Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 005564 13070854 na godz. na dobę w sumie
Najciekawsze interpretacje podatkowe w 2015 r. 20 stanowisk MF z komentarzem. - ebook/pdf
Najciekawsze interpretacje podatkowe w 2015 r. 20 stanowisk MF z komentarzem. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405638 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja zawiera wybór najciekawszych interpretacji podatkowych wydanych przez Ministra Finansów w 2015 r., jakie zapadły w indywidualnych sprawach pracodawców i pracowników z opisem stanu faktycznego, stanowiskiem wnioskodawcy i fiskusa oraz praktycznym komentarzem autora. Interpretacja dotyczą najczęściej wypłacanych przychodów pracowniczych oraz wypłat uzyskiwanych przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in. z tytułu nieodpłatnych świadczeń czy należności za delegacje, a także nowych zwolnień z podatku dotyczących odszkodowań i odpraw.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TOMASZ KRÓL NAJCIEKAWSZE INTERPRETACJE PODATKOWE W 2015 R. 20 STANOWISK MF Z KOMENTARZEM ISBN 978-83-7440-563-8 2 SPIS TREŚCI I. Omówienie wybranych interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wynajem mieszkania dla pracownika do celów służbowych . . . . . . . . . . . . . . 2. Ekwiwalent za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych . . . . . . . . 3. Świadczenia urlopowe wypłacone przez pracodawców nietworzących zfśs . . . 4. Przedłużenie linii autobusowej dla pracowników dowożonych do pracy . . . . . . 5. Częściowe dofinansowanie dowozu pracowników do pracy . . . . . . . . . . . . . . 6. Koszty wyżywienia za granicą przewyższające dietę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wydatki na nocleg kierowcy odbywającego podróż służbową . . . . . . . . . . . . . 8. Wydatki na nocleg przedstawiciela handlowego przebywającego w delegacji . 9. Wydatki na nocleg i paliwo dla przedstawiciela handlowego nieodbywającego podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Świadczenia odszkodowawcze wypłacone na podstawie regulaminu zwolnień grupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Świadczenia osłonowe wypłacone przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Przychody z umowy o dzieło wypłacone po śmierci pracownika . . . . . . . . . . . 13. Refundacja okularów przepisanych w wyniku badań przeprowadzonych 3 3 5 6 8 8 9 10 12 12 14 16 17 na wniosek pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14. Zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż 20 22 służbową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Zastosowanie przez pracownika 50 kosztów uzyskania przychodu . . . . . . . . 16. Rozliczanie wynagrodzenia za czas urlopu lub zwolnienia lekarskiego jak za prace twórcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 17. Koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia twórcy po przekroczeniu rocznego limitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 18. Wykorzystywanie przez pracownika służbowego paliwa do celów prywatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Udostępnienie zleceniobiorcy samochodu firmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Podróż służbowa samochodem firmowym bezpośrednio z miejsca zamieszkania pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Planowane zmiany dotyczące wydawania interpretacji ogólnych i indywidualnych . . . . 1. Bezprzedmiotowość wniosku o interpretację indywidualną, gdy jest ogólna . . . 2. Ograniczenie zakresu interpretacji indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jeden dokument zamiast dwóch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ograniczenie dotyczące uzupełniania wniosku ORD-IN . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zwrot opłaty za wydanie interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dostęp do zmienionych lub uchylonych interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Możliwość elektronicznego lub telefonicznego kontaktu z urzędem . . . . . . . . . 24 26 27 29 29 30 31 31 31 31 31 NAJCIEKAWSZE INTERPETACJE PODATKOWE W 2015 R. 3 Najciekawsze interpretacje podatkowe w 2015 r. – 20 stanowisk MF z komentarzem Niniejsza publikacja zawiera wybór najciekawszych interpretacji po- datkowych wydanych przez Ministra Finansów w 2015 r., jakie zapad- ły w indywidualnych sprawach pracodawców i pracowników. Dotyczą one przychodów pracowniczych oraz wypłat uzyskiwanych przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in. z tytułu nieodpłatnych świadczeń czy należności za delegacje. Płatnicy, którzy mają wątpliwości dotyczące m.in. zwolnienia z podatku danego przycho- du lub określenia źródła przychodu, mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej sprawie. Mimo że interpretacja indywidualna rozstrzyga w konkretnym przypadku, to i tak płatnicy mogą powoływać się na jej postanowienia, ubie- gając się o stanowisko fiskusa w analogicznej sprawie. W wyniku zmian przepisów od 1 stycznia 2016 r., pracodawca nie otrzyma interpretacji indywidualnej, gdy jego zapytanie o stanowisko organu pokrywa się z wydaną w tym zakre- sie interpretacją ogólną. I. Omówienie wybranych interpretacji 1. Wynajem mieszkania dla pracownika do celów służbowych Udostępnienie pracownikom wynajętego przez pracodawcę mieszkania do celów służ- bowych nie powoduje powstania przychodu po stronie zatrudnionych, odpowiadające- go np. wartości czynszu najmu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 czerwca 2015 r., sygn. IBPBII/1/4511-284/15/BD). Zdarzenie przyszłe Stanowisko płatnika Stanowisko MF 1 2 3 Pracodawca planuje wynaję- cie mieszkania w W. do celów służbowych. Spółka ma siedzi- bę w K. oraz miejsce prowadze- nia działalności w W. – dodatko- we biuro. Ze względu na fakt, że zarząd spółki, jak również pra- cownicy będą delegowani do W. w celu załatwiania bieżących spraw związanych z działalnoś- cią spółki, spółka planuje wyna- jem mieszkania. Mieszkanie to będzie oddane do użytkowania pracownikom m.in. w czasie od- bywania podróży służbowych W sytuacji gdy pracodawca wy- najmuje mieszkanie służbowe i udostępnia je pracownikom do celów związanych z pracą (w tym w związku z odbywaniem podróży służbowych), pracow- nik nie uzyska przysporzenia majątkowego odpowiadające- go wartości np. czynszu najmu. W konsekwencji nie powstanie przychód ani obowiązek nali- czania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nie- odpłatnego świadczenia. Skorzystanie przez pracow- ników – w ramach odbywanej podróży służbowej – ze świad- czenia w postaci zamieszkania w wynajętym przez pracodaw- cę mieszkaniu służbowym bę- dzie następować za ich zgodą. Świadczenie to nie będzie speł- nione w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy, oraz nie przyniesie pracownikowi korzy- ści w postaci powiększenia ak- tywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Udostęp- nienie mieszkania służbowego www.inforfk.pl IFK MONITORPPiUnr17(281) 4 NAJCIEKAWSZE INTERPETACJE PODATKOWE W 2015 R. 1 2 3 i będzie przez nich wykorzysty- wane tylko w czasie delegacji. Nie będzie wykorzystywane do celów prywatnych. pracownikom odbywającym po- dróż służbową (delegację) bę- dzie wyłącznie w interesie pra- codawcy, a nie pracowników, którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych – nie mieliby po- wodu do korzystania z wynaj- mowanego przez pracodawcę mieszkania. W tej sytuacji pra- cownik nie osiągnie przychodu. Inaczej stanie się, jeżeli miesz- kanie służbowe będzie wyko- rzystywane przez pracowników do celów prywatnych, niezwią- zanych z powierzonymi przez pracodawcę obowiązkami służ- bowymi. Wówczas po stronie pracowników powstanie przy- chód ze stosunku pracy pod- legający opodatkowaniu po- datkiem dochodowym od osób fizycznych, a na spółce będą ciążyć obowiązki płatnika. Interpretacja organu podatkowego jest korzystna dla pracowników (jako podatników) oraz pra- codawców (jako płatników). KOMENTARZ: Stanowisko Ministerstwa Finansów jest efektem korzystnego dla podatników wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). W wyroku tym TK wskazał cechy świadczenia nieodpłatnego, którego opodatkowanie będzie zgodne z konstytucją. Za przy- chód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione: ■■ za jego zgodą (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), ■■ w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci po- większenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Kryteria te zostały zastosowane w powołanej interpretacji indywidualnej. Udostępnienie mieszkania odbywa się co prawda za zgodą pracownika (według wskazanego pierwszego kryterium), ale jest to świadczenie ponoszone w interesie pracodawcy (według drugiego kryterium). W tej sytuacji majątek pracownika nie zostaje powiększony i nie ma podstaw do ustalenia przychodu z tego tytułu. Wskazana interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczy także pracow- ników korzystających z wynajętego mieszkania w czasie podróży służbowych. MONITORPPiUnr17(281) IFK 5września2015r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najciekawsze interpretacje podatkowe w 2015 r. 20 stanowisk MF z komentarzem.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: