Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00852 015247 17801384 na godz. na dobę w sumie
Myśl jak Zuck. Pięć sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego założyciela Facebooka - książka
Myśl jak Zuck. Pięć sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego założyciela Facebooka - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7878-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Marzy Ci się biznes na miarę Facebooka?

Jeśli masz firmę lub właśnie ją zakładasz, jeśli pracujesz zawodowo i pniesz się po szczeblach kariery, jeżeli pociąga Cię podejmowanie śmiałych decyzji biznesowych i wywieranie rzeczywistego wpływu na działalność firmy, nadszedł wreszcie czas, żebyś przeszedł do ofensywy. W erze ciągłych przemian żadna firma nie może pozwolić sobie na bierność. Twoim zadaniem jest więc przeć do przodu niczym rekin, budować, zwiększać konkurencyjność, wprowadzać zmiany i innowacje, rewolucjonizować i zarabiać! Zasady wyłożone w tej książce pozwolą Ci uczyć się od uznanych firm i pokażą, jak można zostać najbardziej wpływowym człowiekiem w branży. Zacznij od pięciu prostych zasad i tak jak Mark Zuckerberg przekonaj się o ich skuteczności.

 


 

Ekaterina Walter jest innowatorką społecznościową w Intelu. Jako jedna z najbardziej wpływowych specjalistek z zakresu biznesu i marketingu regularnie pisuje do „Mashable”, „Fast Company”, „Huffington Post” oraz innych ważnych pism. W roku 2012 trafiła na listę „25 Women Who Rock Social Media” (25 najważniejszych kobiet w mediach społecznościowych). Zasiada w zarządzie Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) i jest aktywnym członkiem rady Thunderbird Global Council w Thunderbird School of Global Management.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Think Like Zuck: The Five Business Secrets of Facebook s Improbably Brilliant CEO Mark Zuckerberg Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-246-7878-5 Original edition copyright © 2013 by Ekaterina Walter. All rights reserved. Polish edition copyright © 2013 by HELION S.A. All rights reserved. Fotografia na okładce: © Kim Kulish/Corbis/Fotochannels. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/myslzu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI PODZI}KOWANIA WPROWADZENIE PO’kCZYm ¥WIAT ROZDZIA’ 1 PASJA ROZDZIA’ 2 CELOWO¥m ROZDZIA’ 3 LUDZIE ROZDZIA’ 4 PRODUKT ROZDZIA’ 5 PARTNERZY QUI AUDET ADIPISCITUR — DO ODWA¿NYCH ¥WIAT NALE¿Y O AUTORCE 9 11 31 53 89 141 177 197 207 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę ROZDZIA’ 1 PASJA Odkryj tę jednĊ rzecz, która wyzwala TwojĊ pasję. Facebooka zbudowano w znacznej mierze na przekonaniu, ůe œwiat stanie się lepszy, jeœli zapewnimy ludziom szerszy dostęp do informacji i umoůliwimy im zacieœnianie kontaktów między sobĊ; ludzie stanĊ się dzięki temu bardziej wyrozumiali, zyskajĊ większĊ empatię. Tym wâaœnie zaâoůeniem się kieruję. W gorsze dni muszę po prostu odetchnĊý, ale wâaœnie to zaâoůenie pozwala mi iœý naprzód. — porada Marka Zuckerberga dla mâodych przedsiębiorców, wygâoszona podczas jego wystĊpienia na Brigham Young University w Utah, 25 marca 2011 roku1 Poleć książkęKup książkę 32 MyĂleÊ jak Zuck Poleć książkęKup książkę Pasja 33 N azywajÈ go „królewiczem internetu” Zuckerberg wykazuje się pewnymi imperialistycznymi skâonno- œciami. Jako châopiec byâ miâoœnikiem gry komputerowej Civilization, w której zadaniem byâo zbudowanie imperium zdolnego przetrwaý próbę czasu. Niektórzy z jego przyjacióâ sĊ przekonani, ůe wyniósâ z tej gry cenne doœwiadczenie, które przygotowaâo go do kierowania wâasnĊ firmĊ2. Mark, który w szkole œredniej trenowaâ szermierkę (ba, byâ nawet kapitanem druůyny!), postrzega niekiedy ůycie jako walkę szermierczĊ i stara się opra- cowaý wâaœciwĊ strategię oraz rozpracowaý, jaki kolejny ruch powinien wykonaý. Zdarzaâo mu się chodziý w kóâko ze swoim floretem, myœlĊc na gâos i wykonujĊc nagâe pchnięcia w tę i we w tę. Mark umie czytaý i pi- saý po francusku, hebrajsku, a takůe w âacinie i grece klasycznej (a przy- najmniej napisaâ tak w podaniu o przyjęcie na uczelnię). Na uczelni sâynĊâ z deklamowania ustępów z poematów epickich w rodzaju Iliady. W cza- sach narodzin Facebooka châopaki często z kolei rozmawiaây o dominacji. Dominację Zucka trudno byâo podwaůyý. We wczesnych wersjach Face- booka na kaůdej stronie widniaâo hasâo „Dzieâo Marka Zuckerberga”, podczas gdy na stronie z informacjami o serwisie jego nazwisko byâo opatrzone opisem „Zaâoůyciel, Pan i Wâadca, Wróg Publiczny”3. WiedzĊc o jego znajomoœci âaciny, moůna bez trudu wyobraziý sobie, jak po zdo- byciu miliarda uůytkowników ogâasza œwiatu: Veni, vidi, vici! („Przyby- âem, zobaczyâem, zwycięůyâem”), tak jak miaâ powiedzieý Juliusz Cezar, fetujĊc zwycięstwo w 47 roku p.n.e. Jego pewnoœý siebie często poczytuje się za arogancję. Jego prze- szywajĊce spojrzenie bywa onieœmielajĊce. Rozpisywano się juů szeroko o jego zwyczaju wyâĊczania się, gdy nie jest zainteresowany rozmowĊ. Czy nie pasuje to jednak do czâowieka z misjĊ? Od wczesnych lat Zuck byâ zafascynowany tym, co âĊczy oprogra- mowanie z kontaktami spoâecznymi. Na Harvardzie studiowaâ psycholo- gię i informatykę. Stworzyâ wiele drobnych programów, które analizo- waây sposoby, w jakie ludzie komunikujĊ się ze sobĊ przez sieý, a kaůdy z nich nauczyâ go czegoœ nowego. Zuckerberg chciaâ przenieœý sposoby porozumiewania się poza sieciĊ do przeůywajĊcego boom œwiata inte- rakcji online. Staâo się to jego pasjĊ. Z tej pasji wyrasta jego pewnoœý Poleć książkęKup książkę 34 MyĂleÊ jak Zuck siebie. Jak twierdzi redaktor „Fast Company” Ellen McGirt w jednym ze swoich artykuâów o Zucku: „Nie jest jednak arogancki — jest niezwy- kle pewny siebie”4. Mark odziedziczyâ smykaâkę do techniki po swoim ojcu, Edwardzie Zuckerbergu. Ed, z zawodu dentysta, byâ miâoœnikiem techniki. Kupo- waâ wszystkie najwczeœniejsze komputery, jakie tylko mógâ. Pierwszego zakupu dokonaâ w 1978 roku, a byâ to komputer osobisty Atari 800, przeznaczony dla przygodnych maniaków komputerowych. To na nim Mark nauczyâ się kodowania. Niedâugo póŭniej Zuckerbergowie kupili IBM XT, który znalazâ swoje miejsce w domowym gabinecie Edwarda. Ed nie baâ się zabaw z technikĊ i sam nauczyâ się kodowaý. Mark uwiel- biaâ bawiý się maszynami co najmniej w takim samym stopniu jak jego ojciec. Ed sekundowaâ w tym i jemu, i pozostaâym swoim dzieciom. „Trzeba je zachęcaý, by kierowaây się swojĊ pasjĊ”5. Zuck przeprowadziâ jeden ze swoich pierwszych eksperymentów ze spoâecznym wykorzystaniem oprogramowania w poâowie lat 90., kiedy jego ojcu przejadâo się woâanie do drugiej sali swojego domowego ga- binetu dentystycznego, by ogâosiý przybycie kolejnego pacjenta. Zaleůa- âo mu na wydajniejszym rozwiĊzaniu. To wâaœnie wtedy Mark stworzyâ system komunikacyjny „Zucknet”, który umoůliwiaâ wysyâanie powia- domieľ między komputerami w jego domu. System ten zdobyâ popu- larnoœý poza gabinetem Eda — Zucknetu uůywaâ takůe sam Zuck i jego trzy siostry, Randi, Donna i Arielle, do prowadzenia rozmów, kiedy wszy- scy znajdowali się przy swoich komputerach we wâasnych pokojach. Program ten byâ prostszĊ wersjĊ komunikatora AOL Instant Messenger, który pojawiâ się rok póŭniej. Tworzenie programów komputerowych — szczególnie takich, które dawaây ludziom moůliwoœý porozumiewania się — sprawiaâo Markowi przyjemnoœý. Potrafiâ pracowaý nad kodem do samego rana. Jego zna- jomi z Harvardu wspominajĊ koszulkę, którĊ często nosiâ. Znajdowaâa się na niej maâa maâpka z podpisem „Code Monkey” („Mistrz progra- mowania”). W szkole œredniej i na pierwszym roku college’u Mark stwo- rzyâ kilka skromnych programów, w tym Synapse, CourseMatch i Face- mash. Facemash moůna uznaý za przyczynę powstania Facebooka, ale o tym póŭniej. Poleć książkęKup książkę Pasja 35 Synapse Media Player, program, który Zuck wspóâtworzyâ na ostat- nim roku Phillips Exeter Academy, badaâ z pomocĊ sztucznej inteligen- cji, jakich utworów muzycznych uůytkownik sâucha, aby zaproponowaý mu inne utwory w tym samym stylu. Na ten program zwróciâ uwagę zarówno Microsoft, jak i AOL. Choý spóâki te byây zainteresowane za- trudnieniem Marka, on sam postanowiâ udaý się na Harvard. W pierwszym tygodniu swojego pobytu na uczelni Zuck stworzyâ program CourseMatch, który miaâ pomagaý studentom zorientowaý się, kim sĊ ich koledzy z zajęý. Poniewaů dawaâ moůliwoœý umówienia się z niezâĊ dziewczynĊ czy teů wkręcenia się w towarzystwo popularnych ludzi, program ten byâ atrakcyjny dla studentów Harvardu, którzy mieli obsesję na punkcie statusu spoâecznego. Byâ teů niezwykle przydatny dla studentów, którzy chcieli się wspólnie uczyý na zajęcia. Jak zauwaůyâ David Kirkpatrick w ksiĊůce Efekt Facebooka, Zuck stworzyâ program, z którego studenci naprawdę chcieli korzystaý. Zachęcony sukcesem CourseMatch Mark paliâ się do wypróbowania kolejnych pomysâów. MiesiĊc póŭniej stworzyâ Facemash, program, który miaâ sâuůyý wyâonieniu najatrakcyjniejszej osoby na kampusie. Mark od- waůnie zachęciâ uůytkowników do porównywania twarzy dwóch osób tej samej pâci i gâosowania na atrakcyjniejsze. Projekt ten, zrealizowany w ramach oœmiogodzinnego ciĊgu, z miejsca staâ się hitem. Ludzie nie mogli się od niego oderwaý. Wtedy teů zaczęây się problemy. Harvard odciĊâ Markowi dostęp do internetu i wezwaâ go (wraz z dwoma innymi studentami, którzy pomogli w stworzeniu Facemasha) do stawienia się przed komisjĊ dyscyplinarnĊ. Problem polegaâ na tym, ůe Mark wâamaâ się do systemu uniwersytec- kiego, ůeby zdobyý nazwiska i zdjęcia „uczestników” swojego serwisu bez zezwolenia uczelni i samych studentów. Udaâo mu się uzyskaý dane studentów z dziewięciu spoœród dwunastu domów studenckich na Harvar- dzie, wâamujĊc się lub zdobywajĊc loginy od znajomych. Wâadze uczelni stwierdziây, ůe w swoich dziaâaniach wykorzystaâ dane osobowe w sposób nieodpowiedni i bez stosownego upowaůnienia. Zawieszono go i skie- rowano do opiekuna. Zanim zdjęto jego witrynę, studenci zdĊůyli oddaý gâosy na 22 tysiĊce par zdjęý6. Poleć książkęKup książkę 36 MyĂleÊ jak Zuck Sukces tych eksperymentów dobitnie udowodniâ Zuckowi, ůe miaâ zacięcie do tworzenia prostych, lecz wciĊgajĊcych programów. Miaâ teů pasję. Chciaâ âĊczyý ludzi, zbudowaý otwarty œwiat. Niewaůne w jakiej formie i w jakim celu, Mark Zuckerberg silnie pragnĊâ pomóc ludziom w porozumiewaniu się, a tym samym wzbogaciý ich ůycia. Chciaâ stworzyý „narzędzie spoâeczne”. Pewnego razu na swojej osobistej stronie face- bookowej Zuck okreœliâ swoje zainteresowania następujĊco: „otwartoœý; tworzenie rzeczy, które uâatwiajĊ ludziom komunikowanie się i dzielenie się tym, co dla nich waůne; rewolucje; przepâyw informacji; minimalizm”7. Obecnie w zakâadce O mnie na jego profilu widnieje zwięzâe: „Staram się stworzyý bardziej otwarty œwiat”. To wâaœnie ta pasja pomogâa mu przejœý drogę od „poraůki” Face- masha do narodzin Facebooka. Tyle ůe Facemash nie byâ dla niego po- raůkĊ, tylko kolosalnym sukcesem. Facemash przede wszystkim udowodniâ, ůe mâodzi ludzie bardzo chcieli przenieœý do internetu swoje interakcje spoza sieci. Mark dokonaâ swojego wyczynu w okresie, kiedy studenci prosili uczelnię o stworzenie serwisu, w którym mogliby znaleŭý naj- waůniejsze informacje o swoich kolegach, co miaâoby uâatwiaý nawiĊ- zywanie kontaktu na kampusie. Z tego doœwiadczenia Mark wyciĊgnĊâ niemaâo wniosków. SĊdzę, ůe to wâaœnie te doœwiadczenia zdecydowaây o sukcesie Facebooka i funkcjach jego wczesnych wersji. Kiedy Facebook wystartowaâ na poczĊtku kolejnego roku, Mark do- pilnowaâ, by rejestracja byâa dobrowolna i aby studenci mogli sami zde- cydowaý, czy chcĊ się dzieliý swoimi danymi. Studenci musieli wyraziý zgodę na uczestnictwo, a takůe mieli moůliwoœý okreœlenia, które dane majĊ byý widoczne dla ich znajomych. Tym razem miaâo się obyý bez wâamywania się do systemów i korzystania z cudzych loginów. Jaki z tego moraâ? Sytuacja, w jakiej Mark znalazâ się z Facemashem, mogâa byý albo poraůkĊ, albo okazjĊ do wyciĊgnięcia wniosków, w za- leůnoœci od podejœcia. Jeœli gorliwie Ci na czymœ zaleůy, to prawdopo- dobnie uznasz takie doœwiadczenie za cennĊ lekcję, z której wnioski wykorzystasz przy kolejnym podejœciu do realizacji swojego pomysâu. Jeœli naprawdę w coœ wierzysz, nic nie stanie Ci na drodze do ziszczenia Twojej wizji. Pasja jest cienkĊ granicĊ, oddzielajĊcĊ sukces od poraůki. Poleć książkęKup książkę Pasja 37 JeĂli podÈĝasz za swoimi marzeniami, „poraĝki” nie istniejÈ. Falstart to bezcenna okazja do wyciÈgniÚcia wniosków przed kolejnym podejĂciem do ziszczenia jakiejĂ wizji lub opracowania produktu. Oto podstawa „Drogi Hakera”: Twój produkt jest zawsze niedo- koľczony; Twoja praca nigdy się nie koľczy. „Dla nas”, twierdzi Pedram Keyani, kierownik zespoâu Facebooka ds. bezpieczeľstwa, „hacking to ůarliwa praca nad osiĊgnięciem celu i gotowoœý na przeůywanie poraůek”8. Zuck ma prawdziwĊ wizję i chce zobaczyý, jak wizja staje się ciaâem. Z tego powodu nigdy nie zrzekâ się kontroli nad swojĊ spóâkĊ, nawet po wej- œciu na gieâdę. Niektórzy mogliby to nazwaý obsesjĊ na punkcie kontroli, ale sama uwaůam, ůe w jego wykonaniu to czysty geniusz. „Tyle firm trwa w takiej obawie, ůe inni dostrzegĊ ich bâędy, ůe aů bojĊ się podejmowaý jakiekolwiek ryzyko”, twierdzi pewny siebie Zuckerberg. „Przedsiębior- stwa prowadzi się zwykle tak, by ludzie oceniali się nawzajem pod kĊ- tem swoich poraůek. Mnie nikt nie zwolni, jeœli trafi nam się gorszy rok. Czy gorsze pięý lat. Nie muszę się martwiý robieniem dobrej miny do zâej gry. Mogę zwyczajnie poprowadziý firmę tak, by tworzyâa jakĊœ wartoœý dodanĊ”9. Tworzenie wartoœci dodanej (nawet jeœli zaliczysz po drodze parę potknięý) przebija wszystko inne. Eksperyment Zucka z Facemashem uczy nas jeszcze jednej rzeczy: wytrwaâoœci. Mark usâyszaâ proœby studentów i postanowiâ, ůe jeœli uczel- nia nie dostarczy im tego, czego chcĊ, to on sam im to zapewni. ZresztĊ znajĊc go, pewnie i tak przysiĊgâ sobie zrobiý to lepiej, niů mógâby sam uniwersytet. Wiedziaâ, ůe po jego wybryku z Facemashem studenci ůyli z obawĊ, ůe Harvard z zaâoůenia będzie odrzucaâ podobne projekty. Nie zamierzaâ siedzieý na uboczu i się temu przypatrywaý. I tak wâaœnie powstaâ Facebook. Poleć książkęKup książkę 38 MyĂleÊ jak Zuck Zauwaůyâam, ůe cieszĊcych się największym powodzeniem przed- siębiorców âĊczy jedna cecha: nieustępliwoœý. WiedzĊ, co majĊ do zrobie- nia, i maâo co moůe ich powstrzymaý. PotykajĊ się, podnoszĊ i idĊ dalej. IdĊ naprzód, poniewaů majĊ misję, pasję i poczucie celu. Nie mogliby postępowaý inaczej! Ludzie z pasjĊ, którzy kierujĊ się swoim poczuciem celowoœci, nie czekajĊ na lepszĊ pogodę, tylko pâynĊ prosto w szkwaâ. Jak to ujĊâ Steve Jobs (w wywiadzie dla Smithsonian Institute w 1995 roku): „Jestem przekonany, ůe czysta wytrwaâoœý stanowi o poâowie suk- cesu wybitnych przedsiębiorców”10. Pasja jest matkÈ wytrwaïoĂci — jednego z kluczowych skïadników sukcesu. Co ciekawe, przyjmujemy bâędne zaâoůenie, ůe nasze pomysây na biz- nes czy nowe produkty muszĊ byý w stu procentach oryginalne i no- watorskie. Prawda jest taka, ůe większoœý najsprawniejszych przedsię- biorców (i — co więcej — marketingowców) z dumĊ kradnie cudze pomysây. Niemniej jednak dopilnowujĊ, by gotowy produkt byâ orygi- nalny we wszystkich kluczowych aspektach — tych, które sĊ waůne za- równo dla twórcy, jak i dla konsumenta — sprawiajĊc tym samym, ůe produkt staje się wartoœciowy. Mark Zuckerberg zrobiâ z Facebookiem wâaœnie to. Jaka inspiracja staâa za jego sukcesem? Jak wpadâ na swój pomysâ? O drodze Zuckerberga do sâawy moůna wiele wywnioskowaý z jego ka- riery akademickiej. Sama idea Facebooka mogâa się narodziý, kiedy Zuck byâ jeszcze uczniem prywatnej szkoây z internatem w Exeter, gdzie spę- dziâ lata 2000 – 2002. Po zapisaniu się do szkoây Mark otrzymaâ wâasny egzemplarz katalogu uczniów, Photo Address Book („Fotograficzna ksiĊůka adresowa”). Uczniowie mówili o tymůe katalogu nie inaczej niů o „ksiĊů- ce twarzy” — „The Facebook”. KsiĊůki te byây nieodâĊcznĊ częœciĊ ůycia uczniów. Poniewaů uczniowie Exeter nie mogli korzystaý z telefonów komórkowych na kampusie, a co roku zmieniali miejsce zamieszkania Poleć książkęKup książkę Pasja 39 i numery telefonów, te corocznie wydawane katalogi byây jedynym spo- sobem na utrzymanie kontaktu z kolegami. Co więcej, dzięki nim mogli się rozeznaý w tym, gdzie ich koledzy mieszkali, kto byâ lubiany, kto nielubiany, kim byli nowi mieszkaľcy kampusu, oraz zdobyý wiele in- nych informacji. Kiedy Mark ukoľczyâ szkoâę, dziaâowi informatycz- nemu Exeter udaâo się zamieœciý caây katalog w internecie pod adresem http://student.exeter.edu/facebook11. Ten adres URL jest juů nieaktywny, a Mark nigdy oficjalnie nie skomentowaâ, w jakim stopniu Photo Address Book z Exeter wywarâa na niego wpâyw, ale widaý goâym okiem, ůe zwró- ciâ uwagę na potrzebę, którĊ mógâby zaspokoiý na kampusach uczelni i szkóâ œrednich, jednoczeœnie promujĊc wartoœý swojego ůyciowego celu — zbudowania zjednoczonego komunikacyjnie œwiata. Harvard wydawaâ podobny rocznik, Freshman Register („Rejestr pierw- szaków”), w którym przedstawiano jedynie nowo przyjętych studentów. Niemniej korzystano z tego katalogu doœý rozlegle. Studenci pragnęli jednak moůliwoœci zarzĊdzania wâasnymi danymi w sieci. David Kirkpa- trick wspomina w Efekcie Facebooka: „Tamtej jesieni Zuckerberg uczęsz- czaâ na zajęcia z matematyki dotyczĊce teorii grafów. Pod koniec semestru wszyscy uczestnicy zajęý udali się na obiad i wciĊgnęli się w dyskusję o zapotrzebowaniu na »uniwersalny katalog twarzy«”12. Zuck ponadto przyznaâ Kirkpatrickowi, ůe biuletyn Harvardu, w którym opisano po- raůkę Facemasha, podsunĊâ mu pomysâ, by rozwinĊý swój eksperyment z Facemashem. Jak wspomniano w biuletynie: „Udaâoby się uniknĊý wielu problemów zwiĊzanych z Facemashem, gdyby tylko dziaâalnoœý serwisu byâa ograniczona do studentów, którzy by dobrowolnie wczy- tywali swoje zdjęcia”13. Na rok przed tym, jak Zuck rozkręciâ Facebooka, wystartowali oby- dwaj jego konkurenci: MySpace i Friendster. Friendstera stworzono gâów- nie z myœlĊ o tym, by pomóc uůytkownikom w odnajdowaniu swoich drugich poâówek, a ludzie korzystali z niego bardziej w celach randko- wych niů na potrzeby codziennej komunikacji. MySpace byâ nieco bar- dziej efektowny — byâ otwarty na kaůdego i pozwalaâ na utworzenie profilu pod rzeczywistym nazwiskiem lub pseudonimem (co byâo atrakcjĊ dla branůy rozrywkowej). Poleć książkęKup książkę 40 MyĂleÊ jak Zuck Co z tego wynika? Bystry przedsiębiorca nie boi się wykorzystywaý inspiracji, które same go nachodzĊ, i czasami z dumĊ kradnie pomysây. Niektórzy z tych, którzy odnoszĊ największe sukcesy, potrafiĊ dostrzec potrzebę bĊdŭ lukę i — jeœli starczy im pasji — mogĊ pomóc jĊ wypeâniý. WidzĊ okazję, by zrobiý coœ lepiej, i decydujĊ się z niej skorzystaý. RobiĊ to jednak w oryginalny sposób, wykorzystujĊc wâasnĊ wiedzę i doœwiad- czenia, kierujĊc się swoimi przekonaniami. To wâaœnie tutaj pasja od- grywa kluczowĊ rolę. Twoja pasja i cele ůyciowe sĊ widoczne we wszyst- kim, co tworzysz, i w tym, jak to tworzysz. Dla Zuckerberga byâo to stworzenie „grafu spoâecznego”, wymuszajĊcego na ludziach przedsta- wianie swoich prawdziwych toůsamoœci i dajĊcego im kontrolę zarówno nad iloœciĊ informacji, którymi się dzielĊ, jak i tym, które z nich mogĊ zobaczyý ich znajomi. Byâo to zupeânie inne podejœcie do produktu niů u konkurencji. Jak to ujĊâ James R. „Jim” Jarmusch, niezaleůny amerykaľski reůyser, scenarzysta i aktor: „Nic nie jest oryginalne. Kradnij wszystko, co Cię inspiruje lub oůy- wia TwojĊ wyobraŭnię. Pochâaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, ksiĊůki, obrazy, zdjęcia, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, dzieâa architektury, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, akweny, œwiatâa i cienie. Kradnij tylko to, co œciska Cię za serce. Dzięki temu Twoja praca (i kradzieů) będzie autentyczna. Autentycznoœý jest bezcenna; oryginalnoœý to mit. I nie kryj się ze swoim zâodziejstwem — jeœli chcesz, pâaw się w nim. W kaůdym razie pamiętaj, co powiedziaâ Jean-Luc Godard: »Niewaůne, skĊd coœ zabierasz — liczy się, dokĊd to niesiesz«”14. ½ródïo inspiracji jest nieistotne. Twój pomysï moĝe nie byÊ w peïni oryginalny, ale swoje dzieïa musisz tworzyÊ z poczuciem autentyzmu i celowoĂci. Poleć książkęKup książkę Pasja 41 Choý na pierwszy rzut oka sieý spoâeczna Facebooka nie róůniâa się znaczĊco od sieci konkurencyjnego MySpace’a i Friendstera, serwis ten w istocie nie miaâ sobie podobnych. Wynikaâo to z przekonaľ Marka. Zuckerberg wierzy, ůe œwiat zmierza w stronę radykalnej transparen- cji. „Radykalna” to w tym kontekœcie trafne okreœlenie. Wedâug Zucka przepâyw informacji w sieci nie powinien byý ograniczony — co tu duůo mówiý — niczym. Mark wierzy, ůe œwiat online powinien byý moůliwie wiernĊ kopiĊ œwiata offline. Kiedy rozmawiasz ze swoimi przyjacióâmi, to wiedzĊ oni, jak wyglĊdasz, znajĊ Twoje prawdziwe imię i wiedzĊ, co lubisz bĊdŭ czego nie lubisz. W odróůnieniu od innych istniejĊcych wów- czas sieci spoâecznoœciowych dzieâo Zucka nie miaâo byý oszukaľczym narzędziem do tworzenia faâszywych profilów. Zuck koncentrowaâ się skrajnie na zapewnieniu, by stworzony przy jego udziale graf spoâeczny online pozostawaâ transparentny i autentyczny. Autentycznoœý jest dla niego wszystkim. Jesteœ, kim jesteœ, masz jednĊ toůsamoœý; nie jesteœ dwie- ma czy trzema osobami, a jawienie się przed innymi kimœ innym niů w rze- czywistoœci to wedâug niego obâuda. Mark wierzy, ůe internetowa auto- ekspresja powinna byý równie uczciwa jak w œwiecie rzeczywistym. StĊd ograniczenie Facebooka, który pozwala kaůdemu na posiadanie tylko jednego profilu. I rzeczywiœcie, uůytkownicy, którzy tworzĊ ich więcej, sĊ blokowani. Co więcej, Zuck wierzy, ůe internet zbliůy do siebie ludzi z caâego œwiata. Ma rację — to juů nastĊpiâo. Wierzy, ůe nie powinno byý ůadnych ograniczeľ w porozumiewaniu się i kontaktowaniu online, ale i w spo- sobie, w jaki tworzy się informacje, konsumuje je i dzieli się nimi. Tajem- nice nie majĊ racji bytu — istnieý mogĊ jedynie informacje i narzędzia, które wzbogacajĊ ludzkie ůycia. Takie narzędzia i sieci powinny byý darmowe. TworzĊc Facebooka, Zuck korzystaâ z darmowego, open source’owego oprogramowania, takiego jak bazy danych MySQL i narzędzia serwerowe Apache, co zdecydowaâo o sukcesie, jaki Facebook mógâ odnieœý bez szczególnie duůych wejœciowych nakâadów finansowych. (Mark pierwot- nie pâaciâ jedynie za hosting i serwery). Facebooka stworzono z myœlĊ o prezentowaniu rzeczywistej toůsa- moœci i jego zadaniem jest wzbogacanie relacji z ludŭmi, których zna się z ůycia poza sieciĊ. Budowanie zaufania w spoâecznoœciach internetowych Poleć książkęKup książkę 42 MyĂleÊ jak Zuck nie jest moůliwe, jeœli toůsamoœý uczestników jest niespójna i nieznana ogóâowi. Facebook byâ pierwszĊ sieciĊ spoâecznoœciowĊ, która wpro- wadziâa takĊ zasadę i wymagaâa jej przestrzegania. Facebook od samego poczĊtku dawaâ uůytkownikom kontrolę nad tym, jakimi informacjami się dzielĊ i kto ma do nich dostęp. „Legitymowanie się dwiema toůsa- moœciami jest oznakĊ nieuczciwoœci”, twierdzi Zuck15. I dodaje: „Siâa transparencji w dzisiejszym œwiecie nie daje nikomu moůliwoœci posia- dania dwóch toůsamoœci”16. Wierzy, ůe taka transparencja pomoůe takůe w stworzeniu zdrowszego spoâeczeľstwa. Zdaje sobie sprawę, ůe do- prowadzenie caâego œwiata do takiego stopnia otwartoœci, jaki chciaâby widzieý, jest nie lada wyzwaniem, ale jednoczeœnie jest pewien, ůe tworzĊc Facebooka i nieugięcie trzymajĊc się tych zasad od oœmiu lat, dokâada się do osiĊgnięcia tego celu. MySpace z kolei nie byâ szczególnie zainteresowany tym, kto doâĊ- czaâ do jego sieci. Uůytkownicy mogli mieý wiele kont i wyraůaý się na róůne sposoby, czy to pod prawdziwym nazwiskiem, czy faâszywym. Pa- nowaâa teů peâna dowolnoœý w decydowaniu o wyglĊdzie profilu. Ponadto ludzie wpadli w manię doâĊczania uůytkowników do znajomych; byâ to wyœcig o liczbę bez względu na jakoœý, zupeânie jakby sieý nie powstaâa z myœlĊ o osobistych kontaktach, tylko o popularnoœci. Z MySpace’a od poczĊtku korzystaâa branůa rozrywkowa i muzyczna. Za celebrytami podĊůyli ich miâoœnicy. Zachowanie ludzi, podobnie jak charakter pu- blikowanych obrazów, byâo na ogóâ peâne blichtru, a zarazem frywolne. Z tego względu serwis ten uznawano za „odlotowy” i zabawny — kaůdy mógâ udawaý, kogo chciaâ. Publikacja kaůdego obrazu byâa dogâębnie przemyœlana — nie byâo tam zbyt wielu swobodnie robionych zdjęý. Domyœlnie kaůdy mógâ zobaczyý konto uůytkownika. Kiedy Facebook dopiero startowaâ, MySpace z ponad milionem uůytkowników byâ fa- worytem wœród amerykaľskich mediów spoâecznoœciowych. Facebook byâ natomiast narzędziem spoâecznym, œrodkiem majĊcym zaspokajaý bardzo prostĊ potrzebę utrzymywania kontaktu ze znajo- mymi i swobodnego porozumiewania się z nimi. Miaâ doœý spartaľskĊ oprawę graficznĊ, a uůytkownicy przez pewien czas nie mogli wczyty- waý wielu zdjęý — pierwotnie moůliwe byâo wczytanie zaledwie jednego. Poleć książkęKup książkę Pasja 43 Co więcej, serwis potwierdzaâ toůsamoœý na podstawie uniwersyteckie- go konta e-mailowego, zanim jeszcze otworzyâ się na szerszĊ publikę. Gdy Facebook umoůliwiâ uůytkownikom wczytywanie większej liczby zdjęý, ludzie zaczęli korzystaý z moůliwoœci robienia zdjęý na bieůĊco podczas spotkaľ ze znajomymi. Zaczęli dzieliý się zdjęciami swoich dzieci, zwierzĊt domowych, ulubionych potraw i róůnych innych rzeczy, nie martwiĊc się o jakoœý czy pozowanie, wciĊgajĊc tym samym swoje „prawdziwe ůycie” w sieý. Przez caây okres istnienia tej sieci spoâecznoœciowej Zuck pozostawaâ wierny swojej pasji i celowi, w jakim Facebook powstaâ. Zawsze pilno- waâ, by zysk nigdy nie staâ się waůniejszy od uůytkowników. W ciĊgu minionych oœmiu lat krytykowano go za dbanie o interesy uůytkowni- ków kosztem przychodów, ale mimo to nigdy nie zmieniâ kursu. „Nig- dy nie chciaâem prowadziý firmy”, twierdzi. „Firma to dla mnie dobry œrodek do zaâatwiania spraw”17. Jego wiara w spóâkę i jej misję byâa tak staâa, ůe niezmiennie odmawiaâ odsprzedania jej, nawet kiedy dyrekcja Yahoo zaoferowaâa mu miliard dolarów. PieniĊdze nie sĊ dla niego priorytetem. Od spienięůania sukcesu bar- dziej interesuje go stworzenie czegoœ naprawdę genialnego. Przez dâugi czas wynajmowaâ mieszkanie, w którym spaâ na materacu na podâodze. Jeŭdziâ samochodem marki Acura TSX. Nie ubiera się efektownie; woli koszulki i bluzy z kapturem. W liœcie wystosowanym przy pierwszej ofercie publicznej Zuck zadeklarowaâ: „MówiĊc wprost: nie wymyœlamy usâug, ůeby zarabiaý; zarabiamy, ůeby wymyœlaý lepsze usâugi”18. Przy- pomina mi to Steve’a Jobsa i jego wypowiedŭ w wywiadzie dla „Wall Street Journal” z 1993 roku: „Nie interesuje mnie bycie najbogatszym czâowiekiem na cmentarzu. Liczy się, by kâaœý się spaý z myœlĊ, ůe zro- biliœmy coœ cudownego”19. Za sâowami Zuckerberga idĊ czyny. 11 grudnia 2009 roku Mark opu- blikowaâ na swoim profilu następujĊcy wpis: „Jakbyœcie byli ciekawi, moje dane sĊ w większoœci ogólnodostępne, ůeby wszyscy mogli je widzieý. Niektóre treœci ustawiâem tak, by byây bardziej prywatne, ale nie widzę potrzeby ograniczania widocznoœci zdjęý z przyjacióâmi, rodzinĊ czy moim pluszowym misiem :)”. Poleć książkęKup książkę 44 MyĂleÊ jak Zuck Choý pieniĊdze nie sĊ priorytetem, Markowi zaleůy na rozwoju firmy i jej rentownoœci. Gâównie jednak zajmuje go „stworzenie czegoœ, co rze- czywiœcie odmienia oblicze œwiata”. Jak twierdzi, „Prawie codziennie za- daję sobie pytanie: »Czy zajmuję się najwaůniejszĊ rzeczĊ, którĊ mógâ- bym robiý?«. Jeůeli nie mam poczucia, ůe pracuję nad najwaůniejszym problemem do rozwiĊzania, to nie czuję się dobrze z tym, jak spędzam swój czas. I o to wâaœnie w tej firmie chodzi”20. Zainteresowania biznesowe Zucka zawsze œciœle przystawaây do jego osobistego œwiatopoglĊdu. Zuck potrafi nawet zachęcaý swoich pracow- ników, by pracowali nad pasjonujĊcymi ich projektami, a nie nad tymi, które się im siâĊ przydziela. To naprawdę niesamowity sposób korzy- stania z kompetencji pracowników, ale takůe z peâni ich potencjaâu. Do kwestii celowoœci, produktu i ludzi powrócimy w kolejnych roz- dziaâach. Twórz to, w co wierzysz. Dostosuj swoje zainteresowania zawodowe do swojego osobistego ĂwiatopoglÈdu. Zawsze darzyâam niezwykâym szacunkiem przedsiębiorców, którzy byli gotowi trzymaý się swojej wizji i dziaâaý w zgodzie ze swojĊ pasjĊ, bez względu na krytykę. Do takich ludzi naleůĊ Estée Lauder, Amelia Earhart, Steve Jobs, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Bill Gates, Mary Kay Ash, Coco Chanel, Madame C. J. Walker, Jack Welch, Poleć książkęKup książkę Pasja 45 Mark Zuckerberg i wiele innych, mniej znanych osobistoœci. „Nasza opowieœý o nas samych w znacznym stopniu dotyczy tego, ůe chcemy byý wynalazcami”, twierdzi prezes Amazon Jeff Bezos. „I, co niezwykle waůne, jesteœmy gotowi mierzyý się przez dâugi czas z brakiem zrozu- mienia”21. Zuck zdaje się przystawaý do tego — nie szuka poklasku, ma pasję i wizję i jest skory do poœwięceľ, ůeby tylko swojĊ wizję ziœciý. Pasja to ciekawa rzecz. Gdy robisz coœ, co kochasz, masz doœý siây, by przenosiý góry. Z badaľ i doœwiadczenia wynika, ůe podĊůanie za wâasnĊ pasjĊ prowadzi do wielkich sukcesów. Srully Blotnick, amerykaľski autor i dziennikarz, w ksiĊůce Getting Rich Your Own Way omawia badania prowadzone przez dwadzieœcia lat (od 1960 do 1980) wœród 1500 absolwentów szkóâ biznesu, w ramach których œledzono odnoszone przez nich sukcesy po ukoľczeniu studiów w nawiĊzaniu do ich decyzji zawodowych. Wszystkim 1500 osobom za- dano to samo pytanie: czy wolaâbyœ zajĊý się speânianiem swoich marzeľ juů teraz, czy najpierw obraý sobie œcieůkę kariery, która zapewni Ci bez- pieczeľstwo finansowe? 83 uczestników odpowiedziaâo, ůe wolaâoby zapewniý sobie najpierw bezpieczeľstwo finansowe, a marzeniami zajĊý się póŭniej. 17 wolaâo od razu zajĊý się marzeniami, a nad pieniędzmi zastanowiý się póŭniej. Dwadzieœcia lat póŭniej wœród 255 absolwentów, którzy zdecydowali się na pracę przystajĊcĊ do ich upodobaľ, znalazâo się 100 milionerów. Wœród 1245 absolwentów, którzy postanowili przedâoůyý wyůsze wy- nagrodzenie ponad swojĊ pasję, trafiâ się zaledwie jeden milioner22. Niezwykâe! Z tych badaľ wynika, ůe jeœli nic Cię nie popędza, by zmierzyý się z przyszâoœciĊ, i jeœli z Twoimi marzeniami nie wiĊůe się ůadne poczucie celowoœci, to nie masz wielu szans na ich speânienie. Dlaczego? Moim skromnym zdaniem Warren Buffett ujĊâ to najlepiej: „Bez pasji nie masz energii. Bez energii nie masz niczego”23. Pasja napędza sukces. Tego nie da się podwaůyý. Udowodniâo to multum nietuzinkowych postaci. Chciaâabym jednak zwróciý teů uwagę na innĊ cechę wâaœciwĊ wszystkim wielkim przedsiębiorcom, którzy odnieœli sukces: zdolnoœý podejmowania dziaâaľ! Pragnienie bez dziaâania pozostaje pragnieniem. Z pragnienia nie wyniknie ůaden rezultat, jeœli nie wprowadzisz go w ůycie. Wybitnych przedsiębiorców od dobrych Poleć książkęKup książkę 46 MyĂleÊ jak Zuck odróůnia wâaœnie to, ůe dziaâajĊ, zamiast planowaý. Estée Lauder powie- dziaâa kiedyœ: „Nie zaszâam tutaj, rozmyœlajĊc i marzĊc. Zaszâam tu, idĊc”24. Powiedziaâabym wręcz, ůe nie trzeba byý geniuszem, ůeby stworzyý coœ wyjĊtkowego. Czasami inicjatorami rzeczywistych zmian sĊ zupeâ- nie przeciętni ludzie, a to dlatego, ůe sĊ gotowi wprowadziý swoje pasje w ůycie. SĊ gotowi popeâniaý bâędy i zaryzykowaý wszystko. SĊ gotowi przeůyý poraůki, podnieœý się i próbowaý dalej. To za sprawĊ pasji jest moůliwe realizowanie swoich pomysâów. To najprawdopodobniej ci, którym starczy pasji, by zainicjowaý prawdziwe zmiany, rzeczywiœcie ich dokonajĊ. W toku swojej kariery wspóâpracowaâam z wieloma firmami, od start-upów po wielkie korporacje. Widziaâam, jak genialni ludzie wpa- dajĊ na fantastyczne pomysây. Widywaâam imponujĊce marzenia i wspa- niaâe okazje. A większoœý z nich gdzieœ ot tak sobie znikaâa, bo nikt nie chciaâ ich zrealizowaý. Widziaâam teů, jak przeciętni ludzie, z mniejszym autorytetem, mniejszymi zasobami, sâabiej wyksztaâceni i pozbawieni wy- maganego doœwiadczenia podejmowali się udanych przedsięwzięý, po- niewaů tak bardzo poœwięcali się swoim marzeniom i celom, ůe wręcz nie mogli nie stworzyý czegoœ wspaniaâego. Widywaâam teů, jak niektó- re z tych przedsięwzięý upadaây, ale nie wynikaâo to z braku chęci. Ci, którzy stale się zmieniali, pozostajĊc jednoczeœnie wierni swoim pasjom i obranym celom, odnosili sukcesy. Powiem z brutalnĊ szczeroœciĊ: jeœli jesteœ intraprzedsiębiorcĊ i pra- cujesz dla duůej firmy, to zapewnienie sobie wolnoœci pozwalajĊcej na skorzystanie z takich szans będzie trudne. Musisz mieý w sobie silnĊ wiarę i wsparcie ze strony kierownictwa, by móc podjĊý konieczne ry- zyko i zdobyý konieczne zasoby. Niemniej widywaâam intraprzed- siębiorców, którzy zgodnie z duchem innowacji podejmowali inicjatywę bez dostępu do wielu zasobów, zakâadajĊc, ůe „lepiej podjĊý ryzyko teraz, a o przebaczenie prosiý póŭniej”. Nie podejmuję się oceny, czy to po- dejœcie jest dobre — kaůda sytuacja jest inna. Wiem teů, ůe nie moůna przezwycięůyý status quo i doprowadziý do rzeczywistego przeâomu bez podjęcia tego kroku. Jak twierdzi uwielbiana dyrektor marketingu Intela, Deborah Conrad: „Jeœli wszystkim wciĊů jest wygodnie, to ůaden z Ciebie wichrzyciel”. Poleć książkęKup książkę Pasja 47 Mark Zuckerberg mógâ poprzestaý na opowiadaniu o sieci spoâecz- noœciowej swoich marzeľ, podobnie jak wielu jego kolegów w Exeter i wielu studentów Harvardu. Ale tylko jemu starczyâo zaparcia, ůeby postawiý odwaůny krok i zadziaâaý. Przemyœlaâ sprawę, zaprojektowaâ serwis, wymyœliâ funkcje, zapâaciâ za hosting i uruchomiâ witrynę w jed- nĊ z typowych nocy, które spędzaâ na zabawach z kodem swoich róů- norakich projektów. W swoim wywiadzie z 2010 roku dla tygodnika „Time”, który uznaâ go za czâowieka roku, Zuck stwierdziâ: „Najbardziej szalone z tego wszyst- kiego jest to, ůe pamiętam rozmowy ze znajomymi w college’u. Po pro- stu zakâadaliœmy jakoœ, ůe œwiat znajdzie się w takim stanie jak teraz, ale braliœmy za oczywistoœý to, ůe jesteœmy zwyczajnymi dzieciakami z col- lege’u. Jak to się staâo, ůe to my byliœmy najlepiej wykwalifikowani do tej pracy? To zupeânie niedorzeczne! Chyba po prostu wynika z tego, ůe innym nie zaleůaâo tak bardzo jak nam”25. Ludzie czynu zawsze dziaâajĊ. „Moůliwoœý” oznacza dla nich: „to da się zrobiý!”. Wâaœnie w ten sposób ich marzenia stajĊ się rzeczywiste. Plakat Facebooka w siedzibie firmy w Palo Alto gâosi: „Lepsze zrobione niů perfekcyjne”. Pasja + Dziaïanie = Wyniki Markowi zaleůy na tym, by odmieniý ůycie ludzi z caâego œwiata po- przez zapewnienie im dostępu do informacji i moůliwoœci dzielenia się nimi. Globalna transparencja prowadzi wedâug niego do globalnego za- ufania. Tworzy bardziej sprawiedliwy i lepiej zarzĊdzany œwiat. Jest na- rzędziem do szerzenia wolnoœci i demokracji. Chodzi o to, by daý jed- nostce takĊ samĊ wâadzę, jakĊ dysponujĊ media — o wyrównanie pola gry. W swojej wypowiedzi przed sâuchaczami podczas wyjazdu do Hiszpanii stwierdziâ: „Œwiat nie stanie się bardziej otwarty z dnia na dzieľ. To zadanie na 10 – 15 lat”. Jest dâugodystansowcem. Peter Thiel, inwestor venture capital i przyjaciel Zucka, przyjĊâ tę wizję w peâni: Poleć książkęKup książkę 48 MyĂleÊ jak Zuck W zglobalizowanym œwiecie ludzie ůyjĊ w coraz mniejszym oddaleniu. W moim odczuciu kluczowĊ wartoœciĊ jest tolerancja i to, by byâo jej coraz więcej. W modelu Facebooka podoba mi się to, ůe koncen- truje się na prawdziwych ludziach i pozwala im zawiĊzywaý znajo- moœci z innymi oraz tworzyý relacje nie tylko w tych kontekstach, w których juů sĊ usytuowani, lecz takůe w nowych. Globalizacja nie przekâada się koniecznie na to, byœmy się przyjaŭnili z wszystkimi ludŭmi na œwiecie. Oznacza jednak w pewien sposób, ůe jesteœmy otwarci na więcej ludzi w o wiele większym zakresie kontekstów niů kiedykolwiek dotĊd. W ich przekonaniu ludzie sĊ waůniejsi od technologii. „Najwaůniej- sze to pomagaý ludziom z caâego œwiata organizowaý się samodzielnie”, mówi Thiel26. Z tego wâaœnie względu Thiel zainwestowaâ wczeœnie w Facebooka, a obecnie zasiada w zarzĊdzie spóâki. Cokolwiek robisz, zawsze musisz się mierzyý z krytykĊ, a im jesteœ waůniejszy, tym bardziej jesteœ na to naraůony. Tak wâaœnie jest z Face- bookiem. Często krytykuje się go za poœwięcanie prywatnoœci na rzecz idei radykalnej otwartoœci. Wydaje się, ůe mâodsze pokolenie nie jest przejęte kwestiĊ prywatnoœci w takim samym stopniu jak pokolenia po- przednie. Mâodzieů wychowana w globalnej wiosce często cieszy się z otwartoœci Facebooka i moůliwoœci przezeľ zapewnianych, takich jak moůliwoœý ekspresji i znajdowania ludzi myœlĊcych podobnie. Nie prze- czę, ůe prywatnoœý zawsze naleůy braý pod rozwagę, ale wierzę, ůe ist- nieje teů druga strona medalu — osobista odpowiedzialnoœý. Uwaůam, ůe nie naleůy się dzieliý w sieci tym, czym nie jest się gotowym podzieliý z caâym œwiatem. Wszystko, co robimy zarówno w sieci, jak i poza niĊ, jest kwestiĊ osobistej decyzji. Tak samo jest z decydowaniem o tym, czym się dzielimy w sieciach spoâecznoœciowych. Przy zbieraniu materiaâów na potrzeby tej ksiĊůki trafiâam na wpis jednego z techników Facebooka, Michaela Novati. Widaý w nim, jak bardzo pracownicy Facebooka sĊ zaangaůowani w wizję Zucka, a takůe osobistĊ interpretację „otwartoœci” wedâug Michaela: Poleć książkęKup książkę Pasja 49 PRZEMY¥LENIA O „OTWARTO¥CI” Michael Novati w ĂrodÚ 15 grudnia 2010 roku, o 20.07 Jako lojalny technik i miïoĂnik Facebooka siïÈ rzeczy stajÚ po stronie serwisu w wielu spornych kwestiach. Zdecydowanie najczÚĂciej poruszanym tema- tem jest stosunek Facebooka do „otwartoĂci”. MisjÈ Facebooka jest danie ludziom moĝliwoĂci dzielenia siÚ i sprawienie, ĝeby Ăwiat staï siÚ bardziej otwarty, a komunikacja byïa sprawniejsza, ale zwykle nie uĂciĂlamy, co mamy na myĂli, mówiÈc „otwarty”. Tutaj naleĝy doszukiwaÊ siÚ przyczyn wiÚkszoĂci dysput, które prowadzÚ z luděmi na ten temat. OtwartoĂci nie naleĝy rozumieÊ osobiĂcie. Nie uwaĝam, ĝe zadaniem Facebooka jest sprawienie, by wszyscy upubliczniali swoje prywatne in- formacje. OtwartoĂÊ naleĝy rozumieÊ uniwersalnie. Facebook chce, by Ăwiat w ogóle staï siÚ bardziej otwarty i transparentny. Po dobrÈ analogiÚ — narodziny druku — moĝemy siÚgnÈÊ kilkaset lat wstecz. Prasa drukarska przekazaïa szerokim masom informacje, które byïy dostÚpne wczeĂniej jedynie dla garstki wybranych, pozwalajÈc wszystkim podejmowaÊ lepsze, bardziej Ăwiadome decyzje. Innym przykïadem jest internet, który ukazaï ludziom róĝne punk- ty widzenia i przekazuje im na bieĝÈco informacje praktycznie o wszystkim, co dzieje siÚ w dowolnym miejscu na Ăwiecie. Facebook chce odgrywaÊ podobnÈ rolÚ, uïatwiajÈc ludziom dzielenie siÚ informacjami i zdobywanie ich od znajomych i dalszych uczestników sieci kontaktów. SÈdzÚ zatem, ĝe podejĂcie Facebooka do otwartoĂci naleĝy w osobistym zakresie rozpatrzyÊ pod kÈtem tego, jak ten serwis pomógï Ci w podejmo- waniu lepszych decyzji oraz jak sam moĝesz wykorzystywaÊ Facebooka do pomagania innym w podejmowaniu lepszych decyzji. To ostatnie czÚsto rozumie siÚ przesadnie jako „Facebook chce, ĝebym dzieliï siÚ wszystkim ze wszystkimi”, ale zwyczajnie nie o to chodzi. Tak czy siak, tyle swoich przypadkowych myĂli o otwartoĂci byïem w stanie spisaÊ w ciÈgu piÚciu minut. DziÚki, Michael27 Poleć książkęKup książkę 50 MyĂleÊ jak Zuck „Wiem, ůe brzmi to pretensjonalnie”, wspomniaâ Mark Zuckerberg w wywiadzie dla „Stanford Daily”, „ale naprawdę chciaâbym polepszyý ludzkie ůycia, zwâaszcza spoâeczne”28. Pasja nas napędza, motywuje oraz pomaga przetrwaý wiele przeciw- noœci. Nie tylko Zuck kieruje się pasjĊ. Wielu wybitnych przedsiębiorców odkryâo, ůe pasja jest jednym z najwaůniejszych czynników skâadajĊcych się na sukces. Jednym z nich jest trzydziestopięcioletni Blake Mycoskie. JednĊ z moich ulubionych marek jest TOMS, choý nie jestem pewna, czy waůniejsza jest dla mnie wygoda butów TOMS Shoes, czy historia tej marki. Mycoskie, który zostaâ przedsiębiorcĊ jeszcze na studiach, zaâoůyâ wiele firm, jednak najwięcej daâ œwiatu, zapoczĊtkowujĊc ruch TOMS. Piszę tu o „ruchu”, poniewaů TOMS jest nim bardziej niů firmĊ. Widok straszliwej biedy wstrzĊsnĊâ Mycoskie’em, kiedy wyjechaâ w 2006 roku na wakacje do Ameryki Poâudniowej. Dzieci chodziây bez butów, a rany na ich stopach byây przyczynĊ urazów i chorób. Mycoskie przysiĊgâ, ůe wymyœli jakiœ sposób, by pomóc. I tak się staâo. Koncepcja biznesowa Blake’a jest prosta: za kaůdĊ sprzedanĊ parę butów firma przekazuje parę butów potrzebujĊcemu dziecku — para za parę. Od kiedy TOMS powstaâ okoâo szeœý lat temu, tysiĊce ludzi doâĊczyâo do staraľ Myco- skie’ego, by dostarczyý buty dzieciom ůyjĊcym w ubóstwie. Ruch ten wpâynĊâ na ůycie dzieci z ponad czterdziestu krajów. Gdy Mycoskie za- czynaâ dziaâalnoœý, mawiano, ůe oszalaâ. „Taki model biznesowy jest nie- realny!”, mówili. Blake Mycoskie byâ jednak wytrwaây. Dzięki jego pasji, wytrwaâoœci i pozytywnemu nastawieniu do dziaâania miliony dzieci z ca- âego œwiata (w tym ze Stanów Zjednoczonych) dostaây nowe buty w ra- mach jego „zrzutów”. Chris Gardner jest kolejnym przykâadem osoby, która odniosâa wielki sukces pomimo wszelkich przeciwnoœci. Ten multimilioner, makler, in- westor i filantrop byâ kiedyœ mâodym, bezdomnym męůczyznĊ, wycho- wujĊcym maâego synka, Christophera Jr. Jego opowieœý moůesz pamiętaý z ksiĊůki i filmu W pogoni za szczęœciem z Willem Smithem w roli gâównej. Gardner podzieliâ się kiedyœ sekretem swojego sukcesu: trzeba znaleŭý za- jęcie, które tak się uwielbia, ůe nie moůna się doczekaý kolejnego poranka. Poleć książkęKup książkę Pasja 51 Tâumaczy, ůe najbardziej inspirujĊcy przywódcy to nie ci, którzy wyko- nujĊ swoje obowiĊzki, tylko ci, którzy speâniajĊ swoje powoâanie. W moc pasji — rzecz jasna — wierzyâ teů Steve Jobs. Jak to ujĊâ: „Ludzie pasji mogĊ zmieniý œwiat na lepsze”. Jobs twierdziâ, ůe pasja, jakĊ darzy swojĊ pracę, nadaâa jego ůyciu taki, a nie inny ksztaât. Na wy- kâadzie inauguracyjnym Uniwersytetu Stanforda Jobs udzieliâ takiej oto porady: „Jeœli jeszcze tego czegoœ nie znalazâeœ, szukaj dalej. Nie zado- walaj się byle czym. Jak to zawsze bywa, kiedy chodzi o coœ waůnego, Twoje serce samo Ci powie, kiedy na to trafisz. I jak to bywa z udanymi relacjami, z biegiem lat i Twoja będzie coraz lepsza”29. Twoje pasje pomogĊ Ci zrozumieý, kim jesteœ i co chcesz zrobiý ze swoim ůyciem. To zrozumienie nada ksztaât Twojemu poczuciu celu. To poczucie z kolei zdecyduje o postaci Twoich pomysâów, dzieâ, pro- duktów oraz napędzi TwojĊ inwencję. Celowoœý jest sercem Twojego przedsiębiorstwa. Przypisy 1 http://www.deseretnews.com/article/700121651/Mark-Zuckerberg-speaks-at- -BYU-calls-Facebook-as-much-psychology-and-sociology-as-it-is-technology.html?pg=2. 2 http://theweek.com/article/index/227963/ the-new-york-times-mark-zuckerberg-profile-4-intriguing-revelations. 3 David Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Wolters Kluwer Polska — Oficyna, Warszawa 2011. 4 http://www.fastcompany.com/1693257/facebook-drama-social-network-wont-show-you. 5 http://nymag.com/news/features/zuckerberg-family-2012-5/. 6 David Kirkpatrick, op. cit. 7 http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg. 8 http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/facebook-philosophy-move-fast-and-break-things. 9 http://fastcompany.com/node/1822794/print. 10 http://articles.businessinsider.com/2010-10-26/strategy/ 30087593_1_passion-entrepreneurs-business-advice. Poleć książkęKup książkę 52 MyĂleÊ jak Zuck 11 http://www.readwriteweb.com/archives/ mark_zuckerberg_inspiration_for_facebook_before_harvard.php. 12 David Kirkpatrick, op. cit. 13 David Kirkpatrick, op. cit. 14 http://www.moviemaker.com/articles-directing/jim-jarmusch-2972/. 15 David Kirkpatrick, op. cit. 16 David Kirkpatrick, op. cit. 17 David Kirkpatrick, op. cit. 18 http://www.engadget.com/2012/02/01/ zuckerberg-outlines-idealistic-facebook-mission-in-ipo-filing/. 19 http://www.macstories.net/roundups/inspirational-steve-jobs-quotes/. 20 David Kirkpatrick, op. cit. 21 http://www.fastcompany.com/1784824/great-tech-war-2012. 22 Srully Blotnick, Getting Rich Your Own Way, Jove Publications, New York 1982, s. 58. 23 http://www.incomediary.com/how-to-think-like-warrenbuffett. 24 http://www.quotewise.com/estee-lauder-quotes.html. 25 http://www.time.com/specials/packages/article/ 0,28804,2036683_2037183_2037185,00.html. 26 David Kirkpatrick, op. cit. 27 http://www.facebook.com/notes/michael-novati/thoughts-on-openness/475945144483. 28 David Kirkpatrick, op. cit. 29 http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html. 1 http://www.deseretnews.com/article/700121651/Mark-Zuckerberg-speaks-at-BYU-calls-Facebook-as-much-psychology-and-sociology-as-it-is-technology.html?pg=2. 2 http://theweek.com/article/index/227963/the-new-york-times-mark-zuckerberg-profile-4-intriguing-revelations. 3 David Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Wolters Kluwer Polska — Oficyna, Warszawa 2011. 4 http://www.fastcompany.com/1693257/facebook-drama-social-network-wont-show-you. 5 http://nymag.com/news/features/zuckerberg-family-2012-5/. 6 David Kirkpatrick, op. cit. 7 http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg. 8 http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/facebook-philosophy-move-fast-and-break-things. 9 http://fastcompany.com/node/1822794/print. 10 http://articles.businessinsider.com/2010-10-26/strategy/30087593_1_passion-entrepreneurs-business-advice. 11 http://www.readwriteweb.com/archives/mark_zuckerberg_inspiration_for_facebook_before_harvard.php. 12 David Kirkpatrick, op. cit. 13 David Kirkpatrick, op. cit. 14 http://www.moviemaker.com/articles-directing/jim-jarmusch-2972/. 15 David Kirkpatrick, op. cit. 16 David Kirkpatrick, op. cit. 17 David Kirkpatrick, op. cit. 18 http://www.engadget.com/2012/02/01/zuckerberg-outlines-idealistic-facebook-mission-in-ipo-filing/. 19 http://www.macstories.net/roundups/inspirational-steve-jobs-quotes/. 20 David Kirkpatrick, op. cit. 21 http://www.fastcompany.com/1784824/great-tech-war-2012. 22 Srully Blotnick, Getting Rich Your Own Way, Jove Publications, New York 1982, s. 58. 23 http://www.incomediary.com/how-to-think-like-warrenbuffett. 24 http://www.quotewise.com/estee-lauder-quotes.html. 25 http://www.time.com/specials/packages/article/0,28804,2036683_2037183_2037185,00.html. 26 David Kirkpatrick, op. cit. 27 http://www.facebook.com/notes/michael-novati/thoughts-on-openness/475945144483. 28 David Kirkpatrick, op. cit. 29 http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myśl jak Zuck. Pięć sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego założyciela Facebooka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: