Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 005121 20010368 na godz. na dobę w sumie
Moodle. Stwórz własny serwis e-learningowy - książka
Moodle. Stwórz własny serwis e-learningowy - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2741-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> moodle
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Już dziś odpowiedz na wyzwania najbliższej przyszłości!

Moodle to środowisko służące do zdalnego nauczania, prowadzonego przez internet. W związku z dramatycznym przyspieszeniem tempa życia każdego z nas coraz częściej potrzebną wiedzę chcemy lub musimy zdobywać za pośrednictwem globalnej sieci. To sprawia, że serwisy e-learningowe zdobywają sobie coraz większą rzeszę zagorzałych zwolenników. Jeśli prowadzisz kursy z dowolnej dziedziny lub masz zamiar rozpocząć taką działalność, powinieneś uwzględnić w swoich planach platformę e-learningową - prędzej czy później i tak wymuszą to na Tobie Twoi kursanci. Warto więc już dziś przygotować się na taką ewentualność.

Tę możliwość zapewnia Ci właśnie bezpłatne środowisko Moodle, o którym traktuje niniejsza książka. Krok po kroku przeprowadzi Cię ona przez proces instalacji oraz wyjaśni zasady działania narzędzi potrzebnych do stworzenia serwisu e-learningowego. Jej autor zadbał o to, byś bez trudu odszukał potrzebne opcje i polecenia. Pokazał, jak należy zakładać kursy oraz wypełniać je materiałami szkoleniowymi odpowiednimi dla Twoich uczniów. Szczegółowo omówił kwestię wystawiania ocen, a także zagadnienia rozszerzania możliwości środowiska Moodle. Ty musisz jedynie zadbać o wysoki poziom oferowanych kursów!

Odkryj zalety zdalnego nauczania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.com. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?moodle Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2741-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 5 Rozdziaä 1. Instalacja i konfiguracja Moodle ....................................................... 7 1.1. Przygotowanie serwera .............................................................................................. 7 1.2. Instalacja serwisu Moodle ......................................................................................... 8 Rozdziaä 2. Narzödzia administracyjne .............................................................. 19 2.1. Menu UĪytkownicy ................................................................................................. 20 2.1.1. Menu Konta ................................................................................................... 25 2.2. Menu Kursy ............................................................................................................. 32 2.3. Menu Moduáy .......................................................................................................... 41 2.4. Menu Wygląd .......................................................................................................... 47 2.5. Menu Strona gáówna ................................................................................................ 52 Rozdziaä 3. Zakäadamy kurs ............................................................................. 55 3.1. Dodawanie zasobów ................................................................................................ 58 3.1.1. Etykieta .......................................................................................................... 59 3.1.2. Strona tekstowa .............................................................................................. 60 3.1.3. Strona HTML ................................................................................................. 62 3.1.4. Wstawianie zdjĊü ........................................................................................... 65 3.1.5. Wstawianie linków ........................................................................................ 68 3.1.6. Wstawianie multimediów .............................................................................. 69 3.1.7. Link do pliku lub strony WWW .................................................................... 72 3.1.8. WyĞwietl katalog plików ............................................................................... 74 3.2. Dodawanie skáadowych ........................................................................................... 76 3.2.1. Ankieta ........................................................................................................... 76 3.2.2. Czat ................................................................................................................ 81 3.2.3. Forum ............................................................................................................ 82 3.2.4. Gáosowanie .................................................................................................... 85 3.2.5. Lekcja ............................................................................................................ 87 3.2.6. Quiz ............................................................................................................... 93 3.2.7. Tworzenie kategorii pytaĔ ............................................................................. 96 3.2.8. Tworzenie pytaĔ ............................................................................................ 97 3.2.9. Budowanie quizu ......................................................................................... 100 Rozdziaä 4. Ocenianie w serwisie Moodle ........................................................ 103 4.1. Kategorie ............................................................................................................... 103 Skorowidz .................................................................................... 113 4 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy Rozdziaä 3. Zakäadamy kurs W poprzednich rozdziaáach dowiedziaáeĞ siĊ, w jaki sposób zainstalowaü Moodle na serwerze oraz jak dobrze administrowaü wáasnym serwisem e-learningowym. Czytając ten rozdziaá, przekonasz siĊ, Īe zakáadanie kursów, zarządzanie nimi oraz ich modyfi- kowanie nie jest trudnym zajĊciem. Musisz jednak pamiĊtaü, Īe przygotowanie dobrej lekcji w szczególnoĞci, a caáego kursu w ogóle, wymaga duĪo pracy i kreatywnoĞci. W tym rozdziale poznasz narzĊdzia, jakie oferuje Ci Moodle, abyĞ mógá sprostaü ocze- kiwaniom kursantów oraz byĞ sam byá zadowolony z efektów swojej pracy. Wiesz juĪ, w jaki sposób zaáoĪyü nowy kurs na platformie Moodle. Nie bĊdziemy wiĊc teraz powtarzaü caáej procedury. Zakáadam bowiem, Īe zaáoĪyáeĞ juĪ kurs i znajduje siĊ on w Twoim serwisie (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Informacja o dostĊpnym kursie Kliknij wiĊc nazwĊ kursu. Otworzy siĊ strona z widokiem poszczególnych jednostek kursu. Twoim zadaniem bĊdzie uzupeánienie kursu o materiaáy szkoleniowe i narzĊdzia sprawdzające poziom zdobytych wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci (rysunek 3.2). Jako administrator strony masz moĪliwoĞü edytowania zawartoĞci kursu. Kliknij zatem przycisk Wáącz tryb edycji znajdujący siĊ prawym górnym rogu strony, tuĪ pod imie- niem i nazwiskiem zalogowanego uĪytkownika (rysunek 3.3). Po uruchomieniu trybu edycji wygląd strony ulegnie zmianie. Przy kaĪdej jednostce lek- cyjnej pojawią siĊ ikony, dziĊki którym bĊdziesz mógá modyfikowaü zawartoĞü kursu. Pierwszym elementem kursu jest Forum aktualnoĞci (rysunek 3.4). Obok nazwy znajduje siĊ szeĞü ikon oznaczających szeĞü róĪnych moĪliwoĞci wprowadzania zmian. 56 Rysunek 3.2. Początkowy widok kursu Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy Rysunek 3.3. Przycisk wáączania trybu edycji Rysunek 3.4. Forum aktualnoĞci z ikonami umoĪliwiającymi edycjĊ  Czarna strzaáka skierowana w prawą stronĊ oznacza moĪliwoĞü przesuniĊcia samego odsyáacza bardziej na prawo. JeĪeli skorzystasz z tej moĪliwoĞci i przesuniesz Forum aktualnoĞci w prawą stronĊ, pojawi siĊ dodatkowa czarna strzaáka. Za jej pomocą bĊdziesz mógá przesunąü odsyáacz w lewą stronĊ.  Ikona dwóch strzaáek skierowanych na osi góra-dóá oznacza moĪliwoĞü przeniesienia tej czĊĞci kursu w dowolne miejsce poniĪej lub powyĪej. Oznacza to, Īe moĪesz np. przenieĞü forum na sam koniec kursu. Po klikniĊciu tej ikony Rozdziaä 3. i Zakäadamy kurs 57 zmieni siĊ wygląd kursu. Obok kaĪdej jednostki kursu pojawią siĊ maáe prostokąty z widniejącymi obok czarnymi strzaákami. KlikniĊcie jednego z tych prostokątów bĊdzie jednoznaczne z przeniesieniem w to miejsce wybranej jednostki kursu (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Prostokąty oznaczające miejsca, w które moĪe byü przeniesiony element kursu  Po klikniĊciu ikony dáoni trzymającej oáówek bĊdziesz mógá dokonaü edycji ustawieĔ forum. BĊdziesz mógá zmieniü nazwĊ forum i jego opis, a takĪe zmieniü domyĞlne ustawienia i spowodowaü, Īe wpisy na forum bĊdą podlegaü ocenie (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Zmiana ustawieĔ Forum aktualnoĞci 58 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy  Klikając czarny krzyĪyk, usuniesz forum z kursu.  Kiedy klikniesz ikonĊ otwartego oka, forum stanie siĊ niewidoczne dla uĪytkowników, a sama ikona przybierze wygląd zamkniĊtego oka.  Ikona dwóch postaci oznacza, Īe bĊdą widoczne grupy biorące udziaá w kursie. Przy kaĪdej lekcji kursu w trybie edycji widoczne są trzy ikony (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Ikony pozwalające edytowaü lekcje kursu KlikniĊcie ikony czarnego kwadratu spowoduje, Īe na stronie kursu bĊdzie widoczna tylko jedna jednostka kursu. Wszystkie pozostaáe bĊdzie moĪna wybraü z rozwijanego menu widocznego pod aktywną jednostką. JednoczeĞnie ikona, którą kliknąáeĞ, aby zmieniü tryb widoku, przybierze wygląd dwóch równolegáych prostokątów (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Zmiana widoku strony kursu Pozostaáe dwie ikony oznaczają moĪliwoĞü ukrycia kursu przed kursantami (oko) oraz przeniesienia jednostki kursu w inne miejsce w obrĊbie tego samego kursu (strzaáka). 3.1. Dodawanie zasobów Do kaĪdej jednostki kursu moĪesz dodaü zasoby, czyli materiaáy statyczne, za pomocą których przedstawisz treĞü zagadnieĔ omawianych w trakcie pojedynczej lekcji kursu. Moodle udostĊpnia wiele róĪnych zasobów, które bĊdziesz mógá wykorzystaü. MoĪliwoĞü wstawiania zasobów do kursu otrzymujesz po klikniĊciu listy rozwijanej Dodaj zasób… (rysunek 3.9). Rozdziaä 3. i Zakäadamy kurs 59 Rysunek 3.9. Lista dostĊpnych zasobów Moodle oferuje szeĞü róĪnych zasobów:  etykietĊ,  stronĊ tekstową,  stronĊ HTML,  link do pliku lub innej strony WWW,  wyĞwietlanie katalogu plików,  pakiet IMS. W dalszej czĊĞci tego podrozdziaáu poznasz zastosowanie kaĪdego wymienionego zasobu. 3.1.1. Etykieta Przeznaczeniem tego zasobu jest przede wszystkim nazwanie danej jednostki kursu, po to, aby lepiej zorganizowaü i przedstawiü ją kursantom. Etykieta nie jest jednak tylko krótką tekstową informacją na temat zawartoĞci danej jednostki kursu. Jej moĪliwoĞci są znacznie wiĊksze, bowiem etykieta moĪe byü stroną HTML, a wiĊc zawieraü obrazki, multimedia, zaawansowane formatowanie… (rysunek 3.10). Trudno jednak sobie wy- obraziü, by treĞü kursu znajdowaáa siĊ w etykiecie kursu. Rysunek 3.10. Edytor etykiety Tekst wpisany w polu bĊdzie widoczny na stronie kursu (rysunek 3.11). 60 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy Rysunek 3.11. Dodano etykietĊ ZajĊcia organizacyjne 3.1.2. Strona tekstowa Jako administrator moĪesz dodaü do swojego kursu zwykáe strony tekstowe. Na ry- sunku 3.12 widoczne jest okno sáuĪące do edytowania strony tekstowej. Jak widzisz, obowiązkowe jest wpisanie nazwy zawartoĞci oraz treĞci strony tekstowej. Nie musisz jedynie wpisywaü streszczenia, którego pole posiada zaawansowany edytor. Rysunek 3.12. Dodawanie nowej strony tekstowej Nazwa Strona tekstowa moĪe byü trochĊ myląca. Moodle umoĪliwia bowiem cztery rodzaje formatowania takiej strony. Są one dostĊpne po rozwiniĊciu menu Format (rysu- nek 3.13). Rysunek 3.13. MoĪliwe formaty strony tekstowej w Moodle Automatyczny format Moodle jest czymĞ poĞrednim pomiĊdzy zwykáą stroną tekstową a stroną stworzoną w kodzie HTML. JeĪeli wybierzesz ten rodzaj formatowania strony tekstowej, podczas wpisywania tekstu automatycznie bĊdą zmieniane wszelkie adresy Rozdziaä 3. i Zakäadamy kurs 61 stron internetowych na odsyáacze. Podobnie, gdy bĊdziesz wpisywaá kombinacje zna- ków, które tworzą emotikony, zostaną one zamienione na obrazki. Dodatkową funkcją jest moĪliwoĞü ograniczonego formatowania tekstu. Automatyczny format Moodle daje moĪliwoĞü stosowania znaczników HTML, dziĊki którym Twój tekst moĪe byü pogru- biony, pochylony lub podkreĞlony. Format HTML — stosując ten format tekstu, moĪesz uĪywaü wszystkich znaczników kodu HTML, bowiem Moodle bĊdzie rozpoznawaá to, co piszesz, jako zwykáą stronĊ HTML (rysunek 3.14). JeĞli wybierzesz ten sposób formatowania, nie bĊdziesz miaá jednak moĪliwoĞci korzystania z edytora WYSIWYG, który standardowo jest widoczny przy dodawaniu zasoby strony HTML. W tym przypadku samodzielnie bĊdziesz musiaá wpisywaü caáy kod HTML w oknie edytora tekstu. Ten typ formatu strony tekstowej jest szczególnie przydatny wtedy, gdy chcesz wkleiü gotowy kod, napisany w jakimĞ ze- wnĊtrznym edytorze stron HTML (np. Pajączku lub NVU). Rysunek 3.14. Po wyborze formatu HTML moĪesz stosowaü wszystkie znaczniki kodu podczas tworzenia strony Format tekstu zwykáego jest zwykáym, pozbawionym jakiegokolwiek formatowania, tekstem. MoĪesz go stosowaü wtedy, gdy nie potrzebujesz w Īaden sposób formato- waü wpisywanego tekstu lub gdy chcesz chociaĪby pokazaü, jak w jĊzyku HTML uĪyü konkretnych znaczników. Wpisany kod nie zostanie zamieniony na stronĊ inter- netową, ale bĊdzie pokazany w takiej formie, w jakiej go wpisaáeĞ. Format Markdown — ten format zwany jest teĪ formatem Wiki. Korzystając z niego, teĪ bĊdziesz mógá uĪywaü znaczników, bĊdzie ich jednak znacznie mniej niĪ w kodzie HTML. Tego typu formatowanie przypisujesz do akapitu, stawiając znaki formatowania w pierwszej linii danego bloku. Oto przykáadowe znaczniki wraz z ich krótką charakte- rystyką:  !# — nagáówek (liczba znaków # oznacza poziom nagáówka),  Q — sáuĪy do wprowadzania pytaĔ,  A — sáuĪy do wprowadzania odpowiedzi,  * — lista nieuporządkowana (kropki),  # — lista uporządkowana (1, 2, 3...). W formacie Markdown moĪesz teĪ formatowaü tekst wewnątrz akapitu. Oto przykáady:  *tekst* pogrubia tekst,  /tekst/ pochyla tekst (kursywa),  +tekst+ podkreĞla tekst,  -tekst- przekreĞla tekst. 62 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy Ustawiając parametry strony tekstowej, masz teĪ moĪliwoĞü okreĞlenia, w jakim oknie bĊdzie ona widoczna. DomyĞlnie jest widoczna w tym samym oknie, w którym wyĞwie- tlana jest strona serwisu Moodle (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. DomyĞlne ustawienia widoku okna To ustawienie moĪesz zmieniü i sprawiü, Īeby Twoja strona tekstowa pokazywaáa siĊ uĪytkownikowi kursu w nowym oknie. Wystarczy w rozwijanym menu wybraü pole- cenie To samo okno. Dodatkowo, po klikniĊciu przycisku PokaĪ zaawansowane, bĊdziesz mógá wybraü kilka parametrów nowo otwieranego okna (rysunek 3.16). WĞród tych dodatkowych parametrów jest szerokoĞü i wysokoĞü otwieranego okna, a takĪe moĪliwoĞü ukrycia pasków narzĊdzi, menu i adresu. Rysunek 3.16. Ustawienia zaawansowane okna strony tekstowej 3.1.3. Strona HTML Strony tekstowe w Moodle nie zawsze bĊdą mogáy speániü Twoje oczekiwania w zakresie prezentacji treĞci w kursie. ZawartoĞü moĪesz przedstawiü w sposób o wiele bardziej atrakcyjny, jeĞli skorzystasz ze Strony HTML (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Zasób Stwórz stronĊ HTML w menu Strona, dziĊki której moĪemy zbudowaü zasób Moodle bĊdący stroną HTML, skáada siĊ z czterech moduáów. W pierwszym z nich (rysunek 3.18) musisz okreĞliü nazwĊ tworzo- nej strony, czyli tytuá, który bĊdzie widoczny na stronie kursu, oraz napisaü streszczenie, bĊdące krótką informacją o zawartoĞci strony HTML. Rozdziaä 3. i Zakäadamy kurs 63 Rysunek 3.18. Sekcja Ogólne Jak widaü na rysunku 3.18, podczas tworzenia strony HTML nie musisz znaü tego jĊzyka pisania stron internetowych, bowiem do utworzenia dobrze wyglądającej strony kursu wystarczy Ci dostĊpny w Moodle edytor WYSIWYG, któremu teraz bliĪej siĊ przyj- rzymy (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Edytor WYSIWYG do tworzenia stron HTML Pasek narzĊdzi edytora skáada siĊ z dwóch rzĊdów ikon oznaczających róĪne dostĊpne narzĊdzia. W pierwszej kolumnie, poczynając od lewej strony, kolejne narzĊdzia umoĪliwiają:  wybór czcionki tekstu,  wybór rozmiaru czcionki,  wybór stylu formatowania spoĞród dostĊpnych (np. Normalny, Nagáówek 1, Nagáówek 2, Adres),  wybór jĊzyka wpisywanego tekstu,  pogrubienie tekstu,  pochylenie tekstu,  podkreĞlenie tekstu,  przekreĞlenie tekstu,  umieszczenie indeksu dolnego i górnego, 64 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy  wpisanie czystego kodu HTML,  cofniĊcie i powtórzenie ostatniego dziaáania. Umieszczone w drugim rzĊdzie narzĊdzia umoĪliwiają:  wyrównanie tekstu w akapitach (wyrównanie do lewej, wyrównanie do Ğrodka, wyrównanie do prawej i wyjustowanie, czyli jednoczesne wyrównanie do lewego i prawego marginesu),  okreĞlenie kierunku pisania tekstu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej),  tworzenie listy numerowanej,  tworzenie listy wypunktowanej,  zmniejszenie i zwiĊkszenie wciĊcia akapitu,  nadanie koloru czcionce i táu,  wstawienie linii poziomej,  wstawienie odsyáacza,  wstawianie i usuwanie linków oraz wyáączenie automatycznego tworzenia linków,  wstawianie zdjĊü, tabel, emotikonów i znaków specjalnych,  odnajdywanie wyrazów i ich zamienianie,  przeáączenie na widok umoĪliwiający pisanie kodu HTML,  powiĊkszenie okna edytora. Z powyĪszej listy wynika, Īe za pomocą samego tylko edytora moĪesz stworzyü dobrze sformatowaną stronĊ HTML. Gdyby jednak nie wystarczyáy Ci moĪliwoĞci edytora, moĪesz przejĞü do tworzenia strony w jĊzyku HTML. W tym celu musisz kliknąü ikonĊ oznaczoną symbolem . Zmieni siĊ wówczas wygląd samego edytora i bĊdziesz mógá wprowadzaü kod swojej strony (rysunek 3.20). Rysunek 3.20. Edytor w trybie tekstowym, w którym moĪna wprowadzaü kod HTML ĩeby powróciü do trybu edytora WYSIWYG, naleĪy ponownie wcisnąü przycisk . PoniĪej sekcji Ogólne znajduje siĊ sekcja Stwórz stronĊ HTML. Jest to taki sam edytor WYSIWYG jak ten, który sáuĪyá do tworzenia streszczenia zawartoĞci strony kursu (rysunek 3.21). Rozdziaä 3. i Zakäadamy kurs 65 Rysunek 3.21. W sekcji Stwórz stronĊ HTML moĪesz wprowadzaü informacje, które bĊdą udostĊpniane kursantom 3.1.4. Wstawianie zdjöè Jak juĪ wczeĞniej zostaáo wspomniane przy wyliczaniu moĪliwoĞci edytora, za pomocą którego tworzy siĊ stronĊ HTML kursu, do treĞci strony moĪesz dodawaü ilustracje. Mogą one znajdowaü siĊ w internecie, ale takĪe moĪesz je umieĞciü na swojej platformie Moodle. ĩeby wstawiü ilustracjĊ na stronĊ, musisz najpierw kliknąü ikonĊ znajdującą siĊ na pasku narzĊdzi (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Ikona narzĊdzia do wstawiania zdjĊü Po klikniĊciu ikony otworzy siĊ nowe okno dialogowe (rysunek 3.23). W polu Adres URL obrazka moĪesz wpisaü lub wkleiü bezpoĞrednio z przeglądarki internetowej adres obrazka, którego chcesz uĪyü w swoim kursie. Dodatkowo w polu Tekst alternatywny powinieneĞ wpisaü tekst, który zostanie wyĞwietlony, gdy nie bĊdzie dostĊpu do ilustracji. Po umieszczeniu tych dwóch informacji moĪesz kliknąü przy- cisk OK, aby zatwierdziü dodanie ilustracji do strony HTML. 102 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy Skorowidz A G ankieta, 76–81 ATTLS (Attidudes To Thinking and Learning Survey), 77–78 COLLES (Constructivist On-Line Environment Survey), 77–80 graficzne podsumowanie ankiety, 80 lista ankiet wykorzystanych w kursie, 80 opcje analizy ankiet, 81 C czat, 81–82 formularz tworzenia czatu, 82 wejĞcie na czat, 82 etykieta, 59 E F forum, 82–85 forum pytaĔ i odpowiedzi, 83 forum standardowe do uĪytku ogólnego, 83 kaĪdy wysyáa jeden temat dyskusji, 84 maksymalna wielkoĞü zaáącznika, 84 ocena, 84 pojedyncza prosta dyskusja, 84 próg postów do blokowania, 85 standardowe opcje moduáów, 85 gáosowanie, 85–87 maksymalna liczba gáosów na tĊ opcjĊ, 86 ogranicz liczbĊ moĪliwych gáosów, 86 ogranicz moĪliwoĞü gáosowania do, 86 pokaĪ kolumnĊ „Nieodpowiedziane”, 87 pola opcji odpowiedzi, 86 prywatnoĞü wyników, 87 zezwól na aktualizacjĊ gáosowania, 87 I instalacja i konfiguracja Moodle, 7–18 dodawanie nowego uĪytkownika, 13 instalacja pakietu jĊzykowego, 15 katalogi Moodle, 10 konfiguracja bazy danych Moodle, 12 konfiguracja strony gáównej, 18 nadawanie nowemu uĪytkownikowi nazwy oraz uprawnieĔ administracyjnych, 13 nadawanie uĪytkownikowi uprawnieĔ do konkretnej bazy danych, 14 potwierdzenie lokalizacji katalogów Moodle, 11 sprawdzenie Ğrodowiska, 14 testy ustawieĔ PHP, 11 tworzenie bazy danych, 16 tworzenie konta administratora, 17 tworzenie nowej bazy danych w phpMyAdmin, 12 wybór jĊzyka instalacji, 10 XAMPP, 7 114 Moodle. Stwórz wäasny serwis e-learningowy L lekcja, 87–92 formatowanie lekcji, 89 formularz pytania z moĪliwoĞcią udzielenia wielokrotnej odpowiedzi, 92 importuj pokaz slajdów, 91 kontrola dostĊpu, 89 kontrola przebiegu lekcji, 88 maksymalna liczba odpowiedzi/przejĞü, 87 maksymalna ocena, 88 ocenianie wielu podejĞü, 88 opcje oceniania, 87 po poprawnej odpowiedzi, 89 powtórzenie lekcji, 88 punktacja za pytanie, 88 w zaleĪnoĞci od, 90 wstaw stronĊ pytaĔ, 91 wstaw tabelĊ rozgaáĊzieĔ, 91 wyĞwietl bieĪący wynik w trakcie rozwiązywania lekcji, 88 wyĞwietl przycisk zmian, 88 zaimportuj pytania, 90 zakáadanie lekcji, 87 M menu Konta, 25–31 checkbox, 31 dostĊpnoĞü kursu, 39 filtrowanie bazy danych, 26 formularz dodawania nowego uĪytkownika, 27, 30 formularz wielokrotnego dziaáania na uĪytkownikach, 29 grupy, 38 menu wyboru, 31 obszar tekstowy, 31 pole tekstowe, 31 przeglądaj listĊ uĪytkowników, 26 tworzenie nowej kategorii, 32 ukryte sekcje, 36 zaawansowane kryteria filtrowania uĪytkowników, 30 zaawansowane moĪliwoĞci filtrowania uĪytkowników, 26 zgáoszenia o wygaĞniĊciu powiadomienia, 38 menu Kursy, 32–41 administrator, 40 autor kursu, 40 checkbox, 32 dodaj/edytuj kursy, 33 domyĞlne ustawienia kursu, 33–34 format kursu LAMS, 34 format kursu SCORM, 34 format tematyczny, 33 format towarzyski, 33 format tygodniowy, 33 format tygodniowy — CSS/bez tablic, 33 formularz dodawania nowej kategorii kursów, 35 goĞü, 40 kopie zapasowe, 33 nauczyciel bez praw edycji, 40 prowadzący, 40 przeglądanie aktywnoĞci kursantów, 38 przypisywanie ról w kursie, 40 student, 40 tworzenie nowych kursów, 36 zamawianie kursu, 33 zapisy, 33, 38–39 menu Moduáy, 41–47 aktywnoĞci, 41–42, 45 bloki, 41, 45–47 filtry, 41 HTML, 46 kalendarz, 46 quiz, 43–45 wybór strony do konfiguracji bloków, 47 wynik quizu, 46 zalogowani uĪytkownicy, 46 menu Strona gáówna, 52–53 dostĊpne elementy strony gáównej, 53 lista wyboru, 53 pokaĪ listĊ kategorii, 53 pokaĪ listĊ kursów, 53 pokaĪ nowoĞci, 53 pytania strony gáównej, 53 ustawienia strony gáównej, 52 wybór elementów strony gáównej, 53 menu UĪytkownicy, 20–25 bez uwierzytelnienia, 25 konta, 21 opcje uwierzytelnienia konta, 22 przeglądaj listĊ uĪytkowników, 25 uwierzytelnianie za pomocą zewnĊtrznej bazy danych, 23 uwierzytelnienie, 21 uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 23 zaáoĪenie konta i rejestracja, 21 zezwolenia, 21 menu Wygląd, 47–51 informacja, 48, 49 kalendarz, 50 podgląd, 48 podgląd wybranej kompozycji, 49 ustawienia kompozycji, 50 wybór kompozycji, 48 zrzut ekranu, 48–49 Skorowidz 115 O ocenianie, 103–112 course total, 105 dodaj kategoriĊ, 105 dziennik ocen, 110 grade category, 106–107 lista moĪliwoĞci wyliczania oceny z kursu, 105 ocena, 106–107 podgląd ocen, 110 prosta Ğrednia waĪona ocen, 105 strona edycji kategorii ocen, 105 twoje oceny, 111 widok ocen uzyskanych przez kursanta, 112 wygląd kategorii ocen w kursie, 108 Q quiz, 93–96 bezpieczeĔstwo, 95 budowanie quizu, 100–101 caáoĞciowa informacja zwrotna, 95 eksport, 96 granica oceny, 96 import, 96 kategorie, 96 opcje przeglądu, 94–95 podejĞcia, 94 pytania, 96 standardowa opcja moduáów, 95 stopnie, 94 strona edycji quizu, 96 tryb adaptacyjny, 94 ustawienia sposobu oceniania, 94 ustawienia związane z czasem, 93 wyniki quizu, 95 S strona HTML, 62–64 edytor w trybie tekstowym, 64 edytor WYSIWYG, 63 stwórz stronĊ HTML, 64 strona tekstowa, 60–62 automatyczny format Moodle, 60 format HTML, 61 format Markdown, 61 format tekstu zwykáego, 61 ustawienia zaawansowane okna strony tekstowej, 62 T tworzenie kategorii pytaĔ, 96–97 formularz tworzenia nowej kategorii pytaĔ, 97 przykáadowe kategorie pytaĔ, 97 tworzenie pytaĔ, 97–100 Close, 98 dáuĪsza odpowiedĨ, 98 dopasuj odpowiedzi, 98 formularz tworzenia nowego pytania, 98 krótka odpowiedĨ, 98 moĪliwe typy pytaĔ, 98 obliczeniowe, 98 Prawda/Faász, 99, 100 pytanie numeryczne, 99 wielokrotny wybór, 98, 99 W wstawianie linków, 68–69 nowe okno, 68 okno dialogowe Wstaw link, 69 ta sama ramka, 68 to samo okno, 68 wybór pliku, do którego bĊdzie prowadziá link, 69 wstawianie multimediów, 69–72 zaawansowane opcje widoku okna, 71 wstawianie zdjĊü, 65–67 dodawanie pliku graficznego do katalogu, 67 okno dialogowe Wstaw zdjĊcie, 66 Z zakáadanie kursu, 55–101 dodawanie skáadowych, 76–101 ankieta, 76–81 budowanie quizu, 100–101 czat, 81–82 forum, 82–85 gáosowanie, 85–87 lekcja, 87–92 quiz, 93–96 tworzenie kategorii pytaĔ, 96–97 tworzenie pytaĔ, 97–100 dodawanie zasobów, 58–76 etykieta, 59 link do pliku lub strony WWW, 72–74 strona HTML, 62–64 strona tekstowa, 60–62 wstawianie linków, 68–69 wstawianie multimediów, 69–72 wstawianie zdjĊü, 65–67 wyĞwietl katalog plików, 74–76 edytowanie zawartoĞci kursu, 55 forum aktualnoĞci, 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moodle. Stwórz własny serwis e-learningowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: