Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 014725 13630286 na godz. na dobę w sumie
Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-944-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeszcze kilka lat temu nikt nie śmiał nawet marzyć o własnej nagrywarce CD, podobnie jak dziś o nagrywarce płyt DVD. Wbrew złowróżbnym recenzjom, płyta CD jest dostępna za niewielkie pieniądze praktyczne w każdym sklepie. Podobnie jest z nagrywarkami -- liczba sprzedanych egzemplarzy rośnie z miesiąca na miesiąc. Nośnik, jakim jest płyta jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu, służy z powodzeniem do utrwalania kopii bezpieczeństwa danych, plików MP3, muzyki, filmów itd. Liczba zastosowań jest ogromna.

Po sukcesie książki 'Nagrywanie płyt CD w Windows i Linuksie. Ćwiczenia praktyczne' oraz 'ABC nagrywania płyt CD' autor postanowił rozszerzyć liczbę zagadnień i stworzył kompendium, dzięki któremu poznasz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia zaawansowane Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-944-4 Format: B5, stron: 146 Kontynuacja „Æwiczeñ praktycznych” z ca³¹ pewnoġci¹ ucieszy czytelników, którzy zapoznali siê ju¿ z poprzedni¹ ksi¹¿k¹ Bartosza Danowskiego. Autor rozwija zagadnienia zwi¹zane z nagrywaniem p³yt CD. Przedstawia aplikacjê Easy CD Creator, jej mo¿liwoġci i wady. Ju¿ po lekturze pierwszego rozdzia³u czytelnik nauczy siê tworzenia kopii zapasowych p³yt, nagrywania p³yt startowych, mieszanych, a tak¿e z plikami MP3. Praca z obrazami p³yt CD tak¿e nie musi byæ trudna, o czym mo¿na siê przekonaæ po lekturze rozdzia³u 2. Nowy system Windows XP mo¿e sprawiaæ problemy, gdy chcemy u¿ywaæ nagrywarki. Autor w przystêpny sposób opisuje najnowsze rozwi¹zania zastosowane w XP, które nie wymagaj¹ od u¿ytkownika instalowania dodatkowego oprogramowania — czy warto — przekonaj siê sam. Sposoby zabezpieczania p³yt CD stanowi¹ interesuj¹cy materia³ dla tych, którzy chc¹ wykonaæ kopiê bezpieczeñstwa p³yty z gr¹ lub programem. Warto przeczytaæ ten rozdzia³, by dowiedzieæ siê, jak wykrywaæ zabezpieczenia. Najnowsza wersja aplikacji Norton Ghost (2002) zosta³a opisana w ksi¹¿ce, by sk³oniæ czytelników do prób i eksperymentów nad sporz¹dzaniem kopii zapasowej ca³ej partycji. (Warto zaopatrzyæ siê w nieco wiêcej noġników CD). Jeġli posiadasz sprzêt audio, który umo¿liwia wyġwietlanie informacji o utworze i p³ycie w postaci CD-Textu, koniecznie przygotuj w³asn¹ „wzbogacon¹” p³ytê. P³yta hybrydowa PC/Macintosh to temat rzadko poruszany na ³amach prasy specjalistycznej. Jeġli masz mo¿liwoġæ, wypróbuj metodê przygotowania takiej p³yty. Nie jest to trudne! Testy! Co potrafi Twoja nagrywarka, jak rozpoznaæ sposoby zapisu danych na p³ycie — wszystkie te informacje w rozdziale 10. Kolejny rozdzia³ zawiera przydatne informacje na temat: • ASPI, • wy³¹czania automatycznego startu p³yty w sytemach Windows, • odzyskiwania danych z uszkodzonych p³yt, • nagrywania p³yty audio za pomoc¹ WinAmpa, • samostartuj¹cej p³yty z filmem w formacie DivX, etc. Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z................................................5 Rozdział 1. Nagrywamy typowe płyty za pomocą programu Easy CD Creator ............................7 Płyta z danymi ...................................................m...................................................m.........8 Płyta audio...................................................m...................................................m.............16 Kopia istniejącej płyty CD ...................................................m.......................................26 Płyta nagrywana „na raty” — multisesje ...................................................m.................28 Płyta startowa ...................................................m...................................................m........30 Przygotowanie płyty mieszanej — Mixed-Mode CD.................................................33 Płyta z plikami MP3 ...................................................m.................................................35 Podsumowanie ...................................................m...................................................m......37 Rozdział 2. Tworzenie, edycja i praca z obrazami płyty CD ...................................................z............39 Tworzenie i zapis obrazu...................................................m..........................................40 Konwersja obrazów...................................................m..................................................45 Edycja zawartości istniejących obrazów...................................................m..................48 Rozdział 3. Płyta startowa...................................................z................................................................................51 MS Windows 9x/Me ...................................................m................................................51 MS Windows 2000/XP...................................................m.............................................56 Sektor ładowania systemu...................................................d...................................................d 56 Dodatki...................................................d...................................................d............................. 58 Wielosystemowa płyta startowa...................................................m...............................65 Rozdział 4. Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP ...................................................z......75 Płyta z danymi ...................................................m...................................................m.......77 Płyta audio...................................................m...................................................m.............82 4 Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane Rozdział 5. Sposoby zabezpieczania płyt CD...................................................z.........................................85 Krótkie charakterystyki nowych systemów zabezpieczeń..........................................85 SafeDisk ...................................................d...................................................d........................... 85 Tages ...................................................d...................................................d................................ 86 SafeAudio...................................................d...................................................d......................... 87 Key2Audio ...................................................d...................................................d....................... 87 Librypt...................................................d...................................................d.................. ............ 87 Wykrywanie zabezpieczeń...................................................m.......................................87 SafeLock — profesjonalne zabezpieczanie płyt ...................................................m......92 Rozdział 6. Płyta CD jako narzędzie archiwizacji danych...................................................z...............99 Archiwizacja...................................................m...................................................m........100 Przywracanie ...................................................m...................................................m.......105 Automatyzacja archiwizacji ...................................................m...................................108 Rozdział 7. Nagrywanie płyty CD za pomocą Norton Ghosta ...................................................z.........111 Rozdział 8. Płyta audio z CD-TEXT...................................................z................................................................119 Rozdział 9. Płyta hybrydowa PC/Macintosh ...................................................z........................................ 123 Rozdział 10. Poznajmy lepiej nagrywarkę...................................................z................................................127 Identyfikacja sposobu zapisu danych...................................................m.....................127 Określanie maksymalnej pojemności płyty CD...................................................m.....130 Rozdział 11. Przydatne informacje ...................................................z.............................................................133 ASPI ...................................................m...................................................m....................133 Wyłączanie automatycznego startu płyty...................................................m...............134 . 134 MS Windows 9x...................................................d...................................................d............ MS Windows 2000...................................................d...................................................d......... 136 Prawa użytkownika do zapisu CD za pomocą programu Nermo w systemie Windows 2000/XP ...................................................m............................137 Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt ...................................................m..........139 Nagrywanie płyty audio za pomocą WinAmpa ...................................................m........141 Samostartująca płyta z filmem w formacie DivX ...................................................m..143 Zakończenie ...................................................z...................................................z.............................. 145 Rozdział 4. Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP System MS Windows XP jako pierwszy z rodziny MS Windows został wzbogacony o na- rzędzia zapisu płyty CD. Ta nowa funkcja pozwala na nagrywanie płyty z danymi lub mu- zyką, a po instalacji dodatkowej opcji — obrazów ISO. Jeżeli nagrywarka zgodna jest z MS Windows XP, natychmiast po zainstalowaniu systemu można przystąpić do zapisu danych. Wcześniej jednak należy zapoznać się z dostępnymi opcjami, na przykład dotyczącymi właściwości napędu CD-RW. W tym celu trzeba w Eks- ploratorze Windows kliknąć ikonę napędu prawym klawiszem myszy (rysunek i4.1). Rysunek 4.1. Właściwości nagrywarki 76 Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane Okno widoczne na rysunku 4.2 posiada kilka zakładek, dzięki którym można kontrolować pracę urządzenia. Pierwsza z nich pozwala na sprawdzenie pojemności płyty. System przedstawia w postaci wykresu wolne i zajęte miejsce, dzięki czemu można dopasować ilość danych do pojemności nośnika CD. Rysunek 4.2. Właściwości napędu CD-RW — zakładka Nagrywanie Ostania z dostępnych zakładek nosi nazwę Nagrywanie. Dzięki niej jest możliwe określenie właściwości zapisu na płycie. Najważniejszym poleceniem pojawiającym się w tym oknie jest Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji (rysunek 4.2). Odpowiada ono za uaktywnienie zapisu. Polecenie to jest domyślnie włączone, jeśli napęd CD-RW zostanie rozpoznany przez system. Jeżeli jednak nie chcemy używać zapisu dysków CD za pomocą przez MS Windows XP, opcję tę należy wyłączyć. Kolejne pole umożliwia wskazanie dysku, na którym ma zostać utworzony plik obrazu przygotowywanej płyty. Natomiast trzecie z pól odpowiada za regulację prędkości zapisu i domyślnie jest ustawione jako Najszybszy (w razie wystąpienia problemów prędkość można zmniejszyć). Ostania z opcji dostępnych w tej zakładce określa działanie napędu po nagraniu dysku CD. Jeżeli nie jest wskazane, by napęd otwierał się automatycznie po zapisaniu danych, opcję tę należy wyłączyć. Ćwiczenie 4.1. Otwórz okno właściwości nagrywarki i sprawdź, czy została ona rozpoznana przez system. Następnie sprawdź, czy na dysku domyślnie wybranym przez system jako miejsce prze- chowywania obrazu znajduje się wystarczająca ilość miejsca. Pamiętaj, że obraz może zająć nawet 700 MB. Rozdział 4. (cid:1) Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP 77 Płyta z danymi Nagrywanie danych na płycie jest możliwe na przykład za pomocą Eksploratora Windows. Nośnik CD jest wówczas traktowany jak dysk twardy lub dyskietka. Dodatek systemowy, odpowiedzialny za nagrywanie płyt, na zlecenie Microsoftu napisała firma Roxio, produ- cent programu DirectCD. Rysunek 4.3. Zapis dysków CD w MS Windows XP zawdzięczamy firmie Roxio, producentowi WinOnCD, DirectCD oraz Easy CD Creator Zapis dysków CD w systemie MS Windows XP nie ma nic wspólnego z opisanym w pierw- szej części ćwiczeń zapisem pakietowym. Nagrana płyta jest od samego początku zapisana jako zwyczajna kompilacja ISO9660. Zapis danych może się odbywać za pomocą dowolnego menedżera plików, na przykład Eksploratora Windows. Pliki wystarczy wtedy przeciągać lub kopiować do okna nagry- warki. Na rysunku 4.4 większe okno zawiera dane przewidziane do nagrania, natomiast mniejsze przedstawia katalog nagrywarki — wystarczy przeciągnąć dane z większego okna do mniejszego. Rysunek 4.4. Kopiowanie plików na dysk CD 78 Ćwiczenie 4.2. Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane Za pomocą Eksploratora Windows lub innego menedżera plików skopiuj dowolne dane na płytę CD. Wystarczy wybrać literę oznaczającą napęd przypisany nagrywarce, a następ- nie skopiować tam dane, przy czym należy pamiętać, że w nagrywarce w trakcie tego procesu musi znajdować się pusta płyta CD. Dane kopiowane na płytę trafiają do katalogu Documents and Settings\(nazwa użytkownika) \Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Nagrywanie dysków CD, gdzie są składowane w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie do zapisu. Katalog Documents and Settings tworzy się domyślnie w czasie instalacji na tym samym dysku, na którym znajduje się system MS Windows XP i zawiera profile użytkowników oraz ich pliki. Jeżeli system zain- stalowany jest na zbyt małej partycji, dokonanie zapisu na płycie może okazać się nie- możliwe. Ćwiczenie 4.3. Sprawdź, czy na dysku zawierającym system znajduje się dostatecznie dużo miejsca (co najmniej 700 MB na dane przeznaczone do nagrania oraz co najmniej dwa razy więcej megabajtów, niż wynosi ilość dostępnej pamięci operacyjnej). Jeżeli brak jest miejsca, należy usunąć zbędne aplikacje lub stare pliki. Pliki przeznaczone do nagrania na płycie oczekują w katalogu Documents and Settings\ (nazwa użytkownika)\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Nagrywanie dysków CD na decyzję o zapisaniu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie każdego dysku na raty (czyli dowolne dodawanie i usuwanie plików). Obecność danych w powyższym katalogu zostaje zasygnalizowana pojawieniem się na pasku Start ikony przedstawiającej płytę CD. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy infor- mowani na bieżąco o fakcie niedokończenia płyty oraz o obecności na dysku plików, które oczekują na nagranie. Nagrywarka rozpoczyna zapis danych w chwili kliknięcia prawym przyciskiem myszy ikony nagrywarki i wybraniu polecenia Zapisz te pliki na dysku CD. Rysunek 4.5. Zapis danych na dysku CD Rozdział 4. (cid:1) Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP 79 Ćwiczenie 4.4. 1. 2. Po skompletowaniu zawartości płyty kliknij ikonę nagriywarki prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz polecenie Zapisz te pliki na dysku CD. Pojawi się wtedy okno kreatora, w którym można określiić kilka opcji zapisu i nagrać dane. Pierwsze okno pozwala na wpisanie tytułu nagryiwanej płyty oraz na określenie, czy po zakończeniu nagrywania kreator wyłączy się saimoczynnie, czy też będzie musiał wyłączyć go użytkownik. Rysunek 4.6. Kreator zapisu plików na płycie CD — krok pierwszy 3. Po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się drugie okno kreatora, gdzie można będziei obserwować rozpoczęcie zapisu danych na dysku CD. Rysunek 4.7. Kreator zapisu plików na płycie CD — krok drugi 4. Okno to (przedstawione na rysunku 4.7) zawiera pasek poistępu, prezentujący ilość danych pozostałą do końca zapisu oraz długość całej opieracji. 80 Ćwiczenie 4.5. Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane Po uruchomieniu kreatora postępuj zgodnie z powyższym opisem. Po kilku minutach płyta powinna zostać nagrana. Pliki nagrywane na dysku CD zostają najpierw skopiowane na dysk do specjalnego kata- logu, co spowoduje, iż zajmować będą dwa razy więcej miejsca niż na początku. W czasie nagrywania system tworzy automatycznie obraz dysku CD i dopiero ten obraz nagrywa na płytę, co znacznie wydłuża czas całej operacji. Plik obrazu zostaje zapisany w miejscu, które zostało wybrane podczas określania właściwości nagrywarki (patrz rysunek 4.1). Zastosowanie funkcji dodanych do MS Windows XP powoduje trzykrotne zwiększenie rozmiaru danych przeznaczonych do skopiowania na dysik. Po zakończeniu zapisu plików na płycie system automatycznie usuwa plik obrazu oraz kopie danych z katalogu Documents and Settings\(nazwa użytkownika)\Ustawienia lokalne\ Dane aplikacji\Microsoft\Nagrywanie dysków CD. Nie istnieje możliwość bezpośredniej zmiany lokalizacji katalogu zawierającego dane, z których program generuje obraz. W tym celu należy poprawić wpisy w rejestrze lub sko- rzystać z narzędzia TweakUI, wchodzącego w skład dodatku Power Toys autorstwa firmy Microsoft. Dodatek ten warto zainstalować także ze względu na inne przydatne funkcje, które zostaną opisane później. Program można pobrać bezpłatnie ze strony producenta — http://www.microsoft.com/indonesia/windowsxp/pro/downloads/potwertoys.asp. Ćwiczenie 4.6. Jeżeli brakuje miejsca na partycji systemowej, pobierz z Internetu program MS Power Toys, a następnie go zainstaluj. 1. 2. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu należy klikniąć My Computer i wybrać opcję Special Folders. Na rysunku 4.8 pokazano, jak zmienić lokalizację katalogui używanego przez system do magazynowania danych w celu późniejszego zapisania iich na dysku CD. W polu Folder należy wybrać wartość CD Burning, a następnie przyciskiem Change Location zmienić lokalizację. Rysunek 4.8. TweakUI pozwala na zmianę lokalizacji katalogu, w którym system kopiuje dane do nagrania na płycie CD Rozdział 4. (cid:1) Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP 81 Ćwiczenie 4.7. Zmień lokalizację katalogu, w którym system przechowuje dane do nagrania na płycie CD. Pamiętaj, że po wprowadzeniu zmian konieczny jest poinowny start komputera. Zapis za pomocą MS Windows XP jest możliwy zarówno na płytach CD-R, jak i CD-RW, dlatego system musi umożliwiać czyszczenie nośników wielokrotnego zapisu. W tym celu wystarczy umieścić zapisany nośnik w napędzie nagrywarki, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę tego napędu. Rysunek 4.9. Czyszczenie dysku CD-RW Z menu podręcznego należy następnie wybrać polecenie Wymaż ten dysk CD-RW. W efekcie uruchomi się kreator kasowania danych z płyty. Rysunek 4.10. Kreator wymazania dysku CD-RW Metoda kasowania danych z dysku CD-RW w systemie MS Windows XP jest odpowied- nikiem szybkiego czyszczenia znanego z programów Nero Burning Rom czy CDRWIN. Ćwiczenie 4.8. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie spróbuj sformatować płytę RW. Koniecznie sprawdź, czy płyta nie zawiera ważnych danych, ponieważ zostaną one bezpowrotnie skasowane! 82 Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane Płyta audio Mechanizm nagrywania płyty w MS Windows XP pozwala również nagrywać płyty audio. Cały proces jest bardzo podobny do tworzenia płyty z danymi. Jedyna różnica polega na tym, że do okna nagrywarki trzeba w tym wypadku skopiiować pliki typu wav. 1. Po uruchomieniu kreatora pojawi się pytanie o typ piłyty, jaką chcemy nagrać. Rysunek 4.11. Kreator zapisy płyty AudioCD w systemie MS Windows XP 2. Należy zaznaczyć polecenie Utwórz dysk CD audio i kliknąć przycisk Dalej. Automatycznie zostanie uruchomiony Windows Media Player, w oknie którego należy kliknąć przycisk Kopiuj utwór muzyczny (w prawym górnym rogu). Rysunek 4.12. Kreator zapisu płyty AudioCD w systemie MS Windows XP — praca z Windows Media Player Rozdział 4. (cid:1) Obsługa nagrywarki w systemie MS Windows XP 83 3. 4. Po wykonaniu tych czynności rozpocznie się proces prizygotowania i zapisu muzyki na płycie. AudioCD przygotowane w ten sposób jest całkowicie zgodne zie specyfikacją, co gwarantuje poprawne odtwarzane zarówno na komputierze, jak i na stacjonarnym sprzęcie HiFi. System MS Windows XP umożliwia również zapis płyty z miuzyką w oparciu o pliki mp3. Cała procedura przebiega podobnie jak opisana powyżej — jedyną różnicę stanowi konwersja, realizowana automatycznie po kliknięciu prizycisku Kopiuj utwór muzyczny. Ćwiczenie 4.9. Przygotuj płytę CD w formacie audio, wykorzystując mechanizm nagrywania płyty w sys- temie MS Windows XP. Pamiętaj, że możesz skorzystać z plików typu wav lub mp3.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagrywanie płyt CD. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: