Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 003607 18781894 na godz. na dobę w sumie
Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru - książka
Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2170-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Galeria sprzedanych pomysłów

Pomysł dobrze rozrysowany to połowa drogi do sukcesu!

Rysujesz od zawsze i przy każdej nadarzającej się okazji -- wszystko zaczęło się od dzieł wykonywanych świecowymi kredkami. Dziś również często tworzysz: szkic mapy dojazdu do dentysty, serce ze strzałą, kreślone palcem na piasku, bazgroły na marginesach notatek szkoleniowych. O ile łatwiej jest przekazać skomplikowaną treść za pomocą zaledwie kilku kresek! A teraz wyobraź sobie, że każdy biznesowy problem można przedstawić jaśniej za pomocą rysunku.

Wszyscy rodzimy się z talentem do myślenia wizualnego -- nie próbuj przekonywać, że nie potrafisz rysować! Już Michał Anioł powiedział: 'Umiejętność rysunku jest źródłem i istotą samego malarstwa, rzeźby i architektury, i wszelkiego przedstawienia podpadającego pod zmysły. (...) Rysownik, który stanie się panem tej umiejętności, ma w rękach skarb nieoszacowany'. Jednak my nie wymagamy aż takiego mistrzostwa -- wystarczy, że potrafisz narysować kwadrat, strzałkę, ludzika. Zastanawiasz się pewnie, jak to działa? Popatrz na przykład Herba Kellehera. Głowił się on, w jaki sposób pokonać linie lotnicze funkcjonujące według modelu tradycyjnego. W pewnej chwili chwycił za długopis i serwetkę. Narysował trzy kropki, reprezentujące Dallas, Houston i San Antonio. Dodał trzy proste strzałki, symbolizujące bezpośrednie połączenia lotnicze między tymi miastami. Nie tylko rozwiązał w ten sposób swój problem, lecz również zapewnił sobie doskonały sposób przekonania do swojego pomysłu klientów i inwestorów.

Właściwie wykorzystany prosty rysunek na zwykłej serwetce może okazać się potężniejszy niż Excel czy PowerPoint. Może pomóc nam skrystalizować pomysły, myśleć nieszablonowo i przekazywać wyciągnięte wnioski w taki sposób, aby inni ludzie chwycili je w lot.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru Autor: Dan Roam T³umaczenie: Bartosz Sa³but ISBN: 978-83-246-2170-5 Tytu³ orygina³u: The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures Format: A5, stron: 320 Galeria sprzedanych pomys³ów • Graficzne przedstawienie idei • Wykorzystanie wrodzonych predyspozycji zmys³u wzroku • Najwa¿niejsze biologiczne narzêdzia myœlenia wizualnego • Szeœæ podstawowych modeli rysunków — kto, co, ile, gdzie, kiedy, jak, dlaczego Pomys³ dobrze rozrysowany to po³owa drogi do sukcesu! Rysujesz od zawsze i przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji -- wszystko zaczê³o siê od dzie³ wykonywanych œwiecowymi kredkami. Dziœ równie¿ czêsto tworzysz: szkic mapy dojazdu do dentysty, serce ze strza³¹, kreœlone palcem na piasku, bazgro³y na marginesach notatek szkoleniowych. O ile ³atwiej jest przekazaæ skomplikowan¹ treœæ za pomoc¹ zaledwie kilku kresek! A teraz wyobraŸ sobie, ¿e ka¿dy biznesowy problem mo¿na przedstawiæ jaœniej za pomoc¹ rysunku. Wszyscy rodzimy siê z talentem do myœlenia wizualnego -- nie próbuj przekonywaæ, ¿e nie potrafisz rysowaæ! Ju¿ Micha³ Anio³ powiedzia³: „Umiejêtnoœæ rysunku jest Ÿród³em i istot¹ samego malarstwa, rzeŸby i architektury, i wszelkiego przedstawienia podpadaj¹cego pod zmys³y. (...) Rysownik, który stanie siê panem tej umiejêtnoœci, ma w rêkach skarb nieoszacowany”. Jednak my nie wymagamy a¿ takiego mistrzostwa — wystarczy, ¿e potrafisz narysowaæ kwadrat, strza³kê, ludzika. Zastanawiasz siê pewnie, jak to dzia³a? Popatrz na przyk³ad Herba Kellehera. G³owi³ siê on, w jaki sposób pokonaæ linie lotnicze funkcjonuj¹ce wed³ug modelu tradycyjnego. W pewnej chwili chwyci³ za d³ugopis i serwetkê. Narysowa³ trzy kropki, reprezentuj¹ce Dallas, Houston i San Antonio. Doda³ trzy proste strza³ki, symbolizuj¹ce bezpoœrednie po³¹czenia lotnicze miêdzy tymi miastami. Nie tylko rozwi¹za³ w ten sposób swój problem, lecz równie¿ zapewni³ sobie doskona³y sposób przekonania do swojego pomys³u klientów i inwestorów. W³aœciwie wykorzystany prosty rysunek na zwyk³ej serwetce mo¿e okazaæ siê potê¿niejszy ni¿ Excel czy PowerPoint. Mo¿e pomóc nam skrystalizowaæ pomys³y, myœleæ nieszablonowo i przekazywaæ wyci¹gniête wnioski w taki sposób, aby inni ludzie chwycili je w lot. • SprawdŸ, czy reprezentujesz osobowoœæ czarnego pióra, czy ¿ó³tego zakreœlacza. A mo¿e jesteœ czerwonym d³ugopisem? • Zdob¹dŸ MBA z myœlenia wizualnego. • Naszkicuj swój sukces! SPIS TREŚCI Część I Wprowadzenie Każdy, zawsze, wszędzie: Rozwiązywanie problemów za pomocą rysunków 1. ZUPEŁNIE NOWY SPOSÓB PATRZENIA NA BIZNES 2. JAKIE PROBLEMY, JAKIE RYSUNKI I KIM JESTEŚMY „MY”? 3. RYZYKO, KTÓRE ZAWSZE SIĘ OPŁACA, CZYLI CZTERY ETAPY MYŚLENIA WIZUALNEGO Część II Odkrywanie pomysłów Lepiej patrzeć, ostrzej widzieć, dalej sięgać wyobraźnią, czyli zasady i narzędzia skutecznego myślenia wizualnego 4. DZIĘKUJĘ, TYLKO OGLĄDAM 5. SZEŚĆ SPOSOBÓW WIDZENIA 6. SQVID, CZYLI ZAJĘCIA Z WYOBRAŹNI STOSOWANEJ 7. MODELE POKAZYWANIA 9 21 45 61 87 115 151 Część III Rozwijanie pomysłów MBA z myślenia wizualnego, czyli jak wykorzystać myślenie wizualne w praktyce 8. POKAZYWANIE I MBA Z MYŚLENIA WIZUALNEGO 9. KIM SĄ NASI KLIENCI, czyli rysunki rozwiązujące problemy typu kto/co 10. ILU KUPUJE? Rysunki rozwiązujące problemy typu ile 171 177 189 5 11. GDZIE SZUKAĆ KLIENTÓW? Rysunki rozwiązujące problemy typu gdzie 12. KIEDY MOŻEMY WPROWADZIĆ USPRAWNIENIA? Rysunki rozwiązujące problemy typu kiedy 13. W JAKI SPOSÓB POPRAWIĆ NASZE WYNIKI? Rysunki rozwiązujące problemy typu jak 14. PO CO W OGÓLE SIĘ W TO BAWIĆ? Rysunki rozwiązujące problemy typu dlaczego Część IV Przekonywanie do pomysłów Czas pochwalić się naszym dorobkiem 15. WSZYSTKIEGO, CO WIEM O BIZNESIE, NAUCZYŁEM SIĘ PODCZAS PREZENTACJI 16. WYCIĄGANIE WNIOSKÓW… ZA POMOCĄ RYSUNKÓW PODZIĘKOWANIA 203 227 247 255 273 291 297 DODATEK A. MYŚLENIE WIZUALNE W UJĘCIU NAUKOWYM 301 DODATEK B. ZASOBNIK DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MYŚLENIEM WIZUALNYM 313 6 Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE Każdy, zawsze, wszędzie: Rozwiązywanie problemów za pomocą rysunków 7 ROZDZIAŁ 1. ZUPEŁNIE NOWY SPOSÓB PATRZENIA NA BIZNES o przychodzi Ci do głowy, kiedy się zastanawiasz, jaki jest najbardziej zniechęcający problem biznesowy? Czy jest to problem o zasięgu globalnym, pociągający za sobą ogromne koszty, czy może jest to raczej kwestia o niewielkiej skali, bardziej osobista? Ma charakter polityczny, techniczny czy emocjo- nalny? Dotyczy pieniędzy, ludzi czy procesów? Wiąże się z codzien- ną działalnością operacyjną firmy czy może odnosi się do bardziej ogólnych zagadnień strategicznych? Czy problem, który przyszedł Ci na myśl, jest dla Ciebie nowy, czy zmagasz się z nim już od dłuższe- go czasu? Przypuszczam, że z łatwością wskażesz problemy zaliczające się do każdej z powyższych kategorii. Mnie przychodzi to bez trudu — zarzą- dzając firmami w San Francisco, Moskwie, Zurychu i Nowym Jorku, borykałem się właśnie z tego rodzaju i podobnymi trudnościami (zma- gali się z nimi moi współpracownicy, szefowie, podwładni i klienci). Nikt chyba nie zaprzeczy, że sednem działalności biznesowej jest roz- wiązywanie problemów. A gdyby tak znaleźć sposób na szybsze analizowanie problemów, bardziej intuicyjne ich zgłębianie, podchodzenie do nich z większą pewnością siebie i szybsze przekazywanie innym wszystkiego tego, co udało nam się ustalić? A gdyby tak dało się wydajniej i skuteczniej, a także — ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale cóż — bardziej Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 9 rozrywkowo rozwiązywać problemy biznesowe? Sposób na to istnieje. Nazywa się myślenie wizualne i właśnie jemu została poświęcona niniejsza książka: rozwiązywaniu problemów za pomocą rysunków. A oto moja „prezentacja windowa”: Myślenie wizualne to wykorzystywanie umiejętności widzenia — zarówno faktycznego, jak i korzystania z wyobraźni — w celu identyfikowania pomysłów, do których nie da się dotrzeć innymi drogami, szybkiego i intu- icyjnego opracowywania tych pomysłów, a następnie przedstawiania ich innym ludziom w taki sposób, aby ci po prostu je „złapali”. To wszystko. A teraz zapraszam na wycieczkę po świecie, w którym na biznes patrzy się zupełnie inaczej. „Nie jestem wzrokowcem” Zanim przedstawię pokrótce zawartość tej książki, skupię się na kwe- stii najważniejszej — rozwiązywanie problemów za pomocą rysunków nie wymaga talentu ani przygotowania artystycznego. Dokładnie tak: nie wymaga. Podkreślam ten fakt, ponieważ za każdym razem, gdy w jakiejś firmie staram się rozwiązać jej problemy za pomocą rysunków lub wygłosić wykład dla biznesmenów na temat myślenia wizualnego, ktoś mówi mi coś w stylu: „Chwileczkę, ja się do tego nie nadaję — nie jestem przecież wzrokowcem”. W takich sytuacjach odpowiadam zawsze tak samo: „Rozumiem, chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien fakt — jeśli udało ci się wejść rano do tego pomieszczenia i nie przewrócić się, gwarantuję, że jesteś ukierunkowany wzrokowo w wystarczającym stopniu, by zrozu- mieć nasze rozważania na ten temat i wynieść z nich coś pożytecznego dla siebie”. W praktyce okazuje się, że to właśnie osoby rozpoczynające swoją przygodę z tą koncepcją od stwierdzeń w rodzaju: „Ale ja nie umiem rysować…”, są bardzo często autorami najbardziej wnikliwych rysunków (dzieje się tak z wielu powodów, które zostaną omówione na kartach tej 10 Narysuj swoje myśli książki). Chcę przez to powiedzieć, że nawet jeśli nie jesteś w pełni przekonany do swoich talentów rysowniczych, nie powinieneś od razu rezygnować z lektury tej książki. Otwórz ją teraz na stronie 31 i sprawdź, czy umiesz narysować kwadrat, strzałkę i ludzika z kilku prostych kre- sek — jeśli tak, to niniejsza książka jest jak najbardziej dla Ciebie. Cztery lekcje myślenia wizualnego Książka ta została podzielona na cztery części: wprowadzenie oraz części poświęcone odkrywaniu pomysłów, opracowywaniu pomysłów i przekonywaniu do swoich pomysłów. Aby z powodzeniem realizować wszystkie te cele, wystarczą Ci jedynie oczy, wyobraźnia, ręce, dłu- gopis i kawałek papieru (przydaje się również tablica). We wprowadzeniu określimy problemy, którymi będziemy się zajmować (pełen przekrój), i rysunki, jakimi będziemy się posługiwać (tylko najprostsze). Wskażemy również osoby, które się do tego nadają (wszyscy się nadajemy). Następnie zajmiemy się tym, w jaki sposób wszyscy możemy posługiwać się tą metodą (pomimo faktu, że różnimy się pod względem uzdolnień plastycznych). Wykonamy również krótki test, który pomoże nam określić, jaki jest nasz stosunek do myślenia wizualnego. Następnie powiemy sobie, dlaczego proces myślenia wizu- alnego jest tak prosty, oraz udowodnimy, że wiemy już wszystko, co potrzebne, by przebiegał on w pełni sprawnie. W części II, „Odkrywanie pomysłów”, zajmiemy się podstawami skutecznego myślenia wizualnego. Nauczymy się lepiej patrzeć, ostrzej widzieć i skuteczniej sobie wyobrażać. Zapoznamy się również z najważ- niejszymi narzędziami myślenia wizualnego, czyli modelem SQVID (który zmusza naszą wyobraźnię do pracy na pełnych obrotach) oraz regułą 6 6 (pomagającą przełożyć to, co zobaczyliśmy, na to, co chcemy pokazać). Na koniec omówimy Kodeks Myślenia Wizualnego, czyli ściągę pozwalającą wybrać najodpowiedniejszy dla danego pro- blemu rodzaj rysunku. Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 11 W części III, „Rozwijanie pomysłów”, z typowego programu magi- sterskich studiów menedżerskich zaczerpniemy studium przypadku i krok po kroku spróbujemy je zanalizować za pomocą rysunków. To ćwiczenie pozwoli przetestować wszystkie sześć podstawowych modeli rysunków. Przy okazji uratujemy firmę z naszego studium przypadku. W ostatniej, czwartej części, „Przekonywanie do pomysłów”, zbie- rzemy wszystkie informacje w jedną całość w celu stworzenia i przed- stawienia prezentacji sprzedażowej, która nie będzie wymagać zasto- sowania komputerów, oprogramowania, rzutnika ani kolorowych ulotek. Będziemy tylko my, nasi klienci, ścieralna tablica i mnóstwo odpowied- nio opracowanych pomysłów. Jak to się wszystko zaczęło — śniadanie angielskie, czyli o tym, jak uratowałem skórę dzięki myśleniu wizualnemu Kiedy kilka chwil wcześniej prosiłem Cię, byś wyobraził sobie najbar- dziej zniechęcający problem biznesowy, przypomniałem sobie o pew- nym wyzwaniu, przed którym stanąłem kilka lat temu. Właśnie tamto wydarzenie zainspirowało mnie do przemyślenia wszystkich zagadnień, które poruszam w tej książce. Być może i Tobie przydarzyło się kiedyś coś podobnego — w ostat- niej chwili poproszono Cię o zastąpienie jednego ze współpracow- ników, zgodziłeś się, po czym uświadomiłeś sobie, że znalazłeś się właśnie w sytuacji żywcem wyjętej z najgorszego koszmaru. Mój przy- padek wyglądał następująco: kolega musiał przerwać pracę ze względu na nagły problem natury zdrowotnej. Poprosił mnie, bym następnego dnia przedstawił za niego pewną prezentację. Wkrótce się dowiedzia- łem, że prezentacja ma się odbyć w Sheffield w Anglii, ja tymczasem znajdowałem się w Nowym Jorku. Słuchaczami mieli być eksperci ds. edukacji wskazani przez premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira. 12 Narysuj swoje myśli Kolega nie powiedział mi nawet, na jaki temat mam mówić („coś tam o internecie”) ani gdzie są jego notatki. Następnego ranka siedziałem w pociągu wyjeżdżającym z londyń- skiej stacji St. Pancras w stronę Sheffield. Byłem zmęczony po długim transatlantyckim locie, doświadczałem przykrych konsekwencji zmiany strefy czasowej. Musiałem się jednak odnaleźć w towarzystwie nowo poznanych brytyjskich kolegów, którzy wylewnie dziękowali mi, że przybyłem „ratować ich prezentację sprzedażową”. Ratować prezentację? Ja przecież nie orientowałem się nawet za dobrze, która jest godzina! Wtedy jednak doznałem cudownego olśnienia: śniadanie angielskie w pociągu British Rail. Pociąg pędził właśnie przez region East Mid- lands, kiedy ubrani na biało kelnerzy zaczęli serwować nam prawdziwą ucztę: jajecznicę, jajka na miękko, ziemniaki gotowane, ziemniaki sma- żone, placki ziemniaczane, kaszankę, kiełbaski parzone, kiełbaski gril- lowanie, sos biały i tabasco; tosty, bułeczki, pieczywo żytnie, pudding ryżowy; kawę, herbatę, mleko, sok pomarańczowy, sok morelowy i wodę z lodem. Wszystko było rewelacyjne. Po śniadaniu znów poczułem się jak człowiek. I właśnie wtedy Freddie — szef zespołu brytyjskiego — poprosił, abym pokazał mu moją prezentację w PowerPoincie. Chwila, chwila — moją prezentację w PowerPoincie? Odpowiedziałem mu, że nie mam żadnej prezentacji, przyznałem się również, że tak naprawdę w ogóle nie wiem, o czym mam mówić. W spojrzeniu Freddiego dojrzałem oznaki paniki i usłyszałem: „Eee… Rola internetu w szkolnictwie amerykańskim. Wiesz coś na ten temat, prawda?”. Odpowiedziałem: „W zasadzie to nie”, po czym zacząłem wypatry- wać przez okno dobrego miejsca do wyskoczenia z pociągu. W trakcie tego wypatrywania w mojej wyobraźni zaczął kiełkować pewien pomysł. Wyjąłem więc pióro z kieszeni marynarki i sięgnąłem po garść serwe- tek ułożonych na stole. Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 13 „Nie wiem zbyt wiele na temat edukacyjnych stron internetowych, wiem natomiast całkiem sporo na temat tworzenia stron interneto- wych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień komunikacyjnych — powiedziałem Freddiemu, trzymając pióro tuż nad serwetką. — Chciał- bym pokazać ci coś, co może zainteresować twoich ekspertów ds. edu- kacji. Mam pewien pomysł”. Zanim Freddie zdążył cokolwiek powiedzieć, moje pióro poszło w ruch. Narysowałem okrąg i wpisałem w niego słowo „marka”. „Widzisz, Freddie, wielu ludzi ma dziś poważne problemy z two- rzeniem naprawdę użytecznej strony internetowej — domyślam się, że nasi dzisiejsi słuchacze nie są pod tym względem wyjątkiem. Moim 14 Narysuj swoje myśli zdaniem tworzenie użytecznych stron internetowych wymaga skupie- nia się na trzech elementach. Pierwszym z nich jest marka, a pozostałe elementy to treść i funkcje”. Dorysowałem na serwetce jeszcze dwa kółka, nadałem im odpowiednie nazwy i mówiłem dalej: „Jeśli uda nam się ustalić, co powinno się w tych kółkach znaleźć, będziemy w stanie stworzyć dowolną stronę dla dowolnej grupy odbiorców, a więc także dla twoich specjalistów ds. edukacji”. Kontynuowałem swoją wypowiedź: „Pojawia się zatem pytanie, skąd mamy wiedzieć, co powinno się w tych kółkach znaleźć. Odpo- wiedź jest prosta”. Obok każdego kółka narysowałem uśmiechniętą buźkę i wszystkie opatrzyłem podpisami. „Funkcje obejmują działania, jakie chcą podejmować odbiorcy (lub jakich my byśmy od nich ocze- kiwali), treść stanowi to, co ludzie chcieliby wiedzieć (lub to, co my chcemy im przekazać), a marka jest niczym innym jak tylko tym, co chcielibyśmy, aby odbiorcy ZAPAMIĘTALI”. „Wszystkie te elementy można określić na podstawie wizji reali- zowanej przez firmę klienta, badań rynku oraz najprostszych badań edukacyjnych. Nie musimy od razu dysponować gotowymi odpowie- dziami — rysunek to po prostu doskonały punkt wyjścia dla określenia, do kogo i z czym chcemy dotrzeć”. Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 15 Następnie dorysowałem trzy nowe buźki i połączyłem wszystkie trzy kółka, komentując wprowadzone zmiany: „Jeśli zespół badawczy powie nam, co powinno się znaleźć w poszczególnych kółkach, to zespół ds. tworzenia strony będzie mógł zająć się jej budową. Programiści opracują elementy funkcjonalne, a redaktorzy określą treści, jakie mają się znaleźć na stronie, i napiszą odpowiednie teksty. Projektanci ds. użyteczności zadbają o to, aby odwiedziny na stronie zapadały jej użytkownikowi w pamięć”. „Wszystko wydaje się banalnie proste, i w zasadzie takie właśnie jest” — stwierdziłem, a następnie uzupełniłem serwetkę, dodając do niej nagłówek i opis. 16 Narysuj swoje myśli „Co sądzisz, Freddie? Czy mogę zaprezentować naszym odbior- com coś takiego?”. Moja serwetka z pewnością nie była piękna, z całą pewnością była natomiast precyzyjna, a temat ujmowała w bardzo pro- sty sposób, ale jednocześnie całościowo. Choć nieskomplikowana, dawała mi kilkanaście punktów zaczepienia, które mogłem szczegó- łowo omawiać, opowiadając słuchaczom o tworzeniu użytecznych stron internetowych. Freddie niemal wyrwał mi tę serwetkę z dłoni. „To jest genialne! To nie fragment prezentacji, a jej całość! Tylko pomyśl, kto będzie nas słuchał — nasi odbiorcy to grupa doskonale wykształconych biurokra- tów zajmujących stanowiska w administracji publicznej, dla których internet jest nowością. Na ich internetowy projekt edukacyjny prze- znaczone zostaną naprawdę duże pieniądze. Ci ludzie wiedzą, że ich dalsze losy zależą od sukcesu projektu. W tej chwili najbardziej pragną solidnego planu, który stanowiłby dla nich punkt wyjścia i pozwolił spokojnie realizować kolejne etapy. Twoja serwetka daje im dokładnie to, czego potrzebują. To jest doskonałe”. Freddie rozsiadł się wygodnie, po czym spojrzał na mnie i zapytał: „Myślisz, że dasz radę mówić na ten temat przez całe 45 minut?”. „Niedługo się przekonamy” — odpowiedziałem. Okazało się, że klasyczne sale wykładowe Uniwersytetu w Sheffield wyposażone są w największe tablice do pisania, jakie w życiu widziałem. Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 17 Przerysowałem zatem moją serwetkę na oczach pięćdziesięciu uczest- ników prezentacji, krok po kroku opowiadając im wszystko, co w po- ciągu opowiedziałem Freddiemu. Moje wystąpienie nie trwało jednak 45 minut — uczestnicy prezentacji byli tak zainteresowani moimi słowami, że spotkanie przeciągnęło się do niemal dwóch godzin. Zespół Freddiego otrzymał to zlecenie, rozpoczynając tym samym największy projekt w historii londyńskiego oddziału firmy. Wracając do mojej osoby: opowiadanie o małej serwetce w wielkiej uniwersyteckiej sali wykładowej było dla mnie przełomem w myśleniu o zastosowaniu obrazków. Uderzyło mnie wówczas to, jak wiele różnych problemów udało się rozwiązać dzięki prostemu szkicowi na restauracyjnej serwetce. Po pierwsze, sam fakt rysowania pozwolił mi sprecyzować pomysł, który zaczynał dopiero kiełkować w mojej głowie. Po drugie, byłem w stanie stworzyć rysunek niemal natychmiast, bez potrzeby korzystania z bardziej zaawansowanych rozwiązań — wystar- czyło mi pióro i papier. Po trzecie, mogłem swobodnie pokazać rysu- nek moim odbiorcom, zachęcając ich tym samym do dyskusji i wygła- szania uwag. Nie mniejsze znaczenie miał również fakt, że mogłem mówić bez konieczności odwoływania się do notatek, listy zagadnień czy wręcz odczytywania gotowego tekstu — po prostu opowiadałem o tym, co widziałem na rysunku. Wniosek z całego tego doświadczenia nasuwał się sam. Prostota i bezpośredni charakter rysunków mogą zostać wykorzystane w celu identyfikowania i precyzowania własnych pomysłów, a także prostego i łatwego przekazywania ich osobom trzecim, które, zapoznając się z naszą prezentacją, być może wpadną na własne, nowe pomysły. Po przełomowym sukcesie przy śniadaniu angielskim wróciłem do domu i zacząłem poszukiwać wszelkich informacji na temat wyko- rzystania rysunków przy rozwiązywaniu problemów. Już po powrocie do Nowego Jorku skupiłem się na analizie możliwości wykorzystania grafiki do identyfikowania, precyzowania i dzielenia się pomysłami. Czytałem wszystko, co tylko wpadło mi w ręce, na temat wizualnych 18 Narysuj swoje myśli aspektów biznesu, brałem udział w warsztatach prowadzonych przez guru w zakresie graficznego przedstawiania informacji, szukałem rów- nież różnych graficznych przedstawień problemów w prasie bizneso- wej i gromadziłem je. W trakcie poszukiwań zaskoczyły mnie przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, byłem zszokowany, jak niewiele materiałów udało mi się znaleźć na temat wykorzystania myślenia wizualnego w rozwią- zywaniu problemów. Jeśli już udało mi się na coś trafić, źródło zawie- rało bardzo mało praktycznych wskazówek dotyczących stosowania tej metody w codziennych sytuacjach biznesowych. Po drugie, z początku wydawało mi się, że zgromadzone przeze mnie materiały są bardzo zróżnicowane tematycznie, tymczasem po ich uważniejszej analizie doszedłem do wniosku, że opisują one kilka wąskich, zbliżonych do siebie zagadnień. To ostatnie odkrycie szczególnie mnie uderzyło — skoro koncepcję myślenia wizualnego można sprowadzić do niewiel- kiej grupy podobnych do siebie narzędzi, być może da się stworzyć na jej podstawie sformalizowaną metodę postępowania w obliczu wszelkiego rodzaju wyzwań biznesowych, od identyfikowania pomy- słów, przez ich opracowywanie, przekazywanie i przekonywanie do nich. Uświadomiłem sobie również, że najlepszym sposobem sprawdze- nia tych narzędzi jest wykorzystanie ich przy pracy nad rzeczywistymi projektami biznesowymi w dziedzinie sprzedaży i konsultingu. Posta- nowiłem zatem, że od tego momentu będę się w swojej pracy posługi- wał rysunkami zawsze, gdy tylko nadarzy się po temu okazja. Dalsza część książki opisuje wszystko to, co się działo od tamtej pory. Zupełnie nowy sposób patrzenia na biznes 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Narysuj swoje myśli. Jak skutecznie prezentować i sprzedawać pomysły na kartce papieru
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: