Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 003837 18783877 na godz. na dobę w sumie
Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III - książka
Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2189-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przestaw się na myślenie obiektowe i twórz
oprogramowanie wysokiej jakości

Obiekty to twory łączące w sobie zarówno dane (atrybuty), jak i procedury (czyli zachowania). Dzięki projektowaniu obiektowemu możesz w pełni wykorzystać funkcjonalność wszystkich obiektów, zamiast traktować dane i procedury jako odrębne jednostki, wymagające osobnej implementacji. Programowanie obiektowe ułatwia zatem wielokrotne wykorzystywanie kodu źródłowego, ale zrozumienie tych technik wymaga zmiany w sposobie myślenia -- na myślenie w kategoriach obiektowych.

W książce 'Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III' pokazano, w jaki sposób można nauczyć się myśleć obiektowo, aby zyskać wprawę w takim programowaniu. Dzięki temu podręcznikowi zrozumiesz, jak wykorzystywać dziedziczenie i kompozycję, agregację i asocjację. Dowiesz się, na czym polega różnica między interfejsem a implementacją. W trzecim wydaniu szeroko opisano także współpracę różnych technologii (możliwą dzięki pomocy języka XML) oraz zamieszczono informacje dotyczące działania obiektów biznesowych w sieciach. Omówiono tu także architekturę klient-serwer oraz usługi sieciowe.

Myśl obiektowo, programuj profesjonalnie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Myœlenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III Autor: Matt Weisfed T³umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 978-83-246-2189-7 Tytu³ orygina³u: The Object-Oriented Thought Process (3rd Edition) Format: 170x230, stron: 328 Przestaw siê na myœlenie obiektowe i twórz oprogramowanie wysokiej jakoœci • Jak zaprojektowaæ mechanizm obs³ugi b³êdów w klasie? • Jak tworzyæ obiekty, aby nadawa³y siê do kooperacji? • Jak wykorzystywaæ dziedziczenie i kompozycjê? Obiekty to twory ³¹cz¹ce w sobie zarówno dane (atrybuty), jak i procedury (czyli zachowania). Dziêki projektowaniu obiektowemu mo¿esz w pe³ni wykorzystaæ funkcjonalnoœæ wszystkich obiektów, zamiast traktowaæ dane i procedury jako odrêbne jednostki, wymagaj¹ce osobnej implementacji. Programowanie obiektowe u³atwia zatem wielokrotne wykorzystywanie kodu Ÿród³owego, ale zrozumienie tych technik wymaga zmiany w sposobie myœlenia — na myœlenie w kategoriach obiektowych. W ksi¹¿ce „Myœlenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III” pokazano, w jaki sposób mo¿na nauczyæ siê myœleæ obiektowo, aby zyskaæ wprawê w takim programowaniu. Dziêki temu podrêcznikowi zrozumiesz, jak wykorzystywaæ dziedziczenie i kompozycjê, agregacjê i asocjacjê. Dowiesz siê, na czym polega ró¿nica miêdzy interfejsem a implementacj¹. W trzecim wydaniu szeroko opisano tak¿e wspó³pracê ró¿nych technologii (mo¿liw¹ dziêki pomocy jêzyka XML) oraz zamieszczono informacje dotycz¹ce dzia³ania obiektów biznesowych w sieciach. Omówiono tu tak¿e architekturê klient-serwer oraz us³ugi sieciowe. • Programowanie obiektowe a proceduralne • Hermetyzacja i ukrywanie danych • Implementacja • Konstruktory i klasy • Obs³uga b³êdów • Wielokrotne u¿ycie kodu • Serializacja i szeregowanie obiektów • Projektowanie z wykorzystaniem obiektów • Dziedziczenie i kompozycja • Tworzenie modeli obiektów przy u¿yciu jêzyka UML • Obiekty i dane przenoœne — XML • Wzorce projektowe Myœl obiektowo, programuj profesjonalnie! Spis treści O autorze ...........................................................................13 Wstęp ...............................................................................15 Rozdział 1 Wstęp do obiektowości ......................................................21 Programowanie obiektowe a proceduralne .......................................22 Zamiana podejścia proceduralnego na obiektowe ............................25 Programowanie proceduralne ....................................................26 Programowanie obiektowe ........................................................26 Definicja obiektu ...........................................................................26 Dane obiektu ...........................................................................27 Zachowania obiektu .................................................................27 Definicja klasy ..............................................................................31 Klasy są szablonami do tworzenia obiektów ...............................31 Atrybuty ...................................................................................33 Metody ...................................................................................33 Komunikaty .............................................................................33 Modelowanie diagramów UML klas .................................................34 Hermetyzacja i ukrywanie danych ....................................................34 Interfejsy .................................................................................35 Implementacje .........................................................................36 Realistyczna ilustracja paradygmatu interfejsu i implementacji .......36 Model paradygmatu interfejs – implementacja ............................37 Dziedziczenie ................................................................................38 Nadklasy i podklasy .................................................................39 Abstrakcja ...............................................................................39 Związek typu „jest” ..................................................................40 Polimorfizm ..................................................................................41 Kompozycja ..................................................................................44 Abstrakcja ...............................................................................44 Związek typu „ma” ...................................................................45 Podsumowanie .............................................................................45 6 Myślenie obiektowe w programowaniu Listingi .........................................................................................45 TestPerson: C# .NET ................................................................45 TestPerson: VB .NET ................................................................46 TestShape: C# .NET .................................................................47 TestShape: VB .NET .................................................................48 Rozdział 2 Myślenie w kategoriach obiektowych .................................51 Różnica między interfejsem a implementacją ...................................52 Interfejs ..................................................................................54 Implementacja .........................................................................54 Przykład implementacji i interfejsu ............................................55 Zastosowanie myślenia abstrakcyjnego w projektowaniu interfejsów .......59 Minimalizowanie interfejsu .............................................................61 Określanie grupy docelowej ......................................................62 Zachowania obiektu .................................................................63 Ograniczenia środowiska ..........................................................63 Identyfikowanie publicznych interfejsów .....................................63 Identyfikowanie implementacji ..................................................64 Podsumowanie .............................................................................65 Źródła ..........................................................................................65 Rozdział 3 Zaawansowane pojęcia z zakresu obiektowości ..................67 Konstruktory .................................................................................67 Kiedy wywoływany jest konstruktor ............................................68 Zawartość konstruktora ............................................................68 Konstruktor domyślny ...............................................................69 Zastosowanie wielu konstruktorów ............................................69 Projektowanie konstruktorów ....................................................73 Obsługa błędów ............................................................................74 Ignorowanie problemu ..............................................................74 Szukanie błędów i kończenie działania programu ........................75 Szukanie błędów w celu ich naprawienia ....................................75 Zgłaszanie wyjątków .................................................................76 Pojęcie zakresu .............................................................................78 Atrybuty lokalne .......................................................................78 Atrybuty obiektowe ...................................................................79 Atrybuty klasowe ......................................................................81 Przeciążanie operatorów ................................................................82 Wielokrotne dziedziczenie ..............................................................83 Operacje obiektów .........................................................................84 Podsumowanie .............................................................................85 Źródła ..........................................................................................85 Spis treści 7 Listingi .........................................................................................86 TestNumber: C# .NET ...............................................................86 TestNumber: VB .NET ...............................................................86 Rozdział 4 Anatomia klasy ..................................................................89 Nazwa klasy .................................................................................89 Komentarze ..................................................................................91 Atrybuty ........................................................................................91 Konstruktory .................................................................................93 Metody dostępowe ........................................................................94 Metody interfejsu publicznego ........................................................97 Prywatne metody implementacyjne .................................................97 Podsumowanie .............................................................................98 Źródła ..........................................................................................98 Listingi .........................................................................................98 TestCabbie: C# .NET ................................................................98 TestCabbie: VB .NET ................................................................99 Rozdział 5 Wytyczne dotyczące tworzenia klas ..................................101 Modelowanie systemów świata rzeczywistego ................................101 Identyfikowanie interfejsów publicznych ........................................102 Minimalizacja interfejsu publicznego ........................................102 Ukrywanie implementacji ........................................................103 Projektowanie niezawodnych konstruktorów i destruktorów .............104 Projektowanie mechanizmu obsługi błędów w klasie ......................105 Pisanie dokumentacji i stosowanie komentarzy ........................105 Tworzenie obiektów nadających się do kooperacji .....................105 Wielokrotne użycie kodu ..............................................................106 Rozszerzalność ...........................................................................106 Tworzenie opisowych nazw ......................................................107 Wyodrębnianie nieprzenośnego kodu .......................................107 Umożliwianie kopiowania i porównywania obiektów ...................108 Ograniczanie zakresu .............................................................108 Klasa powinna odpowiadać sama za siebie ..............................109 Konserwacja kodu .......................................................................111 Iteracja .................................................................................111 Testowanie interfejsu .............................................................112 Wykorzystanie trwałości obiektów .................................................113 Serializacja i szeregowanie obiektów .......................................114 Podsumowanie ...........................................................................115 Źródła ........................................................................................115 Listingi .......................................................................................115 TestMath: C# .NET .................................................................116 TestMath: VB. NET .................................................................116 8 Myślenie obiektowe w programowaniu Rozdział 6 Projektowanie z wykorzystaniem obiektów ........................119 Wytyczne dotyczące projektowania ................................................119 Wykonanie odpowiedniej analizy ..............................................123 Określanie zakresu planowanych prac .....................................123 Gromadzenie wymagań ...........................................................124 Opracowywanie prototypu interfejsu użytkownika ......................124 Identyfikowanie klas ...............................................................124 Definiowanie wymagań wobec każdej z klas .............................125 Określenie warunków współpracy między klasami .....................125 Tworzenie modelu klas opisującego system .............................125 Studium przypadku — gra w blackjacka ........................................125 Metoda z użyciem kart CRC ....................................................127 Identyfikacja klas gry w blackjacka ..........................................128 Identyfikowanie zadań klasy ....................................................131 Przypadki użycia UML — identyfikowanie kolaboracji .................136 Pierwsza analiza kart CRC ......................................................139 Diagramy klas UML — model obiektowy ..................................139 Tworzenie prototypu interfejsu użytkownika ..............................142 Podsumowanie ...........................................................................142 Źródła ........................................................................................143 Rozdział 7 Dziedziczenie i kompozycja ...............................................145 Wielokrotne wykorzystywanie obiektów ..........................................145 Dziedziczenie ..............................................................................146 Generalizacja i specjalizacja ...................................................149 Decyzje projektowe ................................................................150 Kompozycja ................................................................................152 Reprezentowanie kompozycji na diagramach UML ....................152 Czemu hermetyzacja jest podstawą technologii obiektowej .............154 Jak dziedziczenie osłabia hermetyzację ....................................155 Szczegółowy przykład wykorzystania polimorfizmu .....................157 Odpowiedzialność obiektów ....................................................158 Podsumowanie ...........................................................................161 Źródła ........................................................................................161 Listingi .......................................................................................162 TestShape: C# .NET ...............................................................162 TestShape: VB .NET ...............................................................163 Rozdział 8 Wielokrotne wykorzystanie kodu — interfejsy i klasy abstrakcyjne ......................................165 Wielokrotne wykorzystanie kodu ...................................................165 Infrastruktura programistyczna .....................................................166 Co to jest kontrakt ......................................................................168 Klasy abstrakcyjne .................................................................169 Interfejsy ...............................................................................172 Spis treści 9 Wnioski .................................................................................173 Dowód kompilatora ................................................................176 Zawieranie kontraktu ..............................................................176 Punkty dostępowe do systemu ................................................179 Przykład biznesu elektronicznego ..................................................179 Biznes elektroniczny ...............................................................179 Podejście niezakładające wielokrotnego wykorzystania kodu ........180 Rozwiązanie dla aplikacji biznesu elektronicznego ....................182 Model obiektowy UML ............................................................182 Podsumowanie ...........................................................................186 Źródła ........................................................................................186 Listingi .......................................................................................186 TestShop: C# .NET ................................................................187 TestShop: VB .NET .................................................................189 Rozdział 9 Tworzenie obiektów .........................................................193 Relacje kompozycji ......................................................................193 Podział procesu budowy na etapy .................................................195 Rodzaje kompozycji .....................................................................197 Agregacja ..............................................................................197 Asocjacja ..............................................................................198 Łączne wykorzystanie asocjacji i agregacji ................................199 Unikanie zależności .....................................................................200 Liczność .....................................................................................201 Kilka asocjacji .......................................................................202 Asocjacje opcjonalne ..............................................................204 Praktyczny przykład .....................................................................204 Podsumowanie ...........................................................................205 Źródła ........................................................................................206 Rozdział 10 Tworzenie modeli obiektów przy użyciu języka UML ...........207 Co to jest UML ............................................................................207 Struktura diagramu klasy .............................................................208 Atrybuty i metody ........................................................................210 Atrybuty .................................................................................210 Metody .................................................................................210 Określanie dostępności ...............................................................211 Dziedziczenie ..............................................................................212 Interfejsy ....................................................................................213 Kompozycja ................................................................................213 Agregacja ..............................................................................214 Asocjacja ..............................................................................215 Liczność .....................................................................................216 Podsumowanie ...........................................................................218 Źródła ........................................................................................218 10 Myślenie obiektowe w programowaniu Rozdział 11 Obiekty i dane przenośne — XML .....................................219 Przenośność danych ....................................................................219 Rozszerzalny język znaczników — XML ..........................................221 XML a HTML ...............................................................................221 XML a języki obiektowe ................................................................222 Wymiana danych między firmami ..................................................224 Sprawdzanie poprawności dokumentu względem DTD ....................224 Integrowanie DTD z dokumentem XML ..........................................226 Kaskadowe arkusze stylów ..........................................................231 Podsumowanie ...........................................................................233 Źródła ........................................................................................234 Rozdział 12 Obiekty trwałe — serializacja i relacyjne bazy danych ......... 235 Podstawy trwałości obiektów ........................................................235 Zapisywanie obiektu w pliku płaskim ............................................236 Serializacja pliku ....................................................................237 Jeszcze raz o implementacji i interfejsach ................................239 Serializacja metod .................................................................241 Serializacja przy użyciu języka XML ...............................................241 Zapisywanie danych w relacyjnej bazie danych ...............................243 Dostęp do relacyjnej bazy danych ............................................245 Ładowanie sterownika .................................................................247 Nawiązywanie połączenia ........................................................248 Kwerendy SQL .......................................................................248 Podsumowanie ...........................................................................251 Źródła ........................................................................................251 Listingi .......................................................................................252 Klasa Person: C# .NET ...........................................................252 Klasa Person: VB .NET ...........................................................254 Rozdział 13 Obiekty a internet ............................................................257 Ewolucja technik przetwarzania rozproszonego ..............................257 Obiektowe skryptowe języki programowania ...................................258 Weryfikacja danych za pomocą języka JavaScript ...........................260 Obiekty na stronach internetowych ...............................................263 Obiekty JavaScript .................................................................263 Kontrolki na stronach internetowych ........................................265 Odtwarzacze dźwięku .............................................................265 Odtwarzacze filmów ................................................................266 Animacje Flash ......................................................................267 Obiekty rozproszone i systemy przedsiębiorstw ..............................267 CORBA ..................................................................................268 Definicja usługi sieciowej ........................................................272 Kod usług sieciowych .............................................................276 Spis treści 11 Invoice.cs ..............................................................................276 Invoice.vb ..............................................................................277 Podsumowanie ...........................................................................278 Źródła ........................................................................................278 Rozdział 14 Obiekty w aplikacjach typu klient-serwer ..........................281 Model klient-serwer .....................................................................281 Rozwiązanie własnościowe ..........................................................282 Kod obiektu do serializacji ......................................................282 Kod klienta ............................................................................283 Kod serwera ..........................................................................285 Uruchamianie aplikacji ...........................................................286 Technika z wykorzystaniem XML ...................................................286 Definicja obiektu ....................................................................287 Kod klienta ............................................................................288 Kod serwera ..........................................................................290 Uruchamianie programu .........................................................291 Podsumowanie ...........................................................................292 Źródła ........................................................................................292 Listingi .......................................................................................292 Definicja obiektu w języku VB .NET ..........................................292 Kod klienta w języku VB .NET ..................................................293 Kod serwera w języku VB .NET ................................................294 Rozdział 15 Wzorce projektowe ..........................................................297 Historia wzorców projektowych .....................................................298 Wzorzec MVC języka Smalltalk .....................................................298 Rodzaje wzorców projektowych .....................................................300 Wzorce konstrukcyjne .............................................................301 Wzorce strukturalne ...............................................................305 Wzorce czynnościowe .............................................................307 Antywzorce .................................................................................309 Podsumowanie ...........................................................................310 Źródła ........................................................................................310 Listingi .......................................................................................310 C# .NET ................................................................................310 VB .NET ................................................................................314 Skorowidz ........................................................................317 4 Anatomia klasy W trzech początkowych rozdziałach zostały opisane fundamentalne pojęcia z zakresu obiektowości oraz różnica między interfejsem a implementacją. Bez względu na to, jak starannie zostanie zaplanowany interfejs i implementacja klasy, najważniejsze zawsze jest to, czy dana klasa jest przydatna i czy dobrze współpracuje z innymi klasami. Żadna klasa nie powinna wisieć w próżni, ponieważ, że tak powiem, żadna klasa nie jest samotną wyspą. Obiekty są prawie zawsze tworzone po to, aby współpracować z innymi obiektami. Ponadto obiekt może być częścią innego obiektu lub zajmować miejsce w hierarchii dziedziczenia. W rozdziale tym zostanie przedstawiona prosta klasa. Na podstawie jej szczegółowej analizy opiszę, co należy wziąć pod uwagę podczas projektowania własnych klas. Rozwinę klasę Cabbie, która po raz pierwszy pojawiła się w rozdziale 2. „Myślenie w kategoriach obiektowych”. W każdym podrozdziale opisuję jeden specyficzny aspekt klasy. Mimo że nie każda klasa musi mieć wszystkie opisane tu składniki, ważne jest, aby wiedzieć o możliwości ich użycia podczas projektowania. Uwaga Opisana w tym rozdziale klasa jest przeznaczona tylko dla celów demonstracyjnych. Niektóre jej metody nie zostały zaimplementowane, a ich zadaniem jest tylko prezentować interfejs, który jest najważniejszą rzeczą we wstępnych pracach projektowych. Nazwa klasy Nazwa klasy jest bardzo ważna z kilku powodów. Najbardziej oczywista jest jej funkcja identyfikacyjna. Aby ją dobrze pełniła, nazwa musi być adekwatna do roli klasy. Wybór ten jest tym bardziej ważny, że nazwa stanowi źródło informacji o przeznaczeniu klasy i jej sposobie interakcji z innymi większymi systemami. 90 Rozdział 4. Anatomia klasy Przy dobieraniu nazwy należy także wziąć pod uwagę pewne ograniczenia związane z językiem programowania. Na przykład w Javie nazwa klasy publicznej musi odpowiadać nazwie pliku, w którym się znajduje. Jeśli nazwy te będą różne, program nie zadziała. Klasa, którą opiszę, została przedstawiona na rysunku 4.1. Jej nazwa, Cabbie, znajduje się za słowem kluczowym class. Rysunek 4.1. Przykładowa klasa public class Cabbie { } Komentarze 91 Składnia języka Java Należy zaznaczyć, że w książce tej do ilustrowania przykładów używam składni języka Java. Jest ona podobna jak w językach C# .NET, VB .NET i C++. Natomiast z innymi obiektowymi językami programowania, jak Smalltalk, ma niewiele wspólnego. Nazwa klasy Cabbie będzie używana wszędzie tam, gdzie tworzy się jej egzemplarz. Komentarze Bez względu na to, za pomocą jakiej składni wstawia się komentarze, są one niezbędne do zrozumienia działania klasy. W językach Java, C# .NET i C++ wyróżnia się dwa rodzaje komentarzy. Dodatkowy rodzaj komentarza w Javie i C# W językach Java i C# w istocie są trzy rodzaje komentarzy. W tym pierwszym języku trzeci rodzaj (/** */) służy do generowania dokumentacji. Nie będę go opisywał w tej książce. W C# podobna składnia służy do tworzenia dokumentów XML. Pierwszy rodzaj komentarza został zaczerpnięty z języka C. Otwiera go ukośnik z gwiazdką (/*), a zamyka gwiazdka z ukośnikiem (*/). Ten rodzaj komentarza może obejmować wiele wierszy kodu. Należy tylko pamiętać, aby go odpowiednio zamknąć. Jeśli pominie się symbol zamykający, część właściwego kodu programu może zostać uznana za komentarz i pominięta przez kompilator. Poniżej znajduje się przykład takiego komentarza, który został użyty w klasie Cabbie: /* Ta klasa definiuje kierowcę i przypisuje mu taksówkę. */ Drugi rodzaj komentarza zaczyna się od znaków // (dwa ukośniki). Wszystko, co się za nimi znajduje aż do końca wiersza, jest traktowane jako komentarz. Taki komentarz obejmuje tylko jeden wiersz kodu, a więc nie trzeba pamiętać o jego zamknięciu. Z drugiej strony, należy pamiętać, aby nie umieścić na końcu takiego wiersza rzeczywistego kodu aplikacji. Poniżej znajduje się przykład takiego komentarza, który został użyty w klasie Cabbie: // Nazwisko kierowcy. Atrybuty Atrybuty przechowujące informacje o obiekcie są źródłem informacji o jego stanie. W klasie Cabbie są atrybuty przechowujące nazwę firmy taksówkarskiej, nazwisko kierowcy oraz dane przydzielonej mu taksówki. Poniżej znajduje się pierwszy z wymienionych atrybutów, który określa nazwę firmy: private static String companyName = Blue Cab Company ; 92 Rozdział 4. Anatomia klasy Należy zwrócić uwagę na użycie słów kluczowych private i static. Pierwsze oznacza, że metoda lub zmienna jest dostępna tylko wewnątrz obiektu. Ukrywanie jak największej ilości danych Wszystkie atrybuty w prezentowanej tu klasie są prywatne. Jest to zgodne z zasadą, aby utrzymywać tak ubogie interfejsy, jak to możliwe. Jedynym sposobem na uzyskanie do nich dostępu jest użycie metod interfejsowych (o których piszę nieco dalej w tym rozdziale). Słowo kluczowe static oznacza, że dla wszystkich egzemplarzy tej klasy będzie tylko jedna kopia tego atrybutu. Innymi słowy, jest to atrybut klasy (więcej na temat atrybutów klas napisano w rozdziale 3. „Zaawansowane pojęcia z zakresu obiektowości”). Zatem, nawet jeśli zostanie utworzonych 500 obiektów klasy Cabbie, w pamięci powstanie tylko jedna kopia atrybutu companyName (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Przydzielanie pamięci obiektom Drugi atrybut o nazwie name służy do przechowywania nazwiska kierowcy: private String name; Ten atrybut także jest prywatny, przez co inne obiekty nie mogą uzyskać do niego bezpośredniego dostępu. Atrybut myCab zawiera referencję do innego obiektu. Informacje o taksówce, np. numer seryjny i książka napraw, są przechowywane w klasie o nazwie Cab. private Cab myCab; Konstruktory 93 Przekazywanie referencji Jest bardzo prawdopodobne, że obiekt klasy Cab byłby tworzony przez jakiś inny obiekt i referencja do niego byłaby przekazywana do obiektu klasy Cabbie. Dla uproszczenia jednak obiekt ten będzie tworzony w obiekcie klasy Cabbie. Także zawartość obiektu klasy Cab w tym rozdziale nie jest ważna. Należy zauważyć, że w tym momencie tworzona jest tylko referencja do obiektu klasy Cab. Instrukcja ta nie powoduje przydzielenia mu obszaru pamięci. Konstruktory Klasa Cabbie ma dwa konstruktory. Są to metody, których nazwa jest identyczna z nazwą klasy, do której należą. Pierwszy to konstruktor domyślny: public Cabbie() { name = null; myCab = null; } Z technicznego punktu widzenia nie jest to konstruktor domyślny. Kompilator tworzy taki tylko wówczas, gdy programista nie utworzy żadnego. Nazywam go „domyślnym”, ponieważ nie przyjmuje żadnych argumentów. A jak wiadomo, jeśli programista utworzy konstruktor przyjmujący argumenty, system nie dostarczy konstruktora domyślnego, który nic nie przyjmuje. Zasada jest taka, że domyślny konstruktor jest tworzony przez kompilator tylko wówczas, gdy programista nie utworzy żadnego konstruktora. W tym konstruktorze atrybuty name i myCab są ustawiane na null: name = null; myCab = null; Wartość null W wielu językach programowania dostępna jest specjalna wartość null, która reprezentuje brak wartości. Mimo iż wydaje się to osobliwe, ustawienie atrybutu na tę wartość jest bardzo ważną techniką programistyczną. Sprawdzając, czy zmienna ma wartość null, można określić, czy została ona poprawnie zainicjowana. Na przykład czasami konieczne jest zadeklarowanie atrybutu, który będzie później służył do odbierania danych od użytkownika. Można go ustawić na null, zanim to nastąpi. Dzięki takiemu ustawieniu (które jest poprawnym stanem zmiennej) można później sprawdzić, czy atrybut ma odpowiednio ustawioną wartość. Wiadomo już, że dobrze jest zawsze inicjować atrybuty w konstruktorze. Analogicznie, do dobrych zwyczajów należy sprawdzanie, czy wartość atrybutu wynosi null.W ten sposób można zaoszczędzić sobie wiele kłopotów, jeśli atrybut lub obiekt nie został właściwie zainicjowany. Jeśli na przykład programista spróbuje użyć referencji myCab przed przypisaniem do niej obiektu, najprawdopodobniej nie uda mu się ta sztuka. 94 Rozdział 4. Anatomia klasy Jeśli myCab zostanie ustawiona na null, będzie można sprawdzić, czy nadal ma wartość null, czy jakąś inną, której można użyć. Próba użycia niezainicjowanej referencji tak, jakby była zainicjowana, może zakończyć się zgłoszeniem przez system wyjątku. Drugi konstruktor umożliwia zainicjowanie atrybutów name i myCab: public Cabbie(String iName, String serialNumber) { name = iName; myCab = new Cab(serialNumber); } Użytkownik tego konstruktora chcący poprawnie zainicjować atrybuty musiałby podać w jego wywołaniu dwa argumenty łańcuchowe. Należy zauważyć, że w tym konstruktorze inicjowana obiektem jest referencja myCab: myCab = new Cab(serialNumber); W wyniku wykonania tej instrukcji programu w pamięci zostanie przydzielony obszar dla obiektu klasy Cab. Na rysunku 4.3 została zilustrowana referencja myCab do obiektu klasy Cab. Użycie dwóch konstruktorów w tej klasie stanowi doskonały przykład techniki przeciążania metod. Należy zauważyć, że wszystkie konstruktory są zawsze publiczne. Jest to bardzo rozsądne, ponieważ konstruktory są oczywistymi kandydatami do składu interfejsu publicznego klasy. Gdyby były prywatne, inne obiekty — na przykład te, które chcą utworzyć egzemplarz klasy Cab — nie miałyby do nich dostępu. Rysunek 4.3. Obiekt Cabbie zawierający referencję do obiektu klasy Cab Metody dostępowe Większość (jeśli nie wszystkie) atrybutów w tej książce jest zadeklarowana jako prywatna, dzięki czemu inne obiekty nie mają do nich bezpośredniego dostępu. Oczywiście tworzenie odizolowanego od reszty świata obiektu, który w żaden sposób nie komunikuje się z innymi obiektami, byłoby nierozsądne — tworzy się je przecież po to, aby udzielały odpowiednich informacji. Czy czasami nie jest konieczne sprawdzenie i zmodyfikowanie wartości atrybutu Metody dostępowe 95 innej klasy? Odpowiedź brzmi — tak. Zdarzają się sytuacje, w których jeden obiekt musi zmienić wartość atrybutu innego obiektu, ale nie musi tego robić bezpośrednio. Klasa powinna chronić swoje atrybuty. Nie powinno być tak, że obiekt A może sprawdzać lub zmieniać atrybuty obiektu B bez żadnej kontroli ze strony obiektu B. Jest to ważne z kilku powodów, z których najważniejsze to chęć utrzymania integralności danych oraz ułatwienie debugowania kodu. Załóżmy, że w klasie Cab jest błąd. Udało się ustalić, że jest on związany z atrybutem Name. Coś zmienia jego wartość, przez co niektóre instrukcje zwracają nieprzydatne dane. Gdyby atrybut Name był publiczny i dostęp do niego miałyby wszystkie klasy, trzeba by było sprawdzić wszystkie fragmenty kodu, które się do niego odnoszą i mogą go modyfikować. Gdyby jednak uprawnienia do modyfikacji atrybutu Name miały tylko obiekty klasy Cabbie, źródła problemu trzeba by było szukać tylko w klasie Cabbie. Tego rodzaju kontrolę dostępu umożliwiają specjalne metody zwane dostępowymi (ang. accessor). Czasami nazywane są metodami pobierającymi (ang. getter) i ustawiającymi (ang. setter), a czasami po prostu metodami get() i set(). W tej książce będę korzystał z konwencji polegającej na poprzedzaniu nazwy danego rodzaju metody odpowiednim przedrostkiem get lub set: // Ustawia nazwisko kierowcy. public void setName(String iName) { name = iName; } // Zwraca nazwisko kierowcy. public String getName() { return name; } W tym przypadku musi być dodatkowy obiekt, np. Supervisor, który poprosi obiekt Cabbie, aby ujawnił swoje nazwisko (rysunek 4.4). Ważne jest to, że obiekt Supervisor nie może tej wartości pobrać samodzielnie — musi o tę informację poprosić obiekt Cabbie. Ten sposób działania jest ważny w wielu sytuacjach. Można na przykład napisać metodę o nazwie setAge(), która będzie sprawdzała, czy wprowadzona liczba jest równa 0 lub mniejsza. Jeśli tak się stanie, metoda ta może odmówić zaakceptowania tej niepoprawnej wartości. Mówiąc ogólnie, jednym z zadań metod ustawiających jest zapewnianie integralności danych. Jest to także kwestia bezpieczeństwa. W obiekcie mogą być przechowywane takie poufne dane, jak hasła czy lista płac pracowników, do których dostęp powinien być ograniczony. Zatem metody dostępowe umożliwiają wykorzystanie takich mechanizmów, jak funkcje sprawdzające hasła, i innych technik sprawdzania poprawności danych. To znacznie zwiększa poziom integralności danych. 96 Rozdział 4. Anatomia klasy Rysunek 4.4. Prośba o informację Należy zauważyć, że metoda getCompanyName została zadeklarowana jako statyczna (static), a więc metoda klasy. Więcej o tego rodzaju metodach zostało napisane w rozdziale 3. Przypomnę, że także atrybut companyName jest zdefiniowany jako statyczny. Metodę, podobnie jak atrybut, można zadeklarować jako statyczną, aby zapewnić utworzenie tylko jednej jej kopii dla całej klasy. Obiekty W rzeczywistości nie jest tworzona osobna fizyczna kopia każdej niestatycznej metody dla każdego obiektu. Każdy obiekt odwołuje się do tego samego fragmentu kodu. Z konceptualnego punktu widzenia można obiekty traktować jako zupełnie niezależne byty, które mają własne metody i atrybuty. Poniższy fragment kodu ilustruje definicję metody statycznej, a na rysunku 4.5 przedstawiono, jak kilka obiektów może odwoływać się do tego samego kodu. Rysunek 4.5. Przydzielanie pamięci metodom Metody interfejsu publicznego 97 Statyczne atrybuty Jeśli atrybut jest statyczny i zostanie napisana metoda służąca do zmiany jego wartości, to każdy obiekt, który ją wywoła, zmieni wartość tej konkretnej kopii atrybutu. Oznacza to, że zmiana jego wartości będzie widoczna we wszystkich obiektach. // Zwraca nazwisko kierowcy. public static String getCompanyName() { return companyName; } Metody interfejsu publicznego Zarówno metody pobierające, jak i ustawiające deklaruje się jako publiczne, a więc wchodzą one w skład interfejsu publicznego klasy. Są wyodrębniane, ponieważ mają szczególne znaczenie dla konstrukcji klasy. Jednak znaczna część prawdziwej pracy jest wykonywana w innych metodach. Przypominając z rozdziału 2.: metody interfejsu publicznego są zazwyczaj bardzo abstrakcyjne. Konkretna jest natomiast kryjąca się za nimi implementacja. Dla tej klasy utworzę metodę o nazwie giveDestination(), która będzie stanowiła interfejs publiczny, za pomocą którego użytkownik będzie mógł poinformować, gdzie chce dotrzeć: public void giveDestination (){ } Treść tej metody nie jest tu ważna. Ważne jest to, że jest to publiczna metoda, która stanowi część interfejsu publicznego klasy. Prywatne metody implementacyjne Mimo że w rozdziale tym były do tej pory opisywane tylko publiczne metody, nie wszystkie metody w klasie wchodzą w skład interfejsu publicznego. Niektóre metody mogą zostać ukryte przed innymi klasami. W ich deklaracji należy użyć słowa kluczowego private: private void turnRight(){ } private void turnLeft() { } Zadaniem metod prywatnych jest realizacja funkcji implementacyjnych, a nie wzbogacanie interfejsu publicznego. Skoro żadna inna klasa nie może ich wywołać, to co to robi? Odpowiedź brzmi — inne metody tej samej klasy. Może je na przykład wywoływać poniższa metoda o nazwie giveDestination: public void giveDestination (){ .. kod źródłowy 98 Rozdział 4. Anatomia klasy turnRight(); turnLeft(); .. kod źródłowy } Innym przykładem może być wewnętrzna metoda szyfrująca, która jest używana tylko wewnątrz klasy. Mówiąc krótko, metody tej nie można wywołać poza obiektem, do którego należy. Chodzi o to, że prywatne metody są częścią implementacji, która jest niedostępna innym klasom. Podsumowanie W tym rozdziale zostały opisane podstawowe pojęcia, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia budowy klasy. Podczas gdy w tym rozdziale opisano praktyczne aspekty tworzenia klas, w rozdziale 5. „Wytyczne dotyczące tworzenia klas” prezentuję bardziej teoretyczne stanowisko. Źródła Martin Flower, UML Distilled, 3rd ed., Addison-Wesley Professional, Boston 2003. Stephen Gilbert i Bill McCarty, Object-Oriented Design in Java, The Waite Group Press, Paul Tyma, Gabriel Torok i Troy Downing, Java Primer Plus, The Waite Group Press, Berkeley 1998. Berkeley 1996. Listingi Poniżej przedstawiam kod źródłowy w językach C# .NET i VB .NET. Listingi te są odpowiednikami przykładów kodu w języku Java, które przedstawiono w tekście rozdziału. TestCabbie: C# .NET using System; namespace ConsoleApplication1 { class TestPerson { public static void Main() { Cabbie joe = new Cabbie( Joe , 1234 ); Listingi 99 Console.WriteLine(joe.Name); Console.ReadLine(); } } public class Cabbie { private string name; private Cab myCab; public Cabbie() { name = null; myCab = null; } public Cabbie(string iName, string serialNumber) { name = iName; myCab = new Cab(serialNumber); } // Metody public String Name { get { return name; } set { name = value; } } } public class Cab { private string serialNumber; public Cab (string sn) { serialNumber = sn; } } } TestCabbie: VB .NET Module TestCabbie Sub Main() Dim joe As New Cabbie( Joe , 1234) 100 Rozdział 4. Anatomia klasy joe.Name = joe Console.WriteLine(joe.Name) Console.ReadLine() End Sub End Module Public Class Cabbie Dim strName As String Sub New() strName = End Sub Sub New(ByVal iName As String, ByVal serialNumber As String) strName = iName Dim myCab As New Cab(serialNumber) End Sub Public Property Name() As String Get Return strName End Get Set(ByVal value As String) strName = value End Set End Property End Class Public Class Cab Dim serialNumber As String Sub New(ByVal val As String) serialNumber = val End Sub End Class
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: