Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00416 008212 20998598 na godz. na dobę w sumie
Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 476
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8845-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Monografia dr Konrada Jana Marciniaka podejmuje ważny, a na gruncie polskiej nauki prawa międzynarodowego niemal całkowicie „dziewiczy” temat. (...) Przez wiele lat głębokie wody Oceanu Światowego traktowano jako przestrzenie pozbawione życia. Zmiana nastąpiła dopiero w XX wieku, a badania ekosystemów głębokiego dna mórz i oceanów rozpoczęło się w latach siedemdziesiątych. (…) Obecną sytuację morskich zasobów genetycznych przedstawia Autor z punktu widzenia konwencji o prawie morza i konwencji o różnorodności biologicznej.”

z recenzji rozprawy doktorskiej prof. dr. hab. Janusza Symonidesa

„Wyjątkowo trafny wybór tematu, ogólna koncepcja pracy, przyjęty sposób argumentowania o ocen, jak też analizy szczegółowe rozwijane w kolejnych rozdziałach zasługują na uznanie. Rozprawa stanowi znaczny wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego, ponieważ dostrzega nowe wyzwania i wnosi wiele oryginalnych ustaleń do zasobu wiedzy.”

z recenzji rozprawy doktorskiej prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Morskie zasoby genetyczne w prawie MiędzynarodowyM Konrad Jan MarCiniaK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD JAN MARCINIAK • MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM KONRAD JAN MARCINIAK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Janusz Symonides Recenzenci pracy doktorskiej: Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8844-1 ISBN e-book 978-83-255-8845-8 Moim Rodzicom A. Smith, Wealth of Nations: […] water, leaves, skins, and other spontaneous productions of nature, have no value, except what they owe to the labour required for their appropriation […]1 E. Zimmermann, World resources and industries: Resources are not, they become; they are not static but expand and contract in response to human wants and human actions2 1 Cytowane w: N. Schrijver, Sovereignty Over Natural Resources. Balancing Rights and Duties, CUP 1997, s. 3. 2 Cytowane w: ibidem, s. 14. Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... 1. Przedmiot pracy i główne motywy jej powstania ................................ 2. Zarys podstawowych kontrowersji na forum ONZ dotyczących statusu prawnego morskich zasobów genetycznych znajdujących się poza granicami jurysdykcji państw .................................................. 2.1. Nieformalny proces konsultacyjny dotyczący oceanów i prawa morza ................................................................................... 2.2. Grupa robocza ds. badania zachowania i zrównoważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw ........................................................ 2.3. Komitet Przygotowawczy ds. wypracowania międzynarodowego, wiążącego prawnie instrumentu w ramach UNCLOS ......................................................................... 2.4. Rezolucje „Oceany i prawo morza” Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ................................................................ 2.5. Uwagi końcowe ................................................................................ 3. Cele, podstawowe tezy pracy oraz jej struktura ................................... 4. Tytuł pracy, metodyka badań oraz stan badań przedmiotu podejmowanego w pracy .......................................................................... Rozdział 1. Morskie zasoby genetyczne – perspektywy pozaprawne ........... 1.1. Morskie zasoby genetyczne i bioróżnorodność morska – charakterystyka z punktu widzenia nauk przyrodniczych ................. 1.1.1. Zagadnienia wstępne ....................................................................... 1.1.2. Strefy morskie a różnorodność biologiczna ................................ 1.1.3. Charakterystyka podstawowych formacji geologicznych dna morskiego i współegzystujących z nimi ekosystemów morskich ............................................................................................ 1.1.3.1. Kominy hydrotermalne ............................................................ 1.1.3.2. Góry podwodne ......................................................................... 1.1.3.3. Wypływy oceaniczne ................................................................ 1.1.3.4. Rafy koralowe głębin (zimnych wód) .................................... XV XVII XXI 1 1 5 5 6 8 10 12 13 20 25 26 26 29 31 32 37 38 39 IX Spis treści 1.1.3.5. Gąbki morskie ............................................................................ 1.1.4. Uwagi końcowe dotyczące bioróżnorodności morskiej wokół wybranych formacji geologicznych .............................................. 1.2. Morskie zasoby genetyczne i bioróżnorodność morska –znaczenie dla nauki i możliwe zastosowania gospodarcze ................................... 1.2.1. Zainteresowanie świata nauki ........................................................ 1.2.2. Biotechnologia morska .................................................................... 1.2.3. Zastosowania farmaceutyczne ....................................................... 1.2.4. Zastosowania w przemyśle kosmetycznym ................................. 1.2.5. Inne zastosowania przemysłowe ................................................... 1.2.6. Zastosowania związane z żywnością ............................................. Rozdział 2. Morskie zasoby genetyczne – perspektywa prawnomiędzynarodowa .................................................................................. 2.1. Bioróżnorodność morska i morskie zasoby genetyczne – charakterystyka z punktu widzenia prawa międzynarodowego ........ 2.1.1. Uwagi terminologiczne: „środowisko”, „bioróżnorodność”, „zasoby naturalne” i „zasoby genetyczne” ................................... 2.1.2. Różnorodność biologiczna w prawie międzynarodowym. Definicja, rozwój i podstawy filozoficznoprawne ....................... 2.1.2.1. Zagadnienia wstępne ................................................................ 2.1.2.2. Filozoficzne podstawy ochrony bioróżnorodności .............. 2.1.2.3. Rozwój międzynarodowego prawa różnorodności biologicznej ................................................................................. 2.1.2.3.1. Rys historyczny ................................................................. 2.1.2.3.2. Metodologia ochrony bioróżnorodności ...................... 2.1.2.4. Morska różnorodność biologiczna. Cechy specyficzne ....... 2.1.3. Zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym – kwestie definicyjne ......................................................................................... 2.1.3.1. Zasoby genetyczne w Konwencji o różnorodności biologicznej ................................................................................. 2.1.3.2. Zasoby genetyczne w Konwencji NZ o prawie morza ........ 2.1.3.3. Roślinne zasoby genetyczne .................................................... 2.1.3.4. Zwierzęce zasoby genetyczne .................................................. 2.1.4. Morskie zasoby genetyczne – definicja i znaczenie .................... 2.1.4.1. Morskie zasoby genetyczne a organizmy genetycznie zmodyfikowane .......................................................................... 2.2. Charakterystyka podstawowych źródeł prawa ..................................... 2.2.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza .............. 2.2.1.1. Ogólna charakterystyka Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i umów wykonawczych ... 2.2.1.2. Podstawowe założenia Konwencji o prawie morza ............. X 40 41 42 43 45 47 50 51 52 55 57 57 62 62 69 78 78 86 90 94 94 97 98 100 102 105 106 107 107 112 Spis treści 2.2.2. Konwencja o różnorodności biologicznej .................................... 2.2.2.1. Ogólna charakterystyka Konwencji o różnorodności biologicznej i umów wykonawczych ...................................... 2.2.2.1.1. Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym ...................................................................... 2.2.2.1.1.1. Protokół Uzupełniający z Nagoi – Kuala Lumpur w sprawie odpowiedzialności i zadośćuczynienia za szkody ...................................................................... 2.2.2.1.2. Protokół z Nagoi dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania .. 2.2.2.2. Terytorialny zakres jurysdykcyjny Konwencji o różnorodności biologicznej .................................................. 2.2.2.2.1. Stanowisko organu pomocniczego ds. zapewnienia doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego CBD .................................................. 2.2.2.2.2. Stanowisko Konferencji Stron CBD .............................. 2.2.3. Konkluzje dotyczące podstawowych założeń i terytorialnego zakresu stosowania Konwencji o prawie morza i Konwencji o różnorodności biologicznej ......................................................... 2.2.4. Relacje prawne pomiędzy Konwencją o prawie morza a Konwencją o różnorodności biologicznej ................................. 2.2.4.1. Zastosowanie prawa traktatów do Konwencji o prawie morza oraz Konwencji o różnorodności biologicznej ......... 2.2.4.2. Analiza relacji prawnej pomiędzy UNCLOS a CBD ........... 2.2.4.3. Konkluzje w zakresie relacji normatywnych między UNCLOS a CBD ........................................................................ Rozdział 3. Morskie badania naukowe a poszukiwania biologiczne ............ 3.1. Charakterystyka poszukiwań biologicznych ......................................... 3.1.1. Cel bioposzukiwań ........................................................................... 3.1.2. Sposób prowadzenia poszukiwań biologicznych ........................ 3.1.3. Wpływ bioposzukiwań na środowisko morskie ......................... 3.1.4. Próba definicji „bioposzukiwań” ................................................... 3.2. Morskie badania naukowe a poszukiwania biologiczne: wzajemna relacja ........................................................................................................... 3.2.1. Morskie badania naukowe w Konwencji o prawie morza: charakterystyka ................................................................................. 3.2.1.1. Analiza postanowień Konwencji o prawie morza ............... 3.2.1.2. Travaux préparatoires Konwencji o prawie morza dotyczące morskich badań naukowych ................................. 118 118 123 125 126 128 129 131 132 134 134 139 145 149 150 150 151 154 156 158 159 161 169 XI Spis treści 3.2.2. Wnioski: relacja pomiędzy bioposzukiwaniami a morskimi badaniami naukowymi .................................................................... 3.3. Morskie badania naukowe (bioposzukiwania) a ochrona bioróżnorodności morskiej ...................................................................... Rozdział 4. Status prawny morskich zasobów genetycznych w strefach znajdujących się w granicach jurysdykcji państw ...................................... 4.1. Status prawny morskich zasobów genetycznych w wodach wewnętrznych, archipelagowych i morzu terytorialnym .................... 4.1.1. Zakres uprawnień państwa nadbrzeżnego .................................. 4.1.1.1. Zasada stałej suwerenności państw w odniesieniu do zasobów naturalnych ................................................................ 4.1.1.2. Morskie zasoby genetyczne wód wewnętrznych i archipelagowych oraz morza terytorialnego ...................... 4.2. Status prawny morskich zasobów genetycznych w wyłącznej strefie ekonomicznej i szelfie kontynentalnym ................................................ 4.2.1. Zakres uprawnień państwa nadbrzeżnego w odniesieniu do morskich zasobów genetycznych wyłącznej strefy ekonomicznej .................................................................................... 4.2.2. Zakres uprawnień państwa nadbrzeżnego w relacji do morskich zasobów genetycznych szelfu kontynentalnego ........ 4.2.2.1. Gatunki osiadłe a reżim szelfu kontynentalnego ................. 4.2.2.2. Morskie zasoby genetyczne na szelfie kontynentalnym rozciągającym się poza 200 mil morskich ............................. 4.2.3. Relacje prawne pomiędzy wyłączną strefą ekonomiczną a szelfem kontynentalnym i różnice w regulacji żywych zasobów naturalnych w obu strefach morskich .......................... 4.3. Prawa i obowiązki państwa nadbrzeżnego związane z ochroną bioróżnorodności morskiej ...................................................................... 4.4. Morskie badania naukowe, poszukiwania biologiczne, zasady dostępu i wymiany korzyści oraz transfer technologii ........................ 4.4.1. Morskie badania naukowe/bioposzukiwania w strefach morskich znajdujących się w granicach jurysdykcji państw ..... 4.4.2. Zasady dostępu do morskich zasobów genetycznych wynikające z Konwencji o różnorodności biologicznej a przepisy Konwencji o prawie morza dotyczące morskich badań naukowych ............................................................................ 4.4.3. Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści oraz transfer technologii ......................................................................................... 4.5. Konkluzje .................................................................................................... 171 174 183 184 184 184 186 192 192 200 203 209 212 218 234 234 247 252 259 XII Spis treści Rozdział 5. Status prawny morskich zasobów genetycznych w strefach znajdujących się poza granicami jurysdykcji państw: morze otwarte ... 5.1. Uwagi ogólne dotyczące wolności mórz przed wejściem w życie Konwencji o prawie morza ...................................................................... 5.1.1. Hugo Grotius i „Mare liberum” ..................................................... 5.1.2. Wolność mórz w Konwencjach genewskich z 1958 r. ............... 5.2. Morskie zasoby genetyczne i wolność morza otwartego w konwencji o prawie morza .................................................................. 5.3. Prawa i obowiązki państw związane z ochroną bioróżnorodności morza otwartego ........................................................................................ 5.3.1. Zachowanie i gospodarowanie żywymi zasobami morza otwartego ........................................................................................... 5.3.1.1. Uwagi w związku z Umową z 1995 r. .................................... 5.3.2. Inne uregulowania dotyczące zachowania i gospodarowania żywymi zasobami morza otwartego ............................................. 5.3.3. Wymogi związane z ochroną środowiska morskiego i bioróżnorodności morskiej .......................................................... 5.4. Morskie badania naukowe i poszukiwania biologiczne na morzu otwartym a ochrona morskich zasobów genetycznych ....................... 5.5. Wnioski: status prawny morskich zasobów genetycznych w morzu otwartym ..................................................................................................... Rozdział 6. Status prawny morskich zasobów genetycznych w strefach znajdujących się poza granicami jurysdykcji państw: Obszar ................ 6.1. Okres poprzedzający iii konferencję o prawie morza. Rozwój koncepcji Obszaru i wspólnego dziedzictwa ludzkości ....................... 6.1.1. Tło problemu .................................................................................... 6.1.2. Arvid Pardo i jego koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości ............................................................................................ 6.1.3. Komitet ds. pokojowego wykorzystania dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państw, lata 1969–1973 .................. 6.1.3.1. Deklaracja zasad z 1970 r. ........................................................ 6.2. Analiza podstawowych uregulowań prawnych dotyczących Obszaru oraz jego zasobów ..................................................................... 6.2.1. Kwestie definicyjne: „zasoby” oraz „działalność w Obszarze” .. 6.2.1.1. Prace przygotowawcze dotyczące wybranych przepisów Konwencji o prawie morza mających znaczenie dla definicji „zasobów” oraz „działalności w Obszarze” ........... 6.2.1.2. Uwagi dotyczące Porozumienia z 1994 r. ............................. 6.2.2. Wnioski dotyczące pojęcia „zasobów” Obszaru ......................... 6.3. Czy morskie zasoby genetyczne stanowią wspólne dziedzictwo ludzkości? .................................................................................................... 263 264 264 267 272 279 279 284 286 289 300 305 311 312 312 314 317 318 323 324 326 330 333 336 XIII 337 338 339 342 344 348 351 353 356 356 358 360 366 370 377 381 381 388 395 395 401 419 Spis treści 6.3.1. Podstawowe uregulowania Konwencji o prawie morza dotyczące wspólnego dziedzictwa ludzkości ............................... 6.3.2. Główne elementy koncepcji wspólnego dziedzictwa ludzkości w UNCLOS ........................................................................................ 6.3.2.1. Brak możliwości zawłaszczenia Obszaru i jego zasobów oraz ich przeznaczenie dla ludzkości jako całości ............... 6.3.3. Główne argumenty uznające MGRs za wspólne dziedzictwo ludzkości oraz kontrargumentacja ................................................ 6.3.3.1. „Obszar” i jego „zasoby” .......................................................... 6.3.3.1.1. Prace przygotowawcze dotyczące sformułowania „Obszar i jego zasoby” ..................................................... 6.3.3.2. Zasoby Obszaru i gatunki osiadłe .......................................... 6.3.4. Wnioski .............................................................................................. 6.4. Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego a morskie zasoby genetyczne: ochrona bioróżnorodności morskiej Obszaru ................ 6.4.1. Uwagi ogólne dotyczące ochrony bioróżnorodności Obszaru . 6.4.2. Ogólne uregulowania dotyczące kompetencji MODM ............. 6.4.3. Kompetencje MODM w zakresie ochrony środowiska morskiego a morskie zasoby genetyczne ..................................... 6.4.4. Kodeks wydobywczy MODM ........................................................ 6.5. Morskie badania naukowe i poszukiwania biologiczne w Obszarze . 6.6. Konkluzje .................................................................................................... Rozdział 7. Status prawny morskich zasobów genetycznychw strefach znajdujących się poza granicami jurysdykcji państw: wnioski ............... 7.1. Delimitacja morza otwartego i obszaru ................................................. 7.2. Wnioski: status prawny morskich zasobów genetycznych poza granicami jurysdykcji państw .................................................................. Zakończenie ............................................................................................................... 1. Wnioski de lege lata .................................................................................. 2. Wnioski de lege ferenda ............................................................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................ XIV Przedmowa Niniejsza książka stanowi zmienioną i zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Cezarego Mika i obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 16.12.2014 r. Pierwotną inspiracją dla wybrania tego, mogłoby się wydawać dość „niszowego”, tematu było osobiste doświadczenie autora uczestnictwa w debatach prowadzonych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie morskiej różnorodności bio- logicznej poza granicami jurysdykcji państw. Aż nadto widoczny był fakt, że przedmio- towe zagadnienie jest traktowane jako politycznie oraz gospodarczo doniosłe. Dalsza refleksja ujawniła, że problematyka morskich zasobów genetycznych, a – szerzej rzecz ujmując – bioróżnorodności morskiej, jest bardzo zajmująca z perspektywy prawa mię- dzynarodowego, w tym zwłaszcza międzynarodowego prawa morza. Temat podejmowany w niniejszej książce jest więc tylko pozornie „niszowy”. Do- tyczy bowiem, w sensie przestrzennym, większości naszej planety. Ponadto istotna część bioróżnorodności Ziemi jest zlokalizowana właśnie w morzach i oceanach. Można także uznać, że podjęcie refleksji nad ochroną i zrównoważonymwykorzystaniem mor- skiej różnorodności biologicznej stanowi swojego rodzaju powrót do źródeł naszej eg- zystencji1. Z perspektywy prawnej, rozważania podejmowane w książce mają horyzontalny charakter. Dotyczą bowiem wszystkich podstawowych, określonych w prawie morza, stref morskich, a także relacji między nimi. Pozwalają na analizę kilku umów między- narodowych (m.in. Konwencji o prawie morza oraz Konwencji o różnorodności bio- logicznej), a także węzłowych zagadnień związanych z ich stosowaniem (jak uprawnie- nia państw w poszczególnych strefach morskich, ochrona środowiska morskiego czy prowadzenie morskich badań naukowych). Podejmowana analiza, w miarę możliwo- ści, stara się łączyć analizę zagadnień stricte prawnych, z tymi o charakterze środowi- skowym oraz filozoficznym. Pozostaje wyrazić nadzieję, że lektura ta, choć częściowo, będzie dla Czytelnika in- teresująca. *** 1 Jak pisała R. L. Carson, The Sea Around Us, New York, 1961: „Eventually man, too, found his way back to the sea. Standing on its shores, he must have looked out upon it with wonder and curiosity, compounded with an unconsicious recognition of his lineage”. XV Przedmowa Chciałbym też wyrazić szczególną wdzięczność Profesorowi Cezaremu Mikowi za intelektualną inspirację oraz opiekę. Bez Niego praca ta z pewnością by nie powstała. Podziękowania kieruję też do Recenzentów pracy doktorskiej: prof. dr. hab. Zdzisława Brodeckiego oraz prof. dr. hab. Janusza Symonidesa. Ich uwagi były dla mnie bardzo cenne i, w miarę możliwości, starałem się je uwzględnić w przygotowaniach do wyda- nia niniejszej książki. Nie sposób wymienić tu wszystkich osób i instytucji, którym winien jestem podzię- kowania. Chciałbym jednak jeszcze odnotować życzliwość moich kolejnych przełożo- nych w Departamencie Prawno-Traktatowym MSZ (m.in. ś.p. Andrzej Kremer, Remi- giusz Henczel, Ryszard Sarkowicz oraz Andrzej Misztal). Bez ich przychylności, prowa- dzenie i finalizacja prac nad rozprawą doktorską, a następnie niniejszą książką, byłyby daleko trudniejsze. Istotną część materiałów wykorzystanych przy pisaniu pracy zebrałem podczas po- bytu na stypendium im. Bohdana Winiarskiego w Lauterpacht Centre for International Law w Cambridge (czerwiec–lipiec 2009 r.) oraz podczas stażu w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu (lipiec–wrzesień 2010 r.). Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia zagranicznej literatury i orzecz- nictwa międzynarodowego pochodzą od autora niniejszej pracy. *** Naturalnie, wszelkie poglądy wyrażone w niniejszej pracy powinny być przypisy- wane jedynie jej autorowi, nie zaś żadnej z instytucji, z którą on współpracuje. Aktualność stanu prawnego niniejszej rozprawy jest ustalona na dzień 30.6.2016 r. Warszawa, wrzesień 2016 r. Konrad Jan Marciniak XVI Wykaz skrótów 1. Umowy i inne akty prawne CBD ................................................. Konwencja o biologicznej z 5.6.1992 r. (ang. Convention on Biological Diver- sity) różnorodności GATT .............................................. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade) Informal Composite Negotiating Text Informal Single Negotiating Text ICNT ............................................... ISNT ................................................ ITPGRFA ........................................ Międzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (ang. Internatio- nal Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) KNZ ................................................. Karta Narodów Zjednoczonych KPT ................................................. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. NEAFC ............................................ Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlan- tyku, sporządzona w Londynie 18.11.1980 r. OSPAR ............................................ Konwencja o ochronie środowiska morskiego ob- szaru Północno-Wschodniego Atlantyku RSNT ............................................... Revised Single Negotiating Text UNCLOS ......................................... Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie mo- rza z 10.12.1982 r. (ang. United Nations Convention on the Law of the Sea) 2. Czasopisma i publikatory AJIL ................................................. American Journal of International Law Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ICJ Reports ..................................... Reports of Judgements, Advisory Opinions and Or- ders of the International Court of Justice (dostępne na: http://www.icj-cij.org/) ICLQ ................................................ International and Comparative Law Quarterly XVII Wykaz skrótów IJMCL .............................................. International Journal of Marine and Coastal Law (przed 1993 r. – International Journal of Estuarine and Coastal Law) International Legal Materials ILM .................................................. M.P. ................................................. Monitor Polski MPEPIL .......................................... Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com) ODIL ............................................... Ocean Development International Law PCIJ Reports .................................. The Reports of the Permanent Court of Inter- national Justice (dostępne na: http://www.icj-ci- j.org/pcij/index.php?p1=9) RdC .................................................. Recueil de Cours (Collected Courses of the Hague RECIEL ........................................... Review of European Community Internatio- Academy of International Law) nal Environmental Law RIAA ............................................... Reports of International Arbitral Rewards UNTS .............................................. United Nations Treaty Series ZaoRV ............................................. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 3. Organy i inne instytucje CGRFA ............................................ Komisja ds. zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa (ang. Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture) CLCS ............................................... Komisja ds. Granic Szelfu Kontynenatlnego (ang. Commission on the Limts of the Continental Shelf) COMAR .......................................... Grupa robocza Unii Europejskiej ds. prawa morza CPGRFA ......................................... Komisja ds. roślinnych zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa (ang. Commission on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) ECOSOC ......................................... Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Naro- dów Zjednoczonych (ang. United Nations Economic and Social Council) FAO ................................................. Międzynarodowa Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organiza- tion) Grupa ds. bioróżnorodności ........ Grupa robocza ds. badania zachowania i zrówno- ważonego wykorzystania morskiej różnorodności biologicznej poza granicami jurysdykcji państw IMO ................................................. Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. Inter- national Maritime Organization) XVIII Wykaz skrótów IOC .................................................. Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna Organi- zacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Intergovern- mental Oceanographic Commission) ITLOS .............................................. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza (ang. In- ternational Tribunal for the Law of the Sea) IUCN ............................................... Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. In- ternational Union for the Conservation of Nature) KPM ................................................ Komisja Prawa Międzynarodowego MODM ........................................... Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego MTS ................................................. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości OECD .............................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PrepCom ......................................... Komitet Przygotowawczy ds. wypracowania mię- dzynarodowego, wiążącego prawnie instrumentu w ramach UNCLOS SBSTTA ........................................... Organ pomocniczy dla zapewnienia doradztwa na- ukowego, technicznego i technologicznego (ang. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Tech- nological Advice) Konwencji o różnorodności bio- logicznej STSM ............................................... Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej UE .................................................... Unia Europejska UNCTAD ........................................ Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO ........................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw UNEP .............................................. Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (ang. United Nations Environment Programme) UNICPOLOS ................................. Nieformalny proces konsultacyjny dotyczący oce- anów i prawa morza (ang. United Nations Consul- tative Process on Oceans and the Law of the Sea) UNU-IAS ........................................ United Nations University – Institute of Advanced ZO .................................................... Zgromadzenie Ogólne (ONZ) Studies 4. Inne skróty ABS .................................................. ang. .................................................. angielski system dostępu i wymiany korzyści (ang. access and benefit sharing) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: