Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 006612 18482371 na godz. na dobę w sumie
Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0379-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nagrywanie płyt CD i DVD uważane jest za niezwykle prostą czynność -- wkładamy płytę do napędu, wskazujemy pliki do nagrania i klikamy odpowiednią ikonę w programie. W tym na pozór prostym procesie można jednak popełnić różne błędy -- wybrać nieodpowiednie urządzenie, nieprawidłowo je podłączyć, zastosować niewłaściwe oprogramowanie i wadliwy nośnik. Aby proces zapisu przebiegał z właściwą szybkością, a dane zostały zapisane prawidłowo, należy zwrócić uwagę na wiele czynników.

W drugim wydaniu książki 'Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy' wszystkie te czynniki zostały opisane. Stosując zawarte w niej instrukcje, prawidłowo zainstalujesz nagrywarkę i sterowniki, odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i użyjesz właściwych nośników.

Taką książkę powinieneś mieć zawsze pod ręką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0379-4 Format: B6, stron: 168 Nagrywanie p³yt CD i DVD uwa¿ane jest za niezwykle prost¹ czynnoœæ — wk³adamy p³ytê do napêdu, wskazujemy pliki do nagrania i klikamy odpowiedni¹ ikonê w programie. W tym na pozór prostym procesie mo¿na jednak pope³niæ ró¿ne b³êdy — wybraæ nieodpowiednie urz¹dzenie, nieprawid³owo je pod³¹czyæ, zastosowaæ niew³aœciwe oprogramowanie i wadliwy noœnik. Aby proces zapisu przebiega³ z w³aœciw¹ szybkoœci¹, a dane zosta³y zapisane prawid³owo, nale¿y zwróciæ uwagê na wiele czynników. W drugim wydaniu ksi¹¿ki „Nagrywanie p³yt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy” wszystkie te czynniki zosta³y opisane. Stosuj¹c zawarte w niej instrukcje, prawid³owo zainstalujesz nagrywarkê i sterowniki, odpowiednio dobierzesz parametry zapisu i u¿yjesz w³aœciwych noœników. (cid:129) Zakup nagrywarki (cid:129) Pod³¹czenie nagrywarki do komputera i instalacja sterowników (cid:129) Standardy zapisu p³yt CD i DVD (cid:129) Korzystanie z pakietu Nero (cid:129) Nagrywanie p³yt ró¿nych typów Tak¹ ksi¹¿kê powinieneœ mieæ zawsze pod rêk¹ Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wybór typu nagrywarki Rodzaje złączy Technologia Burn-Proof Formaty zapisu Rok produkcji Prędkości odczytu i zapisu Dodatkowe funkcje i oprogramowanie Reszta sprzętu Wstęp ............................................................................................5 1. Zakup nagrywarki ........................................................................8 8 9 9 10 11 11 12 13 2. Montaż i instalacja nagrywarki ..................................................15 15 16 18 19 20 20 21 22 23 28 29 36 3. Nośniki i nagrywarki ..................................................................39 39 42 43 Kanał IDE Trochę o kablach Zasady podłączania Sterowniki Testowanie systemu Instalowanie sterowników Problemy z dotychczasowymi sterownikami Brakujące pliki DMA Nagrywanie w Windows XP Aktualizacja BIOS-u nagrywarki Usuwanie usterek CD i DVD Pojemność płyt Format płyt 3 Nagrywanie płyt Zabezpieczenia CSS Kody regionalne 46 47 47 4. Nero 49 Wymagania sprzętowe i programowe Wygodne zarządzanie Twoje ulubione aplikacje Domyślne narzędzia Prędkość napędu Parametry nagrywarki Parametry nośnika Uproszczona obsługa Overburning FAQ 52 55 62 64 65 67 68 70 72 74 5. Nagrywanie ................................................................................ 79 80 85 86 89 91 93 95 97 100 101 103 104 105 108 114 123 128 135 142 151 157 Płyta z danymi Płyta samostartująca Płyta startowa z danymi Płyta Audio CD Płyta z plikami audio i danymi Płyta z plikami MP3 Płyta z plikami WMA Płyta z plikami VCD i SVCD Płyta miniDVD Kopiowanie płyt CD Zapisywanie obrazu płyty Nagrywanie płyty z obrazu Usuwanie zawartości płyty RW DVD Redukcja rozmiaru danych na płycie DVD Archiwizacja danych na płytach DVD Konwersja z DVD na DivX InCD Nero BackItUp Łamanie zabezpieczeń Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt Skorowidz ................................................................................. 162 4 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Rozdział 4. Nero Jednym z najpopularniejszych programów do obsługi nagrywarek CD oraz DVD jest Nero 7. W tym rozdziale zajmiemy się omówie- niem tego programu. W jego skład wchodzą między innymi: • Nero Home — jest centralną aplikacją pakietu Nero łączącą funkcje wielu oddzielnych do tej pory programów. Umoż- liwia sterowanie urządzeniami multimedialnymi za pośred- nictwem komputera lub telewizora. Wygląd okna programu został zoptymalizowany pod kątem współpracy z telewi- zorem. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej aplikacji, trzeba posługiwać się pilotem kompatybilnym z progra- mem Nero Home (np. ATI Remote Wonder I, ATI Remote Wonder II, ATI Remote Wonder Plus, Windows Media Center 2004, Windows Media Center 2005, Hauppauge New Remote oraz ich odpowiednikami). • Nero Burning ROM 7 — program do nagrywania płyt, który ucieszy użytkowników zaawansowanych. Pozwala na zmianę wielu parametrów, np.: systemu plików, długości nazw, kroju czcionki. Mimo to jest prosty w obsłudze. • Nero Scout — baza danych, w której skatalogowane są wszystkie pliki multimedialne zgromadzone w kompute- rze. Za jej pośrednictwem są dostępne dla innych progra- mów pakietu Nero 7. Nero Scout generuje plik, który może być przeglądany np. przy wykorzystaniu Eksploratora Win- dows. Baza danych wyposażona jest w mechanizm wyszu- kiwawczy. Pozwala ona na odnalezienie pliku multimedial- nego „zagubionego” w gąszczu folderów. • Nero StartSmart 3 — menedżer programów pakietu. Po uru- chomieniu Nero SmartStart wystarczy wybrać zadanie. Od- powiednia aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. 49 • Nero Express 7 — umożliwia korzystanie z programu Nero Burning ROM za pośrednictwem uproszczonego interfejsu. Zalecany jest dla użytkowników początkujących lub tych, któ- rzy chcą nagrać płytę bez wnikania w szczegóły techniczne. • NeroVision Express 4 — aplikacja służąca do: przechwytywa- nia sygnału wideo z różnych źródeł, zaawansowanej edycji obrazu, tworzenia slajdów i prezentacji multimedialnych, a także do nagrywania ich na płyty. • Nero Recode 2 — program do kopiowania i archiwizowania niezabezpieczonych przed kopiowaniem płyt DVD. Jeżeli źródłowy plik DVD jest większy od pojemności płyty doce- lowej Nero Recode 2 może go skompresować tak, aby zmie- ścił się na nośniku jednowarstwowym. Program pozwala na usuwanie materiałów, których nie chcemy mieć na kopii (np. reklam). • Nero Wave Editor 3 — zaawansowane narzędzie do edycji i nagrywania plików audio. • Nero SoundTrax 2 — program do tworzenia płyt audio CD. • Nero Cover Designer — narzędzie do projektowania okładek płyt. • Nero Show Time 2 — odtwarzacz filmów, programów TV, video, DVD itp. Współpracuje z większością popularnych odtwarzaczy DVD i kart telewizyjnych. • Nero PhotoShow Express — pozwala na zarządzanie fotogra- fiami cyfrowymi. Pliki można między innymi: drukować na drukarce domowej lub online w zakładzie fotograficznym, prezentować w postaci pokazów slajdów z podkładem mu- zycznym, wykorzystywać do wykonywania wygaszaczy ekranów. 50 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy • Nero PhotoSnap — edytor plików graficznych. Umożliwia retuszowanie obrazów, dodawanie do nich efektów specjal- nych, zapisywanie w różnych formatach. Źródłami plików mogą być aparat cyfrowy, skaner itp. • Nero PhotoSnap Viewer — przeglądarka plików graficznych. • Nero MediaHome — aplikacja przekodowująca pliki multime- dialne z formatów źródłowych do formatów obsługiwanych przez sprzęt UPnP (ang. Universal Plug and Play) dołączony do komputera. • InCD 4 — program do zapisu pakietowego. Umożliwia za- rządzanie plikami na płycie CD-RW lub DVD-RW z pozio- mu menedżera plików lub aplikacji. System plików UDF obsługiwany przez InCD 4 jest zgodny z czytnikiem UDF dla systemu Windows 98 i późniejszych. Uwaga Nie wszystkie nagrywarki współpracują z programem InCD. Wymieniając nagrywarkę CD na DVD, możesz utracić dostęp do danych zapisanych na płytach CD-RW. • InCD Reader 4 — aplikacja pozwalająca na odczyt dysków zapisanych w formacie MRW (program InCD), w systemach nieobsługujących MRW. • Nero ImageDrive — aplikacja do tworzenia dysków wirtu- alnych. Możliwe jest utworzenie do dwóch dysków wirtu- alnych. Są one montowane podczas uruchamiania kompu- tera. Obsługują formaty NRG i ISO. • Nero BackItUp 2 — program do zarządzania kopiami zapa- sowymi plików. Rozdział 4. Nero | 51 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 51 • Nero Toolkit — zestaw programów narzędziowych. W jego skład wchodzą: Nero CD-DVD Speed 4 (służący do pomiaru prędkości napędu CD/DVD), Nero DriveSpeed 3 (umożliwia- jący zmianę prędkości obrotowej napędu w celu redukcji szumów), Nero DiskAgent (program do optymalizacji oraz naprawy dysków w formacie UDF), Nero BurnRights (pozwala użytkownikowi bez uprawnień administracyjnych na wy- palanie płyt oraz dołączanie nowych nagrywarek) i Nero Info Tool 3 (przeznaczony do zbierania informacji o zain- stalowanych sterownikach, typie nośnika, wersji oprogramo- wania itp.). • DVD Video Plug-in — wtyczka do kodowania plików video w formatach DVD/SVCD i SVCD. Pliki video w formacie kompatybilnym z DVD można nagrywać w programie Nero. Mogą one następnie być odtwarzane przez odtwarzacz DVD. Wymagania sprzętowe i programowe W porównaniu z starszymi wersjami Nero 7 ma znacznie rozsze- rzone możliwości. Czy proporcjonalnie wzrosły również wyma- gania sprzętowe programu? Nero 7 ma następujące wymagania programowe: • System operacyjny: Microsoft® Windows 98/98SE/Me, Win- dows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy), Windows XP (Service Pack 2 lub nowszy), Windows 2003 Server (Service Pack 1 lub nowszy), MCE 2004/2005. • Zainstalowana przeglądarka Microsoft® Windows Internet Explorer 4.0 lub nowsza. 52 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Uwaga LightScribe działa tylko w środowisku Windows 2000 (Service Pack 4 lub nowszy), Windows XP, Windows 2003 Server lub MCE 2004/2005. Uwaga Aby zainstalować Nero 7, należy dysponować uprawnienia- mi administracyjnymi. W zależności od wykonywanej czynności wymagana jest inna wydajność procesora i rozmiar pamięci RAM (tabela 4.1): Tabela 4.1. Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM Czynność Zapis plików audio i z danymi Odtwarzanie programów TV, edycja DVD i video Przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym oraz wypalanie płyt Procesor nie słabszy niż 800 Mhz Intel® Pentium® 3 lub AMD Sempron™ 2200+ 1.2 Ghz Intel® Pentium® 3 lub AMD Sempron™ 2600+ 1.6 Ghz Intel® Pentium® 4 lub AMD Sempron™ 2600+ Pamięć nie mniejsza niż 128 MB RAM 128 MB RAM 128 MB RAM Do typowej instalacji wszystkich składników pakietu wystarczy 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Aby możliwe było zapisywanie obrazów płyt DVD oraz tymczasowych plików DVD, potrzeba 9 GB wolnego miejsca. Karta grafiki komputera powinna charakteryzować się minimum: 8 MB pamięci obrazu, rozdzielczością 800×600 pikseli oraz 16-bitową Rozdział 4. Nero | 53 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 53 głębią kolorów. Zalecana jest praca w trybie 24- lub 32- bitowej głębi kolorów. Do pełnego wykorzystania możliwości programu niezbędne jest wyposażenie komputera w nagrywarkę DVD. Opcjonalnie zestaw powinien zawierać kartę dźwiękową zgodną z 16-bit Microsoft® Windows oraz głośniki. Uwaga Zalecane jest zainstalowanie najnowszych, certyfikowanych (Microsoft® Windows Hardware Quality Labs) sterowników wszystkich urządzeń zamontowanych w zestawie kompute- rowym. Poszczególne aplikacje mają dodatkowe wymagania (tabela 4.2). Tabela 4.2. Dodatkowe wymagania Aplikacja Wymagania InCD 4 Nero ShowTime 2 Nero Home / NeroVision 4 Nagrywarka CD lub DVD Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Napęd optyczny z możliwością odtwarzania DVD-Video Karta grafiki obsługująca video overlay Wtyczka DVD-Video do odtwarzania DVD-Video Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Opcjonalnie: • do nagrań cyfrowych karta FireWire • do nagrań analogowych tuner TV lub karta przechwytująca obraz • zainstalowane najnowsze certyfikowane sterowniki WHQL • wtyczka DVD-Video oraz Dolby® Digital 2 54 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Tabela 4.2. Dodatkowe wymagania — ciąg dalszy Aplikacja Nero Recode 2 Nero Cover Designer Nero PhotoShow Express, Nero PhotoShow Elite Nero PhotoSnap, Nero PhotoSnap Viewer LightScribe Wymagania Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Opcjonalnie: • wtyczka DVD-Video, aby możliwe było nagrywanie DVD, DVD-9, DVD-5 Opcjonalnie: • drukarka System operacyjny: Windows® 98SE/Me/2000/XP/Windows Server 2003 Macromedia Flash® Player V.6 Opcjonalnie: • dostęp do Internetu przez modem 33,6 Kbps lub szybszy Uaktualnienie Microsoft® DirectX 9.0a lub nowsze Obsługiwana przez LightScribe nagrywarka Zainstalowane oprogramowanie LightScribe Host Software Wygodne zarządzanie Nero StartSmart jest aplikacją, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich programów pakietu Nero. Aby ją uruchomić, trzeba kliknąć ikonę Nero StartSmart lub wybrać polecenia z menu. Okno programu Nero StartSmart gra rolę centrum sterowania. Zebrane są w nim najczęściej używane funkcje. W lewym górnym rogu okna widoczny jest przycisk z napisem Nero (rysunek 4.1). Rozdział 4. Nero | 55 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 55 Rysunek 4.1. Przycisk Nero ProductCenter Klikanie przycisku powoduje naprzemienne wyświetlanie infor- macji o zainstalowanych wersjach programów z pakietu Nero i ikon programów. W górnej części okna widoczne jest menu służące do wybierania typu nagrywanej płyty (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Wybór trybu pracy programu Pod przyciskiem Nero ProductCenter widoczne są symbole po- szczególnych aplikacji (rysunek 4.3). Ich liczba zależy od zainsta- lowanych składników pakietu Nero. Aby uruchomić aplikację, trzeba kliknąć jej symbol. Pod listą aplikacji znajduje się sekcja Nero Toolkit (rysunek 4.4). Widoczne są w niej nazwy programów narzędziowych. Aby uru- chomić program, należy kliknąć odpowiednią ikonę. Pod listą programów narzędziowych znajduje się sekcja Instruk- cje (rysunek 4.5). W niej zebrane są ikony plików systemu po- mocy. Uruchomienie pomocy dotyczącej wybranego modułu następuje po kliknięciu jej nazwy. Po prawej stronie okna widoczne są ikony obszarów zastosowań programu Nero. Przytrzymanie kursora nad ikoną lub jej kliknięcie 56 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.3. Lista aplikacji Rysunek 4.4. Lista programów narzędziowych Rysunek 4.5. Lista programów narzędziowych Rozdział 4. Nero | 57 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 57 powoduje wyświetlenie aplikacji należących do wybranej grupy (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Pierwsza grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Jeżeli w oknie Nero StartSmart nie mieszczą się wszystkie ikony zadań, w jego dolnej części wyświetlany jest suwak. Przesuwanie go powoduje wyświetlenie pozostałych ikon (rysunek 4.7 i 4.8). Na lewej krawędzi okna Nero StartSmart widoczne jest ciemne pole (rysunek 4.9). Klikanie go powoduje ukrywanie lub wyświe- tlanie listy aplikacji pakietu Nero. W prawym dolnym rogu okna programu znajdują się kolorowe przyciski. Kliknięcie przycisku Zmień kolory spowoduje zmianę koloru okna programu (rysunek 4.10). Przycisk oznaczony dwiema postaciami (rysunek 4.11) służy do przełączania programu pomiędzy Trybem standardowym (rysu- nek 4.12) i Trybem eksperta (rysunek 4.13 i 4.14). 58 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.7. Druga grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Rysunek 4.8. Trzecia grupa zadań związanych z przetwarzaniem plików audio Rozdział 4. Nero | 59 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 59 Rysunek 4.9. Fragment okna Nero StartSmart z ukrytą listą aplikacji Rysunek 4.10. Przycisk zmiany kolorów okna Rysunek 4.11. Przycisk zmiany trybu pracy programu W trybie standardowym wyświetlane są tylko najczęściej uży- wane zadania z danej kategorii. Kliknięcie przycisku z dwiema strzałkami (rysunek 4.14) powoduje wyświetlanie lub ukrywanie okna konfiguracyjnego (rysunek 4.15). W oknie Konfiguruj możesz określić, za pomocą jakich programów z rodziny Nero będą realizowane zadania. Programy można wy- bierać z listy Otwórz w. Zadania można wybierać z listy Zadanie. 60 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Rysunek 4.12. Okno programu w trybie standardowym Rysunek 4.13. Okno programu w trybie eksperta Rozdział 4. Nero | 61 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 61 Rysunek 4.14. Przycisk Konfiguruj Rysunek 4.15. Okno Konfiguruj Twoje ulubione aplikacje Po lewej stronie listy kategorii widoczna jest ikona grupy Ulubione (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Ikona Ulubione Podczas instalacji umieszczane są w niej najczęściej wykonywane zadania: nagrywanie danych na płyty, kopiowanie płyt itp. 62 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy Listę zadań można modyfikować. Aby dodać zadanie do kategorii Ulubione: 1. Rozwiń kategorię, na przykład Dodatki, klikając jej ikonę (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Ikona kategorii 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę symbolizującą za- danie, które chcesz dodać do kategorii Ulubione. Z podręcznego menu wybierz polecenie Dodaj do Ulubionych (rysunek 4.18). Rysunek 4.18. Dodawanie zadania do kategorii Ulubione Uwaga Dodanie zadania do kategorii Ulubione nie powoduje usunię- cia go z kategorii źródłowej. Aby usunąć zadanie z grupy Ulubione: 1. Rozwiń kategorię Ulubione. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zadania, które chcesz usunąć z kategorii Ulubione. Z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń z Ulubionych (rysunek 4.19). Rozdział 4. Nero | 63 D:PDFNagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II!Nagrywanie_Lk.doc 06 sty 06 63 Rysunek 4.19. Usuwanie zadania z kategorii Ulubione 64 | Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nagrywanie płyt CD i DVD. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: