Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 005052 18491051 na godz. na dobę w sumie
Nagrywanie płyt CD i DVD. Kurs - książka
Nagrywanie płyt CD i DVD. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-309-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów - rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Nagrywarka płyt CD jest praktycznie standardowym wyposażeniem współczesnych komputerów. W najbliższej przyszłości zapewne upowszechnią się także nagrywarki płyt DVD, pozwalające na zapis ogromnych ilości danych na krążkach. Urządzenia do nagrywania płyt są wprawdzie dość proste w obsłudze, ale początkującym mogą sprawić pewne trudności. Jeszcze większym kłopotem może być rozbudowana terminologia związana z nagrywaniem i obfitująca w skomplikowane akronimy.

Książka 'Nagrywanie płyt CD i DVD. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie nauczysz się tworzyć różne rodzaje płyt CD i DVD. Samodzielnie nagrasz na płyty muzykę, dane i filmy. Jest to pozycja skierowana do początkujących użytkowników, nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, pokazują krok po kroku, jakie czynności należy wykonywać, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Nauczysz się: Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' skierowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej, codziennej pracy i rozrywce. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce.

Napisana, by pomóc Ci w samodzielnej nauce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-309-9 Format: B5, stron: 304 Zawiera CD-ROM DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objaġnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta! CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Nagrywarka p³yt CD jest praktycznie standardowym wyposa¿eniem wspó³czesnych komputerów. W najbli¿szej przysz³oġci zapewne upowszechni¹ siê tak¿e nagrywarki p³yt DVD, pozwalaj¹ce na zapis ogromnych iloġci danych na kr¹¿kach. Urz¹dzenia do nagrywania p³yt s¹ wprawdzie doġæ proste w obs³udze, ale pocz¹tkuj¹cym mog¹ sprawiæ pewne trudnoġci. Jeszcze wiêkszym k³opotem mo¿e byæ rozbudowana terminologia zwi¹zana z nagrywaniem i obfituj¹ca w skomplikowane akronimy. Ksi¹¿ka „Nagrywanie p³yt CD i DVD. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie nauczysz siê tworzyæ ró¿ne rodzaje p³yt CD i DVD. Samodzielnie nagrasz na p³yty muzykê, dane i filmy. Jest to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku, jakie czynnoġci nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Nauczysz siê: • Instalowaæ nagrywarki w systemach operacyjnych Windows • Korzystaæ z najpopularniejszego oprogramowania do nagrywania p³yt CD i DVD • Tworzyæ cyfrowe p³yty wideo • Archiwizowaæ swoje fotografie na p³ytach • Tworzyæ p³yty startowe do Windows • Kopiowaæ zabezpieczone dane • Korzystaæ z zapisu pakietowego • Tworzyæ kopie bezpieczeñstwa kluczowych danych Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ...................................................z.....5 Rozdział 1. Podstawowe informacje...................................................z..............................................................7 Ogólna charakterystyka płyt CD i DVD...................................................r......................... 8 Ogólna charakterystyka dostępnych nagrywarek CD i DVD ....................................... 13 Instalacja nagrywarki w komputerze ...................................................r............................. 23 Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z nagrywarką ........................................ 25 Charakterystyka oprogramowania dołączonego na płycie CD.................................... 33 Rozdział 2. Nagrywamy pierwsze płyty CD i DVD...................................................z...............................35 Nagrywamy dane komputerowe...................................................r..................................... 36 Nagrywamy płytę z muzyką ...................................................r............................................44 Kopia istniejącej płyty CD ...................................................r.............................................. 65 Obsługa płyty wielokrotnego zapisu ...................................................r.............................74 Rozdział 3. Nagrywamy bardziej skomplikowane rodzaje płyt CD i DVD..................................77 Nagrywamy płytę na raty — multisesje ...................................................r.........................78 Zapis ponad normatywną pojemność płyty — overburning........................................ 91 Zapis danych na płytach 90- i 99-minutowych...................................................r.............99 Zapis danych na płycie w trybie Mode 2 ...................................................r......................101 Muzyka i dane komputerowe na jednej płycie ...................................................r........... 107 Inne ciekawe rodzaje płyt CD i DVD ...................................................r...........................112 Rozdział 4. Płyta wideo ...................................................z...................................................z.. ............................119 Przygotowanie płyty DVD Video ...................................................r..................................121 Płyty VideoCD i Super VideoCD ...................................................r................................. 134 Testowanie płyt wideo CD i DVD...................................................r................................ 140 Rozdział 5. Cyfrowy album fotograficzny na płycie CD lub DVD................................................143 Tworzenie cyfrowego albumu fotograficznego...................................................r.......... 145 4 Spis treści Rozdział 6. Obraz płyty CD lub DVD...................................................z......................................................155 Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD ...................................................r...... 156 Tworzenie płyt na podstawie danych zawartych w obrazie ......................................... 160 Konwersja obrazów ...................................................r...................................................r..... 162 Daemon Tools — alternatywa dla konwersji ...................................................r............. 163 Edycja istniejącego obrazu ...................................................r............................................ 166 Rozdział 7. Płyta startowa...................................................z............................................................................171 Przygotowanie płyty startowej dla DOS i MS Windows 9x......................................... 174 Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP ......................................... 184 Rozdział 8. System zapisu wbudowany w Microsoft Windows XP..............................................195 Konfiguracja...................................................r...................................................r................. 197 Przygotowanie płyt z danymi...................................................r........................................ 199 Przygotowanie płyt audio...................................................r..............................................202 Rozdział 9. Zapis pakietowy...................................................z....................................................................... 205 Konfiguracja...................................................r...................................................r.................206 Przygotowanie płyty ...................................................r...................................................r....208 Optymalizacja pracy ...................................................r...................................................r...209 Rozdział 10. Kopie bezpieczeństwa zabezpieczonych płyt CD i DVD..........................................213 Kopia zabezpieczonej płyty CD z muzyką ...................................................r................. 215 Kopia zabezpieczonej płyty CD z danymi...................................................r..................222 Kopia zabezpieczonej płyty DVD z filmem ...................................................r...............227 Rozdział 11. Płyta CD i DVD jako idealny nośnik służący do archiwizacji danych .............. 235 Tworzenie archiwum...................................................r...................................................r...237 Odzyskiwanie danych z archiwum ...................................................r..............................244 Automatyzacja procesu archiwizacji ...................................................r...........................247 Rozdział 12. Tworzenie okładek płyt CD i DVD...................................................z...................................251 Przygotowanie okładki ...................................................r..................................................252 Podsumowanie...................................................z...................................................z............. ..................................... 259 Dodatek A ...................................................z...................................................z................ ............................................261 Odzyskiwanie danych ze skasowanych sesji ...................................................r...............262 Nero Burning ROM i zapis pod kontrolą MS Windows 2000/XP............................ 266 Odzyskiwanie danych ze skasowanych sesji ...................................................r...............262 Nero Burning ROM i zapis pod kontrolą MS Windows 2000/XP............................ 266 Trwałość nośników...................................................r...................................................r...... 271 Obsługa wielu nagrywarek w programie Nero ...................................................r...........274 Automatycznie uruchamiająca się płyta z filmem w formacie DivX.........................276 Zarządzanie nagranymi płytami ...................................................r..................................278 Poznaj lepiej swój sprzęt ...................................................r................................................ 281 Przydatne odnośniki ...................................................r...................................................r...290 Skorowidz...................................................z...................................................z................ .............................................291 ♦ Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD ♦ Tworzenie płyt na podstawie danych zawartych w obrazie Konwersja obrazów Daemon Tools — alternatywa ♦ ♦ dla konwersji ♦ Edycja istniejącego obrazu Obraz płyty CD lub DVD Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest ten o braz płyty CD (popularnie zwany ISO). Odpowiedź jest bardzo prosta — obraz płyty to w ierna kopia danych zawartych na płycie CD, zapisana w jednym dużym pliku. Obraz te n możemy wykonać sami za pomocą niemal każdego z opisywanych w tej książce pro gramów. Przykładowo program CloneCD wykona taki obraz płyty bez naszej wi edzy. Inaczej sprawa wygląda w przypadku programu Nero, w którym musimy zaznaczyć ki lka opcji, by obraz postał. Poza programami do zapisu danych na płytach CD powsta ły specjalne narzędzia potrafiące wygenerować taki obraz. Do grona takich progra mów należy m.in. program WinISO, oprócz tworzenia obrazów pozwalający r ównież na ich edycję. Jako że obraz płyty CD jest tematem dość ważnym, w kilku przykładach przedstawię, jak taki obraz możemy wygenerować. W dalszej części rozd ziału powiem, co możemy z obrazem zrobić i jak go zapisać na płytę. Oczywiście nie zapomnę o edycji pliku obrazu, np. w celu dołączenia do niego dodatkowych danych. 156 Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD Najprostszym sposobem tworzenia obrazu płyt jest uży cie wirtualnej nagrywarki, jaka jest dostępna w Nero Burning ROM. Poniżej przedstawił em prosty przykład tworzenia obrazu płyty CD lub DVD. 1 1. W głównym oknie programu w oznaczonym miejscu odszukaj na liście opcję Image Recorder (Nagrywarka obrazów) i kliknij ją lewym przyciskiem myszy. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy menu Nagrywarka. 3. Odszukaj i kliknij polecenie Kopiuj dysk. 2 3 4 5 6 7 11 Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD 157 4. Jeżeli posiadasz napęd DVD, określ rodzaj płyty, której obraz chcesz wykonać. 5. Kliknij zakładkę Opcje kopiowania. 6. Zaznacz opcję „W locie”. 7. Wybierz napęd, w którym znajduje się płyta, której obraz chcesz wykonać. 8. Kliknij lewym przyciskiem myszy zakładkę Opcje odczytu. 9. W polu Opcje szybkiego kopiowania wybierz typ płyty, której obraz chcesz wykonać, np. audio. 8 9 12 10 10. Kliknij lewym przyciskiem myszy zakładkę Zapis. 11. Włącz opcję Nagrywaj. 12. Kliknij przycisk Kopiuj. 158 Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD 13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę obrazu. 14. Kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć zapisywanie obrazu płyty. 14 13 15. Sam proces zapisu płyty do obrazu nie różni się niczy m od tego, co poznałeś przy okazji nagrywania poprzednich kompilacji płyt CD i DVD . Na ekranie monitora przez cały czas wykonywania operacji będzie widoczne okno z graficznym wskaźnikiem postępu. O zakończeniu tworzenia obrazu zostaniesz pow iadomiony stosownym komunikatem. 16. Po zakończeniu tworzenia obrazu sprawdź, czy odpowiedn i plik znajduje się na dysku komputera. Plik obrazu płyty CD może zajmować ponad 700 MB, a płyty DVD 5 GB, dlate- go powinieneś pamiętać o tym, by dysponować odpowiednią ilością wolnego miejsca na dysku. Innym sposobem tworzenia obrazu płyty CD może być wy korzystanie jednego z przeznaczonych do tego właśnie celu programu. Osobi ście bardzo lubię pracować z programem WinISO i to właśnie na jego przykładzie z ademonstruję, jak przygotować obraz płyty. Użytą przeze mnie aplikację można pobrać ze strony http://www.winiso.com/down/ WINISO.EXE. Tłumaczenie programu można pobrać ze strony http://www.cdrinfo.pl. Przykłady tworzenia obrazów płyt CD lub DVD 159 1 2 1. Kliknij menu Akcja. 2. Na liście odszukaj opcję Utwórz ISO z CDROM i kliknij ją lewym przyciskiem myszy. 3 5 3. Wybierz napęd, w którym znajduje się płyta, której obraz chcesz wykonać. 4 4. Zaznacz opcję Plik. 6 7 8 9 5. Kliknij przycisk oznaczony za pomocą trzech kropek. 6. Określ dysk, na którym chcesz zapisać obraz płyty CD. 7. Wpisz nazwę obrazu. 8. Kliknij przycisk Otwórz. 9. Kliknij przycisk Utwórz. Rozpocznie się tworzenie obrazu płyty CD na wybranym dysku twardym. Cała operacja będzie na bieżąco przedstawiana na ekranie monitora za pomocą graficznego wskaźnika. 160 Tworzenie płyt na podstawie danych zawartych w obrazie Tworzenie płyt na podstawie danych zawartych w obrazie Tworzenie obrazu to dopiero mały krok w kierunku pozna nia tego szerokiego zagadnienia. W niniejszym podrozdziale dowiesz się, w jaki sposób zamienić gotowy obraz na płytę CD lub DVD. Do nagrania płyty CD lub DVD z obrazu użyjemy program u Nero Burning ROM, który znajduje się na dołączonej do niniejszej książki p łycie CD. 1 2 3 4 5 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy menu Nagrywarka. 2. Odszukaj i kliknij polecenie Nagraj plik obrazu. 3. W polu Szukaj w wybierz dysk, na którym znajduje się Twój obraz. 4. Odszukaj plik obrazu i kliknij go lewym przyciskiem myszy. 5. Kliknij przycisk Otwórz. Nero Burning ROM umożliwia nagrywanie płyt z obrazów w następujących formatach: nrg, iso oraz cue. 6 8 Tworzenie płyt na podstawie danych zawartych w obrazie 161 6. W zakładce Informacja sprawdź, z jakiego rodzaju obrazem masz do czynienia. Na rysunku widać, że nagrywam obraz płyt z danymi. 7 11 7. Kliknij lewym przyciskiem myszy zakładkę Zapis. 8. Włącz opcję Nagrywaj. 9. Włącz opcję Zamknij CD. 9 10 10. W polu Metoda zapisu wybierz jedną z metod zapisu. Proponuję, abyś skorzys tał z zapisu w trybie Disc-At-Once, choć nie jest to obowiązkowe. 11. Kliknij przycisk Zapis. 12. 13. Proces nagrywania płyt nie różni się od zapisu płyt w innych kompilacjach, dlatego też pozwoliłem sobie na pominięcie odpowiedni ego opisu. Po zakończeniu nagrywania na ekranie monitora zostanie wyświetlony stosowny komunikat. 162 Konwersja obrazów Konwersja obrazów Jeżeli nie dysponujesz programem, za pomocą którego wyko nano obraz, a chcesz go zamienić na działającą płytę CD lub DVD, z pomocą przyc hodzą przeróżnego rodzaju konwertery, dzięki którym możesz uczynić dany format obr azu „zrozumiałym” dla używanego programu do zapisu płyt. Ze względu na sporą ilość formatów obrazów płyt (praktyc znie każdy program używa własnego formatu) istnieje spora ilość narzędzi do do konywania konwersji, czyli zamiany jednego formatu na drugi. Poniżej pokazałem na prostym przykładzie zasadę działania konwerterów. Przykład konwersji oparty został o mechanizmy dostępne w programie WinISO. Konwersji poddałem obraz w formacie BIN — zamieniam go na format ISO. 1 2 1. Kliknij menu Konwersja. 2. Odszukaj i kliknij polecenie BIN do ISO. 3 4 5 3. W polu Wybierz plik źródłowy podaj lokalizację oraz nazwę pliku obrazu w formacie BIN. 4. W polu Wybierz plik wynikowy podaj lokalizację oraz nazwę pliku ISO, który powstanie w wyniku konwersji. 5. Kliknij przycisk Konwersja. Konwersja obrazu może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od wydajności Twojego komputera. Jeżeli posiadasz nietypowy plik obrazu i poszukujesz o dpowiedniego konwertera, możesz sprawdzić informacje o konwerterach na stronie http://www.cdrinfo.pl. Daemon Tools — alternatywa dla konwersji 163 Daemon Tools — alternatywa dla konwersji Nie zawsze mamy pod ręką odpowiedni konwerter, aby prz ekształcić nietypowy obraz na zrozumiały format. Istnieją dwa wyjścia z ta kich sytuacji. Pierwsze polega na przeszukaniu czeluści internetu i znalezieniu od powiedniego konwertera lub programu, za pomocą którego wykonano obraz. Niestety rozwiązanie to nie sprawdza się w przypadkach, gdy nie mamy dostępu do sieci lub go ni nas czas. Dlatego polecam zapoznanie się z innym rozwiązaniem, pozwalającym na skorzystanie z istniejącego obrazu. Mam tutaj na myśli wirtualny napęd CD lub DVD- ROM o nazwie Daemon Tools. Narzędzie to potrafi obsłużyć obrazy w następujących form atach: cue, iso, ccd, bwt, mds, cdi oraz — w przypadku zainstalowania programu Nero Burni ng ROM — obrazy w formacie nrg. Aplikacja do pobrania ze strony http://www.daemon-tools.cc/portal/ download.php?mode=Download id=34. Po zainstalowaniu programu Daemon Tools jego ikona poj awi się na pasku zadań w okolicy zegara systemowego. Obsługa programu jest stosunkowo prosta — poniżej zamieściłem stosowny opis. 3 1 2 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Daemon Tools, znajdującą się na pasku zadań w okolicy zegara systemowego. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy opcję Virtual CD/DVD-ROM (Wirtualny CD/DVD-ROM). 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy opcję Device 0 [x] No media (Napęd 0 [x] Brak nośnika). Wstawiona przeze mnie litera x odpowiada literze, jaką system przypisał Twojemu wirtualnemu napędowi. W moim przypadku napęd jest dost ępny pod literką K. 4 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy opcję Mount Image (Zamontuj obraz). 164 Daemon Tools — alternatywa dla konwersji 5 6 9 8 5. W polu Szukaj w wybierz dysk, na którym znajduje się obraz płyty. 6. Odszukaj i zaznacz plik obrazu — wystarczy, że klikniesz go lewym przyciskiem myszy. 7. Kliknij przycisk Otwórz. 7 8. Uruchom Eksplorator Windows, a następnie odszukaj w lewej kolumnie wirtualny napęd CD/DVD- ROM i kliknij go lewym przyciskiem myszy. 9. Sprawdź w prawej kolumnie zawartość obrazu płyty. Daemon Tools — alternatywa dla konwersji 165 Jak widzisz, obraz płyty CD lub DVD w połączeniu z wir tualnym napędem utworzonym przez program Daemon Tools działa dokładnie tak samo, jak jego prawdziwy odpowiednik. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, by wykon ać kopię takiej wirtualnej płyty w dowolnym programie, np. Nero Burning ROM. Odpowiedni opis kopiowania płyt znajdziesz w jednym z poprzednich rozdziałów. Ważnym elementem związanym z obsługą programu Daemon To ols jest odmontowanie obrazu. Operacja ta nie jest skomplikowana, ale z mojego dotychczasowego doświadczenia wynika, że początkującym użytkownikom zdarzają się problem y. Poniżej zamieściłem stosowny opis odmontowania obrazu płyty CD. 3 2 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Daemon Tools, znajdującą się na pasku zadań w okolicy zegara systemowego. 2. Odszukaj opcję Virtual CD/DVD-ROM (Wirtualny CD/DVD-ROM). 1 3. Kliknij opcję Unmount all drives (Odmontuj wszystkie napędy). 166 Edycja istniejącego obrazu Edycja istniejącego obrazu Użycie programu Daemon Tools czy też konwersja obrazów nie pozwala na zmianę ich zawartości — dodanie lub usunięcie plików czy też folde rów. Od czasu do czasu stajemy przed potrzebą dodania lub usunięcia jakichś elementów obrazu i w takim przypadku zazwyczaj pojawia się problem. Edycja istniejącego obrazu jest sprawą prostą i moim zdaniem najwygodniej przeprowadzać ją za pomocą wspomnianego już programu o nazwie WinISO. Przypomnę, że program można pobrać ze strony http://www.winiso.com/down/WINISO.EXE. 1. Kliknij przycisk Otwórz. 1 2 3 2. W polu Szukaj w wybierz dysk, na którym znajduje się obraz, który chcesz poddać edycji. 4 3. Kliknij lewym przyciskiem myszy plik obrazu. 4. Kliknij przycisk Otwórz. 5 6 Edycja istniejącego obrazu 167 5. Kliknij menu Akcja. 6. W celu dodania pojedynczych plików odszukaj i kliknij polecenie Dodaj pliki. Natomiast jeżeli chcesz dodać cały folder, skorzystaj z opcji Dodaj katalog. W dalszym opisie skorzystałem z opcji dodawania plików. 7 7. W polu Szukaj w wybierz dysk, na którym znajdują się pliki, które chcesz dodać do obrazu. 8 9 8. Zaznacz plik lub pliki, które chcesz dodać do kompilacji. W celu zaznaczenia kilku plików wciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go, a następnie klikaj lewym przyciskie m myszy odpowiednie pliki. Po zaznaczeniu wszystkich pli ków zwolnij klawisz Ctrl. 9. Kliknij przycisk Otwórz i zaczekaj chwilę, aż pliki zostaną dodane do obrazu p łyty. 168 Edycja istniejącego obrazu 11 12 10 13 10. Jeżeli chcesz usunąć zbędny plik lub folder z obrazu płyty, powinieneś go zaznaczyć. Wystarczy, że klikniesz go lewym przyciskiem myszy. 11. Kliknij menu Akcja. 12. Odszukaj i kliknij polecenie Usuń. Następnie potwierdź chęć usunięcia pliku lub folderu. 13. Po zakończeniu dodawania i usuwania plików oraz folderów kliknij przycisk o nazwie Zapis. Program WinISO — poza dodawaniem i usuwaniem danych z obrazu — pozwala również na „wyciągnięcie” plików lub folderów z obrazu. Pon iżej przedstawiłem sposób, w jaki można „rozpakować” obraz płyty na dysk komputera. Edycja istniejącego obrazu 169 1. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz „wypakować” z obrazu. 2. Kliknij przycisk Rozpakuj. 2 1 3 4 5 3. W polu Rozpakuj do podaj miejsce, w którym chcesz umieścić pliki z obrazu. 4. W sekcji Pliki określ, czy chcesz wypakować tylko zaznaczone pliki czy też całą zawartość obrazu. 5. Kliknij przycisk Rozpakuj i zaczekaj na zakończenie procesu wypakowywania plików lub folderów z obrazu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagrywanie płyt CD i DVD. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: