Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00557 011248 10700457 na godz. na dobę w sumie
Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 549
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4624-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem poświęconym problematyce nadzoru wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na polskim rynku wydawniczym literatury prawniczej. W pracy Autor zaprezentował dostępne dla wspólników instrumenty, umożliwiające nadzór nad spółką z o.o., w szczególności nadzór personalny, nadzór merytoryczny, nadzór indywidualny oraz nadzór realizowany w związku z wykonywaniem praw mniejszości. Publikacja uwzględnia dorobek piśmiennictwa polskiego i obcego, jak również dorobek orzecznictwa sądowego.

Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki, w szczególności do osób zainteresowanych problematyką prawa spółek, jak również służyć może pomocą praktykom, w szczególności : sędziom, arbitrom, radcom prawnym i adwokatom. Godna jest polecenia także dla wspólników oraz członków władz spółek kapitałowych, z uwagi na gruntowne i przejrzyste omówienie zasad wykonywania uprawnień wynikających z kodeksu spółek handlowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIOTR  PINIOR Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR PINIOR • NADZÓR WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl NADZÓR WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIOTR PINIOR WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4623-6 ISBN e-book 978-83-255-4624-3 Moim Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów.........................................................................................................................X III Bibliografia ............................................................................................................................... XVII Uwagi wstępne.........................................................................................................................1 Rozdział I. Pojęcie nadzoru..............................................................................................8 §.1..Uwagi.wstępne........................................................................................................8 §.2..Pojęcie.nadzoru.......................................................................................................9 . I... Pojęcie.nadzoru.na.gruncie.Kodeksu.spółek.handlowych........9 . II... Nadzór.korporacyjny.(corporate governance).a.nadzór. wspólników.w.spółce.z.ograniczoną.odpowiedzialnością....... .III... Pojęcie.nadzoru.w.prawie.administracyjnym................................ §.3..Uprawnienia.nadzorcze.wspólników.spółki.z.ograniczoną. odpowiedzialnością............................................................................................ Rozdział II. Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wybranych systemach prawnych ................. §.1... Niemcy..................................................................................................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Nadzór.personalny.w.spółce................................................................. .III... Nadzór.merytoryczny............................................................................... .IV... Nadzór.indywidualny.wspólników.................................................... . V... Środki.nadzoru.i.kontroli........................................................................ .VI... Nadzór.wynikający.z.praw.mniejszości............................................ .VII... Nadzór.instytucjonalny........................................................................... §.2... Francja...................................................................................................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Nadzór.personalny.w.spółce................................................................. .III... Nadzór.merytoryczny............................................................................... .IV... Nadzór.indywidualny.wspólników.................................................... . V... Nadzór.wynikający.z.praw.mniejszości............................................ .VI... Nadzór.zewnętrzny................................................................................... §.3... Wielka.Brytania.................................................................................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Nadzór.personalny.w.spółce................................................................. .III... Nadzór.merytoryczny.............................................................................. .IV... Nadzór.indywidualny.wspólników.................................................... . V... Nadzór.wynikający.z.praw.mniejszości............................................ .VI... Nadzór.instytucjonalny........................................................................... 13 16 19 23 23 23 24 29 33 34 35 35 36 36 37 40 41 42 43 44 44 45 49 50 51 52 VIIVII Rozdział III. Nadzór personalny wspólników w spółce z o.o. .................... §.1... Prawo.powoływania.i.odwoływania.członków.zarządu...................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... .I I... Prawo.powoływania.członków.zarządu........................................... .III... Skuteczność.powołania.członka.zarządu.a.wpis. w.rejestrze.przedsiębiorców................................................................. .IV... Prawo.odwoływania.członków.zarządu........................................... . V... Prawo.zawieszania.członków.zarządu............................................... §.2... Nadzór.wspólników.w.związku.ze.statusem.członków. zarządu.w.spółce.................................................................................................. . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Stosunek.członkowstwa.w.zarządzie.spółki................................... .III... Zawarcie.z.członkiem.zarządu.dodatkowej.umowy.................... .IV... Ustalanie.wynagrodzenia.dla.członków.zarządu.spółki............ . V... Zakaz.konkurencji.w.trakcie.pełnienia.funkcji............................. .VI... Zakaz.konkurencji.po.ustaniu.pełnienia.funkcji.......................... .VII... Reprezentowanie.spółki.w.stosunkach. z.członkami.zarządu.................................................................................. 1...Cel.regulacji.przepisu.art..210.§.1.KSH........................................ 2...Zakres.przedmiotowy.regulacji.przepisu. art..210.§.1.KSH..................................................................................... 3...Zakres.podmiotowy.przepisu.art..210.KSH............................... 4...Ustanowienie.pełnomocnika.uchwałą.wspólników.............. 5...Umowy.z.członkami.zarządu.w.spółce.w.organizacji............ 6..Skutki.prawne.przekroczenia.wymogu.z.art..210.§.1.KSH... §.3... Udzielenie.absolutorium.członkom.władz.spółki................................... . I... Udzielenie.absolutorium.przez.zgromadzenie.wspólników.... . II... Skutki.udzielenia.(braku.udzielenia).absolutorium..................... .III... Dopuszczalność.zaskarżenia.uchwały.w.przedmiocie. absolutorium................................................................................................ §.4... Środki.nadzoru.personalnego.o.charakterze.represyjnym................. . I... Kolektywne.środki.nadzoru.personalnego. o.charakterze.represyjnym.................................................................... 1...Uwagi.wstępne...................................................................................... 2...Podjęcie.uchwały.przez.wspólników........................................... 3...Skutki.braku.podjęcia.uchwały.w.przedmiocie. 53 53 53 54 65 69 78 81 81 81 91 99 103 111 116 116 119 124 130 135 137 144 144 148 158 164 164 164 165 dochodzenia.roszczeń........................................................................ 173 . II... Indywidualne.środki.nadzoru.personalnego.o.charakterze. represyjnym.(actio pro socio)............................................................... 1...Zagadnienia.wstępne.......................................................................... 2...Przesłanki.wytoczenia.powództwa.............................................. Rozdział IV. Nadzór merytoryczny wspólników w spółce............................ §.1... Wyrażanie.zgody.na.dokonywanie.czynności.przez.zarząd.spółki.. . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Podjęcie.uchwały.wyrażającej.zgodę.na.dokonanie. 177 177 179 187 187 187 przez.spółkę.czynności.prawnej.......................................................... 192 VIII Spis treści .III... Skutki.braku.zgody.wspólników.na.dokonanie.czynności. prawnej.wynikającej.z.ustawy.............................................................. .IV... Zgoda.wspólników.na.zawarcie.umowy.przedwstępnej........... . V... Zgoda.wspólników.na.dokonanie.czynności.prawnej,. wynikająca.z.umowy.spółki................................................................... §.2... Obowiązek.uzyskania.zgody.wspólników.wynikający.z.ustawy...... . I... Zbycie.i.wydzierżawienie.przedsiębiorstwa.lub.jego. zorganizowanej.części.oraz.ustanowienie.na.nich. ograniczonego.prawa.rzeczowego..................................................... 1...Zagadnienia.ogólne............................................................................. 2...Przedmiot.regulacji............................................................................. 3...Podjęcie.uchwały.przez.wspólników........................................... . II... Nabycie.i.zbycie.nieruchomości,.użytkowania.wieczystego. lub.udziału.w.nieruchomości................................................................ 1...Zagadnienia.ogólne............................................................................. 2...Uchwała.wspólników.......................................................................... .III... Nabycie.środków.trwałych.przed.upływem.dwóch.lat. od.zarejestrowaniu.spółki...................................................................... .IV... Zgoda.na.dokonywanie.czynności.z.członkami.władz.spółki. na.podstawie.przepisu.art..15.KSH..................................................... 1...Cel.regulacji.przepisu.art..15.KSH................................................. 2...Zakres.podmiotowy.regulacji.przepisu.art..15.KSH............... 3...Zakres.przedmiotowy.przepisu.art..15.KSH.............................. 4...Tryb.podjęcia.uchwały.przez.wspólników.i.zawarcie. 194 204 207 211 211 211 212 219 220 220 221 225 229 229 231 234 umowy...................................................................................................... 238 . V... Rozporządzanie.prawem.lub.zaciągnięcie. zobowiązania.o.wartości.przekraczającej.dwukrotność. kapitału.zakładowego............................................................................... 1...Cel.regulacji............................................................................................ 2...Przedmiot.regulacji.art..230.KSH................................................... 3...Zasady.dotyczące.udzielania.zgody.przez.wspólników. 240 240 243 i.skutki.braku.zgody............................................................................ 247 §.3... Kompetencje.nadzorcze.wspólników.związane.z.zamknięciem. roku.obrotowego................................................................................................. . I... Zatwierdzenie.sprawozdania.finansowego.i.sprawozdania. 251 z.działalności.spółki.................................................................................. 251 . II... Dysponowanie.zyskiem.spółki.jako.instrument.nadzoru. nad.majątkiem.spółki............................................................................... 1...Uwagi.wstępne...................................................................................... 2...Podział.zysku.......................................................................................... 3...Umowna.modyfikacja.zasad.podziału.zysku............................. §.4... Wydawanie.wiążących.poleceń.zarządowi............................................... . I... Uwagi.ogólne............................................................................................... . II... Analiza.stanowiska.doktryny.w.przedmiocie.wydawania. 262 262 263 267 271 271 wiążących.poleceń.przez.zgromadzenie.spółki.kapitałowej.... 273 .III... Zakres.kompetencji.zgromadzenia.wspólników. a.obowiązek.stosowania.się.zarządu.do.uchwał.wspólników.... 285 IX Spis treści .IV... Wiążące.polecenia.wspólników.a.odpowiedzialność. członków.zarządu...................................................................................... 290 §.5... Wydawanie.wiążących.poleceń.a.obowiązek.lojalności. wspólników.i.interes.spółki............................................................................ . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Obowiązek.lojalności.wspólników.spółek.kapitałowych.......... .III... Obowiązek.lojalności.a.pojęcie.interesu.spółki............................ Rozdział V. Nadzór indywidualny wspólników................................................... §.1... Uwagi.wstępne..................................................................................................... §.2... Charakter.prawny.prawa.indywidualnej.kontroli.................................. §.3... Zakres.prawa.indywidualnej.kontroli......................................................... §.4... Realizacja.prawa.indywidualnej.kontroli................................................... §.5... Wykonywanie.prawa.kontroli.przez.wspólników. „instytucjonalnych”............................................................................................ §.6... Odmowa.zarządu.realizacji.prawa.indywidualnej.kontroli................ §.7... Żądanie.rozstrzygnięcia.uchwałą.wspólników.kwestii. dopuszczalności.realizacji.prawa.indywidualnej.kontroli.................. §.8... Prawo.złożenia.wniosku.do.sądu.rejestrowego....................................... §.9... Nadużywanie.prawa.indywidualnej.kontroli........................................... §.10...Wyłączenie.albo.ograniczenie.prawa.indywidualnej.kontroli.......... §.11...Umowne.rozszerzenie.prawa.indywidualnej.kontroli.......................... §.12...Odpowiedzialność.członków.zarządu.w.związku.z.realizacją. prawa.indywidualnej.kontroli........................................................................ §.13...Prawo.indywidualnej.kontroli.a.ochrona.danych.osobowych.......... §.14...Prawo.indywidualnej.kontroli.a.ochrona.tajemnicy. 295 295 296 309 321 321 322 324 328 338 343 347 351 353 355 361 363 364 przedsiębiorstwa................................................................................................. 365 Rozdział VI. Nadzór wspólników związany z realizacją praw mniejszości...................................................................................................................... §.1... Prawo.żądania.wyznaczenia.biegłego.rewidenta................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Charakter.prawny.uprawnienia.do.żądania.wyznaczenia. biegłego.rewidenta.................................................................................... .III... Zasady.wyznaczania.biegłego.rewidenta......................................... .IV... Obowiązki.członków.władz.spółki.w.stosunku. do.biegłego.rewidenta............................................................................. . V... Sprawozdanie.biegłego.rewidenta.i.koszty.badania.................... .VI... Odpowiedzialność.członków.władz.spółki.oraz.biegłych........ §.2... Prawo.żądania.zwołania.zgromadzenia.wspólników............................ . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Wniosek.wspólników.mniejszościowych.o.zwołanie. 368 368 368 371 374 378 380 384 386 386 zgromadzenia.wspólników.................................................................... 387 .III... Upoważnienie.sądu.rejestrowego.do.zwołania. zgromadzenia.wspólników.................................................................... .IV... Uzupełnianie.porządku.obrad.............................................................. 396 402 X Spis treści Spis treści Rozdział VII. Nadzór instytucjonalny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością................................................................................................... §.1... Ustanowienie.organów.nadzoru................................................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Obowiązek.ustanowienia.organu.nadzoru...................................... .III... Powoływanie.organów.nadzoru.......................................................... .IV... Członkowstwo.w.organie.nadzoru.a.zawarcie.dodatkowej. umowy.ze.spółką........................................................................................ . V... Ustalanie.wynagrodzenia.dla.członków.organu.nadzoru.......... .VI... Odwołanie.członków.organów.nadzoru.przez. zgromadzenie.wspólników.................................................................... §.2... Kompetencje.rady.nadzorczej........................................................................ . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Stały.nadzór.nad.działalnością.spółki................................................ .III... Pozostałe.ustawowe.uprawnienia.rady.nadzorczej...................... .IV... Zakaz.wydawania.wiążących.poleceń.zarządowi......................... . V... Umowne.rozszerzenie.uprawnień.rady.nadzorczej..................... 1...Uwagi.wstępne...................................................................................... 2...Prawo.wyrażania.zgody.na.dokonanie.określonych. w.umowie.czynności.......................................................................... 3...Prawo.zawieszania.członków.zarządu......................................... 4...Prawo.powoływania.i.odwoływania.członków.zarządu...... §.3... Kompetencje.komisji.rewizyjnej................................................................... . I... Uwagi.wstępne........................................................................................... . II... Ustawowe.kompetencje.komisji.rewizyjnej.................................... .III... Umowne.rozszerzenie.kompetencji.komisji.rewizyjnej............. Uwagi końcowe........................................................................................................................ Indeks rzeczowy..................................................................................................................... 405 405 405 407 414 420 422 424 427 427 427 433 436 438 438 440 445 449 451 451 452 456 459 487 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AktG �������������������������������������������� Aktiengesetz z 6�9�1965 r� – niemiecka ustawa o spółce BGB ���������������������������������������������� Bürgerliches Gesetzbuch z 18�8�1996 r� – niemiecki ko- akcyjnej (BGBl� I, s� 1089) deks cywilny (RGB, s� 1195) CA ������������������������������������������������� Companies Act z 8�11�2006 r� [Office of Public Sector Information, Public Act (2006 c� 46)] CC �������������������������������������������������� Code de Commerse – ustawa Nr 66–537 z 24�7�1996 r� – francuski kodeks handlowy GmbHG �������������������������������������� Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung z 20�4�1892 r� – niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (RGBl, s� 477 mit Änderungen) GospKomU �������������������������������� ustawa z 20�12�1996 r� o gospodarce komunalnej (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 45, poz� 236 ze zm�) KC �������������������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (Dz�U� Nr 16, poz� 93 ze zm�) KomPrywU �������������������������������� ustawa z 30�8�1996 r� o komercjalizacji i prywatyzacji (t�j� KPC ����������������������������������������������� ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilne- Dz�U� z 2002 r� Nr 171, poz� 1397 ze zm�) go (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) KRSU �������������������������������������������� ustawa z 20�8�1997 r� o Krajowym Rejestrze Sądowym (t�j� Dz�U� z 2007 r� Nr 168, poz� 1186 ze zm�) KSH ����������������������������������������������� ustawa z 15�9�2000 r� – Kodeks spółek handlowych (Dz�U� Nr 94, poz� 1037 ze zm�) RachU ������������������������������������������ ustawa z 29�9�1994 r� o rachunkowości (t�j� Dz�U� z 2009 r� Nr 152, poz� 1223 ze zm�) SamGU ����������������������������������������� ustawa z 8�3�1990 r� o samorządzie gminnym (t�j� Dz�U� z 2001 r� Nr 142, poz� 1591 ze zm�) SamPU ������������������������������������������ ustawa z 5�6�1998 r� o samorządzie powiatowym (t�j� Dz�U� z 2001 r� Nr 142, poz� 1592 ze zm�) SamWU ���������������������������������������� ustawa z 5�6�1998 r� o samorządzie województwa (t�j� Dz�U� z 2001 r� Nr 142, poz� 1590 ze zm�) SDGU ������������������������������������������� ustawa z 2�7�2004 r� o swobodzie działalności gospodar- czej (t�j� Dz�U� z 2010 r� Nr 220, poz� 1447 ze zm�) ZNKU ������������������������������������������� ustawa z 16�4�1993 r� o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (t�j� Dz�U� z 2003 r� Nr 153, poz� 1503 ze zm�) XIIIXIII 2. Publikatory i czasopisma Biul..SN.......................................... Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U................................................ Dziennik.Ustaw GSP................................................. Gdańskie.Studia.Prawnicze KPP................................................. Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP................................................. Monitor.Prawniczy MoPod............................................ Monitor.Podatkowy MoPr............................................... Monitor.Prawa.Pracy NP................................................... Nowe.Prawo OSA.................................................. Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSN................................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNC............................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna OSNCP........................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izby.Cywilnej,.Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych.i.Spraw.Publicznych. OSP.................................................. Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażowych OTK-A............................................. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.Zbiór.Urzę- dowy.seria.A.(wyroki.i.postanowienia.merytoryczne) Pr..Pracy........................................ Prawo.Pracy PB..................................................... Prawo.Bankowe PiP.................................................... Państwo.i.Prawo. PPH.................................................. Przegląd.Prawa.Handlowego Pr..Sp............................................... Prawo.Spółek Prz..Sąd........................................... Przegląd.Sądowy R..Pr................................................ Radca.Prawny Rej................................................... Rejent RPEiS.............................................. Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny Zb..O............................................... Zbiór.Orzecznictwa 3. Organy i instytucje NSA................................................. Naczelny.Sąd.Administracyjny SA..................................................... Sąd.Apelacyjny SN..................................................... Sąd.Najwyższy WSA................................................. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 4. Inne art..................................................... artykuł KRS.................................................. Krajowy.Rejestr.Sądowy m.in.................................................. między.innymi. n........................................................ następny.(-a,.-e) XIV Wykaz skrótów niepubl........................................... niepublikowane Nr..................................................... numer pkt.................................................... punkt poz................................................... pozycja r......................................................... s......................................................... t......................................................... t.j...................................................... ust..................................................... ustęp z........................................................ zeszyt ze.zm............................................... ze.zmianami rok strona tom tekst.jednolity XV Wykaz skrótów Bibliografia Adamus R.,.Odwołanie.członka.zarządu.spółki.z.o.o.,.Prawo.Spółek.2010,.Nr.9 Adamus R.,.Problem.dopuszczalności.powołania.członka.zarządu.spółki.z.o.o..na.czas. nieokreślony,.MoPr..2005,.Nr.12 Allerhand M.,.Kodeks.handlowy..Komentarz,.t..I,.Spółka.jawna..Spółka.komandytowa,. Lwów.1935,.reprint.Bielsko-Biała.1991 Allerhand M.,.Kodeks.handlowy..Komentarz,.t..II,.Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzial- nością,.Lwów.1935,.reprint.Bielsko.Biała.1991 Allerhand M.,.Kodeks.handlowy..Komentarz,.t..III,.Spółka.akcyjna,.Lwów.1935,.reprint. Bielsko.Biała.1991 Altmeppen H.,.Roth G.H.,.Gesetz.betreffend.die.Gesellschaften.mit.beschränkter.Haftung.. Kommentar,.6..Aufl.,.München.2009 Ambroziewicz A.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.23.3.1999.r..(II.CKN.24/98),.PiP.2000,.Nr.7 Andenas M.,.Wooldridge F.,.European.Comparative.Company.Law,.Cambridge.2009 Antoszek P.,.Charakter.prawny.uchwały.walnego.zgromadzenia.spółdzielni,.Glosa.2006,. Nr.3 Antoszek P.,.Charakter.prawny.uchwał.zgromadzeń.spółek.kapitałowych.zezwalających. na.dokonanie.czynności.prawnych.przez.spółkę,.PPH.2006,.Nr.7 Antoszek P.,.Cywilnoprawny.charakter.uchwał.wspólników.spółek.kapitałowych,.War- szawa.2009. Antoszek P.,.Dopuszczalność.uchylenia.się.od.skutków.prawnych.wadliwego.aktu.gło- sowania.wspólnika.spółki.kapitałowej,.Prawo.Spółek.2005,.Nr.11 Babiarz P.,.Zaciągnięcie.kredytu.przez.spółkę.z.o.o.,.MoP.2001,.Nr.13 Bajor B.,.Jednoosobowa.spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.w.świetle.prawa. handlowego,.Warszawa.2002 Banaszczyk Z.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.17.4.2009.r.,.III.CSK.304/08,.Pal..2011,.Nr.1–2 Bar L.,.Położenie.prawne.przedsiębiorstwa.państwowego.w.sferze.prawa.administra- cyjnego,.Warszawa.1968 Barczak-Oplustil A.,.Oplustil K.,.Spółki.kapitałowe.w.stadium.organizacji,.Warszawa.2002. Barczak M.,.Konsekwencje.czynności.prawnych.dokonanych.przez.rzekomego.pełno- mocnika.(art..103–104.KC),.Prawo.Spółek.2006,.Nr.12 Barczak M.,.Kurator.ustanowiony.na.podstawie.art..42.KC,.Prawo.Spółek.2010,.Nr.2 Barczak M.,.Obowiązek.starannego.działania.zarządu.spółki.kapitałowej.w.postępowaniu. podatkowym,.Prawo.Spółek.2008,.Nr.2 Barczak M.,.Powództwo.o.naprawienie.szkody.wyrządzonej.spółce.z.o.o.,.Prawo.Spółek. 2006,.Nr.7–8 Barczak A.,.Barczak M.,.Działanie.na.szkodę.spółki.–.zagadnienia.wybrane,.Prawo. Spółek.2008,.Nr.7–8 Barzycka- Banaszczyk M.,.Kodeks.pracy..Komentarz,.Warszawa.2004 XVIIXVII Baumbach A.,.Hueck A..(red.),.Gesetz.betreffend.die.Gesellschaften.mit.beschränkter. Haftung..19..Aufl.,.München.2010 Bednarek M.,.Przedsiębiorstwo.jako.przedmiot.czynności.prawnych.–.spory.doktrynalne. z.perspektywy.praktyki.obrotu,.Studia.Prawnicze.2009,.z..3. Behrens P.,.Die.Gesellschaft.mit.beschränkter.Haftung.im.internationalen.und.europäis- chen.Recht,.2..Aufl.,.Berlin–New.York.1997 Bełczącki R.M.,.Przedsiębiorstwo.jako.przedmiot.obrotu.w.polskim.i.niemieckim.prawie. prywatnym,.Rej..2010,.Nr.1 Bielecki M.,.Dopuszczalność.zawierania.umów.pomiędzy.członkiem.rady.nadzorczej. a.spółką.kapitałową,.MoP.2007,.Nr.14 Bielecki M.,.Kurator.w.spółce.kapitałowej,.Prawo.Spółek.2007,.Nr.10 Bielecki M.,.Ograniczenia.prokury,.MoP.2007,.Nr.1 Bielecki M.,. Podstawowe.przejawy. obowiązywania.zasady. lojalności,.Prawo. Spółek. 2005,.Nr.4 Bielecki M.,.Problematyka.podejmowania.uchwał.rady.nadzorczej.spółki.z.o.o.,.Prawo. Spółek.2007,.Nr.2 Bielecki M.,.Relacje.pomiędzy.spółką.z.o.o..a.jej.likwidatorem,.Prawo.Spółek.2007,.Nr.9 Bielecki M.,.Uprawnienia.kontrolno-nadzorcze.wspólników.w.spółce.z.ograniczoną. odpowiedzialnością,.Prawo.Spółek.2005,.Nr.7–8 Bielecki M.,.Zagadnienia.związane.z.reprezentacją.spółki.z.o.o..w.umowach.z.członkami. zarządu,.R..Pr..2002,.Nr.2 Bielecki M.,.Zakaz.dyskryminacji.i.zasada.równości.a.przywileje.osobiste.i.udziałowe. w.spółce.z.o.o.,.Prawo.Spółek.2005,.Nr.11 Bielecki M.,.Zakaz.łączenia.funkcji.w.spółkach.kapitałowych.według.KSH,.Prawo.Spółek. 2006,.Nr.6 Bielecki M.,.Zasada.kolegialnej.reprezentacji.spółki.akcyjnej.przez.radę.nadzorczą.w.umo- wach.z.członkami.zarządu,.PPH.2005,.Nr.3 Bielski P.,.Dopuszczalność.zastosowania.art..554.KC.do.nabywcy.zorganizowanej.części. przedsiębiorstwa..Glosa.do.wyroku.SN.z.15.11.2005.r..(V.CK.381/05),.Prawo.Spółek. 2007,.Nr.1 Bielski P.,.Pojęcie.przedsiębiorcy.w.systemie.prawa.polskiego.(zagadnienia.konstruk- cyjne),.Gdańsk.2005 Bielski P.,.Wymóg.podjęcia.uchwały.walnego.zgromadzenia.spółki.akcyjnej.w.sprawie. ustanowienia.ograniczonego.prawa.rzeczowego.na.przedsiębiorstwie.lub.jego.zor- ganizowanej.części,.Glosa.do.post..SN.z.16.2.2005.r..(IV.CK.555/04),.Prawo.Spółek. 2006,.Nr.4 Bieluk J.,.Pawlak K.,.Zasady.wykonywania.czynności.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy. w.spółkach.kapitałowych,.Prawo.Spółek.2001,.Nr.2 Bieniak J.,.Bieniak M.,.Spółka.akcyjna..Komentarz,.Warszawa.2005. Bieniak J.,.Bieniak M.,.Nita -Jagielski G.,.Oplustil K.,.Pabis R.,.Rachwał A.,.Spyra M.,. Suliński G.,.Tofel M.,.Zawłocki R.,.[w:].Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,. Warszawa.2011. Bieniek-Koronkiewicz E.,.Sieńczyło-Chlabicz J.,.Skutki.wpisu.do.Krajowego.Rejestru. Sądowego,.Glosa.2002,.Nr.8 Bieniek G..(red.),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego..Zobowiązania,.t..2,.wyd..7,.War- szawa.2007. Bieniek G.,.Problematyka.gospodarcza.w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego,.Glosa.1997,. Nr.11 XVIII Bibliografia Bieniek G.,.Brol J.,.Ustawa.o.komercjalizacji.i.prywatyzacji.przedsiębiorstw.państwo- wych..Komentarz,.Warszawa.1997. Bieżuński P.,.Aport.przedsiębiorstwa.do.spółki.prawa.handlowego.–.zagadnienia.wy- brane,.Prawo.Spółek.2009,.Nr.7–8 Bilewska K.,.Bezprawność.a.niedochowanie.należytej.staranności.w.rozumieniu.art..293. KSH,.Pal..2007,.Nr.3–4 Bilewska K.,.Były.menedżer.nie.musi.chronić.swoich.praw.skargami.korporacyjnymi,. MoP.2009,.Nr.23 Bilewska K.,.Jastrzębski J.,.Członek.zarządu.jako.pełnomocnik.spółki.z.o.o.,.Glosa.2007,. Nr.5 Bilewska K.,.Dochodzenie.roszczeń.odszkodowawczych.na.rzecz.spółki.akcyjnej.w.trybie. actio pro socio..Glosa.do.wyroku.SA.w.Katowicach.z.28.9.2005.r..(I.ACa.597/05),. Glosa.2007,.Nr.3 Bilewska K.,.Dochodzenie.roszczeń.spółki.kapitałowej.przez.jej.wspólników.(actio pro socio),.Warszawa.2008. Bilewska K.,.Dopuszczalność.stwierdzenia.nieważności.uchwały.zgromadzenia.wspól- ników.na.podstawie.art..58.KC..Glosa.do.wyroku.SN.z.15.10.2009.r..(I.CSK.94/09),. MoP.2010,.Nr.18 Bilewska K.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.15.6.2005.r..(IV.CK.731/04),.OSP.2007,.Nr.9,.poz..103 Bilewska K.,.Legitymacja.byłego.członka.zarządu.do.zaskarżenia.uchwały.zgromadzenia. wspólników,.Pal..2007,.Nr.11–12 Bilewska K.,.Naruszenie.dóbr.osobistych.w.uchwale.walnego.zgromadzenia.dotyczącej. absolutorium,.Pal..2006,.Nr.7–8. Bilewska K.,.Ochrona.osób.trzecich.w.przypadku.uchylenia.lub.stwierdzenia.nieważ- ności.uchwały.walnego.zgromadzenia,.Glosa.2010,.Nr.3 Bilewska K.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.członka.zarządu.spółki.z.o.o..jako. odpowiedzialność.ex.contractu..Glosa.do.wyroku.SN.z.24.9.2008.r..(II.CSK.118/08),. MoP.2009,.Nr.19 Bilewska K.,.Prawo.do.informacji.–.fundament.statusu.prawnego.wspólników.(akcjo- nariuszy).spółki.kapitałowej,.Czasopismo.Kwartalne.Całego.Prawa.Handlowego,. Upadłościowego.oraz.Rynku.Kapitałowego.2008,.Nr.4 Bilewska K.,.Prawo.do.informacji.wspólnika.w.spółce.z.o.o.,.[w:].Prawo.handlowe. po.przystąpieniu.Polski.do.Unii.Europejskiej,.red..W.J..Katner,.U. Promińska,.War- szawa.2010. Bilewska K.,.Przesłanki.powzięcia.uchwały.rady.nadzorczej.spółki.kapitałowej.a.jej.za- skarżenie,.MoP.2010,.Nr.6 Bilewska K.,.Uchylenie.uchwały.zgromadzenia.o.podziale.zysku.ze.względu.na.pokrzyw- dzenie.wspólnika,.Glosa.2011,.Nr.1 Bilewska K.,.Wyłączenie. prawa.poboru. akcji.a.interes.spółki..Glosa. do.wyroku.SN. z.13.5.2004.r..(V.CK.452/03),.MoPr..2006,.Nr.14 Bilewska K.,.Wyłączenie.wspólnika.spółki.z.o.o..a.actio.pro.socio..Glosa.do.uchwały.SN. z.23.2.2005.r..(III.CZP.89/04),.Prawo.Spółek.2006,.Nr.11 Bilewska K.,.Zaskarżanie.uchwał.zgromadzenia.wspólników.przez.odwołanych.członków. organów.spółki,.MoP.2007,.Nr.19 Blicharz R.,.Nadzór.Komisji.Nadzoru.Finansowego.nad.rynkiem.kapitałowym.w.Polsce,. Bydgoszcz–Katowice.2009. Blicharz R.,.Grabowski J.,.Pawełczyk M.,.Pokryszka K.,.Przeszło E.,.Publiczne.prawo. gospodarcze..Zarys.wykładu,.red..J. Grabowski,.Bydgoszcz.2007. XIX Bibliografia Błaszczyk P.,.Ochrona.wspólników.mniejszościowych.spółki.zależnej.należącej.do.grupy. spółek,.PiP.2010,.Nr.10 Błaszczyk P.,.Odpowiedzialność.cywilna.spółki.dominującej.w.projekcie.nowelizacji. kodeksu.spółek.handlowych.w.zakresie.grup.spółek,.cz..I,.PPH.2010,.Nr.2;.cz..II,. PPH.2010,.Nr.3 Błaszczyk P.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.menedżerów.spółek.a.przekroczenie. tzw..dopuszczalnego.ryzyka.gospodarczego,.PPH.2009,.Nr.11 Błaszczyk P.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.menedżerów.spółek.za.zawieranie. umów.opcji.walutowych,.Prawo.Spółek.2009,.Nr.6 Błaszczyk P.,.Pojęcie.interesu.grupy.spółek.jako.kategoria.wyjściowa.dla.polskiego.prawa. holdingowego,.MoP.2011,.Nr.19 Błaszczyk P.,. Pojęcie. interesu. spółki. handlowej. a. „lekcja”. kryzysu. gospodarczego.. Wnioski.na.tle.prawa.polskiego,.KPP.2011,.z..4 Błaszczyk P.,.Przesłanka.bezprawności.w.ramach.odpowiedzialności.odszkodowawczej. menedżerów.spółek..Glosa.do.wyroku.SN.z.9.2.2006.r..(V.CSK.128/05),.MoP.2012,. Nr.1 Błaszczyk P.,.Znaczenie.prawne.absolutorium.w.świetle.odpowiedzialności.cywilnej. członków.organów.spółek.kapitałowych,.PPH.2009,.Nr.3 Boć J..(red.),.Prawo.administracyjne,.wyd..10,.Kolonia.Limited.2004 Bogdalski P.,.Tajemnica.przedsiębiorstwa..Zagadnienia.konstrukcyjne,.MoP.1997,.Nr.6 Bork R.,.Schäfer C.,.Kommentar.zum.GmbH-Gesetz,.Köln.2010 Borkowski M.,.Glosa.do.wyroku.SA.w.Białymstoku.z.10.10.2005.r..(I.ACa.289/05),.OSAB. 2005,.Nr.4,.poz..9 Borkowski M.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.17.4.2009.r.,.III.CSK.304/08,.LEX/el..2010 Borkowski M.,.Konsekwencje.prawne.działania.„fałszywego”.piastuna.organu.osoby. prawnej,.PPH.2008,.Nr.7 Borkowski M.,.Reprezentacja.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością,.Warszawa.2009 Borkowski M.,.Wpływ.nowelizacji.art..173.KSH.na.podejmowanie.czynności.prawnych. przez.jednoosobowe.spółki.z.o.o.,.PPH.2009,.Nr.5 Borkowski M.,.Wygaśnięcie.mandatu.członka.zarządu.spółki.z.o.o..Glosa.do.uchwały.SN. z.21.7.2010.r..(III.CZP.23/10),.GSP.–.Przegląd.Orzecznictwa.2011,.Nr.3 Borowicz J.,.Przestrzeganie.tajemnicy.pracodawcy.a.inne.pracownicze.obowiązki.prze- strzegania.tajemnicy.–.zagadnienia.pojęciowe,.PiZS.1998,.Nr.10 Bourne N.,.Bourne.on.Company.Law,.5..Ed.,.Routledge.London.2010 Böckli P.,.Ruedin R.,.von Plata A.,.Duc N.,.Le.nouveau.droit.de.la.société.à.responsabilité. limitée..Urs.Portmann,.Lausanne.2006 Brinkmann T.,.Schutz.von.Minderheitsgesellschaftern.in.der.englischen.private.limited. company:.Ein.Rechtsvergleich.mit.dem.Recht.der.GmbH,.Göttingen.2011 Brol J.,.Glosa.do.wyroku.Sądu.Apelacyjnego.w.Gdańsku.z.dnia.29.7.1991.r..(III.APr. 79/91),.OSPiKA.1993,.Nr.1 Brol J.,.Safjan M.,.Mandat.a.kadencja.członka.zarządu.spółki.z.o.o..(art..196.KH),.PPH. 1995,.Nr.11 Brol J.,.Stosowanie.prawa.pracy.w.spółkach.handlowych.(wybrane.zagadnienia),.PiZS. 1991,.Nr.5–6 Brol J.,.Z.problematyki.wielości.przedsiębiorstw.jednego.przedsiębiorcy,.[w:].Rozprawy. z.prawa.prywatnego,.prawa.o.notariacie.i.prawa.europejskiego.ofiarowane.Panu.Re- jentowi.Romualdowi.Sztykowi,.red..E. Drozd,.A. Oleszko,.M. Pazdan,.Kluczbork.2007. XX Bibliografia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: