Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 012019 16911835 na godz. na dobę w sumie
Myśl negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki - książka
Myśl negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8721-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sztuka myślenia dla niepokornych

Kiedy wszyscy wokół namawiają Cię nieustannie: „Myśl pozytywnie, działaj z rozmachem, otwórz się na nowe perspektywy”, a Ty masz wrażenie, że przesadny entuzjazm wcale nie jest drogą do sukcesu — masz całkowitą rację. Powszechny hurraoptymizm, który opanował społeczeństwo, może być bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, a każdy sceptyk jest na wagę złota.

Dlaczego? Ponieważ ignorowanie lub niedostrzeganie potencjalnych zagrożeń zwiększa prawdopodobieństwo niepowodzenia. Jeśli jednak odpowiednio wcześnie weźmiesz pod uwagę wszystko, co może pójść nie tak, i zaplanujesz swoje działania, nie będziesz musiał później ratować tonącego projektu, któremu nie poświęcono odpowiedniej dawki „negatywnych” myśli.

Ideą tej książki jest po prostu inspirowanie do używania zdrowego rozsądku. Na przekór wszystkim!


Bob Knight jest pięciokrotnym laureatem tytułu National Coach of the Year. Trzykrotnie wygrał mistrzostwa NCAA i jedenaście razy mistrzostwa Big Ten, zdobył złoty medal olimpijski, a na koncie ma 902 zwycięstwa i niemal stuprocentową statystykę kończenia studiów przez swoich zawodników. Knight jest także znanym komentatorem materiałów dotyczących koszykówki uniwersyteckiej w stacji ESPN. Jego pierwsza książka Knight: My Story przez pięć tygodni była bestsellerem „New York Timesa”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Power of Negative Thinking: An Unconventional Approach to Achieving Positive Results Tłumaczenie: Marcin Machnik Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-8721-3 Copyright © 2013 by Bob Knight All rights reserved. Originally published in the United States by Amazon Publishing, 2013. This edition made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mysneg Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie .............................................................................5 1. Polyanna na (cid:239)awce rezerwowych ..............................................11 2. Co takiego jest w s(cid:239)owie „nie”? .................................................31 3. Ograniczenia negatywizmu ......................................................65 4. Negatywno(cid:258)ci z historii, zaczynaj(cid:200)c od Biblii ..........................81 5. Napoleon, Hitler i inni optymi(cid:258)ci ............................................97 6. Negatywne my(cid:258)lenie w pierwszej pracy ................................117 7. Negatywne drogi do naprawd(cid:218) wielkich zwyci(cid:218)stw .............143 8. Przez swoich podopiecznych… ..............................................173 9. Czas mierzy(cid:202) wysoko ..............................................................191 10. „Reprezentujesz swój kraj” .....................................................205 11. Dumny autor komuna(cid:239)ów ......................................................217 Podsumowanie ........................................................................236 Pozytywne skutki negatywnego my(cid:258)lenia: Bob Knight w International Basketball Hall of Fame ...........240 3 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T 4 Kup książkęPoleć książkę 1 Polyanna na (cid:239)awce rezerwowych N I E P R Z E J M U J SI (cid:125) , K O C H A N I E. Wszystko b(cid:218)dzie w po- rz(cid:200)dku”. Przypuszczalnie po raz pierwszy us(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258) te s(cid:239)owa od mamy, gdy mia(cid:239)e(cid:258) trzy lub cztery lata. Obalanie jakichkolwiek matczynych porad jest niebezpieczne i problema- tyczne, ale przyjrzyjmy si(cid:218) uczciwie takiemu stwierdzeniu: „Poka(cid:285), poca(cid:239)uj(cid:218) tu i wszystko si(cid:218) wyleczy”. Prawda jest taka, (cid:285)e o ile mama nie ma w ustach jodyny, przy- puszczalnie Ci nie pomo(cid:285)e. Niezale(cid:285)nie od przyczyn wyg(cid:239)aszania takich pokrzepiaj(cid:200)cych zapewnie(cid:241) wszystko si(cid:218) wyleczy dopiero wtedy, gdy zostan(cid:200) zastosowane (cid:258)rodki medyczne, a nie s(cid:239)owne. Od ko(cid:239)yski jeste(cid:258)my zalewani komuna(cid:239)ami, które na chwil(cid:218) odci(cid:200)gaj(cid:200) nasz(cid:200) uwag(cid:218), lecz na d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) met(cid:218) s(cid:200) nieskuteczne. Czas bynajmniej nie leczy wszystkich ran. Nie sam z siebie. Czas mo(cid:285)e przyczyni(cid:202) si(cid:218) do eliminacji przyczyn udr(cid:218)ki, je(cid:258)li zostanie 11 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T wykorzystany do ich znalezienia. Co wi(cid:218)cej, mo(cid:285)emy wtedy stara(cid:202) si(cid:218) zapobiega(cid:202) takim udr(cid:218)kom i w ten sposób je negowa(cid:202). St(cid:200)d: My(cid:258)l negatywnie. Ta drzemi(cid:200)ca w ka(cid:285)dym z nas pot(cid:218)ga, polegaj(cid:200)ca na traktowa- niu Polyanny wy(cid:239)(cid:200)cznie jako postaci z bajki, znacznie poprawi nasze (cid:285)ycie, eliminuj(cid:200)c fa(cid:239)szywe iluzje, które zaprzeczaj(cid:200) istnieniu pro- blemów, a tym samym przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do nich lub je pot(cid:218)guj(cid:200). My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e w tytule ksi(cid:200)(cid:285)ki, która zapewni(cid:239)a Normanowi Vin- centowi Pealemu bogactwo i wieczn(cid:200) s(cid:239)aw(cid:218), jest mnóstwo z Poly- anny — charakteryzowanej przez niepohamowany optymizm i sk(cid:239)onno(cid:258)(cid:202) do szukania dobrych stron we wszystkim. My(cid:258)lenie jak Polyanna, je(cid:258)li praktykuje si(cid:218) je bezrefleksyjnie, jest brawurowe i niebezpieczne. Dlaczego nie chcemy Polyanny w naszej dru- (cid:285)ynie? Mówi(cid:218) jako trener, którego do(cid:258)wiadczenie nauczy(cid:239)o, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)ci meczy koszykówki si(cid:218) nie wygrywa, lecz przegrywa. Zaw- sze gdy analizowa(cid:239)em najbli(cid:285)sze rozgrywki, dostrzega(cid:239)em powody, dla których mo(cid:285)emy przegra(cid:202). Czasem — a mo(cid:285)e nawet naj- cz(cid:218)(cid:258)ciej — by(cid:239)y to powody zwi(cid:200)zane nie z przeciwnikiem, lecz z kwestiami dotycz(cid:200)cymi naszej gry, które mogli(cid:258)my skorygowa(cid:202), aby nie da(cid:202) si(cid:218) pokona(cid:202). Postrzegaj strategi(cid:218) gry w taki sposób, w jaki wielki rze(cid:283)biarz patrzy na kawa(cid:239) marmuru. Jego celem jest od(cid:239)upywanie wszyst- kich niepotrzebnych kawa(cid:239)ków, a(cid:285) pojawi(cid:200) si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)ciwe kontury postaci. On eliminuje negatywny materia(cid:239), aby stworzy(cid:202) harmo- nijne dzie(cid:239)o sztuki. Gdy analizowa(cid:239)em ka(cid:285)dy nadchodz(cid:200)cy mecz i sezon, moja pierwsza my(cid:258)l by(cid:239)a zawsze nast(cid:218)puj(cid:200)ca: Jakie s(cid:200) nasze s(cid:239)abo(cid:258)ci i co 12 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E mo(cid:285)emy zrobi(cid:202), (cid:285)eby je zminimalizowa(cid:202), obej(cid:258)(cid:202) lub przetrwa(cid:202) — a tym samym zapewni(cid:202) sobie wi(cid:218)ksze szanse na wygran(cid:200)? Czyli jak mog(cid:218) wyeliminowa(cid:202) marnowan(cid:200) energi(cid:218) i niepotrzebne pomy(cid:239)ki, aby stworzy(cid:202) spójn(cid:200) i odnosz(cid:200)c(cid:200) sukcesy dru(cid:285)yn(cid:218), która b(cid:218)dzie wyko- rzystywa(cid:239)a tylko swoje mocne strony? Potem umieszcza(cid:239)em w szatni tabliczki z moimi jasno sformu- (cid:239)owanymi wnioskami, czyli okre(cid:258)lonymi podstawowymi regu(cid:239)ami, które moim zdaniem ka(cid:285)dy zawodnik powinien ogl(cid:200)da(cid:202) codzien- nie od pocz(cid:200)tku rozgrywek do ostatniego meczu. W moim zamie- rzeniu mia(cid:239)y tak silnie i wyra(cid:283)nie odcisn(cid:200)(cid:202) si(cid:218) w (cid:258)wiadomo(cid:258)ci zawodników, (cid:285)eby sta(cid:239)y si(cid:218) ich drug(cid:200) natur(cid:200). Tabliczka, któr(cid:200) zawsze umieszcza(cid:239)em jako pierwsz(cid:200), gdy(cid:285) uwa(cid:285)a(cid:239)em j(cid:200) za najbardziej istotn(cid:200), g(cid:239)osi(cid:239)a: Zwyci(cid:218)stwo jest zwykle udzia(cid:239)em dru(cid:285)yny, która pope(cid:239)nia najmniej b(cid:239)(cid:218)dów. Ka(cid:285)da trenowana przeze mnie dru(cid:285)yna przebiera(cid:239)a si(cid:218) do treningów lub meczy pod takim napisem. Inna moja ulubiona tabliczka nawi(cid:200)zywa(cid:239)a do has(cid:239)a reklamowego Burger Kinga „Have it your way” („B(cid:218)dzie po two- jemu”) i g(cid:239)osi(cid:239)a: „To nie jest Burger King. Tu b(cid:218)dzie po mojemu”. Koszykówka — tak jak (cid:285)ycie — jest przynajmniej cz(cid:218)(cid:258)ciowo gr(cid:200) pomy(cid:239)ek. Mimo tysi(cid:218)cy lat ewolucyjnych udoskonale(cid:241) istoty ludz- kie w (cid:285)adn(cid:200) gr(cid:218) nigdy nie graj(cid:200) perfekcyjnie. Jako trener musisz zrozumie(cid:202), (cid:285)e stworzenie regularnie zwyci(cid:218)(cid:285)aj(cid:200)cej dru(cid:285)yny polega nie na rozwijaniu ataku lub obrony, lecz eliminacji pomy(cid:239)ek — czyli pozbycia si(cid:218) tych wszystkich rzeczy, które w koszykówce s(cid:200) równe zachowaniu zrywaj(cid:200)cemu umow(cid:218): 13 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T s(cid:239)abe operowanie pi(cid:239)k(cid:200), nieskuteczne rzuty do kosza, wolny powrót po ataku do obrony, faule i nieskuteczna egzekucja rzutów po faulach, nieskuteczne blokowanie przeciwników po odbiciu pi(cid:239)ki, pozbawiona wspó(cid:239)pracy, nieskoordynowana obrona. To s(cid:200) b(cid:239)(cid:218)dy lub przyk(cid:239)ady nieodpowiedzialnej lekkomy(cid:258)lno(cid:258)ci jednostek, z powodu których przegrywa ca(cid:239)a dru(cid:285)yna. Pomy(cid:258)l, jak jest w biznesie: pozerski i przyw(cid:239)aszczaj(cid:200)cy sobie zas(cid:239)ugi dyrektor lub szef dzia(cid:239)u che(cid:239)pi si(cid:218) sukcesami, ale pora(cid:285)kami obwinia innych. Wspó(cid:239)pracownicy takiego lidera gotuj(cid:200) si(cid:218) oczywi(cid:258)cie w (cid:258)rodku z rozczarowania, które w pewnym momencie przeradza si(cid:218) w nie- dba(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Mówi(cid:200)c (cid:285)argonem sportowym — trac(cid:200) z oczu pi(cid:239)k(cid:218), czyli przestaj(cid:200) si(cid:218) skupia(cid:202) na tym, czego oczekuje od nich firma. Jako trener lub lider jeste(cid:258) odpowiedzialny za wydobycie ze swojej dru- (cid:285)yny tego, co najlepsze, a nie tego, co najgorsze. Zanim jednak zainspirujesz swoich zawodników do „wygry- wania”, musisz im pokaza(cid:202), jak nie przegrywa(cid:202). W koszykówce na szczycie mojej listy z(cid:239)ych nawyków by(cid:239)y zawsze faule. Wynikaj(cid:200) one z dekoncentracji zawodnika odpowiedzialnego za przeprowa- dzenie okre(cid:258)lonego zadania obronnego. Zwykle jest to chwyt, zatrzymanie lub zagranie, które narusza ka(cid:285)d(cid:200) fundamentaln(cid:200) regu(cid:239)(cid:218) przyswajan(cid:200) przez wiele godzin na treningach i dotycz(cid:200)c(cid:200) pracy nogami, w(cid:239)a(cid:258)ciwej postawy obronnej, wzmo(cid:285)onej uwagi 14 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E i przewidywania. To faul, który po prostu nie powinien by(cid:202) pope(cid:239)- niony, droga na skróty (taka, jak wiele (cid:258)cie(cid:285)ek pozwalaj(cid:200)cych obej(cid:258)(cid:202) ustalone procedury lub regu(cid:239)y), któr(cid:200) nie nale(cid:285)a(cid:239)o pod(cid:200)(cid:285)y(cid:202). W koszykówce skutkiem mo(cid:285)e by(cid:202) oddanie przeciwnikom dwóch punktów za darmo oraz zwi(cid:218)kszenie liczby fauli u Twojej dru- (cid:285)yny. W biznesie zaniedbanie osobistych obowi(cid:200)zków mo(cid:285)e zni- weczy(cid:202) wysi(cid:239)ek ca(cid:239)ego zespo(cid:239)u. D(cid:200)(cid:285)enie do wyeliminowania takiego niweczenia wysi(cid:239)ków dru(cid:285)yny by(cid:239)o przyczyn(cid:200), dla której zawsze traktowa(cid:239)em parkiet treningowy jak sal(cid:218) wyk(cid:239)adow(cid:200), wymagaj(cid:200)c pe(cid:239)nego skupienia i koncentracji. Chcia(cid:239)em, (cid:285)eby zaj(cid:218)cia z koszykówki by(cid:239)y bardziej wymagaj(cid:200)ce ni(cid:285) jakikolwiek inny kurs uniwersytecki. Na boisku trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) regu(cid:239), ale nie ma okazji do na- tychmiastowego zastosowania ich w praktyce. Te treningi nie maj(cid:200) by(cid:202) dobr(cid:200) zabaw(cid:200). Czasem trenerzy mówi(cid:200) o „zabawie” w trenin- gach i „zabawie” w przygotowaniu do meczu. Ja nigdy nie wi- dzia(cid:239)em w treningach i przygotowaniach niczego „zabawnego”. Zabawa jest wtedy, gdy wygrasz. Niemal dwumetrowy Mike Gyovai, jeden z moich ulubionych zawodników wszechczasów, który zdefiniowa(cid:239) standard wytrzyma(cid:239)o(cid:258)ci, graj(cid:200)c w dru(cid:285)ynie Army Black Knights na (cid:258)rodku pola, poruszy(cid:239) ten temat w swo- ich komentarzach wyg(cid:239)oszonych w trakcie kolacji w West Point. „Wiesz, jako klasa nie postrzegali(cid:258)my grania w kosza jako zabawy — w istocie, gdy si(cid:218) nad tym zastanowi(cid:202), wcale si(cid:218) tym nie bawi- (cid:239)em” — stwierdzi(cid:239). „Nie przychodzi(cid:239)em na treningi po to, aby si(cid:218) bawi(cid:202). Przychodzi(cid:239)em po to, aby gra(cid:202) w koszykówk(cid:218) i wygrywa(cid:202) 15 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T mecze oraz aby stawa(cid:202) si(cid:218) lepszym. I tym w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) zajmowa- li(cid:258)my”. Mike uczy(cid:239) si(cid:218), jak wygrywa(cid:202). Wygrywanie, sztuka wygrywania, wiedza, jak doprowadzi(cid:202) do zwyci(cid:218)stwa, to kluczowe cechy przysz(cid:239)ego oficera. A zwyci(cid:218)(cid:285)a- nie jest celem i oznak(cid:200) sukcesu niemal w ka(cid:285)dej pracy — nawet w(cid:258)ród kleru, jak podejrzewam. Syndrom „je(cid:258)li nie” W koszykówce mo(cid:285)na zrobi(cid:202) tak wiele negatywnych rzeczy, (cid:285)e aby wygra(cid:202), musisz si(cid:218) nimi zaj(cid:200)(cid:202), wykorzystuj(cid:200)c owe cztery s(cid:239)owa, które s(cid:200) kluczowe dla manifestu prowadz(cid:200)cego od negatywno(cid:258)ci do pozytywnych efektów: „Nie mamy szans na zwyci(cid:218)stwo, je(cid:258)li…”, „Skopi(cid:200) nam dupy, je(cid:285)eli nie…”, „Nie mo(cid:285)emy gra(cid:202) w taki spo- sób…”, „To jest co(cid:258), czego nie robisz…”. Dla przegranego najgor- sze jest prze(cid:285)ywanie typu „powinni(cid:258)my-mogli(cid:258)my-trzeba by(cid:239)o”. Przygotuj swój zespó(cid:239) do tego, aby odpowiednio trenowa(cid:239) i wyko- nywa(cid:239) swoje zadania oraz aby ogranicza(cid:239) pomy(cid:239)ki, a zminimali- zujesz najbole(cid:258)niejsze nast(cid:218)pstwa pora(cid:285)ki — chocia(cid:285) nigdy nie uda Ci si(cid:218) ich unikn(cid:200)(cid:202). Ogl(cid:200)danie filmów z meczy z moim zespo(cid:239)em by(cid:239)o (cid:258)wietnym sposobem na punktowanie b(cid:239)(cid:218)dów. Niektórzy trenerzy wol(cid:200) wykorzystywa(cid:202) te sesje do wskazywania dobrych zagra(cid:241). Ja chcia- (cid:239)em zwróci(cid:202) uwag(cid:218) na pomy(cid:239)ki — szczególnie te regularne — aby wi(cid:218)cej si(cid:218) nie powtórzy(cid:239)y. Wygrali(cid:258)my mnóstwo meczy i tur- niejów, szlifuj(cid:200)c to, co zrobili(cid:258)my dobrze, ale w przygotowaniach zawsze przede wszystkim koncentrowali(cid:258)my si(cid:218) na zapobieganiu przegranej. Oznacza(cid:239)o to mi(cid:218)dzy innymi koncentrowanie si(cid:218) na 16 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E tym, co przeciwnicy zrobili dobrze i w czym mogli nas pobi(cid:202) — kiedy oni mieli pi(cid:239)k(cid:218), a kiedy my oraz kiedy pi(cid:239)ka by(cid:239)a w górze i obie dru(cid:285)yny mog(cid:239)y j(cid:200) przej(cid:200)(cid:202). Ka(cid:285)dy czego(cid:258) pragnie Na mojej li(cid:258)cie p(cid:239)ytkich komuna(cid:239)ów jest te(cid:285) stwierdzenie, (cid:285)e „mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) wszystko, co tak naprawd(cid:218) pragniesz robi(cid:202)”. Prawda jest taka, (cid:285)e nie mo(cid:285)esz. Jest to zapewne konsekwencj(cid:200) boskiego planu, w którym funkcjonowanie (cid:258)wiata opiera si(cid:218) na wspó(cid:239)zale(cid:285)no(cid:258)ci. W ka(cid:285)dym razie fakty s(cid:200) takie, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas ma na koncie wi(cid:218)cej takich rzeczy, których nie potrafi zrobi(cid:202) dobrze, ni(cid:285) tych, które potrafi. Dlatego w spo(cid:239)ecze(cid:241)stwie istniej(cid:200) lekarze, hydraulicy, elektrycy, mechanicy i wszyscy inni specjali(cid:258)ci oferu- j(cid:200)cy nam swoje us(cid:239)ugi. Nikt nie w(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) wi(cid:218)cej wysi(cid:239)ku ni(cid:285) ja w próby zmotywowania i zainspirowania naszych zawodników do grania z pasj(cid:200), utrzyma- nia ich uwagi na robieniu wszystkich tych „drobnych” rzeczy, które tak naprawd(cid:218) s(cid:200) wielkie, oraz wzbudzenia w nich zapa(cid:239)u, pasji, oddania, po(cid:258)wi(cid:218)cenia i determinacji. Je(cid:258)li grasz z pasj(cid:200), zapewne b(cid:218)dziesz tak(cid:285)e gra(cid:239) z precyzj(cid:200), gdy(cid:285) im wi(cid:218)cej wysi(cid:239)ku i energii zawodnicy zainwestuj(cid:200) w d(cid:200)(cid:285)enie do zwyci(cid:218)stwa, tym wi(cid:218)cej wysi(cid:239)ku i energii w(cid:239)o(cid:285)(cid:200) w sam(cid:200) rozgrywk(cid:218). Wzdragam si(cid:218) jednak za ka(cid:285)dym razem, gdy s(cid:239)ysz(cid:218), jak w ostatnich sekundach meczu komentator mówi: „Teraz widzimy, która dru(cid:285)yna bardziej pragn(cid:218)(cid:239)a wygra(cid:202)”. 17 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T Kto(cid:258) wygra, a kto(cid:258) przegra, ale nie mówcie mi, (cid:285)e za ka(cid:285)dym razem ró(cid:285)nica jest taka, (cid:285)e zwyci(cid:218)zca pragn(cid:200)(cid:239) wygranej bardziej ni(cid:285) przegrywaj(cid:200)cy. Pozwól, (cid:285)e pos(cid:239)u(cid:285)(cid:218) si(cid:218) niedawnym przyk(cid:239)adem z koszykówki, czyli meczem Duke Blue Devils kontra Butler Bulldogs w mi- strzostwach NCAA w 2010 roku. Niemal wszyscy w Ameryce kibicowali Butlerom, wspaniale prowadzonym przez m(cid:239)odego Brada Stevensa. Byli oni ogólnokrajowym kopciuszkiem, gdy(cid:285) pochodzili z jednej z mniejszych lig i w swojej drodze do mistrzo- stwa zepchn(cid:218)li na bok znane dru(cid:285)yny. Mówiono mi, (cid:285)e wszyscy nienawidz(cid:200) dru(cid:285)yny Duke, poniewa(cid:285) tak du(cid:285)o wygrywa. Ja uwiel- biam t(cid:218) dru(cid:285)yn(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie za to, (cid:285)e tak du(cid:285)o wygrywa, gdy(cid:285) pod przewodnictwem trenera Mike’a Krzyzewskiego, o którym cz(cid:218)sto my(cid:258)l(cid:218), w ka(cid:285)dym meczu nieco cz(cid:218)(cid:258)ciej graj(cid:200) troch(cid:218) lepiej ni(cid:285) wszystkie dru(cid:285)yny, z którymi wygrywaj(cid:200). Tej nocy podziwia(cid:239)em obie dru(cid:285)yny, poniewa(cid:285) by(cid:239)em tak(cid:285)e pod wra(cid:285)eniem tego, czego dokonali Brad Stevens i jego podopieczni. Usiad(cid:239)em wi(cid:218)c i ogl(cid:200)da(cid:239)em, jak obie dru(cid:285)yny graj(cid:200) bardzo ostro i ruszaj(cid:200) jedna na drug(cid:200) z dobrze rozplanowan(cid:200) i (cid:258)wietnie wyko- nan(cid:200) obron(cid:200). A gdy ko(cid:241)cowe rzuty dru(cid:285)yny Butler — jeden wykonalny, a drugi desperacki, z po(cid:239)owy boiska, lecz bliski tra- fienia — okaza(cid:239)y si(cid:218) chybione, wygra(cid:239)a dru(cid:285)yna Duke. I teraz jaki(cid:258) cz(cid:239)owiek z telewizji próbuje mi wmówi(cid:202), (cid:285)e taki, a nie inny wynik gry jest efektem tego, (cid:285)e dru(cid:285)yna Duke pragn(cid:218)(cid:239)a bardziej? Ja te(cid:285) jestem teraz cz(cid:239)owiekiem z telewizji, ale staram si(cid:218) nie mówi(cid:202) takich g(cid:239)upot. Nikt nie pragn(cid:200)(cid:239) zwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202) w tym 18 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E meczu bardziej ni(cid:285) te dzieciaki z dru(cid:285)yny Butler… oraz dzieciaki z dru(cid:285)yny Duke. Samo pragnienie nie wystarczy, (cid:285)eby co(cid:258) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Liczy si(cid:218) dzia(cid:239)anie. Tego wieczoru dru(cid:285)yna Duke zdzia(cid:239)a(cid:239)a tro- ch(cid:218) wi(cid:218)cej. Albo mówi(cid:200)c po mojemu, pope(cid:239)ni(cid:239)a mniej b(cid:239)(cid:218)dów i gra(cid:239)a zgodnie ze zdyscyplinowanym treningiem, wi(cid:218)c zdoby(cid:239)a mistrzostwo. Gdy po meczu Brad Stevens i zespó(cid:239) trenerski dru(cid:285)yny Butler analizowali ta(cid:258)m(cid:218) z meczem — co nie jest (cid:239)atwe po takim du(cid:285)ym rozczarowaniu, lecz stanowi kluczowy element edukacji trener- skiej — za(cid:239)o(cid:285)(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e te chybione rzuty pod koniec nie by(cid:239)y uzna- wane za jedne z przyczyn przegranej Butlersów. W gr(cid:218) wchodzi tu moja definicja dyscypliny, odnosz(cid:200)ca si(cid:218) g(cid:239)ównie do koszykówki, lecz maj(cid:200)ca tak(cid:285)e znacznie szersze zasto- sowanie. Dyscyplina to zidentyfikowanie tego, co trzeba zrobi(cid:202), zrobienie tego najlepiej, jak si(cid:218) potrafi, i robienie tego w ten sposób przez ca(cid:239)y czas. Oczywi(cid:258)cie nie za ka(cid:285)dym razem b(cid:218)dziesz dzia(cid:239)a(cid:239) najlepiej, jak potrafisz. Dyscyplina polega na staraniu si(cid:218), aby tak by(cid:239)o. Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) tego, co trzeba zrobi(cid:202), a ci(cid:200)g(cid:239)ymi próbami zrobienia tego, jest taka sama jak ta wskazana w innej mojej maksymie: Wola wygrania to za ma(cid:239)o. Ka(cid:285)dy j(cid:200) ma. Liczy si(cid:218) to, (cid:285)eby mie(cid:202) ch(cid:218)(cid:202) przygotowania si(cid:218) do wygrania. 19 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T W moim wywodzie chodzi w(cid:239)a(cid:258)nie o t(cid:218) ch(cid:218)(cid:202) przygotowania si(cid:218). My(cid:258)l negatywnie polega na rozpoznawaniu przeszkód na drodze do zwyci(cid:218)stwa, a nast(cid:218)pnie zaj(cid:218)ciu si(cid:218) nimi i ich usuwaniu. Przegrywanie jest dla… przegranych Widzia(cid:239)em najró(cid:285)niejsze ksi(cid:200)(cid:285)ki o zwyci(cid:218)(cid:285)aniu, cz(cid:218)sto napisane przez sportowców lub prezesów firm o w(cid:200)tpliwym pa(cid:258)mie zwy- ci(cid:218)stw (lub wykazywanych zysków). Nie widzia(cid:239)em ani jednej inteligentnej ksi(cid:200)(cid:285)ki o przegrywaniu. Powinna jaka(cid:258) by(cid:202), gdy(cid:285) ka(cid:285)dy trener — i ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek — musi sobie poradzi(cid:202) z przegrywaniem. Pierwsza i najwa(cid:285)niejsza regu(cid:239)a — przynajmniej w teorii — polega na zaplanowaniu doj(cid:258)cia do siebie po przegranej oraz wyci(cid:200)gni(cid:218)cia z niej wniosków, aby wy- eliminowa(cid:202) te rzeczy, które si(cid:218) do niej przyczyni(cid:239)y. Wyci(cid:200)gni(cid:218)cie wniosków z przegranej nie sprawi, (cid:285)e b(cid:218)dzie to dobra przegrana. Al McGuire, którego dru(cid:285)yna Marquette by(cid:239)a numerem dwa w ca(cid:239)ych Stanach, pod koniec sezonu 1975 – 76 w Indianie powiedzia(cid:239) (i s(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e by(cid:239) szczery i nie próbowa(cid:239) nami manipulowa(cid:202)), (cid:285)e je(cid:258)li chodzi o mistrzostwo kraju, by(cid:239)oby dla nas najlepiej, gdyby(cid:258)my przegrali jaki(cid:258) mecz sezonowy, aby zdj(cid:200)(cid:202) z siebie „presj(cid:218)” d(cid:239)ugiego pasma zwyci(cid:218)stw. Nie zgadza(cid:239)em si(cid:218) z nim ani wtedy, ani teraz — 37 lat pó(cid:283)niej. Jestem pewien, (cid:285)e zawodnicy dru(cid:285)yny z tego sezonu byli rów- nie dumni, jak ich trener (czyli ja), (cid:285)e zostali ostatni(cid:200) znacz(cid:200)c(cid:200) m(cid:218)sk(cid:200) dru(cid:285)yn(cid:200) uniwersyteck(cid:200), która nigdy nie zdj(cid:218)(cid:239)a z siebie tej „presji”. Od tego czasu ka(cid:285)dy mistrz mia(cid:239) na koncie co najmniej dwa przegrane mecze. 20 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E Zawsze jednak czu(cid:239)em, (cid:285)e gdy przegram, powinienem wyci(cid:200)- ga(cid:202) z tego wnioski. Dlaczego przegrali(cid:258)my? Je(cid:258)li tylko dlatego, (cid:285)e oni maj(cid:200) lepszych zawodników, musimy zdoby(cid:202) jeszcze lepszych. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków chodzi(cid:239)o jak zwykle o b(cid:239)(cid:218)dy. Dlatego to na nich nale(cid:285)y si(cid:218) nieustannie skupia(cid:202). Trenerzy cz(cid:218)sto w my(cid:258)lach — a nawet publicznie — o pora(cid:285)k(cid:218) obwiniaj(cid:200) z(cid:239)(cid:200) decyzj(cid:218), kontuzj(cid:218) lub co(cid:258) niezwyk(cid:239)ego, co zdarzy(cid:239)o si(cid:218) podczas meczu, podczas gdy prawdziwym powodem s(cid:200) b(cid:239)(cid:218)dy. Typowy komentarz trenera na konferencji prasowej po przegra- nym meczu brzmi: „Przeciwnicy mieli niewiarygodn(cid:200) skutecz- no(cid:258)(cid:202)”, podczas gdy prawdziwym powodem ich skuteczno(cid:258)ci by(cid:239)o to, (cid:285)e ich obrona pozwala(cid:239)a im na dobre strza(cid:239)y. Albo: „Nie potra- fili(cid:258)my trafia(cid:202), tego wieczoru mieli(cid:258)my naprawd(cid:218) s(cid:239)ab(cid:200) celno(cid:258)(cid:202)”, podczas gdy prawda jest taka, (cid:285)e „my” wykonali(cid:258)my zbyt wiele z(cid:239)ych rzutów i nie pracowali(cid:258)my nad uzyskaniem dobrych rzu- tów — a w ka(cid:285)dej dru(cid:285)ynie zawodnicy po z(cid:239)ym rzucie zazwyczaj chybiaj(cid:200). Ka(cid:285)da dru(cid:285)yna musi gra(cid:202) z wiar(cid:200) w siebie. Przegrana to jednak potencjalna rzeczywisto(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) lepiej bra(cid:202) pod uwag(cid:218) — w ca(cid:239)ym sezonie lub w pojedynczym meczu, dowolnym meczu — tak jak bankier lub broker powinni bra(cid:202) pod uwag(cid:218) ryzyko straty w ka(cid:285)dej inwestycji. Powiedzmy jednak jasno, (cid:285)e przygotowanie si(cid:218) do tego, aby nie przegra(cid:202), ma na celu odniesienie zwyci(cid:218)stwa. Celem jest tu wygrana. Wstr(cid:218)t do przegranej nie jest wad(cid:200) charakteru. Ci(cid:200)gle si(cid:218) s(cid:239)yszy, (cid:285)e przegrywanie jest elementem sportu, który trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) akceptowa(cid:202). Ja po przegranych podejmowa(cid:239)em 21 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T (cid:258)wiadomy wysi(cid:239)ek w celu rozpoznania, co ten drugi zespó(cid:239) lub ich trener zrobili wyj(cid:200)tkowo dobrze, lecz przypuszczalnie nie zaskoczy Ci(cid:218) to, (cid:285)e nigdy — ale to nigdy — nie przekonywa(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e pora(cid:285)ka by(cid:239)a nieuchronna! Nigdy nie chcia(cid:239)bym by(cid:202) osob(cid:200), która nie przejmuje si(cid:218) pora(cid:285)kami, ani nie chcia(cid:239)bym by(cid:202) od takiej osoby zale(cid:285)ny. Dla mnie kto(cid:258), kto umie przegrywa(cid:202), przypuszczal- nie ma w tym zbyt du(cid:285)(cid:200) praktyk(cid:218). Wygrali(cid:258)my, (cid:258)wietnie, czas pój(cid:258)(cid:202) dalej… Cz(cid:239)owiek my(cid:258)l(cid:200)cy pozytywnie zazwyczaj cieszy si(cid:218) wielk(cid:200) wy- gran(cid:200), gratuluje sobie, swoim podw(cid:239)adnym i zawodnikom oraz generalnie upaja si(cid:218) zwyci(cid:218)stwem! Cz(cid:239)owiek my(cid:258)l(cid:200)cy negatywnie ju(cid:285) zapomnia(cid:239) o tym zwyci(cid:218)stwie i zabra(cid:239) si(cid:218) do pracy nad nast(cid:218)pn(cid:200) rozgrywk(cid:200). To tak cz(cid:218)sty przypadek, (cid:285)e a(cid:285) przewidywalny: dru(cid:285)yna (cid:258)wiet- nie si(cid:218) spisuje i dokonuje czego(cid:258), co jest uwa(cid:285)ane za olbrzymi(cid:200) niespodziank(cid:218), a nast(cid:218)pnie oddaje to, co zdoby(cid:239)a, przegrywaj(cid:200)c nast(cid:218)pn(cid:200) rozgrywk(cid:218), i to cz(cid:218)sto ze s(cid:239)abszym przeciwnikiem. Takie sytuacje prze(cid:285)ywa(cid:239)em tak mocno, (cid:285)e wymy(cid:258)li(cid:239)em nazw(cid:218) na sposób, w jaki do nich podchodz(cid:218). Jest to teoria zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzy poprzednim a nast(cid:218)pnym meczem. W koszykówce, gdy widzia(cid:239)em, (cid:285)e pod koniec meczu mamy nad do(cid:258)(cid:202) dobrym prze- ciwnikiem przewag(cid:218) nie do odrobienia, zbiera(cid:239)em swoich pi(cid:218)ciu zawodników z pocz(cid:200)tkowego sk(cid:239)adu i — gdy mecz jeszcze trwa(cid:239), a ci zawodnicy siedzieli na (cid:239)awce — mówi(cid:239)em im o nast(cid:218)pnym meczu, sk(cid:239)aniaj(cid:200)c ich do my(cid:258)lenia o tym, kogo b(cid:218)d(cid:200) musieli kry(cid:202) i z czym si(cid:218) zmierzy(cid:202), aby mogli wykroczy(cid:202) poza aktualn(cid:200) roz- 22 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E grywk(cid:218). Nie chcia(cid:239)em, (cid:285)eby napawali si(cid:218) tym, jak (cid:258)wietnie zagrali mecz, który niemal si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239). Nie chodzi(cid:239)o mi o to, aby nie pozwoli(cid:202) im na zas(cid:239)u(cid:285)on(cid:200) satys- fakcj(cid:218) po dobrze wykonanej pracy. Trener nie powinien nigdy zapomina(cid:202) o chwaleniu swoich zawodników za dobrze rozegrane zwyci(cid:218)stwo, lecz nie mo(cid:285)e te(cid:285) mie(cid:202) oporów przed wskazaniem im, kiedy zagrali s(cid:239)abo — zarówno w przypadku przegranej, jak i zwyci(cid:218)stwa. To, co zdarzy si(cid:218) pó(cid:283)niej, (cid:258)wiadczy o dobrym lub z(cid:239)ym radze- niu sobie ze zwyci(cid:218)stwami. Najlepsza dru(cid:285)yna zawsze potrafi przej(cid:258)(cid:202) od jednego meczu do nast(cid:218)pnego i jest gotowa do gry. Z moich do(cid:258)wiadcze(cid:241) wynika, (cid:285)e cz(cid:239)owiek my(cid:258)l(cid:200)cy pozytywnie ma siln(cid:200) tendencj(cid:218) do delektowania si(cid:218) owocami zwyci(cid:218)stwa, do zatrzymania si(cid:218) na nim, wi(cid:218)c jego dru(cid:285)yna rzecz jasna zrobi to samo. W tym miejscu o ró(cid:285)nicy mi(cid:218)dzy wygrywaniem a przegrywa- niem decyduje g(cid:239)ównie negatywne my(cid:258)lenie, czyli u(cid:258)wiadomie- nie sobie, (cid:285)e te szcz(cid:218)(cid:258)liwe chwile mog(cid:200) nast(cid:218)pnym razem obróci(cid:202) si(cid:218) przeciw Tobie. Przejd(cid:283) w miar(cid:218) szybko do nast(cid:218)pnego meczu. Tymi „wielkimi” zwyci(cid:218)stwami b(cid:218)dziesz si(cid:218) cieszy(cid:239) po zako(cid:241)cze- niu sezonu. Przypomnij sobie je i ciesz si(cid:218) nimi, jak bardzo chcesz, ale nie wtedy, gdy Twoje „wielkie” zwyci(cid:218)stwo da(cid:239)o Twojemu kolejnemu przeciwnikowi jeszcze wi(cid:218)ksz(cid:200) motywacj(cid:218) do pokonania Ci(cid:218) i przej(cid:218)cia Twoich osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202). Zawsze stara(cid:239)em si(cid:218) k(cid:239)a(cid:258)(cid:202) na to nacisk w mojej dru(cid:285)ynie: „Nie pozwólcie, aby nast(cid:218)pny zespó(cid:239) 23 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T zabra(cid:239) wam to, co zdobyli(cid:258)cie w poprzednim meczu”. Nawet naj- lepsze zwyci(cid:218)stwo jest niweczone przez brak kolejnych. Jeden mecz to nie sezon. Satysfakcja, przyjemno(cid:258)(cid:202) i sukces nie s(cid:200) krótkoterminowe. Sukces to harówka. Sukces to wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Sukces to regularne operowanie na wy(cid:285)szych obrotach. Ten u(cid:258)miech zwyci(cid:218)stwa, po którym nast(cid:218)puje przegrana, ma miejsce tak(cid:285)e w biznesie. Zarówno ten, kto jest dobry, jak i ten, kto jest (cid:258)wietny — nie odpuszcza. Jim Collins, guru biznesu, stwierdzi(cid:239), (cid:285)e „dobre jest wrogiem lepszego”, poniewa(cid:285) je(cid:258)li zbyt (cid:239)atwo dajemy si(cid:218) usatysfakcjonowa(cid:202), to tracimy swoj(cid:200) przewag(cid:218). Prze(cid:239)ykanie goryczy pora(cid:285)ki Tony La Russa, emerytowany mened(cid:285)er baseballowy, to jeden z tych (cid:258)wietnych, którzy nigdy nie trac(cid:200) przewagi. Od dawna — ju(cid:285) od jego kariery w Oakland — uwa(cid:285)am go za bliskiego i dobrego znajomego. Bardzo go podziwia(cid:239)em za podej(cid:258)cie do pracy i spo- sób, w jaki j(cid:200) wykonuje — za umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) obiektywnej krytyki zarówno swoich zawodników, jak i siebie. Cieszy(cid:239)em si(cid:218), gdy w 2011 roku doprowadzi(cid:239) dru(cid:285)yn(cid:218) St. Louis Cardinals do mistrzostwa World Series. Co najmniej równie mocno ucieszy(cid:239)o mnie, gdy kilka dni pó(cid:283)niej og(cid:239)osi(cid:239) swoje przej- (cid:258)cie na emerytur(cid:218), gdy(cid:285) odchodzi(cid:239), b(cid:218)d(cid:200)c na samym szczycie. Inny (cid:258)wietny mened(cid:285)er i bliski znajomy Tony’ego, Jim Leyland z Detroit Tigers, stwierdzi(cid:239), (cid:285)e mo(cid:285)na by dowie(cid:258)(cid:202), i(cid:285) Tony by(cid:239) najlepszym mened(cid:285)erem w historii baseballu. My(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e to prawda. Dru(cid:285)yny Tony’ego wygra(cid:239)y wi(cid:218)cej rozgrywek ni(cid:285) dru(cid:285)yny jakie- gokolwiek innego mened(cid:285)era w ostatnich sze(cid:258)ciu latach, a Tony 24 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E trzy razy wygra(cid:239) World Series. Pomy(cid:258)l tylko o tym. Ilu innych ludzi trzy razy zdoby(cid:239)o mistrzostwo World Series bez korzystania z olbrzymiego bud(cid:285)etu i najwy(cid:285)ej op(cid:239)acanych gwiazd? Jego krytycy twierdzili, (cid:285)e przesadza(cid:239) z mened(cid:285)erowaniem. Ja my(cid:258)l(cid:218), (cid:285)e przesadza(cid:239) z wygrywaniem. Siedzia(cid:239)em z Tony’m na (cid:239)awce trenerskiej w trakcie wiosennych rozgrywek treningowych. On siedzia(cid:239) na mojej (cid:239)awce w trakcie meczy, treningów i spotka(cid:241) zespo(cid:239)owych. Setki razy spotykali- (cid:258)my si(cid:218) podczas posi(cid:239)ków. Rozmawiali(cid:258)my o baseballu, sporz(cid:200)- dzali(cid:258)my zamówienia na kije, omawiali(cid:258)my strategie, w tym niety- powe pomys(cid:239)y, (cid:285)eby na przyk(cid:239)ad miotacz by(cid:239) ósmy w kolejno(cid:258)ci pa(cid:239)kowania (a nie dziewi(cid:200)ty), aby wi(cid:218)cej zawodników zdobywaj(cid:200)- cych baz(cid:218) gra(cid:239)o przed dobrymi pa(cid:239)karzami w rodzaju Alberta Pujolsa czy Marka McGwire’a. Obserwowa(cid:239)em Tony’ego po zwyci(cid:218)stwach i przegranych. Mój znajomy, który tak(cid:285)e widzia(cid:239) go w tych dwóch skrajnych sytu- acjach, powiedzia(cid:239), (cid:285)e nie s(cid:200)dzi(cid:239), i(cid:285) istnieje na (cid:258)wiecie jakakolwiek osoba, która tak prze(cid:285)ywa(cid:239)aby kl(cid:218)ski jak ja. Zmieni(cid:239) jednak zdanie, gdy zobaczy(cid:239) reakcje Tony’ego. Pomy(cid:258)la(cid:239) wtedy: „Ten cz(cid:239)owiek prowadzi 162 rozgrywki w roku i tak bardzo cierpi z powodu kl(cid:218)ski!”. Uwielbia(cid:239)em Tony’ego za tego rodzaju pasj(cid:218) i zaanga- (cid:285)owanie. Pó(cid:283)niej przeczyta(cid:239)em jego s(cid:239)owa z dnia, w którym przeszed(cid:239) na emerytur(cid:218): Trenerzy ca(cid:239)y czas mówili mi: „Nie cieszysz si(cid:218) ze zwyci(cid:218)stw tak moc- no, jak mocno bol(cid:200) ci(cid:218) przegrane”. Jest w tym sporo prawdy. Gdy prze- 25 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T grasz, nie potrafisz nast(cid:218)pnego dnia od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) tego na bok, ale gdy wygrasz, jest to (cid:239)atwe, gdy(cid:285) obawiasz si(cid:218) o nast(cid:218)pny mecz. Jednym z najtrudniejszych wyzwa(cid:241), z jakim Tony musia(cid:239) si(cid:218) zmierzy(cid:202), by(cid:239)a jego przedostatnia rozgrywka, czyli szósty mecz mistrzostw World Series 2011, gdy wynik w meczach wynosi(cid:239) 3:2 dla Texas Rangers. Dodatkowo Teksa(cid:241)czycy prowadzili pod koniec tego meczu, którego wygranie zapewni(cid:239)oby im zwyci(cid:218)stwo w ca(cid:239)ych mistrzostwach. Dru(cid:285)yna Cardinals przegrywa(cid:239)a 7:5 z dwoma autami i dwoma strike’ami w dziewi(cid:200)tej zmianie, a po- tem 9:7 z dwoma autami i dwoma strike’ami w dziesi(cid:200)tej zmianie, a(cid:285) w ko(cid:241)cu zdoby(cid:239)a home run pod koniec jedenastej zmiany. Zawodnicy tej dru(cid:285)yny dwukrotnie musieli wyrównywa(cid:202) wynik mimo znikomych szans, po czym jedn(cid:200) zmian(cid:218) pó(cid:283)niej zdobyli zwyci(cid:218)stwo, wykonuj(cid:200)c home run. Po tej rozgrywce by(cid:239) remis — ka(cid:285)da dru(cid:285)yna mia(cid:239)a po trzy wygrane mecze — a ludzie zacz(cid:218)li dorabia(cid:202) legend(cid:218), nazywaj(cid:200)c j(cid:200) najlepsz(cid:200) rozgrywk(cid:200) w historii World Series. Oczywi(cid:258)cie, aby zdo- by(cid:202) wszystkie trofea, trzeba jeszcze by(cid:239)o wygra(cid:202) siódmy mecz. W 1975 roku dru(cid:285)yna Boston Red Sox dokona(cid:239)a takiego cudow- nego powrotu, wygrywaj(cid:200)c szósty mecz, lecz nast(cid:218)pnego dnia odda(cid:239)a mistrzostwo przeciwnikom. Ten precedens chodzi(cid:239) To- ny’emu po g(cid:239)owie, jeszcze zanim zako(cid:241)czy(cid:239)o si(cid:218) celebrowanie zwyci(cid:218)stwa w szóstym meczu. Zasadniczo potwierdzi(cid:239) to wypo- wiedzi(cid:200) z dnia przej(cid:258)cia na emerytur(cid:218), w której opisa(cid:239) swój sposób my(cid:258)lenia po szóstym meczu i przed siódmym, decyduj(cid:200)cym. 26 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E Naszym g(cid:239)ównym dzisiejszym zadaniem jest od(cid:239)o(cid:285)enie wczorajszego dnia na bok, aby móc go wspomina(cid:202) pó(cid:283)niej. Wygranie tego rodzaju meczu jest trudniejsze, szczególnie ze wzgl(cid:218)du na jego znaczenie. Chodzi mi o to, (cid:285)e jest naprawd(cid:218) ci(cid:218)(cid:285)kie — nie potrafi(cid:218) sobie wyobrazi(cid:202) nic trudniejszego. Skoro wi(cid:218)c jestem jedn(cid:200) z osób w dru(cid:285)ynie, które przekazuj(cid:200) t(cid:218) wiadomo(cid:258)(cid:202), to tu(cid:285) po obudzeniu si(cid:218) (rano po szóstym meczu, w dzie(cid:241) siódmego meczu) nie pozwoli(cid:239)em sobie na my(cid:258)lenie o wczorajszym wieczorze. To Ty kontrolujesz swój umys(cid:239). I to w(cid:239)a(cid:258)nie próbujemy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) jako zespó(cid:239)… W tak niewiarygodnie wyrównanej walce nie mo(cid:285)esz si(cid:218) rozprasza(cid:202) wydarzeniami z wczorajszego dnia. To prawdziwa cecha zwyci(cid:218)zców — zapominanie o poprzed- nim zwyci(cid:218)stwie i przygotowywanie si(cid:218) do nast(cid:218)pnego. A to zda- nie powinno wisie(cid:202) na (cid:258)cianie u ka(cid:285)dego trenera: Naszym g(cid:239)ównym dzisiejszym zadaniem jest od(cid:239)o(cid:285)enie wczoraj- szego dnia na bok, aby móc go wspomina(cid:202) pó(cid:283)niej. (Tony LaRussa, mistrz World Series 2011). Przyk(cid:239)ad z mojego (cid:285)ycia: w finale regionalnym turnieju NCAA 1984 pokonali(cid:258)my zajmuj(cid:200)c(cid:200) pierwsze miejsce dru(cid:285)yn(cid:218) North Carolina. Dla naszych ch(cid:239)opaków by(cid:239)o to wielkie zwyci(cid:218)stwo. Mecz sko(cid:241)czy(cid:239) si(cid:218) o 23:30 w czwartek, a gdy za(cid:239)atwili(cid:258)my pome- czowe zobowi(cid:200)zania i wrócili(cid:258)my do hotelu, by(cid:239)a ju(cid:285) druga nad ranem, przy czym w po(cid:239)udnie w sobot(cid:218) mieli(cid:258)my gra(cid:202) z Virgini(cid:200) o znalezienie si(cid:218) w fina(cid:239)owej czwórce. To by(cid:239)a chyba najtrudniejsza 27 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T rzecz, jak(cid:200) kiedykolwiek mia(cid:239)em do zrobienia: przywróci(cid:202) w ze- spole odpowiednie nastawienie do zagrania „meczu po wygranej z North Carolina”. Nie uda(cid:239)o mi si(cid:218). Nie byli(cid:258)my w stanie przej(cid:258)(cid:202) od poprzedniego meczu do nast(cid:218)pnego. Przyczyni(cid:239)y si(cid:218) do tego tak(cid:285)e czynniki, na które nie mieli(cid:258)my wp(cid:239)ywu, takie jak nieodpowiedzialny har- monogram meczy NCAA, ale moim zadaniem by(cid:239)o „od(cid:239)o(cid:285)enie wczorajszego dnia na bok, aby móc go wspomina(cid:202) pó(cid:283)niej” i sku- pienie si(cid:218) na kolejnej rozgrywce. Tablica wyników pokaza(cid:239)a, (cid:285)e nie zrobili(cid:258)my tego wystarczaj(cid:200)co dobrze. Istnieje biznesowa analogia tego zjawiska, która mia(cid:239)a miejsce w trakcie boomu internetowego oko(cid:239)o roku 2000. Wiele ma(cid:239)ych firm informatycznych próbowa(cid:239)o powtórzy(cid:202) sukces firmy AOL oraz innych, które bardzo szybko si(cid:218) rozwin(cid:218)(cid:239)y i przynios(cid:239)y swoim m(cid:239)odym za(cid:239)o(cid:285)ycielom nieoczekiwane bogactwo. Oczywi(cid:258)cie wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) na(cid:258)ladowców nie zarobi(cid:239)a znacznych pieni(cid:218)dzy (je(cid:258)li w ogóle cokolwiek zarobi(cid:239)a), lecz mimo to wszyscy liczyli na (cid:258)wie- tlan(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Nagle jednak trend na rynku si(cid:218) zmieni(cid:239) i koniunktura si(cid:218) popsu(cid:239)a. Boom technologiczny wygas(cid:239) i na Wall Street zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) krwawa (cid:239)a(cid:283)nia. To by(cid:239) problem, do którego przy odrobinie scep- tycyzmu i rozs(cid:200)dku mo(cid:285)na by(cid:239)o nie doprowadzi(cid:202). Gdy zaczniesz napawa(cid:202) si(cid:218) swoimi zwyci(cid:218)stwami (lub zyskami), b(cid:218)dziesz o krok od przepa(cid:258)ci. Jak stwierdzi(cid:239) pewien m(cid:200)dry obserwator: „Wczesna pora(cid:285)ka jest lepsza od wczesnego sukcesu, gdy(cid:285) upokarzaj(cid:200)ca lekcja ma trwalsze skutki i na d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) met(cid:218) sprawia, (cid:285)e jeste(cid:258) bardziej efektywny”. 28 Kup książkęPoleć książkę M Y (cid:165) L N E G A T Y W N I E Kiedy(cid:258) próbowa(cid:239)em udzieli(cid:202) mojemu synowi Patowi lekcji, gdy by(cid:239) jeszcze bardzo ma(cid:239)y — mia(cid:239) osiem lub dziewi(cid:218)(cid:202) lat — i namó- wi(cid:239) mnie na rozgrywk(cid:218) bilarda. Bior(cid:200)c pod uwag(cid:218) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci ka(cid:285)dego z nas, syn nie mia(cid:239) szans, a mnie nie podoba(cid:239)o si(cid:218) jego niedba(cid:239)e granie, wi(cid:218)c do(cid:258)(cid:202) szybko go wyko(cid:241)czy(cid:239)em. Zacz(cid:200)(cid:239) doma- ga(cid:202) si(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci rewan(cid:285)u, ale ja po prostu poszed(cid:239)em, mówi(cid:200)c mu: „Nie, Pat, nie chc(cid:218) z tob(cid:200) gra(cid:202), dopóki nie b(cid:218)dziesz w tym lepszy. Czasem — zarówno w sporcie, jak i w (cid:285)yciu — masz tylko jedn(cid:200) szans(cid:218) i lepiej, (cid:285)eby(cid:258) by(cid:239) na ni(cid:200) przygotowany. A dzisiaj na pewno nie by(cid:239)e(cid:258)”. Kilka tygodni pó(cid:283)niej grali(cid:258)my znowu i tym razem Pat mnie pokona(cid:239). By(cid:239)em zdumiony. My(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e zacz(cid:218)li(cid:258)my jak(cid:200)(cid:258) go- dzinn(cid:200) rozgrywk(cid:218), ale Pat odwróci(cid:239) si(cid:218), wszed(cid:239) na schody i powie- dzia(cid:239): „Nie, tato, czasem dostajesz tylko jedn(cid:200) szans(cid:218)”. Lekcja przyswojona! Nie wyrabiaj sobie z(cid:239)ych nawyków Niektóre bardzo z(cid:239)e nawyki powinny by(cid:202) wyeliminowane, zanim takimi si(cid:218) stan(cid:200). I nie mam na my(cid:258)li wy(cid:239)(cid:200)cznie koszykówki. Na przyk(cid:239)ad: dlaczego ludzie s(cid:200) w stanie nadal pali(cid:202), mimo (cid:285)e istnieje tyle medycznych dowodów na ryzyko raka i uszkodzenia p(cid:239)uc? Fa(cid:239)szywa iluzja, (cid:285)e „to nie stanie si(cid:218) mnie”, jest w moim wyobra(cid:285)eniu najwy(cid:285)szym rodzajem pozytywnego, iluzorycznego my(cid:258)lenia, którego ryzykowno(cid:258)(cid:202) jest dowiedziona. Picie do nie- przytomno(cid:258)ci to kolejne tolerowane spo(cid:239)ecznie zjawisko, którego nie potrafi(cid:218) poj(cid:200)(cid:202). Jeszcze innym s(cid:200) narkotyki. Irytuje mnie sto- sowanie epitetów „spo(cid:239)eczne” i „rekreacyjne” wzgl(cid:218)dem u(cid:285)ywania 29 Kup książkęPoleć książkę B O B K N I G H T narkotyków. A fraza: „Ka(cid:285)dy to robi” to jeden z najpowa(cid:285)niej- szych kandydatów na najbardziej odpychaj(cid:200)c(cid:200) kombinacj(cid:218) s(cid:239)ów, jaka istnieje. Nie mog(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e palacze lub pijacy s(cid:200) drastycznie inni (lub g(cid:239)upsi) od d(cid:239)ugiej listy osób (na której czasem sam si(cid:218) znaj- duj(cid:218)) wyjadaj(cid:200)cych sobie drog(cid:218) do oty(cid:239)o(cid:258)ci. Wszystkie te zjawiska maj(cid:200) punkt pocz(cid:200)tkowy. To wtedy najbardziej przydaje si(cid:218) pot(cid:218)ga negatywnego my(cid:258)lenia. PERE(cid:146)KI KNIGHTA: NIEBEZPIECZE(cid:148)STWA POZYTYWNEGO MY(cid:165)LENIA Spójrz na t(cid:218) restauracj(cid:218)! (cid:191)adnych samochodów! (cid:146)atwo zaparkowa(cid:202) i od razu zostaniemy obs(cid:239)u(cid:285)eni! Zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) kiedy(cid:258), (cid:285)e pod restauracjami z kiepskim jedzeniem jest mnóstwo wolnych miejsc parkingowych? Obraz jest wart tysi(cid:200)ca s(cid:239)ów. Powiedzia(cid:239) to, jak si(cid:218) domy(cid:258)lam, marny pisarz lub analfabeta. Szef nie b(cid:218)dzie mia(cid:239) nic przeciwko, je(cid:258)li troch(cid:218) si(cid:218) spó(cid:283)ni(cid:218). Jak my(cid:258)lisz, po co istnieje co(cid:258) takiego jak wypowiedzenie umowy o prac(cid:218)? 30 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myśl negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: