Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00536 008451 10741576 na godz. na dobę w sumie
Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych - ebook/pdf
Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 159
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1175-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania nadzoru bankowego w Polsce z perspektywy postępowań sądowych toczonych pomiędzy organem nadzoru bankowego a nadzorowanymi bankami. Rozprawa składa się z dwóch rozdziałów:

Szczególną uwagę poświęcono w pracy dokładnej analizie sądowej kontroli administracji państwa w zakresie nadzoru bankowego. To zagadnienie starano się przedstawić na podstawie analizy ustaw bankowych zarówno z 1989 r., jak i aktualnie obowiązujących. Główny materiał badawczy stanowiło orzecznictwo sądowe (w sprawach nadzorczych), które stworzyło możliwość dotarcia zarówno do stanowiska zajmowanego przez strony sporu, jak i – rozstrzygającego ten spór – sądu. W rozprawie wykorzystano także materiały pochodzące z komisji sejmowych, a dotyczące omawianej problematyki. W pracy podjęto też problem wpływu zmiany ustaw bankowych na praktykę nadzorczą a także wpływu ujawnionych problemów związanych z nadzorem bankowym na aktualne rozwiązania ustawowe. Praca stanowi pierwszą próbę poszukiwań w zakreślonym obszarze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:57) (cid:57) MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MA£GORZATA FRYSZTAK · NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW S¥DOWYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Patrycja Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Konrad Osajda USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (art. 43–48 TWE) Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE Jerzy Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Urszula Drozdowska CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW PACJENTA Izabella Gil SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Tomasz Szanciło FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE www.sklep.beck.pl NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW S¥DOWYCH MA£GORZATA FRYSZTAK Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1175-3 Spis treści Wstęp .......................................................................................................................... . IX Wykaz skrótów ..................................................................................................... . XIII Wykaz orzeczeń sądowych ........................................................................... . XII Wykaz aktów prawnych................................................................................... . XIX Bibliografia ............................................................................................................ . XXI Rozdział I. Rozwój dopuszczalności zaskarżania rozstrzygnięć podejmowanych przez organy nadzoru bankowego w latach 1989–1997 ........................................................... §.1.. Wprowadzenie.......................................................................................... . §.2.. Środki.nadzoru.według.PrBank z 1989 r. ..................................... . §.3.. Analiza.charakteru.prawnego.i.możliwości.zaskarżania. . przed.sądem.rozstrzygnięć.podejmowanych.przez.NBP. . w.ramach.nadzoru.bankowego.(w.świetle. . PrBank z 1989 r.)..................................................................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Zarządzenia.Prezesa.NBP........................................................... . . . . III..Rozstrzygnięcia.o.charakterze.decyzji. administracyjnych........................................................................ . . I..Zalecenia.......................................................................................... . . ..Wniosek.o.ogłoszenie.upadłości............................................. . . I..Podsumowanie.............................................................................. . §.4.. Środki.nadzoru.bankowego.i.możliwość.ich.zaskarżania. . przed.sądem.–.w.świetle.PrBank z 1989 r.,.po.zmianach. . wprowadzonych.ustawą.z.28.12.1989.r........................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Sprzeciw.do.sądu.gospodarczego. . . („sprzeciw.bankowy”)................................................................ . 1.. Charakter.postępowania.wywołanego. sprzeciwem.............................................................................. . 2.. Właściwość.sądu..................................................................... . 3.. Legitymacja............................................................................... . 1 1 5 7 7 9 9 13 15 19 22 22 24 24 28 29  Spis treści 4.. Termin.wniesienia.sprzeciwu........................................... . 5.. Treść.orzeczenia...................................................................... . 6.. Wykonalność.decyzji.zaskarżonych.sprzeciwem. i.zabezpieczenie.sprzeciwu............................................... . . III..Decyzje.objęte.sprzeciwem...................................................... . . I..Zalecenia.......................................................................................... . . ..Podsumowanie.............................................................................. . §.5.. Charakterystyka.zmian.ustawy.–.Kodeks.postępowania. . administracyjnego.w.związku.z.uchwaleniem.ustawy. . z.24.5.1990.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.postępowania. . administracyjnego.................................................................................. . §.6.. Środki.nadzoru.bankowego.i.możliwość.ich.zaskarżania. . przed.sądem.–.w.świetle.PrBank z 1989 r.,.po.zmianach. . wprowadzonych.ustawą.z.14.2.1992.r............................................. . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Ocena.stanu.prawnego.w.zakresie.zaskarżalności. rozstrzygnięć.nadzorczych.po.„małej.nowelizacji”. PrBank z 1989 r............................................................................ . . . §.7... Środki.nadzoru.bankowego.i.możliwość.ich.zaskarżania. . przed.sądem.–.w.świetle.PrBank z 1989 r.,.po.zmianach. . wprowadzonych.ustawą.z.19.12.1992.r........................................... . §.8.. Środki.nadzoru.bankowego.i.możliwość.ich.zaskarżania. . przed.sądem.–.w.świetle.PrBank z 1989 r.,.po.zmianach. . wprowadzonych.BFGU z 1994 r........................................................ . §.9.. Charakterystyka.środków.nadzoru.i.możliwości.ich. . zaskarżenia.przed.sądem.–.w.świetle.PrBank z 1997 r............ . . I..Wprowadzenie............................................................................... . . II..Uchwały.i.zarządzenia................................................................ . . III..Decyzje.administracyjne........................................................... . . I..Wniosek.o.ogłoszenie.upadłości............................................. . . ..Skarga.konstytucyjna.................................................................. . Rozdział II. Orzeczenia w sprawach nadzoru bankowego zapadłe przed sądem gospodarczym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej ........................................................................... §.1.. Wprowadzenie.......................................................................................... . §.2.. Inicjowanie.działalności.bankowej.................................................. . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Tworzenie.banków.w.świetle.PrBank z 1989 r................ . . . 30 30 31 33 35 36 37 39 39 41 42 43 44 44 44 44 49 49 51 51 53 53 56 I Spis treści . III..Utworzenie.banku.i.rozpoczęcie.działalności. bankowej.w.świetle.sporów.sądowych................................ . . I..Wpływ.omówionych.orzeczeń.na.uregulowania. PrBank z 1997 r............................................................................. . §.3.. Skarga.na.bezczynność.......................................................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Skarga.na.bezczynność............................................................... . . . . III..Bezczynność.organu.nadzoru.wobec.banków. komercyjnych.w.świetle.orzeczeń.sądowych.................... . I..Podsumowanie................................................................................... . §.4.. Środki.personalne................................................................................... . I..Wniosek.o.odwołanie.członka.zarządu................................ . . 1.. Zawieszenie.w.czynnościach.i.odwołanie. członka.zarządu.banku.(w.świetle. PrBank z 1989 r.)................................................................... . 2.. Środek.ad personam,.w.świetle.orzecznictwa. sądowego.i.wpływ.tego.orzecznictwa. na.konstrukcję.omawianego.środka.nadzoru. w.ustawach.bankowych.z.1997.r..................................... . II..Kary.nakładane.na.członków.zarządu.banku.................... . . 1.. Kary.pieniężne.nakładane.na.członków. zarządu.banku......................................................................... . 2.. Kara.pieniężna.nałożona.na.członka.zarządu. w.świetle.spraw.sądowych................................................. . §.5.. Zarząd.komisaryczny............................................................................. . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Zarząd.komisaryczny.jako.instytucja.prawa. . . bankowego.w.PrBank z 1989 r............................................... . . III..Zarząd.komisaryczny.w.świetle.sporów.sądowych......... . 1.. Zasadność.wprowadzenia.zarządu. komisarycznego...................................................................... . 2.. Skład.osobowy.zarządu.komisarycznego...................... . 3.. Uprawnienie.organu.banku.do.jego.reprezentacji. przed.sądem.gospodarczym.w.postępowaniu. wywołanym.sprzeciwem.od.decyzji. o.ustanowieniu.zarządu.komisarycznego.................... . 4.. Przedmiot.zaskarżenia.i.dopuszczalność.drogi. sądowej.w.sprawie.ze.sprzeciwu.od.decyzji. o.ustanowieniu.zarządu.komisarycznego.................... . 5.. Zabezpieczenie.sprzeciwu.................................................. . 56 61 62 62 63 65 68 68 68 70 74 76 76 77 78 78 82 86 86 87 87 89 90 II Spis treści . I..Podsumowanie.............................................................................. . 1.. Rozstrzygnięcia.sądu.w.postępowaniu.wywołanym. sprzeciwem.............................................................................. . 2.. Uwagi.na.temat.przesłanek.wprowadzenia. zarządu.komisarycznego..................................................... . . ..Wpływ.orzeczeń.sądu.na.kształt.instytucji. zarządu.komisarycznego.w.PrBank z 1997 r..................... . §.6.. Przejęcie.i.likwidacja.banku............................................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Przejęcie.i.likwidacja.banku.jako.instytucja.prawa. . . 92 92 94 96 98 98 bankowego.w.świetle.PrBank z 1989 r............................... . 100 . III..Przejęcie.i.likwidacja.banków.komercyjnych. w.świetle.sporów.sądowych.................................................... . 1.. Zasadność.stosowania.art..107.PrBank z 1989 r.. 103 przez.organ.nadzoru............................................................. . 104 2.. Kompetencja.organu.nadzoru.do.zastosowania. przejęcia.bądź.likwidacji.banku...................................... . 3.. Uzasadniony.interes.akcjonariuszy.banku.................... . . I..Podsumowanie.............................................................................. . 105 106 107 1.. Likwidacja.banku.w.drodze.sprzedaży. przedsiębiorstwa.bankowego........................................... . 107 2.. Zakres.sądowej.kontroli.decyzji.o.likwidacji. banku.......................................................................................... . 109 3.. Dopuszczalność.wyrokowania.w.sprawie. ze.sprzeciwu,.w.sytuacji.wykonania.czynności. likwidacyjnych.i.zakończenia.likwidacji...................... . 110 . ..Wpływ.wspomnianych.orzeczeń.na.konstrukcję. omawianego.środka.nadzoru.w.PrBank z 1997 r............ . 111 §.7... Orzecznictwo.Trybunału.Sprawiedliwości.w.sprawach. . nadzoru.bankowego............................................................................... . I..Wprowadzenie............................................................................... . II..Orzeczenie.Trybunału.w.sprawie.nadzoru. . . 112 112 bankowego...................................................................................... . 114 . III..Relacje.zagadnienia.będącego.przedmiotem. orzeczenia.z.prawem.polskim................................................. . Zakończenie ........................................................................................................... . Indeks rzeczowy ................................................................................................. . 117 121 125 III Wstęp Nadzór.bankowy.jest.jedną.z.tych.instytucji,.które.charakteryzują.aktualny. polski.porządek.prawny..Zinstytucjonalizowana.forma.monitorowania.i.inge- rencji.w.komercyjną.działalność.bankową.istniała.już.w.Polsce.międzywojen- nej,.jednakże.w.postaci.daleko.odbiegającej.od.jej.obecnego.kształtu..Natomiast. wprowadzony.po.II.wojnie.światowej.system.państwowego.monobanku.spo- wodował.bezzasadność.istnienia.państwowego.nadzoru.bankowego..Instytucja. nadzoru.powróciła.do.systemu.prawnego.w.Polsce.po.zmianach.ustrojowych. w.1989.r..W.tym.czasie.zaczęły.bowiem.pojawiać.się.banki.komercyjne,.gdyż. dotychczasowy.system.monobanku.zastąpiono.systemem.dwupoziomowym.. Zmieniać.zaczęła.się.także.struktura.własnościowa.banków.w.Polsce.oraz.rola. NBP.jako.banku.centralnego. Koncepcja.oddziaływania.państwa.na.newralgiczny.rynek.usług.banko- wych.wynikała.z.koncepcji.oddziaływania.państwa.na.cały.sektor.finansowy.. Instytucja.nadzoru.bankowego.nie.była.jedyną.instytucją.nadzorczą,.jaka.po- jawiła.się.po.1989.r..Zaczęły.pojawiać.się.kolejne.organy.nadzoru.państwowe- go:.nad.giełdą,.systemem.zabezpieczeń.społecznych.i.rynkiem.ubezpieczeń. gospodarczych..Rozwój.takiej.aktywności.państwa.oznaczał.uznanie.doniosło- ści.i.znaczenia.wspomnianych.dziedzin.gospodarki..Jednocześnie.wskazywał. na.konieczność.monitorowania.niedojrzałego.–.i.tym.samym.stwarzającego. pewne.zagrożenia.–.rynku.polskiego.lat.90. Aktywność.państwa.w.zakresie.działalności.bankowej,.w.szczególności. w.płaszczyźnie.monitorowania.banków.komercyjnych.zaczęła.znajdować.od- zwierciedlenie.w.publikacjach.naukowych..Opracowania.z.lat.90.skupiły.się. jednak.przede.wszystkim.na.opisie.stanu.prawnego..Całkowicie.natomiast. poza.zainteresowaniem.nauki.pozostawała.analiza.zagadnienia.funkcjonowa- nia.nadzoru.w.Polsce. Jednocześnie.dotychczasowy.okres.istnienia.tej.instytucji,.nie.tylko.po- zwala,.ale.wręcz.obliguje.do.przyjrzenia.się.efektom.aktywnego.uczestnicze- nia.państwa.w.odniesieniu.do.działalności.bankowej..Tym.bardziej,.że.mimo. upływu.dość.znacznego.czasu.nie.została.wypracowana.stabilna.koncepcja. celu,.zakresu.i.sposobu.takiej.szczególnej.interwencji.państwa.w.gospodar- kę..Na.zmianę.pojawiają.się.idee.rozwoju.nadzoru.nad.wszystkimi.sektorami. rynku.finansowego.oraz.koncepcje.wycofywania.się.państwa.z.nadzorowania. określonych.fragmentów.rynku..Nie.ustają.też.prace.nad.kształtem.instytucji. nadzoru..Zasadnicze.zmiany.po.reaktywowaniu.nadzoru.w.Polsce.poczyniły. IXIX Wstęp zarówno.uchwalona.w.1997.r..ustawa.o.NBP.i.Prawo.bankowe,.jak.i.kolejne. ich.nowelizacje. Celem.pracy.nie.jest.opis.rozwiązań.ustawowych.dotyczących.samej.insty- tucji.nadzoru.bankowego,.ale.przedstawienie.tego.jak.funkcjonują.przyjęte. rozwiązania,.jak.funkcjonuje.organ.nadzoru.i.jak.układa.się.współpraca.ban- ków.komercyjnych.z.państwem.w.dziedzinie.działalności.bankowej..Zadanie. to.realizowane.jest.poprzez.przedstawienie.praktyki.bankowej.prowadzonej. pod.nadzorującym.okiem.państwa.z.perspektywy.sali.sądowej. Podstawowym.źródłem.informacji.dotyczących.zagadnień.praktycznych.są. więc.orzeczenia.zapadłe.w.sprawach.nadzorczych,.głównie.na.skutek.zaskarże- nia.rozstrzygnięć.organu.nadzoru..Dlatego.też.szczególną.uwagę.poświęcono. w.pracy.dokładnej.analizie.jednego.zagadnienia,.a.mianowicie.niezauważanej. dotychczas.w.literaturze.kwestii.rozszerzającej.się.na.przestrzeni.kilkunastu.lat. możliwości.zaskarżania.rozstrzygnięć.organu.nadzoru,.czyli.sądowej.kontroli. administracji.państwa.w.zakresie.nadzoru.bankowego..To.zagadnienie.stara- no.się.przedstawić.na.podstawie.analizy.ustaw.bankowych.zarówno.z.1989.r.,. jak.i.aktualnie.obowiązujących. W.pracy.podjęto.też.problem.wpływu.zmiany.ustaw.bankowych.na.prak- tykę.nadzorczą,.a.także.wpływu.ujawnionych.problemów.związanych.z.nad- zorem.bankowym.na.aktualne.rozwiązania.ustawowe. Praca.stanowi.pierwszą.próbę.poszukiwań.w.zakreślonym.obszarze..Wyniki. prac.podobnych.do.przedstawianej.mogłyby.przyczynić.się.do.znalezienia.roz- wiązań.optymalnych.. Rozprawa.składa.się.z.dwóch.rozdziałów,.podzielonych.na.podrozdziały.. Rozdział.pierwszy.dotyczy.kształtowania.się.rozwoju.sądowej.kontroli.dzia- łalności.nadzorczej,.a.więc.zagadnienia.o.podstawowym.znaczeniu.dla.zain- teresowanych.banków..Rozdział.drugi.podejmuje.problemy.praktyki.nadzor- czej.i.oparty.jest.na.analizie.orzeczeń.zapadłych.w.związku.z.prowadzonymi. sporami.. Bardziej.szczegółowo.układ.i.treść.pracy.przedstawia.się.następująco: Rozdział pierwszy.dotyczy.rozwoju.dopuszczalności.zaskarżania.roz- strzygnięć.nadzorczych..Innymi.słowy,.rozwoju.możliwości.obrony.praw.ban- ku.przed.działaniami.organu.nadzoru,.głównie.związanymi.ze.stosowaniem. środków.nadzoru.. Rozwój.ten.został.przedstawiony.chronologicznie,.od.początku.funkcjo- nowania.nadzoru.państwa.nad.bankami.komercyjnymi,.aż.do.chwili.obecnej.. Uwzględnia.istotne.w.tym.zakresie.zmiany.zarówno.prawa.bankowego,.jak. i.procedury.administracyjnej. W.rozdziale.przedstawiona.została.ewolucja.ochrony.praw.nadzorowa- nego.banku..Począwszy.od.bardzo.karłowatej.ochrony.(bowiem.początkowo. ustawa.przewidywała.jedynie.możliwość.zaskarżenia.jednego.środka.nadzoru,. tzn..odmowy.zgody.na.utworzenie.banku),.aż.do.sytuacji.obecnej,.w.której.do- X Wstęp puszczalne.jest.zaskarżenie.wszystkich.decyzji.administracyjnych.w.sprawach. nadzoru..Wątpliwości.w.tej.kwestii.budziły.jeszcze.do.niedawna.pewne.kon- kretne.postanowienia.ustawy.–.Prawo.bankowe,.wyłączające.jednak.dopusz- czalność.zaskarżenia.niektórych.decyzji.nadzorczych.Komisji. Rozdział drugi.to.prezentacja.problemów.wynikających.z.funkcjonowania. nadzoru.na.podstawie.analizy.zebranych.orzeczeń,.zapadłych.przed.Naczelnym. Sądem.Administracyjnym.i.Sądem.Wojewódzkim.w.Warszawie.(sądem.gospo- darczym),.w.sprawach.z.zakresu.nadzoru.bankowego..Prezentowane.orzecze- nia.zapadały.w.okresie.od.31.1.1989.r..do.30.9.2001.r..Pochodzą.więc.z.czasu. obowiązywania.zarówno.ustaw.bankowych.z.31.1.1989.r.,.jak.też.obecnych,. z.29.8.1997.r..W.większości.są.to.spory.prowadzone.jeszcze.z.NBP.jako.orga- nem.nadzoru.bankowego. Katalog.zaprezentowany.w.pracy.jest.pełny.i.kompletny..Dotarto.do.doku- mentacji.dotyczących.prowadzonych.postępowań.i.wydanych.w.nich.orze- czeń. Problemy.przedstawiono.poprzez.analizę.kolejnych.grup.orzeczeń..Rozdział. składa.się.z.następujących.podrozdziałów: 1). tworzenie.banków; 2). skarga.banku.komercyjnego.na.bezczynność.organu.nadzoru; 3). odwołanie.członka.zarządu.banku; 4). zarząd.komisaryczny; 5). przejęcie.banku; 6). likwidacja.banku. Praca.zawiera.ponadto.wykaz.wykorzystanych.aktów.prawnych,.projektów. aktów.prawnych,.orzeczeń.sądowych.oraz.literatury. Charakter.pracy.i.zamierzone.cele.zdecydowały.o.rodzajach.wykorzysty- wanych.źródeł.i.przyjętych.metodach.badawczych. Wykorzystano.zarówno.literaturę.polsko-,.jak.i.anglojęzyczną,.dotyczącą. prawa.bankowego,.prawa.administracyjnego.materialnego.i.formalnego.oraz. prawa.postępowania.cywilnego. W.rozprawie.wykorzystano.także.materiały.pochodzące.z.komisji.sejmo- wych,.a.dotyczące.omawianej.problematyki..Głównym.jednak.materiałem.ba- dawczym.było.orzecznictwo.sądowe,.które.stworzyło.możliwość.dotarcia.za- równo.do.stanowiska.zajmowanego.przez.strony.sporu,.jak.i.–.rozstrzygającego. ten.spór.–.sądu. XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AMopU ............................ ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 14, poz. 88 ze zm.) BFGU z 1994 r. ................. ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa­ rancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 ze zm.) KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.). KH ........................................ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konstytucja.RP................. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPA....................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admi- nistracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. ze.zm.). KPC....................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywil- nego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.). KSH....................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) NBPU z 1989 r. .............. ustawa z 31.1.1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 22 ze zm.) NBPU z 1997 r.................. ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 ze zm.) NSAU z 1980 r.................. ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Admi­ nistracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks po­ stępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.) NSAU z 1995 r. .............. ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini­ stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) PrBank z 1989 r. ........... ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 4, poz. 21 ze zm.) PrBank z 1997 r............... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) XIIIXIII Wykaz skrótów PrSpółdz z 1982 r............ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze zm.) PrUp ................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) RozSGospU........................ ustawa.z.24.5.1989.r..o.rozpoznawaniu.przez.sądy. spraw.gospodarczych.(Dz.U..Nr.33,.poz..175.ze.zm.). TKU z 1985 r..................... ustawa z 29.4.1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 ze zm.) TKU.z.1997.r...................... ustawa.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. (Dz.U..Nr.102,.poz..643.ze.zm.) ZmPrBankU....................... ustawa.z.28.12.1989.r..o.zmianie.ustaw.Prawo.ban- kowe.i.o.Narodowym.Banku.Polskim.(Dz.U..Nr.74,. poz..439) 2. Organy orzekające NSA....................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA.......................................... Sąd.Administracyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy SN.(7)................................... Sąd.Najwyższy.w.składzie.7.sędziów SW......................................... Sąd.Wojewódzki TK......................................... Trybunał.Konstytucyjny 3. Czasopisma BBank................................... Biuletyn.Bankowy BiK........................................ Bank.i.Kredyt Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw GB......................................... Gazeta.Bankowa Gl........................................... Glosa. GP.......................................... Gazeta.Prawna MoP...................................... Monitor.Prawniczy NE......................................... Nowa.Europa ONSA.................................... Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego OSA....................................... Orzecznictwo.Sądów.Administracyjnych OSN...................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSP....................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA................................ Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażowych. (lata.1957–1989) OTK...................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Pal.......................................... Palestra. XI Wykaz skrótów PB.......................................... Prawo.Bankowe. PBank................................... Przegląd.Bankowy PiP......................................... Państwo.i.Prawo Pr..Gosp............................... Prawo.Gospodarcze PS........................................... Przegląd.Sądowy PUG...................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rzeczp................................. Rzeczpospolita. Wok...................................... Wokanda. 4. Inne art.......................................... artykuł cz........................................... część itd.......................................... i.tak.dalej im.......................................... imienia. KNB...................................... Komisja.Nadzoru.Bankowego m.in....................................... między.innymi nast....................................... następny.(-a,.-e) NBP....................................... Narodowy.Bank.Polski niepubl................................ niepublikowany.(-a,.-e) np.......................................... na.przykład Nr.......................................... numer. pkt......................................... punkt por......................................... porównaj. post....................................... postanowienie. poz........................................ pozycja. r.............................................. rok. red......................................... redakcja s.............................................. strona. t.............................................. tom. t.j............................................ tekst.jednolity tzn......................................... to.znaczy. tzw........................................ tak.zwany.(-a,.-e) uchw..................................... uchwała. ust......................................... ustęp. w.zw..................................... w.związku wyr........................................ wyrok. z............................................. zeszyt. ze.zm.................................... ze.zmianami X Wykaz orzeczeń sądowych Orzeczenie.Trybunału.Sprawiedliwości.w.sprawie Municipality of Hillegom v. Cornelis Hillenius, Court of Justice of the European Communities, Cases before the Court, Luxemburg 1985/10, Case 110/84 Post..NSA.z.26.3.1990.r.,.I.SAB.5/90,.ONSA.1990,.Nr.2–3,.poz..34. Post..NSA.z.27.1.1992.r.,.III.SA.402/91,.niepubl. Post..SN.z.8.5.1992.r.,.III.ARN.29/92,.niepubl. Post..SN.z.20.10.1992.r.,.I.CRN.157/92,.OSN.1993,.Nr.5,.poz..87 Post..NSA.z.11.11.1992.r.,.III.SA.1522/91,.niepubl. Post..NSA.z.12.3.1993.r.,.III.SAB.1–3/93,.niepubl. Post..SA.w.Warszawie.z.4.4.1995.r.,.I.ACz.157/95,.niepubl. Post..SW.w.Warszawie.z.8.7.1994.r.,.XX.GC.2051/93,.niepubl. Post..NSA.z.28.9.1994.r.,.III.SAB.3/94,.niepubl. Post..SA.w.Gdańsku.z.6.10.1994.r.,.I.ACz.785/94,.OSP.1995,.Nr.6,.poz..136.z.glo- są.M. Bączyka Post..SW.w.Warszawie.z.26.5.1995.r.,.XX.GC.211/94,.niepubl. Post..SW.w.Warszawie.z.25.7.1995.r.,.XX.GC.787/95,.niepubl.. Post..NSA.w.Katowicach.z.18.3.1996.r.,.SA/Ka.347/96,.Gl..1997,.Nr.5,.s..29 Post..SW.w.Warszawie.z.21.4.1996.r.,.XX.GC.996/95,.niepubl. Post..SW.w.Warszawie.z.22.4.1996.r.,.XX.GC.415/95,.niepubl. Post..SW.w.Warszawie.z.10.7.1996.r.,.XX.GC.577/95,.niepubl. Post..SW.w.Warszawie.z.19.7.1996.r.,.XX.GC.377/93,.niepubl.. Post..SW.w.Warszawie.z.29.9.1996.r.,.XX.GC.211/96,.niepubl. Post..NSA.z.19.2.1997.r.,.III.SA.1/96,.Gl..1998,.Nr.2,.s..9 Post..SW.w.Warszawie.z.24.12.1997.r.,.XX.GC.194/97,.niepubl.. Post..SA.w.Warszawie.z.13.1.1999.r.,.I.ACa.92/98,.OSA.1999,.Nr.3,.poz..29 Post..SN.z.7.12.1999.r.,.CKN.796/99,.OSN.2000,.Nr.6,.poz..114 Uchw..SN.z.5.2.1988.r.,.III.AZP.1/88,.OSPiKA.1989,.Nr.3,.poz..59 Uchw..TK.z.25.2.1992.r.,.K.3/91,.OTK.1992,.Nr.1,.poz..1 Uchw..SN.z.17.11.1993.r.,.III.CZP.155/93,.OSN.1994,.Nr.6,.poz..127 Uchw..SN.z.22.7.1994.r.,.III.CZP.92/94,.OSN.1995,.Nr.1,.poz..8 Uchw..SN.z.27.4.1995.r.,.III.CZP.51/95,.OSN.1995,.Nr.9,.poz..125 Uchw..SN.z.11.5.1995.r.,.III.CZP.50/95,.OSN.1995,.Nr.9,.poz..129 Uchw..SN.z.27.8.1996.r.,.III.CZP.89/96,.OSN.1996,.Nr.12,.poz..156 Uchw..SN.z.6.9.1996.r.,.III.CZP.99/96,.OSN.1996,.Nr.12,.poz..160 Uchw..SN.z.5.11.1997.r.,.III.CZP.34/97,.OSN.1998,.Nr.4,.poz..105 Uchw..SN.(7).z.30.4.1999.r.,.III.CZP.61/98,.OSN.1999,.Nr.12,.poz..201 Wyr..NSA.z.20.7.1981.r.,.SA.1163/81,.OSPiKA.1982,.Nr.9–10,.poz..169. Wyr..NSA.z.30.7.1982.r.,.SA.547/82,.niepubl. XIIXII Wykaz orzeczeń sądowych Wyr..NSA.z.22.9.1983.r.,.SA/Wr.367/83,.ONSA.1983,.Nr.2,.poz..75 Wyr..SN.z.18.10.1985.r.,.II.CR.320/85,.OSN.1986,.Nr.10,.poz..158 Wyr..NSA.z.4.3.1991.r.,.III.SA.402/91,.niepubl. Wyr..SN.z.29.5.1991.r.,.III.CRN.120/91,.OSN.1992,.Nr.5,.poz..87 Wyr..NSA.z.3.2.1992.r.,.I.SA.1377/91,.OSP.1993,.Nr.10,.poz..205 Wyr..NSA.z.6.8.1992.r.,.III.SA.852/92,.Pr..Gosp..1993,.Nr.1,.s..1 Wyr..SA.w.Łodzi.z.7.3.1994.r.,.I.ACr.21/94,.Wok..1994,.Nr.11,.s..54 Wyr..SN.z.22.7.1994.r.,.III.CZP.92/94,.OSN.1995,.Nr.1,.poz..8 Wyr..NSA.z.28.9.1994.r.,.III.SAB.9/94,.niepubl. Wyr..NSA.z.23.1.1996.r.,.II.SA.1473/94,.ONSA.1997,.Nr.3,.poz..144 Wyr..TK.z.28.5.1996.r.,.W.8/95,.OTK.1996,.Nr.3,.poz..24 Wyr..NSA.w.Katowicach.z.23.9.1996.r.,.SA/Ka.1418/95,.Gl..1997,.Nr.5,.s..30 Wyr..SN.z.5.11.1996.r.,.III.CKN.4/96,.Gl..1997,.Nr.10,.s..5 Wyr..SA.w.Poznaniu.z.12.12.1996.r.,.I.ACr.592/96,.Wok..1997,.Nr.5,.s..46 Wyr..SA.w.Łodzi.z.10.7.1997.r.,.I.ACa.346/97,.OSA.1998,.Nr.5,.poz..20 Wyr..NSA.z.11.2.1998.r.,.III.SA.1067/96,.niepubl. Wyr..SW.w.Warszawie.z.21.4.1998.r.,.XX.GC.996/95,.niepubl.. Wyr..SN.z.1.10.1998.r.,.I.CKN.338/98,.OSN.1999,.Nr.3,.poz..58 Wyr..NSA.z.12.11.1998.r.,.III.SA.962/98,.niepubl. Wyr..TK.z.1.12.1998.r.,.OTK.1998,.Nr.21,.poz..1 Wyr..SA.w.Warszawie.z.12.1.1999.r.,.I.ACa.1011/98,.OSA.1999,.Nr.4,.poz..39 Wyr..NSA.z.14.4.2000.r.,.III.SA.1876/99,.niepubl. XIII Wykaz aktów prawnych Układ.Europejski.ustanawiający.stowarzyszenie.między.Rzecząpospolitą.Polską,. z.jednej.strony,.a.Wspólnotami.Europejskimi.i.ich.Państwami.Członkowskimi,. z.drugiej.strony.z.16.12.1991.r..(Dz.U..z.1994.r..Nr.11,.poz..38.ze.zm.) Ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.) Ustawa.z.28.12.1989.r..o.uporządkowaniu.stosunków.kredytowych.(Dz.U.. Nr.74,.poz..440.ze.zm.) Ustawa.z.24.5.1990.r..o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.postępowania.administracyj- nego.(Dz.U..Nr.34,.poz..201) Ustawa.z.3.2.1993.r..o.restrukturyzacji.finansowej.przedsiębiorstw.i.banków. oraz.o.zmianie.niektórych.ustaw.(Dz.U..Nr.18,.poz..82.ze.zm.) Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) Ustawa.z.24.6.1994.r..o.restrukturyzacji.banków.spółdzielczych.i.Banku. Gospodarki.Żywnościowej.oraz.o.zmianie.niektórych.ustaw.(Dz.U..Nr.80,. poz..369.ze.zm.) Ustawa.z.14.6.1996.r..o.łączeniu.i.grupowaniu.niektórych.banków.w.formie. spółki.akcyjnej.(Dz.U..Nr.90,.poz..406.ze.zm.) Ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) Ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal­ nych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 ze zm.) Ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo­ wymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 ze zm.) Ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 ze zm.) Ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.) Ustawa.z.7.12.2000.r..o.funkcjonowaniu.banków.spółdzielczych,.ich.zrzeszaniu. się.i.bankach.zrzeszających.(Dz.U..Nr.119,.poz..1252.ze.zm.) Ustawa.z.20.7.2000.r..o.ogłaszaniu.aktów.normatywnych.i.niektórych.innych. aktów.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.68,.poz..449.ze.zm.) Ustawa.z.27.7.2002.r..–.Prawo.dewizowe.(Dz.U..Nr.141,.poz..1178.ze.zm.) Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.14.5.1991.r..w.sprawie.wyrażenia.zgody.na. przekształcenie.niektórych.banków.państwowych.w.spółki.akcyjne.(Dz.U.. Nr.45,.poz..196) XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspektywy sporów sądowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: