Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03086 008343 18793571 na godz. na dobę w sumie
NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała - książka
NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1834-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Skoncentrowana ewolucja osiągnięć

NLP na start

Słuchając wypowiedzi Adama Małysza, polskich siatkarek czy innych sportowców nie można oprzeć się wrażeniu, że odpowiednie przygotowanie psychologiczne jest równie ważne, co zaprawa fizyczna. Zawodnicy niemal w każdym wywiadzie wspominają o jakichś aspektach psychologii sportu. Każde sprawozdanie z meczu lub zawodów oraz każdy artykuł w mniejszym lub większym stopniu ocierają się o tę dziedzinę. W ostatnich latach tendencja ta przybiera na sile, a sportowcy z obawą otwierają lodówki z napojami izotonicznymi, bojąc się, że wyskoczą z nich udzielający dobrych rad 'trenerzy dusz'.

W przeciwieństwie do nielegalnych środków wspomagających wydolność organizmu, mentalny doping jest jak najbardziej dozwolony. A przy tym niezwykle skuteczny! Ta książka stanowi świetne wprowadzenie do wykorzystywania technik i praktyk NLP w codziennym życiu każdego sportowca. Wyobraź sobie, że -- bez względu na Twój poziom zaawansowania -- w ciągu czterech tygodni uzyskujesz godną uwagi poprawę rezultatów. Uwierz: wystarczy, że spróbujesz czegoś nowego, a osiągniesz optymalną sprawność i skuteczność za każdym razem!

Zacznij trening od rozgrzewki psychicznej:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NLP zwyciêzców. Sportowy trening umys³u i cia³a Autor: Ted Garratt T³umaczenie: Wojciech Sztukowski ISBN: 978-83-246-1834-7 Tytu³ orygina³u: Sporting Excellence: Optimising Sports Performance Using NLP Format: A5, stron: 248 Skoncentrowana ewolucja osi¹gniêæ • Przygotowania mentalne i fizyczne • Rozwijanie pozytywnych przekonañ • Æwiczenia i techniki NLP wykorzystywane w sporcie NLP na start S³uchaj¹c wypowiedzi Adama Ma³ysza, polskich siatkarek czy innych sportowców nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e odpowiednie przygotowanie psychologiczne jest równie wa¿ne, co zaprawa fizyczna. Zawodnicy niemal w ka¿dym wywiadzie wspominaj¹ o jakichœ aspektach psychologii sportu. Ka¿de sprawozdanie z meczu lub zawodów oraz ka¿dy artyku³ w mniejszym lub wiêkszym stopniu ocieraj¹ siê o tê dziedzinê. W ostatnich latach tendencja ta przybiera na sile, a sportowcy z obaw¹ otwieraj¹ lodówki z napojami izotonicznymi, boj¹c siê, ¿e wyskocz¹ z nich udzielaj¹cy dobrych rad „trenerzy dusz”. W przeciwieñstwie do nielegalnych œrodków wspomagaj¹cych wydolnoœæ organizmu, mentalny doping jest jak najbardziej dozwolony. A przy tym niezwykle skuteczny! Ta ksi¹¿ka stanowi œwietne wprowadzenie do wykorzystywania technik i praktyk NLP w codziennym ¿yciu ka¿dego sportowca. WyobraŸ sobie, ¿e — bez wzglêdu na Twój poziom zaawansowania — w ci¹gu czterech tygodni uzyskujesz godn¹ uwagi poprawê rezultatów. Uwierz: wystarczy, ¿e spróbujesz czegoœ nowego, a osi¹gniesz optymaln¹ sprawnoœæ i skutecznoœæ za ka¿dym razem! Zacznij trening od rozgrzewki psychicznej: • æwiczenia psychiczne i fizyczne, • próby mentalne, • „napalanie siê”, • rozpoznawanie sygna³ów sukcesu, • relaksacja, • radzenie sobie ze stresem i wypaleniem, • kontrolowanie samoœwiadomoœci, • poprawa pamiêci, • koncentracja uwagi, • opracowywanie strategii sukcesu, • pokonywanie trudnoœci, • ujarzmianie agresji, • rozwijanie pewnoœci siebie, • tworzenie efektywnych strategii przygotowañ. Spis treści Podziękowania Przedmowa Wprowadzenie Jak korzystać z tej książki Część I: Doskonałość w sporcie i jej kontekst 1. Krótka historia psychologii sportu 2. Krótkie wprowadzenie do NLP 3. Poprawa wyników dzięki NLP Część II: Przygotowania 4. Mentalna rozgrzewka 5. Napal się! 6. Wyznacz pozytywne cele 7. Twórz efektywne strategie przygotowań 8. Przeprowadzaj próby mentalne 9. Rozwijaj pewność siebie Część III: Budowanie i ulepszanie 10. Opracuj metodę, która przyniesie Ci sukces 11. Opracowuj strategie sukcesu 12. Rozpoznawaj sygnały sukcesu 13. Ujarzmij większą samoświadomość 14. Przetwarzaj właściwe informacje 15. Zwracaj uwagę na to, co działa 16. Stosuj wizualizację i wykorzystuj obrazy 7 9 13 19 21 23 27 35 37 39 51 55 59 69 77 87 89 121 131 135 143 151 157 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała 17. Koncentruj się! 18. Wykorzystuj cały mózg 19. Wykorzystuj rytuały i zwyczaje 20. Twórz i wykorzystuj świadomość ciała 21. Ujarzmij agresję 22. Wykorzystuj tłum 23. Osiągnij stały poziom motywacji Część IV: Trenowanie samego siebie 24. Radź sobie ze stresem i wypaleniem 25. Stosuj techniki relaksacyjne 26. Twórz wewnętrzne nagrody 27. Pozbywaj się obezwładniających przekonań 28. Radź sobie z trudnościami Słowniczek Bibliografia 161 165 171 177 181 187 191 195 197 205 211 221 229 237 241 6 Mentalna rozgrzewka Rozdział 4. Mentalna rozgrzewka Obecnie nawet osoby uprawiające sport dla zabawy przed rozpoczę- ciem treningu „rozgrzewają się”. Rozgrzewki mogą być zarówno dość skomplikowane, jak i stosunkowo proste — niektórym wystarcza kilka przysiadów i ćwiczeń rozciągających. Korzyści z rozgrzewania się są tak rozreklamowane, że nawet osoby, które w rzeczywistości w ogóle nie stosują rozgrzewki, miewają z tego powodu wyrzuty sumie- nia. Niektórzy starają się tak bardzo, że nie zapominają nawet o „schło- dzeniu się” po treningu — to wymyślona dość niedawno, przezna- czona dla „niedzielnych sportowców” technika, która zdobywa sobie jednak coraz większe uznanie również wśród profesjonalistów. Kiedy Bob Dwyer był trenerem rugby w klubie Leicester Tiger, zasłynął z tego, że po każdym meczu (zarówno wygranym, jak i przegranym) organi- zował zawodnikom starannie opracowaną sesję „schładzania”. Korzyści z rozgrzewki fizycznej są dobrze znane. Przygotowanie orga- nizmu do tego, co ma nastąpić, ma kluczowe znaczenie dla wysokiego poziomu efektywności od samego początku treningu czy występu. Innym istotnym czynnikiem jest też oczywiście zmniejszenie liczby urazów po skutecznej rozgrzewce. Wiele takich samych korzyści dotyczy rozgrzewki umysłowej. W spo- rcie indywidualnym kluczowe znaczenie ma koncentracja i gotowość dania z siebie wszystkiego od samego początku, wynikająca ze znajo- mości celu, który zamierza się osiągnąć. Jeżeli istnieje określony aspekt gry, nad którym właśnie pracujesz, musisz zwrócić uwagę na sposób 39 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała rozplanowania treningów. Wielu sportowców twierdzi, iż przed sta- nięciem w szranki muszą sobie „wszystko poukładać w głowie”. Po przegranym meczu lub konkursie sportowcy często zauważają też, że „czują, że powinni byli wygrać”, „jakby byli myślami gdzieś indziej” czy też że „nie mogli się skoncentrować” bądź też pozwalali, by za- truwały im umysł problemy i myśli niezwiązane ze sportem. Sally Gunnell mówi o emitowaniu pozytywnych wibracji i wypiera- niu negatywnych. W swojej umysłowej rozgrzewce wykorzystuje również afirmacje. Kiedy w 1993 r. wygrywała mistrzostwa świata, była tak skoncentrowana, że o tym nie wiedziała. W jej karierze stało się to tylko dwukrotnie — zareagowała w ten sposób, ponieważ była całkowicie rozgrzana i skoncentrowana pod względem fizycznym i umysłowym. ⎯ Źródło: program telewizyjny Equinox W sportach zespołowych rozgrzewka umysłowa jest równie ważna, jak fizyczna. Jeżeli jeden członek zespołu nie jest przygotowany tak jak inni, jego kondycja może wpłynąć na ogólną sprawność zespołu. Co gorsza, taki brak formy może spowodować tarcia wewnątrz ze- społu, które na dłuższą metę mogą powodować występowanie pro- blemów z „niezdrową atmosferą”. Kolejny aspekt rozgrzewki umysłowej wiąże się z przeciwnikami. Na wszystkich poziomach zaawansowania zdarza się, iż występujemy przeciwko komuś, kto wie, jak sobie radzimy. Przeciwnik ma zatem dokładne wyobrażenie tego, co uważa za nasze mocne i słabe strony. Może więc z powodzeniem starać się wykorzystywać nasze słabości — zarówno fizyczne, jak i umysłowe — aby osiągnąć zwycięstwo. Najgorsze jest to, że taka taktyka może jeszcze bardziej umocnić nasze ograniczające przekonania na temat posiadanych umiejętności. Jeżeli na przykład przeciwnik uważa, że na początku występu bywasz raczej powolny, może starać się zdominować Cię zaraz po starcie. Jeżeli 40 Mentalna rozgrzewka natomiast sądzi, że masz tendencję do załamywania się pod presją w bliskim starciu, będzie robić wszystko, żeby stworzyć i utrzymywać taką presję. Istnieje zasadnicza różnica między rozgrzewką umysłową a „napala- niem się” (które omówiono w rozdziale 5., „Napal się!”). Rozgrzewka umysłowa jest regularnym, zaplanowanym procesem mającym na celu uzyskanie odpowiedniego nastawienia i skoncentrowanie się na tym, co ważne. W istocie niektórzy sportowcy wydają się posiadać pewnego rodzaju „umysłowy termostat”. Mają ustalone zdanie na temat własnych umiejętności lub kondycji i starają się trzymać takiej opinii. Niekiedy stwierdzają, że radzą sobie lepiej niż „powinni” — na przykład wyprze- dzają tak zwanego lepszego przeciwnika bądź też oddają kilka na- prawdę dobrych uderzeń na polu golfowym. Wówczas nagle włącza się „umysłowy termostat”, a ich wyniki powracają do normalnego po- ziomu. Po wielu powtórzeniach uzyskują dowód na to, że jednak mieli rację, jeżeli chodzi o ocenę własnych zdolności — sformułowali „samospełniającą się przepowiednię”. Ważne jest, by mieć jasność co do tego, co ma się zamiar osiągnąć, tak by można było wybrać najlepsze podejście. Jedna z metod może okazać się konieczna w pracy nad brakiem pewności siebie, podczas gdy inna wymagana jest, by skoncentrować się na określonym aspekcie technicznym sportu. Dzięki ćwiczeniom i gorliwemu poszu- kiwaniu optymalnego połączenia metod uda Ci się stwierdzić, które z technik są najbardziej użyteczne i które najlepiej przydadzą się w trakcie umysłowej rozgrzewki. Określenie „umysłowa rozgrzewka” posiada wiele odcieni znaczenio- wych. Niektóre z nich, o których być może słyszałeś, to: wizualizacja, „próby” mentalne, „próby” poznawcze, prawidłowe ćwiczenie i sa- moorientacja na zwyciężanie. 41 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała Kluczem do procesu rozgrzewki umysłowej jest umiejętność wizuali- zacji lub tworzenia obrazów. Jednym z kluczowych aspektów NLP jest uznanie, iż istoty ludzkie przetwarzają informacje za pośrednic- twem pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, kinestetyki (dotyk, czucie i wra- żenia), zapachu i smaku. W NLP nazywane są one systemami repre- zentacji. System wzrokowy zwykle jest najbardziej dominującym systemem reprezentacji, choć większość sportowców w zróżnicowanym stopniu korzysta z wszystkich pięciu zmysłów. Na przykład umiejętność zoba- czenia w umyśle odwiedzonego w zeszłym roku wakacyjnego kurortu bądź frontu domu, w którym mieszkamy, w momencie, kiedy stara- my się przypomnieć sobie, jak właściwie wygląda, są przykładami wi- zualizacji. Wiele osób twierdzi, że nie potrafi wizualizować, jednak gdy poprosi się je o przypomnienie sobie wspomnianego kurortu czy domu, nie mają z tym najmniejszych problemów. Tak zwanym oso- bom niewizualnym należy zadawać takie pytania, jak: „Jaki kolor miał twój pierwszy samochód?” czy „Ile okien miał salon domu, w któ- rym się wychowywałeś?”. Będą one wówczas w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, posługując się wizualizacją. Niektórzy sportowcy spodziewają się, że ich wizualizacje powinny wyglądać jak proste obrazki pojawiające się na ekranie telewizora (choć w przypadku niektórych osób faktycznie okazują się one wy- starczające). Wizualizacja składa się jednak zwykle z pewnej liczby pojawiających się w umyśle obrazów, z których możemy wybierać te, na których chcemy skupić uwagę. Niektóre osoby muszą trochę po- ćwiczyć tę technikę, jednak większości posługiwanie się nią przycho- dzi bardzo łatwo. Podejście takie umożliwia na przykład wyobrażenie sobie przebiegu meczu jeszcze przed faktyczną rozgrywką, a następnie odtworzenie najważniejszych momentów po zakończonym starciu — obydwa zastosowania okazują się bardzo przydatne dla sportowców. 42 Mentalna rozgrzewka Koncentracja na wizualnych aspektach umysłowej rozgrzewki nie powinna sprawić, że zapomnimy o pozostałych czterech zmysłach. W wielu sportach, takich jak krykiet, tenis czy squash, występuje określony dźwięk, który przekazuje do mózgu określoną informację dotyczącą tego, czy poprzedzająca go czynność została wykonana skutecznie. Na przykład w krykiecie występuje wyraźny, wyjątkowy dźwięk świadczący o tym, że piłka została uderzona w odpowiednim momencie i prawidłowo. Informacja ta jest faktycznie przechowywana w mózgu i stanowi istotny element rozwoju umiejętności umysłowego rozgrzewania się. W wielu sportach, takich jak np. strzelectwo, golf czy badminton, gdzie wymagane jest trzymanie jakiegoś sprzętu, istotne znaczenie dla sportowca ma również sposób odczuwania kontaktu z karabinkiem, kijem czy rakietą. Pływacy mówią często o tym, że „dobrze się czują w tej wodzie”, ponieważ jest to coś, co są w stanie rozpoznać. Greg Louganis, mistrz olimpijski w skokach do wody, zwykł mawiać o tra- fieniu deski we właściwym miejscu, które podobno „wyczuwał”. Jego rozgrzewka umysłowa wiązała się zatem z pewnością z odpowiednimi odczuciami kinestetycznymi. Skuteczna rozgrzewka umysłowa w przypadku tenisisty wymagałaby na przykład, by „zobaczył”, jak prawidłowo odbija piłkę, „usłyszał” to- warzyszący takiemu odbiciu dźwięk i „rozpoznał” uczucie pojawiające się w ramieniu i w reszcie ciała w momencie uderzenia piłki. Efek- tywna rozgrzewka może się nawet wiązać z poczuciem określonego za- pachu występującego wyłącznie na korcie, na którym ma wkrótce zagrać, bądź też poczuciem słodkiego smaku zwycięstwa zamiast go- ryczy porażki. Trzeba pamiętać, że rozgrzewki umysłowe nie mają zastępować przy- gotowania fizycznego. Są to dwa uzupełniające się elementy, które stosowane razem przyczynią się do poprawy osiągnięć. Richard H. Cox 43 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała w swojej książce Sports Psychology: Concepts And Applications stwier- dza jednak, że „ćwiczenia umysłowe są same z siebie bardziej efek- tywne niż całkowity brak ćwiczeń, a w niektórych okolicznościach mogą być równie skuteczne, co ćwiczenia faktycznie wykonywane”. Interesujące jest to, że istnieją dowody potwierdzające, iż im wyższy jest poziom sportowca, tym większe są potencjalne korzyści związane z wizualizacją i rozgrzewką umysłową (Clark 1960). Jedną z przyczyn takiego stanu jest to, że sportowiec „z górnej półki” poświęcił już sporo czasu na przygotowania i ćwiczenia fizyczne, dokładnie poznał techniki fizyczne i wyeliminował złe przyzwyczajenia — techniki umysłowe są wówczas dokładnie tym, czego potrzebuje, by osiągnąć przewagę. Badania Clarka dostępne są od wielu lat, jednak dopiero teraz poświęca im się nieco więcej uwagi. Zanim przejdziemy do przedstawienia kilku konkretnych ćwiczeń, chciałbym omówić jeszcze dwa zagadnienia. Opisywana w tym roz- dziale zdolność wizualizacji w trakcie rozgrzewki umysłowej jest bar- dzo skuteczną umiejętnością, którą można stosować w wielu obszarach przygotowań i ćwiczeń sportowych. Bardzo pomocna okazuje się np. w ćwiczeniu technik relaksacyjnych i obniżaniu poziomu stresu, a także, tak jak wiele technik NLP, jest procesem generatywnym. Jej efekty z czasem stają się zatem coraz bardziej intensywne i coraz łatwiej jest je tworzyć. Zwykle przygotowanie i ćwiczenia fizyczne odbywają się w specjalnie przystosowanym miejscu, z dala od areny, na której faktycznie odby- wać się będzie właściwa impreza. Jeżeli grałeś już na takiej arenie bądź jesteś w stanie wyobrazić sobie ją jeszcze przed występem, bę- dziesz mógł wbudować ją w swoją umysłową rozgrzewkę poprzez stwo- rzenie jej właściwego obrazu w trakcie przygotowań. Ćwiczeniami z zakresu rozgrzewki umysłowej możesz jednak posługiwać się nawet wtedy, gdy nie znasz miejsca zawodów. 44 Mentalna rozgrzewka W trakcie przygotowywania się do rozgrzewki umysłowej weź pod uwagę następujące czynniki: • rzeczywiste wyniki, które chcesz osiągnąć w trakcie imprezy; • swoje propozycje sposobu osiągnięcia tych wyników; • swoje odczucia w stosunku do samego siebie, np. przygotowa- nie fizyczne, świadomość własnego ciała i myśli, uczuć i emocji związanych z imprezą; • to, co czujesz w stosunku do otaczających Cię osób; • to, co czujesz w stosunku do zespołu, do którego należysz; • miejsce, w którym faktycznie odbędzie się impreza. Wykonuj opisane poniżej ćwiczenia w ramach rutynowej rozgrzewki umysłowej. Pomogą Ci one eksperymentować z własnymi zmysłami. Ćwiczenie Ustalanie otoczenia • Znajdź miejsce, w którym będziesz mógł wygodnie usiąść. Nie kładź się, żeby nie zasnąć. Oddychaj głęboko, powoli i re- gularnie. Zamknij oczy. Upewnij się, czy Twoje ciało jest całko- wicie zrelaksowane, a następnie rozpocznij kolejne ćwiczenie… Ćwiczenie • Wyobraź sobie, że siedzisz na plaży, patrząc na morze. Zwróć uwagę na ruch fal. Usłysz dźwięk fal delikatnie muskających brzeg. Poczuj stabilność i fakturę piasku, na którym siedzisz. Poczuj ciepło delikatnie padających na Twoją skórę promieni słońca. 45 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała • Przypomnij sobie twarze osób, które kochasz. Usłysz dźwięk ich głosów. Doświadcz emocji, które w Tobie wywołują. Przy- pomnij sobie ich zapach i smak (jeżeli jest to właściwe!). • Przypomnij sobie ostatni posiłek, który Ci smakował. Wróć do miejsca, w którym go spożywałeś, i bądź tam! Rozkoszuj się smakiem potraw. Przypomnij sobie, jak pachniały. Odtwórz emocje, których doświadczałeś, gdy je jadłeś. Przypomnij so- bie osoby, które tam były. Usłysz dźwięk ich głosów. • Przypomnij sobie prysznic, który ostatnio brałeś. Poczuj dotyk wody. Przypomnij sobie, co czułeś, gdy wycierałeś się ręczni- kiem. Wyobraź sobie zakładanie kolejnych ubrań. Uświadom sobie fakturę każdego z nich. • Przypomnij sobie swój ulubiony utwór muzyczny. Doświadcz emocji, które w Tobie wywołuje. Zobacz obraz, który tworzy. Pozwól umysłowi, by stworzył wszystko, co tylko zechce. • Przypomnij sobie czas, gdy uzyskiwałeś szczególnie dobre re- zultaty — najlepiej w swojej dyscyplinie sportu, jednak może to być cokolwiek, np. prezentacja w pracy, żart, z którego wszyscy się śmieli, czy drobny remont domu. Przeanalizuj naj- lepsze elementy. Odpowiednio wykorzystaj wszystkie pięć zmysłów. • Odkrywaj swoje reakcje pojawiające się w trakcie tego pro- cesu i ciesz się nimi! Dzięki temu ćwiczeniu dowiesz się, co czujesz (a także widzisz i sły- szysz) w trakcie zabawy zmysłami. Kolejne ćwiczenie to charaktery- styczna dla NLP metoda, którą możesz wykorzystać, by rozgrzać się umysłowo przed dowolną imprezą sportową. 46 Mentalna rozgrzewka Aby je wykonać, będziesz musiał poznać stosowane w NLP terminy „asocjacja” i „dysocjacja”. Asocjacja oznacza bycie wewnątrz wła- snych doświadczeń i ciała — patrzenie własnymi oczami. Dysocjacja oznacza bycie poza własnymi doświadczeniami i ciałem — widzimy siebie tak jakby na ekranie i jesteśmy w pewnym sensie wyobcowani, oddzieleni od samych siebie. Umiejętność przełączania się pomiędzy stanem asocjacji i dysocjacji jest bardzo przydatna — większości z nas przychodzi ona całkiem naturalnie. Możesz na przykład poćwiczyć ponowne przeżywanie zróżnicowanych doświadczeń — zarówno szczęśliwych, jak i smut- nych. Sprawdź, czy faktycznie znajdujesz się wewnątrz doświadczenia i patrzysz na nie własnymi oczami (jesteś zasocjowany), czy raczej widzisz, jak przeżywasz dane doświadczenie, tak jakbyś oglądał je na ekranie — albo przynajmniej miał poczucie bycie poza ciałem (jesteś zdysocjowany). Wielu sportowców wykorzystuje asocjację i dysocjację — bądź celo- wo, bądź nieświadomie — aby radzić sobie z przeszłymi zdarzeniami. Jednym ze sposobów radzenia sobie z kiepską kondycją lub kiepskimi wynikami jest patrzenie na nie w stanie zdysocjowanym. Zwykle emocje towarzyszące stanowi zdysocjowanemu mają charakter bar- dziej zdystansowany i bezosobowy — w rezultacie łatwiej jest nam sobie z nimi radzić. Możemy wówczas zdobywać się na spokojniejszą analizę. Podobnie umiejętność przechodzenia w stan zasocjowany, tj. bycia całkowicie „wewnątrz”, bycia całkowicie „dostrojonym” do samego siebie, ma kluczowe znaczenie dla efektywności w każdej dyscyplinie sportu (a także efektywności w ogóle). Umiejętność uzyskiwania pełnej samoświadomości i przejmowania pełnej kontroli nad sobą w momencie, gdy wymagana jest szczytowa efektywność, jest nie- zwykle cenna i z pewnością warto nad nią pracować. 47 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała Ćwiczenie Rozgrzewka umysłowa • Wyobraź sobie, jak wykonujesz wszystkie lub niektóre czynności właściwe dla swojej dyscypliny z niezwykłą precyzją i skuteczno- ścią. Musisz zrobić to w stanie zdysocjowanym. • Obserwuj, jak zajmujesz się uprawianiem swojej dyscypliny lub jej określonego elementu, nad którym chcesz pracować. Przyzwyczaj się do patrzenia na siebie, obserwując to, co robisz dobrze, i zwracając uwagę na kluczowe aspekty wykonywanych czynności. • W momencie, który wyda Ci się stosowny, zaangażuj się w sy- tuację, którą obserwujesz. Stań się w pełni zasocjowany, tzn. znajdź się całkowicie wewnątrz skutecznego „Ciebie”. Uświa- dom sobie wszystkie aspekty związane z dobrym występem, tj. to, jak wygląda, jakie towarzyszą mu dźwięki i jakie odczucia wywołuje zarówno pod względem emocji, jak i wrażeń fizycz- nych. Poczuj sprzęt, którego używasz. Doświadcz nacisku, ja- ki grunt wywiera na Twoje stopy, gdy znajdujesz się w stanie perfekcyjnej koordynacji i równowagi. Cudownie jest móc wiedzieć, jak osiągać dobre rezultaty, i odtwarzać towarzy- szące im wrażenia w stanie w pełni zasocjowanym. Ma się wówczas możliwość bardziej regularnego odtwarzania wysokich poziomów osiągnięć w trakcie rzeczywistych występów. 48 Mentalna rozgrzewka Ćwiczenie Stan świadomości sportowca • Jest to technika, którą często wykorzystuje się w trakcie szko- leń dla menedżerów, aby stworzyć poszerzone poczucie świa- domości. Ma ona zastosowanie głównie w przypadku sportów uprawianych na ograniczonych przestrzeniach, takich jak np. squash, snooker czy tenis, choć można ją stosować również w celu przyzwyczajenia się do nowego lub obcego środowiska bądź też do szatni „gości”. • Stań na jednym końcu kortu, boiska, sali lub hali i skoncen- truj się na konkretnym przedmiocie lub punkcie znajdują- cym się na drugim końcu. Poświęć takiemu przedmiotowi lub punktowi absolutną uwagę. Wybierz punkt znajdujący się nieznacznie powyżej linii wzroku. • Poszerz swój wzrok i świadomość, dostrzegając dwa przeciw- ne narożniki i zwracając uwagę na wszystko, co znajdzie się wówczas w Twoim polu widzenia. Zrób to, w ogóle nie poru- szając głową. • Teraz poszerzaj swoją świadomość, przemieszczając granice pola widzenia w dół ścian, trybun itp. w kierunku siebie. I tym razem zwracaj na wszystko uwagę. Rób to powoli. • Następnie spraw, aby Twoja poszerzona świadomość sięgnęła za Ciebie (nie poruszając głową). Analizuj to, co czujesz, i przy- zwyczajaj się do wrażeń, które odczuwasz w tym stanie. • Powtórz ćwiczenie pięć, sześć razy. Podobnie jak w przypadku wielu innych ćwiczeń opartych na NLP, opis powyższego może wyglądać dziwnie. Może ono również wyda- wać się czasochłonne. Wykonywane „na żywo” okazuje się jednak bardzo łatwe i szybkie, zaś korzyści, zwłaszcza w nowym otoczeniu, są olbrzymie. 49 NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała Wielu sportowców stosuje rozgrzewkę umysłową również w odnie- sieniu do faktycznej, fizycznej rozgrzewki. Innymi słowy, w umyśle ćwiczą przebieg rozgrzewki i towarzyszących jej rytuałów jeszcze przed jej wykonaniem, a zwyczaj taki staje się elementem ich normalnego procesu przygotowywania się (więcej informacji na ten temat w roz- dziale 19., „Wykorzystuj rytuały i zwyczaje”). 50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP zwycięzców. Sportowy trening umysłu i ciała
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: