Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 008193 10736086 na godz. na dobę w sumie
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 511
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8751-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia porusza istotne zagadnienie prawne, jakim jest naruszenie przepisów prawa procesowego, stanowiące podstawową przyczynę uchylenia przez sądy administracyjne decyzji lub postanowień. Mimo że niedochowanie wymogów proceduralnych przez organy administracji publicznej jest najczęstszą przyczyną eliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych aktów administracyjnych, powyższe zagadnienie nie doczekało się jeszcze kompleksowego opracowania dotykającego powyższej problematyki. Jak wskazuje analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, ponad 70% zakwestionowanych przez sądy rozstrzygnięć organów administrujących obejmuje przypadki naruszenia przepisów proceduralnych.

Podjęte w niniejszej pracy rozważania umożliwiają w pierwszej kolejności odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju naruszenia stanowią naruszenia przepisów postępowania, a więc kiedy sąd administracyjny jest uprawniony do skorzystania z przysługujących mu uprawnień.

Zauważyć bowiem należy, że kategoria naruszeń przepisów postępowania jest niejednolita i obejmuje zarówno przypadki, w których decyzja lub postanowienie są obarczone:

W dalszej kolejności opisane zostały działania sądu administracyjnego związane ze stwierdzonym naruszeniem przepisów postępowania. Szczególne miejsce poświęcono przy tym możliwości konwalidacji stwierdzonych naruszeń na etapie postępowania sądowo-administracyjnego, jak i ustaleniu, czy sąd administracyjny, korzystając z przysługujących mu uprawnień działa w ramach władzy dyskrecjonalnej, czy też jest każdorazowo zobowiązany do wyeliminowania decyzji lub postanowienia z uwagi na stwierdzone naruszenie przepisów postępowania. W pracy podjęto również zagadnienie wpływu naruszenia przepisów postępowania na postępowania kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Tak zakreślona problematyka pracy powoduje, że jest ona skierowana zarówno do praktyków – sędziów sądu administracyjnego, profesjonalnych pełnomocników, jak i do stron postępowania sądowo-administracyjnego oraz pracowników organów administracji publicznej, stosujących przepisy postępowania na co dzień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NaruszeNie przepisów postępowaNia jako przesłaNka uchyleNia decyzji lub postaNowieNia w postępowaNiu sądowoadmiNistracyjNym PaWeł Daniel Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANIEL • NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA JAKO PRZESŁANKA UCHYLENIA DECYZJI LUB POSTANOWIENIA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: K. Czaplicki DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI. ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTYWANIA TECHNIK BIOMETRYCZNYCH R. Flejszar ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM J. Osiejewicz HARMONIZACJA PRAWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ B. Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE M. Szuniewicz OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA JAKO PRZESŁANKA OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W ŚWIETLE EUROPEJSKIEJ P. Twardoch SPRAWY MAJĄTKOWE PARTNERÓW Z ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU M. Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D. Wacinkiewicz ZASPOKAJANIE POTRZEB WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH. STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE www.ksiegarnia.beck.pl NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA JAKO PRZESŁANKA UCHYLENIA DECYZJI LUB POSTANOWIENIA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PAWEŁ DANIEL WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8750-5 ISBN e-book 978-83-255-8751-2 Spis treści XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ XV Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XLVII Wstęp ........................................................................................................................... LIX Rozdział I. Zakres stosowania art. 145 PostAdmU w odniesieniu do przepisów postępowania administracyjnego .............................................. § 1. Pojęcie postępowania administracyjnego .............................................. § 2. Postępowanie administracyjne a postępowanie sądowoadministracyjne ............................................................................ § 3. Sądowa kontrola decyzji lub postanowienia jako podstawa stosowania art. 145 PostAdmU ............................................................... I. Decyzja administracyjna ................................................................. II. Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, albo rozstrzygające sprawę co do istoty ................................................ III. Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, których przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu ............ Rozdział II. Uprawnienia sądu do uchylenia decyzji lub postanowienia w świetle wymogów postępowania administracyjnego ............................. § 1. Funkcje postępowania administracyjnego a uprawnienia sądu, o jakich mowa w art. 145 PostAdmU .................................................... § 2. Postępowanie administracyjne a wymogi sprawiedliwości proceduralnej .............................................................................................. § 3. Postępowanie administracyjne a wymogi rzetelnego procesu ........... § 4. Rola zasad ogólnych KPA w postępowaniu administracyjnym ......... Rozdział III. Pojęcie i charakterystyka naruszeń przepisów postępowania ...................................................................................................... § 1. Pojęcie i cechy naruszeń przepisów postępowania w rozumieniu art. 145 § 1 PostAdmU ............................................................................. 1 1 35 39 42 47 54 57 57 72 80 101 111 111 V Spis treści § 2. Normy składające się na przepisy postępowania w rozumieniu art. 145 § 1 PostAdmU – normy procesowe czy też normy ustrojowe i ustrojowo-kompetencyjne .................................................. § 3. Naruszenie przepisów postępowania a system gradacji wad aktu administracyjnego ...................................................................................... § 4. Naruszenie przepisów postępowania – perspektywa prawnoporównawcza ................................................................................ I. Zagadnienia wstępne ....................................................................... II. Naruszenie przepisów postępowania w prawie unijnym .......... III. Naruszenie przepisów postępowania w prawie francuskim ...... IV. Naruszenie przepisów postępowania w prawie angielskim ...... Rozdział IV. Rodzaje naruszeń przepisów postępowania w rozumieniu art. 145 § 1 PostAdmU ..................................................................................... § 1. Rodzaje naruszeń przepisów postępowania w ustawach regulujących postępowanie sądowoadministracyjne – rys historyczny .................................................................................................. § 2. Naruszenia przepisów postępowania dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego ..................................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Przesłanki wznowienia postępowania .......................................... 1. Ustalenie istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych na fałszywych dowodach .......................................................... 2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa .............................. 3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu ............ 4. Brak zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu ......................................................................... 5. Wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał decyzję ......................................................................................... 6. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu ....................................................... 7. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez właściwy organ .......................................................................... 8. Wydanie decyzji na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione ................................................................................... 9. Orzeczenie przez TK o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana decyzja, z Konstytucją RP, umową międzynarodową lub z ustawą .. VI 132 142 150 150 151 157 162 167 167 170 170 178 178 179 181 184 192 196 196 197 198 Spis treści 10. Wydanie przez sąd orzeczenia stwierdzającego naruszenie zasady równego traktowania ................................................... § 3. Naruszenia przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy ........................................................................................ I. Pojęcie naruszenia przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy .................................................... II. Katalog naruszeń przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy .................................................... 1. Zasady kwalifikacji naruszeń przepisów postępowania mogących mieć wpływ na wynik sprawy .............................. 2. Naruszenia przepisów postępowania związanych z obowiązkiem informowania stron ...................................... 3. Naruszenia przepisów postępowania związane z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu ......................................................................... 4. Naruszenia przepisów postępowania związane z prowadzonym postępowaniem dowodowym .................... 5. Naruszenia przepisów postępowania związane z szybkością prowadzonego postępowania ........................... 6. Naruszenia przepisów postępowania związane z wadliwym uzasadnieniem wydanego rozstrzygnięcia ...... 7. Naruszenia przepisów postępowania związane z jego dwuinstancyjnością ................................................................... § 4. Naruszenie przepisów postępowania dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia .......................... Rozdział V. Działania sądu administracyjnego związane ze stwierdzeniem naruszeń przepisów postępowania ............................... § 1. Naruszenie przepisów postępowania a funkcja sądu administracyjnego ...................................................................................... § 2. Wstępne założenia metodyki działań sądu administracyjnego w związku z naruszeniem przepisów postępowania ............................ § 3. Określenie normatywnego wzorca postępowania, do przeprowadzenia którego zobowiązany był organ administracji publicznej w sprawie będącej przedmiotem skargi .............................. I. Źródła normatywnego wzorca postępowania ............................. II. Wykładnia przepisów prawa procesowego przez sądy administracyjne ................................................................................ § 4. Określenie czynności procesowych, które faktycznie zostały podjęte w sprawie ...................................................................................... § 5. Porównanie stanu pożądanego ze stanem ustalonym ......................... 203 204 204 215 215 221 225 233 244 247 251 258 273 273 278 283 283 288 295 299 VII Spis treści § 6. Konwalidacja stwierdzonych naruszeń przepisów postępowania w ramach postępowania sądowoadministracyjnego ............................ I. Konwalidacja naruszeń dotyczących postępowania dowodowego ..................................................................................... II. Konwalidacja naruszeń dotyczących niezapewnienia udziału stron w postępowaniu ..................................................................... § 7. Kwalifikacja stwierdzonych naruszeń przepisów postępowania ....... I. Dyskrecjonalność sędziego sądu administracyjnego w zakresie kwalifikacji stwierdzonych naruszeń ............................................ II. Instrumenty służące zapewnieniu jednolitości orzecznictwa w zakresie ustalenia konsekwencji prawnych stwierdzonych naruszeń ............................................................................................. § 8. Określenie granic stosowania przez sąd środków, o jakich mowa w art. 145 § 1 PostAdmU, z uwagi na stwierdzone naruszenia przepisów postępowania .......................................................................... § 9. Wydanie orzeczenia uchylającego zaskarżoną decyzję lub postanowienie z uwagi na stwierdzone naruszenia przepisów postępowania .............................................................................................. Rozdział VI. Skutki wyroku sądu administracyjnego stwierdzającego naruszenie przepisów postępowania ............................................................ § 1. Skutki wyroku sądu administracyjnego dla postępowania administracyjnego ...................................................................................... § 2. Związanie organu wyrokiem sądu administracyjnego ........................ § 3. Następstwa braku wykonania przez organ administracji publicznej wyroku sądu administracyjnego uchylającego decyzję lub postanowienie z uwagi na naruszenie przepisów postępowania ....... Rozdział VII. Inne przypadki naruszenia przepisów postępowania, jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych ............................................ § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ § 2. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych w skargach na akty lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a PostAdmU ................................ § 3. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych w skargach na akty, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 5–6 PostAdmU .............................................................. § 4. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych w skargach na rozstrzygnięcia nadzorcze, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 7 PostAdmU ........................................ § 5. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych w skargach na akty będące przedmiotem kontroli na podstawie ustaw szczegółowych ........................................ VIII 301 302 309 314 316 327 337 343 349 349 356 363 371 371 372 376 381 383 Spis treści § 6. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa orzeczeń sądów administracyjnych w skargach na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 3 § 2 pkt 8–9 PostAdmU) ................................................................................................. Rozdział VIII. Naruszenie przepisów postępowania w postępowaniu przed NSA ........................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej .................................................................................................... § 3. Naruszenie przepisów postępowania a uchylenie decyzji lub postanowienia przez NSA ........................................................................ Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 385 397 397 399 414 423 443 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPubU .................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) EKPC ............................................... europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzy- mie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KoncesBudU .................................. ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPP .................................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.Urz. UE 2016 C 202, s. 389) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) PlanZagospU .................................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) PostAdmU ...................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o po- sądami administracyjnymi stępowaniu przed (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane PrUSA ............................................. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer- sja skonsolidowana: Dz.Urz. UE 2016 C 202, s. 47) XI Wykaz skrótów WKC ................................................ rozporządzenie Rady 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE 1992 L 302, s. 1) (EWG) Nr 2. Instytucje i osoby ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka FSA .................................................. niemiecki Federalny Sąd Administracyjny NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NTA ................................................. Najwyższy Trybunał Administracyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Annales UMCS .............................. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska ATDP ............................................... Administracja Teoria Dydatktyka Praktyka AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Baza NSA ........................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy ECR ................................................. European Court Reports EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OTK-B ............................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubez- OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych urzędowy, Seria A urzędowy, Seria B i Wojskowa wych XII Wykaz skrótów OwSS ............................................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP ................................................... Państwo i Prawo PPP .................................................. Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST ..................................................... Samorząd Terytorialny St. Iur. ............................................. Studia Iuridica ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 4. Inne skróty litera art. .................................................... artykuł lit. ..................................................... n. ...................................................... następny(a) niepubl. ........................................... niepublikowane Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt poz. .................................................. pozycja red. ................................................... redakcja s. ....................................................... strona wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami XIII Bibliografia Adamiak B., Czynności prawne jednostki a władztwo administracyjne, w: Współcze- sne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedy- kowana Profesorowi Jackowi M. Langowi, pod red. M. Wierzbowskiego, J. Jasiel- skiego, A. Wiktorowskiej, E. Stefańskiej, Warszawa 2009 Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 16 listopada 2012 r., I FSK 1930/11, OSP 2015, Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 1994 r., V SA 1260/94, OSP 1996, Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 1998 r., I SA/Gd 654/96, Nr 1, poz. 11 Nr 9, poz. 162 OSP 1999, Nr 1, poz. 49 Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 25 marca 2004 r., OSK 81/04, OSP 2004, Nr 11 Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2000 r., III SA 1454/99, OSP 2001, Adamiak B., Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 29 marca 2012 r., II SA/Bk 122/12, OSP 2013, Nr 12, poz. 120 Adamiak B., Glosa do wyroku WSA z dnia 29 marca 2012 r., II SA/Bk 122/12, OSP 2013, Adamiak B., Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, PiP 2012, Nr 2, poz. 21 Nr 12, poz. 120 Nr 3 Adamiak B., Koncepcje nadzwyczajnych trybów postępowania w postępowaniu podat- kowym, w: Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza, pod red. R. Mastal- skiego, Wrocław 2001 Adamiak B., Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyj- nego, w: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu ad- ministracyjnym, pod red. C. Martysza, A. Matana, Kraków 2005 Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa admini- stracyjnego, w: Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelma- siaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003 Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w: Za- gadnienia proceduralne w administracji, pod red. K. Podgórskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 646, Katowice 1984 Adamiak B., Od klasycznych do współczesnych koncepcji prawa do szybkiego załatwie- nia sprawy administracyjnej, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa ad- ministracyjnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009 XV Bibliografia Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie prawa administracyjnego, Wrocław 1980 Adamiak B., Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wadliwość decyzji administra- cyjnej, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Józefa Filipka, pod red. I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001 Adamiak B., Pojęcie postępowania administracyjnego, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010 Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ko- mentarz, Warszawa 2014 Adamiak B., Uwagi o modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyj- nego, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004 Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, AUWr Prawo CLVI, Nr 955, Wro- Adamiak B., Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu samo- cław 1986 rządu terytorialnego, ST 1997, Nr 4 p.p.s.a.), ZNSA 2006, Nr 2 Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 Adamiak B., Zagadnienie decyzji nieistniejących w postępowaniu administracyjnym, AUWr Prawo CLXVIII, Nr 1022, Wrocław 1990 Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konfe- rencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005 Adamiak B., Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 09 sierpnia 1990 r., IV SA 543/90, OSP 1992, Nr 5, poz. 120 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Adamiak B., Borkowski J., Zakład administracyjny w postępowaniu administracyjnym, szawa 2011 Warszawa 2012 Warszawa 2013 St. Iur. 1996, t. 32 Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., System prawa administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2012 Alder J., Constitutional and Administrative Law, Palgrave Macmillan 2005 Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europej- skiej, Warszawa 2009 Auby J.-M., Drago R., Traité de contentieux administratif, t. 2, Paryż 1984 Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Or- dynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013 XVI Bibliografia Baran M., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2014 Baran M., Biernat S., Dudzik S., Irańska B., Kawka I., Kmieciak Z., Krawczyk A., Mią- sik D., Niedźwiedź M., Półtorak N., Skóra A., Wróbel A., System prawa administra- cyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Nie- wiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2014 Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, War- szawa 2008 Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003 Barry B., Political Argument: A Reissue with New Introduction, California 1990 Bator A., Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, AUWr Prawo CCLXXXVII, Nr 2602, Wrocław 2004 Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006 Bay Larsen L., Uwagi wprowadzające do dyskusji na temat sankcji administracyjnych i karnych w orzecznictwie TSUE oraz sądów konstytucyjnych, EPS 2014, Nr 9 Bąkowski T., O relacjach zachodzących pomiędzy administracyjnym prawem ustrojo- wym i postępowaniem administracyjnym na podstawie kilku przykładów, w: Ko- dyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczy- poruka, Lublin 2010 Benoit-Rohmer F., Klebes H., Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej prze- Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony strzeni prawnej, Warszawa 2006 konkurencji, Warszawa 2011 Bielska-Brodziak A., Gęsia J., Krawiec G., Matan A., Tkacz S., Tobor Z., Wentkowska A., Kołowiec A., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, pod red. A. Bielskiej-Brodziak, Warszawa 2011 Biernat S., Dostęp osób prywatnych do sądów unijnych po Traktacie z Lizbony (w świe- tle pierwszych orzeczeń), EPS 2014, Nr 1 Biernat S., Bosek L., Garlicki L., Górzańska T., Grzybkowski M., Hauser R., Korczak J., Masternak-Kubiak M., Niedźwiedź M., Wyrzykowski M., Ziółkowski M., System prawa administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania admini- stracji publicznej, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2012 Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania admini- stracyjnego, PiP 1960, Nr 3 Bińczyk A., Kopacz M., O znaczeniu akt sprawy dla wyniku sądowadministracyjnej kon- troli działalności administracji publicznej, ZNSA 2013, Nr 3 Bladowski B., Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym, Warszawa–Zie- lona Góra 1996 XVII Bibliografia Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Kuczyńska H., Nowak C., Wiliński P., Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, pod red. P. Wiliń- skiego, Warszawa 2009 Błaś A., Czynności faktyczne organów administracji publicznej, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007 Błaś A., Boć J., Stahl M., Ziemski K., System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, War- szawa 2013 Błażejewicz H., Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego legalności decyzji administracyjnych w ramach uznania administracyjnego, Gdańsk 1983 Bochenek W., Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, ST 2003, Nr 12 Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000 Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, PiP 1992, Nr 10 Bogusz M., Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, ST 2000, Nr 1–2 Bogusz M., Wadliwość aktu prawa miejscowego (studium z zakresu prawa administra- cyjnego), Gdańsk 2008 Bojanowski E., Utrwalona linia orzecznicza (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych), w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa ad- ministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009 Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005 Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998 Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 15 października 1992 r., SA/Ka 766/92, Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 1999 r., II SA/Kr 1191/99, OSP 1994, Nr 5, poz. 100 OSP 2007, Nr 7–8, poz. 112 Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 czerwca 1982 r., I SA 47/82, PiP 1985, Nr 1 Borkowski J., Instytucje i konstrukcje procesowe postępowań administracyjnych, Studia Prawno-Ekonomiczne 1970, Nr 5 Borkowski J., Kontrola zgodności z prawem decyzji administracyjnych sprawowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, Nowe Prawo 1985, Nr 9 Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Studia Prawno-Ekonomiczne 1986, t. 37 Borkowski J., Normy formalne prawa administracyjnego a procedura administracyjna, AUWr Prawo CXLIII, Nr 857, Wrocław 1985 Borkowski J., Nowy francuski kodeks sądownictwa administracyjnego, PiP 2001, Nr 1 Borkowski J., Podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ST 1997, Nr 5 XVIII Bibliografia Borkowski J., Postępowanie administracyjne ogólne a procedury szczególne, w: Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, pod red. Z. Rybickiego, M. Gromadz- kiej-Grzegorzewskiej, M. Wyrzykowskiego, Wrocław 1978 Borkowski J., Postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1976 Borkowski J., Współdziałanie organów administracji państwowej przy wydawaniu in- dywidualnych decyzji administracyjnych, ZNUŁ 1963, Prawo, Nr 31 Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa Borucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konsty- tucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, w: Konstytucja i gwa- rancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, pod red. J. Trzcińskiego, A. Jankiewicz, Warszawa 1996 Borucka-Arctowa M., Zaufanie do prawa jako wartość społeczna i rola sprawiedliwo- ści proceduralnej, w: Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawo- znawstwo, Toruń 1998 Bradley A.W., Ewing K.D., Constitutional and Administrative Law, Person Longman 1967 2007 Brodecki Z., Koncewicz T.T., Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne prawa wspól- notowego, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Kraków 2009 Bryda G., Skąpska G., Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? Zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce, Studia Socjologiczne 2013, Nr 1 Brzeziński B., Masternak-Kubiak M., Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2005 r., I SA/Bd 276/06, OSP 2006, Nr 6, poz. 57 Buczyński M., O reformę sądownictwa administracyjnego, w: Przedruki z Gazety Ad- Budnik A., Sądy a trybunały administracyjne w Anglii, Administracja Publiczna. Studia ministracyjnej z 1946 r., ST 1999, Nr 5 krajowe i międzynarodowe 2013, Nr 2 Celińska-Grzegorczyk K., Chróścielewski W., Hauser R., Kmieciak Z., Piątek W., Saw- czyn W., Skoczylas A., Tarno J.P., System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, War- szawa 2012 Chałas P., Zastosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w formuło- waniu uzasadnienia faktycznego decyzji administracyjnej, PPP 2009, Nr 1 Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarcze państwowej jako przedmiot ba- dań – propozycja metodologiczna, AUWr Prawo XXXVIII, Nr 163, Wrocław 1972 Chełmoński A., Typy norm materialnego prawa administracyjnego i ich rola w kształ- towaniu sytuacji prawnej jednostki, AUWr Przegląd Prawa i Administracji II, Nr 167, Wrocław 1972 Chmielarz-Grochal A., Francuska Rada Stanu jako „sąd nad prawem”, PiP 2014, Nr 7 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: