Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00696 006026 18442710 na godz. na dobę w sumie
Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-400-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nero Burning ROM to jeden z najpopularniejszych programów służących do nagrywania płyt CD i DVD. Współpracuje z wieloma nagrywarkami -- do wielu z nich jest dołączany standardowo. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów w swojej klasie i pozwala nagrywać na płyty różne rodzaje danych. Jego dodatkowym atutem są aplikacje towarzyszące, które służą do authoringu płyty wideo, testowania nagrywarek, tworzenia okładek płyt czy wykonywania backupów.

Książka 'Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne' w przystępny sposób przedstawia obszerne możliwości najnowszej wersji tego programu. Dzięki niej nauczysz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Nero 6. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-400-1 Format: B5, stron: 160 Nero Burning ROM to jeden z najpopularniejszych programów s³u¿¹cych do nagrywania p³yt CD. Wspó³pracuje z wieloma nagrywarkami — do wielu z nich jest do³¹czany standardowo. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów w swojej klasie i pozwala nagrywaæ na p³yty CD ró¿ne rodzaje danych. Jego dodatkowym atutem s¹ aplikacje towarzysz¹ce, które s³u¿¹ do testowania nagrywarek, edycji dĥwiêku i tworzenia ok³adek p³yt. Ksi¹¿ka „Nero 6. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne” w przystêpny sposób przedstawia obszerne mo¿liwoġci najnowszej wersji tego programu. Dziêki niej nauczysz siê: • Instalowaæ, konfigurowaæ i uaktualniaæ Nero • Nagrywaæ p³yty z danymi i p³yty AudioCD • Tworzyæ p³yty wielosesyjne, samostartuj¹ce i mieszane (dane i dĥwiêk) • Nagrywaæ wiêcej danych ni¿ podaje producent p³yty (overburning) • Tworzyæ p³yty, które mog¹ byæ odczytywane w komputerach Macintosh • Korzystaæ z zapisu pakietowego traktuj¹c p³ytê CD-RW jako dodatkowy dysk komputera • Zapisywaæ CD-Text • Zapisywaæ obrazy p³yt CD • Zapisywaæ p³yty DVD oraz filmy VCD i SVCD • U¿ywaæ dodatkowych programów wchodz¹cych w sk³ad pakietu Nero: Cover Designer, CD-DVD Speed, Nero Drive Speed, NeroVision Express, BackItUp Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Słów kilka o dostępnych nagrywarkach...................................................z.................................... 7 Rozdział 2. Ogólna charakterystyka pakietu...................................................z................................................... 9 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja...................................................z................................................................. 13 Instalacja ...................................................1...................................................1...............13 Uaktualnienie...................................................1...................................................1........ 16 Spolszczenie ...................................................1...................................................1......... 18 Konfiguracja ...................................................1...................................................1......... 19 Rozdział 4. Nagrywamy pierwsze płyty...................................................z.............................................................23 Płyta CD/DVD z danymi ...................................................1......................................... 23 Płyta CD z muzyką ...................................................1.................................................. 33 Kopia istniejącej płyty ...................................................1............................................. 38 Rozdział 5. Wyższa szkoła jazdy...................................................z............................................................................45 Płyta multisesyjna...................................................1...................................................1. 45 Płyta z danymi i muzyką — Mixed Mode CD ...................................................1........ 48 Płyta z danymi i muzyką — CD Extra ...................................................1.................... 50 Płyta startowa...................................................1...................................................1........ 53 MS Windows 9x ...................................................1................................................ 53 MS Windows 2000/XP ...................................................1...................................... 59 Overburning oraz zapis płyt 90- i 99-minutowych...................................................1.. 64 Rozdział 6. Inne typy płyt CD i DVD ...................................................z..................................................................... 69 Płyta hybrydowa PC/MAC ...................................................1...................................... 69 Płyta UDF oraz UDF/ISO...................................................1........................................ 72 Płyta wideo ...................................................1...................................................1........... 76 Konwersja do formatu MPEG ...................................................1........................... 76 Płyta VCD i SVCD ...................................................1............................................ 81 Płyta DVD-Video...................................................1............................................... 85 Testowanie płyty wideo ...................................................1..................................... 87 4 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Obrazy płyt CD i DVD...................................................z........................................................................... 89 Nagrywanie istniejących obrazów...................................................1........................... 89 Tworzenie obrazu ...................................................1...................................................1. 92 Praca z obrazami płyt ...................................................1.............................................. 93 Rozdział 8. InCD — zapis pakietowy...................................................z................................................................. 96 Rozdział 9. NeroVision Express ...................................................z.......................................................................... 101 Własna płyta DVD-Video z authoringiem ...................................................1............ 101 Cyfrowy album fotograficzny ...................................................1............................... 108 Rozdział 10. Nero BackItUp — system archiwizacji danych ...................................................z................. 113 Tworzenie archiwum ...................................................1............................................. 113 Odzyskiwanie danych z archiwum ...................................................1........................ 119 Automatyzacja procesu archiwizacji ...................................................1..................... 122 Rozdział 11. Nero Cover Designer...................................................z........................................................................125 Rozdział 12. Nero Recode...................................................z...................................................z. .................................... 133 Rozdział 13. Dodatkowe narzędzia pakietu Nero 6 ...................................................z.................................... 136 Nero InfoTool ...................................................1...................................................1..... 136 Nero CD-DVD Speed ...................................................1............................................ 140 Nero DriveSpeed ...................................................1...................................................1 145 Rozdział 14. Dodatek...................................................z...................................................z..... ........................................... 147 Nero a prawo do zapisu z konta bez uprawnień administratora............................... 147 Zgrywanie ścieżek audio za pomocą Nero Burning ROM....................................... 152 Obsługa wielu nagrywarek ...................................................1.................................... 154 Podsumowanie...................................................z...................................................z............. .................. 156 Rozdział 4. Nagrywamy pierwsze płyty Do najpopularniejszych i najczęściej nagrywanych płyt należą bez wątpienia krążki za- wierające dane komputerowe oraz muzykę. Dlatego od takich kompilacji zaczniemy naszą wspólną przygodę z Nero Burning ROM. Następnie przyjrzymy się wykonywaniu kopii istniejących płyt CD, gdyż jest to druga w kolejności najpopularniejsza czynność wyko- nywana przez użytkowników nagrywarek. Płyta CD/DVD z danymi Przygotowanie kompilacji zaczynamy od określenia, czy nagrywany płytę CD, czy też DVD. Wystarczy, że w oznaczonym prostokątem polu wybierzesz z listy odpowiedni typ nośnika, a następnie poniżej zaznaczysz opcję CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) — zakładka Ilość sesji na płytce 24 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne W związku z tym, że pierwsza nagrana przez nas płyta będzie dyskiem jednosesyjnym, w zakładce Ilość sesji na płytce musisz zaznaczyć opcję Pojedyncza sesja. Pozostałymi opcjami zajmę się w następnym rozdziale przy okazjir omawiania płyty multisesyjnej. Ćwiczenie 4.1. Rozpocznij tworzenie płyty CD lub DVD zawierającej dane komputerowe. Określ typ płyty, a następnie z okna wyboru kompilacji wybierz opcję CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660). W zakładce Ilość sesji na płytce zaznacz opcję Pojedyncza sesja. Kolejna zakładka pod nazwą Opcje ISO — rysunek 4.2 — odpowiada za format zapisu danych na płycie. Rysunek 4.2. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) — zakładka Opcje ISO Zapis danych na płycie CD lub DVD nie jest sprawą indywidualną każdego producenta oprogramowania i wymaga standaryzacji, dlatego też powstał standard ISO 9660, regulujący metody zapisu na dysku. Określa on trzy poziomy zaprisu danych. Poziom 1 ISO: (cid:1) nazwa plików nie może być dłuższa niż 8 znaków, (cid:1) nazwa rozszerzenia plików nie może być dłuższa niż 3 rznaki, (cid:1) nazwa katalogu nie może mieć więcej niż 8 znaków, (cid:1) zagłębienie drzewa katalogów nie może być głębsze nirż osiem poziomów, (cid:1) pliki muszą być zapisywane jako ciąg bajtów następujrących po sobie. Poziom 2 ISO: (cid:1) zapis niepodzielnych plików, co oznacza, że pliki musrzą być zapisywane jako ciąg bajtów następujących po sobie, (cid:1) nazwa pliku może mieć maksymalnie 31 znaków. Poziom 3 ISO: (cid:1) brak jakichkolwiek ograniczeń. Rozdział 4. (cid:1) Nagrywamy pierwsze płyty 25 Jak widzisz, w polu Długość nazwy pliku Nero pozwala na zapis płyt przy użyciu dwóch pierwszych poziomów. Autorzy programu, umieszczając sekcję Pominięcie ograniczeń ISO, dali nam możliwość pominięcia ograniczeń narzuconych przez standard ISO 9660. Dzięki temu możemy zi- gnorować: (cid:1) ograniczenie do ośmiu poziomów głębokości katalogów, (cid:1) ograniczenie 255 znaków ścieżki. Kolejnym ważnym elementem opisywanej zakładki jest opcja Joliet. Opcja ta jest roz- szerzeniem standardu ISO 9660, opracowanym przez firmę Microsoft. Rozszerzenie to pozwala na nagranie plików posiadających długie nazwy (wprowadzono je w MS Win- dows 95). Dodatkowo Joliet pozwala stosować do nazewnictwa zestaw znaków Unicode. Maksymalna długość nazw plików może wynosić 64 znaki razem ze spacjami. Równolegle tworzona jest skrócona nazwa pliku możliwa do odczyrtania na przykład w DOS-ie. Nowością wprowadzoną w Nero Burning ROM 6 jest opcja o nazwie Pominięcie ograni- czeń Joliet, dzięki której możesz nagrać na płytę pliki o nazwach dłuższych niż 64 znaki. Musisz się jednak liczyć z tym, że takie pliki nie zawsze będzie można odczytać w nie- których przypadkach. Warto na koniec zwrócić uwagę na opcję Format, która służy do określania formatu tworzonej płyty. Z listy możesz wybrać jedną z dwóch opcji Tryb 1 oraz Tryb 2/XA. Dla typowych płyt z danymi musisz użyć opcji Tryb 1, a dla nośników zawierających dane mul- timedialne — opcji Tryb 2/XA. Podsumujmy: dla płyty z danymi opcje umieszczone w zakładce Opcje ISO ustaw zgodnie z zawartością przedstawioną na rysunku 4.2. Ćwiczenie 4.2. Ustaw właściwości zakładki Opcje ISO. Wystarczy, że ustawisz wszystkie opcje tak, by ich stan zgadzał się z zawartością rysunku 4.2. Jeżeli uznasz za konieczne wprowadzenie zmian — zrób to, mając na uwadze przeznaczenie danych opcji. Następnie przejdź do zakładki Opis płyty. Zakładka Opcje płyty — rysunek 4.3 — pozwala na opisanie tworzonej płyty CrD. W polu ISO 9660 możesz wpisać tytuł płyty. Pamiętaj, że nazwa nie może zawierać spacji. Natomiast w polu Joliet możesz wpisać drugi tytuł płyty CD, który będzie wi- doczny w systemach MS Windows. Jeżeli włączysz opcję Użyj także dla Joliet tekstu ISO 9660, to nazwa wpisana w polu ISO 9660 zostanie automatycznie powielona w polu Joliet. Za pomocą przycisków Dodaj datę możesz określić, czy tytuł płyty ma zostać uzupeł- niony o datę. Natomiast przycisk Dodaj licznik umożliwi na przykład ponumerowanie nagrywanych płyt. 26 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.3. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) — zakładka Opis płyty Wspomniane przyciski Dodaj datę oraz Dodaj licznik występują po dwa razy i odnoszą się do podstawowego (ISO 9660) oraz rozszerzonego (Joliet) TOC płyty CD. Dzięki opcji Więcej pól możesz dodatkowo określić m.in. kto jest wydawcą płyty, za pomocą jakiego programu została przygotowana płyta, kto ją sporządził oraz kto jest wła- ścicielem praw autorskich do płyty. Ćwiczenie 4.3. Spróbuj opisać swoją płytę. Określ tytuł nośnika oraz skorzystaj z opcji Więcej pól. W tym przypadku masz wolną rękę i w zakładce Opis płyty możesz wpisać, co chcesz. Następnie przejdź do zakładki Daty. Zapisując dane na płytę CD, możemy mieć kontrolę nad datami zapisywanych plików za pomocą zakładki Daty — rysunek 4.4. Rysunek 4.4. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) — zakładka Daty Dostępne opcje to data utworzenia płyty, modyfikacji, odczytu CD lub DVD do daty oraz ważności płyty. Jeśli pierwszych dwóch opcji nie muszę nikomu tłumaczyć, to trzecia oraz czwarta wymagają kilku zdań komentarza. Rozdział 4. (cid:1) Nagrywamy pierwsze płyty 27 Odczyt do daty oraz Data utraty ważności zostały wprowadzone niejako na zapas i na razie nie działają. Założenia towarzyszące powstaniu tych funkcji były bardzo chwalebne i miały na celu stworzenie możliwości kreowania płyty CD o określonym terminie przydatności do użycia. Wyobraźmy sobie firmę, która udostępnia swoje programy do trzydziestodniowych testów. Wystarczy, że przygotuje ona płytę, która przestanie działać po upływie wyznaczonego czasu. Innym przykładem może być sprzedaż książki w po- staci elektronicznej. Zamawiamy pozycję i chcemy ją mieć w swojej kolekcji przez rok i na tyle wykupiliśmy abonament. Obie możliwości z założenia miały pozwolić małym firmom na utworzenie bezpiecznej platformy do rozpowszechniania produktów. Nie- stety jak już wspomniałem, opcje te nie działają, gdyż wymagane jest odpowiednie wsparcie ze strony systemu operacyjnego. Oczywiście zabezpieczenie to nie jest idealne i pozwala na skopiowanie takiej płyty, oszukanie prrzez zmianę daty systemowej itd. Sekcja o nazwie Daty pliku umożliwia kontrolowanie daty zapisywanych plików i fol- derów na płycie. Podczas procesu nagrywania program automatycznie modyfikuje daty według jednego z kryteriów. Domyślna opcja Użyj daty i czasu pliku oryginalnego pozostawia nagrywane pliki bez zmiany. Jeżeli natomiast chcemy, by wszystkie pliki miały dokładnie ten sam czas powsta- nia, to przydatna może okazać się opcja o nazwie Użyj aktualnej daty i czasu. Ostatnia wartość o nazwie Użyj tej daty pozwala na ręczne zdefiniowanie dowolnej daty i czasu powstania pliku. Ćwiczenie 4.4. Jeżeli uważasz, że data plików powinna ulec modyfikacji, to wybierz odpowiednie usta- wienia w zakładce Daty. Kiedy pojawią się problemy, skorzystaj z powyższego opisu. Na- stępnie przejdź do kolejnej zakładki. Jeżeli nie widzisz jej na ekranie, to skorzystaj z dwóch małych strzałek umieszczonych na wysokości zakładek w prawej części okna wyboru kompilacji — służą one do przewijania zakładek, które nie mieszczą się na ekranie. Kolejna zakładka o nazwie Inne jest dostępna dopiero po kliknięciu jednej ze strzałek zaznaczonych na rysunku 4.4 i zawiera opcje związane z buforowaniem plików. Domyśl- nie ustawione wartości powinny wystarczyć do zapisu płyt CD i DVD. Do opisu wszystkich zakładek brakuje już tylko jednego elementu o nazwie Zapis. Jednak postanowiłem zmienić nieco konwencję i w tej chwili pominiemy tę zakładkę. Oczywiście wrócimy do niej później w chwili zapisu danych na płycie. Natomiast w tej chwili kliknij przycisk Nowy umieszczony w prawym górnym narożniku okna wyboru rkompilacji. Ćwiczenie 4.5. Kontynuuj ustawianie opcji przypisanych do tworzonej kompilacji. Zapoznaj się z usta- wieniami zakładki Inne, a następnie kliknij przycisk Nowy, by otworzyć główne okno pro- gramu i przystąpić do kompletowania płyty. Po wykonaniu ćwiczenia 4.5 na ekranie powinieneś zobaczyć główne okno programu po- dzielone na dwie pionowe części. Przykład takiego widoku przedstawia rysunek 4.5. 28 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.5. Główne okno Nero — kompilacja CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) Każda z pionowych części dodatkowo składa się z dwóch mniejszych elementów. Domyśl- nie w lewej części głównego okna znajduje się zawartość płyty CD. Natomiast prawa strona to widok zawartości komputera i jego dysków. Jeżeli chcesz dodać dane do kompilacji, wystarczy, że przeciągniesz z prawego do lewego okna wybrane pliki lub katalogi. Pamiętaj, że ustawiasz kursor myszy nad plikiem lub katalogiem, a następnie naciskasz lewy klawisz myszy i przeciągasz do lewego okna. Do- piero tam puszczasz klawisz myszy. Możemy za pomocą myszy oraz klawisza Shift lub Ctrl zaznaczyć więcej plików, a później je przeciągnąć do lewego okna. Kiedy się pomylisz, dowpolne pliki lub katalogi z lewego okna możesz skasować za pomocą klawisza Del lub prawego klawisza myszy. Przy dodawaniu danych do kompilacji koniecznie musisz obserwować pasek zajętości płyty umieszczony w dolnej części okna. Pamiętaj, że jest on w przypadku kompilacji CD-ROM (ISO 9660) lub DVD-ROM (ISO 9660) wyskalowany w megabajtach. Typowe płyty o długości 74 minut mieszczą 650 MB danych. Dyskpi 80-minutowe pozwalają na nagranie 700 MB. Natomiast nośniki 90-minutowe to 800 MB, ap 99-minutowe — 870 MB. Musisz jednak pamiętać, że płyty 90- i 99-minutowe sprawiapją wiele problemów przy nagrywaniu oraz późniejszym odczycie. Pojemność płyt DVD wynosi dokładnie 4,38 GB. Na graficznym wskaźniku zajętości płyty domyślnie zaznaczono za pomocą pionowych linii nominalne pojemności dla płyt 74- (żółta linia) i 80-minutowych (czerwona linia). W przypadku zapisu płyty DVD wskaźnik jest wyskalowany nieco inaczej, a kolorowa linia znajduje się w okolicy 4,38 GB. Rozdział 4. (cid:1) Nagrywamy pierwsze płyty 29 Ćwiczenie 4.6. Dodaj dane do kompilacji. Wystarczy, że w prawej części okna odszukasz i zaznaczysz pliki lub katalogi, które chcesz dodać do płyty, a następnie przeciągniesz je do lewego okna. Pamiętaj o tym, by podczas przeciągania plików i folderów przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy i zwolnić go dopiero w chwili, gdy dane znajdą się nad lewym oknem. Postaraj się nie przekraczać nominalnej pojemności użSywanej płyty CD/DVD. Po dodaniu danych do kompilacji możesz przystąpić do zapisu na płycie CD. W tym celu w programie Nero 5.5 z menu Plik wybierz opcję Zapisz na CD, a w Nero 6 z menu Nagrywarka wybierz opcję Nagraj kompilację. Gdy posiadasz więcej niż jedną nagrywarkę, musisz opkreślić, z którego napędu będziesz korzystać. Dlatego, zanim otworzysz okno zapisu, wybieprz z listy dostępnej na pasku ikon napęd, który zostanie użyty do zapisu. Na ekranie monitora zobaczysz nowe okno — rysunek 4.6 — jest to dokładnie to samo okno, które widziałeś podczas określania właściwościr kompilacji. Rysunek 4.6. Nagrywamy płytę CD lub DVD — zakładka Zapis Mimo że okno jest podobne do tego, jakie znasz z początkowego etapu przygotowania płyty, to tym razem pewne szczegóły uległy zmianie. Pierwsza i najważniejsza różnica polega na tym, że nie możesz zmienić typu kompilacji. Zawartość wszystkich zakładek jest dokładnie taka sama i bez problemu możesz wprowadzić dowolne modyfikacje, jeżeli chcesz zmienić dane dotyczące charakteru nagrywanejr płyty CD. Zanim zaczniemy zapis danych na płycie CD lub DVD, należy jeszcze wprowadzić ostatnie zmiany w zakładce Zapis, którą uprzednio pominąłem. Sekcja o nazwie Działanie zawiera cztery opcje określające zasadę działania programu. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o to, że każda z tych opcji podczas zapisu płyty od- powiada za wykonanie konkretnej czynności przez nagrrywarkę. Pierwsza z opcji o nazwie Określ maksymalną prędkość zapisu przeprowadza test wy- dajności komputera przed przystąpieniem do zapisu danych na krążku. W nowych na- grywarkach opcja ta jest nieaktywna aż do chwili wyłączenia systemów ochrony zapisu danych na płycie CD. W moim przypadku musiałbym wyłąrczyć opcję FlextraLink. 30 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne Dzięki funkcji Symulacja mamy pewność, że nie spotka nas żadna niemiła niespodzianka przy nagrywaniu. Opcja ta wymusza na nagrywarce przeprowadzenie dokładnej symulacji zapisu i dopiero po jej pozytywnym zakończeniu wykonanie właściwego zapisu danych na płycie. Niestety symulacja zapisu wiąże się z dwukrotnym zwiększeniem czasu wy- maganego do nagrania płyty CD. Osobiście nie stosuję symulacji zapisu, gdyż jestem pewien stabilności mojego sprzętu i jego wydajności niemal w 100 . Jedynym zagroże- niem, jakie może mnie spotkać, jest wyłączenie prądu, a ponieważ nie posiadam UPS-a, wiąże się to z utratą płyty CD. Wróćmy jednak do okna zapisu nowej kompilacji, które jest widoczne na rysunku 4.6. Kolejna opcja o nazwie Nagrywaj nakazuje nagrywarce dokonanie zapisu na płycie CD/DVD. Natomiast ostatnia opcja Zamknij CD jest odpowiedzialna za proces „zamy- kania” płyty. Oczywiście wszystkie opcje wchodzące w skład sekcji Działanie możemy stosować w do- wolnym układzie. Innymi słowy, możemy przeprowadzić tylko symulację zapisu płyty lub dokonać analizy maksymalnej prędkości zapisu i rnagrać płytę bez jej zamknięcia. Opcja o nazwie Prędkość zapisu pozwala regulować szybkość, z jaką zostanie nagrana płyta CD. Na liście znajdują się wszystkie prędkości zapisu obsługiwane przez nagrywarkę i dostępne dla nagrywanego nośnika CD/DVD. Metoda zapisu odpowiada za ustawienia trybu zapisu danych na krążku. Do wyboru mamy trzy tryby: Track-At-Once, Disk-At-Once oraz Disc-At-Once/96. (cid:1) TAO (Trac-At-Once) — umożliwia nagranie ścieżki w każdym dostępnym forrmacie. Minimalna długość ścieżki musi wynosić 300 bloków (4 sekurndy), co odpowiada około 700 KB. Nagrywarka zapisująca w trybie TAO wyłącza promień lasera po zapisaniu każdej ścieżki. Zgodnie z zaleceniami spercyfikacji na płycie CD można umieścić maksymalnie 99 ścieżek. Taka forma zapisu powroduje powstawanie przerw między zapisywanymi sesjami, co nie jest wskazane prrzy nagrywaniu płyty z muzyką. (cid:1) DAO (Disc-At-Once) — pozwala na nagranie płyty bez wyłączenia lasera.r Cała płyta zostanie nagrana za jednym razem i nie brędziemy mieli możliwości dodania nowych danych w przyszłości. Tak przygotowarna płyta może być wzorcem do wykonania większej ilości płyt w tłoczni. Jednymr słowem, tworząc płytę jednosesyjną, używamy DAO. (cid:1) DAO/96 (Disc-At-Once/96) — różnica w stosunku do trybu DAO polega na zapisie pełnych subkodów. Niestety z informacji znalezionych na wielu grupach dyskusyjnych wynika, że opcja ta nie działa poprawnie i może być rprzyczyną występowania błędów w tworzonych płytach CD. Musisz jeszcze pamiętać, że rnie każda nagrywarka potrafi zapisywać subkody. Nowe wersje Nero pozwalają na określenie, ile kopii danej płyty chcemy nagrać. Wystar- czy, że w polu o nazwie Ilość kopii wpiszesz odpowiednią wartość, a program będzie domagał się jedynie zmiany nośnika w napędzie. Nowością jest również obsługa wielu nagrywarek wprowadzona w Nero, poczynając od wersji 5. Po zaznaczeniu opcji Użyj wielu nagrywarek uzyskamy możliwość określenia, który napęd na zapisywać dane. Oczywiście opcja ta działa jedynie na komputerach wyposażonych w więcej niż jedną nagrywarkę. Rozdział 4. (cid:1) Nagrywamy pierwsze płyty 31 Na sam koniec została ochrona antywirusowa. Twórcy Nero dodali opcję o nazwie Wy- konaj test antywirusowy przed zapisem. Wybór tej funkcji uruchamia dodatek antywirusowy dołączony do pakietu Nero, który dokonuje skanowania plików składowych kompilacji, dzięki czemu mamy pewność, że zapisywane dane są wolne od „robactwa”. Jeżeli zde- cydujesz się na używanie wtyczki antywirusowej zaimplementowanej w Nero, musisz pamiętać o jej częstym aktualizowaniu. Odpowiednia opcja odpowiedzialna za aktuali- zację bazy wirusów znajduje się w menu Pomoc i nosi nazwę Uaktualnij definicję wirusów. Niestety nie możliwości automatyzacji tego procesu, ale być może kolejne wersje Nero będą przeprowadzały aktualizację bez naszej ingerenrcji. Jeżeli Twoja nagrywarka posiada system ochrony zapisu, warto go aktywować. Odpo- wiednie opcje znajdują się zazwyczaj w zakładce Zapis w sąsiedztwie pola odpowiedzial- nego za określanie liczby kopii. Mój system ochrony zapisu to FlextraLinik. Ćwiczenie 4.7. Nagraj dane na płytę. W tym celu otwórz okno zawierające zakładkę Zapis i włącz opcję Nagraj i Zamknij CD. Następnie określ szybkość zapisu i ilość kopii, włącz mechanizm ochrony zapisu i w polu Metoda zapisu ustaw Disc-At-Once. Umieść czystą płytę w na- pędzie i kliknij przycisk Zapis. Na rysunku 4.7 widzimy zawartość okna, jakie pojawiło się po kliknięciu przycisku Zapis. Zostało ono podzielone na kilka części. Pierwsza z nich podaje informacje o typie zapi- sywanej płyty oraz o łącznej objętości zapisywanych danych. Białe pole umieszczone poniżej na bieżąco wyświetla komunikaty związane z nagrywaniem płyty — jest to tzw. dziennik zapisu. Znajdują się tam wszystkie informacje o tym, co właśnie się dzieje oraz jakie powstały błędy. Przykładowo mój dziennik (log) informuje, kiedy rozpoczęto buforowanie plików, następnie kiedy je zakończono itd.r Rysunek 4.7. Zapis płyty — okno ze wskaźnikami kontrolnymi 32 Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne Bezpośrednio pod oknem dziennika zdarzeń znajdziesz informacje o tym, jaki plik ak- tualnie jest zapisywany, z jaką szybkością odbywa się zapis oraz która kopia płyty jest właśnie nagrywana. Kolejna sekcja zawiera dwa graficzne wskaźniki. Pierwszy z nich prezentuje stan buforu tworzonego przez program. W moim przypadku jest on zawsze zapełniony w 100 , co jest objawem najzupełniej poprawnym. Pasek ten powinien utrzymywać się przez cały czas zapisu możliwie najbliżej wartości 100 i nie może wykonywać gwałtownych skoków w dół. Nagłe spadki i napełnienia pojemności buforu świadczą o problemach ze sprzętem, co w konsekwencji może prowadzić do fiaska całego procesu nagrywania lub nadmiernego używania systemów ochronnych. Drugi pasek z kolei prezentuje postęp zapisu płyty CD. Jeżeli zbliży się do wartości 100 , to wtedy program zacznie opróżniać bufor, o którym wspomniałem wcześniej. Poniżej znajduje się kolejna sekcja informująca o tym, jaki posiadamy sprzęt oraz z jaką prędkością jest dokonywany zapis. Sekcja ta zawiera również kolejny graficzny wskaźnik, który na bieżąco monitoruje poziom wewnętrznego buforu nagrywarki. Obowiązują tu dokładnie te same zasady jak opisane powyżej. Oczywiście jeżeli nasz napęd jest wyposażony w technologię BurnProof lub podobne, to nagłe wahania poziomu buforu nie są żadnym problemem, gdyż nie stracimy nagrywanej płyty. Jednak radziłbym sprawdzić przyczynę takiego rstanu rzeczy. Nowa wersja Nero pozwala włączyć sprawdzanie poprawności zapisanych danych, służy do tego przełącznik znajdujący się w dolnej części okna o nazwie Sprawdź poprawność zapisanych danych. Proces ten polega na sprawdzeniu zapisanych danych i porównaniu ich z oryginałem. Opcja ta jest bardzo wygodna, gdyż daje pewność, że podczas zapisu nie wystąpił żaden błąd i dane będą poprawnie czytane. Niestety sprawdzanie wymaga dodatkowego czasu. Ostatnią nowością umieszczoną w tym oknie jest opcja o nazwie Automatycznie wyłączaj komputer po zakończeniu zapisu. Dzięki niej możesz włączyć nagrywanie płyty i iść spać bez obawy o to, że komputer będzie pracował całą noc. Oczywiście sam proces wyłączenia zależy od tego, jaki komputer posiadasz. Jeżeli jest to zestaw ATX, to zo- stanie on wyłączony zupełnie. Natomiast zestaw AT zatrzyma się na ekranie z napisem „Można bezpiecznie wyłączyć komputer”. Po zakończeniu zapisu na ekranie monitora wyskoczy nowe małe okno z komunikatem o pomyślnym lub błędnym zakończeniu zapisu płyty CD. Wystarczy wtedy kliknąć przycisk OK. Ćwiczenie 4.8. Przeanalizuj log z nagrywania swojej płyty. Jeżeli znajdziesz tam jakieś błędy, to postaraj się je wynotować na kartce papieru lub zapamiętać. Możliwe, że w dalszej części książki znajdziesz informacje, co one oznaczają. Praktycznie bez większych problemów udało się nam wspólnie nagrać pierwszą płytę zawierającą dane komputerowe. Musisz się ze mną zgodzić, że nie było w tym nic trud- nego. Na następnych stronach zajmiemy się przygotowraniem płyty audio.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nero 6. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: