Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00447 011162 20696191 na godz. na dobę w sumie
Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków - książka
Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7019-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wciąż brakuje Ci wytrwałości, by osiągnąć to, czego pragniesz?
Jeżeli tak - ta książka jest dla Ciebie.

Dowiesz się z niej, jak małymi krokami zrealizować swoje cele:

Metoda małych kroków opisana w tej książce opiera się na założeniu, że Twój cel może być wielki, ale kroki prowadzące do niego powinny być małe i tak rozłożone w czasie, byś niemal nie odczuwał, że cokolwiek nowego dzieje się w Twoim życiu. W tym tkwi cały sekret. Pierwszy krok powinien być tak mały, że wręcz powinieneś odczuwać niedosyt działania. Na początku powinno być łatwo! Kolejne kroki powinny być równie małe.

Jak wykształcić w sobie nawyk wytrwałości ? Oto 10 złotych zasad.

  1. Gdy wyznaczasz swoje cele, kieruj się miłością do świata i innych.
  2. Zapisuj cele i zadania w notesie lub kalendarzu.
  3. Rozbijaj cele na drobne elementy i rozkładaj je w czasie.
  4. Zaczynaj zawsze od łatwego zadania i powoli posuwaj się do przodu.
  5. Wyznaczaj czas na wykonanie określonych zadań.
  6. Koncentruj się tylko na jednym zadaniu.
  7. Wystrzegaj się robienia wyjątków.
  8. Stosuj techniki motywacyjne.
  9. Gdy nie chce ci się czegoś zrobić, wstań i to zrób.
  10. Naucz się dobrze żyć z odrzuceniem i problemami.

 


 

Doceniaj się za robienie rzeczy małych,
doceniaj się za robienie rzeczy małych,
doceniaj się za robienie rzeczy małych.
W tym tkwi sekret wielkich osiągnięć!

 
Z pamiętnika autorki

Anna Kuraszyńska ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy zawodowej opiera się na nurcie behawioralno-poznawczym i humanistycznym. Propaguje strategię małych kroków, by pomóc ludziom podnieść jakość życia i wydobyć pełny potencjał.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?nawykw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7019-2 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp. Dlaczego nie udaje nam siÚ zmieniÊ? Strategia maïych kroków Rozdziaï 1. Realizacja celów oparta na strategii maïych kroków Jaki jest Twój cel? Plan dziaïania oparty na strategii maïych kroków Przeszkody na drodze do celu i sposoby ich pokonywania Schemat realizacji celów oparty na strategii maïych kroków Rozdziaï 2. WyjĂcie z naïogu Tradycyjny schemat wyjĂcia z naïogu Schemat wyjĂcia z naïogu oparty na strategii maïych kroków Przeszkody w wyjĂciu z naïogu i sposoby ich przezwyciÚĝenia Rozdziaï 3. Idealne ciaïo Tradycyjny sposób odchudzania Racjonalne odchudzanie OsiÈgniÚcie idealnej figury dziÚki wykorzystaniu strategii maïych kroków Stopniowe chudniÚcie po okresie przygotowawczym Przeszkody na drodze do uzyskania idealnej figury i sposoby ich pokonywania 7 8 11 11 13 15 21 25 25 26 31 39 39 40 46 51 52 6 Nawyk wytrwaïoĂci. Jak go wyksztaïciÊ metodÈ maïych kroków Rozdziaï 4. Wymarzona praca Wymarzona praca, czyli w poszukiwaniu speïnienia Droga do wymarzonej pracy Zasady pozwalajÈce wyksztaïciÊ nawyk wytrwaïoĂci Ciemna strona sukcesu 61 61 63 65 72 Rozdziaï 5. SzczÚĂliwe zwiÈzki 75 Tradycyjny sposób budowania zwiÈzków 75 Bycie szczÚĂliwym ze sobÈ jako droga do szczÚĂliwych zwiÈzków 76 Zasady pozwalajÈce ksztaïtowaÊ szczÚĂliwe zwiÈzki 90 Tworzenie szczÚĂliwych zwiÈzków oparte na strategii maïych kroków Nawyki myĂlowe Zakoñczenie. ¿ycie w dualistycznym Ăwiecie Prawdziwe szczÚĂcie Droga do prawdziwego szczÚĂcia i harmonijnego rozwoju PodziÚkowanie O autorce 95 99 101 102 103 105 107 Rozdziaï 2. WyjĂcie z naïogu Tradycyjny schemat wyjĂcia z naïogu Czy wyjĂcie z naïogu wydaje Ci siÚ zadaniem prawie niemoĝliwym do wykonania? Jeĝeli tak, to przyczynÈ tego stanu mogÈ byÊ Twoje nieudane próby pozbycia siÚ problemu w przeszïoĂci. Tradycyjny schemat wyjĂcia z naïogu wymaga, aby czïowiek ze- rwaï z nim z dnia na dzieñ i wiÚcej do niego nie wracaï. Zakïada on, ĝe silne pragnienie i wysoka motywacja wystarczÈ, aby sprostaÊ temu zadaniu. Zaïoĝenia tego schematu bardzo czÚsto nie sprawdzajÈ siÚ u osób, które same postanawiajÈ wyjĂÊ z naïogu. Wysoka motywacja do zmiany nie pomoĝe w przebiegniÚciu maratonu komuĂ bez kondycji fizycz- nej. To jest niewykonalne. Podobnie wysoka motywacja nie pomoĝe osobie uzaleĝnionej wyjĂÊ z naïogu z dnia na dzieñ. Do tego potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, które krok po kroku uczy ĝyÊ bez naïogu 24 godziny na dobÚ. WiÚkszoĂÊ osób uzaleĝnionych przegrywa w walce z naïogiem. Za- zwyczaj wyglÈda to tak: 1. Czïowiek rzuca uzaleĝnienie z dnia na dzieñ. Trwa w postanowieniach przez okreĂlonÈ iloĂÊ czasu. Jest peïen wiary, ĝe mu siÚ uda. Caïy proces zmiany kosztuje go wiele wysiïku. 2. Gdy poczÈtkowy entuzjazm mija lub gdy w ĝyciu pojawia siÚ stres i napiÚcie, dana osoba powraca do naïogu. Jej wiara i poczucie wïasnej wartoĂci malejÈ. Rodzi siÚ w niej przekonanie, ĝe w jej przypadku zmiana jest niemoĝliwa. PodjÚcie kolejnej 26 Nawyk wytrwaïoĂci. Jak go wyksztaïciÊ metodÈ maïych kroków próby napotyka na ogromny opór. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe umysï zakodowaï informacjÚ: „Zmiana wiÈĝe siÚ z ogromnym wysiïkiem woli. Wysiïek ten nic nie daje. Wszystko zawsze wraca do punktu wyjĂcia”. RzuciÊ palenie? To ïatwe. Robiïem to ze sto razy i zawsze mi siÚ udawaïo. — Mark Twain Zajmowanie siÚ czymĂ, co nie dziaïa, nie sprawi, ĝe to coĂ nagle zacznie dziaïaÊ. — Charles J. Givens Schemat wyjĂcia z naïogu oparty na strategii maïych kroków Schemat wyjĂcia z naïogu oparty na strategii maïych kroków róĝni siÚ od tradycyjnego podejĂcia. Zakïada on, ĝe nie musisz z naïogu rezygnowaÊ od razu. Twoja poczÈtkowa motywacja do zmiany nie musi byÊ duĝa. Naleĝy zaczÈÊ od czegoĂ maïego i stopniowo, w miarÚ nabierania siï, dÈĝyÊ do peïnej rezygnacji z naïogu. Sposób postÚpowania wyglÈda na- stÚpujÈco: 1. Na samym poczÈtku robisz cokolwiek. Stawiasz sobie maïy cel, którego osiÈgniÚcie nie sprawia problemu, np. codziennie przez kolejne 30 dni nie oddajesz siÚ naïogowi w godzinach od 8.00 do 9.00. 2. Gdy uda Ci siÚ zrobiÊ ten krok, stawiasz nastÚpny. Rozszerzasz okres bez naïogu o kolejnÈ godzinÚ. Przez nastÚpny miesiÈc nie oddajesz siÚ naïogowi od 8.00 do 10.00. 3. Gdy uda Ci siÚ to zadanie, dodajesz kolejnÈ godzinÚ. Robisz tak do momentu, aĝ dojdziesz do 24 godzin bez naïogu. Proces dojĂcia do 24 godzin bez naïogu nazywany jest okresem przygotowawczym. W jego trakcie organizm stopniowo przyzwyczaja siÚ do nowej sytuacji, jakÈ jest ĝycie bez naïogu. Caïy proces nie wpïy- wa radykalnie na zmianÚ dotychczasowego stylu ĝycia i jest ïatwy do Rozdziaï 2. WyjĂcie z naïogu 27 przeprowadzenia. Moĝna zaczÈÊ od jednej, dwóch, trzech lub czterech godzin bez naïogu dziennie. Waĝne jest, aby odcinki czasu byïy staïe i aby byïy powtarzane zawsze o tej samej porze przez minimum 30 dni. Jeĝeli jakaĂ czÈstka Ciebie opiera siÚ takiemu postÚpowaniu, to pomyĂl, jak byĂ siÚ czuï, gdyby ktoĂ od razu kazaï Ci przebiec caïy ma- raton bez wczeĂniejszego przygotowania. Jak zareagowaïby na to Twój organizm? Zadanie to wywoïaïoby szok. Zapewne nie podjÈïbyĂ siÚ go i miaïbyĂ racjÚ. Jeĝeli jakimĂ cudem, w przypïywie ogromnego entu- zjazmu, udaïoby Ci siÚ jednak zaczÈÊ, to na piÈtym kilometrze zrezy- gnowaïbyĂ wyczerpany z poczuciem poraĝki. To nie byïaby Twoja wina, ĝe Ci siÚ nie udaïo. Po prostu Twoje ciaïo nie jest wystarczajÈco wy- trenowane. Zadanie wymaga Êwiczeñ. Gdy chcesz przebiec maraton, najpierw biegasz jeden kilometr. Gdy to staje siÚ ïatwe, zaczynasz biegaÊ dwa kilometry, potem w miarÚ nabierania siïy przebiegasz trzy itd. Robisz tak do momentu, aĝ prze- biegniÚcie 42 kilometrów nie sprawi Ci problemu. Podobnie jest z naïogiem. Gdy chcesz go rzuciÊ, musisz nastawiÊ siÚ na codzienne Êwiczenia w odmawianiu sobie. Zaczynasz od maïego odcinka czasu, a potem stopniowo go poszerzasz, aĝ w koñcu odma- wianie sobie przez caïy dzieñ nie sprawia Ci problemu. Proces uczenia siÚ trwa dïugo. Nikt nie zaczyna od palenia od razu 20 papierosów dziennie ani picia przez 10 dni pod rzÈd. Nikt z dnia na dzieñ nie staje siÚ narkomanem ani lekomanem. Wszystko odbywa siÚ stopniowo w ciÈgu miesiÚcy i lat. Organizm wolno przyzwyczaja siÚ do naïogu. Proces oduczania musi mieÊ podobnÈ dynamikÚ. Organizm musi mieÊ czas, aby odzwyczaiÊ siÚ od szkodliwych substancji. Uzaleĝnienie tak naprawdÚ jest chorobÈ woli. Czïowiek utraciï kontrolÚ nad sobÈ. Tu leĝy problem. W procesie wyjĂcia z naïogu trzeba wiÚc w pierwszej kolejnoĂci zajÈÊ siÚ wolÈ, a nie rzuceniem naïo- gu. Gdy czïowiek wyÊwiczy swojÈ wolÚ i odzyska szacunek do siebie, to bez trudu rzuci naïóg. IstotÈ okresu przygotowawczego jest wiÚc trenowanie silnej woli oraz odzyskanie wiary w to, ĝe trwaïa zmiana jest moĝliwa. Okres ten ma byÊ niekoñczÈcym siÚ pasmem zwyciÚstw nad sobÈ. Aby tak siÚ 28 Nawyk wytrwaïoĂci. Jak go wyksztaïciÊ metodÈ maïych kroków staïo, zadania, jakie czïowiek sobie wyznacza, muszÈ byÊ maïe i ïatwe. Osoba uzaleĝniona powinna mieÊ niemal 100-procentowÈ pewnoĂÊ, ĝe uda jej siÚ bez trudu je zrealizowaÊ. Caïa koncepcja okresu przygotowawczego opiera siÚ na psycholo- gicznym prawie, które mówi: „Czïowiek ma tendencje do powtarzania zachowania, które sprawia mu przyjemnoĂÊ”. JeĂli umysï skojarzy od- mawianie sobie czegoĂ przez krótkie odcinki czasu w ciÈgu dnia z przy- jemnoĂciÈ, to bÚdzie miaï tendencjÚ do powtarzania tego zachowania. Jak dïugo w ciÈgu dnia jesteĂ w stanie w tej chwili wytrzymaÊ bez naïogu? JednÈ, dwie, trzy czy cztery godziny? Jeĝeli jest to tylko jed- na godzina, nie przejmuj siÚ. Tak naprawdÚ nie ma znaczenia, jaki czas na poczÈtku wybierzesz. To, co siÚ liczy, to systematycznoĂÊ oraz kodowanie w mózgu, ĝe moĝesz choÊ przez krótki czas siÚ kontrolowaÊ i mieÊ wpïyw na swoje ĝycie. Waĝne sÈ te momenty w ciÈgu dnia, w których powiesz: „Udaïo mi siÚ!”. Im wiÚcej takich momentów Twój umysï zakoduje, tym lepiej. Niech bÚdzie ich mnóstwo! Kaĝdy taki moment przybliĝa CiÚ do chwili, gdy bÚdziesz mieÊ w sobie tyle siïy, ĝe wytrwanie caïego dnia bez naïogu wyda siÚ proste. Masz do wyboru cztery przykïadowe strategie: Strategia 1 Proces wyjĂcia z naïogu trwa 4 miesiÈce. 1. Zaczynasz od czterech godzin bez naïogu kaĝdego dnia. 2. Co miesiÈc dodajesz kolejne cztery godziny. 1. miesiÈc — 4 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (8.00 – 12.00) 2. miesiÈc — 8 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (8.00 – 16.00) 3. miesiÈc — 12 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (8.00 – 20.00) 4. miesiÈc — caïkowita rezygnacja z naïogu Strategia 2 Proces wyjĂcia z naïogu trwa 6 miesiÚcy. 1. Zaczynasz od trzech godzin bez naïogu kaĝdego dnia. 2. Co miesiÈc dodajesz kolejne trzy godziny. Rozdziaï 2. WyjĂcie z naïogu 29 1. miesiÈc — 3 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 9.00) 2. miesiÈc — 6 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 12.00) 3. miesiÈc — 9 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 15.00) 4. miesiÈc — 12 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 18.00) 5. miesiÈc — 15 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 21.00) 6. miesiÈc — caïkowita rezygnacja z naïogu Strategia 3 Proces wyjĂcia z naïogu trwa 10 miesiÚcy. 1. Zaczynasz od dwóch godzin bez naïogu kaĝdego dnia. 2. Co miesiÈc dodajesz kolejne dwie godziny. 1. miesiÈc — 2 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 8.00) 2. miesiÈc — 4 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 10.00) 3. miesiÈc — 6 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 12.00) 4. miesiÈc — 8 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 14.00) 5. miesiÈc — 10 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 16.00) 6. miesiÈc — 12 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 18.00) 7. miesiÈc — 14 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 20.00) 8. miesiÈc — 16 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 22.00) 9. miesiÈc — 18 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 24.00) 10. miesiÈc — caïkowita rezygnacja z naïogu Strategia 4 Proces wyjĂcia z naïogu trwa 18 miesiÚcy. 1. Zaczynasz od godziny bez naïogu kaĝdego dnia. 2. Co miesiÈc dodajesz jednÈ godzinÚ. 1. miesiÈc — 1 godzina bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 7.00) 2. miesiÈc — 2 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 8.00) 3. miesiÈc — 3 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 9.00) 4. miesiÈc — 4 godziny bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 10.00) 30 Nawyk wytrwaïoĂci. Jak go wyksztaïciÊ metodÈ maïych kroków 5. miesiÈc — 5 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 11.00) 6. miesiÈc — 6 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 12.00) 7. miesiÈc — 7 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 13.00) 8. miesiÈc — 8 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 14.00) 9. miesiÈc — 9 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 15.00) 10. miesiÈc — 10 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 16.00) 11. miesiÈc — 11 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 17.00) 12. miesiÈc — 12 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 18.00) 13. miesiÈc — 13 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 19.00) 14. miesiÈc — 14 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 20.00) 15. miesiÈc — 15 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 21.00) 16. miesiÈc — 16 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 22.00) 17. miesiÈc — 17 godzin bez naïogu kaĝdego dnia (6.00 – 23.00) 18. miesiÈc — caïkowita rezygnacja z naïogu Moĝesz trzymaÊ siÚ wybranej strategii lub jÈ modyfikowaÊ odpo- wiednio do swoich potrzeb. Najwaĝniejsze, aby zaczÈÊ i cokolwiek robiÊ. Istotna jest systematycznoĂÊ i to, aby na poczÈtku nie stawiaÊ sobie zbyt ambitnych celów. Nawet jak Ci siÚ wydaje, ĝe moĝesz wy- trzymaÊ wiÚcej niĝ cztery godziny dziennie bez naïogu, to powstrzy- maj siÚ od wyznaczania celu na piÚÊ czy wiÚcej godzin. Nie rób tego, bo Twoja nadmierna ambicja moĝe CiÚ zgubiÊ. Gdy pojawiajÈ siÚ myĂli, ĝe robisz niewiele, przypomnij sobie swoje przeszïe poraĝki. PamiÚtaj, ĝe szybkie tempo do niczego nie prowadzi. Jeĝeli bÚdziesz zmieniaÊ siÚ powoli, po kilku miesiÈcach bÚdzie po wszystkim. Twoje ĝycie na staïe ulegnie zmianie. JeĂli bÚdziesz próbo- waï zmieniÊ siÚ szybko, nic siÚ nie wydarzy. WciÈĝ bÚdziesz w punkcie wyjĂcia. Moĝesz ïatwiej wyjĂÊ z naïogu. Moĝesz wyjĂÊ z niego na staïe. Jest tylko jeden warunek — musisz daÊ sobie na to czas i zaakceptowaÊ fakt, ĝe to trochÚ potrwa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: