Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00818 011290 20240322 na godz. na dobę w sumie
Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu - ebook/pdf
Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 824
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3393-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).

Niniejsza publikacja zawiera artykuły podejmujące analizę problematyki mieszczącej się w zainteresowaniach nauki o polityce. Autorzy rozważają zagadnienia odnoszące się do teorii polityki, myśli społecznej i politycznej, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, polityki lokalnej i regionalnej, polityki społecznej, komunikowania społecznego i politycznego oraz kwestii historycznych. Książka adresowana jest do osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych aspektów politologicznej analizy życia publicznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:13)(cid:156)(cid:146)(cid:191)(cid:144)(cid:138)(cid:561)(cid:147)(cid:158)(cid:139)(cid:146)(cid:149)(cid:142)(cid:158)(cid:156)(cid:163)(cid:152)(cid:160)(cid:138)(cid:561)(cid:152)(cid:281)(cid:138)(cid:155)(cid:152)(cid:160)(cid:138)(cid:151)(cid:138) (cid:18)(cid:155)(cid:152)(cid:143)(cid:142)(cid:156)(cid:152)(cid:155)(cid:152)(cid:160)(cid:146)(cid:561)(cid:15)(cid:138)(cid:155)(cid:148)(cid:152)(cid:160)(cid:146)(cid:561)(cid:4)(cid:138)(cid:155)(cid:138)(cid:218)(cid:156)(cid:148)(cid:146)(cid:142)(cid:150)(cid:158) (cid:153)(cid:152)(cid:141)(cid:561)(cid:155)(cid:142)(cid:141)(cid:138)(cid:148)(cid:140)(cid:147)(cid:173)(cid:561)(cid:151)(cid:138)(cid:158)(cid:148)(cid:152)(cid:160)(cid:173) (cid:3)(cid:151)(cid:151)(cid:162)(cid:561)(cid:5)(cid:163)(cid:162)(cid:268)(cid:561)(cid:146)(cid:561)(cid:21)(cid:142)(cid:139)(cid:138)(cid:156)(cid:157)(cid:146)(cid:138)(cid:151)(cid:138)(cid:561)(cid:13)(cid:158)(cid:139)(cid:138)(cid:156)(cid:138) (cid:25)(cid:162)(cid:141)(cid:138)(cid:160)(cid:151)(cid:146)(cid:140)(cid:157)(cid:160)(cid:152)(cid:561)(cid:23)(cid:151)(cid:146)(cid:160)(cid:142)(cid:155)(cid:156)(cid:162)(cid:157)(cid:142)(cid:157)(cid:158)(cid:561)(cid:103)(cid:149)(cid:173)(cid:156)(cid:148)(cid:146)(cid:142)(cid:144)(cid:152)(cid:561)(cid:522)(cid:561)(cid:13)(cid:138)(cid:157)(cid:152)(cid:160)(cid:146)(cid:140)(cid:142)(cid:561)(cid:364)(cid:362)(cid:363)(cid:370) Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Tomasz Słomka Noty o Autorach WŁodzimierz Banasik, doktor, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Autor licznych artykułów i monografii. Zainteresowania badawcze: problematyka społeczno-gospodarcza samorządu terytorialnego i funkcjonowania gospodarki turystycznej. Andrzej Chodubski , profesor doktor habilitowany, pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autor po- nad 1200 publikacji, w tym m.in. Wstępu do badań politologicznych. Zainteresowania badawcze: metodologia badań politologicznych, przemiany unifikujące i dywersyfi- kujące ład kulturowo-cywilizacyjny, w tym ruchy migracyjne, zbiorowości polonijne. Andrzej Czajowski, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Teorii Poli- tyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: przemiany polityczne na obszarze postsowieckim, polityka jako dziedzina ludzkiej aktywności, polityczność zjawisk społecznych, problematyka władzy, kultury, de- cyzji, działań i konfliktów politycznych. Tomasz Czakon, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Pol- skiego Towarzystwa Filozoficznego. Zainteresowania badawcze: filozofia społeczna, szczególnie problemy wolności, równości, sprawiedliwości oraz koncepcje dobrego społeczeństwa/państwa, a także etyka społeczna i filozofia praktyczna. Krzysztof Czekaj, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pe- dagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Socjologii Stosowanej 810 Noty o Autorach i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii UP. Zainteresowa- nia badawcze: socjologia miasta, socjologia problemów społecznych, kryminolo- gia, polityka społeczna, praca socjalna, planowanie społeczne, socjologia grup dys- pozycyjnych. Katarzyna Czornik, doktor, pracownik w Zakładzie Stosunków Międzynarodo- wych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodo- wych, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, szczególnie polityka USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej, a także terroryzm międzynarodowy i fun- damentalizm islamski, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka zagraniczna Polski. Anna CzyŻ, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dzien- nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: sys- temy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, samorząd terytorialny oraz współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Sylwester Fertacz, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Historii Najnowszej 1918‒1945 Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współinicja- tor i inicjator badań z zakresu słowianofilstwa polskiego w XX wieku, wywózki Górnoślązaków do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 roku oraz Marca 1968 roku w uczelniach śląskich. Redaktor naczelny parametryzowanego czasopisma „Wieki Stare i Nowe” (2010‒2016). Zainteresowania badawcze: słowianofilstwo w XX wie- ku, historia Rosji i ZSRR oraz innych krajów Europy Wschodniej. Marian Gierula, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainte- resowania badawcze: media i dziennikarstwo lokalne w Polsce i na świecie, typolo- gia mediów lokalnych, transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku, transformacja rosyjskiego systemu medialnego oraz krajów byłego ZSRR. RafaŁ Glajcar, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Politycz- nych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu monografii i ar- tykułów, redaktor prac zbiorowych. Zainteresowania badawcze: demokratyczne in- stytucje, systemy wyborcze, konsolidacja demokracji ze szczególnym uwzględnie- niem Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej. PaweŁ Grzywna, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Pol- skiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Nauko- wych. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo zdrowotne i społeczne, polityka zdrowotna oraz zrównoważony rozwój. Noty o Autorach 811 Mateusz Hudzikowski, doktor. Pracę doktorską pt. Europa Środkowa i Wschodnia w opi- niach francuskich ośrodków badawczych, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Barańskiego, obronił na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach w 2013 roku. Zainteresowania badawcze: metodologia badań polityki, teo- ria gier, francuska polityka wewnętrzna i zagraniczna. Jan Iwanek, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwi- niętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Zainteresowania badaw- cze: współczesne systemy polityczne państw demokratycznych, ustrój polityczno- -prawny Hiszpanii, prawo konstytucyjne porównawcze, teoria demokracji, a także międzynarodowe stosunki polityczne USA‒Ameryka Łacińska. Marek Jachimowski, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi- cach. Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UŚ (2008‒2015). Autor teoretycznej koncepcji periodycznej komunikacji medialnej. Współautor całościo- wych badań nad mediami lokalnymi i regionalnymi. Organizator i pierwszy koor- dynator programu ERASMUS na WNS UŚ. Autor i organizator polsko-niemieckich warsztatów dziennikarskich studentów WNS UŚ i studentów dziennikarstwa Uni- wersytetu w Dortmundzie. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych. Krzysztof Janik, doktor, pracownik Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, doktorat z nauk politycznych obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, promotor ponad 100 prac magisterskich. Minister spraw wewnętrznych i administracji (2001‒2004). Przewodni- czący Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004). Zainteresowania badawcze: problema- tyka bezpieczeństwa wewnętrznego, a także funkcjonowanie systemów politycznych. Jerzy Jaskiernia, profesor doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarzą- dzania, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodo- wego Publicznego UJK. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów Państw Członkowskich Rady Europy (FP-AP) oraz marszałek Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Jan Kantyka, profesor doktor habilitowany, pracownik w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni pracownik w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydzia- łu Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej oraz nauk o polityce. Zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, szczególnie dzieje polityczne oraz partie polityczne. 812 Noty o Autorach Zbigniew Kantyka, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycz- nej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Kato- wicach. Zainteresowania badawcze: teoria polityki, historia myśli politycznej i me- todologia badań politycznych. MirosŁaw Karwat, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Filozofii i Teo- rii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Ko- mitetu Nauk Politycznych PAN. Zainteresowania badawcze: metodologiczne pro- blemy nauki o polityce, teoria polityki, zagadnienia kultury politycznej i patologii polityki, socjotechnika. Mariusz KolczyŃski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, kierownik Zakładu Badań nad Zachowaniami Politycznymi INPiDz UŚ. Zainteresowania ba- dawcze: komunikowanie polityczne, marketing polityczny, rywalizacja polityczna. Jerzy KornaŚ, profesor doktor habilitowany, pracownik w Katedrze Nauk Politycz- nych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: współ- czesna myśl polityczna, polska myśl polityczna XIX–XXI wieku, myśl polityczna Na- rodowej Demokracji, elity polityczne II Rzeczypospolitej, system polityczny PRL, transformacja ustrojowa i system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, służba cy- wilna w Polsce, globalizacja a współczesne państwo. Krzsztof Krysieniel, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej, pracownik w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Zamiej- scowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. Członek Team Europe przy Przedstawiciel- stwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: systemy poli- tyczne państw byłej Jugosławii (szczególnie Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja), transformacje ustrojowe w państwach postkomunistycznych. Sebastian Kubas, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Politycz- nych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Katowicach. Autor, współautor i współredaktor książek i artykułów poświęconych systemom politycznym Węgier, Czech i Słowacji, a także Japonii i samorządowi III RP. Zainteresowania badawcze: systemy politycz- ne państw Europy Środkowej, samorząd terytorialny RP, demokracja. BoŻena Kubiczek, doktor, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Kor- czaka w Warszawie. Zainteresowania badawcze: polityka oświatowa, zarządzanie oświatą, doskonalenie kadr oświatowych w zakresie wdrażania zmian makrosyste- mowych, kierowania oświatą, kształtowania kompetencji. Tomasz Kubin, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodo- wych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka- Noty o Autorach 813 towicach. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, szczególnie inte- gracja europejska, m.in.: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE, oraz problematyka dotycząca Białorusi. Joanna Lustig, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek To- warzystwa Inicjatyw Naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, współpraca organów administracji publicznej z podmiotami trzeciego sektora w Polsce, tworzenie, finansowanie oraz działalność podmiotów gospodarki społecznej w Polsce. Alfred Lutrzykowski, profesor doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Ad- ministracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wieloletni pra- cownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor licznych opracowań. Zainteresowania badawcze: problemy samo- rządu terytorialnego w Polsce i w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Krzysztof ŁabędŹ, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatia- num w Krakowie, pracownik w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK. Zainteresowania badawcze: współ- czesny system polityczny Polski, szczególnie rola opozycji politycznej, a także so- cjologia polityki, kultura polityczna i najnowsza historia Polski. Zbigniew Machelski, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania ba- dawcze: teoria demokracji, systemy polityczne, opozycja polityczna i struktury te- rytorialne państwa. Łukasz Makowski, doktor, pracownik w Zakładzie Zarządzania Wydziału Zamiejsco- wego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracę doktorską pt. Kształto- wanie się systemu politycznego Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w procesie demokraty- zacji, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Barańskiego, obronił na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2009 roku. Doradca i tre- ner biznesu. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing i sprzedaż, komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe oraz prawo. Marta Michalczuk-WlizŁo, doktor, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest prawnikiem i politologiem. Promotor pomocniczy w 2 przewodach doktorskich, promotor ponad 100 prac magisterskich. Zainteresowania badawcze: ustrój prawno-konstytucyjny Polski, ustrój polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Marek Migalski, doktor, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był posłem do Parlamentu Europejskie- 814 Noty o Autorach go w latach 2009‒2014 oraz wiceprezesem partii Polska Jest Najważniejsza i Polska Razem. Specjalizował się w tematyce systemów partyjnych. Jest pisarzem oraz ko- mentatorem polityki w mediach ogólnopolskich. Zainteresowania badawcze: teoria demokracji, media oraz kwestie związane z problematyką powstawania i kształto- wania się narodów. Kazimierz Miroszewski, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ, pracownik w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 roku Instytutu Historii UŚ. Zainteresowania badawcze: histo- ria Polski od 1944 roku, szczególnie dzieje Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskie- go, a także funkcjonowanie aparatu represji, obozów pracy przymusowej, obozów radzieckich na ziemiach polskich oraz przemiany społeczno-polityczne na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku. Marian Mitręga, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Polityki Społecznej In- stytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ok. 100 artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej polityki społecz- nej oraz społecznych implikacji transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodar- ki. Zainteresowania badawcze: socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego oraz problem bezrobocia na Górnym Śląsku. MaŁgorzata MyŚliwiec, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Systemów Po- litycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikar- stwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, docent Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Zainteresowania badawcze: problematyka systemów politycz- nych państw basenu Morza Śródziemnego, szczególnie systemy polityczne Hiszpa- nii i Maroka, a także teoria współczesnych nacjonalizmów oraz ugrupowań regio- nalnych i etnoregionalnych w Europie, teoria współczesnej demokracji, problemy administracji publicznej i szeroko pojęta kwestia śląska. Zbigniew Oniszczuk, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Instytutu Nauk Politycznych i Dzien- nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współzałożyciel Polskiego Towa- rzystwa Komunikacji Społecznej, pełniący obecnie obowiązki wiceprezesa (od 2007 roku). Kierownik grantu NCN OPUS 10 poświęconego badaniom nad powiązaniami pomiędzy elitami mediów i polityki w Polsce (od 2016 roku). Członek Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego ‒ Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunika- tionswissenschaft (od 2004 roku). Autor blisko 80 artykułów i rozpraw. Zainteresowa- nia badawcze: funkcjonowanie mediów masowych, ich relacja z systemem politycz- nym, udział mediów w komunikowaniu politycznym i public relations, przemiany w systemie medialnym Polski i innych krajów. Beata Petrecka, doktor, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pań- stwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Zainteresowania badawcze: elity władzy oraz samorząd terytorialny w Polsce. Noty o Autorach 815 BoŻena Pietrzko, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi- cach. Zainteresowania badawcze: zagadnienia samorządu lokalnego i regionalnego oraz problemy współczesnej Rosji i państw powstałych po rozpadzie Związku Ra- dzieckiego. BogusŁawa PodsiadŁo, doktor, pracownik w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Poli- tycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka i europejska w kontekście polskiej myśli politycznej, samorząd terytorialny w Polsce. Jakub PrzewoŹnik, doktor, pracownik Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz rad- ny Miasta Oświęcim. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęci- miu, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Robert Rajczyk, doktor, pracownik w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni- karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendysta Taiwan Fellowship Pro- gramme (2015, 2017). Zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw Euro- py Środkowej i Wschodniej, szczególnie Republiki Mołdawii, Rumunii, Bałkanów oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także komunikacja społeczna i propaganda. Jan RÓg, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Socjologii Organizacji Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad 100 publi- kacji naukowych, w tym monografii, prac zbiorowych i artykułów naukowych. Za- interesowania badawcze: zagadnienia dotyczące socjologii gospodarki, socjologii po- granicza i socjologii społeczności lokalnych. Jerzy Sielski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humani- styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownik w Zakła- dzie Polityki Publicznej Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UJD. Autor ponad 100 prac naukowych. Zainteresowania badawcze: teoria polityki, decydowa- nie polityczne, osobowość polityczna, przywództwo polityczne, współczesne syste- my polityczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania polskiego systemu partyjnego. Alicja StępieŃ-KuczyŃska, profesor doktor habilitowana, kierownik Katedry Sys- temów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Wschod- nioeuropejskich UŁ (ICEER). Redaktor czasopisma „Eastern Review”. Zainteresowa- nia badawcze: procesy transformacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Natalia StępieŃ-Lampa, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Insty- tutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Skarbnik Towarzystwa Inicja- tyw Naukowych. Redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w Zespole Re- 816 Noty o Autorach dakcyjnym czasopisma naukowego ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Zain- teresowania badawcze: problematyka wyrównywania szans edukacyjnych, polityka edukacyjna, zjawisko ubóstwa, w tym jego przestrzenna koncentracja. MieczysŁaw Stolarczyk, profesor doktor habilitowany, wieloletni kierownik Za- kładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dzienni- karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakre- su stosunków międzynarodowych. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Zainteresowania badawcze: problem niemiecki po II wojnie świa- towej, polityka zagraniczna RFN, stosunki polsko-niemieckie, problemy integracji europejskiej, ewolucja systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym, relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe w pozimnowojennej Eu- ropie, polityka zagraniczna RP, miejsce Rosji w polityce bezpieczeństwa Polski oraz stosunki polsko-rosyjskie. Jacek Surzyn, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Myśli Politycznej i Teorii Polityk Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach. Autor pracy Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjo- nistycznej (2014). Zainteresowania badawcze: problematyka filozoficzno-polityczna. Patrycja Szostok-Nowacka, doktor habilitowana, pracownik w Zakładzie Dzien- nikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: psychologia komunikowania oraz ko- munikowanie polityczne, szczególnie komunikowanie lokalne w jego samorządo- wym wydaniu, relacje między komunikowaniem samorządowym a poziomem ak- tywności społeczności lokalnych. Janusz Sztumski, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Socjologii w Gór- nośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Przez wiele lat pracy zawodowej związany był z Uniwersytetem Śląskim. Autor wielu prac naukowych, w tym m.in. Konfliktu społecznego, Elit w procesie transformacji społeczno- -gospodarczej i politycznej Polski, Metodologicznych problemów systemowej analizy społe- czeństwa. Agnieszka Turska-Kawa, doktor habilitowana. Redaktor naczelna czasopisma na- ukowego „Political Preferences”. Delegatka Polski w Management Committee COST Akcji CA15207 „Professionalisation and Social Impact of European Political Science” (2016‒2020). Autorka monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zain- teresowania badawcze: zachowania wyborcze, w szczególności ich psychologiczne determinanty, przywództwo polityczne i kompetencje obywatelskie. Jacek Wojnicki, profesor doktor habilitowany, zastępca dyrektora Instytutu Europe- istyki ds. dydaktycznych i jakości kształcenia na Wydziale Nauk Politycznych i Stu- diów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Wy- działu Nauk Politycznych w Akademii Humanistycznej w Pułtusku (2001‒2012). Noty o Autorach 817 Zainteresowania badawcze: współczesne systemy polityczne, samorządy lokalne i regionalne, szczególnie państw bałkańskich. Waldemar Wojtasik, doktor habilitowany, pracownik w Zakładzie Systemów Po- litycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni- karstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 100 publikacji (w tym 6 monografii), redaktor 16 prac zbiorowych. Jeden z założycieli czasopisma nauko- wego „Political Preferences”. Zainteresowania badawcze: kwestie partycypacji spo- łecznej w różnych wymiarach aktywności (wyborczej, politycznej i ekonomicznej). Zygmunt WoŹniczka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach, kierownik Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska w Za- kładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był także pracownikiem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Katowicach. Zainteresowania badawcze: historia Polski, szczególnie historia Śląska. Sylwester WrÓbel, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Teorii Polity- ki i Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy- tetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakresu teorii polityki, sa- morządu terytorialnego w państwach europejskich. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Zainteresowania badawcze: zagadnienia teorii pań- stwa i prawa oraz samorządu terytorialnego. BoŻena Zasępa, doktor, pracownik w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaintereso- wania badawcze: demografia, demograficzne uwarunkowania polityki społecznej, polityki rodzinnej oraz zabezpieczenie społeczne, szczególnie systemy zabezpiecze- nia emerytalnego. Jacek ZieliŃski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrod- niczo-Humanistycznego w Siedlcach, pracownik Instytutu Nauk Społecznych i Bez- pieczeństwa UPH w Siedlcach. Współprzewodniczący Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Łotwie z zakresu gospodarki i polityki regionalnej. Wykładowca w Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze oraz visiting profesor na Uniwer- sytecie w Tambowie (Rosja). Zainteresowania badawcze: systemy polityczne państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR, szczególnie państwa bałtyckie. Marek Żmigrodzki, profesor doktor habilitowany, rektor Wyższej Szkoły Ekono- mii i Innowacji w Lublinie. Wieloletni kierownik Zakładu Systemów Politycznych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor wielu publikacji. Zainteresowania badawcze: ustrój prawny Polski, system organów ochrony prawnej w Polsce, system sądownictwa powszechnego i administracyjne- go w Polsce, a także zagadnienia związane z transformacją systemów politycznych współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Spis treści   7 Profesor Marek Barański. Szkic biografi czny  11 Bibliografi a publikacji Profesora Marka Barańskiego (wybór) Teoria polityki  27 Zbigniew Kantyka Paradygmat behawioralny we współczesnej politologii. Geneza – krytyka – konsekwencje  40 MirosŁaw Karwat O szarych eminencjach  52 Mateusz Hudzikowski Teoria gier w badaniu polityki na przykładzie gier z naturą Myśl społeczna i polityczna  65 Marek Migalski  77 Krzysztof Czekaj Demokracja – problemy defi nicyjne Od diagnozy problemów społecznych do prognozowania społecznego. Kilka refl eksji ciągle aktualnych w globalnej rzeczywistości społecznej  94 Jan RÓg 108 Krzysztof ŁabędŹ Rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu ładu społecznego Charakterystyka społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce 820 Spis treści 122 MaŁgorzata MyŚliwiec Kilka refl eksji na temat sposobu defi niowania pojęcia „grupy etnicznej” w Europie Środkowej i Wschodniej Martin Heidegger – fi lozofi a, polityka, nazizm Miejsce Aleksieja Nawalnego w opozycji politycznej 134 Jacek Surzyn 143 Andrzej Czajowski Systemy polityczne 157 Waldemar Wojtasik 166 Janusz Sztumski 172 RafaŁ Glajcar Wybory powszechne jako instrument kontroli demokratycznej Elity i superelity w militarnych i paramilitarnych strukturach państwa Wyzwania dla demokracji środkowoeuropejskich w drugiej dekadzie XXI wieku 187 Jerzy Jaskiernia Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) jako podmiot oddziałujący na transformację polityczno-ustrojową w państwach Europy Środkowej i Wschodniej Pieriestrojka ‒ próba reform w ZSRR 199 Alicja StępieŃ-KuczyŃska 210 Łukasz Makowski Kryzys fi nansowy w polityce prezydenta Miedwiediewa a dzisiejsza sytuacja gospodarcza Rosji Demokracja bezpośrednia na szczeblu lokalnym w Rosji Gruzja przed i po rewolucji róż 219 Jacek ZieliŃski 232 BoŻena Pietrzko 252 Jacek Wojnicki 268 Marta Michalczuk-WlizŁo, Marek Żmigrodzki Zawiłe drogi parlamentaryzmu białoruskiego Pojęcie „ustawy” i „aktu normatywnego” w świetle artykułu 79, ustępu 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 283 Agnieszka Turska-Kawa Demotywacyjne aspekty religijności w Polsce. Rozważania w kontekście aktywności społeczno-politycznej obywateli Spis treści 821 299 Krzysztof Krysieniel Pozycja ustrojowa Saboru Bośni i Hercegowiny w świetle Statutu ziemskiego z 1910 roku 310 Sebastian Kubas Komunistyczna Partia Czech i Moraw. Pomiędzy nostalgicznym apelem przeszłości a próbą przedstawienia wizji przyszłości Rząd hiszpański jako prawodawca 321 Jan Iwanek 336 BogusŁawa PodsiadŁo Austria – struktura naczelnych władz państwa oraz system władzy lokalnej Stosunki międzynarodowe 353 MieczysŁaw Stolarczyk Ewolucja supermocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych w pozimnowojennym systemie międzynarodowym 375 Tomasz Kubin Unia Europejska w obliczu reform. Przyszłość UE według Komisji Europejskiej Chiny z perspektywy kultury pokoju 389 Jerzy Sielski 401 Katarzyna Czornik Bliski Wschód w nauce o stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne 415 Krzysztof Janik Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w kontekście relacji zewnętrznych 430 Anna CzyŻ Zjawisko nowego regionalizmu w stosunkach międzynarodowych w Europie Pojęcie rozwoju lokalnego Polityka lokalna i regionalna 445 Sylwester WrÓbel 459 Andrzej Chodubski 472 Zbigniew Machelski Lokalizm a procesy globalizacyjne Polityka publiczna, zarządzanie lokalne, modele samorządu terytorialnego 822 Spis treści 488 Alfred Lutrzykowski Przełomowe momenty batalii o samorząd w Polsce. Trudne lata 1989–1997 504 Natalia StępieŃ-Lampa Samorząd terytorialny wobec głównych zmian w oświacie w latach 1991‒2016 Władze jednostek pomocniczych gminy Otwarte konkursy ofert ‒ przykład współpracy miasta Oświęcimia z organizacjami pozarządowymi 516 Beata Petrecka 525 Jakub PrzewoŹnik Polityka społeczna 539 Joanna Lustig 555 BoŻena Kubiczek 566 BoŻena Zasępa 583 Tomasz Czakon 596 Marian Mitręga 610 PaweŁ Grzywna Działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych w Polsce Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich Zadania gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Jakość kodeksu etycznego fi rmy a instytucja rzecznika do spraw etyki Domy pomocy społecznej w województwie śląskim Dostępność do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w opinii wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich Komunikacyjne aspekty partycypacji społecznej Komunikowanie społeczne i polityczne 627 Patrycja Szostok-Nowacka 642 Marek Jachimowski 664 Zbigniew Oniszczuk 675 Mariusz KolczyŃski Wyzwania nauk społecznych w epoce Internetu Internet jako ważna przestrzeń komunikacji politycznej Marketing polityczny w Polsce na (populistycznym) rozdrożu Spis treści 823 Społeczne aspekty funkcjonowania prasy lokalnej w Rosji 690 Marian Gierula 701 Robert Rajczyk 710 WŁodzimierz Banasik Środki masowego przekazu w Mołdawii Reklama w turystyce – manipulacja czy etyczny przekaz? Kwestie historyczne 725 Jan Kantyka 748 Jerzy KornaŚ Historia a polityka Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki. Refl eksje historyczne i współczesne 766 Kazimierz Miroszewski Obozy pracy przymusowej w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945–1950). Zarys problemu „Zdrada” generała Lucjana Żeligowskiego 779 Sylwester Fertacz 789 Zygmunt WoŹniczka Monte Cassino i Lenino – dwie drogi do wolnej Polski. Wybrane problemy 809 Noty o Autorach Redakcja Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Projekt okładki Emilia Dajnowicz Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Korekta Małgorzata Żak Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3392-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3393-9 (wersja elektroniczna) Więcej o książce Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 51,5. Ark. wyd. 58,5 Papier offset, kl. III, 90 g. Cena 88 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: