Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 010447 11038660 na godz. na dobę w sumie
Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim - ebook/pdf
Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7290-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na gruncie obowiązujących przepisów należy zdecydowanie odrzucić pogląd, iż prawo o spółce akcyjnej jest domeną przepisów bezwzględnie obowiązujących, w rezultacie czego zasadą jest brak swobody umów. Wszelka wykładnia przepisów k.s.h. powinna się odbywać przez pryzmat naczelnej zasady swobody umów. Monografia odrzuca model spółki akcyjnej jako imperatywnego wzorca. Delimitacja zakresu swobody umów może jednakże odbywać się w różnoraki sposób. Po pierwsze, dotyczy to wpływu przyjęcia rozwiązań prawnych ius cogens w zakresie obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej na zakres autonomii stron co do kształtowania wzajemnych kompetencji członków zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Zasadniczo akcjonariusze powinni sami zadbać o własne interesy w statucie spółki akcyjnej bądź właściwie szacując cenę nabywanych akcji. Prawo nie powinno ich wyręczać, z zastrzeżeniem wyjątków, gdy mechanizmy rynkowe zawodzą, są nieadekwatne, lub wynikających z natury rzeczy (istoty stosunku spółki akcyjnej). Zasada braku osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy powinna być postrzegana jako przywilej związany z wyodrębnieniem majątku spółki od majątku akcjonariuszy. Bezwzględny charakter tej zasady związany jest więc z instytucją kapitału zakładowego, który stwarza prawny mechanizm (fikcję prawną) umożliwiającą zaspokojenie się wierzycieli spółki akcyjnej na majątku spółki z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi akcjonariuszy. Wyrażona w k.s.h. zasada rozdziału kompetencji menedżerskich i właścicielskich kłóci się z doktrynalnym przyporządkowaniem poszczególnych decyzji z zakresu prowadzenia spraw spółki na rzecz poszczególnych organów. Zasada rozdziału kompetencji menedżerskich i właścicielskich nie oznacza też konieczności ograniczenia autonomii organizacyjnej członków rady nadzorczej i zarządu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Natura spółki akcyjNej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim Kamil  Szmid Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAMIL SZMID • NATURA SPÓŁKI AKCYJNEJ JAKO DELIMITACJA ZASADY SWOBODY UMÓW W PRAWIE POLSKIM I AMERYKAŃSKIM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl NATURA SPÓŁKI AKCYJNEJ JAKO DELIMITACJA ZASADY SWOBODY UMÓW W PRAWIE POLSKIM I AMERYKAŃSKIM KAMIL SZMID WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7289-1 ISBN e-book 978-83-255-7290-7 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Literatura   ....................................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  XI XIII XIX 1 Część A. Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w polskim prawie – zagadnienia konstrukcyjne ...........................................  Rozdział I. Teoria spółki handlowej   .....................................................................  1.1. Teoria instytucji  .............................................................................................  1.2. Interes spółki kapitałowej .............................................................................  1.3. Teoria majątku celowego oraz teoria strukturalna ...................................  1.4. Teoria umowna ...............................................................................................  Rozdział II. Geneza spółki akcyjnej na tle regulacji innych spółek handlowych   ..........................................................................................................  Rozdział III. Pojęcie natury spółki akcyjnej    ......................................................  3.1.   Natura (właściwość) stosunku zobowiązaniowego ................................  3.2.   Natura spółki akcyjnej w węższym i szerszym znaczeniu ....................  3.3.   Istotne cechy spółki akcyjnej  ....................................................................  3.4.   Natura spółki akcyjnej jako sens (istota) nawiązania stosunku  prawnego .......................................................................................................  Rozdział IV. Koncepcja nadużycia formy spółki akcyjnej  ...............................  4.1.   Pojęcie  ...........................................................................................................  4.2.   Koncepcja nadużycia formy spółki a inne środki ochrony wierzycieli  spółki akcyjnej  .............................................................................................  4.3.   Nadużycie formy spółki w stosunkach dominacji i zależności  ...........  Rozdział V. Konstrukcja swobody umów w prawie o spółce akcyjnej   ..........  5.1.   Pojęcie i istota swobody umów w polskim prawie zobowiązań  (art. 3531 KC)  ................................................................................................  5.2.   Stosunek spółki akcyjnej jako „splot umów” ..........................................  17 17 17 18 23 24 29 39 39 42 45 48 59 59 66 72 82 82 89  Spis treści 5.3.   Autonomia woli stron w kształtowaniu treści statutu spółki  akcyjnej ..........................................................................................................    5.3.1. Uwagi wstępne – zasada „surowości” statutu ...............................    5.3.2. Kryterium delimitacji wynikające z art. 304 § 3 KSH ................    5.3.3. Kryterium delimitacji wynikające z art. 304 § 4 KSH .................  5.4.   Swoboda umów na etapie funkcjonowania spółki akcyjnej  ................  Część B. Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w ujęciu ekonomicznej analizy w prawie amerykańskim ...........................  Rozdział VI. Zasada wyodrębnienia organów zarządzających odpowiedzialnych przed akcjonariuszami w ujęciu ekonomicznej analizy prawa  .......................................................................................................  6.1.   Monistyczny a dualistyczny system zarządzania spółką akcyjną........  6.2.   Natura spółki akcyjnej w świetle teorii kosztów powierniczych  (agency costs) .................................................................................................  6.3.   Prawnoekonomiczne argumenty na tle istoty spółki akcyjnej  przemawiające na rzecz zasady swobody umów .....................................    6.3.1. Ujęcie spółki akcyjnej jako nexus of contracts ..............................    6.3.2. Umowne mechanizmy kontroli kosztów powierniczych  (agency costs) ......................................................................................    6.3.3. Teoria efektywnych rynków kapitałowych (efficient market hypothesis) ..........................................................................................    6.3.4. Wnioski dotyczące stopnia efektywności polskiego rynku  giełdowego ..........................................................................................  6.4.   Prawnoekonomiczne argumenty na tle istoty spółki akcyjnej  przemawiające za potrzebą delimitacji zasady swobody umów ...........    6.4.1. Geneza ius cogens w amerykańskim prawie o spółce akcyjnej ..    6.4.2. Zjawisko pasywnego akcjonariatu ..................................................    6.4.3. Zalety reguł bezwzględnie obowiązujących ..................................    6.4.4. Nieefektywność rozwiązań umownych z uwagi na możliwość  dokonywania zmian w statucie spółki akcyjnej ..........................    6.4.5. Mechanizm kwalifikowanej większości głosów dla  dokonywania zmian w statucie spółki akcyjnej ..........................    6.4.6. Oportunistyczne zachowania członków rady dyrektorów  a mechanizmy rynkowe ...................................................................    6.4.7. Wnioski dla polskiego prawa o spółce akcyjnej ............................  Rozdział VII. Ochrona wierzycieli jako konsekwencja wyodrębnienia majątku spółki akcyjnej   ....................................................................................  7.1.   Teoria wyodrębnienia majątku (partitioning assets) ..............................  I 93 93 94 100 101 107 107 107 110 112 112 116 120 126 133 133 135 137 138 145 147 150 154 154 Spis treści   7.1.1. Podstawowe założenia .......................................................................    7.1.2. Uwagi prawnoporównawcze na tle amerykańskiej spółki  partnership oraz spółki jawnej i cywilnej w prawie polskim .....    7.1.3. Uwagi prawnoporównawcze na tle innych prawnorzeczowych  mechanizmów ochrony substratu majątkowego  przedsięwzięcia ..................................................................................    7.1.4. Uwagi prawnoporównawcze na tle mechanizmu sekurytyzacji     7.1.5. Wnioski dla polskiego prawa o spółce akcyjnej ............................  7.2.   Ochrona wierzycieli spółki a kryzys finansowy lat 2007–2010 ............    7.2.1. Uwagi wstępne ....................................................................................    7.2.2. Źródła kryzysu finansowego ...........................................................    7.2.3. Krytyka i obrona teorii efektywnych rynków kapitałowych .....    7.2.4. Nowa Umowa Kapitałowa ................................................................  Część C. Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w relacjach pomiędzy akcjonariuszami a członkami zarządu i rady nadzorczej (rady dyrektorów) w prawie polskim i amerykańskim ...........  Rozdział VIII. Mechanizmy bezpośredniej kontroli działań członków zarządu i rady nadzorczej (rady dyrektorów)   ..............................................  8.1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  8.2.   Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej  (rady dyrektorów) ........................................................................................    8.2.1. Funkcja ................................................................................................    8.2.2. Regulacja prawa do powoływania i odwoływania menedżerów  spółki w amerykańskim prawie o spółce akcyjnej ......................    8.2.3. Dopuszczalność wprowadzania instrumentów stabilizacji  funkcji członka zarządu i rady nadzorczej względem  akcjonariuszy w zakresie prawa do powoływania  i odwoływania – analiza przepisów KSH ......................................    8.2.4. Specyfika ochrony akcjonariuszy mniejszościowych .................    8.2.5. Mechanizm wyboru członków rady nadzorczej spółki  akcyjnej w trybie głosowania oddzielnymi grupami  akcjonariuszy w prawie polskim i amerykańskim (cumulative voting)..................................................................................................  8.3.   Zastrzeganie określonych decyzji na rzecz akcjonariuszy ....................    8.3.1. Względnie wiążący charakter zasady podziału kompetencji  w amerykańskim prawie o spółce akcyjnej ..................................    8.3.2. Zasada domniemania kompetencji zarządu w zakresie  prowadzenia spraw spółki akcyjnej w europejskim prawie  kontynentalnym – wzmianka .........................................................  154 157 166 167 168 169 169 170 179 185 197 197 197 198 198 201 208 214 215 229 229 229 II Spis treści   8.3.3. Zasada podziału kompetencji w polskim prawie o spółce  akcyjnej ...............................................................................................    8.3.4. Dopuszczalność uzależnienia zmiany statutu od zgody rady  nadzorczej lub zarządu spółki akcyjnej – analiza przepisów  KSH .....................................................................................................    8.3.5. Ocena dopuszczalności konstrukcji „słabego” zarządu ..............    8.3.6. Ocena dopuszczalności konstrukcji „silnej” rady nadzorczej  lub zarządu .........................................................................................    8.3.7. Zakres autonomii organizacyjnej zarządu i rady nadzorczej  (regulaminy zarządu i rady nadzorczej)........................................  8.4.   Udział niezależnych „ekspertów” w procesie podejmowania decyzji  przez spółkę akcyjną ....................................................................................    8.4.1. Niezależni członkowie rady dyrektorów oraz  wyspecjalizowane komitety w amerykańskim prawie  o spółce akcyjnej ...............................................................................    8.4.2. Wyspecjalizowane komitety rady nadzorczej w prawie  niemieckim – wzmianka .................................................................    8.4.3. Podstawy prawne tworzenia komitetów w prawie polskim .......    8.4.4. Uwagi na tle wyjątków od zasady kolegialności (art. 390  § 1 KSH) ..............................................................................................    8.4.5. Uwagi na tle zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej  członków komitetów (art. 483 § 1–2 KSH oraz art. 4a  ust. 1–2 RachU)..................................................................................  Rozdział IX. Mechanizmy kształtujące treść stosunku prawnego łączącego członków zarządu i rady nadzorczej z akcjonariuszami oraz spółką   ...........................................................................................................  9.1.   Charakter prawny i istota stosunku łączącego członków zarządu  i rady nadzorczej z akcjonariuszami oraz spółką ...................................  9.2.   Obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej (rady dyrektorów)  spółki akcyjnej ..............................................................................................    9.2.1. Standard duty of loyalty członków rady dyrektorów  w amerykańskim prawie o spółce akcyjnej ..................................    9.2.2. Obowiązek lojalności członków zarządu i rady nadzorczej  w polskim prawie o spółce akcyjnej ...............................................  9.3.   Obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej  w obliczu oferty wrogiego przejęcia ..........................................................    9.3.1. Uwagi wstępne ....................................................................................    9.3.2. Oferta przejęcia w świetle amerykańskiej doktryny prawa  o spółce akcyjnej ...............................................................................    9.3.3. Obowiązki członków zarządu w świelte postanowień  Trzynastej Dyrektywy z zakresu prawa spółek ............................  III 231 235 238 241 248 256 256 261 263 273 281 285 285 290 290 299 310 310 312 319 Spis treści 9.3.3.1. Zasada neutralności zarządu .............................................  9.3.3.2. Zasada przełamania (zneutralizowania) .........................  9.3.3.3. Ustalenia opcyjne  ...............................................................  9.3.3.4. Implementacja postanowień Trzynastej Dyrektywy  z zakresu prawa spółek w polskim prawie...............................    9.3.4. Regulacja oferty przejęcia w prawie niemieckim – wzmianka ..    9.3.5. Wykładnia postanowień Trzynastej Dyrektywy z zakresu  prawa spółek w świetle zasady swobody umów ...........................    9.3.6. Dopuszczalność reaktywnych środków obronnych w obliczu  oferty wrogiego przejęcia .................................................................  Część D. Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w relacjach pomiędzy akcjonariuszami w prawie polskim i amerykańskim ....................................................................................................  Rozdział X. Związanie uprawnień akcjonariusza z akcjami (zasada proporcjonalności praw i wkładów)   ...............................................................  10.1.  Zasada proporcjonalności praw i wkładów w polskim prawie  o spółce akcyjnej ..........................................................................................  10.2.  Dopuszczalny zakres uprzywilejowania akcji w amerykańskim  prawie o spółce akcyjnej .............................................................................  10.3.  Ocena dopuszczalności notowania akcji o zróżnicowanych  uprawnieniach spółki publicznej...............................................................  Rozdział XI. Zasada rządów większości z poszanowaniem praw mniejszości  ...........................................................................................................  11.1.  Zasada rządów większości z poszanowaniem praw mniejszości  jako pochodna zasady proporcjonalności praw i wkładów ..................  11.2.  Zasada rządów większości w ujęciu charakterystycznym dla  stosunków zobowiązaniowych ..................................................................  11.3.  Obowiązek lojalności akcjonariusza większościowego względem  mniejszości ....................................................................................................    11.3.1. Przejawy obowiązku lojalności w przepisach KSH ......................    11.3.2. Regulacja obowiązku lojalności akcjonariusza sprawującego  faktyczną kontrolę nad spółką względem pozostałych  akcjonariuszy w prawie amerykańskim ........................................    11.3.3. Nadużycie pozycji akcjonariusza większościowego w prawie  francuskim – wzmianka ..................................................................    11.3.4. Ocena dopuszczalności przymusowego wykupu akcji  w przypadkach nieuregulowanych w KSH ...................................  319 322 323 324 328 333 338 361 361 361 366 373 378 378 379 381 381 397 410 411 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: