Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 009443 20667566 na godz. na dobę w sumie
MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1385-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

MySQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych. Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysięcy serwisów WWW, sklepów internetowych, blogów i galerii. Coraz częściej sięgają po niego także twórcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukujący stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury składowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono także mechanizmy składowania danych.

Jeśli jesteś administratorem lub programistą baz danych, książka 'MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie' będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją tego systemu, a także z zarządzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu omówienie typów danych, poleceń języka SQL, funkcji i rodzajów tabel. Przeczytasz także o replikacji, procedurach składowanych, narzędziach dostępnych z wiersza poleceń i wyzwalaczach.

Dzięki tej książce Twoja praca z MySQL stanie się szybsza i efektywniejsza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie Autor: George Reese T‡umaczenie: Tomasz flmijewski ISBN: 978-83-246-1385-4 Tytu‡ orygina‡u: MySQL Pocket Reference, 2nd Ed Format: B6, stron: 160 MySQL to jeden z najpopularniejszych system(cid:243)w zarz„dzania bazami danych Rozprowadzany na zasadzie open source, MySQL jest wykorzystywany jako zaplecze bazodanowe setek tysiŒcy serwis(cid:243)w WWW, sklep(cid:243)w internetowych, blog(cid:243)w i galerii. Coraz czŒ(cid:156)ciej siŒgaj„ po niego tak¿e tw(cid:243)rcy rozbudowanych aplikacji korporacyjnych, poszukuj„cy stabilnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do przechowywania danych. W najnowszej wersji, oznaczonej symbolem 5.0, dodano wiele od dawna oczekiwanych funkcji, w tym procedury sk‡adowane, wyzwalacze, kursory i widoki. Poprawiono tak¿e mechanizmy sk‡adowania danych. Je(cid:156)li jeste(cid:156) administratorem lub programist„ baz danych, ksi„¿ka (cid:132)MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie(cid:148) bŒdzie dla Ciebie nieocenion„ pomoc„. W skondensowanej formie przedstawiono w niej wszystkie najistotniejsze zagadnienia zwi„zane z instalacj„ i konfiguracj„ tego systemu, a tak¿e z zarz„dzaniem nim i wykorzystywaniem go. Znajdziesz tu om(cid:243)wienie typ(cid:243)w danych, poleceæ jŒzyka SQL, funkcji i rodzaj(cid:243)w tabel. Przeczytasz tak¿e o replikacji, procedurach sk‡adowanych, narzŒdziach dostŒpnych z wiersza poleceæ i wyzwalaczach. (cid:149) Pobieranie i instalacja MySQL (cid:149) Replikacja danych (cid:149) NarzŒdzia wiersza poleceæ (cid:149) Typy danych (cid:149) Polecenia SQL (cid:149) Operatory (cid:149) Procedury sk‡adowane DziŒki tej ksi„¿ce Twoja praca z MySQL stanie siŒ szybsza i efektywniejsza Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................5 MySQL 5 ........................................................................................7 7 Widoki 7 Trygery 7 Procedury składowane Kursory 8 8 Nowe mechanizmy składowania danych Zdarzenia bazy danych 9 1. Instalacja ..................................................................................... 10 Pobieranie MySQL 10 11 Konfiguracja 14 Uruchomienie 15 Ustawianie hasła głównego Replikacja 15 2. Narzędzia wiersza poleceń ........................................................18 3. Typy danych ................................................................................22 23 29 Liczby Łańcuchy 3 4. SQL ..............................................................................................41 41 42 43 45 46 106 Rozróżnianie wielkości liter Literały Identyfikatory Komentarze Instrukcje Zasady dotyczące transakcji 5. Operatory ..................................................................................108 108 109 109 111 Priorytety operatorów Operatory arytmetyczne Operatory porównania Operatory logiczne 6. Funkcje .......................................................................................113 Funkcje agregujące 113 115 Funkcje ogólnego przeznaczenia 7. Rodzaje tabel ............................................................................ 137 8. Procedury i funkcje składowane ..............................................138 138 139 143 144 Parametry Logika Kursory Obsługa zdarzeń i warunki 9. Trygery ......................................................................................146 Skorowidz ................................................................................. 147 4 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Rozdział 3. Typy danych We wszystkich typach danych nawiasami kwadratowymi ([]) oznaczane są fragmenty opcjonalne. Poniższy przykład pokazuje sposób prezentacji typu BIGINT, opisanego dalej w tym rozdziale: BIGINT[(wielkość_pokazywana)] Oznacza to, że słowo BIGINT może wystąpić samodzielnie lub z pokazywaną wartością. Użycie kursywy wskazuje, że nie należy wpisywać słowa wielkość_pokazywana, ale podać własną war- tość. Oto przykłady użycia: BIGINT BIGINT(20) Poza typem BIGINT także wiele innych typów danych MySQL uwzględnia deklarację rozmiaru wyświetlania. Jeśli nie powie- dziano inaczej, musi to być liczba od 1 do 255. W wersjach MySQL starszych niż wersja 5, baza danych w nie- których przypadkach zmieniała podany typ kolumny, nie infor- mując o tym użytkownika. Obecnie takie podmiany nie mają już miejsca. VARCHAR - CHAR Jeśli podana kolumna VARCHAR ma rozmiar mniejszy od czte- rech znaków, jest przekształcana w kolumnę CHAR. CHAR - VARCHAR Jeśli tabela zawiera co najmniej jedną kolumnę o zmiennej długości, wszystkie kolumny typu CHAR dłuższe niż trzy znaki są zamieniane na VARCHAR. Rozmiar wyświetlania TIMESTAMP Rozmiar wyświetlania pól TIMESTAMP musi być zawsze wiel- kością parzystą od 2 do 14. Rozmiar równy 0 lub większy od 14 powoduje przyjęcie 14. Wszelkie liczby nieparzyste są zamieniane na następną liczbę parzystą. 22 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Liczby MySQL obsługuje liczbowe typy danych zgodne z ANSI SQL 2. Typy te dzielimy na całkowitoliczbowe, dziesiętne i zmiennoprze- cinkowe. W ramach tych grup dzielimy typy dalej, według zaj- mowanej przez nie pamięci. W przypadku typów liczbowych można podać rozmiar wyświe- tlania, który wpływa na sposób pokazywania przez MySQL wy- ników. Rozmiar ten nie ma żadnego związku z wielkością pamięci zajmowanej przez dany typ. Dodatkowo w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych i dziesiętnych można podać liczbę cyfr znajdujących się za kropką dziesiętną. Wtedy liczba cyfr powinna należeć do zakresu od 0 do 30, czyli być co najmniej o dwa mniejsza od rozmiaru wyświetlania. Jeśli warunek ten nie zostanie dotrzymany, MySQL automatycznie zmieni liczbę cyfr tak, aby była mniejsza o dwa od rozmiaru wyświetlania. Przykładowo, MySQL automatycznie zmieni FLOAT(6,5) na FLOAT(7,5). Próba wstawienia do kolumny wartości przekraczającej dopusz- czalny zakres tej kolumny powoduje obcięcie tej wartości do najmniejszej (dla liczb ujemnych) lub największej (dla liczb dodat- nich) wartości dla danej kolumny dopuszczalnej. Jeśli takie ob- cięcie jest robione podczas wykonywania instrukcji ALTER TABLE, LOAD DATA INFILE, UPDATE lub wielowierszowej instrukcji INSERT, MySQL pokazuje ostrzeżenie. Wyjątkiem jest korzystanie z My- SQL w wersji 5 lub nowszej w trybie pełnej zgodności ze stan- dardem SQL, gdyż wtedy w przypadku instrukcji INSERT i UPDATE zgłaszany jest błąd. Atrybutu AUTO_INCREMENT można użyć do co najwyżej jednej kolumny całkowitoliczbowej w tabeli. Atrybut UNSIGNED może być łączony z dowolnym liczbowym typem danych. Użycie tego atry- butu powoduje, że do kolumny nie można wpisywać liczb ujem- nych. Atrybut ZEROFILL nakazuje wypełnienie kolumny od lewej Rozdział 3. Typy danych | 23 strony zerami podczas wyświetlania jej wartości. O liczbie tych zer decyduje szerokość wyświetlania danej kolumny. BIGINT BIGINT[(rozmiar_wyświetlany)] [AUTO_INCREMENT] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Największy z typów całkowitoliczbowych, pozwalający zapisywać liczby od –9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807 (jeśli bez znaku, to od 0 do 18 446 744 073 709 551 615). Z uwagi na sposób realizacji działań na liczbach tego typu, należy unikać operacji na liczbach BIGINT bez znaku większych niż 9 223 372 036 854 775 807, gdyż może to zaowocować nieprawi- dłowymi wynikami. BIT BIT[(bity)] Rozmiar w pamięci w przybliżeniu bity bitów+7 lub 8 bitów Opis W wersjach MySQL 5.0.3 i starszych, pola typu BIT działały tak samo, jak TINYINT(1). Omawiany typ pola pozwala przechowy- wać ustaloną liczbę bitów. Jeśli podana zostanie wielkość bitów mniejsza od dozwolonej, MySQL wypełni zerami bity od lewej strony. 24 | MySQL. Leksykon kieszonkowy DEC Synonim typu DECIMAL. DECIMAL DECIMAL[(dokładność, [skala])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci różnie Opis Pozwala zapisywać liczby zmiennoprzecinkowe w sytuacjach, kiedy istotna jest dokładność — na przykład przy operowaniu kwotami pieniędzy. Stosując typ DECIMAL, trzeba podać dwa jego parametry, dokładność i skalę. Dokładność to liczba znaczących cyfr, zaś skala to liczba znaczących cyfr po kropce dziesiętnej. Przykładowo, kolumna SALDO typu DECIMAL(9,2) pozwoliłaby zapisywać liczby dziewięciocyfrowe, przy czym na prawo od kropki dziesiętnej mogłyby być dwie cyfry. Zakres dopuszczal- nych liczb to w takiej sytuacji od –9 999 999,99 do 9 999 999,99. Jeśli podana zostanie liczba zawierająca więcej cyfr po przecinku, niż przewiduje to definicja, liczba zostanie zaokrąglona. Wartości spoza zakresu DECIMAL są obcinane tak, aby się w nim zmieściły. W wersjach MySQL starszych niż 5, wartości DECIMAL nie były zapisywane jako liczby zmiennoprzecinkowe, lecz jako łańcuchy znaków. Na każdą cyfrę zużywany był jeden znak w przypadku skali większej od 0, poza tym jeden dodatkowy znak zużywany jest w przypadku liczb ujemnych. Jeśli skala wynosi 0, liczby nie mają części ułamkowej. SQL zgodnie z normą ANSI pozwala pomijać dokładność i (lub) skalę. Jeśli brak dokładności, przyjmowane jest ustawienie Rozdział 3. Typy danych | 25 domyślne charakterystyczne dla implementacji. Jeśli brak skali, przyjmowane jest zero. W MySQL domyślna wartość dokładno- ści to 10. DOUBLE DOUBLE[(rozmiar_wyświetlany, cyfr)] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Ten typ da- nych pozwala zapisywać duże wartości zmiennoprzecinkowe. W kolumnach tego typu można zapisać wartości ujemne od –1,7976931348623157E+308 do –2,2250738585072014E–308, 0 oraz wartości dodatnie od 2,2250738585072014E–308 do 1,7976931348623157E+308. DOUBLE PRECISION Synonim DOUBLE. FLOAT FLOAT[(rozmiar_wyświetlany, cyfr)] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 4 bajty 26 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Opis Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji. Ten typ da- nych pozwala zapisywać małe wartości zmiennoprzecinkowe. W kolumnach tego typu można zapisać wartości ujemne od –3,402823466E+38 do –1,175494351E–38, 0 oraz wartości dodatnie od 1,175494351E–38 do 3,402823466E+38. INT INT[(rozmiar_wyświetlany)] [AUTO_INCREMENT] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 4 bajty Opis Podstawowy rodzaj liczb całkowitych od –2 147 483 648 do 2 147 483 647 (lub od 0 do 4 294 967 295 w przypadku liczb bez znaku). INTEGER Synonim INT. MEDIUMINT MEDIUMINT[(rozmiar_wyświetlany)] [AUTO_INCREMENT] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 3 bajty Rozdział 3. Typy danych | 27 Opis Liczby całkowite od –8 388 608 do 8 388 607 (lub od 0 do 16 777 215 w przypadku liczb bez znaku). NUMERIC Synonim DECIMAL. REAL Synonim DOUBLE. SMALLINT SMALLINT[(rozmiar_wyświetlany)] [AUTO_INCREMENT] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 2 bajty Opis Liczby całkowite z zakresu od –32 768 do 32 767 (od 0 do 65 535 w przypadku liczb bez znaku). TINYINT TINYINT[(rozmiar_wyświetlany)] [AUTO_INCREMENT] [UNSIGNED] [ZEROFILL] Rozmiar w pamięci 1 bajt 28 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Opis Liczby całkowite od –128 do 127 (od 0 do 255 w przypadku liczb bez znaku). Łańcuchy MySQL obsługuje dwie kategorie łańcuchów: łańcuchy tekstowe oraz łańcuchy binarne. Obie kategorie mają swoje specyficzne typy do obsługi różnych wielkości pól i różnych sposobów po- równywania wartości. W zależności od sposobu porównywania, można uwzględniać bądź nie wielkość liter, można też porówny- wać dane binarnie (bajt po bajcie). Kiedy nazwa typu tekstowego (jak CHAR, VARCHAR i inne) zostanie oznaczona słowem kluczowym BINARY, kolumna pozostaje ko- lumną tekstową, ale dane są porównywane ze sobą binarnie. BINARY BINARY(rozmiar) Rozmiar według rozmiar, w zakresie od 0 do 255 Rozmiar w pamięci rozmiar bajtów Opis Typ danych BINARY to binarny odpowiednik typu CHAR. Podsta- wowa różnica między tymi dwoma typami polega na tym, że pole typu BINARY zawiera dane binarne, wielkość tych danych jest mierzona nie w znakach, lecz w bajtach. Łańcuchy zawierające Rozdział 3. Typy danych | 29 mniej znaków, niż to wynika z rozmiaru kolumny, wypełniane są po prawej stronie znakami 0x00 (wersja MySQL 5.0.5 i now- sze) lub spacjami (wersje starsze). BLOB Binarny odpowiednik typu TEXT. CHAR CHAR(rozmiar) [BINARY] [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozmiar według rozmiar, do 255 Rozmiar w pamięci zależny od rozmiaru i od użytego zestawu znaków Opis Pole tekstowe ustalonej długości. Łańcuchy zawierające mniej znaków, niż to wynika z rozmiaru kolumny, wypełniane są po prawej stronie spacjami. Podczas pobierania danych z bazy te dodatkowe spacje są usuwane. Pola CHAR(0) zostały zachowane w celu zapewnienia zgodności ze starymi systemami, w których w kolumnach nie są zapisywane żadne wartości. CHARACTER Synonim CHAR. 30 | MySQL. Leksykon kieszonkowy CHARACTER VARYING Synonim VARCHAR. LONGBLOB Binarny odpowiednik LONGTEXT. LONGTEXT LONGTEXT [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozmiar 0 do 4 294 295 Rozmiar w pamięci Długość wartości+4 bajty Opis Typ pozwala zapisywać duże wartości tekstowe. Teoretyczne ograniczenie rozmiaru tekstu to ponad 4 GB, ale praktycznymi ograniczeniami są ograniczenia protokołu komunikacyjnego MySQL oraz ilość pamięci przeznaczonej na komunikację na ser- werze i na stacji klienckiej. MEDIUMBLOB Binarna postać MEDIUMTEXT. MEDIUMTEXT MEDIUMTEXT [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozdział 3. Typy danych | 31 Rozmiar 0 do 16 777 215 Rozmiar w pamięci Długość wartości+3 bajty Opis Typ pozwala zapisywać średniej wielkości wartości tekstowe. NCHAR Synonim CHAR. NATIONAL CHAR Synonim CHAR. NATIONAL CHARACTER Synonim CHAR. NATIONAL VARCHAR Synonim VARCHAR. TEXT TEXT [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozmiar 0 do 65 535 32 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Rozmiar w pamięci Długość wartości tekstowej+2 bajty Opis Typ pozwala zapisywać typowe wartości tekstowe. TINYBLOB Binarny odpowiednik TINYTEXT. TINYTEXT TINYTEXT [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozmiar 0 do 255 Rozmiar w pamięci Długość wartości tekstowej+1 bajt Opis Pozwala zapisywać krótkie dane tekstowe. VARBINARY VARBINARY(rozmiar) Rozmiar Według parametru rozmiar Rozdział 3. Typy danych | 33 Rozmiar w pamięci rozmiar bajtów Opis Jest to binarna odmiana typu VARCHAR. Podstawowa różnica polega na tym, że zapisywane są dane binarne, a rozmiar pola mierzony jest w bajtach, nie w znakach. Wielkości typu VARBINARY, w prze- ciwieństwie do wartości typu BINARY, nie są niczym dopełniane. VARCHAR VARCHAR(rozmiar) [BINARY] [CHARACTER SET zestaw] [COLLATE porównywanie] Rozmiar Wskazana przez rozmiar wartość z zakresu do 65 532 (od 1 do 255 w wersjach wcześniejszych niż MySQL 5); rozmiar wskazuje rzeczywistą wielkość kolumny i jest ograniczony przez dopusz- czalną wielkość wiersza w znakach; to, ile miejsca faktycznie będzie potrzebne, zależy zatem od zestawu znaków użytego w danej kolumnie Rozmiar w pamięci Zależy od liczby znaków wskazanych jako rozmiar oraz od liczby bajtów potrzebnych do zapisu poszczególnych znaków w użytym mechanizmie kodowania znaków Opis Pozwala zapisywać wartości tekstowe zmiennej długości. W wer- sjach poprzedzających MySQL 5 z wartości VARCHAR usuwane są spacje końcowe; wersja MySQL 5 i nowsze standardowo nie usu- wają spacji końcowych. 34 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Daty Typy datowe MySQL są wyjątkowo elastycznym narzędziem, pozwalającym zapisywać wszelki informacje dzienne. MySQL jest bardzo tolerancyjny i zakłada, że to aplikacja, a nie baza da- nych, ma sprawdzać poprawność tych danych. MySQL sprawdza jedynie, czy miesiąc nie wykracza poza zakres 0 – 12 i czy dzień nie wykracza poza zakres 0 – 31. Wobec tego z punktu widzenia MySQL 31 lutego 2001 roku jest poprawną datą. Bardziej przy- datną wartością jest data 0 lutego 2001 roku; cyfra zero może zastępować tę część daty, której dokładnie nie znamy. MySQL 5 jest jednak już bazą danych nieco bardziej restrykcyjną co do wartości, jakie można zapisywać w polach datowych. Wprawdzie MySQL dopuszcza dość dużą swobodę formatów wejściowych dat, to należy starać się w aplikacjach daty forma- tować zgodnie z formatem wewnętrznym MySQL w celu uniknię- cia nieporozumień. MySQL zawsze zakłada, że rok jest pierwszym elementem po lewej stronie daty. Jeśli w operacji SQL podana zostanie nieprawidłowa wartość daty, MySQL wstawi w jej miej- sce zero. MySQL w kontekście liczb całkowitych automatycznie konwertuje daty i czas na liczby całkowite. DATE DATE Format YYYY-MM-DD (2001-01-01) Rozmiar w pamięci 3 bajty Rozdział 3. Typy danych | 35 Opis Data kalendarza gregoriańskiego z zakresu od 1 stycznia 1000 roku ( 1000-01-01 ) do 31 grudnia 9999 roku ( 9999-12-31 ). DATETIME DATETIME Format YYY-MM-DD hh:mm:ss (2001-01-01 01:00:00) Rozmiar w pamięci 8 bajtów Opis Zapisuje czas z zakresu od 00:00:00 1 stycznia 1000 roku ( 1000- 01-01 00:00:00 ) do 23:59:59 31 grudnia 9999 ( 9999-12-31 23:59:59 ) według kalendarza gregoriańskiego. TIME TIME Format hh:mm:ss (06:00:00) Rozmiar w pamięci 3 bajty Opis Zapisuje czas od północy ( 00:00:00 ) do sekundy przed północą ( 23:59:59 ). 36 | MySQL. Leksykon kieszonkowy TIMESTAMP TIMESTAMP[(rozmiar_wyświetlania)] Format YYYY-MM-DD hh:mm:ss (2001-01-01 01:00:00) Rozmiar w pamięci 4 bajty Opis Zapis chwili z dokładnością do sekundy od północy 1 stycznia 1970 roku do minuty przed północą 31 grudnia 2037 roku. Pod- stawowym zastosowaniem tego typu jest rejestracja modyfikacji tabel. Przy wstawianiu do takiej kolumny wartości NULL wstawiane są aktualna data i czas. W przypadku modyfikowania jakiejkol- wiek wartości w wierszu z kolumną TIMESTAMP pierwsza kolumna tego typu zostanie zaktualizowana bieżącą datą i czasem. Format danych TIMESTAMP znany z wcześniejszych wersji MySQL, do 4.1 włącznie, w wersji 5.1 nie jest już obsługiwany. YEAR YEAR[(rozmiar)] Format YYYY (2001) Rozmiar w pamięci 1 bajt Rozdział 3. Typy danych | 37 Opis Pozwala zapisać rok z kalendarza gregoriańskiego. Parametr roz- miar umożliwia zapisywanie roku dwu- lub czterocyfrowo. Zakres YEAR(4) rozciąga się od 1900 do 2155, dla YEAR(2) od 1970 do 2069. Domyślnie przyjmowane jest YEAR(4). Typy złożone Złożone typy danych MySQL, ENUM i SET, są po prostu specjal- nymi przypadkami typów łańcuchowych. Opisujemy je osobno, gdyż są bardziej złożone pojęciowo i stanowią wprowadzenie do typów danych SQL3, które być może MySQL będzie obsługiwał w przyszłości. ENUM ENUM(wartość1, wartość2, ...) Rozmiar w pamięci 1 – 255 elementów: 1 bajt 255 – 65 535 elementów: 2 bajty Opis Typ danych ENUM pozwala zapisywać jeden z wielu zdefiniowa- nych wcześniej łańcuchów. Przy tworzeniu kolumny typu ENUM podaje się listę dopuszczalnych jej wartości. Dane mogą być do tej kolumny wstawiane i aktualizowane jedynie z tej listy; każda próba wstawienia wartości spoza niej powoduje wstawienie pu- stego łańcucha. 38 | MySQL. Leksykon kieszonkowy Do listy dopuszczalnych wartości można się odwoływać przez indeks, przy czym pierwszy element otrzymuje numer 0. Na przykład: SELECT COLID FROM TBL WHERE COLENUM = 0; Jeśli COLID jest kolumną z kluczem głównym, a COLENUM kolumną typu ENUM, taka instrukcja SQL spowoduje pobranie kluczy głów- nych wszystkich wierszy, dla których COLENUM jest pierwszą warto- ścią z listy. Analogicznie, sortowanie względem kolumn ENUM powoduje sortowanie według indeksu, nie łańcucha. Największa możliwa liczba elementów kolumny ENUM to 65 535. SET SET(wartość1, wartość2, ...) Rozmiar w pamięci 1 – 8 elementów: 1 bajt 9 – 16 elementów: 2 bajty 17 – 24 elementy: 3 bajty 25 – 32 elementy: 4 bajty 33 – 64 elementy: 8 bajtów Opis Lista wartości wybieranych z określonego wcześniej zbioru. Pole może zawierać dowolną liczbę łańcuchów wskazanych w instrukcji SET, szczególnie może nie zawierać żadnej takiej wartości. SET jest podobny do ENUM, ale każde pole może zawierać więcej niż jedną z podanych wartości. Dane typu SET nie są jednak zapisy- wane za pomocą indeksów, ale w złożonej mapie bitowej. Jeśli dany jest zbiór SET, zawierający elementy: Mandarynka, Pomidor, Rozdział 3. Typy danych | 39 Gruszka i Banan, każdy z tych elementów jest reprezentowany jako włączony bit w bajcie, jak to pokazano w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Reprezentacja zbioru elementów w MySQL Element Mandarynka Pomidor Gruszka Banan Wartość dziesiętna 1 2 4 8 Zapis bitowy 0001 0010 0100 1000 W powyższym przykładzie zapisanie jednocześnie wartości Man- darynka i Gruszka wymaga użycia wartości 5 (bitowo 0101). W kolumnie SET można zapisać najwyżej 64 wartości. Wprawdzie tę samą wartość można w jednym wyrażeniu SQL wpisać wielo- krotnie, ale w bazie danych wartość ta zostanie zapisana raz. 40 | MySQL. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: