Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 005638 18761276 na godz. na dobę w sumie
Nero 9. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Nero 9. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2436-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Wykorzystaj potencjał pakietu Nero 9!

Nero Burning ROM to prawdopodobnie najpopularniejszy program do nagrywania płyt. Autorzy tego narzędzia wykazali się niezwykłym kunsztem. Przejrzysty interfejs użytkownika, ogrom praktycznych funkcji, bezawaryjność i wydajność to tylko niektóre cechy tej aplikacji. O jakości Nero świadczy także dwanaście lat obecności na rynku na pozycji lidera w swojej dziedzinie!

Sprawdzona forma ćwiczeń praktycznych sprawi, że błyskawicznie przyswoisz sobie wiedzę na temat tego narzędzia. Dowiesz się, jak wykorzystać je do podstawowych zadań, takich jak nagrywanie płyt z danymi i muzyką. Ponadto nauczysz się tworzyć płyty startowe, wielosesyjne oraz używać 'overburningu'. Nero 9 to także wiele nowych, przydatnych narzędzi -- Nero Vision, Nero CoverDesigner czy Nero RescueAgent. Dzięki temu przewodnikowi nie tylko poznasz ich niesamowite możliwości, ale przede wszystkim bez trudu nauczysz się stosować je w swojej pracy! Przekonaj się, czy rzeczywiście potrafisz wykorzystać cały potencjał Nero!

Jesteś pewien, że wiesz wszystko o Nero?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nero 9. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-2436-2 Format: A5, stron: 176 Wykorzystaj potencja³ pakietu Nero 9! • Jak nagraæ p³ytê z danymi i muzyk¹? • Jak przygotowaæ p³ytê startow¹? • Jakie nowe narzêdzia znajdziesz w pakiecie Nero 9? Nero Burning ROM to prawdopodobnie najpopularniejszy program do nagrywania p³yt. Autorzy tego narzêdzia wykazali siê niezwyk³ym kunsztem. Przejrzysty interfejs u¿ytkownika, ogrom praktycznych funkcji, bezawaryjnoœæ i wydajnoœæ to tylko niektóre cechy tej aplikacji. O jakoœci Nero œwiadczy tak¿e dwanaœcie lat obecnoœci na rynku na pozycji lidera w swojej dziedzinie! Sprawdzona forma æwiczeñ praktycznych sprawi, ¿e b³yskawicznie przyswoisz sobie wiedzê na temat tego narzêdzia. Dowiesz siê, jak wykorzystaæ je do podstawowych zadañ, takich jak nagrywanie p³yt z danymi i muzyk¹. Ponadto nauczysz siê tworzyæ p³yty startowe, wielosesyjne oraz u¿ywaæ „overburningu”. Nero 9 to tak¿e wiele nowych, przydatnych narzêdzi -- Nero Vision, Nero CoverDesigner czy Nero RescueAgent. Dziêki temu przewodnikowi nie tylko poznasz ich niesamowite mo¿liwoœci, ale przede wszystkim bez trudu nauczysz siê stosowaæ je w swojej pracy! Przekonaj siê, czy rzeczywiœcie potrafisz wykorzystaæ ca³y potencja³ Nero! • Nagrywarki dostêpne na rynku • Charakterystyka pakietu Nero 9 • Proces instalacji i konfiguracji Nero 9 • Nagrywanie p³yt z danymi • Nagrywanie p³yt z muzyk¹ • P³yty wielosesyjne • P³yty mieszane z danymi i muzyk¹ • Overburning • Przygotowanie p³yt startowych • Tworzenie p³yt VCD/SVCD oraz DVD-Video • Obrazy p³yt -- tworzenie i nagrywanie • Zapis pakietowy • Nero Vision, Nero CoverDesigner, Nero RescueAgent i inne Jesteœ pewien, ¿e wiesz wszystko o Nero? Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kilka słów o dostępnych nagrywarkach Rozdział 2. Ogólna charakterystyka pakietu Nero 9 Rozdział 3. Rozdział 4. Nagrywamy pierwsze płyty Instalacja Płyta z danymi Płyta CD z muzyką Kopia istniejącej płyty Rozdział 5. Wyższa szkoła jazdy Płyta multisesyjna Płyta z danymi i muzyką Płyta startowa Windows 9x Windows 2000/XP Rozdział 6. Overburning oraz zapis płyt 90- i 99-minutowych Inne typy płyt Płyta UDF Płyta wideo Płyta VCD/SVCD Płyta DVD-Video Testowanie płyty wideo 5 9 13 19 27 27 43 51 61 61 66 70 70 78 85 93 93 99 99 106 109 4 Nero 9. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Obraz płyty Nagrywanie istniejących obrazów Tworzenie obrazu InCD — zapis pakietowy Rozdział 8. Rozdział 9. Nero Vision Własna płyta DVD-Video z authoringiem Cyfrowy album fotograficzny Rozdział 10. Nero CoverDesigner Rozdział 11. Nero RescueAgent Rozdział 12. Pozostałe aplikacje pakietu Nero 9 Nero Recode Nero Live Nero PhotoSnap i PhotoSnap Viewer Nero ShowTime Nero SoundTrax Nero StartSmart Nero WaveEditor Nero Express Nero Toolkit Nero Gadget Nero ControlCenter Podsumowanie 113 113 115 119 125 125 135 143 155 159 159 161 162 163 164 165 166 167 168 171 171 173 5 Wyższa szkoła jazdy Po przeczytaniu tego rozdziału i wykonaniu wszystkich ćwi- czeń będziesz mógł przygotować płyty w formacie Mixed Mode, CD Extra, multisesyjnym, startowym oraz nauczysz się nagry- wać płyty 90- i 99-minutowe. Nie zapomniałem również o podrozdziale omawiającym nagrywanie płyty przy wykorzystaniu overburningu. Płyta multisesyjna Płyty z danymi, jakie nagrywałeś dotychczas, były tworzone w całości za jednym razem. Często bywa tak, że dane, które chcesz nagrać na płytę, nie zajmują całej jej pojemności. W takiej sytuacji albo decydo- wałeś się na zapis niepełnej płyty, albo czekałeś, aż przybędzie plików. Teraz dowiesz się, w jaki sposób można nagrywać płytę na raty. Należy jednak pamiętać, że rozpoczynanie każdej kolejnej sesji poza zapisanymi danymi wymaga dodatkowych 13 MB. Kolejnym ograni- czeniem jest to, że każda sesja musi zawierać minimum jedną ścieżkę o rozmiarze 300 lub więcej bloków. Do płyty multisesyjnej możesz do- dawać dane aż (lub jedynie) 99 razy. Utworzenie za pomocą Nero płyty z kilkoma sesjami nie sprawia więk- szych problemów. Trzeba rozpocząć dokładnie tak samo jak w przy- padku krążka z danymi, więc w oknie wyboru kompilacji określ, jaki rodzaj płyty chcesz nagrać, a następnie zaznacz opcję CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) (rysunek 5.1). 62 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Tworzenie płyty multisesyjnej — etap pierwszy Aby utworzyć płytę, do której w przyszłości będziesz mógł dodać ko- lejne dane, musisz włączyć opcję Rozpocznij dysk multisesyjny w za- kładce Ilość sesji na płytce. Pozostałe zakładki wyglądają dokładnie tak samo jak przy zwykłej pły- cie zawierającej dane komputerowe. Proponuję, byś ustawił je sam na podstawie wiedzy zdobytej podczas lektury poprzedniego rozdziału. Gdy przejdziesz do okna programu, dodaj pliki, a po skompletowa- niu zawartości płyty z menu Nagrywarka wybierz opcję Wypal kom- pilację. Ustawienia okna widocznego na rysunku 5.2 muszą być nieco inne niż w przypadku zwykłej płyty. Po pierwsze bezwzględnie należy wyłączyć opcję o nazwie Zakończ dysk i pozostawić aktywną funkcję Nagrywaj. Kolejna zmiana doty- czy metody zapisu, który musi odbywać się w trybie Track-At-Once, gdyż tylko on umożliwia nagranie płyty na raty. Po ustawieniu pozo- stałych parametrów zapisu możesz przystąpić do nagrywania płyty. Aby to zrobić, kliknij przycisk Zapis. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 63 Rysunek 5.2. Tworzenie płyty multisesyjnej — etap drugi Ć W I C Z E N I E 5.1 Tworzenie płyty multisesyjnej Przygotuj płytę multisesyjną. Na początku dodaj do niej tylko jedną sesję i pamiętaj, by w zakładce Ilość sesji na płytce włączyć opcję Roz- pocznij dysk multisesyjny. Przy zapisywaniu płyty bezwzględnie wy- łącz opcję Zakończ dysk i w polu Metoda zapisu ustaw Track-At-Once. Jeśli pojawią się problemy, posłuż się odpowiednim opisem zamiesz- czonym w niniejszym podrozdziale. Instrukcja dodania kolejnej sesji jest bardzo podobna do powyższego opisu, z tą różnicą, że w zakładce Ilość sesji na płytce (rysunek 5.3) dla nowej kompilacji ustawiamy nieco inne wartości. Chodzi tutaj o wybór opcji Kontynuuj dysk multisesyjny. Jej włączenie uaktywni dodatkowe opcje w środkowej części okna. Odpowiadają one za dodawanie, usuwanie lub zastępowanie plików w istniejącej 64 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Dodawanie nowych sesji do płyty multisesyjnej — etap pierwszy kompilacji. Domyślne ustawienia możemy pozostawić bez zmian. Pa- miętaj o tym, by płyta, do której chcesz dograć dane, znajdowała się w nagrywarce. Następnie kliknij przycisk Nowy. W nowo otwartym oknie zobaczysz dotychczas zapisane ścieżki. Po- zostanie Ci tylko zaznaczenie odpowiedniego wiersza, tak jak to przed- stawiłem na rysunku 5.4. Rysunek 5.4. Dodawanie nowych sesji do płyty multisesyjnej — etap drugi Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 65 Po zatwierdzeniu wyboru (przycisk OK) przejdź do głównego okna Nero. Dalej postępuj według scenariusza znanego z poprzednich eta- pów, czyli przeciągnij nowe pliki do kompilacji, a stare i niepotrzebne usuń. Jeżeli dodawana sesja ma być ostatnia, to w zakładce Zapis uak- tywnij opcję Zakończ dysk. Jeśli natomiast nadal chcesz mieć możli- wość dodania danych do płyty, pole to powinno pozostać wyłączone. Rysunek 5.5 przedstawia płytę, na której zapisałem dwie sesje z da- nymi. Jeżeli podczas dodawania do takiej płyty kolejnej sesji zazna- czysz pierwszą ścieżkę (tak jak na rysunku), to nagrany krążek będzie zawierał tylko pliki dodane za pierwszym razem, a reszta zniknie z no- śnika. Rysunek 5.5. Widok kilku sesji na jednej płycie Zawsze podczas dodawania nowych danych musisz koniecznie wska- zywać ostatnią ścieżkę na liście. Pozwoli Ci to uniknąć niespodzianek, na przykład skasowania zawartości płyty. Jeżeli popełnisz ten błąd i częściowo „skasujesz” zawartość płyty wskutek źle zaimportowanej sesji, nie martw się — na mojej stronie http://danowski.pl, w dziale Artykuły, znajdziesz informacje, w jaki sposób odzyskać te dane. Ć W I C Z E N I E 5.2 Dodawanie kolejnych sesji Do płyty nagranej w ćwiczeniu 5.1 dodaj kolejną sesję. Możesz za- mknąć płytę lub pozostawić ją otwartą, dzięki czemu w przyszłości bę- dziesz mógł ponownie dodać dane. Jeśli pojawią się problemy, prze- czytaj jeszcze raz uważnie odpowiedni opis zamieszczony w tym podrozdziale. 66 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Jeżeli przygotowałeś płytę multisesyjną, to przy dodawaniu nowych sesji musisz pamiętać, by ustawienia w oknie Opcje ISO były takie same jak poprzednio. W przeciwnym wypadku może okazać się, że płyta zostanie nagrana błędnie. Płyta z danymi i muzyką Specyfikacja zapisu płyt CD przewiduje sytuację, w której na jednym krążku CD zapisujemy jednocześnie dane i muzykę. Tak się składa, że dzięki Nero Burning ROM możemy stworzyć taką hybrydową płytę — może ona być nagrana w jednej z dwóch odmian. W trybie Mixed Mode CD na płycie zapisujemy najpierw dane kom- puterowe (ścieżka 1.), a następnie ścieżki audio. Założeniem takiej kon- strukcji było utworzenie nośnika, który działa w sprzęcie hi-fi i zawiera bonusy dostępne podczas pracy na komputerze. Odsłuchiwanie płyty przygotowanej w trybie Mixed Mode CD na komputerze nie sprawia problemów. Natomiast stacjonarny sprzęt hi-fi traktuje pierwszą ścieżkę jako jeden z utworów i próbuje go odtworzyć, co objawia się ciszą. Odtwarzanie danych audio następuje dopiero po przejściu do drugiego utworu na płycie, czyli pierwszej ścieżki audio. Drugie rozwiązanie nosi nazwę CD Extra i pozwala na usunięcie pro- blemu z pustą pierwszą ścieżką. Dzieje się tak, ponieważ informacje zapisywane są w dwóch oddzielnych sesjach — najpierw muzyka, później dane. Zaletą tego rozwiązania jest to, że stacjonarny czytnik płyty CD nie widzi ścieżki z danymi i odtwarza jedynie piosenki. Na- tomiast komputer umożliwia zarówno odsłuchiwanie, jak i przeglą- danie zawartości danych komputerowych. W odróżnieniu od płyty w formacie Mixed Mode CD tutaj dane komputerowe znajdują się na końcu, w oddzielnej sesji. Bezsprzecznie lepszym i bardziej przydatnym rozwiązaniem jest CD Extra i z tego powodu właśnie jemu poświęcę więcej miejsca. W celu przygotowania płyty w formacie CD Extra w oknie wyboru kompilacji musisz wybrać opcję CD Extra (rysunek 5.6). Pamiętaj również o tym, że w formacie CD Extra możesz nagrać wyłącznie krą- żek CD. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 67 Rysunek 5.6. Przygotowanie płyty z danymi i muzyką w formacie CD Extra — etap pierwszy Zestaw zakładek przewidziany dla tej kompilacji jest imponujący, ale tak naprawdę po głębszej analizie ich zawartości dochodzimy do wnio- sku, że są to te same, które omawiałem przy kompilacjach płyty z da- nymi czy muzyką, z tą różnicą, że wszystkie umieszczono w jednym oknie. W związku z tym, że były one dokładnie omawiane przy po- przednio nagrywanych płytach, nie będę ich ponownie prezentował. Zwłaszcza że służą do tego samego, a ich działanie również nie ule- gło zmianie. Ć W I C Z E N I E 5.3 Tworzenie płyty z danymi i muzyką Utwórz nową kompilację dla płyty CD. W oknie wyboru kompilacji wybierz format CD Extra i zapoznaj się z zawartością zakładek wcho- dzących w jego skład. Zwróć uwagę, że w jednym miejscu zgrupowano zakładki, z którymi miałeś styczność przy opracowywaniu płyt z da- nymi i muzyką. 68 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Po dokonaniu wymaganych poprawek możemy kliknąć przycisk Nowy, aby przejść do głównego okna programu (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Przygotowanie płyty z danymi i muzyką w formacie CD Extra — etap drugi Powyższy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogów kompilacji CD Extra. Lewa strona okna w górnej części posiada dwa przyciski — Dane i Audio. Po kliknięciu przycisku Audio w dolnej części lewego okna zobaczysz zawartość części płyty, na której ma być zapisana muzyka. Teraz musisz tylko z prawej kolumny przeciągnąć odpowiednie piosenki i dodać do tworzonej kompilacji. Następnie klik- nij przycisk Dane — w dolnej części okna będzie widoczna część krążka z danymi. Musisz dodać swoje pliki tak samo, jak to robiłeś w przy- padku krążka z danymi. Ć W I C Z E N I E 5.4 Dodawanie muzyki i danych Dodaj dane do utworzonej kompilacji. Wystarczy, że klikniesz przy- cisk Audio i przeciągniesz utwory do lewej kolumny, a następnie naci- śniesz Dane i dodasz odpowiednie pliki do tworzonej kompilacji. Przez Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 69 cały czas obserwuj pasek zajętości płyty. Tym razem jest on wyskalo- wany w minutach, więc masz do dyspozycji 74 i 80 minut dla typo- wych nośników. Gdy już skompletujesz zawartość płyty, z menu Nagrywarka wybierz opcję Wypal kompilację. Przejdź do zakładki Zapis widocznej na ry- sunku 5.8. Rysunek 5.8. Przygotowanie płyty z danymi i muzyką w formacie CD Extra — etap trzeci W zakładce Zapis koniecznie musisz uaktywnić opcje Zakończ dysk i Nagrywaj, a w polu Metoda zapisu płyty wybrać Disc-At-Once. In- nymi słowy, cała płyta musi być nagrana za jednym razem, bez po- zostawiania możliwości dodawania do niej nowych danych w przy- szłości. 70 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 5.5 Zapis płyty mieszanej Nagraj płytę w formacie CD Extra zgodnie z zaleceniami. Następnie sprawdź na stacjonarnym sprzęcie hi-fi, czy płyta odtwarza się po- prawnie i czy przypadkiem na końcu nie ma dodatkowego utworu, który wydaje dziwne dźwięki lub jest zupełnie pusty. Dokładniej mó- wiąc, chodzi o to, że przy założeniu, że nagrałeś dwa utwory audio oraz dane dla komputera, Twoja wieża powinna widzieć jedynie dwa utwory, a nie trzy, jak to ma miejsce przy Mixed Mode CD. Płyta startowa Myślę, że spotkałeś się już z pojęciem nośnika startowego. Jeżeli jed- nak się mylę, to należy Ci się wyjaśnienie: zarówno dyskietka, jak i dysk twardy mają pewien specjalny obszar zwany bootsektorem, który zawiera informacje odczytywane podczas uruchamiania komputera. Są one na tyle istotne, że jeśli ulegną zniszczeniu, komputer albo uru- chomi się nieprawidłowo, albo wcale. Nawet gdy dysk twardy odmawia posłuszeństwa, dyskietka startowa pozwala uruchomić komputer (przy wykorzystaniu informacji zawar- tych w bootsektorze), co często ratuje dane i nasze dobre samopoczucie. Płyta CD/DVD nie mogła być gorsza, więc w specyfikacji El Torito zo- stały zawarte odpowiednie reguły, które pozwalają na zapisanie na niej bootsektora. Windows 9x Myślę, że takie krótkie wprowadzenie powinno wystarczyć i teraz możemy zająć się przygotowaniem płyty startowej za pomocą programu Nero Burning ROM. W tym rozdziale skupimy się na przygotowaniu płyty startowej wykorzystującej emulację dyskietek o pojemności 1,44 MB oraz 2,88 MB. Wydaje mi się, że ten rodzaj płyty startowej jest najpopularniejszy i najczęściej używany. Jej przykładem jest orygi- nalna płyta instalacyjna zawierająca system MS Windows 98. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 71 Do przygotowania pierwszego rodzaju płyty startowej wykorzystującej emulację nośnika o pojemności 1,44 MB użyjemy dyskietki systemo- wej MS Windows 98. Dyskietkę taką można przygotować za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego w systemie MS Windows 98. Wystarczy, że otworzysz Panel Sterowania i wybierzesz opcję Dodaj/Usuń programy (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Tworzenie dyskietki startowej dla płyty startowej MS Windows 9x Następnie w zakładce Dysk startowy kliknij przycisk Utwórz dysk. Mu- sisz posiadać oryginalną płytę instalacyjną systemu MS Windows 9x oraz czystą dyskietkę umieszczoną w napędzie. Wystarczy, że odpowiesz na kilka pytań związanych z tworzeniem dyskietki (mam tutaj na myśli potwierdzenie zamiaru jej wykonania, potwierdzenie umieszczenia jej w napędzie, potwierdzenie rozpo- częcia jej wykonywania), i po chwili otrzymasz gotowy nośnik syste- mowy. Utworzona dyskietka startowa pozwoli na uruchomienie kompu- tera łącznie z obsługą napędu CD-ROM, a przy tym zawiera narzędzie odpowiedzialne za tworzenie partycji — jednym słowem, na początek wystarczy. Ć W I C Z E N I E 5.6 Przygotowanie dyskietki startowej Przygotuj dyskietkę startową, korzystając z mechanizmów wbudowa- nych w MS Windows 9x. Jeśli pojawią się problemy, skorzystaj z od- powiedniego opisu. Najpierw proponuję z ciekawości sporządzić obraz dyskietki o roz- miarze 2,88 MB, który później wykorzystamy do tworzenia płyty star- towej z emulacją nośnika o tej pojemności. 72 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Do przygotowania obrazu będzie potrzebna dyskietka stworzona po wykonaniu ćwiczenia 5.6 oraz program o nazwie WinImage — http:// www.winimage.com. Po zainstalowaniu programu musimy sporządzić obraz dyskietki systemowej, którą wykonaliśmy nieco wcześniej. W tym celu uruchamiamy program i wybieramy opcję Czytaj dysk z menu Dysk (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap pierwszy Następnie z menu Obraz wybieramy opcję o nazwie Właściwości sek- tora startowego (rysunek 5.11). Rysunek 5.11. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap drugi Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 73 W nowo otwartym oknie klikamy przycisk Zapisz i zapisujemy boot- sektor naszej dyskietki. Możemy mu nadać dowolną nazwę, gotowy plik powinien mieć rozmiar 512 bajtów. Teraz należy przygotować nowy obraz dyskietki o wielkości 2,88 MB; w tym celu w oknie programu WinImage klikamy menu Plik/Nowy. W nowo otwartym oknie wybieramy z listy odpowiedni rozmiar ob- razu i zatwierdzamy przyciskiem OK (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap trzeci Do nowo utworzonego projektu dyskietki 2,88 MB musimy dodać uprzednio zgrany bootsektor. W tym celu z menu Obraz należy wybrać opcję Właściwości sektora startowego i za pomocą przycisku Otwórz dodać plik bootsektora; całość zatwierdzamy, klikając przycisk OK. Do pustego obrazu trzeba przeciągnąć lub dodać potrzebne pliki i pro- gramy — wystarczy wybrać opcję Obraz/Dołącz. Pamiętaj o plikach io.sys, command.com oraz msdos.sys. Warto przewidzieć również ob- sługę napędu CD/DVD-ROM — w tym celu w obrazie powinny znaleźć się jeszcze dwa pliki, mscdex.exe i sterownik napędu. Oczywiście obraz dyskietki startowej można zbudować na bazie darmowych odmian sys- temu DOS, na przykład FreeDOS lub PCDOS. Teraz pozostaje jedynie zapisać gotowy projekt w pliku (rysunek 5.13). W tym celu z menu Plik wybieramy opcję Zapisz jako. W nowo otwartym oknie koniecznie zmień wartość pola Zapisz jako typ na Pliki obrazu (*.IMA), gdyż tylko taki obraz będziemy mogli wy- korzystać w czasie dalszej pracy z płytą startową. 74 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.13. Przygotowanie obrazu dyskietki 2,88 MB — etap czwarty Ć W I C Z E N I E 5.7 Przygotowanie obrazu dyskietki Przygotuj obraz dyskietki 2,88 MB. Odpowiedni opis znajduje się w ni- niejszym podrozdziale. Pamiętaj, by dodać do obrazu bootsektor oraz pliki io.sys, command.com i msdos.sys. Następnie zapisz obraz jako plik typu ima. Zarówno dyskietka, jak i jej obraz mogą zawierać szereg przydatnych aplikacji oraz rozwiązań znanych z systemu MS DOS. Przykładowo podczas uruchamiania komputera możesz utworzyć ramdysk i umieścić w nim dodatkowe programy, dzięki czemu będą miały możliwość zapisu. Przygotowałeś już niezbędne dodatki, więc pora zająć się nagraniem typowej płyty startowej, która może zawierać na przykład wersję in- stalacyjną systemu MS Windows 9x. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 75 Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wyboru kompilacji mu- sisz wybrać opcję CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Przygotowanie płyty startowej — etap pierwszy Zawartość zakładki Opcje startowe pozostawię teraz bez komentarza, ale niebawem do niej wrócę. Przejdź do zakładki Opcje ISO. Specyfi- kacja płyty startowej wymaga, byś w oknie Opcje ISO włączył nastę- pujące opcje: (cid:84) Tryb danych — Tryb 1; (cid:84) System plików — ISO 9660:1999 lub ISO 9660+Joliet. Ć W I C Z E N I E 5.8 Tworzenie własnej płyty startowej Rozpocznij tworzenie płyty startowej. W tym celu w oknie wyboru kompilacji określ, czy tworzysz startową płytę CD, czy też DVD, a na- stępnie zaznacz opcję CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.). Dalej po- stępuj zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej. 76 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Po wprowadzeniu ustawień widocznych na rysunku 5.14 możemy wrócić do zakładki Opcje startowe (rysunek 5.15) w celu dokładnego określenia właściwości tworzonej płyty startowej. W tym miejscu przy- pominam, że wcześniej pisałem, w jaki sposób przygotować dyskietkę startową i obraz nośnika o pojemności 2,88 MB. Informacje te będą teraz potrzebne przy wprowadzaniu ustawień dla płyty startowej. Rysunek 5.15. Przygotowanie płyty startowej — etap drugi wykorzystujący dyskietkę Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu rodzajowi płyty startowej, który wykonamy na bazie istniejącej dyskietki systemowej. Umieść dyskietkę w stacji, a następnie w zakładce Opcje startowe zaznacz opcję Logiczny dysk startowy (musi mieścić się na CD!). W polu znajdującym się po- niżej musisz wybrać napęd, w którym umieściłeś dyskietkę startową. Obecnie w przypadku nowych komputerów nie montuje się już sta- cji dyskietek, a więc możliwość ta jest raczej nieprzydatna. W przypadku Windows Vista, aby uzyskać dostęp do napędu dyskietek, musisz uruchomić Nero Burning ROM z uprawnieniami administratora. Tylko wtedy dostępna będzie stacja dyskietek lub inny dysk. Jeżeli chcesz nagrać płytę startową przy użyciu obrazu dyskietki o wiel- kości 2,88 MB lub innej, musisz zaznaczyć opcję Plik obrazu (rysu- nek 5.16). Następnie za pomocą przycisku Przeglądaj odszukaj plik obrazu, który powinieneś mieć na dysku twardym komputera. Rysunek 5.16. Przygotowanie płyty startowej — etap drugi wykorzystujący obraz dyskietki 2,88 MB Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 77 Po dodaniu pliku obrazu pora wprowadzić jeszcze jedną zmianę w za- kładce Opcje startowe. Mam tutaj na myśli opcję Rodzaj emulacji. W tym polu musisz ustawić rodzaj emulowanej dyskietki odpowiada- jący rozmiarowi utworzonego obrazu. Jeżeli nagrywasz płytę startową z obrazu 2,88 MB, wybierz opcję Emulacja dyskietki 2,88 MB. Oczy- wiście jeśli dysponujesz obrazem dyskietki 1,44 MB, powinieneś wy- brać opcję Emulacja dyskietki 1,44 MB. Inne ustawienia w zakładce Opcje startowe pozostaw bez zmian, gdyż do nagrania naszej płyty są one wystarczające. Określiłeś już sposób, w jaki ma powstać płyta startowa, i ustawiłeś podstawowe właściwości kompilacji. Teraz możesz kliknąć przycisk Nowy znajdujący się w prawym górnym rogu okna wyboru kompilacji. Ć W I C Z E N I E 5.9 Zmiana ustawień Kontynuuj ustawianie właściwości tworzonej kompilacji płyty star- towej. Nie zapomnij skonfigurować zakładki Opcje ISO. W zakładce Opcje startowe określ, czy tworzysz płytę na podstawie dyskietki umiesz- czonej w stacji dysków, czy też obrazu. W przypadku tworzenia płyty na bazie obrazu nie zapomnij określić sposobu emulacji. Po skonfigu- rowaniu właściwości kompilacji kliknij przycisk Nowy, aby przejść do okna programu. Wystarczy, że dodasz teraz do kompilacji potrzebne pliki, tak jak to robiłeś przy nagrywaniu zwyczajnej płyty CD lub DVD — po prostu je przeciągnij. W razie wątpliwości wróć do opisu w rozdziale trzecim. Pamiętaj, że musisz od razu dodać do kompilacji wszystkie potrzebne pliki i foldery, gdyż płyta zostanie nagrana w całości za jednym ra- zem i nie będzie potem możliwości dodania do niej nowych danych. Jeżeli jesteś pewien, że wszystko jest przygotowane i o niczym nie zapomniałeś, wybierz z menu Nagrywarka opcję Wypal kompilację. Zakładka z ustawieniami zapisu niczym nie różni się od tych, z któ- rymi miałeś wcześniej do czynienia. Określ urządzenie, z którego będziesz korzystać przy zapisie, ustaw szybkość zapisu, liczbę kopii oraz koniecznie włącz zapis w trybie Disc-At-Once. 78 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Proces nagrywania rozpocznie się po kliknięciu przycisku Zapisz. Czas, jaki musi upłynąć do jego zakończenia, jest zależny od szybkości zapisu oraz rodzaju użytego nośnika, a dokładniej od indeksu szyb- kości, jaki mu nadano. Po zakończeniu nagrywania można uruchomić komputer z nowo na- granej płyty. Poniżej zamieściłem przykładowy rysunek (5.17), na któ- rym widać, jak działa płyta startowa nagrana na podstawie dyskietki 1,44 MB. Rysunek 5.17. Przykład działania płyty startowej dla MS Windows 9x Windows 2000/XP Płyty startowe przygotowane dla systemu MS Windows 9x oraz MS DOS bazowały na możliwości emulacji napędu dyskietek przy star- cie z nośnika CD lub DVD. Niestety nie da się wykonać obrazu dys- kietek startowych MS Windows 2000/XP, by następnie nagrać z niego startową płytę. Musimy tutaj skorzystać z innego rozwiązania i przy- gotować startowy CD/DVD bez emulacji. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana czynność, a po przeczytaniu tego rozdziału wszystko stanie się jeszcze prostsze. Podobnie jak w przypadku płyty startowej z MS Windows 9x, rów- nież tym razem potrzebujemy pewnych plików. Pierwszym potrzeb- nym elementem jest bootsektor oryginalnej płyty z systemem MS Win- dows 2000/XP. Ten drobiazg możesz sam wyłuskać z oryginalnej płyty lub pobrać z internetu. Z racji ograniczonego miejsca po odpowiedni plik odsyłam do internetu. (cid:84) MS Windows XP — http://danowski.pl/pliki/nero7; (cid:84) MS Windows 2000 — http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/ bootcd/w2kboot.bin. Niestety przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP nie kończy się na zgraniu bootsektora, musimy utworzyć kilka ważnych plików. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 79 Jeżeli dokładnie przyjrzysz się oryginalnemu nośnikowi z systemem MS Windows 2000, to w głównym folderze powinieneś zobaczyć na- stępujące pliki: (cid:84) CDROM_NT.5 — 5 bajtów; (cid:84) CDROM_I*.5 — 5 bajtów. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest w rzeczywistości zastąpiona przez jedną z trzech liter: (cid:84) = P — MS Windows 2000 Professional; (cid:84) = S — MS Windows 2000 Server; (cid:84) = A — MS Windows 2000 Advanced Server. Oba pliki są potrzebne do nagrania płyty startowej, dlatego powinie- neś je również zgrać na dysk twardy. Jeżeli nie posiadasz oryginalnej płyty, pliki te możesz przygotować za pomocą Notatnika. Wystarczy, że do dokumentu wpiszesz W2k, a następnie naciśniesz klawisz Enter. Potem wystarczy tak przygotowany dokument zapisać z nazwami, które wcześniej podałem. Kolejnym potrzebnym plikiem jest BOOTCAT.BIN (rozmiar 2048 baj- tów, pusty w środku), którym musimy wypełnić płytę. Plik ten można przygotować za pomocą programu WinHex — http://www.winhex.com. System MS Windows XP również wymaga dodatkowych plików, jed- nak ich nazwy nieco się różnią od tych z MS Windows 2000. Poniżej zamieszczam zmienione nazwy: (cid:84) win51 — 10 bajtów; (cid:84) win51I* — 10 bajtów. Przygotowanie tych plików jest możliwe również za pomocą Notat- nika, wystarczy wpisać tekst Windows, następnie nacisnąć klawisz spacji, a potem Enter. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku także zo- stała na oryginalnej płycie zastąpiona przez literę odpowiadającą wersji systemu. Poniżej zamieściłem litery stosowane zamiast gwiazdki: (cid:84) = P — MS Windows XP Professional; (cid:84) = C — MS Windows XP Home Edition. Również tym razem będziemy potrzebowali BOOTCAT.BIN — może to być ten sam plik, którego użyliśmy dla MS Windows 2000. Na koniec powinniśmy odczytać etykiety, które nadano oryginalnym płytom, gdyż dokładnie takie same powinniśmy nadać nowo tworzo- nej kompilacji płyty startowej. 80 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Zarówno MS Windows 2000, jak i XP powinny w głównym folderze płyty CD mieć plik o nazwie BOOTFONT.BIN, gdyż odpowiada on za poprawne pokazywanie polskich znaków w czasie instalacji teksto- wej. Plik musimy skopiować z oryginalnego nośnika z systemem MS Windows 2000/XP. Ć W I C Z E N I E 5.10 Gromadzenie niezbędnych plików Pobierz z internetu lub sam przygotuj pliki potrzebne do utworzenia płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. Listę potrzebnych plików znajdziesz w opisie zamieszczonym w niniejszym podrozdziale. Przyszła pora na nagranie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wyboru kom- pilacji określ, czy tworzysz płytę CD, czy DVD, a następnie zaznacz opcję CD-ROM (start.) lub DVD-ROM (start.) (rysunek 5.18). Rysunek 5.18. Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap pierwszy Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 81 W zakładce Opcje startowe zaznacz Plik obrazu, a następnie za pomocą przycisku Przeglądaj odszukaj uprzednio pobrany z internetu bootsektor systemu MS Windows 2000/XP. W polu Rodzaj emulacji ustaw war- tość Bez emulacji. Następnie zmień wartość opcji Liczba ładowanych sektorów z 1 na 4. Pozostałe ustawienia w zakładce Opcje startowe pozostaw bez zmian. Ć W I C Z E N I E 5.11 Tworzenie płyty startowej Windows 2000/XP Rozpocznij tworzenie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. W tym celu w oknie wyboru kompilacji wybierz startowy nośnik CD lub DVD. Następnie skonfiguruj zawartość zakładki zgodnie z odpo- wiednim opisem oraz rysunkiem 5.18. Następne zmiany należy wprowadzić w zakładce Opcje ISO widocz- nej na rysunku 5.19. Rysunek 5.19. Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap drugi 82 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Włącz następujące elementy: (cid:84) Długość nazw pliku (ISO) — Maks. to 11 = 8+3 znaki (ISO Poziom I); (cid:84) Tryb danych — Tryb 1; (cid:84) Zestaw znaków — ISO 9660; (cid:84) System plików — ISO 9660+Joliet; (cid:84) Zezwalaj na zagłębianie ścieżek większe niż 8 katalogów; (cid:84) Zezwalaj na więcej niż 255 znaków w ścieżce; (cid:84) Nie dodawaj rozszerzenia ‘;1’ do pliku ISO. W widocznej na rysunku 5.20 zakładce Opis płyty zaznacz opcję Ręcz- nie i w polach ISO 9660 oraz Joliet wpisz WINXP lub WIN2K w zależno- ści od tworzonej płyty. Rysunek 5.20. Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap trzeci Kliknij przycisk Więcej etykiet i opisz je zgodnie ze wzorem z ry- sunku 5.21. Następnie kliknij przycisk OK, by wrócić do okna widocz- nego na rysunku 5.20. Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 83 Rysunek 5.21. Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap czwarty Jeżeli ustawiłeś już wszystkie opcje zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym rozdziale, możesz kliknąć przycisk Nowy, by przejść do głównego okna Nero. Ć W I C Z E N I E 5.12 Zmiana właściwości kompilacji Kontynuuj konfigurację niezbędnych opcji kompilacji płyty startowej. Zgodnie z opisem skonfiguruj zawartość zakładki Opcje ISO oraz Opis płyty. Nie zapomnij skorzystać z opcji Więcej etykiet w zakładce Opis płyty. Jeśli pojawią się problemy, użyj informacji zawartych na ry- sunkach 5.19, 5.20 oraz 5.21. Po zakończeniu konfiguracji przejdź do głównego okna programu Nero. Dodaj teraz do kompilacji płyty pliki i foldery, zgodnie ze wzorem z rysunku 5.22. Zwróć uwagę, że do kompilacji został dodany folder i386, który normalnie znajduje się na płycie z instalacyjną wersją systemu. Folder ten musisz w całości przenieść z oryginalnej płyty na dysk twardy, a następnie dodać do kompilacji nowego nośnika. Podczas dodawania plików w głównym katalogu pamiętaj o różnicach między nazwami niektórych z nich w przypadku MS Windows 2000 oraz XP. Po dodaniu wszystkich plików do kompilacji wybierz opcję Wypal kompilację z menu Nagrywarka. Zakładka z ustawieniami zapisu ni- czym nie różni się od tych, z jakimi miałeś wcześniej do czynienia. 84 Nero 9. Nagrywanie pł yt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.22. Przygotowanie płyty startowej dla MS Windows 2000/XP — etap piąty Określ urządzenie, z którego będziesz korzystać, ustaw szybkość za- pisu, liczbę kopii oraz koniecznie włącz nagrywanie w trybie Disc- At-Once. Proces nagrywania rozpocznie się po kliknięciu przycisku Zapisz, a czas, jaki musi upłynąć do jego zakończenia, jest zależny od ustawio- nej szybkości oraz rodzaju użytego nośnika, a dokładniej od indeksu szybkości, jaki mu nadano. Po zakończeniu nagrywania można z nowo nagranej płyty uruchomić komputer. Poniżej zamieściłem przykładowy rysunek 5.23, na którym widać, jak działa płyta startowa nagrana z MS Windows XP/2000. Ć W I C Z E N I E 5.13 Dodawanie danych i zapis płyty Do tworzonej kompilacji dodaj dane. Wystarczy, że do lewej części głównego katalogu przeciągniesz folder i386 i pozostałe pliki, które pobrałeś z sieci lub sam przygotowałeś. W przypadku płyty startowej Rozdział 5. • Wyższa szkoła jazdy 85 Rysunek 5.23. Widok uruchamiania komputera z płyty startowej dla MS Windows XP zawartość kompilacji powinna być zgodna z ry- sunkiem 5.22. Nagraj teraz kompilację na płycie, pamiętając o tym, że zapis powinien odbywać się w trybie Disc-At-Once. Jeśli pojawią się problemy, skorzystaj z odpowiednich opisów. Po nagraniu płyty nie zapomnij jej sprawdzić. Wystarczy, że nowo nagrany nośnik umieścisz w napędzie CD/DVD-ROM, a następnie ponownie uruchomisz kom- puter — pamiętaj o odpowiednim ustawieniu BIOS-u. Overburning oraz zapis płyt 90- i 99-minutowych Podczas przygotowywania kompilacji bardzo często bywa tak, że da- nych jest trochę więcej, niż może się zmieścić na płycie, którą mamy do dyspozycji. W takim przypadku istnieją dwie możliwości: (cid:84) zakup większej płyty, na przykład 80-minutowej; (cid:84) overburning. W pierwszej możliwości sprawa jest raczej jasna. Jeżeli zapisujesz dane na nośniki o pojemności 650 MB i nie możesz ich upchnąć, użyj płyty 700 MB, w ten sposób unikniesz problemu. Niestety nie zawsze problem braku miejsca można rozwiązać, używa- jąc innej, większej płyty. Wtedy pomocny będzie overburning. Zgodnie ze specyfikacją na typowej płycie CD mieszczą się 74 minuty muzyki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nero 9. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: