Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 008001 15930993 na godz. na dobę w sumie
Mózg. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Mózg. Encyklopedia zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-413-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępnie napisany poradnik zawierający informacje o budowie i funkcjach ludzkiego mózgu i pamięci, a także chorobach (zaburzeniach psychicznych i neurologicznych) oraz badaniach diagnostycznych. Autorzy polecają również odpowiednią dietę i ćwiczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozwój mózgu W czasie ruchu na świe- żym powietrzu dostarczamy dawkę tlenu do naszego mózgu i po- prawiamy jego funkcjonowa- nie. Rys. Nordic Walking Aktywność fi zyczna, w tym sport, zwiększa ilość czynnika BDNF (szyb- kość tworzenia się nowych neuronów i połączeń między nimi w korze mó- zgowej i hipokampie). Może zamiast kolejnej fi liżanki kawy warto wybrać się na krótki spacer? • Często zmieniaj aktywność – jednego dnia możesz iść na basen, drugiego biegać, a w kolejnym zagrać w koszykówkę – to sprawi, że pamięć będzie jeszcze lepsza! • Największą ilość czynnika BDNF organizm wydziela w czasie podno- szenia ciężarów. Zarówno podczas ćwiczeń fi zycz- nych, jak i codziennych zajęć, pa- miętaj o prawidłowym, głębokim oddychaniu! na relaks, ale też aktywizuje nasze ciało i umysł, wprowadza w stan zadowolenia i doskonali zręczność i wielokierunkowe myślenie. Żongluj codziennie, używając tylu piłe- czek, ile zdołasz, stopniowo zwiększając ich liczbę. Zadbaj o to, by były różno- kolorowe. Mobilizowanie do pracy obu półkul naszego mózgu poprawia ogólną koor- dynację ciała, ułatwia skupienie uwagi i przyspiesza procesy myślowe. • Robótki ręczne stanowią świetny trening dla mózgu. Szydełkowanie, dzianie na drutach, haft owanie lub składanie origami – poprawiają procesy koordynacyjnie, które ko- rzystnie wpływają na koncentrację. • Relaksacja – badania dowodzą, że najlepszy do nauki jest stan zrelaksowanej koncentracji. Mózg jest wówczas w pełni gotowy do przyjęcia większej dawki informacji i jej przetworzenia. • Medytacja – jest techniką relak- sacyjną, która podobnie jak sen, jest dobroczynna dla utrwalania w na- szym mózgu informacji. Odcinając nasz umysł od zewnętrznych bodź- ców, usuwamy stres i wprowadzamy w stan spokoju, który umożliwia neuronom przetworzenie nowych informacji i zapisanie ich w struktu- rze kory mózgowej. koordynacja ruchowa (związana z działaniem obu półkul mózgu) • Żonglowanie – ćwiczenie to zwięk- sza ekspresję i kreatywność, pozwala Doświadczenia naukowców poka- zały, że 40-minutowa medytacja pozwoliła na lepsze utrwalenie wiadomości niż 8-godzinny sen! 10 • Sen – podczas głębokiego snu utrwalają się nowo powstałe połącze- nia nerwowe; wiedza dotąd powtarza- na zapisuje się w pamięci długotrwałej. fale beta czujność fale alpha odprężenie fale theta ospałość fale delta sen Fale mózgowe odzwierciedlają elek- tryczną aktywność neuronów. Inteligencja Na sprawność umysłową człowieka składają się 3 czynniki: • Szybkość przyswajania infor- macji (bit/s) – czas potrzebny na przetwarzanie, czyli zmagazyno- wanie i ponownie odtworzenie – przeciętny człowiek – 15 bitów/s (np. 2–3 litery podane w dowolnej kolejności), studenci medycyny – 20 bitów/s. • Czas bezpośredniego przyswaja- nia – informacje mogą być zatrzy- mane na krótko (ok. 4–5 s), umysł traktuje je jako bieżące. Przez taki okres jesteśmy w stanie zapamię- tać np. ciąg liter lub cyfr złożony z 5 elementów. • Pośrednie przyswajanie – to umiejętność zachowywania i przy- woływania informacji z pamięci, związana z działaniem pamięci długotrwałej. Aby udoskonalić swoje myślenie, planowanie, szybciej się uczyć, stać się kreatywnym, trzeba rozwijać każdy z tych trzech elementów naszej psy- chiki, słowem – TRENOWAĆ MÓZG. Pamiętaj! O mózg należy dbać przez całe życie. Aby nasz umysł coraz lepiej wykorzy- stywał swoje możliwości, należy stawiać mu ambitne cele. Sięgając po nie, trzeba wielokrotnie przełamywać samego siebie, a wymaga to ogromnych chęci, a nawet zacięcia. Zawsze jednak zależy to od nas samych. WYDOLNOŚĆ UMYSŁOWA jest ściśle związana z pojemnością pamięci krótkotrwałej. Pamięć krótkotrwała jest miejscem przetwarzania informacji, które zewsząd nas bombardują (u doro- słego człowieka pojemność przeciętnie wynosi nieco ponad 80 bitów). Średnio w ciągu sekundy z naszego otoczenia „zwala się” na nas 100 mi- liardów informacji. Człowiek, przy na- tężeniu całej swojej uwagi, do pamięci krótkotrwałej może przyjąć zaledwie 80 z nich. Zwiększanie wydolności umysłowej jest pomocne w codziennym życiu nie tylko naukowców, lecz każdego człowieka. Zapewnia odniesienie sukcesu w życiu. 11 Zaburzenia neurologiczne bÓLe GłOWY Bóle głowy to jedna z najczęst- szych dolegliwości. Nie są cho- robą, ale objawem, który może mieć różne pochodzenie. Około 80 kobiet i 50 mężczyzn cierpi okresowo z powodu bó- lów głowy. Zależnie od czasu trwania, bóle dzieli się na: • sporadyczne • ostre • przewlekłe i nawracające. Przyczyny Sporadyczne bóle głowy Dotykają prawie wszystkich ludzi (krótkotrwałe infekcje, po nadużyciu alkoholu, wskutek przemęczenia itp.). Trwają one zwykle krótko, są niezbyt nasilone oraz ustępują samoistnie lub w wyniku prostego samoleczenia. Dolegliwości te nie są powodem zgła- szania się do lekarza i nie ma potrzeby omawiania ich szerzej. Ostre bóle głowy Są przeważnie na tyle intensywne, że w krótkim czasie (godziny, dni) skłania- ją do poszukiwania pomocy lekarskiej. Z reguły są to bóle objawowe, czasami sygnalizujące groźną chorobę. Do najważniejszych przyczyn ostrych bólów głowy należą: uraz głowy krwotok podpajęczynówkowy (np. po pęknięciu tętniaka w mózgu) zapalenie opon mózgowo- -rdzeniowych ból głowy po punkcji lędźwiowej udar mózgu gwałtowny wzrost ciśnienia tętnicze- go krwi ostre zapalenie zatok obocznych nosa ostre zapalenie ucha środkowego bóle zębopochodne ostry napad jaskry zatrucia półpasiec twarzy pierwszy napad migreny lub klastero- wego bólu głowy proces uciskowy mózgu (krwiak, guz). Przewlekłe i nawracające bóle głowy U około 20 osób bóle głowy mają charakter przewlekły i nawracający. Dzieli się je na samoistne (znacznie częstsze) i objawowe. Bóle samoistne są chorobą samą w sobie i nie przed- stawiają większego niebezpieczeństwa dla chorego, jednak mogą być bardzo uciążliwe. Bóle objawowe występują w przebiegu różnych chorób układu nerwowego, oczu, zatok, narządów wewnętrznych i ogólnoustrojowych. 12 Przewlekłe i nawracające bóle głowy Samoistne bóle głowy (około 90 ) Objawowe bóle głowy (około 10 ) • napięciowy ból głowy • migrena (opisana w osobnym rozdziale) • klasterowy ból głowy – obejmu- je zwykle tylko pół głowy i trwa krótko (rzadki) Diagnostyka Bardzo istotne miejsce w diagnostyce bólów głowy zajmuje obraz dolegliwo- ści zgłaszanych przez chorego. Zda- rza się, jak w przypadku migreny, że rozpoznanie stawiane jest jedynie na tej podstawie. Ponadto ważne jest badanie ogólnole- karskie (z pomiarem ciśnienia tętnicze- go) i badanie neurologiczne. Czasami konieczna może być konsultacja okuli- sty, otolaryngologa lub stomatologa. Pomocne są też badania laboratoryj- ne krwi. Z bardziej zaawansowanych metod należy wymienić tomografię komputerową (CT) lub rezonans ma- gnetyczny (MRI) głowy oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania te mają szczególne zastoso- wanie w przypadku bólów ostrych, gdyż umożliwiają szybkie postawienie rozpoznania. Ma to istotne znaczenie, gdyż część ostrych bólów głowy jest sygnałem groźnej choroby. • pourazowe bóle głowy • nadciśnienie tętnicze • choroba niedokrwienna mózgu • przewlekłe zatrucia • polekowe bóle głowy • nerwoból nerwu trójdzielnego (rwa twarzowa) Leczenie W przypadku ustalenia przyczyny najważniejsze jest leczenie choroby wywołującej bóle głowy, m.in.: • likwidacja stanów zapalnych w obrębie twarzoczaszki (przewle- kłe zapalenie zatok, zapalenie ucha czy próchnica) • leczenie ewentualnych zaburzeń nerwicowych i depresyjnych • skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego. Wyleczenie choroby podstawowej najpewniej spowoduje ustąpienie bólów głowy. Ponadto można łagodzić bóle głowy lekami przeciwbólowymi. Nie wolno ich jednak nadużywać. Z jednej strony może to zwiększać szanse wystąpienia objawów ubocznych leków, w tym także bólów głowy oraz krwawień z przewodu pokarmowego. Z drugiej strony nadużywanie środków przeciwbólowych może paradoksal- nie nasilać bóle głowy – mechanizm „z odbicia”. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mózg. Encyklopedia zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: