Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 009745 20246399 na godz. na dobę w sumie
Moodle. Ćwiczenia praktyczne - książka
Moodle. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4758-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> moodle
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doceń e-learning z platformą Moodle!

Jeszcze kilka lat temu idea e-learningu budziła powszechne zdziwienie i duże opory w środowisku nauczycieli oraz potencjalnych uczniów. Wbrew obawom okazało się jednak, że nauka za pośrednictwem mediów elektronicznych jest bardzo skuteczna, a także wygodna. Nagły wzrost jej popularności sprawił, że coraz więcej ludzi musi szybko opanować sposoby tworzenia e-kursów. Doskonałym narzędziem do ich zakładania i przeprowadzania jest platforma Moodle, świetnie sprawdzająca się zarówno w środowiskach akademickich, jak i biznesowych.

Jeśli chcesz zacząć przekazywać wiedzę na odległość w sposób maksymalnie efektywny, pora wypróbować tę platformę. Najlepiej zaś od razu poznać ją w praktyce. Publikacja 'Moodle. Ćwiczenia praktyczne ' poprowadzi Cię przez wszystkie etapy współpracy z tym narzędziem: od instalacji serwera lokalnego i samego programu, przez dodawanie kategorii i zakładanie kursu, aż po szczegółowe ustawienia opcji i eksportowanie materiałów do sieci WWW - krok po kroku do stworzenia w pełni funkcjonalnego kursu. Skup się na tym, co chcesz przekazać: resztę podpowie Ci autor tej książki.

Weź Moodle we własne ręce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwmood Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-4758-3 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorze Instalacja serwera lokalnego Instalacja Moodle na lokalnym komputerze Interfejs strony gïównej Rozdziaï 1. WstÚp Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Rozdziaï 5. Dodawanie kategorii oraz zakïadanie nowego kursu Rozdziaï 6. Dodawanie uĝytkowników Rozdziaï 7. Przypisywanie ról uĝytkownikom Rozdziaï 8. Rozdziaï 9. Tworzenie kursu Zamieszczanie materiaïów w internecie Zakoñczenie Bibliografia 7 9 17 29 39 47 59 63 73 153 157 159 6 Moodle • mwiczenia praktyczne 3 Instalacja Moodle na lokalnym komputerze m W I C Z E N I E 3.1 Pobieranie i wypakowywanie programu Moodle 1. Aby pobraÊ, a nastÚpnie wypakowaÊ na komputerze pakiet instalacyjny Moodle, przejdě na oficjalnÈ stronÚ projektu http://moodle.org/ i wybierz odnoĂnik Pliki do pobrania (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Dziaï Pliki do pobrania Gdy wykonasz tÚ operacjÚ, przejdziesz do dziaïu Pliki do pobrania. Oprócz samego pakietu instalacyjnego Moodle, który nie zawiera instalatora XAMPP, moĝna tam pobraÊ zestawy wraz z XAMPP dla systemów: T Windows, T Mac OS X. 30 Moodle • mwiczenia praktyczne 2. W rozdziale 2. stworzyïeĂ Ărodowisko do testów za pomocÈ WampServer, dlatego wybierz kategoriÚ Standardowe pakiety Moodle. Znajdzisz tam plik z pakietem instalacyjnym Moodle bez paczki XAMMP (rysunek 3.2). Zawiera on najnowsze wersje systemu1. Rysunek 3.2. Standardowe pakiety Moodle 3. Wybierz stabilnÈ wersjÚ Moodle 2.2+ w formacie .zip, odpowiednim dla Windowsa (rysunek 3.3). Moodle o rozszerzeniu .tgz jest zalecane dla systemu operacyjnego Linux. Rysunek 3.3. Wybranie stabilnej wersji Moodle 2.2 o rozszerzeniu .zip 4. Gdy klikniesz na odnoĂnik Download, wyĂwietli siÚ okno dialogowe z rysunku 3.4. Zapisz plik na dysku twardym — wybierz przycisk OK. Po zakoñczeniu pobierania archiwum znajdzie siÚ na dysku C:, w katalogu o nazwie Pobrane. 5. Aby przejĂÊ do katalogu Pobrane, moĝesz w przeglÈdarce internetowej wybraÊ NarzÚdzia, a nastÚpnie Pobieranie plików (Ctrl+J). Do opracowania tego przykïadu uĝyïem Mozilli Firefox. Aby móc rozpakowaÊ pobrany plik moodle-latest-22.zip, zainstaluj program 7zip. Jest on dostÚpny na licencji open source. Pobierz go z oficjalnej strony projektu http://7-zip.org.pl/. 1 W trakcie pisania ksiÈĝki byïa to wersja 2.2, aktualna na dzieñ 22.01.2012. Rozdziaï 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 31 Rysunek 3.4. Pobieranie pliku moodle-latest-22.zip 6. Gdy zainstalujesz program 7zip, rozpakuj za jego pomocÈ pobrane archiwum moodle-latest-22.zip. W tym celu kliknij na tym pliku lewym klawiszem myszy, a nastÚpnie wybierz polecenie 7-Zip/ Extract files… (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Operacja rozpakowywania pliku moodle-latest-22.zip z zastosowaniem programu 7zip 7. Potwierdě lokalizacjÚ katalogu WWW. W polu Extract to powinna znajdowaÊ siÚ scieĝka C:wampwww (rysunek 3.6). W celu zatwierdzenia kliknij przycisk OK. 8. Pasek postÚpu wypakowywania plików przedstawiono na rysunku 3.7. Po zakoñczeniu tego procesu caïy pakiet instalacyjny Moodle bÚdzie siÚ znajdowaï w katalogu C:wamp wwwmoodle. ZostanÈ tam umieszczone wszystkie pliki platformy. m W I C Z E N I E 3.2 Uruchamianie instalacji 1. Aby uruchomiÊ proces instalacji programu Moodle na komputerze lokalnym, wpisz w pasku przeglÈdarki adres http://localhost/moodle. 32 Moodle • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.6. Wyznaczenie Ăcieĝki wypakowania pliku moodle- -latest-22.zip do wyznaczonej lokalizacji za pomocÈ programu 7zip Rysunek 3.7. Pasek postÚpu wypakowywania pliku moodle-latest-22.zip Rozpocznie siÚ instalacja Moodle na komputerze lokalnym. Proces ten jest aktywowany przez skrypt instalacyjny install.php, który w trakcie instalacji tworzy m.in. plik config.php, zapisujÈcy wprowadzane ustawienia. 2. Pojawi siÚ pierwszy ekran instalatora Moodle (rysunek 3.8). DomyĂlnym jÚzykiem, w jakim bÚdÈ wyĂwietlane informacje podczas instalacji, jest angielski. Zmieñ go na polski. Wybierz przycisk NastÚpne. Zmiana ta dotyczy tylko jÚzyka instalacji. 3. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie Ăcieĝek dostÚpu do katalogów Moodle (przedstawionych na rysunku 3.9). Wybierz przycisk NastÚpne. Rozdziaï 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 33 Rysunek 3.8. Wybór jÚzyka polskiego, obowiÈzujÈcego podczas instalacji Moodle Rysunek 3.9. Potwierdzenie domyĂlnych ustawieñ adresu oraz Ăcieĝek dostÚpu do katalogów Moodle Informacje takie jak np. adres dostÚpu do Moodle, nazwa uĝytkownika, nazwa bazy danych oraz hasïo do bazy danych zostanÈ umieszczone w pliku o nazwie config.php. Dokument ten moĝna, po zakoñczeniu procesu instalacji, edytowaÊ np. za pomocÈ programu Notatnik. Zaïóĝmy, ĝe zapomniaïeĂ hasïa do bazy danych. Aby uzyskaÊ jego podglÈd (i innych ustawieñ wprowadzonych w trakcie instalacji), dokonaj odpowiednich zmian w dokumencie config.php. Pliki config.php oraz install.php znajdujÈ siÚ w katalogu C:wampwwwmoodle. Zdarza siÚ, ĝe nie wszystkie wyĂwietlane informacje sÈ przetïumaczone na jÚzyk polski. Pole Adres w sieci — adres internetowy, który naleĝy wpisaÊ w pasku adresu przeglÈdarki, aby uzyskaÊ dostÚp do platformy Moodle. W tym Êwiczeniu jest to domyĂlnie http://localhost/moodle. Adres ten informuje, ĝe platforma Moodle znajduje siÚ na serwe- rze komputera lokalnego w katalogu moodle. 34 Moodle • mwiczenia praktyczne Pole Katalog Moodle — Ăcieĝka dostÚpu do katalogu moodle, do którego w Êwiczeniu 3.1 zostaï wypakowany pakiet instalacyjny Moodle. Pole Katalog z danymi — Ăcieĝka dostÚpu do katalogu moodledata. Jego gïównym zadaniem jest bezpieczne przechowywanie mate- riaïów w postaci plików o róĝnych formatach, np. nadesïanych przez uczestników kursu, który odbywa siÚ za poĂrednictwem Moodle. Podczas instalacji platformy na komputerze lokalnym adresy Ăcieĝek dostÚpu do katalogów prowadzÈ automatycznie tam, gdzie zostaje utworzony katalog z danymi, czyli moodledata — poza gïówny katalog plików Moodle. Przedstawiono to na rysunku 3.9. Katalog moodledata zostanie utworzony poziom wyĝej od moodle. W efekcie moodledata bÚdzie wyïÈczony z publicznego dostÚpu poprzez internet. Dziaïanie to ma na celu zabezpieczenie nadesïanych plików przed nieuprawnionym uĝyciem ich przez osoby trzecie za poĂrednictwem sieci. 4. Wybierz typ bazy danych Improved MySQL (native/mysqli). Kliknij przycisk NastÚpne (rys 3.10). Zalecanym typem bazy danych jest MySQL, ale Moodle moĝe teĝ uĝywaÊ innych. W katalogu z danymi, czyli moodledata, znajdujÈ siÚ pliki przesïane przez uĝytkowników platformy, a baza danych przechowuje wiÚkszoĂÊ pozostaïych informacji. Rysunek 3.10. Wybór bazy danych w trakcie procesu instalacji Moodle na komputerze lokalnym 5. Aby skonfigurowaÊ dostÚp do bazy danych, wprowadě informacje do formularza (rysunek 3.11). W polu Host bazy danych wpisz localhost. Baza danych bÚdzie siÚ znajdowaÊ na komputerze lokalnym. JeĂli baza danych znajduje siÚ na innym serwerze, w polu Host bazy danych naleĝy wpisaÊ jego adres IP lub nazwÚ hosta. Rozdziaï 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 35 Rysunek 3.11. Definiowenie w formularzu niezbÚdnych informacji w celu prawidïowej konfiguracji bazy danych 6. W polu Nazwa bazy danych wprowadě nazwÚ bazy danych cwiczenia (utworzonÈ w Êwiczeniu 2.3), a w polu Uĝytkownik bazy danych — admin (utworzonÈ w Êwiczeniu 2.2). 7. W sekcji Hasïo do bazy danych wprowadě hasïo moodle4@R, definiowane przy tworzeniu bazy danych w Êwiczeniu 2.3. Wybierz przycisk NastÚpne (rysunek 3.11). Podczas tworzenia bazy danych do tabeli automatycznie jest dodawany prefiks mdl_. Stosowanie róĝnych przedrostków, np. mdl22_, umoĝliwia korzystanie z jednej bazy danych przez np. dwie wersje Moodle lub inne programy, a takĝe pozwala tworzyÊ wiÚcej niĝ jednÈ kopiÚ bezpieczeñstwa danych. 8. Zostaniesz zapytany, czy akceptujesz warunki licencji. Aby przejĂÊ do kolejnego kroku instalacji, wybierz przycisk Kontynuuj (rysunek 3.12). Tym samym zaakceptujesz warunki licencji. 9. WyĂwietli siÚ informacja o wersji Moodle. NarzÚdzie sprawdzi takĝe, czy wszystkie komponenty speïniajÈ minimalne wymagania do prawidïowej instalacji systemu (rysunek 3.13). PodĂwietlenie elementu na ĝóïto oznacza, ĝe zaleca siÚ jego instalacjÚ, o ile jest to moĝliwe. Kolor zielony informuje, ĝe minimalne wymagania systemowe zostaïy speïnione. Jeĝeli natomiast dany element zostanie podĂwietlony na czerwono, kontynuacja instalacji systemu nie bÚdzie moĝliwa. 36 Moodle • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.12. Akceptacja warunków licencji Rysunek 3.13. Weryfikacja, czy komponenty speïniajÈ minimalne wymagania do prawidïowej instalacji Moodle na komputerze lokalnym Dwukrotne klikniÚcie lewym klawiszem myszy na ikonie raportu pozwoli uzyskaÊ wiÚcej informacji na temat rozwiÈzania problemu. Jednym z powodów podĂwietlenia komponentu na czerwono moĝe byÊ niespeïnienie wymagañ dotyczÈcych serwera Apache, interpretera PHP oraz bazy danych MySQL (omówionych we wstÚpie do rozdziaïu 2.). 10. Poczekaj, aĝ zostanÈ utworzone wszystkie tabele w bazie danych. Wybierz przycisk Kontynuuj (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Tworzenie tabel bazy danych 11. WyĂwietli siÚ formularz dotyczÈcy konta administratora. Pola, które sÈ oznaczone gwiazdkÈ, naleĝy wypeïniÊ, aby móc kontynuowaÊ instalacjÚ. W polu Nazwa uĝytkownika wpisz Rozdziaï 3. • Instalacja Moodle na lokalnym komputerze 37 admin. Nazwa uĝytkownika moĝe zawiera tylko maïe litery. W polu Nowe hasïo moĝesz zdefiniowaÊ nowe hasïo albo pozostaÊ przy tym, które utworzyïeĂ w Êwiczeniu 2.2. W polu ImiÚ, Nazwisko, E-mail, Miasto, Wybierz kraj wprowadě swoje dane. Pozostaïe konfiguracje zdefiniuj w taki sposób, jak przedstawiono to na rysunku 3.15. Dane te bÚdzie moĝna póěniej modyfikowaÊ (w zaleĝnoĂci od potrzeb). Rysunek 3.15. Wypeïnianie formularza danych konta administratora 12. Kolejny ekran instalatora dotyczy ustawieñ strony gïównej oraz nazwy serwisu. Wpisz peïnÈ nazwÚ strony gïównej — mwiczenia praktyczne, a takĝe skróconÈ — CP (rysunek 3.16). Podaj krótki opis serwisu. Informacje te moĝna w kaĝdej chwili zmodyfikowaÊ. Po wprowadzeniu ustawieñ wybierz przycisk Zapisz zmiany. Rysunek 3.16. Wprowadzanie peïnej oraz skróconej nazwy serwisu 38 Moodle • mwiczenia praktyczne 13. Jeĝeli wszystkie informacje zostaïy poprawnie podane, wyĂwietli siÚ strona gïówna platformy edukacyjnej Moodle. Wybierz w niej przycisk Zaloguj siÚ. Efekt tej operacji przedstawiono na rysunku 3.17. Proces instalacji platformy Moodle na komputerze lokalnym zostaï zakoñczony. Rysunek 3.17. Strona gïówna platformy Moodle po zalogowaniu siÚ na witrynie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moodle. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: