Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00519 008107 20997119 na godz. na dobę w sumie
Nagradzanie i wyróżnianie pracowników. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Nagradzanie i wyróżnianie pracowników. 151 błyskotliwych rozwiązań - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1658-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Twój osobisty regulamin pracy

Reguły - strona po stronie
Marchewka zamiast kija

Doskonale zdajesz sobie sprawę, jak ważnym czynnikiem w sukcesie każdej firmy są ludzie. Tylko dzięki wytężonej pracy wielu mózgów i rąk jesteście w stanie osiągać znakomite rezultaty. Jednak by ten precyzyjny mechanizm mógł działać niezawodnie, trzeba mu zapewnić naprawdę troskliwą opiekę. Twoi pracownicy pragną mieć świadomość, że nie są tylko trybikami w wielkiej machinie, ale jednostkami, którym zaufano i powierzono pewną odpowiedzialność. Chcą też mieć pewność, że za swoją pracę mogą liczyć na odpowiednią nagrodę.

Ludzie lubią czuć się doceniani. Szukają uznania dla swoich wysiłków i pochwały za zaangażowanie oraz perfekcyjne wywiązywanie się z obowiązków. Zaspokojenie tych potrzeb potrafi zdziałać cuda. Ponosząc minimalne koszty, możesz widocznie poprawić atmosferę w swoim zespole, zwiększyć motywację oraz osiągane wspólnie wyniki. W tej inspirującej książce znajdziesz nie tylko klasyczne pomysły na wyróżnianie i nagradzanie pracowników -- dostarczy Ci ona również niekonwencjonalnych, a bardzo skutecznych rozwiązań. Pokaż pracownikom, jak bardzo ich cenisz!

Metody działania w sytuacji, gdy:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: NAGRADZANIE I WYR(cid:211)ŻNIANIE PRACOWNIK(cid:211)W. 151 BŁYSKOTLIWYCH ROZWIĄZAŃ Autor: Ken Lloyd T‡umaczenie: Marta Czub ISBN: 978-83-246-1658-9 Tytu‡ orygina‡u: 151 Quick Ideas to Recognize and Reward Employees Format: A5, stron: 176 ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Tw(cid:243)j osobisty regulamin pracy ! Przede wszystkim jasno okre(cid:156)l swoje cele i zadania ! NastŒpnie wyeliminuj problemy i przeszkody ! I wreszcie odzyskaj sw(cid:243)j cenny czas Regu‡y (cid:151) strona po stronie Marchewka zamiast kija Doskonale zdajesz sobie sprawŒ, jak wa¿nym czynnikiem w sukcesie ka¿dej firmy s„ ludzie. Tylko dziŒki wytŒ¿onej pracy wielu m(cid:243)zg(cid:243)w i r„k jeste(cid:156)cie w stanie osi„ga(cid:230) znakomite rezultaty. Jednak by ten precyzyjny mechanizm m(cid:243)g‡ dzia‡a(cid:230) niezawodnie, trzeba mu zapewni(cid:230) naprawdŒ troskliw„ opiekŒ. Twoi pracownicy pragn„ mie(cid:230) (cid:156)wiadomo(cid:156)(cid:230), ¿e nie s„ tylko trybikami w wielkiej machinie, ale jednostkami, kt(cid:243)rym zaufano i powierzono pewn„ odpowiedzialno(cid:156)(cid:230). Chc„ te¿ mie(cid:230) pewno(cid:156)(cid:230), ¿e za swoj„ pracŒ mog„ liczy(cid:230) na odpowiedni„ nagrodŒ. Ludzie lubi„ czu(cid:230) siŒ doceniani. Szukaj„ uznania dla swoich wysi‡k(cid:243)w i pochwa‡y za zaanga¿owanie oraz perfekcyjne wywi„zywanie siŒ z obowi„zk(cid:243)w. Zaspokojenie tych potrzeb potrafi zdzia‡a(cid:230) cuda. Ponosz„c minimalne koszty, mo¿esz widocznie poprawi(cid:230) atmosferŒ w swoim zespole, zwiŒkszy(cid:230) motywacjŒ oraz osi„gane wsp(cid:243)lnie wyniki. W tej inspiruj„cej ksi„¿ce znajdziesz nie tylko klasyczne pomys‡y na wyr(cid:243)¿nianie i nagradzanie pracownik(cid:243)w (cid:151) dostarczy Ci ona r(cid:243)wnie¿ niekonwencjonalnych, a bardzo skutecznych rozwi„zaæ. Poka¿ pracownikom, jak bardzo ich cenisz! Metody dzia‡ania w sytuacji, gdy: ! planujesz wprowadzi(cid:230) system nagr(cid:243)d dla ca‡ej kadry pracowniczej; ! poszukujesz uniwersalnych premii, dobrych na ka¿d„ okazjŒ; ! chcesz pochwali(cid:230) pracownika przed ca‡„ firm„ i klientami; ! masz ochotŒ potraktowa(cid:230) nagradzanie z lekkim u(cid:156)miechem; ! rozwa¿asz nagrody rzeczowe, pieniŒ¿ne lub awanse. Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treści Jak korzystać z tej książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Wykorzystaj mowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Zadbaj o właściwą atmosferę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. Wpadnij z wizytą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Od strony formalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5. Bogactwo wzbogacania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6. Nie ma jak dobra książka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7. Artyzm artykułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8. Zmiana na lepsze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9. Prenumerata jako forma uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10. Liczy się to, co na piśmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11. E-mail za doskonałość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12. Wirtualne rozpowszechnianie informacji . . . . . . . . . . . . 22 13. Sprzyjaj środowisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14. Kartki elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 15. Kartki pocztowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 16. Zrób sobie przerwę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 17. A teraz posłuchaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 18. Spotkanie w klasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 19. Nauczanie jako nagroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 20. Liderzy dyplomowani i liderzy bona fide. . . . . . . . . . . . . 30 21. Zbieraj punkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 22. Zadbaj o siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 23. Przywileje parkingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 24. Możliwości awansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 25. Spójrz na ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 26. Wypolerowana nagroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 27. Co dziś serwują? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37  Nagradzanie i wyróżnianie pracowników 28. Idealne na ścianę lub biurko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 29. Zabawne trofea na specjalną okazję . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 30. Na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 31. Stół dla dwojga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 32. Zostań sportowcem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 33. Zostań kibicem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 34. Zostań propagatorem sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 35. Świetna podkładka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 36. Zorganizujmy lunch w firmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 37. Zorganizujmy lunch na mieście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 38. Paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 39. Nagrody za wspólne dojeżdżanie do pracy . . . . . . . . . . . 50 40. Pomysł na rozrywkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41. Przymierz, żeby sprawdzić, czy pasuje . . . . . . . . . . . . . . . 52 42. Powitania i pozdrowienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 43. Znak aprobaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 44. Wiadomość od prezesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 45. Gorące cztery kółka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 46. Doceniam Twoją pracę i daję Ci podwyżkę. . . . . . . . . . . 57 47. Wyrażanie uznania pracownikom i komuś jeszcze. . . . . 58 48. Mała sugestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 49. Przylep dobre słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 50. Nowy biuletyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51. Zatrzymaj maszyny drukarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 52. Wyrażaj uznanie za pomocą reklam . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 53. Stwórz własne nagłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 54. Obiad z wyższych sfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 55. Między nami pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 56. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy . . . . . . . . . . . 67 57. Płatny urlop się opłaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 58. Kiedy szansa sama puka do drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 59. W poszukiwaniu możliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  Spis treści 60. Utytułowani pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 61. Pracownicy w roli głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 62. Bliscy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 63. Świąteczne obchody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 64. Podaj pomocną dłoń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 65. Klaśnij w dłonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 66. Kwestia czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 67. Osiągaj cele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 68. Zjedzmy razem lunch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 69. Nagrody w butelce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 70. Sondaże są dobre dla wszystkich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71. Wartość wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 72. Nagroda za referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 73. Mentorzy mogą więcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 74. Kreatywne zespoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 75. Nadzór przed zatrudnieniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 76. Flower Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 77. W imieniu pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 78. Wcześniejszy fajrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 79. Kawa, herbata i przekąski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 80. Stopień swobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 81. Opieka nad najmłodszymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 82. Pożytek z posłańca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 83. Zadbaj o formę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 84. Dobrowolne uznanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 85. Wygraj wakacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 86. Branżowa wycieczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87. Ramię w ramię z wyższą sferą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 88. Stowarzyszeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 89. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. . . . . . . . . . . 100 90. Gotówka do ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 91. Grupy dyskusyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102  Nagradzanie i wyróżnianie pracowników 92. Tylko dla Ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 93. Bacz na rabaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 94. Powitanie z prezesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 95. Spoglądając w dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 96. Co mówią wizytówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 97. Niech wkoło strzelają balony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 98. Guru jednego dnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 99. Pracownik miesiąca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 100. Pracownik roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 101. Poprawna poprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 102. Opinia z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 103. Mowa masażu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 104. Pomedytuj nad tym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 105. Z punktu widzenia ergonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 106. Współczesne feng shui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 107. W biurze i o biurze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 108. Artystyczne zarządzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 109. Mała drzemka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 110. Przejażdżka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 111. Nagroda imienia… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 112. Niech wszyscy zobaczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 113. Czasy księgi pamiątkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 114. W drodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 115. Kiedy firma jest „cool” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 116. Od strony technicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 117. Gdy w grę wchodzi czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 118. Błyskotliwe działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 119. Coś przyjemnego i coś smacznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 120. Sam na sam z zawodowcem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 121. Worek pełen niespodzianek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 122. Osobisty wymiar szkolenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 123. Czas na piknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 124. Doszkalanie i doładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135  Spis treści 125. Uznanie o spowolnionym działaniu . . . . . . . . . . . . . . . . 136 126. Ulga w stresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 127. Pozowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 128. Głęboko zakorzenione formy uznania . . . . . . . . . . . . . . 139 129. Bilet do uznania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 130. Przyjemne wyjście. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 131. Coś rzadkiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 132. Kosz uznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 133. Ważne zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 134. Dla nowo zatrudnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 135. Dobry znak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 136. To Twój dzień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 137. Nagroda w postaci planu emerytalnego. . . . . . . . . . . . . 148 138. Czas na premię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 139. Inne opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 140. Twój utalentowany zespół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 141. Uroczysty bankiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 142. Wielkie oszczędności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 143. Dobra rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 144. W czasie nieobecności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 145. Prawdziwa polityka otwartych drzwi . . . . . . . . . . . . . . . 156 146. Krótkie wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 147. Granicę wyznacza niebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 148. Przesunięcia w poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 149. 360 stopni swobody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 150. Recepta na sukces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 151. Najlepsze nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167  1 Wykorzystaj mowę Jeden z najlepszych, najwspanialszych i najbardziej skutecznych sposobów nagradzania pracowników i wyrażania im swojego uznania jest zarazem sposobem najtańszym. Wszystko, co trzeba zrobić, to ot- worzyć usta i w kilku słowach podziękować i pochwalić za dobrze wy- konaną pracę. Kiedy pracownicy słyszą: „Świetna robota!”, ich poczucie własnej wartości wzrasta i są lepiej nastawieni do pracy i do całej firmy. To z kolei motywuje ich do dzia- łania na jeszcze wyższym poziomie, żeby w przyszłości ponownie stać się adresatem tego typu pochwał. Zadanie Jeśli pochwałą za do- brze wykonaną pracę będą wciąż te same słowa, na przykład: „Świetna robota!”, stracą swą siłę oddziaływa- nia. Stwórz listę przynaj- mniej 20 silnie mobilizu- jących i entuzjastycznych wyrażeń, których mógłbyś użyć w takim przypadku: „Doskonała praca!”, „Nie- zwykle skuteczne działa- nie!”, „Fantastyczne efekty!” czy „Powalające rezultaty!”. Słowa uznania najlepiej wyrazić bezpośrednio po godnym pochwały wywiązaniu się przez pracownika z obowiązków. Jeśli możesz to zrobić w obecności innych osób, siła od- działywania pochwały wzrośnie. Zebrany personel zacznie się zasta- nawiać, co zrobić, żeby również stać się przedmiotem pochwał. Epilog Słowa uznania rozbrzmiewają w uszach pracowników jeszcze długo po ich wypowiedzeniu. 11 Nagradzanie i wyróżnianie pracowników 2 Zadbaj o właściwą atmosferę Zadanie Nagrody i uznanie nie pojawiają się w próżni. Siła ich oddziały- wania w ogromnym stopniu zależy od kultury miejsca pracy. Jeśli sto- sunki panujące w środowisku pracy są raczej nieprzyjemne i chłodne, wszystkie wysiłki związane z nagradzaniem i chwaleniem pracow- ników spełzną na niczym. Przykładowo: jeśli menedżer traktuje zwykle swoich podwładnych z obojętnością, wszelkie jego pozytywne uwagi lub próby nagradzania zostaną w naj- lepszym razie odebrane z dużą dozą sceptycyzmu. Jednak te same uwagi i nagrody zostaną dobrze przyjęte od wspierającego menedżera. Jeśli chcesz zatem skutecznie nagradzać i chwalić, sprawą najwyższej wagi jest ustanowienie pozytywnych, przyjaznych i uczciwych stosunków, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zerknij na listę pracow- ników z Twojego działu lub z działów sąsiednich i postaw „+” przy osobach, z którymi zawsze się witasz, „0” przy tych, z którymi wi- tasz się tylko sporadycznie, i „–” przy tych, z którymi wi- tasz się bardzo rzadko lub wcale. Następnie postaraj się, by za jakiś czas przy wszystkich nazwiskach po- jawił się „+”. Pozytywną atmosferę można łatwo wytworzyć, jeśli menedżerowie zaprzestaną stosowania powszechnej praktyki polegającej na traktowaniu pracowników jak powietrze, a zamiast tego zaczną z nimi rozmawiać. Witając się z podwładnymi w biurze, pytając, jak leci, i wysłuchując od- powiedzi, sprawisz, że będą czuli się ważni, doceniani i szanowani, co samo w sobie jest wspaniałą nagrodą. Epilog Pracownicy, którzy rzadko słyszą słowa powitania od menedżera, bez żalu powiedzą mu „do widzenia”. 12 Błyskotliwe rozwiązania 2 do 3 3 Wpadnij z wizytą W przypadku uznania ważne jest, jaki poziom zainteresowania pracownikami i ich pracą wykazujesz. Jeśli jesteś dla nich niedostępny i rzadko Cię widują, z łatwością wyczują, że nie są dla Ciebie ani dla firmy szczególnie wartościowi. Twoje zarządzanie może się też jednak opierać na częstej obecności wśród pracowników. Podstawową zaletą ta- kiej metody jest fakt, że chcąc zyskać lepszy pogląd na pracę działu, mo- żesz korzystać ze wszystkich swoich zmysłów. Zadanie Napisz, ile razy dziennie odwiedzasz swój zespół bez specjalnego powodu, nie umawiając się wcześ- niej na spotkanie. Jeśli robisz to rzadziej niż raz dziennie, musisz się na- tychmiast zobowiązać, by robić to częściej. Istnieje jednak bardziej sub- telny wymiar takiego działania. Spędzanie czasu w miejscu pracy swoich podwładnych jest dla nich swoistą nagrodą. Mówisz im w ten sposób, że choć masz mnóstwo waż- nych obowiązków, które wymagają Twojej uwagi, Twój zespół jest dla Ciebie ważniejszy. Nie przychodzisz w celu rozwiązania konkretnego problemu, ani też nie jest to zaplanowane spotkanie. Jedyne, czego prag- niesz, to spotkać się z pracownikami, zobaczyć, jak sobie radzą, zadać kilka pytań i odpowiedzieć na wszelkie ich wątpliwości. Nie pojawiasz się z prezentami ani z pieniędzmi. Twoja obecność nagradza pracowników od strony psychologicznej, wzmacniając ich po- czucie własnej wartości oraz wiarę w swoje kompetencje. Epilog Obecność wśród podwładnych to niejednokrotnie najlepszy prezent, jaki możesz im ofiarować. 1 Nagradzanie i wyróżnianie pracowników 4 Od strony formalnej Bez względu na to, jak często dziękujesz pracownikom i okazujesz im uznanie w warunkach nieoficjalnych, równie ważne jest, by przynaj- mniej raz w roku otrzymywali formalne uwagi na temat swojej pracy. Wielu menedżerów ma w zwyczaju ciągłe przekładanie tego typu posiedzeń, a nawet całkowicie o nich zapomina, wymawiając się stan- dardową formułką: „Nie mam czasu”. Taka postawa zaprzepaszcza cenną możliwość wyrażenia podwładnym swojego uznania. Zadanie Zasadniczym celem formal- nych spotkań jest oczywiście ocena pracy, ale na głębszym poziomie można jednocześnie pokazać w ten sposób, że jesteś szczerze zaintere- sowany swoimi podwładnymi i ich karierą zawodową, co z kolei stanowi jedną z najwspanialszych nagród, jakie możesz im ofiarować. Epilog Jeśli chcesz zadzierzgnąć więź duchową ze swoimi pracownikami, musisz zacząć od zorganizowania spotkania. 1 Najpierw ustal z każdym pracownikiem termin indy- widualnego spotkania, na którym ocenisz jego pra- cę. Następnie, na kilka dni przed wyznaczoną datą, poświęć trochę czasu na przygotowania i obserwa- cję pracy podwładnych. Przejrzyj również notatki sporządzone w trakcie nie- oficjalnych spotkań z pra- cownikami. Jeśli pracownik wie, jak dobrze sobie radzi w pracy i nad czym po- winien jeszcze popracować, czerpie z tego satysfakcję. Jeśli nie otrzy- muje żadnych informacji zwrotnych, przypomina to sytuację strzelania do tarczy bez możliwości sprawdzenia, czy trafiło się w cel. Błyskotliwe rozwiązania 4 do 5 5 Bogactwo wzbogacania Kiedy kadra kierownicza wzbogaca pracę swoich podwładnych, wręcza im w ten sposób wspaniałą nagrodę i okazuje ogromne uznanie. Niektórzy menedżerowie błędnie sądzą, że wzbogacanie pracy oznacza przydzielanie coraz większej liczby zadań, zazwyczaj tego samego ro- dzaju. Jednak takie działanie roz- szerza pracę jedynie poziomo. Podwładni nie będą się czuli wzbo- gaceni, ale raczej wykorzystani. Miejmy nadzieję, Zadanie że w najbliższej przyszłości wszyscy Twoi pracownicy będą gotowi na wzboga- cenie pracy. Jeśli chcesz ich do tego przygotować, przyjrzyj się obowiązkom każdego z nich i wymień przynajmniej pięć konkret- nych sposobów, na jakie możesz je wzbogacić. Idea wzbogacania pracy po- lega na pionowym rozwoju przy- dzielanych obowiązków, któremu towarzyszy zwiększenie autonomii działania, zakresu kontroli oraz decyzyjności. Pracownicy mają więcej możliwości samodzielnego myślenia i rozwoju, co pod wie- loma względami oznacza moż- funkcjonowania w roli liwość własnego menedżera. Rzeczywiste wzbogacenie pracy skutkuje polep- szeniem działania pracownika na wielu płaszczyznach, szczególnie pod względem jakości pracy. Wzbogacenie pracy nie jest ofertą skierowaną do wszystkich, ale raczej do tych, którzy stale działają na wysokim poziomie. To nagroda za doskonałe wywiązywanie się z obowiązków, dzięki której wzrasta pewność siebie, satysfakcja i wiara we własne kompetencje. Epilog Wzbogacając pracę, wzbogaca się również samych pracowników i całe przedsiębiorstwo. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagradzanie i wyróżnianie pracowników. 151 błyskotliwych rozwiązań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: