przy podłączaniu klasycznych 93 Montaż KoMPutERa PC. ilustrowany przewodnik monitorów kineskopowych — CRT — oraz paneli LCD posiadających takie samo wyjście. W przypadku klasycznych monitorów D-SUB jest jedynym roz- wiązaniem umożliwiającym ich podłączenie do karty graficznej. Znacznie bardziej skomplikowaną operacją jest podłączenie monitora LCD za pomocą gniazda D-SUB. Dzieje się tak, ponieważ karta generuje cyfrowy sygnał zawierający informacje na temat tego, które piksele na matrycy mają być włącza- ne i wyłączne oraz w jaki sposób ma się to odbywać. Następnie dane muszą zostać zamienione przez specjalny układ na sygnał analogowy i wysłane do monitora. Niestety, operacja ta powoduje utratę pewnej części danych koniecznych do pra- widłowej projekcji obrazu na monitorze. Dlatego panele LCD posiadają kolejny układ elektroniczny odpowiedzialny za przetworzenie otrzymanego analogo- wego sygnału na postać cyfrową i ponowne wygenerowanie utraconych danych. W praktyce konwersja nie jest idealna i uzyskany obraz często jest nieostry lub pojawiają się problemy z wyświetlaniem niektórych kolorów. Rysunek 7.4. Przykład karty z gniazdami D-SUB i DVI Na rysunku 7.4 widać przykład karty graficznej, na której producent zamontował oba rodzaje gniazd. Obecnie w sprzedaży możesz spotkać karty graficzne m.in. o następujących kom- binacjach gniazd: v D-SUB + DVI, v D-SUB + DVI + HDMI, v DVI + 2 x DisplayPort, v 2 x DVI, v 2 x DVI + DisplayPort, v 2 x DVI + DisplayPort + HDMI, v DVI + DisplayPort + HDMI. Kolejnym gniazdem coraz częściej spotykanym w kartach graficznych jest HDMI (High Definition Multimedia Interface) — patrz rysunek 7.5. Ten cyfrowy inter- 94 Karta graficzna Rysunek 7.5. Przykład nowej karty graficznej wyposażonej w złącza DVI, D-SUB oraz DisplayPort (pierwszy z lewej) i HDMI (drugi od lewej) fejs audio-wideo pojawił się jakiś czas temu w telewizorach i sprzęcie wideo. Siłą rzeczy więc trafił do kart graficznych. Obecnie zaczyna wypierać starsze standar- dy, zarówno analogowe, jak i cyfrowe (np. DVI). Ostatnim już portem, o którym powinieneś wiedzieć, jest uniwersalny interfejs cy- frowy — DisplayPort — patrz rysunek 7.5. Jego zadaniem jest połączenie kompu- tera z monitorem lub z systemem kina domowego (projektorem, telewizorem). Abyś nie miał kłopotu z podłączeniem monitora, telewizora czy urządzeń wideo do karty graficznej Twojego komputera, prezentujemy zestaw wtyczek różnych standardów: DVI, HDMI i DisplayPort — patrz rysunek 7.6. Rysunek 7.6. Wtyczki różnych standardów (od góry): DVI, HDMI, DisplayPort 95 Montaż KoMPutERa PC. ilustrowany przewodnik ati czy nvidia? a może karta zintegrowana z płytą główną? Wszystkie karty budowane na podstawie procesorów graficznych firmy Nvi- dia noszą wspólną nazwę GeForce, która jest dodatkowo uzupełniana o cyfrowe i literowe oznaczenia określające cechy konkretnego modelu. Drugą grupę kart graficznych stanowią produkty bazujące na procesorach graficznych firmy ATI. Pierwotnie firma ATI sama produkowała karty. Zmuszona działaniami Nvidii skupiła się jednak na wytwarzaniu procesorów graficznych dla kart, które są pro- dukowane przez inne firmy. Wszystkie karty zbudowane na bazie procesorów graficznych firmy ATI mają oznaczenie Radeon, któremu towarzyszą symbole cyfrowe i literowe charakterystyczne dla poszczególnych modeli. Jeszcze nie tak dawno panował pogląd, że karty z procesorami graficznymi firmy ATI oferują lepszą jakość obrazu. Obecnie jednak jakość obrazu generowanego przez karty Nvidii jest równie dobra jak w przypadku produktów firmy ATI. Oczywiście jakość obrazu zależy również od producenta danej karty. Im bardziej znany producent, tym większa szansa, że karta będzie generowała obraz o dobrej jakości. Natomiast karty bardzo tanie, pochodzące od mało znanych producen- tów, z całą pewnością będą charakteryzować się słabszą jakością. Kolejnym ważnym elementem jest wydajność karty. Na to wpływ ma kilka ele- mentów — postaramy się wspomnieć o każdym z nich. Bez wątpienia najważ- niejszy jest procesor graficzny, który zastosowano do budowy karty. Zdajemy sobie sprawę, że mało kto z naszych czytelników sięgnie po najwy- dajniejsze karty graficzne, a powodem będzie ich cena, która często przekracza wartość przeciętnego komputera. Nasi czytelnicy kupią raczej karty z niskiej i średniej półki cenowej. Zdarza się również, że różnice pomiędzy kartami dotyczą podzespołów uży- tych do ich budowy. Problem ten najczęściej dotyczy parametrów pracy pamięci. Oczywiście odbija się to na cenie końcowej produktu. Ze względu na ogromną liczbę typów kart graficznych nie jesteśmy w stanie opi- sać wszystkich modeli. Przygotowaliśmy jednak kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiednią kartę. v Przy wyborze karty graficznej koniecznie zapoznaj się ze specyfikacjami kilku produktów. Szczególną uwagę zwracaj na częstotliwość taktowania rdzenia procesora i pamięci. Sprawdź również liczbę potoków renderujących i szerokość szyny, z jaką współpracuje karta. W przypadku tych parame- trów możesz kierować się zasadą, w myśl której wyższe parametry świadczą o tym, że karta jest lepsza. v Porównaj również parametry pamięci zainstalowanej na karcie. W tym przypadku pamięć z krótszymi czasami dostępu jest wydajniejsza, a co za tym idzie, karta jest lepsza. 96 Karta graficzna v Zwracaj uwagę na to, kto jest producentem karty graficznej. Warto wydać kilka złotych więcej, aby mieć markową kartę. Jest to gwarancją prawidło- wego działania urządzenia, a generowany obraz będzie miał odpowiednią jakość. Pomocne przy wyborze karty mogą okazać się portale poświęcone sprzętowi PC. Regularnie publikowane są tam testy i porównania różnych kart graficznych. Po- niżej zamieszczamy kilka pomocnych adresów stron internetowych: v http://frazpc.pl v http://benchmark.pl v http://nvision.pl v http://pclab.pl v http://twojepc.pl v http://chip.pl v http://pcworld.pl Przydatnym źródłem informacji na temat poszczególnych modeli kart są również strony producentów oraz witryny sklepów internetowych, np. firm Extreme-PC, Komputronik czy Proline. W ofercie tych sklepów znajduje się bardzo dużo mo- deli kart graficznych. W celu porównania różnych podzespołów warto również skorzystać z serwisów internetowych http://skapiec.pl, http://www.ceneo.pl czy http://www.nokaut.pl, które porównują ceny komponentów w różnych sklepach. Trzecią grupą kart, z jakimi możesz się zetknąć, są urządzenia zintegrowane z płytami głównymi — rysunek 7.7. W tym segmencie bezsprzecznym liderem jest firma Intel, która wytwarza karty zintegrowane z chipsetem płyty głównej. Filozofia firmy Intel jest bardzo prosta i w tym leży jej ogromna popularność. Otóż menadżerowie Intela już dawno zauważyli, że zdecydowana większość użytkowników komputerów nie potrzebuje wydajnej karty graficznej, gdyż na swoim sprzęcie nie uruchamia gier. W związku z tym, że większości użytkowni- ków komputerów wystarczy karta o przeciętnej wydajności, dobrej jakości obrazu i niskiej cenie, idealnym rozwiązaniem jest połączenie jej z płytą główną. Takie rozwiązanie praktycznie nie ma wpływu na wzrost ceny płyty głównej i oscyluje w granicy kilku dolarów amerykańskich. Innymi słowy, wybierając płytę główną ze z integrowaną kartą graficzną, płacimy około 60 ceny, jaką należy wyłożyć na zakup płyty oraz taniej karty graficznej oddzielnie. Dodatkową zaletą płyty ze zintegrowanym układem graficznym jest to, że taka kon- figuracja w każdej chwili może zostać uzupełniona o oddzielną kartę graficzną, dzię- ki czemu komputer będzie znacznie wydajniejszy i sprosta wymagającym grom. Z firmą Intel pomału zaczyna konkurować ATI, która dostrzegła wreszcie duże zapotrzebowanie na tanie i mniej wydajne karty graficzne. Wraz z rozpoczęciem przez ATI produkcji własnych chipsetów do płyt głównych powstała np. zinte- growana karta graficzna bazująca na rdzeniu Radeon HD4200. 97 Montaż KoMPutERa PC. ilustrowany przewodnik Rysunek 7.7. Przykład karty graficznej zintegrowanej z płytą główną SLi i CrossFire Nvidia opracowała rozwiązanie pod nazwą SLI — Scalable Link Interface. Tech- nologia ta rewolucjonizuje podejście do przetwarzania grafiki trójwymiarowej dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą szyna PCI-Express, oraz zastosowaniu dwóch niezależnych procesorów graficznych i połączeniu ich mocy obliczeniowej. W zależności od tego, do jakich zadań zostanie przeznaczony komputer wypo- sażony w Nvidia SLI, teoretycznie możemy zyskać nawet stuprocentowy wzrost wydajności podsystemu graficznego. W praktyce okazuje się jednak, że nie jest tak kolorowo i to, jaki wzrost szybkości otrzymamy, zależy od wielu czynników. Testy przeprowadzone na komputerze wyposażonym w system SLI pokazały, że największy wzrost wydajności otrzymamy w przypadku, gdy karty pracują przy najwyższym obciążeniu, tzn. wysoka rozdzielczość i włączone wszystkie efekty specjalne w grach. Do poprawnej pracy Nvidia SLI bezwzględnie wymagany jest bardzo wydajny procesor, aby mógł na czas obsłużyć obie karty i nie spowalniał podsystemu graficznego. Może się również zdarzyć tak, że superszybki komputer wyposażony w dwie kar- ty pracujące w trybie SLI będzie wolniejszy od „jednokartowego” odpowiednika. Dzieje się tak z powodu gier, które nie potrafią wykorzystać potęgi drzemiącej w nowej technologii. Jeżeli trafisz na taką grę, to nie zdziw się, jeśli wydajność Twojego komputera będzie niemal taka sama jak w przypadku jednej karty. Aby zbudować własny komputer wykorzystujący technologię Nvidia SLI, bę- dziesz potrzebował odpowiedniej płyty głównej wyposażonej w chipset obsługu- jący takie rozwiązanie. Obecnie zarówno platforma Intela, jak i AMD pozwala na budowę komputera wykorzystującego SLI. 98 Karta graficzna Firma ATI również opracowała tego typu urządzenia, które noszą nazwę ATI CrossFire. Aby skorzystać z ATI CrossFire, konieczna jest odpowiednia płyta główna wy- posażona w specjalny chipset, np. AMD 480X CrossFire, AMD 570X CrossFire i AMD 580X CrossFire. Chłodzenie Niezależnie od tego, czy wybierzesz kartę graficzną z układem ATI czy Nvidii, procesor graficzny ma to do siebie, że wytwarza spore ilości ciepła, które mu- szą zostać w jakiś sposób odebrane i odprowadzone. Dlatego też wszystkie karty dysponują układami chłodzącymi procesor, które dbają o to, aby karta się nie przegrzewała i pracowała stabilnie. Do najpopularniejszych sposobów chłodzenia procesora karty graficznej należą systemy chłodzenia aktywnego, popularnie zwane coolerami (radiatorami z wen- tylatorem), oraz systemy chłodzenia pasywnego (na które składają się wyłącznie radiatory). Musisz się liczyć z tym, że wydajne konstrukcje mają znacznie bardziej rozbudo- wane układy chłodzące. Rozbudowane gabaryty chłodnic mogą prowadzić do tego, że karty będą zajmowały również sąsiednie gniazdo na Twojej płycie głównej. Jeśli nie przeszkadza Ci hałas wytwarzany przez komputer, prawdopodobnie za- dowoli Cię każda karta graficzna. Jeśli zaś jesteś zwolennikiem bezgłośnej pracy maszyny, możesz mieć kłopot z zakupem cichej karty. Niestety, bezdźwięcznych kart (chłodzonych pasywnie) nie ma zbyt wiele. Najwięcej budżetowych akcele- ratorów graficznych chłodzonych biernie produkują firmy Asus, Gainward, Gi- gabyte, HIS, Palit i Sapphire. Montaż karty graficznej O ile rozdział poświęcony różnicom sprzętowym mogłeś pominąć, to musisz ko- niecznie zapoznać się z różnicami pomiędzy kartami graficznymi AGP i PCI- Express. Jest to bardzo ważne, gdyż montaż nieodpowiedniej karty graficznej w płycie głównej może doprowadzić do poważnej awarii. Montaż karty graficznej AGP oraz PCI-Express przebiega niemal identycznie. Zamontowanie karty graficznej rozpocznij od odnalezienia gniazda AGP lub PCI-Express 16x na swojej płycie głównej. Złącze to znajduje się pomiędzy pro- cesorem oraz gniazdami PCI. Zazwyczaj ma ono inny kolor niż pozostałe gniaz- da — rysunek 7.8, 7.9 i 7.10. 99 Montaż koMputera pC. Ilustrowany przewodnik Rysunek 7.8. Przykład płyty głównej z gniazdem PCI-Express 16x Rysunek 7.9. Przykład płyty głównej z gniazdem AGP 8x Rysunek 7.10. Przykład płyty głównej z dwoma gniazdami PCI-Express 16 x. Rozwiązanie to wykorzystuje karty firmy Nvidia i technologię SLI Jeżeli nie usunąłeś jeszcze metalowej zaślepki na tylnej ścianie obudowy w miej- scu montażu karty, zrób to teraz — rysunek 7.11. Uważaj, aby nie uszkodzić płyty głównej. 100 Karta graficzna Rysunek 7.11. Montaż karty graficznej — etap pierwszy Po zlokalizowaniu gniazda, w którym będziesz montował kartę graficzną, oraz usunięciu zaślepki możesz przystąpić do instalacji. Wystarczy, że ustawisz kartę tak, by wyprowadzenie gniazd było skierowane w stronę tylnej ściany obudowy — patrz na rysunek 7.12. Rysunek 7.12. Montaż karty graficznej — etap drugi 101 Montaż KoMPutERa PC. ilustrowany przewodnik Wsuń kartę w złącze — rysunek 7.13 — a następnie dociśnij ją od góry tak, by zatrzask zabezpieczający przed wypadnięciem zaskoczył i zablokował ją na swo- im miejscu — rysunek 7.14. Rysunek 7.13. Montaż karty graficznej — etap trzeci Rysunek 7.14. Montaż karty graficznej — etap czwarty Po zamontowaniu karty w gnieździe koniecznie zadbaj o to, by została ona trwale przymocowana do obudowy. W zależności od posiadanego modelu obudowy kar- tę mocuje się za pomocą śruby bądź specjalnego zatrzasku. My posłużyliśmy się obudową z klasycznym mocowaniem za pomocą śruby — rysunek 7.14. Ustaw śledź karty tak, by nacięcie znajdujące się na nim pokrywało się z otworem w obudowie. Za pomocą śrubokrętu przykręć kartę do obudowy (rysunek 7.15). Pamiętaj o dobraniu odpowiedniej śruby. Zły rodzaj wkrętu może uszkodzić gwint, a w konsekwencji doprowadzić do nietrwałego i niesolidnego zamocowa- nia karty. Skorzystaj z krótkiej śrubki z dużym płaskim łebkiem. Wielu nowoczesnym kartom nie wystarcza zasilanie z gniazda AGP czy PCI- Express, dlatego też trzeba podłączyć do nich specjalny przewód z zasilacza. Zwróć uwagę, że na krawędzi przeciwległej do śledzia, na którym widać gniazda D-SUB, DVI czy HDMI, znajduje się małe gniazdo odpowiedzialne za zasilanie karty — rysunek 7.16 i 7.17. Podłącz w to miejsce kabel wychodzący z zasila- cza — rysunek 7.18. Odpowiednie wtyczki kabli zasilających przedstawiliśmy 102 Karta graficzna Rysunek 7.15. Montaż karty graficznej — etap piąty na rysunku 3.22. Nie obawiaj się błędnego połączenia — konstrukcja wtyczki i gniazda uniemożliwia pomyłkę. W przypadku zasilaczy bez specjalnych kabli do zasilania kart graficznych poszukaj w sklepach komputerowych odpowiednich przejściówek. Rysunek 7.16. Przykładowa karta wymagająca dodatkowego zasilania. Wersja PCI-Express Rysunek 7.17. Przykładowa karta wymagająca dodatkowego zasilania. Wersja AGP 103 Montaż koMputera pC. Ilustrowany przewodnik Rysunek 7.18. Podłączanie zasilania karty Pamiętaj o tym, że kabel zasilający (o ile go potrzebujesz) należy mocno wci- snąć do gniazda. Unikniesz w ten sposób poluzowania lub rozłączenia. Jeśli karta wymaga zasilania, jego brak może prowadzić do problemów z uruchomieniem komputera. 104
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Montaż komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: