Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 006236 14086417 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty - książka
MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: Liczba stron: 584
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-885-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
MySQL jest szybkim, przenośny i -- co najważniejsze -- darmowym systemem bazodanowym, który zdobył ogromną popularność w zastosowaniach internetowych. Książka 'MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika.' pokaże Ci jak używać tej bazy także poza Internetem. Nauczysz się z niej budowania atrakcyjnych interfejsów użytkownika współpracujących z tą bazą. W tym celu wykorzystana zostanie biblioteka GTK+.

Książka jest przeznaczona głównie dla programistów, którzy rozważają wykorzystanie Linuksa w tworzonych przez siebie rozwiązaniach, dla osób posiadających pewne doświadczenie w tworzeniu systemów opartych na architekturze klient-serwer (np. za pomocą Visual Basica i SQL Server). Aby w pełni skorzystać z informacji zawartych w książce, wystarczy znać język C i podstawy programowania baz danych.

'Do napisania niniejszej książki skłonił mnie brak podobnej pozycji, opisującej tworzenie aplikacji 'korporacyjnych' za pomocą integracji GTK+ i MySQL. Jeśli jesteś programistą lub pracujesz w firmie, w której rozważa się wykorzystanie systemu Linuks celem zmniejszenia kosztów działalności -- ta książka jest przeznaczona właśnie dla Ciebie.' -- Matt Stucky.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MySQL. Budowanie interfejsów u¿ytkownika. Vademecum profesjonalisty Autor: Matthew Stucky T³umaczenie: Tomasz Miszkiel ISBN: 83-7197-885-5 Tytu³ orygina³u: MySQL Building User Interfaces Format: B5, stron: 582 Przyk³ady na ftp: 1098 kB MySQL jest szybkim, przenoġny i — co najwa¿niejsze — darmowym systemem bazodanowym, który zdoby³ ogromn¹ popularnoġæ w zastosowaniach internetowych. Ksi¹¿ka „MySQL. Budowanie interfejsów u¿ytkownika.” poka¿e Ci jak u¿ywaæ tej bazy tak¿e poza Internetem. Nauczysz siê z niej budowania atrakcyjnych interfejsów u¿ytkownika wspó³pracuj¹cych z t¹ baz¹. W tym celu wykorzystana zostanie biblioteka GTK+. Ksi¹¿ka jest przeznaczona g³ównie dla programistów, którzy rozwa¿aj¹ wykorzystanie Linuksa w tworzonych przez siebie rozwi¹zaniach, dla osób posiadaj¹cych pewne doġwiadczenie w tworzeniu systemów opartych na architekturze klient-serwer (np. za pomoc¹ Visual Basica i SQL Server). Aby w pe³ni skorzystaæ z informacji zawartych w ksi¹¿ce, wystarczy znaæ jêzyk C i podstawy programowania baz danych. • Poznasz mocne strony i zalety bazy MySQL • Nauczysz siê tworzyæ programy w systemie Linuks, a nastêpnie, korzystaj¹c z ich kodu ĥród³owego, kompilowaæ je w systemie Windows. • Dowiesz siê, w jaki sposób mo¿na instalowaæ programy korzystaj¹c ze skryptów lub pakietów RPM (RedHat Pakage Manager). • Nauczysz siê korzystaæ z interfejsu jêzyka C dla MySQL w aplikacjach, w których u¿yto bibliotekê GTK+. • Poznasz sposoby wyġwietlania danych pochodz¹cych z MySQL w obiektach GTK+. • Bêdziesz w stanie utworzyæ (w jêzyku C) aplikacje, które wygl¹dem i zachowaniem przypominaj¹ programy Windowsowe • Utworzysz aplikacje, które bêd¹ dynamicznie tworzyæ graficzny interfejs u¿ytkownika, dziêki czemu bêdziesz móg³ zmieniæ wygl¹d interfejsu bez koniecznoġci rekompilacji kodu ĥród³owego • Przeġledzisz krok po kroku proces powstawania kompletnej aplikacji korzystaj¹cej z MySQL. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  14GEGPGPVCEJVGEJPKEP[EJ  9RTQYCFGPKG  Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ...................................................z..................... 12 Układ książki ...................................................z...................................................z....... 12 Konwencje przyjęte w książce...................................................z.................................. 13 úħè+ 5[DMKGYRTQYCFGPKGD 4QFKCđ /[53.FNCCFOKPKUVTCVQTÎYKWľ[VMQYPKMÎY#EEGUUK53.5GTXGT Dlaczego właśnie MySQL? ...................................................z...................................... 17 Licencje ...................................................z...................................................z.............. 18 Porównanie typów danych MySQL z typami dostępnymi w Access 2000 i SQL Server 7 .................................................. 19 Czego brakuje w MySQL?...................................................z....................................... 21 MySQL, MYSQL i mysql — trzy podobne słowa, trzy różne znaczenia.......................... 27 Tylko dla użytkowników programu Access: demony i usługi.......................................... 29 Skąd pobrać pakiet instalacyjny MySQL?...................................................z.................. 30 Decyzja dotycząca metody instalacji — wszystkie za i przeciw ...................................... 31 Pliki potrzebne do instalacji RPM...................................................z............................. 33 Instalacja ...................................................z...................................................z............. 34 Pierwsze spotkanie z MySQL: tworzenie, wykorzystywanie i usuwanie bazy danych....... 38 Niestandardowe, unikatowe konstrukcje SQL wykorzystywane w MySQL (rozszerzenie standardu ANSI SQL92)...................................................z................... 40 Programy użytkowe w MySQL ...................................................z................................ 45 Interfejs API języka C dla MySQL ...................................................z........................... 53 4QFKCđ )6- FNCRTQITCOKUVÎYMQT[UVCLæE[EJ8KUWCN$CUKE Dlaczego powinniśmy korzystać z GTK+? ...................................................z................ 60 Gdzie zdobyć GTK+ i jak dokonać jego instalacji?...................................................z..... 61 Licencje ...................................................z...................................................z.............. 61 Ogólny opis biblioteki GTK+...................................................z................................... 63 Pojemniki GTK+ jako odpowiedniki kontrolek zmieniających rozmiary.......................... 71 Podstawowe widgety w programie ...................................................z............................ 73 4QFKCđ 9KúEGLYKFIGVÎY)6-  Widget GtkCombo ...................................................z.................................................. 95 GtkProgressBar i GtkStatusBar ...................................................z................................ 99 GtkFrame i GtkAspectFrame...................................................z.................................. 106 Okna dialogowe i informacyjne, czyli obiekty GtkDialog, GtkFileSelection, GtkColorSelectionDialog i GtkFontSelectionDialog ................................................. 110 Systemy menu: obiekty menu, „fabryka elementów” i elementy menu kontekstowego.... 117 6 MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty 4QFKCđ CCYCPUQYCPGQDKGMV[)6-  GtkTable ...................................................z...................................................z........... 127 GtkTree i GtkCTree ...................................................z.............................................. 132 GtkFixed ...................................................z...................................................z........... 137 GtkLayout...................................................z...................................................z......... 140 GtkScrolledWindow ...................................................z.............................................. 142 GtkNotebook...................................................z...................................................z..... 144 GtkPaned ...................................................z...................................................z.......... 147 4QFKCđ )NCFGFNCRTQITCOKUVÎYMQT[UVCLæE[EJ8KUWCN$CUKE  Środowisko Glade ...................................................z................................................. 151 Pierwsze spotkanie z Glade: aplikacja WitajSwiecie ...................................................z. 153 Szczegółowa analiza wybranych plików projektu WitajSwiecie.................................... 162 Glade i widgety...................................................z...................................................z.. 170 Tworzenie projektu: trzeba poznać hierarchię obiektów ............................................... 173 Komunikacja pomiędzy oknami w projekcie utworzonym w Glade............................... 174 Zmienne o zasięgu globalnym a poprawne pisanie programów ..................................... 180 úħè++ 2TCYFKYGCRNKMCELG D 4QFKCđ 2TQLGMVQYCPKGKCUCFCFKCđCPKC CRNKMCELKRT[LúEKCCOÎYKGPKC Projekt aplikacji ...................................................z...................................................z. 186 Interfejs użytkownika ...................................................z............................................ 189 Tworzenie bazy danych...................................................z......................................... 193 Wdrożenie aplikacji...................................................z............................................... 195 Modernizacja aplikacji...................................................z........................................... 199 4QFKCđ 7VYQTGPKGCRNKMCELKFQQDUđWIKCOÎYKGēFNC5 5+  Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą Glade ...................................................z 202 Funkcje aplikacji ...................................................z...................................................z 214 Połączenie interfejsu i funkcji wykonujących poszczególne zadania programu............... 248 Kompilacja programu ...................................................z............................................ 259 Uwagi dotyczące utworzonego programu ...................................................z................ 259 4QFKCđ #RNKMCELC9[PCECPKGRTQYKLKōRTQLGMVKCPCNKC  Przedstawienie problemu ...................................................z....................................... 264 Interfejs użytkownika ...................................................z............................................ 267 Baza danych, przygotowanie autoryzacji ...................................................z................. 271 Tworzenie bazy danych...................................................z......................................... 273 4QFKCđ -QPUVTWMELCCRNKMCELK2TQYKLG  Budowanie interfejsu użytkownika za pomocą Glade .................................................. 281 Kontrola wyświetlanych danych ...................................................z............................. 286 Funkcje tworzonej aplikacji...................................................z.................................... 289 Powiązanie funkcji „narzędziowych” z obiektami interfejsu użytkownika — funkcje zwrotne w pliku callbacks.c...................................................z................. 318 Uwagi dotyczące utworzonego programu ...................................................z................ 325 4QFKCđ +PUVCNCELCCRNKMCELK9[PCECPKGRTQYKLK  Kompilacja z wiersza poleceń...................................................z................................. 327 Korzyści płynące z zastosowania Make ...................................................z................... 328 Instalowanie aplikacji ...................................................z............................................ 330 Kompilacja programu dla Win32 za pomocą MS Visual C++....................................... 341 Spis treści 7 4QFKCđ 2TQLGMVCRNKMCELK4CRQTV[ Definicja problemu...................................................z................................................ 351 Interfejs użytkownika ...................................................z............................................ 352 Baza danych, uprawnienia użytkowników ...................................................z............... 356 Tworzenie bazy danych...................................................z......................................... 357 4QFKCđ -QPUVTWMELCCRNKMCELK4CRQTV[ Opis problemu ...................................................z...................................................z... 361 Aplikacja sterująca: Raporty...................................................z................................... 361 Raport 1. Tabela...................................................z...................................................z. 371 Raport 2. Wykres kołowy ...................................................z...................................... 377 Raport 3. Wykres liniowo-kolumnowy...................................................z.................... 387 Raport 4. Wykres punktowy...................................................z................................... 393 4QFKCđ -QORKNCELCKKPUVCNCELCCRNKMCELK4CRQTV[ Kompilacja i dystrybucja w formie pliku RPM ...................................................z........ 403 Kompilacja programów za pomocą MinGW dla Win32 ............................................... 408 úħè+++ 2T[MđCFD 4QFKCđ [PCOKEPGVYQTGPKGKPVGTHGLUWWľ[VMQYPKMCCRQOQEæ:/. Jeszcze raz program „Witaj Swiecie” ...................................................z...................... 417 Komunikacja pomiędzy oknami...................................................z.............................. 422 Dokonywanie zmian w aplikacji bez konieczności ponownej kompilacji ....................... 430 QFCVMK D QFCVGM# 2NKMKY[IGPGTQYCPGRTG)NCFGōCRNKMCELCFNC5 5+ interface.c...................................................z...................................................z.......... 435 sesi.glade...................................................z...................................................z........... 460 QFCVGM$ 2NKMKY[IGPGTQYCPGRTG)NCFGōCRNKMCELC2TQYKLG interface.c...................................................z...................................................z.......... 499 prowizje.glade...................................................z...................................................z.... 516 QFCVGM 2NKMKY[IGPGTQYCPGRTG)NCFGōCRNKMCELC4CRQTV[  Pliki dla programu głównego...................................................z.................................. 547 Pliki dla programu tworzącego raport w formie tabeli .................................................. 551 Pliki dla programu tworzącego wykres kołowy ...................................................z........ 556 Pliki dla programu tworzącego raport w postaci wykresu liniowo-kolumnowego ........... 559 Pliki dla programu generującego raport w postaci wykresu punktowego........................ 562 5MQTQYKF  Rozdział 4. CCYCPUQYCPG QDKGMV[)6- W tym rozdziale opisano zaawansowane obiekty GTK+, służące do rozmieszczania i pre- zentacji innych elementów. Szczegółowo opisano tu następujące widgety:    )VM6CDNG, )VM6TGG i )VM 6TGG, )VM(KZGF, )VM.C[QWV, )VM5ETQNNGF9KPFQY, )VM0QVGDQQM, )VM2CPGF. )VM6CDNG Obiekt )VM6CDNG działa na zasadzie siatki, w której można umieszczać inne obiekty. Moż- na powiedzieć, że )VM6CDNG jest połączeniem dwóch prostokątnych pojemników (pozio- mego i pionowego). Na rysunku 4.1 przedstawiono obiekt )VM6CDNG, który utworzymy w przykładowym programie (listing 4.1). W )VM6CDNG można umieścić obiekt w kilku komórkach (poziomo lub pionowo). Przykładowy program przedstawia działanie obiektu )VM6CDNG. Pokazano tu również nowy trend tworzenia „programów w akcji”, gdzie w odpowiedzi na wystąpienie zda- rzeń tworzy się (lub niszczy) określone widgety. Należy pamiętać, że jeśli będziemy ko- rzystać z tej metody w tworzonych aplikacjach, to jednocześnie będziemy musieli zna- leźć sposób na przechowanie danych, które mają być przekazane tworzonym na nowo obiektom. Rysunek 4.1 przedstawia okno utworzonej aplikacji, której kod źródłowy znajduje się w listingu 4.1. 128 Część I Szybkie wprowadzenie 4[UWPGM Uruchomiony przykładowy program .KUVKPIPrezentacja obiektu GtkTable KPENWFGIVMIVMJ )VM9KFIGV HTOAVCDNG )VM9KFIGV VDN 2QPKUGRT[EKUMKQUVCPCWOKGUEQPGY)VM6CDNG YMQNWOPKG2KGTYU[PKEJDGFKGPCLFQYCNUKGYTGFKG MQNWOP[FTWIKYTGFKGMQNWOP[KVCMFCNGL  )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EOFAA )VM9KFIGV EJMA XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFOCMGAVCDNGADWVVQPU XQKFCVVCEJAYKFIGVU XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF XQKFEOFAAAENKEMGF IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] IVMAKPKV CTIECTIX HTOAVCDNGIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 129 IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOAVCDNG 2TGGPVCELCVCDNKE[QDKGMVQY IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOAVCDNG FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. OCMGAVCDNGADWVVQPU  +PKELCNKCELCRT[EKUMQYW[EKGOYCTVQUEKFQO[UNP[EJ  5MQT[UVCO[VWIVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU COKCUV HWPMELKCVVCEJAYKFIGVU YEGNWFGOQPUVTCELKFKCNCPKC HWPMELKIVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU  IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EOFAA EJMAIVMAEJGEMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2T[EKUMY[DQTW IVMAVCDNGACVVCEJAFGHCWNVU )6-A6#$. VDN EJMA IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFCVVCEJAYKFIGVU IKPVA126+105IKPVA2# -+0) ] IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) 130 Część I Szybkie wprowadzenie IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EOFAAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) IVMAVCDNGACVVCEJ )6-A6#$. VDN EJMAA126+105A126+105A2# -+0) A2# -+0) _ XQKFOCMGAVCDNGADWVVQPU ] VDNIVMAVCDNGAPGY 647  2CTCOGVT[RQY[UGLHWPMELKVQTGF[MQNWOP[QPCEGPKGLGFPQTQFPQUEK  EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[RGNPKGPKGQDKGMVCOK IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 7UVCY PQRELG P(+.. IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGTQRELG5*4+0- IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGT P1RELG P :2#0  IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGT P1RELG P(+.. PK P5*4+0- IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGT P1RELG P5*4+0- PK P :2#0  IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGT PQRELG P(+.. PK P :2#0  IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EOFAAIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 9[DKGTQRELG P(+.. :2#0 K5*4+0- IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAA ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAAAENKEMGF 07.. EJMAIVMAEJGEMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2T[EKUMY[DQTW _ Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 131 XQKFEOFAAAENKEMGF ] 6WY[MQT[UVCO[RQTCRKGTYU[HWPMELGIVMAYKFIGVAFGUVTQ[ 2QPCEKUPKGEKWRT[EKUMWRTGW[VMQYPKMCDGFKGO[ PKUE[EKVYQT[EQFPQYCECNCVCDNKEGQDKGMVCOK /WUKO[VCMRQUVCRKEDQQDKGMV)VM6CDNGPKGRQUKCFCHWPMELK  AUGVA   0CYGVIF[D[VCMCKPUVTWMELCKUVPKCNCOQPCD[KVCMY[MQT[UVCE QOCYKCP[URQUQD9RKU[YCPKGRQFQDP[EJHWPMELKFNCMCFGIQRT[EKUMW LGUVRTQEGUGOOWFP[OCNGLGUNKUCOQFKGNPKGY[MQPCO[OKCP[ TQOKGUEGPKCQDKGMVQYYKPVGTHGLUKGVQPCWE[O[UKGCTCFCE RQYKGTEJPKCVCDNKE[KDúFKGO[OKGEPCFPKCRGNPCMQPVTQNG  IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A(+.. IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A5*4+0- IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A :2#0  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A(+..^)6-A5*4+0- IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN 132 Część I Szybkie wprowadzenie IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A5*4+0-^)6-A :2#0  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A(+..^)6-A :2#0  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ XQKFEOFAAAENKEMGF ] IVMAYKFIGVAFGUVTQ[ VDN OCMGAVCDNGADWVVQPU CVVCEJAYKFIGVU )6-A5*4+0-^)6-A(+..^)6-A :2#0  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVCDNG VDN IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVCDNG _ )VM6TGGK)VM 6TGG Obiekty )VM6TGG i )VM 6TGG służą do prezentacji drzewa elementów. Litera „C” w na- zwie )VM 6TGG oznacza „kolumny” (C pochodzi od angielskiego słowa Columns); moż- na powiedzieć, że )VM 6TGG jest skrzyżowaniem dwóch, znanych z VB kontrolek: kon- trolki prezentującej dane i kontrolki drzewa (rysunek 4.2, listing 4.2). W GTK+ obiekt )VM QPVCKPGT jest obiektem nadrzędnym dla )VM.KUV, )VM .KUV i )VM6TGG. )VM 6TGG po- chodzi od )VM .KUV, ale podobny związek nie istnieje pomiędzy )VM6TGG i )VM.KUV. 4[UWPGM Drzewa elementów, czyli GtkTree i GtkCTree W tym programie porównano cechy i wygląd widgetów )VM6TGG (po lewej stronie okna) i )VM 6TGG (po prawej stronie okna). Główną różnicą pomiędzy tymi obiektami jest fakt, że )VM 6TGG akceptuje tylko mapy pikselowe i tekst, a w )VM6TGG można umieścić dowol- ne widgety potomne. Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 133 .KUVKPIGtkTree i GtkCTree KPENWFGIVMIVMJ )VM9KFIGV HTOAVTGGU )VM9KFIGV VTGGANGHV EVTGGATKIJV )VM9KFIGV UWDVTGGAKVGO )VM9KFIGV UWDVTGGAKVGO )VM9KFIGV UWDVTGGAYKFIGVU XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFEOFAE[ENGANKPGAUV[NGAENKEMGF XQKFEOFAE[ENGAGZRCPFGTAENKEMGF IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] )VM9KFIGV JDQZAOCKP XDQZANGHV XDQZATKIJV )VM9KFIGV NXNAKVGO NXNAKVGO )VM9KFIGV YKFIGVUAKVGO )VM9KFIGV NCDGNAYKFIGV DWVVQPAYKFIGV EJGEMADQZAYKFIGV )VM9KFIGV KVGOAKVGO KVGOAKVGOAKVGO )VM9KFIGV NCDGNAKVGO DWVVQPAKVGO EJGEMADQZAKVGO )VM9KFIGV EOFAE[ENGANKPGAUV[NG EOFAE[ENGAGZRCPFGT )VM 6TGG0QFG TQQVAPQFGA )VM 6TGG0QFG TQQVAPQFGA )VM 6TGG0QFG TQQVAPQFGA 2QPKGLYRKUGO[PCINQYMKMQNWOPYQDKGMEKG VTGG 5GTQMQUEMQNWOP[LGUVQMTGUNQPCRTGNKEDGNKVGTPCY[ PCINQYMCCPKGRTGFCPGLCMKGCYKGTC  IEJCT EQNWOPAVKVNGU=?]2Q[ELC+PHQTOCELC_ IEJCT TQQVAFCVC=?]TQQVVGUV_ IEJCT TQQVAFCVC=?]TQQV6GPRQUKCFCYGN[RQFTGFPG_ IEJCT TQQVAFCVC=?]2QFYGGN2QFYGGN_ IVMAKPKV CTIECTIX HTOAVTGGUIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOAVTGGU 2TGGPVCELCYKFIGVQYFTGY IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOAVTGGU FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. JDQZAOCKPIVMAJDQZAPGY 647  XDQZANGHVIVMAXDQZAPGY 647  XDQZATKIJVIVMAXDQZAPGY (#.5  )NQYPCTQPKECRQOKGF[)VM6TGGC)VM 6TGG LGUV VCMUCOQLCMOKGF[)VM.KUVC)VM .KUV HCMVG )VM6TGGCMEGRVWLGYU[UVMKGYKFIGV[ 134 Część I Szybkie wprowadzenie C)VM 6TGGV[NMQOCR[RKMUGNQYGKVGMUV  VTGGANGHVIVMAVTGGAPGY  TGYQPKGLGUVRT[FCVP[OQDKGMVGOLGUNKPKEPKGCYKGTC 0CUEGUEKGFQFCYCPKGPQY[EJGNGOGPVQYFQFTGYCLGUVDCTFQRTQUVG  NXNAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGYAYKVJANCDGN 2QKQO NGOGPV NXNAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGYAYKVJANCDGN 2QKQO NGOGPV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 VTGGANGHV NXNAKVGO IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 VTGGANGHV NXNAKVGO  0CTCKGPCUGFTGYQRT[RQOKPCDCTFKGLRQNGNKUV[  CNGV[FTGYCDGFCDCTFKGLYKFQEPGIF[WOKGUEKO[YPKO RQFFTGYQ2QFFTGYCFQFCLGUKGVTQEJGKPCEGLQFYGNQY KYUMCPKMQYMVQTGCRGYPKCLCUVTWMVWTGRQFFTGYC  0KGDGFKGO[WOKGUECEFTGYCYFTGYKGNGEFQFCO[ FTGYQFQGNGOGPVWFTGYC  UWDVTGGAKVGOIVMAVTGGAPGY KVGOAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGYAYKVJANCDGN 2QKQO NGOGPV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 UWDVTGGAKVGO KVGOAKVGO IVMAVTGGAKVGOAUGVAUWDVTGG )6-A64 A+6 / NXNAKVGO UWDVTGGAKVGO  6GTCVTGDCLCYPKGRQMCCEGNGOGPV[RQFFTGYC  ,GUNKW[VMQYPKMCPCE[GNGOGPV[RQFFTGYCCPCUVGRPKGYKPKG LGIQICNCVQVGGNGOGPV[PCFCNDGFCCPCEQPG  IVMAYKFIGVAUJQY KVGOAKVGO UWDVTGGAKVGOIVMAVTGGAPGY KVGOAKVGOAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGYAYKVJANCDGN 2QKQO NGOGPV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 UWDVTGGAKVGO KVGOAKVGOAKVGO IVMAVTGGAKVGOAUGVAUWDVTGG )6-A64 A+6 / KVGOAKVGO UWDVTGGAKVGO IVMAYKFIGVAUJQY KVGOAKVGOAKVGO YKFIGVUAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGYAYKVJANCDGN 9KFIGV[ IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 VTGGANGHV YKFIGVUAKVGO UWDVTGGAYKFIGVUIVMAVTGGAPGY IVMAVTGGAKVGOAUGVAUWDVTGG )6-A64 A+6 / YKFIGVUAKVGO UWDVTGGAYKFIGVU  QFCLO[MKNMCYKFIGVQYFQFTGYC  0CLRKGTYWVYQT[O[GV[MKGVG  Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 135 NCDGNAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGY NCDGNAYKFIGVIVMANCDGNAPGY 6QLGUVGV[MKGVC IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 NCDGNAKVGO NCDGNAYKFIGV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 UWDVTGGAYKFIGVU NCDGNAKVGO IVMAYKFIGVAUJQY NCDGNAYKFIGV IVMAYKFIGVAUJQY NCDGNAKVGO  0CUVGRPKGWOKGUEKO[YFTGYKGRT[EKUM  DWVVQPAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGY DWVVQPAYKFIGVIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 6QLGUVRT[EKUM IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 DWVVQPAKVGO DWVVQPAYKFIGV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 UWDVTGGAYKFIGVU DWVVQPAKVGO IVMAYKFIGVAUJQY DWVVQPAYKFIGV IVMAYKFIGVAUJQY DWVVQPAKVGO  #VGTCRQNGY[DQTW  EJGEMADQZAKVGOIVMAVTGGAKVGOAPGY EJGEMADQZAYKFIGVIVMAEJGEMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 6QLGUVRQNGY[DQTW IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 EJGEMADQZAKVGO EJGEMADQZAYKFIGV IVMAVTGGACRRGPF )6-A64 UWDVTGGAYKFIGVU EJGEMADQZAKVGO IVMAYKFIGVAUJQY EJGEMADQZAYKFIGV IVMAYKFIGVAUJQY EJGEMADQZAKVGO  2QTQYPCLO[VQFTGYGO 6TGG  EVTGGATKIJVIVMAEVTGGAPGYAYKVJAVKVNGU EQNWOPAVKVNGU TQQVAPQFGAIVMAEVTGGAKPUGTVAPQFG )6-A 64 EVTGGATKIJV 07..07..TQQVAFCVC 07..07..07..07..(#.5 647 TQQVAPQFGAIVMAEVTGGAKPUGTVAPQFG )6-A 64 EVTGGATKIJV 07..07..TQQVAFCVC 07..07..07..07..(#.5 647 TQQVAPQFGAIVMAEVTGGAKPUGTVAPQFG )6-A 64 EVTGGATKIJV TQQVAPQFGA07.. TQQVAFCVC 07..07..07..07..(#.5 647  -QPUVTWMELCFTGYC 6TGGLGUVPCEPKGRTQUVUC 9[UVCTE[WVYQT[ELGFGPGIGORNCTVGIQYKFIGVWCPCUVGRPKG VYQT[EYGN[KNCE[ELGYGNCOKYFTGYKG1VQ RCTCOGVT[FNCHWPMELKIVMAEVTGGAKPUGTVAPQFG  EVTGG1DKGMV 6TGG RCTGPV1PCECYGGNPCFTGFP[07..FNCYGNCINQYPGIQ UKDNKPI1PCECYGGNUKQUVTCP[07..VQCMQPEGPKGICNGK VGZV6CDNKECYCTVQUEKCOKRQUEGIQNP[EJMQNWOP NKEDCYCTVQUEKLGUVTQYPCNKEDKGMQNWOP WOKGUEQP[EJYEVTGG URCEKPI.KEDCRKMUGNKRQOKGF[UVTWMVWTCFTGYC CVGMUVGO RKZOCRAENQUGF DKVOCUMAENQUGF 1FRQYKGFPKGKMQP[Y[UYKGVNCPG RKZOCRAQRGPGFIF[YGGNLGUVTQYKPKGV[NWDYKPKGV[ DKVOCUMAQRGPGF KUANGCH9CTVQUENQIKEPCQMTGUNCLCECE[GNGOGPVPKGLGUVYGNGO 136 Część I Szybkie wprowadzenie 647 QPCECGGNGOGPVPKGCYKGTCYGNQYRQFTGFP[EJ  PKGOQPCVCOWOKGUEKECFP[EJYGNQYRQFTGFP[EJ  GZRCPFGF9CTVQUENQIKEPCQMTGUNCLCECE[FCP[YGGN LGUVTQYKPKGV[E[PKG  EOFAE[ENGANKPGAUV[NGIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 5V[NGNKPKK IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAE[ENGANKPGAUV[NG ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAE[ENGANKPGAUV[NGAENKEMGF 07.. EOFAE[ENGAGZRCPFGTIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 5V[NGTQYKLCE[ IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAE[ENGAGZRCPFGT ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAE[ENGAGZRCPFGTAENKEMGF 07.. IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: XDQZANGHV VTGGANGHV647 647  IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: XDQZATKIJV EVTGGATKIJV647 647  IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: XDQZATKIJV EOFAE[ENGANKPGAUV[NG647 (#.5  IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: XDQZATKIJV EOFAE[ENGAGZRCPFGT647 (#.5  IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: JDQZAOCKP XDQZANGHV647 647  IVMADQZARCEMAUVCTV )6-A$1: JDQZAOCKP XDQZATKIJV647 647  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAVTGGU JDQZAOCKP IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAVTGGU IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFEOFAE[ENGANKPGAUV[NGAENKEMGF ] UVCVKEIKPVNKPGAUV[NG KH NKPGAUV[NG NKPGAUV[NG GNUGNKPGAUV[NG UYKVEJ NKPGAUV[NG ] ECUGIVMAEVTGGAUGVANKPGAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A.+0 5A010 DTGCM ECUGIVMAEVTGGAUGVANKPGAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A.+0 5A51.+ DTGCM ECUGIVMAEVTGGAUGVANKPGAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A.+0 5A 166 DTGCM Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 137 ECUGIVMAEVTGGAUGVANKPGAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A.+0 5A6#$$ DTGCM FGHCWNVIARTKPV 6CNKPKCPKGRQYKPPCD[EYKFQEPC DTGCM _ _ XQKFEOFAE[ENGAGZRCPFGTAENKEMGF ] UVCVKEIKPVGZRCPFGTAUV[NG KH GZRCPFGTAUV[NG GZRCPFGTAUV[NG GNUGGZRCPFGTAUV[NG UYKVEJ GZRCPFGTAUV[NG ] ECUGIVMAEVTGGAUGVAGZRCPFGTAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A :2#0 4A010 DTGCM ECUGIVMAEVTGGAUGVAGZRCPFGTAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A :2#0 4A537#4 DTGCM ECUGIVMAEVTGGAUGVAGZRCPFGTAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A :2#0 4A64+#0). DTGCM ECUGIVMAEVTGGAUGVAGZRCPFGTAUV[NG )6-A 64 EVTGGATKIJV )6-A 64 A :2#0 4A +4 7.#4 DTGCM FGHCWNVIARTKPV 6CNKPKCPKGRQYKPPCD[EYKFQEPC DTGCM _ _ )VM(KZGF Obiekt )VM(KZGF jest obiektem docenianym szczególnie przez programistów wykorzy- stujących wcześniej VB lub VC++ ze względu na jedną, ważną właściwość. Otóż w tym obiekcie możemy umieszczać inne widgety bezpośrednio na jego powierzchni (pokrytej siatką, ułatwiającą lokalizację rozmieszczanych widgetów — rysunek 4.3). Nie korzy- stamy tu z obiektów-pojemników, których stosowanie jest główną własnością GTK+. Większość programistów zamiast tego obiektu wybierze )VM.C[QWV, ze względu na jego większe możliwości (obiekt zaprezentowano w kolejnej sekcji, „)VM.C[QWV”). Program umieszczony w listingu 4.3 jest bardzo prosty. Wykorzystano w nim obiekt )VM(KZGF i jeden przycisk, który po każdym kliknięciu zmienia swoją pozycję na po- wierzchni okna )VM(KZGF. Porównajmy )VM(KZGF z obiektem )VM.C[QWV przed podjęciem decyzji, który z nich lepiej nadaje się do wykorzystania w naszych aplikacjach. 138 Część I Szybkie wprowadzenie 4[UWPGM Obiekt GtkFixed .KUVKPIPrezentacja GtkFixed KPENWFGIVMIVMJ KPENWFGUVFNKDJ $KDNKQVGMCUVFNKDJ LGUVRQVTGDPCFQ Y[PCECPKCYCTVQUEKNQUQY[EJYHWPMELKYTQVPGL9CTVQUEK NQUQYGDGFCRQVTGDPCFQRTGOKGUECPKCRT[EKUMWRQ RQYKGTEJPKQDKGMVW)VM(KZGF  )VM9KFIGV HTOAHKZGF )VM9KFIGV HKZGFAOCKP )VM9KFIGV EOF XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFEOFAENKEMGF IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] IVMAKPKV CTIECTIX HTOAHKZGFIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOAHKZGF 2TGGPVCELCQDKGMVW)VM(KZGF IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOAHKZGF FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. HKZGFAOCKPIVMAHKZGFAPGY  )VM(KZGFLGUVQDKGMVGORTQUV[OYW[EKW0CNG[ RQFCEYURQNTGFPGRQNQGPKCMCFGIQYKFIGVWRQVQOPGIQ WOKGUECPGIQPCRQYKGTEJPK)VM(KZGF#VT[DWV[HKNN GZRCPFRCFFKPIKVFUCVWDGW[VGEPGQDKGMV[ RQVQOPGWOKGUEQPGPCRQYKGTEJPK)VM(KZGFDGFCFQO[UNPKG CLOQYCEPCLOPKGLU[QDUCTRQYCNCLCE[PCKEJY[UYKGVNGPKG 6CMUCOQCEJQYCUKGUCOQDKGMV)VM(KZGFMVQT[DGFKGFQO[UNPKG CLOQYCNOKPKOCNPCRQYKGTEJPKGGMTCPWRQVTGDPCFQY[UYKGVNGPKC YU[UVMKEJLGIQQDKGMVQY,GUNKYKFIGVRQVQOP[QUVCPKGRTGUWPKGV[ RQCDKGCE[QDUCT)VM(KZGFVQYKFIGVVGPOKGPKQFRQYKGFPKQ UYQLGY[OKCT[VCMCD[RTGUWPKGV[QDKGMVPCFCND[NYKFQEP[ ,GUNKQDKGMVRQVQOP[QUVCPKGRQPKGLWOKGUEQP[YUTQFMW QMPCINQYPGIQ)VM(KZGFPKGOPKGLU[CWVQOCV[EPKG UYGLRQYKGTEJPK  /QGVQRTQYCFKEFQFKYP[EJKPKGQEGMKYCP[EJCEJQYCP Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 139 QMPCINQYPGIQYVTCMEKGFKCNCPKCRTQITCOW CNQO[ RT[MNCFQYCRQ[ELGQDKGMVW2TGUWPO[QDKGMVPCRQ[ELG  QMPQINQYPGFQUVQUWLGUKGFQPQYGIQRQNQGPKC )F[OKGPKO[RQNQGPKG QDKGMVWPCQMPQPKGOPKGLU[UKG)F[LGFPCMRTGPKGUKGO[ QDKGMVPCVQQMPQINQYPGPQYOKGPKUYQLTQOKCTVCMCD[ Y[UYKGVNCP[QDKGMVOKGUEKNUKGPCLGIQRQYKGTEJPK 1MPQINQYPGLGUVT[UQYCPGRQPQYPKGCMCF[OTCGOIF[QDKGMV[PCNGCEGFQ PKGIQQUVCPCWOKGUEQPGRQCRQYKGTEJPKC)VM(KZGF1MPQINQYPGMVQTG RKGTYQVPKGD[NQMYCFTCVGOOQGUVCEUKGYRGYP[EJRT[RCFMCEJPR DCTFQEKGPMKOKFNWIKORTQUVQMCVGO  JQè)VM(KZGFLGUVDCTFQNCVY[YCUVQUQYCPKW RTQITCOKUEKEGUEKGLMQT[UVCLC)VM.C[QWV 2TGFFQMQPCPKGOY[DQTWWNWDKQPGIQQMPCURTCYFO[ YCF[KCNGV[MCFGIQPKEJ )VM(KZGFK)VM.C[QWV  EOFIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2T[EKUM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOF ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAENKEMGF 07.. IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFAOCKP EOF  6TGEKOKEYCTV[ORCTCOGVTGORQY[UGLHWPMELK UCQFRQYKGFPKQQFNGINQUEQFNGYGLMTCYGFKQMPC YRKMUGNCEJ KQFNGINQUEQFIQTPGLMTCYGFKQMPC TQYPKG YRKMUGNCEJ  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAHKZGF HKZGFAOCKP IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAHKZGF IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFEOFAENKEMGF ] IKPVZARQU[ARQU ZARQUTCPF [ARQUTCPF  6WIGPGTWLGO[NKED[NQUQYGYCMTGUKGQFFQ MVQTGRQUNWCPCOLCMQPQYGNQMCNKCELGRT[EKUMW  FQ] ZARQUZARQU _YJKNG ZARQU  140 Część I Szybkie wprowadzenie FQ] [ARQU[ARQU _YJKNG [ARQU  IVMAHKZGFAOQXG )6-A(+: HKZGFAOCKP )6-A9+ ) 6 EOF ZARQU[ARQU _ )VM.C[QWV )VM.C[QWV ma podobne właściwości, co )VM(KZGF, ale umożliwia wykorzystanie więk- szej powierzchni dla widgetów potomnych od powierzchni wymaganej do ich wyświe- tlenia. W tym obiekcie, zamiast korzystać z niszczenia i ponownego tworzenia okna, mamy do dyspozycji funkcje AHTGGGA i AVJCYA (opisane w listingu 4.4). Na rysun- ku 4.4 przedstawiono wynik działania programu. 4[UWPGM Prezentacja działania GtkLayout Aby uwidocznić podobieństwa i różnice pomiędzy kontrolkami )VM(KZGF i )VM.C[QWV, listing 4.4 jest bardzo podobny do listingu 4.3. Najlepiej oba programy skompilować i uruchomić, a następnie wybrać bardziej odpowiedni dla danego zastosowania obiekt. .KUVKPIPrezentacja GtkLayout KPENWFGIVMIVMJ KPENWFGUVFNKDJ )VM9KFIGV HTOANC[QWV )VM9KFIGV NC[QWVAOCKP )VM9KFIGV EOF XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFEOFAENKEMGF IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] IVMAKPKV CTIECTIX HTOANC[QWVIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOANC[QWV 2TGGPVCELCQDKGMVW)VM.C[QWV IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOANC[QWV FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 141 NC[QWVAOCKPIVMANC[QWVAPGY 07..07..  COKCUVY[YQN[YCEHWPMELGIVMANC[QWVAPGY MVQTCLCMQRCTCOGVTQY RQVTGDWLGQDKGMVQYTGIWNCE[LP[EJ RQKQO[EJKRKQPQY[EJ  OQPCUMQT[UVCERQRTGFPKGIQNKUVKPIW KYKPUVTWMELCEJVYQTCE[EJQDKGMV[COKGPKE UNQYMQHKZGFPCNC[QWV RTQITCORQYKPKGPCFKCNCE  6GPRTQITCOLGUVRQFQDP[FQRQRTGFPKGIQCNGRQUKCFC MKNMCFQFCVMQY[EJKPUVTWMELKRTGGPVWLCE[EJ OQNKYQUEKQDKGMVW)VM.C[QWV  EOFIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2T[EKUM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOF ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAENKEMGF 07.. IVMANC[QWVARWV )6-A.#;176 NC[QWVAOCKP EOF IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOANC[QWV NC[QWVAOCKP IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOANC[QWV IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFEOFAENKEMGF ] IKPVZARQU[ARQU ZARQUTCPF [ARQUTCPF  6WIGPGTWLGO[NKED[NQUQYGYCMTGUKGQFFQ MVQTGRQUNWCPCOLCMQPQYGNQMCNKCELGRT[EKUMW  FQ] ZARQUZARQU _YJKNG ZARQU  FQ] [ARQU[ARQU _YJKNG [ARQU  1VQPCLYKGMUCTQPKECRQOKGF[)VM(KZGFC)VM.C[QWV  COKCUVT[UQYCEQFPQYCQMPQYTCLGIQGNGOGPVCOKNGRKGL CDNQMQYCELGCRQWRTGFPKORTGOKGUEGPKWLGIQQDKGMVQY QFDNQMQYCE,GUVVQUEGIÎNPKGRT[FCVPGRT[YKGNWQDKGMVCEJ RQVQOP[EJ  142 Część I Szybkie wprowadzenie IVMANC[QWVAHTGGG )6-A.#;176 NC[QWVAOCKP IVMANC[QWVAOQXG )6-A.#;176 NC[QWVAOCKP )6-A9+ ) 6 EOF ZARQU[ARQU IVMANC[QWVAVJCY )6-A.#;176 NC[QWVAOCKP _ )VM5ETQNNGF9KPFQY Obiekt )VM5ETQNNGF9KPFQY jest pojemnikiem, w którym można umieścić inne widgety. Okno to posiada paski przewijania. Można je zaimplementować również w innych wid- getach, które nie posiadają tych pasków. Dzięki temu na jednym ekranie można umie- ścić kilka okienek, w których — za pomocą pasków przewijania — można wybierać wyświetlany obszar z pożądanymi obiektami. Na rysunku 4.5 przedstawiono okno wy- generowane przez program, którego kod źródłowy znajduje się w listingu 4.5. 4[UWPGM Obiekt GtkScrolledWindow W programie prezentującym okno przewijane umieściliśmy dwa przyciski, dzięki któ- rym możemy wybrać odpowiednie ustawienia. Jeden z nich służy do wybrania opcji always, czyli stałego wyświetlania pasków przewijania (niezależnie od tego, czy jest to potrzebne, czy nie), a drugi — do ustawienia opcji auto, czyli wyświetlania pasków tyl- ko wtedy, gdy widget w oknie głównym nie mieści się na wyświetlanym obszarze. Na- leży wiedzieć, że odpowiednich ustawień można dokonać dla każdego paska osobno. Na przykład dla paska pionowego można wybrać właściwość auto, a dla poziomego — always. W naszym programie będziemy wybierać takie same właściwości dla obydwu pasków. .KUVKPIPrezentacja GtkScrolledDemo KPENWFGIVMIVMJ )VM9KFIGV HTOAUETQNNGF )VM9KFIGV UETQNNGFAOCKP )VM9KFIGV HKZGFAOCKP )VM9KFIGV EOFAUGVARQNKE[ACWVQ EOFAUGVARQNKE[ACNYC[U XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFEOFAUGVARQNKE[ACWVQAENKEMGF XQKFEOFAUGVARQNKE[ACNYC[UAENKEMGF Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 143 IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] IVMAKPKV CTIECTIX HTOAUETQNNGFIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOAUETQNNGF 2TGGPVCELCQMPCRCUMCOK RTGYKLCPKC  0CNG[CWYC[EGPKGRQFCLCERQECVMQY[EJTQOKCTQY QMPCICFCO[UKGPCVQCD[QMPQCLGNQDCTFQOCNC RQYKGTEJPKG#D[Y[UYKGVNKEQD[FYCRT[EKUMKVTGDC DGFKGOKGPKETQOKCT[QMPCINQYPGIQ2QMCGO[VWTQYPKG FYCURQUQD[Y[UYKGVNCPKCRCUMQYRTGYKLCPKC  IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOAUETQNNGF FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. UETQNNGFAOCKPIVMAUETQNNGFAYKPFQYAPGY 07..07.. HKZGFAOCKPIVMAHKZGFAPGY EOFAUGVARQNKE[ACWVQIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2CUMKY[UYKGVNCPGYTCKG RQVTGD[ IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAUGVARQNKE[ACWVQ ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAUGVARQNKE[ACWVQAENKEMGF 07.. EOFAUGVARQNKE[ACNYC[UIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2CUMKCYUGYKFQEPG IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAUGVARQNKE[ACNYC[U ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAUGVARQNKE[ACNYC[UAENKEMGF 07.. IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFAOCKP EOFAUGVARQNKE[ACWVQ IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFAOCKP EOFAUGVARQNKE[ACNYC[U IVMAUETQNNGFAYKPFQYACFFAYKVJAXKGYRQTV )6-A5 41.. A9+0 19 UETQNNGFAOCKP HKZGFAOCKP IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAUETQNNGF UETQNNGFAOCKP IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAUETQNNGF IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFEOFAUGVARQNKE[ACWVQAENKEMGF ] IVMAUETQNNGFAYKPFQYAUGVARQNKE[ )6-A5 41.. A9+0 19 UETQNNGFAOCKP )6-A21.+ ;A#761/#6+ )6-A21.+ ;A#761/#6+ 144 Część I Szybkie wprowadzenie _ XQKFEOFAUGVARQNKE[ACNYC[UAENKEMGF ] 6QLGUVFQO[UNPGCEJQYCPKGUKGYKFIGVW  IVMAUETQNNGFAYKPFQYAUGVARQNKE[ )6-A5 41.. A9+0 19 UETQNNGFAOCKP )6-A21.+ ;A#.9#;5 )6-A21.+ ;A#.9#;5 _ )VM0QVGDQQM Obiekt )VM0QVGDQQM jest odpowiednikiem kontrolki nazywanej przez programistów VB „kontrolką zakładek”. Taka kontrolka umożliwia egzystencję wielu obiektów na jednej „powierzchni użytkowej”. Każda zakładka oznacza osobną stronę, na której można umie- ścić dowolne obiekty kontrolne. W danej chwili można wyświetlić jedną stronę, a inne w tym czasie pozostaną ukryte. Okno z główną zakładką aplikacji pokazano na rysunku 4.6, a odpowiedni kod źródło- wy w listingu 4.6. Zwróćmy uwagę na możliwość dynamicznego dodawania kolejnych stron (w zasadzie można napisać program, w którym można dodawać również inne wid- gety w trakcie jego działania). 4[UWPGM Uruchomiony program prezentujący działanie GtkNotebook .KUVKPIProgram prezentujący obiekt GtkPaned KPENWFGIVMIVMJ )VM9KFIGV HTOAPQVGDQQM )VM9KFIGV PQVGDQQMAOCKP )VM9KFIGV HKZGFARCIG )VM9KFIGV XDQZARCIG XQKFFGUVTQ[AOCKP XQKFEOFATQVCVGAVCDUAENKEMGF XQKFEOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWUAENKEMGF XQKFEOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWUAENKEMGF XQKFEOFACFFARCIGAENKEMGF XQKFEOFAIGVARCIGAKPFGZAENKEMGF XQKFPQVGDQQMAUYKVEJARCIG IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] )VM9KFIGV EOFATQVCVGAVCDU Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 145 )VM9KFIGV EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWU EOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWU )VM9KFIGV EOFACFFARCIG EOFAIGVARCIGAKPFGZ )VM9KFIGV NDNAVCD NDNAVCD IVMAKPKV CTIECTIX HTOAPQVGDQQMIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOAPQVGDQQM 2TGGPVCELCQMPC0QVGDQQM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOAPQVGDQQM FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. PQVGDQQMAOCKPIVMAPQVGDQQMAPGY IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 PQVGDQQMAOCKP UYKVEJRCIG )6-A5+)0#.A(70 PQVGDQQMAUYKVEJARCIG 07..  5VTQPCRKGTYUCYPQVCVPKMW  HKZGFARCIGIVMAHKZGFAPGY NDNAVCDIVMANCDGNAPGY 2KGTYUCCMNCFMC EOFATQVCVGAVCDUIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 4QVCELCCMNCFGM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFATQVCVGAVCDU ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFATQVCVGAVCDUAENKEMGF 07.. EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWUIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 6CMCUCOCYKGNMQUECMNCFGM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWU ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWUAENKEMGF 07.. EOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWUIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 4QPCYKGNMQUECMNCFGM IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWU ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWUAENKEMGF 07.. IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFARCIG EOFATQVCVGAVCDU IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFARCIG EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWU IVMAHKZGFARWV )6-A(+: HKZGFARCIG EOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWU IVMAPQVGDQQMACRRGPFARCIG )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP HKZGFARCIGNDNAVCD  5VTQPC  XDQZARCIGIVMAXDQZAPGY 647  EOFACFFARCIGIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN QFCLUVTQPG IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFACFFARCIG ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFACFFARCIGAENKEMGF 07.. 146 Część I Szybkie wprowadzenie EOFAIGVARCIGAKPFGZIVMADWVVQPAPGYAYKVJANCDGN 2QDKGTKPFGMUUVTQP[ IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 EOFAIGVARCIGAKPFGZ ENKEMGF )6-A5+)0#.A(70 EOFAIGVARCIGAKPFGZAENKEMGF 07.. IVMADQZARCEMAUVCTVAFGHCWNVU )6-A$1: XDQZARCIG EOFACFFARCIG IVMADQZARCEMAUVCTVAFGHCWNVU )6-A$1: XDQZARCIG EOFAIGVARCIGAKPFGZ NDNAVCDIVMANCDGNAPGY TWICCMNCFMC IVMAPQVGDQQMACRRGPFARCIG )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP XDQZARCIGNDNAVCD  -QPKGEFTWIKGLCMNCFMKECUPCNQGPKGQMPCINQYPGIQ  IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOAPQVGDQQM PQVGDQQMAOCKP IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOAPQVGDQQM IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _ XQKFEOFATQVCVGAVCDUAENKEMGF ] UVCVKEIKPVVCDANQECVKQP KH VCDANQECVKQP VCDANQECVKQP GNUGVCDANQECVKQP UYKVEJ VCDANQECVKQP ] ECUGIVMAPQVGDQQMAUGVAVCDARQU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP )6-A215A612 DTGCM ECUGIVMAPQVGDQQMAUGVAVCDARQU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP )6-A215A4+)*6 DTGCM ECUGIVMAPQVGDQQMAUGVAVCDARQU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP )6-A215A$1661/ DTGCM ECUGIVMAPQVGDQQMAUGVAVCDARQU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP )6-A215A. (6 DTGCM FGHCWNVIARTKPV 6GPRT[RCFGMPKGRQYKPKGPPKIF[Y[UVCRKE P _ _ XQKFEOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWUAENKEMGF ] IVMAPQVGDQQMAUGVAJQOQIGPGQWUAVCDU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP 647 _ XQKFEOFAUGVAVCDUAJGVGTQIGPGQWUAENKEMGF Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 147 ] 6CHWPMELCPKGOCGHGMVWLGUNKCMNCFMKWOKGUEQPGUCRQRTCYGLNWDNGYGL UVTQPKG9V[ORT[RCFMWHWPMELCCEJQYCUKGVCMUCOQLCM EOFAUGVAVCDUAJQOQIGPGQWUAENKEMGF  IVMAPQVGDQQMAUGVAJQOQIGPGQWUAVCDU )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP (#.5 _ XQKFEOFACFFARCIGAENKEMGF ] )VM9KFIGV HKZGF )VM9KFIGV NDN HKZGFIVMAHKZGFAPGY NDNIVMANCDGNAPGY 0QY[ IVMAPQVGDQQMACRRGPFARCIG )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP HKZGFNDN  1FUYKGGPKGQMPC  IVMAYKFIGVAUJQYACNN PQVGDQQMAOCKP _ XQKFEOFAIGVARCIGAKPFGZAENKEMGF ]  CMNCFMKUCPWOGTQYCPGQFGTC IARTKPV +PFGMUUVTQP[VQK P IVMAPQVGDQQMAIGVAEWTTGPVARCIG )6-A016 $11- PQVGDQQMAOCKP _ XQKFPQVGDQQMAUYKVEJARCIG ] IARTKPV UVTQPGOKGPKQPQ P _ )VM2CPGF Dzięki widgetowi )VM2CPGF można podzielić okno — pionowo lub poziomo — na dwie mniejsze powierzchnie, zwane panelami (rysunek 4.7). Jeśli chcemy uzyskać więcej mniejszych powierzchni, możemy dzielić większe na dwie mniejsze, potem mniejsze na jeszcze mniejsze, i tak dalej. Po uruchomieniu programu w oknie zobaczymy specjalne przyciski, dzięki którym będziemy mogli zmienić rozmiary każdej powierzchni (pod wa- runkiem, że wybierzemy właściwe opcje). Zwróćmy uwagę na wymiary przycisków służących do zmiany rozmiarów powierzchni. W naszym przypadku mamy do czynienia z bardzo „cieniutkimi” obiektami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać większe przyciski. Wymiary tych przycisków są związane z przestrzenią pomiędzy granicą powierzchni a obiektami w niej umieszczony- mi. Wielkość tej przestrzeni określa się w funkcji IVMARCPGFAIWVVGTAUKG . 148 Część I Szybkie wprowadzenie 4[UWPGM Okno prezentacji GtkPaned .KUVKPIPrezentacja GtkPaned KPENWFGIVMIVMJ )VM9KFIGV HTOARCPGF XQKFFGUVTQ[AOCKP IKPVOCKP IKPVCTIEIEJCT CTIX=? ] )VM9KFIGV NDNAJRCPGFANGHV )VM9KFIGV NDNAXRCPGFAVQR )VM9KFIGV NDNAJRCPGFANGHV )VM9KFIGV NDNAXRCPGFAVQR )VM9KFIGV NDNAXRCPGFADQVVQO )VM9KFIGV JRCPGF )VM9KFIGV XRCPGF )VM9KFIGV JRCPGF )VM9KFIGV XRCPGF IVMAKPKV CTIECTIX HTOARCPGFIVMAYKPFQYAPGY )6-A9+0 19A612. 8 . IVMAYKPFQYAUGVAVKVNG )6-A9+0 19 HTOARCPGF 2TGGPVCELC)VM2CPGF IVMAUKIPCNAEQPPGEV )6-A1$, 6 HTOARCPGF FGUVTQ[ )6-A5+)0#.A(70 FGUVTQ[AOCKP 07.. JRCPGFIVMAJRCPGFAPGY IVMARCPGFAIWVVGTAUKG )6-A2#0 JRCPGF  IVMARCPGFAJCPFNGAUKG )6-A2#0 JRCPGF  NDNAJRCPGFANGHVIVMANCDGNAPGY JRCPGFPCNGYQ P1RELC4GUKG647 P1RELC5JTKPM 647  IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 JRCPGF NDNAJRCPGFANGHV647 647  9[YQNCPKGHWPMELKIVMARCPGFAIWVVGTAUKG WOQNKYKCWUVCNGPKGQFNGINQUEK RQOKGF[RCPGNGOCYKFIGVCOKKUVPKGLCE[OKQDQM9CTVQCWYC[E GPKGYKGNMKQFUVGRY[INCFCGUVGV[EPKGYKPVGTHGLUKGW[VMQYPKMC  IVMARCPGFAJCPFNGAUKG RQYQFWLGWOKGUEGPKGOCNGIQMYCFTCVQYGIQRT[EKUMW FKGMKMVQTGOWW[VMQYPKMOQGOKGPKETQOKCT[RCPGNW  IVMARCPGFARCEM RQYQFWLGWOKGUEGPKGKPPGIQQDKGMVW YNGYGLRQKQOGLEGUEKRCPGNWNWDYIQTPGL RKQPQYGLEGUEKRCPGNWIVMARCPGFARCEM UNW[ RCVTRQPKGL FQWOKGUECPKCQDKGMVQYYFQNPGLNWDRTCYGLEGUEK Rozdział 4. Zaawansowane obiekty GTK+ 149 RCPGNWJRCPGFNWDXRCPGF  2CTCOGVT[HWPMELKIVMARCPGFARCEM  RCPGRCPGNFQEGNQY[ EJKNFYKFIGVRQVQOP[WOKGUECP[YNGYGL RTCYGL NWDIQTPGL FQNPGL EGUEK TGUKGLGUNKOCYCTVQUE647 QDKGMVRQVQOP[OKGPKTQOKCT[QFRQYKGFPKQ FQOKCPRTQRQTELKYQMPKGINQYP[O UJTKPMLGUNKOCYCTVQUE(#.5 RCPGNPKGDGFKGOQINOKGERQYKGTEJPK OPKGLUGLPKRQYKGTEJPKCQDKGMVWRQVQOPGIQ  XRCPGFIVMAXRCPGFAPGY IVMARCPGFAIWVVGTAUKG )6-A2#0 XRCPGF  NDNAXRCPGFAVQRIVMANCDGNAPGY XRCPGFIQTC P1RELC4GUKG647 P1RELC5JTKPM (#.5  IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 JRCPGF XRCPGF647 (#.5 IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 XRCPGF NDNAXRCPGFAVQR647 (#.5 JRCPGFIVMAJRCPGFAPGY IVMARCPGFAJCPFNGAUKG )6-A2#0 JRCPGF  NDNAJRCPGFANGHVIVMANCDGNAPGY JRCPGFPCNGYQ P1RELC4GUKG(#.5 P1RELC5JTKPM 647  IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 XRCPGF JRCPGF(#.5 647 IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 JRCPGF NDNAJRCPGFANGHV(#.5 647 XRCPGFIVMAXRCPGFAPGY IVMARCPGFAIWVVGTAUKG )6-A2#0 XRCPGF  IVMARCPGFAJCPFNGAUKG )6-A2#0 XRCPGF  NDNAXRCPGFAVQRIVMANCDGNAPGY XRCPGFIQTC P4GUKG(#.5 P1RELC5JTKPM(#.5  NDNAXRCPGFADQVVQOIVMANCDGNAPGY XRCPGFFQN IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 JRCPGF XRCPGF(#.5 (#.5 IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 XRCPGF NDNAXRCPGFAVQR(#.5 (#.5 IVMARCPGFARCEM )6-A2#0 XRCPGF NDNAXRCPGFADQVVQO(#.5 (#.5 IVMAEQPVCKPGTACFF )6-A 106#+0 4 HTOARCPGF JRCPGF IVMAYKFIGVAUJQYACNN HTOARCPGF IVMAOCKP TGVWTP _ XQKFFGUVTQ[AOCKP ]IVMAOCKPASWKV _
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Budowanie interfejsów użytkownika. Vademecum profesjonalisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: