Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 002906 18775899 na godz. na dobę w sumie
Motywacja. Droga do skutecznych działań - książka
Motywacja. Droga do skutecznych działań - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1698-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tym, czego Ci trzeba, jest:

Budzenie lwa

Kim są ludzie sukcesu? To ta elitarna grupa, która ma odwagę wspiąć się na sam szczyt, zrealizować wszystkie swoje zamierzenia, osiągnąć każdy cel, który sobie wyznaczyła. Co nimi kieruje? Silna motywacja. Jeśli czujesz, że brak Ci iskry, która potrafiłaby rozniecić płomień i zainspirować Cię do realizacji Twoich ambitnych planów, ta książka może stać się Twoją muzą.

Naucz się pokonywać wszelkie przeszkody, stojące na drodze do realizacji Twoich marzeń. Dowiedz się, które z popularnych metod motywacji są skuteczne, a które są tylko mydleniem oczu. Utrwalaj w sobie pewność siebie, entuzjazm i pozytywne myślenie. Wielkie rzeczy wydarzą się w Twoim życiu tylko wtedy, gdy je zainicjujesz.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Motywacja. Droga do skutecznych działań Autor: Tom Gorman T³umaczenie: Marcin Kowalczyk ISBN: 978-83-246-1698-5 Tytu³ orygina³u: Motivation: Spark Initiative. Inspire Action. Achieve Your Goal Format: 122x194, stron: 176 Tym, czego Ci trzeba, jest: • si³a, wspieraj¹ca Twoje dzia³ania • energia, pobudzaj¹ca Ciê do ich realizacji • inspiracja, otwieraj¹ca przed Tob¹ drzwi do sukcesu Budzenie lwa Kim s¹ ludzie sukcesu? To ta elitarna grupa, która ma odwagê wspi¹æ siê na sam szczyt, zrealizowaæ wszystkie swoje zamierzenia, osi¹gn¹æ ka¿dy cel, który sobie wyznaczy³a. Co nimi kieruje? Silna motywacja. Jeœli czujesz, ¿e brak Ci iskry, która potrafi³aby roznieciæ p³omieñ i zainspirowaæ Ciê do realizacji Twoich ambitnych planów, ta ksi¹¿ka mo¿e staæ siê Twoj¹ muz¹. Naucz siê pokonywaæ wszelkie przeszkody, stoj¹ce na drodze do realizacji Twoich marzeñ. Dowiedz siê, które z popularnych metod motywacji s¹ skuteczne, a które s¹ tylko mydleniem oczu. Utrwalaj w sobie pewnoœæ siebie, entuzjazm i pozytywne myœlenie. Wielkie rzeczy wydarz¹ siê w Twoim ¿yciu tylko wtedy, gdy je zainicjujesz. • Psychologia motywacji — kluczowe techniki i zasady stosowania. • Motywacja w praktyce — wyznaczanie i realizacja Twoich celów. • Dzia³ania dla zaawansowanych — zapobieganie wypaleniu zawodowemu. • Coaching — motywowanie innych, lepsza wspó³praca i zarz¹dzanie. spis treści 1część 2część 5 wprowadzenie Motywacja — podstawy 11 25 41 55 rozdział 1 Motywacja: co to jest i dlaczego jest ona tak ważna rozdział 2 Dlaczego robimy to, co robimy? rozdział 3 Jak działają techniki motywacyjne rozdział 4 Popularne metody motywacji Motywacja w praktyce 73 89 103 117 rozdział 5 Po co to wszystko? Powód rozdział 6 Nastaw się na sukces: wyznacz sobie motywujące cele rozdział 7 Cele zawodowe rozdział 8 Cele osobiste 3część Motywacja dla zaawansowanych 131 147 163 rozdział 9 Jak odzyskać straconą motywację rozdział 10 Motywowanie innych rozdział 11 Zestaw narzędzi motywacyjnych 4 popularne metody motywacji Ludzie działający w branży motoryzacyjnej opracowali, uczą i popularyzują różne metody. Wśród tych osób znajdziemy głównie autorów i mówców zajmujących się tematyką moty- wacyjną, choć są tu także teoretycy i myśliciele zajmujący się przede wszystkim samodoskonaleniem i rozwojem osobistym. W tym rozdziale zamierzam podsumować idee kilku z nich, aby umożliwić Ci zorientowanie się w różnorodności proponowa- nych metod. Omówię także jedną lub dwie metody, które nie są powiązane z żadnym ekspertem. Moim zamiarem jest omówienie głównie tych technik, które sam wypróbowałem — w ten sposób mogę przedstawić swo- je doświadczenia. Oznacza to jednak, że podane tu informacje zawierają pewien element subiektywizmu. Wybrałem techniki, które w jakiś sposób do mnie przemawiały i pomogły mi zyskać lub utrzymać motywację. Dlatego też muszę poczynić w tym miejscu dwa zastrzeżenia: po pierwsze, nie wypróbowałem wszystkich dostępnych metod; i po drugie, Twoje doświadcze- nia i osiągnięte przez Ciebie rezultaty mogą się znacznie różnić od moich. Dwie metody „klasyczne” Dwie najstarsze metody automotywacji to myślenie pozytyw- ne oraz myślenie o bogaceniu się. Uważam je za pokrewne, po- nieważ obie opierają się na poglądzie, że myśli mają wpływ na nastawienie, zachowanie i rezultaty. Obie metody utrzymują, że „dobre myśli” stanowią podstawę na- stawienia pełnego motywacji, korzystne- go zachowania i pozytywnych rezultatów. Natomiast „złe myśli” prowadzą do braku motywacji, bezcelowego lub szkodliwego zachowania i negatywnych rezultatów. najpopular- niejsi specjaliści od Motywacji • Tony Robbins • Brian Tracy • Dennis Waitley • Wayne Dyer • Zig Ziglar Trudno byłoby podważyć słuszność ta- kich założeń, ale pojawiły się już nowsze metody, bardziej zaawansowane i skutecz- niejsze. Należy jednak podkreślić, że my- ślenie pozytywne na pewno nikomu nie zaszkodzi, a myśli z pewnością wpływają na nasze nastawienie, zachowanie, a na- wet rezultaty. Myślenie pozytywne Myślenie pozytywne sprowadza się w zasadzie do tego: sta- rasz się mieć pozytywne myśli i unikasz negatywnych. Myślisz w sposób pozytywny o samym sobie, swoich celach, planach i zdolnościach. Myślisz w sposób pozytywny o ludziach, którzy Cię otaczają i których spotykasz. Jeśli to możliwe, myślisz także w sposób pozytywny o całym świecie i swoim położeniu. Za pierwszego propagatora pozytywnego myślenia można uznać Normana Vincenta Peale’a — a przynajmniej za pierw- szą osobę, która wykorzystywała tę metodę jako formalne na- rzędzie motywacji. Swoją pozycję w historii zawdzięcza głównie książce Moc pozytywnego myślenia1 opublikowanej w 1952 r., 1 Norman V. Peale, Moc pozytywnego myślenia, Studio Emka, Warsza- wa 1995. która sprzedała się w nakładzie po- nad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. ””Działanie rodzi się nie z myśli, ale z gotowości do przyjęcia odpowie- dzialności — Dietrich Bonhoeffer (teolog niemiecki) W swojej doniosłej książce dr Peale przedstawił metody i tech- niki przezwyciężania zwątpienia w siebie i skłonności do zamartwia- nia się. Książka została wydana już dość dawno, ale nawet dziś znajdziemy w niej inspirujące anegdoty i pomysły. Wiele z nich tkwi korzeniami głęboko w chrześcijaństwie, co jest zrozumia- łe, zważywszy na to, że dr Peale był pastorem. Myślenie pozytywne pomoże Ci zwalczyć lub uniknąć wielu wrogów motywacji, o których pisałem w rozdziale 1. Przykłado- wo dzięki myśleniu pozytywnemu będziesz mógł rozprawić się z takimi problemami jak rzucanie oskarżeń, porównywanie się z innymi oraz strach przed sukcesem i porażką. Niestety, pozy- tywne myślenie samo w sobie nie może zagwarantować odpo- wiednich rezultatów ani nawet zachęcić Cię do działania — co jest przecież kluczową kwestią w motywacji. Musisz nie tylko myśleć pozytywnie, ale też działać pozytywnie. Jako narzędzie motywacji, technika pozytywnego myślenia ma zarówno plusy, jak i minusy. Niewątpliwie korzystne jest Siła negatywnego myślenia osobiście przekonałem się, że pewien rodzaj negatywne- go myślenia może mieć siłę motywującą. obawa przed kiepskim wystąpieniem motywuje mnie, abym solidnie przygotowywał się do prowadzonych przez siebie pre- zentacji. męczące poczucie, że marnuję życie, wykonując nudną pracę dla innych, także okazało się dość silną moty- wacją do dokonania zmian. negatywne myślenie o moich pracodawcach (i niektórych szefach) zmotywowało mnie do rozpoczęcia kariery niezależnego autora. to, że zachęca do wiary we własne możliwości i utrzymywania pozytywnego nastawienia, które prawdopodobnie jest w sta- nie zmotywować Cię lepiej niż negatywne. Ponadto, większość ludzi (ale nie wszyscy) lubi przebywać w otoczeniu pozytyw- nie nastawionych osób. Niekorzystne jest to, że możesz pró- bować kontrolować swoje myśli w nadmiernym stopniu albo frustrować się, jeśli nie będziesz zdolny nad nimi zapanować. Możesz też mieć problemy z odróżnieniem myśli od uczuć, któ- re kontrolować jest o wiele trudniej. Ponadto, niektórzy ludzie nie mogą znieść osób mających stale pozytywne nastawienie do wszystkiego. earl nightingale, przedstawiciel nurtu pozytywnego myślenia Kolejnym pionierem i propagatorem pozytywnego myśle- nia był Earl Nightingale, znakomity sprzedawca i przedsiębior- ca, współzałożyciel Nightingale Conant — jednej z największej firm na świecie zajmujących się wydawaniem i dystrybucją ksią- żek, kaset i kursów o tematyce motywacyjnej. Jego nagranie Naj- dziwniejszy sekret świata, powstałe na kanwie pogadanek motywacyjnych, jakie wygłaszał sprzedawcom w swojej firmie ubezpieczenio- wej, było pierwszym audiobookiem sprzeda- nym w liczbie ponad miliona egzemplarzy. ””Stajesz się tym, o czym myślisz — Earl Nightingale (przedsiębiorca i autor) Myślenie o bogaceniu się (ang. prosperity thinking) Moim zdaniem myślenie o bogaceniu się jest jedną z najbar- dziej niekonwencjonalnych metod motywacji. Chociaż jest ona powszechnie utożsamiana z New Age, pierwszy doniosły tekst na ten temat pojawił się już w 1937 r., w postaci książki Myśl i bogać się2 autorstwa Napoleona Hilla. Była to dla mnie po- 2 Napoleon Hill, Myśl i bogać się, Onepress, Gliwice 2006. zycja inspirująca, ale niektóre myśli powtarzały się zbyt czę- sto, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że zasadnicze przesłanie autor zdołał przeka- zać w tytule. Niektóre techniki, na przykład tworzenie „Soju- szu Umysłów”, uważam też za nieco zawodne. Mimo to mi- liony czytelników uwielbiają tę książkę i stanowi ona dla nich prawdziwe źródło motywacji. Podejmij działanie Jeśli chcesz zobaczyć, jak wiele ukazuje się książek, kaset i programów na temat inspiracji i motywacji, odwiedź stronę www.nightingale.com, witrynę największej w tej branży firmy Nightingale Conant. Jeżeli chcesz kupić inne książki i materiały mo- tywacyjne, odwiedź stronę i księ- garnię internetową wydawnictwa Onepress www.onepress.pl. Podstawą myślenia o bogaceniu się — zwanego także „świadomością bogactwa” i „myśleniem o dobrobycie”, a cza- sem prześmiewczo określanego jako „medytowanie o Mercede- sa” — jest przekonanie, że jeśli będziemy myśleli o pieniądzach w pozytywny sposób, to pieniądze do nas napłyną. Typowe dla tej metody są takie idee, jak: „pieniądze to energia” czy „pra- wo przyciągania”. Zakładają one, że niektórzy ludzie odpychają od siebie pieniądze negatywnymi myślami, a inni przyciągają je pozytywnymi. Sensownym i jasnym uzasadnieniem myślenia o bogaceniu się jest przekonanie, że gdy myślimy o pieniądzach pozytywnie, częściej podejmujemy działania, które pozwalają nam je zaro- bić. Zarówno ja, jak i wielu moich znajomych mieliśmy w życiu okresy, kiedy nie wykazywaliśmy większego zainteresowania pieniędzmi. Opieszale wysyłaliśmy faktury i nie pilnowaliśmy swoich inwestycji. I zgadnij, co? Strumień pieniędzy zmniejszał się, a nasze inwestycje dawały niższy zwrot, niż mogłyby. Podobnie jak myślenie pozytywne, tak i myślenie o boga- ceniu się ma swoje jasne i ciemne strony. Jego zaletą jest to, że może pomóc Ci nabrać zdrowszego, bardziej pozytywnego na- stawienia do pieniędzy. Natomiast wadą jest to, że może pro- wadzić do pewnego rodzaju myślenia magicznego — i w efekcie 9 zaczynasz wierzyć, że już samo myślenie o pieniądzach pozwo- li Ci je przyciągnąć. W rzeczywistości pieniądze możemy „przy- ciągnąć” tylko wtedy, gdy podejmujemy jakieś działania, aby je zarobić. Racjonalne metody motywacji Myślenie pozytywne i myślenie o bogaceniu się mają na celu przede wszystkim zapanowanie nad wyobraźnią. Natomiast racjonalne metody motywacji nakazują nam logicznie podejść do naszych pragnień i zastanowić się, co musimy zrobić, aby je zrealizować. Najlepsze z tych metod, które zamierzam omówić w tym podrozdziale, pokazują, w jaki sposób należy sformuło- wać cele, z którymi będziemy mogli się utożsamić, jak określić, co musimy zrobić, aby osiągnąć te cele, oraz w jaki sposób pod- jąć działania, które przybliżą nas do osiągnięcia tych celów. Najlepsze z tych metod biorą pod uwagę także fakt, że uczu- cia, takie jak poczucie winy, strach przed sukcesem lub klęską, podkopują motywację. Metody te wskazują sposoby racjonal- nego radzenia sobie z tymi odczuciami. Przykładowo zaleca- ją racjonalną analizę własnych lęków. Tłumaczysz więc sobie: „Czego tak naprawdę mam się bać? Nie jestem przecież żołnie- rzem na polu bitwy. Jestem tylko biznesmenem i idę na spotka- nie w interesach. To normalne, że usłyszę odmowę, zanim w końcu namówię kogoś do podpisania kontraktu” itd. Często metody te zalecają przelanie na papier emocji, które stoją na przeszkodzie motywacji — co także w moim przypad- ku okazało się pomocne. Zwykle sprowa- dza się to do podzielenia kartki na dwie kolumny i wypisania w jednej wszystkich pozytywnych, a w drugiej wszystkich ne- gatywnych zachowania konsekwencji myś•le•nie ma•gicz•ne 1. Przekonanie, że samo myślenie na określony temat po- zwoli to coś osiągnąć. 2. Forma zaprzeczenia oparta na założeniu, że powstrzymanie się od myślenia o problemach sprawi, że one znikną. 0 bierności, a także dobrych i złych konsekwencji, jakie mogłyby wyniknąć z podjęcia działań. Wadą racjonalnych metod motywacji jest to, iż zakładają one, że ludzie — gdy mają możliwość dokonania racjonalne- go wyboru — wybierają właściwie, tj. kierując się racjonalny- mi przesłankami. Metody te w dużej mierze uzależniają pogo- dzenie sprzecznych pragnień i rozwiązanie konfliktu między natychmiastową a odłożoną w czasie gratyfikacją od siły woli. Mówiąc krótko, zakładają, że człowiek jest dostatecznie moc- no zdyscyplinowany. W porządku, jeśli tylko jesteś świadomy faktu, że emocje często negatywnie wpływają na dyscyplinę, i że być może będziesz musiał zająć się swoimi emocjami przy użyciu metod innych niż racjonalne — tj. metod takich jak hip- noza, które działają na innym, emocjonalnym poziomie. Moim ulubionym racjonalnym podejściem jest metoda opracowana przez psychologa Alberta Ellisa, zwana racjonalno-emotywną terapią behawioralną (ang. REBT — Rational Emotive Behavior Therapy). Racjonalno-emotywna terapia behawioralna Albert Ellis opracował z myślą o swoich pacjentach terapię, którą w swoich książkach nazywał racjonalno-emotywną te- rapią behawioralną. Metoda ta w znacznie większym stopniu opiera się na racjonalizmie niż na emocjach. Ellis zaprezento- wał swoją teorię w książkach How to Refuse to Make Yourself Miserable about Anything, Yes Anything oraz A Guide to Ratio- nal Living3. 3 W Polsce ukazały się następujące książki Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwale, GWP, Gdańsk 2000; A. Ellis, R. Ch. Tafrete, Jak opano- wać złość, zanim ona opanuje ciebie, Media Rodzina, Poznań 2002; Jak zadbać o własne szczęście oraz Głębokie uzdrawianie emocji — obie wydane przez wydawnictwo Zielona Sowa w 2008 r. — przyp. tłum. 1 Zasadniczo doktor Ellis podsumował swoje podejście jako A-B-C, w którym A to przeciwności lub przeciwnicy (ang. ad- versities lub adversaries), B to przekonania (ang. beliefs) na te- mat przeciwności, a C to konsekwencje (ang. consequences) różnych działań. Przykładowo jeśli chcesz zostać popularnym aktorem, pisarzem lub sprzedawcą, musisz nauczyć się radzić sobie z odrzuceniem. W tym przypadku A będzie równe odrzu- ceniu, B — przekonaniom na temat odrzucenia, a C — konse- kwencjom różnych reakcji na odrzucenie. Jeśli napotkasz odrzucenie (A) i wierzysz (B), że oznacza ono, iż nie masz żadnego talentu aktorskiego, pisarskiego lub żyłki handlowca, możesz podjąć decyzję o rezygnacji ze swoich marzeń i w konsekwencji (C) poddasz się, zanim tak naprawdę zaczniesz. Jeśli jednak napotkasz odrzucenie (A), ale będziesz przekonany (B), iż oznacza to, że musisz poprawić swoją grę aktorską, kunszt pisarski czy umiejętności handlowe, będziesz pracował nad udoskonaleniem swoich umiejętności i w konse- kwencji (C) poprawisz je w pewnym stopniu, bądź też nie. Jeśli dostrzeżesz poprawę, będziesz wiedział, że jesteś na właściwej drodze. Jeśli nie dostrzeżesz poprawy, będziesz mógł wyciąg- nąć wniosek, że nie masz talentu lub musisz pracować jeszcze ciężej, aby móc w końcu zauważyć jakąś poprawę. rozmowy z samym sobą Ellis zaleca przeprowadzanie logicznych konwersacji z sa- mym sobą na temat własnych poglądów na rzeczywistość oraz swoich możliwości — lub ich braku — wpływania na tę rze- czywistość. Brzmi to niemal jak zasada zen, która głosi: „Jeśli coś ci przeszkadza, zmień to lub tego unikaj; jeśli nie możesz tego zmienić lub uniknąć, nie pozwól, aby ci to przeszkadzało”. To z kolei przypomina modlitwę: „Boże, użycz mi pogody du- cha, ażebym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”. 2 ”Jeśli coś jest irracjonal- ” Logiczny proces myślowy za- lecany przez doktora Ellisa jest kluczem do zastosowania racjo- nalno-emotywnej terapii beha- wioralnej jako metody motywacyj- nej. Pozwala ona przejrzeć na oczy i dostrzec rzeczywistość, co z kolei umożliwia nam podjęcie decyzji, w jaki sposób sobie z nią poradzi- my. Wyobraź sobie na przykład, że jesteś sprzedawcą, ale nie udaje Ci się przeprowadzić tylu transakcji, abyś mógł pozwolić sobie na wygodne życie. Kiepskie wyniki sprzedaży są spowodowane tym, że z obawy przed odrzuceniem nie próbujesz kontaktować się z odpowiednio dużą liczbą potencjalnych klientów. ne, oznacza to, że nie będzie działało. Zazwy- czaj jest to nierealne (…) Racjonalne prze- konania przybliżają nas do uzyskiwania dobrych rezultatów w realnym świecie — Albert Ellis (psycholog) Całą tę sytuację możesz analizować z różnych punktów widzenia: • Czy to odrzucenie sprawia mi fizyczną/umysłową/emocjo- nalną lub finansową i zawodową szkodę? (Oceń szkody, jakie powoduje odrzucenie i jego uniknięcie). • W jaki sposób odrzucenie — oraz jego uniknięcie — po- maga mi? (Zrób listę pozytywnych aspektów odrzucenia, na przykład eliminację osób, które nie chcą niczego kupić, oraz pozytywnych aspektów uniknięcia odrzucenia, na przykład niezranienie własnych uczuć). • Czy są jakieś sposoby, które pozwoliłyby mi zmniejszyć od- rzucenie lub całkiem go uniknąć? (Należy zastanowić się nad sposobami zmniejszenia odrzucenia, na przykład po- przez znalezienie bardziej obiecujących potencjalnych klien- tów. Można nawet wziąć pod uwagę możliwość zmiany zawodu). • Które z tych sposobów mógłbym wypróbować, aby zmniej- szyć odrzucenie lub go uniknąć? (Jeśli nie chcesz rezyg- nować z tej pracy i nie możesz całkowicie wyeliminować odrzucenia, oznacza to, że będziesz musiał je do pewnego stopnia zaakceptować). • Co jest dla mnie ważniejsze: uniknięcie odrzucenia czy praca w swoim zawodzie? (Musisz zaakceptować fakt, że pewna doza odrzucenia jest nieodłączną częścią procesu sprzedaży). • W jaki sposób mogę najskuteczniej poradzić sobie z od- czuciem odrzucenia? Jak mogę je wykorzystać, aby stać się lepszym handlowcem? (Musisz opracować strategie, które pomogą Ci poradzić sobie z odrzuceniem i zmniejszą jego efekt emocjonalny). Oczywiście, racjonalne metody motywacji zakładają, że je- steś w stanie przeprowadzić taką racjonalną analizę. Kluczem do sukcesu jest pełna szczerość wobec samego siebie. Przykła- dowo jeśli nienawidzisz odczucia odrzucenia do tego stopnia, że rujnuje ono cały Twój dzień pracy i po przeprowadzeniu ana- lizy nadal kontaktujesz się zaledwie z kilkoma potencjalnymi klientami, prawdopodobnie rzeczywiście nie jesteś stworzony do tej pracy. Nawet po dokonaniu racjonalnej analizy Twoje od- czucia związane z odrzuceniem mogą wziąć górę nad logiczny- mi wnioskami i racjonalnymi przemyśleniami. W takiej sytuacji musisz zastosować inne metody, które pozwolą Ci zapanować nad swoimi odczuciami wobec odrzucenia, lub też przyznać przed samym sobą, że targające Tobą emocje są zbyt silne i war- to zastanowić się nad zmianą pracy. Po prostu wyobraźnia Odniosłem spore sukcesy z metodami motywacji, które opierają się głównie na wyobraźni — szczególnie wtedy, gdy wykorzy- stywałem je dla osiągnięcia określonych celów. Za dwie najsku- teczniejsze metody uważam hipnozę oraz odmianę programo- wania neurolingwistycznego (NLP). Hipnoza Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z hipnozą lub znasz ją tyl- ko z filmów i telewizji, proszę Cię, abyś przeczytał ten podroz- dział bez uprzedzeń i z otwartym umysłem. Hipnoza jest stanem głębokiego relaksu fizycznego i psy- chicznego, który ułatwia dostęp do podświadomości bardziej niż jawa czy sen. Większość osób opisuje ten stan jako trans, znajdowanie się w zawieszeniu lub coś pośredniego między jawą i snem. Nie jest to medytacja, jako że nie próbujesz oczyś- cić swojego umysłu i nie pozwalasz myślom swobodnie płynąć. A jednak stan ten przypomina medytację tym, że umysł jest zre- laksowany — choć pozostaje w pełni świadomy. W tym stanie umysłu stajemy się podatni na sugestie posthipnotyczne. Co to ma wspólnego z motywacją? Otóż, jeśli niektóre prze- szkody dla motywacji rzeczywiście tkwią w podświadomo- ści, hipnoza może pomóc w ich wyeliminowaniu lub ominię- ciu. W gruncie rzeczy, nawet jeśli przeszkody te mają charakter świadomy — przykładowo świadome przekonanie, że nie je- steś w stanie nauczyć się pły- wać — hipnoza może pomóc Ci w zmianie tego przekonania. błędne sądy na temat hipnozy Ponieważ hipnoza to nieco odmienny stan świadomości, niektórzy ludzie mają co do niej pewne zastrzeżenia i obiekcje. Obraz hipnozy wykreowany przez film — z ludźmi szcze- su•ge•stia post•hip•no- tycz•na 1. Myśl lub przeko- nanie zasugerowane osobie znajdującej się w stanie hipnozy. 2. Stwierdzenie, które- go celem jest wywoła- nie zmiany u zahipno- tyzowanej osoby. kającymi jak psy, rozbierającymi się czy nawet popełniającymi przestępstwa na polecenie hipnotyzera — na pewno nie po- maga w poznaniu prawdy o tej metodzie. Oto główne mity do- tyczące hipnozy oraz fakty na ten temat. Mity na temat hipnozy Można zahipnotyzować człowieka wbrew jego woli. To niemożliwe. Lekarz, który za pomocą hipnozy pomógł mi rzucić palenie, twierdzi, że hipnoza zawsze jest w gruncie rzeczy autohipnozą. Na swoim przykładzie mogę potwier- dzić jego słowa. Ludzie w stanie hipnozy mogą zostać zmuszeni do robienia różnych głupich rzeczy. Zahipnotyzowany człowiek nie zrobi niczego wbrew swojej woli. Hipnotyzerzy pokazujący swoje umiejętności na scenie zręcznie wybierają ludzi, którzy bez skrępowania będą chcieli wykonywać ich polecenia. Ludzie w stanie hipnozy są jak zombie. Jak już wspo- mniałem, hipnoza jest w rzeczywistości stanem głębokiego fizycznego i psychicznego relaksu. Hipnotyzerzy to podejrzane indywidua, które każą Ci wpatrywać się w kiwający się na łańcuszku zegarek kieszon- kowy i wymuszają na Tobie swoją wolę. Większość hipno- tyzerów to w rzeczywistości psychiatrzy, psycholodzy i inni przedstawiciele świata medycznego, którzy pracują ze swo- imi pacjentami lub klientami. Obecnie rzadko korzysta się z zegarka jako rekwizytu w hipnozie — hipnotyzer wpro- wadza pacjenta w stan hipnozy poprzez łagodne i mono- tonne przemawianie oraz zasugerowanie, by wyobraził sobie, że znajduje się w jakimś relaksującym otoczeniu, na przykład na sielskiej łące lub zacisznej plaży. Programowanie neurolingwistyczne Programowanie neurolingwistyczne (ang. NLP — Neuro- linguistic programming) jest metodą „programowania” w umyśle przekonań i zachowań, które uważamy za właściwe i pożądane. U podstaw NLP leży przekonanie, że skoro myślimy w katego- riach językowych i obrazowych, to przy ich pomocy możemy za- programować swój umysł. Kryje się w tym także przeświadcze- nie, że jeśli sami nie zaprogramujemy swoich umysłów, zrobi to za nas ktoś inny — reklamodawcy, media, nauczyciele itd. Niektórzy ludzie uważają NLP za bzdurę, inni zaś wierzą w nie bezgranicznie. Ja wykorzystuję z tej metody te elementy, które sprawdzają się w moim przypadku, a resztą po prostu się nie przejmuję. Zależy mi na znalezieniu praktycznym metod — bez względu na to, czy są udowodnione naukowo, czy też nie. Może i wolałbym opierać się na teoriach naukowych, ale wyniki badań w zakresie NLP nie przyniosły jednoznacznego wyniku. Większość metod sprawdza się, ponieważ ludzie mówią, że to działa, a wiele osób twierdzi, że NLP im pomogło, szczególnie w formie opracowanej przez Anthony’ego Robbinsa. anthony robbins i nlp Ludzie mają różny stosunek do Tony’ego Robbinsa, ale dla mnie jego pomysły i metody są interesujące i przydatne pod wieloma względami. Osobiście nie lubię spotkań, na których ludzie dają się „napompować” motywacją przez mówców- ewangelistów ściśle kontrolujących przebieg imprezy (włącz- nie z przerwami na siusiu) i wykorzystujących metody, które uważam za nazbyt dramatyczne (jak chodzenie po rozżarzo- nych węglach). Tony Robbins organizuje takie spotkania, ale ja w żadnym nie uczestniczyłem. Muszę jednak przyznać, że wiele osób je lubi i z nich korzysta. Nigdy też nie czytałem, aby komu- kolwiek takie spotkanie zaszkodziło — słyszałem jedynie o kil- ku przypadkach poparzonych stóp. Podoba mi się teoria Robbinsa na temat przekonań i ich związku z zachowaniem. Twierdzi on mianowicie, że nasze po- glądy determinują działania, i że możemy wybierać i zmieniać własne przekonania. Zgadzam się z tym. Jeśli się nad tym zasta- nowisz, na pewno i Ty dojdziesz do wniosku, że jedne przeko- nania dają nam siłę, jak na przykład: „Mogę rzucić palenie, gdy tylko będę tego chciał”; a inne osłabiają, jak na przykład: „Nigdy nie uda mi się rzucić palenia”. Robbins pokazuje, w jaki sposób zmienić swoje przekonania, aby dodawały nam siły, a nie nas osłabiały. Tony Robbins proponuje coś, co sam nazywa potężną „tech- nologią zmiany”. W swoich książkach szczegółowo opisuje, jak jego zdaniem działa nasz umysł i jak można nim zarządzać, aby stać się bardziej zmotywowanym, nakierowanym na cele i zdol- nym do podjęcia działań, które pozwolą je osiągnąć. Podejmij działanie Jeśli chcesz dokładnie poznać metodę Anthony’ego Robbinsa, przeczytaj jego książki Nasza moc bez granic (Medium, 1996) oraz Obudź w sobie olbrzyma (Studio Emka, 2002). Warto tak- że zajrzeć na jego oficjalną stronę internetową w języku polskim www.tonyrobbins.pl. Technologia zmiany, nazy- wana przez Robbinsa warun- kowaniem neuroasocjacyjnym i będąca rozszerzeniem NLP, ma oczywiście swoje ograni- czenia. A jakie? Na przykład, chociaż każ- dy mógłby odwzorować stan umysłowy i ruchy Erica Clap- tona, nie wierzę, by wykorzy- stując tę technikę, mógł zagrać na gitarze tak jak on. Pomimo takich ograniczeń metody, Robbins ma do powiedzenia wiele cennych rzeczy na temat motywacji i osiągania celów. teoretycznie Zaczekaj, to jeszcze nie wszystko Przedstawiony w tym rozdziale przegląd metod motywa- cji jedynie dotyka tego zagadnienia. Moim głównym celem było dać Ci odczuć, jak te metody działają, na czym się opie- rają — racjonalnym myśleniu, wyobraźni lub połączeniu tych dwóch elementów — i powiedzieć, co się sprawdziło w moim przypadku. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywacja. Droga do skutecznych działań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: