Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00577 010366 11031902 na godz. na dobę w sumie
NOWE MEDIA pod redakcją Eryka Mistewicza Kwartalnik 5/2013 - ebook/pdf
NOWE MEDIA pod redakcją Eryka Mistewicza Kwartalnik 5/2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3768-0890-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
NOWE MEDIA kwartalnik opinii pod red. Eryka Mistewicza poświęcony skutecznej komunikacji i edukacji, zmianom na rynku mediów, nowym technikom marketingu i Public Relations, procesom selekcji i przyswajania informacji, psychologii poznawczej i wspomagania edukacji w świecie rozproszonej uwagi i natłoku wiadomości.

Najwyższej klasy, renomowani Autorzy porządkują i wskazują trendy i rozwiązania. NOWE MEDIA to pismo referencyjne dla toczących dyskusji o nowoczesnej edukacji, kreatywności i innowacji, marketingu i PR, dziennikarstwie i mediach społecznościowych. Z założenia nie jest pismem o technologiach, lecz o człowieku. W czasie szybko zachodzących zmian – inspirujące!

NOWE MEDIA ukazują się w wersji papierowej, tradycyjnej, oraz w wersjach cyfrowych.

Eryk Mistewicz – konsultant strategii marketingowych tworzący marki firm, miast i ludzi. Budował wolne media w Polsce, tworzył komunikację francuskich marek i challengerów rynku, budował komunikację partii politycznych i liderów sceny publicznej. W wyd. Helion wydał „Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają”, wcześniej był autorem m.in. „Stulecia Polaków 1900-1999” i współautorem „Anatomii władzy”. Ukończył École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers. Jest laureatem t.zw. Polskiego Pulitzera, Nagrody Głównej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej. Kwartalnik opinii „Nowe Media” to jego najnowszy projekt wydawniczy wydawany przez Wydawnictwo Operon we współpracy z ebookpoint.pl i partnerami z Francji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Witamy w Nowych Mediach NOWE MEDIA to człowiek, nie technika. Człowiek jest dla nas najważniejszy. Komputer, smartfon, ekran taki czy inny jest tylko jego narzędziem. To technika powinna się dosto- sowywać do nas, nie odwrotnie. Na cóż terabajty produkowanych danych, jeśli jedynie topimy się w informacyjnym szlamie? Wpierw wiosłujemy przez morze informacji, coraz silniej i sil- niej, lecz w końcu poddajemy się i odcinamy od wszelkich nowych informacji, gdy nie jesteśmy w stanie ich zanalizować, przetworzyć. Jaki to ma sens? NOWE MEDIA to odpowiedzi na najważniejsze pytania w zmieniającym się świecie me- diów, komunikacji, public relations, marketingu, edukacji, kształtowania postaw konsumenc- kich, politycznych, wyborów etycznych. Jednak nie jest to bieg przez nowinki technologiczne, pojawiające się każdego tygodnia gadżety i aplikacje, to raczej poławianie trendów. NOWE MEDIA to trendy dla gospodarki, przedsiębiorstw, edukacji, instytucji publicznych. Wskazywanie, w co warto inwestować, czemu się przypatrywać, co w świecie tym warte jest spróbowania, a co za chwile najpewniej przeminie. NOWE MEDIA to kreatywni autorzy i badania, poszukiwania, tezy – wychodzące ku przy- szłości skutecznej komunikacji. Menedżerowie – praktycy nowych mediów, ale także myślicie- le i badacze, naukowcy, politycy kształtujący przyszłość „społeczeństwa informacji”. Autorzy, w których głos warto się wsłuchać, to oni bowiem często nadają sens i kierunek. We Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Włoszech, Japonii i w Polsce. Ci, którzy oprowadzają po nadchodzącym świecie. NOWE MEDIA to raczej książka niż gazeta. Zbyt często ukazują się na rodzimym rynku książ- ki dotyczące świata nowych mediów zdezaktualizowane już w chwili pojawienia się w księ- garniach. Proces druku, tłumaczenia, trwa zbyt długo. My zaś staramy się wyszukiwać trendy i dawać podstawę do odpowiedzi na pytanie o to, co najważniejsze. Dostarczać swoistą pa- noramę trendów, z których niektóre pojawią się i zdominują polski rynek dopiero za jakiś czas. A dokładnie przez nas omówione dadzą możliwość zastosowania w praktyce – przed innymi. NOWE MEDIA nie wyważają otwartych drzwi, nie proponują rewolucji. Widzimy i wciąż odkrywamy mądrość w pracach kognitywistów okresu międzywojennego, w mitach, arche- typach, badaniach psychologii poznawczej, a nawet tradycji hagady, w marketingu narracyj- nym. Nie fascynują nas błyskotki, ale wiedza i mądrość tych, których zapraszamy na łamy. N O W E M E D I A 5 NOWE MEDIA to projekt zależny wyłącznie od Czytelników. Intelektualnie, politycznie, biznesowo wolny. Niezależny, bez jakichkolwiek blokujących nas zobowiązań. Chętnie wcho- dzimy w firmowe, branżowe czy polityczne spory i zwarcia, przybliżając Czytelnikom mecha- nizmy, dzięki którym mogą łatwiej zwarcia świata nowych mediów zrozumieć, zdeszyfrować, a dzięki wejściu w głąb sporów – mogą nauczyć się wygrywać. NOWE MEDIA wciąż ewoluują. Trudno uznać, że już wiemy, trudno uchwycić stan constans, zahibernowania, uznania, że proces poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów komu- nikacji zakończył się, że nie można wynaleźć czegoś ciekawszego, lepszego, skuteczniejszego. NOWE MEDIA to elita świata poszukiwań, badań, przeprowadzania mediów, szkół, marke- tingowców i PR-owców ze świata 1.0, świata tradycyjnych mediów, wielkoformatowej rekla- my, press-releasów i briefingów prasowych do świata zdywersyfikowanych kanałów informa- cyjnych, mediów indywidualnych, mediów firmowych, budowania kanałów własnych; świata reputacji, referencji, rekomendacji. NOWE MEDIA to także, a może przede wszystkim, ośrodek myśli o świecie skutecznej komunikacji, efektywnego przekazywania informacji, badań nad wpływaniem na podejmo- wanie decyzje konsumenckie czy wyborcze. To oprowadzanie po świecie trendów, myśli i idei. Także praktyczne wspieranie tych, którzy świat ten tworzą lub w świecie tym chcieliby odno- sić sukcesy. NOWE MEDIA to intelektualny fundusz inwestycyjny wskazujący ludzi i rozwiązania. Po- mocny w prowadzeniu biznesu, kształceniu przyszłych kadr, w stawianiu najważniejszych pytań i znajdowaniu odpowiedzi, prowadzeniu własnej skutecznej komunikacji. * * * Czym jest dziś dziennikarstwo? Jak się zmienił ten zawód? Kto i w jakich warunkach go dziś wykonuje? I dla kogo? „Czytelnicy chcą dziś prostoty, a nie prostactwa. Chcą rozumieć, a nie tyl- ko wiedzieć, co się wydarzyło” – to Francesca Borri i jej poruszający tekst „Historia prawdziwa”. „Moja młodość, cokolwiek była warta, wyparowała w chwili, kiedy moją twarz spryskały frag- menty ludzkiego mózgu w Bośni. Miałam tylko 23 lata”. Od tego tekstu zaczynamy to wydanie „Nowych Mediów”. Warto o chwilę refleksji nad tym, co dzieje się dziś z komunikacją masową, jak, w którą stronę ewoluują dziś media, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Warto wczytać się w mocne słowa Francesci Borri w znakomitym przekładzie Małgorzaty A. Rybakowskiej. W tym wydaniu proponujemy duży blok o wartości informacji, jakie zostawiamy o sobie w sie- ci. I rzecz jasna nie chodzi o imię, nazwisko, dane osobowe. Ale o każdy nasz rejestrowany ruch, który bardzo szybko, po kilku tygodniach, miesiącach obecności w sieci jest w stanie wytworzyć wyjątkowo dokładny nasz profil osobowy, konsumencki, polityczny. Po kilku ty- godniach gromadzenia informacji pozostawianych przez nas na stronach sieci bez proble- mu można wytworzyć sterowniki do naszych decyzji. Sprawić, abyśmy kupili taki a nie inny przedmiot, taką a nie inną usługę, zamówili produkt, zagłosowali. 6 N O W E M E D I A W sieci jesteśmy nadzy. Jeśli bowiem pozostawione przez nas dane porównać do zdjęcia, je- steśmy na nim całkowicie bezbronni. Sprawa Edwarda Snowdena ukazała światu działania Amerykanów, prowadzone na niebywa- łą dotąd skalę. Podsłuch elektroniczny, kontrolę wszystkich naszych działań w sieci, kontrolę zdjęć, treści maili, rozmów, emocji i zamówień. Wszystkiego, co czynimy w sieci – bez najmniej- szej nawet formy kontroli. Sprawa Snowdena rozpoczyna wiek XXI, tak jak sprawa Alfreda Dreyfusa rozpoczęła wiek XX – to analogia, którą proponuje filozofka sieci Agata Czarnacka. Konglomerat działań wspólnych państw, służb specjalnych, korporacji, takich jak Google i Face- book prowadzi do odarcia nas z decyzyjności. Po zrozumieniu, jak działamy, na podstawie jakich informacji podejmujemy bądź jesteśmy w stanie podjąć daną decyzję, oddajemy swą wolę w ręce marketerów. Świat reklamy nie będzie już potrzebował atakować nas billboardami, coraz głośniej- szym przekazem reklamowym w telewizji i radiu, banerami wyskakujących okienek w Internecie, jeśli będzie mógł dotrzeć bezpośrednio do poszczególnych mózgów. O tym pisze Michał Kosiński prowadzący w Centrum Psychometrycznym na Uniwersytecie w Cambridge ciekawe badania z po- granicza psychologii Big Data i Internetu. To jedne z najciekawszych badań świata nowych mediów. A państwo? Czy państwo nas chroni, czy też niewiele w świecie nowych mediów, nie podda- jącym się regulacjom, może? Minister Wojciech Wiewiórowski, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pisze o prawie do bycia zapomnianym, do niejako własnoręcznego kształ- towania opowieści o sobie w sieci. Artyści, naukowcy, sportowcy, politycy i dziennikarze szu- kają dziś rzeczników ochrony prywatności. Ten problem będzie nabrzmiewał. Wracamy i wracać będziemy do opublikowanego w 4 wydaniu „Nowych Mediów” „Manifestu XXI” Patricka de Saint-Exupéry’ego i Laurenta Beccarii. W dyskusji, która przetacza się dziś przez europejską elitę dziennikarską, nie zabraknie głosów z Polski. Europa Centralna czy Środkowo-Wschodnia ma swoją specyfikę. Uchwycił ją Vačlav Štétka w ciekawej analizie „Gdy rodzimy biznes inwestuje w media”. Dla lokalnych elit biznesowych media są narzędziem do realizowania celów osobistych – biznesowych i politycznych. „Dziennikarstwo to zaufanie. Niewiele więcej” przypomina Alan D. Mutter. Na rolę zaufania do dziennikarzy, do mediów, zwraca też uwagę w ciekawym tekście, osadzonym w polskich re- aliach, warszawski korespondent „Financial Times”, Jak Cieński. Tytuł jego tekstu: „Wiarygod- ność medium albo jego śmierć”. Szef działu nowych mediów „The New York Timesa” Aron Pilhofer w rozmowie z Jackiem Tacikiem przekonuje, że „właśnie zaczął się jeden z najlepszych momentów w historii dzien- nikarstwa”. Optymistyczna to wizja, prawda? Tego optymizmu poszukujemy, takie też rozwią- zania i kierunki myślenia staramy się przedstawiać i popularyzować. A jak wygląda dziś polskie dziennikarstwo? Z góry, spojrzenie analityczne, z próbą uchwy- cenia miejsca poszczególnych, najbardziej dziś znanych reprezentantów tego zawodu, przed- N O W E M E D I A 7 stawiamy na „Mapie Polskich Mediów”. I pierwszy wniosek po zapoznaniu się z wykresem: nie ma dziennikarzy „po środku”, niezaangażowanych, neutralnych, wyważających odcienie szarości. Albo jest ich – patrząc na pierwszą ligę polskiego dziennikarstwa – już niewielu. O mizerii polskich stacji telewizyjnych pisze praktyk, dziennikarz Polsat News, a wcześniej TVN24, TVP, Marek Kacprzak. Zwraca uwagę na chroniczne niedoinwestowanie kanałów te- lewizyjnych, na pójście polskich stacji telewizyjnych na łatwiznę „obyczajowymi tasiemcami” w rodzaju „mamy Madzi”. Ale też warto przyjrzeć się kiełkującym telewizjom tożsamościo- wym, mocno ideowym, dla widza chcącego w telewizyjnym okienku wizji świata zgodnego z jego światem wartości. Michał Szułdrzyński analizuje fenomen TV Trwam i TV Republika. Najbliższe dziesięć lat to gonitwa za tym, co można by zrobić z telewizorów, w jaki sposób uczynić z nich inteligentny interfejs pomiędzy człowiekiem a światem sieci. Pomysły takie jak Google Glass mogą spowodować istną rewolucję w świecie informacji, a szczególnie filmu – przekonuje S.T. Van Airsdale. Przy okazji proponuję: „Czas na media własne”. Coraz częściej bowiem przychodzi mi budować dla firm, instytucji, samorządów media, dzięki którym skomunikują się oni lepiej ze swoimi klientami czy wyborcami niż poprzez media tradycyjne. Wydatki kierowane do tradycyjnych kanałów komunikacji, do agencji PR i domów mediowych, przestają przekładać się na efekt, na docieranie przez instytucje czy firmy do swoich odbiorców. A więc: twórzmy własne media. Obserwując bardzo uważnie trendy i pomysły świata. „Smartfon to pomost, po którym nadchodzi fundamentalna zmiana produkcji, konsump- cji i znaczenia obrazów” pisze Stephen Mayes. Z kolei o sekretach dobrych aplikacji pisze Marina Lin, jedna z najbardziej znanych i cenionych ekspertek User Experiences. Przemysław Przybylski, rzecznik Lotniska im. F. Chopina opisuje przygodę z własnym ka- nałem komunikacji stworzonym de facto od początku, z Twitterem. Dziś warszawskie lotnisko to bezwzględnie najlepszy brand działający w polskiej przestrzeni Twittera: wspomagający podróżnych, użyteczny, nieinwazyjny. Czego nie można powiedzieć o innych komercyjnych kontach w polskim Twitterze. Ale też coraz częściej pojawia sie – za sprawą choćby takich książek jak „Odłączyłem się” Thierry’ego Crouzeta (omawialiśmy ją szerzej w wydaniu 1) – kwestia cyberuzależnienia. Naukowcy Uniwersytetu w Montrealu przygotowali przewodnik zapobiegania nadmiernemu użytkowaniu Internetu i nowych technologii, zawierający informacje i metody pomocy sobie lub osobom bliskim. To dokument epoki, który warto zauważyć. Blok o kreatywności zaczynamy od rewelacyjnego Simona Sineka z jego radą: „Zaczynaj od Dlaczego”. Przekonuje, że tylko właściwe zadanie pytania – właśnie pytania o „dlaczego” – przybliży nas do sukcesu. Bardzo inspirujący tekst. I oczywiście jak w wielu tekstach o sukce- sach w świecie nowych mediów nie mogło zabraknąć przykładu Apple. Tymczasem Jean-Paul Oury zastanawia się, czy Apple, kreatywna firma nowych mediów, jest w stanie zachować swą pozycję bez Steve’a Jobsa? Wielka jest siła opowieści, którą prezentował Steve Jobs. 8 N O W E M E D I A Ale też warto zapoznać się z podstawami myślenia narracyjnego. Prof. Szewach Weiss pi- sze więc o Hagadzie, jej sile sprawczej, zaś Jan Ołdakowski o narracji w ekspozycji. Muzea narracyjne to także pomysł na edukację i przekazywanie wiedzy w epoce nowych mediów, saturacji, przesycenia informacją. „Po pierwsze, nauka” to z kolei bardzo interesujący tekst prof. Michała Kleibera, prezesa Pol- skiej Akademii Nauk. Z werwą, pomysłem prof. Kleiber przedstawia zamkniętą w całość, twórczą koncepcję rozwoju innowacji w warunkach polskich. Ważny rodzaj manifestu, credo jednego z najbardziej inspirujących Polaków. Zaś Marcin Jakubowski pisze o tym, jak dziś nowe media sprawiają, że możemy uczestniczyć w budowie społecznościowych sieci działa- jących na rzecz nauki. Wystarczy komputer i połączenie z Internetem, by dołączyć choćby do ekscytujących poszukiwań pulsarów. W bloku o kreatywności Marek Staniszewski z tekstem „Cztery wymiary nowych mediów”, a także Chris Brogan i Julien Smith, pionierzy nowych mediów, z myśleniem o wyznaczaniu własnych reguł gry. Agata Czarnacka rozmawia z Richardem Stallmanem, guru wolności w sieci. Także w tym bloku warty uważnej lektury tekst Małgorzaty A. Rybakowskiej o tym, że me- dia społecznościowe, nowe media, to dziś esencja wolności. Swoista klamra wydania nazna- czonego sprawą Snowdena. * * * NOWE MEDIA to projekt Autorów, wydawcy, autorska wizja świata nowych mediów w redaktorskim ujęciu, ale przede wszystkim to projekt Czytelników. To oni, podobnie jak dla Patricka de Saint-Exupéry’ego, współautora „Manifestu XXI”, są dla nas najważniejsi. Dlatego też z wielką uwagą wsłuchujemy się we wszystkie głosy, maile, interakcje w serwi- sach świata nowych mediów. Ale i z uwagą czytamy listy przekazywane tradycyjną pocztą. Zapraszamy do dzielenia się swoimi uwagami, obserwacjami. NOWE MEDIA to słowo, ograniczona do minimum grafika z najlepszą kreską pism opinii w Europie, Fabiena Clairefonda z „Le Figaro”, który ilustruje nasze wydania. Nie będziemy poszukiwali nowoczesności edytorskiej na siłę, nie w tym kierunku upatrujemy dróg rozwoju pisma i towarzyszącego mu Instytutu Nowych Mediów, miejsca konkretnych realizacji, ba- dań, poszukiwań i wspierania najlepszych projektów. NOWE MEDIA to wydanie papierowe, ale równocześnie cyfrowe. Od pierwszego wydania pismo jest dostępne we wszystkich wersjach cyfrowych, dla Kindle, e-booków, smartfonów, w sklepiku książek iTunes Apple oraz w ebookpoint.pl. Łatwo odnaleźć można też nasze ser- wisy na Twitterze (@Nowe_Media), w serwisach Pinterest czy na Facebooku. Także tą drogą zapraszamy do rozmowy, współpracy, wymiany poglądów. Eryk Mistewicz N O W E M E D I A 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NOWE MEDIA pod redakcją Eryka Mistewicza Kwartalnik 5/2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: