Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01280 013362 20609019 na godz. na dobę w sumie
Nawigator prawa pracy. Zwalnianie pracowników - ebook/pdf
Nawigator prawa pracy. Zwalnianie pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 449
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4366-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kompleksowa książka na temat zwolnień pracowniczych – omawia liczne problemy towarzyszące rozwiązywaniu umowy o pracę. Trzon publikacji stanowi omówienie:

  • Cz. I.  Kodeksu pracy (Rozdział II. Umowa o pracę w części dotyczącej zwolnień z pracy: Oddział 2 – Oddział 7)
  • Cz. II. Ustawy o szczególnych formach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Kolejne części poradnika to:

  • Cz. III. Zasady wystawiania świadectwa pracy
  • Cz. IV. Narzędzia kadrowe pomocne w procesie zwalniania pracowników (wykaz wzorów, kalkulatory, najważniejsze informacje w zestawieniu tabelarycznym)

Każde z omawianych zagadnień jest prezentowane wg zbliżonego schematu:

1)      Przytoczony przepis prawny (artykuł)

2)      Krótki, kilkuzdaniowy komentarz interpretujący zasady stosowania danego przepisu

3)      Z praktyki – wskazanie, w formie pytania i szczegółowej odpowiedzi, jakie problemy rodzi zastosowanie w praktyce danego przepisu i wskazówki, jak należy dany problem rozwiązać

4)      Rozstrzygnięcia sądów – od kilku do kilkunastu wybranych tez wyroków pokazujących, jakie problemy generuje omawiany artykuł i jakie rozwiązanie zapadło na wokandzie sądowej, ilość przytaczanych wyroków uzależniona jest od stopnia skomplikowania problemu)

W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono stosowanie 50 artykułów, przytoczono ponad 750 tez wyroków, uchwał i postanowień sądów w sprawach dotyczących zwolnień oraz zamieszczono prawie 90 bardziej szczegółowych analiz problemów Czytelników wynikających z konieczności przeprowadzenia zwolnień w firmie (indywidualnych lub grupowych).

Opracowanie jest bardzo czytelne i przejrzyste, Czytelnik łatwo odnajdzie poszukiwane zagadnienia, zawiera przykłady, wyróżniki bardzo ważnych informacji oraz wskazanie powiązań z innymi przepisami.

Dodatkowo całe opracowanie wzbogacone jest o listę narzędzi ze wskazaniem, gdzie możne je odnaleźć (www.EkspertBeck.pl) gotowych do zastosowania w praktyce:

1)      Wzory dokumentów

2)      Kalkulatory

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NAWIGATOR PRAWA PRACY Zwalnianie pracowników Wyja(cid:20)nienia, porady, orzecznictwo i wzory pod redakcj(cid:42) Jakuba Ziarno UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapkà jest równoznaczne z zakupem ksià˝ki! Zakup ksià˝ki daje dost´p (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do treści on-line powiązanych z książką na stronie www.ekspertbeck.pl/Nawigator przez 1 rok gratis. NPPZP1 Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl NAWIGATOR PRAWA PRACY Zwalnianie pracowników NAWIGATOR PRAWA PRACY Zwalnianie pracowników Wyja(cid:1)nienia, porady, orzecznictwo i wzory pod redakcj(cid:1) Jakuba Ziarno Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 NAWIGATOR PRAWA PRACY Zwalnianie pracowników Wydanie I Październik 2012 Redakcja merytoryczna: Jakub Ziarno Konsultacja: Joanna Torbé Autorzy (kolejność alfabetyczna): Przemysław Ciszek Joanna Czerwińska Ewa Drzewiecka Anita Gwarek Anna Kopyść Agata Lankamer-Prasołek Bożena Lenart Anna Martuszewicz Maciej Nałęcz Beata Naróg Mariusz Pigulski Mariusz Pilaszek Małgorzata Podgórska Marek Rotkiewicz Ryszard Sadlik Joanna Torbé Dorota Twardo Anna Wenta Jakub Ziarno Tomasz Zwolak Katarzyna Wrońska-Zblewska Redakcja: Marta Graboń-Krajewska Korekta: Monika Mielczarek Ilustracja na okładce: © Joachim Angeltun/iStockphoto.com Skład i łamanie: GRAFOS Druk: Elpil, Siedlce © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN: 978-83-255-4365-5 ISBN e-book: 978-83-255-4366-2 Spis treści Wykaz skrótów ..................................................................................................... IX Wykaz aktów prawnych ....................................................................................... XI Wstęp ................................................................................................................... XIII Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę ............................................................................... Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę ............................................... Art. 30. Rozwiązanie umowy ................................................................................ 1. Formy prawne rozwiązywania umów o pracę ............................................ 2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ........................................... 3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem ................................................. 4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia .................................................. 5. Rozwiązanie umowy z upływem okresu, na jaki była zawarta ................... 6. Rozwiązanie umowy z ukończeniem pracy ................................................ 7. Obliczanie okresu wypowiedzenia ............................................................. 8. Obowiązek stosowania formy pisemnej ..................................................... 9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ....... 10. Pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy ............................................ Art. 31. (skreślony) ............................................................................................... Oddział 3: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem .......................................... Art. 32. Wypowiedzenie umowy ........................................................................... 1. Rodzaje umów, które można wypowiedzieć ............................................... 2. Bieg okresu wypowiedzenia ....................................................................... Art. 33. Wypowiedzenie umowy na czas określony .............................................. Art. 331. Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa ........................................... Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny ....................................... Art. 35. (skreślony) .............................................................................................. Art. 36. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony ................................ 1. Ustalanie zakładowego stażu pracy ............................................................ 2. Uwzględnianie okresu zatrudnienia w sytuacji przejęcia zakładu ................. 3. Zmiana okresu wypowiedzenia w drodze uzgodnień stron ........................ 4. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy .............................. Art. 361. Skrócenie okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji ............. 1. Przesłanki i tryb skrócenia okresu wypowiedzenia ..................................... 2. Skrócenie okresu wypowiedzenia a staż pracy ........................................... 3. Roszczenia pracownika z tytułu skrócenia wypowiedzenia ........................ 1 3 3 4 5 11 15 17 17 19 24 27 30 34 35 35 35 36 38 44 46 46 47 48 50 50 54 57 57 59 60 V Spistreści 61 Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie pracy .......................................................... 63 Art. 38. Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową ........... 68 Art. 39. Ochrona przedemerytalna ....................................................................... 77 Art. 40. Wyłączenie ochrony przedemerytalnej .................................................... 78 Art. 41. Ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ................... 85 Art. 411. Upadłość lub likwidacja pracodawcy ...................................................... 88 Art. 42. Wypowiedzenie zmieniające i czasowe powierzenie innej pracy ............. 1. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy .................................................... 89 2. Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego ..................................... 111 3. Czasowe przeniesienie do innej pracy ........................................................ 116 Art. 43. Wypowiedzenie zmieniające w okresie przedemerytalnym ...................... 123 Oddział 4: Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ........................ 125 Art. 44. Odwołanie od wypowiedzenia ................................................................. 125 Art. 45. Bezskuteczność wypowiedzenia lub przywrócenie do pracy .................... 126 1. Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny wypowiedzenia w orzecznictwie sądowym .................................................................................................... 127 2. Roszczenia przysługujące pracownikowi .................................................... 162 Art. 47. Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy .............................................. 174 Art. 471. Granice wysokości odszkodowania przy umowie bezterminowej ........... 180 Art. 48. Odmowa ponownego zatrudnienia .......................................................... 183 Art. 49. Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia ..................................... 188 Art. 50. Odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów terminowych ............................................................................................ 189 Art. 51. Wliczanie do stażu pracy ......................................................................... 193 Oddział 5: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................................ 195 Art. 52. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika ................. 195 1. Powody uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ............... 196 2. Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego w doktrynie i orzecznictwie .......... 197 3. Termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia .................................. 219 4. Konsultacja związkowa rozwiązania umowy .............................................. 221 5. Rozwiązanie natychmiastowe a ochrona przed zwolnieniem ..................... 222 6. Wymogi formalne dla rozwiązania umowy ................................................ 226 Art. 53. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika ............. 235 Art. 54. (skreślony) ............................................................................................... 251 Art. 55. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika ................... 252 Oddział 6: Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................................. 261 Art. 56. Roszczenia pracownika ............................................................................ 261 Art. 57. Wynagrodzenie po przywróceniu ............................................................ 267 Art. 58. Wysokość odszkodowania dla pracownika .............................................. 271 Art. 59. Odszkodowanie w przypadku umowy terminowej .................................. 275 Art. 60. Rozwiązanie umowy w okresie wypowiedzenia ........................................ 277 Art. 61. Odesłanie ................................................................................................. 280 VI Spis treści Oddział 6a: Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia .............................................. . 281 Art..611..Roszczenie.pracodawcy.o.odszkodowanie............................................... . 281 Art..612..Ustalanie.odszkodowania........................................................................ . 283 Art..62..(skreślony)................................................................................................ . 284 Oddział 7: Wygaśnięcie umowy o pracę............................................................................... . 285 Art..63..Wygaśnięcie.umowy.................................................................................. . 285 Art..631..Śmierć.pracownika.................................................................................. . 286 Art..632..Śmierć.pracodawcy.................................................................................. . 295 Art..64..(skreślony)................................................................................................ . 297 Art..65..(skreślony)................................................................................................ . 297 Art..66..Tymczasowe.aresztowanie........................................................................ . 297 Art..67..Odwołanie.do.sądu.pracy.......................................................................... . 303 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ............................. . 305 Art..1..Zakres.stosowania.ustawy........................................................................... . 307 Art..2..Konsultacje.ze.związkami.zawodowymi...................................................... . 321 Art..3..Porozumienie.w.sprawie.zwolnień.............................................................. . 324 Art..4..Zawiadomienie.o.zwolnieniu.grupowym.................................................... . 330 Art..5..Dopuszczalność.wypowiedzenia................................................................. . 331 Art..6..Terminy.wypowiedzenia............................................................................. . 337 Art..7..Odpowiednie.stosowanie.Kodeksu.pracy.................................................... . 339 Art..8..Odprawa.pieniężna..................................................................................... . 340 Art..9..Ponowne.zatrudnienie.pracownika............................................................. . 355 Art..10..Wypowiedzenie.stosunku.pracy.podlegającego.szczególnej.ochronie....... . 358 Art..11..Pracownicy.mianowani............................................................................. . 373 Art..12..Odpowiednie.stosowanie.Kodeksu.pracy.................................................. . 374 Art..13–29..Pominięte.na.potrzeby.publikacji........................................................ . 377 Zasady wydawania świadectw pracy.................................................................. . 379 Art..97..Świadectwo.pracy..................................................................................... . 381 .1...Wydanie.świadectwa.pracy.......................................................................... . 385 .2....Sprostowanie.i.uzupełnienie.świadectwa.pracy........................................... . 388 Narzędzia kadrowe pomocne w procesie zwalniania pracowników................ . 415 .1...Wykaz.wzorów............................................................................................ . 417 .2...Wykaz.kalkulatorów.................................................................................... . 425 .3....Zestawienia.tabelaryczne.najistotniejszych.informacji................................. . 427 VII Wykaz skrótów – artykuł – bieżącego roku – Dziennik Ustaw – ewentualnie – Główny Inspektorat Pracy/Główny Inspektor Pracy – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny – ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – litera – między innymi – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Ministerstwo Zdrowia/Minister Zdrowia – na przykład – Naczelny Sąd Administracyjny – numer – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- art. br. Dz.U. ew. GIP KC KK KP KPA lit. m.in. MPiPS MZ np. NSA Nr OSNAPiUS OSNP PIP PIS pkt pkt. por. poz. r. red. RM rozdz. rozp. s. SN sygn. t.j. tj. tzn. ust. w zw. wg pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych – Państwowa Inspekcja Pracy – Państwowa Inspekcja Sanitarna – punkt – punkty – porównaj – pozycja – rok – redakcja – Rada Ministrów – rozdział – rozporządzenie – strona (-y) – Sąd Najwyższy – sygnatura – tekst jednolity – to jest – to znaczy – ustęp – w związku – według IX Wykazskrótów ww. zd. ze zm. zob. ZUS ZOZ § – wyżej wymieniony (-a, -e) – zdanie – ze zmianami – zobacz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zakładowa Organizacja Związkowa – paragraf X Wykaz aktów prawnych Ustawy 1) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 2) Ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto- sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) 3) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 4) Ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon- sultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) 5) ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) 6) Ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 7) Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) 8) Ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) 9) Ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) 10) Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 11) Ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592) 12) Ustawa 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) 13) Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz- nych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) 14) Ustawa z 30.4.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.) 15) Ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) 16) Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) 17) Ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 18) Ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 19) Ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 20) Ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) XI Wykazaktówprawnych 21) Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol- skiej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.) 22) Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) 23) Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) 24) Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 25) Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) 26) Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 27) Ustawa z 16.9.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skut- ków powodzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1385 ze zm.) 28) Ustawa z 5.1.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181) Rozporządzenia 1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw- czych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie szcze- gółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.) 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie spo- sobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) 4) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 27.7.2005 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 145, poz. 1219) 5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegó- łowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagro- dzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.2.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pra- cowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) 7) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komor- ników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) Dyrektywy UE 1) Dyrektywa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12.3.2001 r. (2001/23/WE) XII Wstęp Zwolnienie pracownika to prawie zawsze wydarzenie stresujące dla każdej ze stron stosunku pracy. Dla pracownika rozstanie z firmą oznacza konieczność znalezienia no- wego źródła utrzymania, co w czasach kryzysu gospodarczego nie jest zadaniem łatwym. Dla pracodawcy rozwiązanie umowy z pracownikiem wiąże się z wieloma dylematami organizacyjnymi, prawnymi i etycznymi. Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to przewodnik po zawiłościach związanych ze zwalnianiem pracowników. Zawarto w niej setki podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących interpretacji przepisów Kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. W Nawigatorze zastosowano wygodny układ treści, tj. przyporządkowano je do poszcze- gólnych artykułów ustawy. Nie jest to jednak klasyczny komentarz prawniczy do ustawy, lecz bardzo kompleksowa baza wiedzy dla praktyków. Treści zostały wyselekcjonowane pod kątem pytań kierowanych codziennie przez specjalistów kadrowych i pracodawców do znanego portalu EkspertKadrowy.pl (obecnie EkspertBeck.pl moduł Kadry i płace). Dzięki temu Nawigator nie zawiera rozważań teoretycznych, lecz treści odpowiadające bardzo dokładnie potrzebom użytkowników. Przystępna forma nie oznacza w tym przypadku powierzchownego ujęcia tematów. Nawigator pomoże Państwu rozwiązać problemy bardzo skomplikowane, wymagające analizy orzecznictwa sądowego z wielu lat oraz dużego doświadczenia. Co wyróżnia naszą publikację to jednolity, uporządkowany i przejrzysty schemat pre- zentacji poszczególnych zagadnień: – treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem (w razie potrzeby podzie- lonym na bardziej szczegółowe zagadnienia, – odwołania do orzecznictwa – wyroki i postanowienia sądów w omawianych kwe- stiach, stanowiska urzędowe, – rozwiązania „z życia wzięte” – pogłębiona analiza wybranych problemów specjali- stów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl. Umieszczone w Nawigatorze wskazówki obejmują swym zakresem wszystkie przepisy Kodeksu pracy regulujące problematykę rozwiązywania stosunków pracy (począwszy od art. 32 do art. 67 KP). W całości skomentowana została także ustawa o zwolnieniach grupowych (z wyjątkiem przepisów nowelizujących inne akty prawne). Aby w pełni wyczerpać temat zwolnień dodaliśmy także opracowanie art. 97 KP (wraz z rozporzą- dzeniem wykonawczym) dotyczące świadectwa pracy. Dodatkowo, na końcu opracowania, zamieściliśmy zestawienia przydatnych w codziennej pracy narzędzi: wzory i kalkulatory a także zestawienia tabelaryczne najistotniejszych informacji pomocnych w procesie zwolnień. XIII Wstęp Wraz z wersją drukowaną Czytelnik otrzymuje dostęp do Nawigatora w wersji on-line, z której będzie mógł pobrać wszystkie wzory i kalkulatory wymienione w publikacji. Warto także wspomnieć, że orzecznictwo pochodzi z bazy SIP Legalis, w której znajduje się wiele niepublikowanych rozstrzygnięć sądowych. Życząc, aby zwolnienia pracowników miały w Państwa firmach miejsce jak najrzadziej zapraszamy do korzystania z Nawigatora w tych wszystkich sytuacjach, gdy potrzebne są Państwu bardzo konkretne rozwiązania – ujęte w przystępny i praktyczny sposób. Jakub Ziarno Marta Graboń-Krajewska P.S. Wkrótce kolejne pozycje książkowe w unikalnej formule Nawigatora prawa pracy. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej oferty wydawniczej na stronie: www.sklep.beckinfobiznes.pl (zakładki: Kadry lub Zapowiedzi). XIV Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek prac Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy §1.Umowaopracęrozwiązujesię: 1)namocyporozumieniastron, 2)przezoświadczeniejednejzestronzzachowaniemokresuwypowiedzenia(roz- wiązanieumowyopracęzawypowiedzeniem), 3)przezoświadczeniejednejzestronbezzachowaniaokresuwypowiedzenia(roz- wiązanieumowyopracębezwypowiedzenia), 4)zupływemczasu,naktórybyłazawarta, 5)zdniemukończeniapracy,dlaktórejwykonaniabyłazawarta. §2.Umowaopracęnaokrespróbnyrozwiązujesięzupływemtegookresu,aprzedjego upływemmożebyćrozwiązanazawypowiedzeniem. §21.Okreswypowiedzeniaumowyopracęobejmującytydzieńlubmiesiącalboichwie- lokrotnośćkończysięodpowiedniowsobotęlubwostatnimdniumiesiąca. §3.Oświadczeniekażdejzestronowypowiedzeniulubrozwiązaniuumowyopracębez wypowiedzeniapowinnonastąpićnapiśmie. §4.Woświadczeniupracodawcyowypowiedzeniuumowyopracęzawartejnaczasnie określonyluborozwiązaniuumowyopracębezwypowiedzeniapowinnabyćwskazana przyczynauzasadniającawypowiedzenielubrozwiązanieumowy. §5.Woświadczeniupracodawcyowypowiedzeniuumowyopracęlubjejrozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawieodwołaniadosądupracy. 3 Oddział2:Przepisyogólneorozwiązaniuumowyopracę Spis zagadnień 1.Formyprawnerozwiązywaniaumówopracę 2.Rozwiązanieumowyzaporozumieniemstron 3.Rozwiązanieumowyzawypowiedzeniem 4.Rozwiązanieumowybezwypowiedzenia 5.Rozwiązanieumowyzupływemokresu,najakibyłazawarta 6.Rozwiązanieumowyzukończeniempracy 7.Obliczanieokresuwypowiedzenia 8.Obowiązekstosowaniaformypisemnej 9.Przyczynawypowiedzeniairozwiązaniaumowybezwypowiedzenia 10.Pouczenieoprawieodwołaniadosądupracy 1 Formy prawne rozwiązywania umów o pracę Dla umowy o pracę przewidziano 5 możliwych trybów rozwiązania. Czynność prawna dwustronna Pierwszy z tych trybów, tj. rozwiązanie umowy za porozumieniem, ma charakter czyn- ności prawnej dwustronnej. Umowa ulega więc w tym trybie rozwiązaniu tylko wówczas, gdy obie strony zgadzają się co do tego. Czynność prawna jednostronna Kolejne dwa tryby, tj. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia mają charakter czynności prawnych jednostronnych. Rozwiązanie umowy w tym trybie jest skuteczne niezależnie od woli drugiej strony, przy czym w prze- pisach przewidziano w tym zakresie liczne ograniczenia – o czym mowa w dalszej części niniejszej publikacji. Ustalenia stron wynikające z umowy Ostatnie dwa tryby rozwiązania umowy o pracę, tj. rozwiązanie z upływem czasu na jaki umowa była zawarta lub z wykonaniem umówionej pracy, wynikają z ustaleń stron dokonanych przy podpisywaniu umowy. ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW n Poinformowanie pracownika o przyczynie i trybie rozwiązania umowy Wyrok Sądu Najwyższego z 15.4.2004 r. (I PK 421/03) ! 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawigator prawa pracy. Zwalnianie pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: