Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00538 011175 20241151 na godz. na dobę w sumie
NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane - książka
NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5663-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Witaj w nowym wspaniałym świecie inwestycji

W rzeczywistości giełdowej, w której spektakularne zyski walczą o naszą uwagę z równie głośnymi upadkami, NewConnect to wciąż stosunkowo nowe i tajemnicze zjawisko. Stwarza nieznane wcześniej sytuacje inwestycyjne i rządzi się własnymi prawami, czasem zaskakującymi dla inwestora rynku tradycyjnego. Budzi niepokój. Wygląda jednak na to, że w Polsce nadzieje górują nad obawami - rynek, który powstał jesienią 2007 roku, a w maju 2008 roku liczył zaledwie nieco ponad 50 spółek, dziś obraca papierami z górą 400 firm i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosła.

NewConnect zaczął budzić zainteresowanie wielkich inwestorów. Pojawiły się na nim naprawdę duże pieniądze, wartościowe zakupy, upadki, nawet pierwsze oszustwa. Na szczęście dla mniejszego gracza nie oznacza to automatycznie konieczności ewakuacji zainwestowanych pieniędzy. Po prostu trzeba wiedzieć więcej niż w roku 2008, by móc obracać środkami na NewConnect bezpiecznie i z zyskiem. Adam Jagielnicki po raz drugi adresuje swoją książkę do entuzjastów tego rynku. Uzupełnia ją o nowe strategie inwestycyjne, pozwalające inwestorowi rozwijać się wraz z rynkiem. NewConnect bowiem mimo bessy stale rośnie i wciąż daje graczowi nowe szanse na spore pieniądze.Adam Jagielnicki - z wykształcenia elektronik i informatyk. Od roku 1993 pasjonat giełdy. Znajomość nauk przyrodniczych pomogła mu zaobserwować szereg analogii pomiędzy rynkiem kapitałowym a światem naturalnym. Opracował własną teorię oceny sytuacji na rynku kapitałowym. W 2004 ukończył studia na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Wykorzystał w praktyce wiedzę z dziedziny informatyki i napisał program, w którym zawarł znaczną część swojej analizy rynkowej. Jest autorem książek Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać (Onepress 2007, 2009), Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym (Onepress 2010), Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie (Onepress 2011), Twój osobisty fundusz emerytalny (Onepress 2012).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/newco2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5663-9 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp do wydania pierwszego WstÚp do wydania drugiego CZ}¥m I. POZNAJEMY RYNEK 1. Cechy inwestycji Horyzont czasowy inwestycji Dopuszczalny poziom ryzyka Oczekiwana stopa zwrotu Wpïyw wielkoĂci inwestowanych Ărodków Wiedza i doĂwiadczenie inwestora Minimalizacja kosztów inwestycji 2. DostÚp do informacji Przez internet Bazy EBI i ESPI ½ródïa drukowane Telewizja i teletekst NewConnect Convention 11 17 21 21 24 26 27 28 29 31 31 40 42 45 46 6 NewConnect — nowa szansa na duĝe zyski 3. Cechy szczególne rynku Etapy rozwoju przedsiÚbiorstwa Metody wyceny przedsiÚbiorstw EfektywnoĂÊ rynku Charakterystyka rynku NewConnect Wskaěnik Growth Indicator Przechodzenie na rynek gïówny Dobre praktyki spóïek Uczestnicy rynku NewConnect 4. Organizacja rynku NewConnect System notowañ Warset Rodzaje notowanych walorów Nazwy i kody walorów Rodzaje systemów notowañ Podziaï sektorowy walorów Indeks rynku NewConnect Inne indeksy i segmenty Harmonogram sesji Rodzaje zleceñ i ich skïadanie Rozliczanie transakcji Arkusz zleceñ Dopuszczalne zmiany kursu na sesji Wyniki notowañ Róĝnice pomiÚdzy NewConnect a rynkiem gïównym 49 49 51 52 53 57 60 61 63 67 67 69 71 71 72 73 74 76 77 79 80 83 84 85 Spis treĂci 7 CZ}¥m II. WPROWADZAMY NOWk SPӒK} 5. Wymogi dopuszczeniowe dla spóïek Dla jakich spóïek jest rynek NewConnect? Warunki do speïnienia przez kandydatów ObowiÈzki informacyjne 6. Debiut na NewConnect Trzy drogi na rynek Poszczególne etapy Publiczny dokument informacyjny Koszty debiutu i notowañ 7. Organizacje wspierajÈce debiutantów Autoryzowany doradca Animator rynku lub market maker Ranking autoryzowanych doradców Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Kto zarabia na debiucie? 8. Przepisy prawne Podstawowe akty prawne Regulacje obowiÈzujÈce na rynku NewConnect 89 89 91 94 97 97 100 103 107 109 109 111 112 113 116 119 119 121 8 NewConnect — nowa szansa na duĝe zyski CZ}¥m III. INWESTUJEMY NA NEWCONNECT 9. Proste strategie inwestycyjne Dystans wobec rynku NaĂladownictwo UĂrednianie UwzglÚdnienie cykli koniunkturalnych Wykorzystanie danych statystycznych Strategia „myĂliwego” Wykorzystanie róĝnicy kursów sprzedaĝ — kupno Zlecenia czekajÈce na okazjÚ Pod wywiady prezesów w telewizji CNBC Biznes W oparciu o rankingi i obroty Podziaï lub scalenie akcji Skup akcji 10. Strategie przydatne na NewConnect Kupno akcji na rynku pierwotnym Kupno akcji na pierwszej sesji notowañ Spekulacje oparte na informacjach Gra w oparciu o sygnaïy z analizy technicznej Unikanie spóïek zagroĝonych upadïoĂciÈ 11. Manipulacje gieïdowe WynikajÈce z organizacji rynku Stosunek GPW do notowanych spóïek Wpïyw gazety „Parkiet” Manipulacje analityków Raporty spóïek gieïdowych 125 125 129 130 131 132 133 134 134 135 135 137 137 139 139 141 143 145 147 151 151 154 156 156 160 Emisje prywatne Manipulacje inwestorów Przewinienia biur maklerskich Telewizyjna propaganda 12. Obniĝanie ryzyka inwestycji Inwestowanie w oparciu o analizÚ technicznÈ Inwestowanie w oparciu o analizÚ fundamentalnÈ Inwestowanie w oparciu o pïynnoĂÊ Ograniczanie strat ZarzÈdzanie gotówkÈ ZarzÈdzanie ryzykiem 13. Przykïady inwestycji Krótkoterminowa inwestycja w akcje Dïugoterminowa inwestycja w akcje ’apanie okazji fundamentalnych Spekulacja na prawach poboru Zarabianie na akcjach spóïek groszowych 14. Uniwersalny program Gieïda 2012 11.0 ZarzÈdzanie danymi Analiza fundamentalna Analiza techniczna Inne analizy Portfele inwestycyjne Zakoñczenie do wydania pierwszego Zakoñczenie do wydania drugiego Spis treĂci 9 166 166 168 169 173 173 174 177 178 180 183 189 189 191 193 194 195 197 198 200 209 215 227 231 235 10 NewConnect — nowa szansa na duĝe zyski DODATKI A. Lista autoryzowanych doradców B. Lista dystrybutorów informacji i raportów ze spóïek 239 245 Manipulacje gieïdowe 11 WynikajÈce z organizacji rynku Na poczÈtek rozwaĝañ o manipulacjach proponujÚ przyjrzeÊ siÚ zasa- dom, na jakich dokonuje siÚ transakcji w systemie Warset. Powinny one uniemoĝliwiaÊ dokonywanie jakichkolwiek manipulacji. A jak jest w rzeczywistoĂci? Kurs zamkniÚcia sesji Kurs zamkniÚcia sesji jest bardzo waĝny, poniewaĝ wiele rozliczeñ finansowych jest dokonywanych w oparciu o niego. Poza tym kurs za- mkniÚcia jest kursem odniesienia dla nastÚpnej sesji. Dlatego na rynku sÈ inwestorzy zainteresowani tym, aby na sam koniec sesji podciÈgnÈÊ kurs lub zbiÊ go w dóï. Takich manipulacji dokonujÈ gïównie duzi inwestorzy, bo tylko oni dysponujÈ odpowiednimi Ărodkami. JeĂli duĝy inwestor skupuje akcje jakiejĂ spóïki, to powoduje to wzrost kursu w czasie sesji. Aby nastÚpnego dnia nie pïaciÊ wiÚcej, wspomniany inwestor daje na otwarcie dogrywek duĝe zlecenie sprzedaĝy i zbija kurs z powrotem. DysponujÈc duĝym kapitaïem, moĝe w ten sposób robiÊ z kursem zamkniÚcia danej spóïki, co chce. Kurs pierwszej transakcji na dogrywkach jest koñcowym kursem zamkniÚcia w danym dniu. Oznacza to, ĝe kupujÈc jednÈ akcjÚ gïównej spóïki na rynku, moĝna wyraěnie zmieniÊ kurs zamkniÚcia tej spóïki oraz indeksu, w skïad którego wchodzi. JeĂli bÚdziemy chcieli, aby kursy spadïy, to dajemy zlecenia sprzedaĝy, a gdy chcemy, aby rosïy 152 Inwestujemy na NewConnect — zlecenia kupna. Najlepiej, gdy takie zlecenia wprowadzimy w ostat- niej chwili tuĝ przed rozpoczÚciem dogrywek. Moment zïoĝenia zleceñ jest istotny, poniewaĝ waĝne jest, aby inni uczestnicy rynku nie zdÈĝyli zïoĝyÊ zleceñ przeciwstawnych. Na dogrywkach moĝemy dokonywaÊ transakcji tylko po staïej cenie równej kursowi otwarcia dogrywek. JeĂli ktoĂ zmanipuluje ten kurs odpowiednim zleceniem, to nie bÚdzie juĝ moĝliwoĂci jego zmiany. Pomimo ĝe przez wiele godzin kurs byï notowany w systemie ciÈgïym i mógï siÚ zmieniaÊ w dopuszczalnych wideïkach (na NewConnect to +/– 20 ), to raptem po zmanipulowaniu jego wartoĂci przez ostatnie 5 minut sesji mamy kurs sztywny, którego nie zmieni juĝ ĝadne zlecenie. Jest to tak jaskrawe oszustwo, iĝ nie ma co siÚ dziwiÊ, ĝe polska gieïda nazywana jest „szulerniÈ”. Zlecenia, których gïównym celem jest manipulowanie kursem, sÈ prawnie zabronione, jednak nie sïyszaïem o przypadku, aby komuĂ to udowodniono i go za to skazano. A szkoda wyrzÈdzana przez takie ustalanie kursu jest ogromna. O ile moĝna zmieniÊ kurs zamkniÚcia od stanu sprzed dogrywek? 12 listopada 2008 roku udaïo siÚ dziÚki tej manipulacji zmniejszyÊ wielkoĂÊ zmiany indeksu WIG20 z –9 do –5 , czyli o 4 . Dokonaï tego poprzez duĝe zlecenie inwestor zagraniczny. Jednak KNF nie dopatrzyïa siÚ w tym zdarzeniu ĝadnej manipulacji. Taka nagïa zmiana wartoĂci indeksu spowodowana przez manipulacje na otwarciu dogry- wek nazywana jest przez inwestorów cudofiksem. Inne gieïdy nie urzÈdzajÈ dogrywek, uwaĝajÈc, ĝe czasu do zawiera- nia transakcji w ciÈgu dnia jest pod dostatkiem i te dodatkowe 5 minut nie jest do niczego potrzebne. Poza tym na niektórych gieïdach kurs zamkniÚcia jest obliczany jako wartoĂÊ Ărednia z transakcji zawartych w ciÈgu kilku ostatnich minut. Te mechanizmy prawie uniemoĝliwiajÈ manipulowanie kursem zamkniÚcia sesji. Od 1 wrzeĂnia 2006 roku sÈ zmniejszone kroki notowañ walorów. DziÚki temu moĝliwoĂÊ manipulacji kursem zamkniÚcia trochÚ zma- laïa, ale nadal istnieje. Z powodu wielokrotnej krytyki dogrywek prezes GPW obiecywaï ich likwidacjÚ w najbliĝszej przyszïoĂci i ustalanie Manipulacje gieïdowe 153 kursów zamkniÚcia w oparciu o ĂredniÈ wartoĂÊ kursów z ostatnich kilku minut, ale ostatnio znowu upiera siÚ przy zachowaniu dogrywek, mo- tywujÈc to duĝymi obrotami w tej czÚĂci sesji. Jednak mimo likwidacji dogrywek obroty te by przecieĝ nie zniknÚïy, pojawiïyby siÚ tylko w ostatnich minutach trwania sesji. Czym wiÚc wytïumaczyÊ upór pre- zesa? Zamiast zasadniczej zmiany, która ograniczyïaby wpïyw speku- lantów na kurs zamkniÚcia sesji, prezes proponuje skrócenie czasu skïadania zleceñ na dogrywki do piÚciu minut. Byïaby to nic niezna- czÈca zmiana. Zlecenia karnetowe Aby uïatwiÊ inwestorom skïadanie zleceñ, system Warset umoĝliwia skïadanie caïego zestawu (karnetu) zleceñ jednoczeĂnie. Okazaïo siÚ, ĝe jest to wspaniaïe narzÚdzie do manipulowania kursami. Wystarczy przygotowaÊ karnet zawierajÈcy sprzedaĝ po PKC akcji gïównych spóïek wchodzÈcych w skïad indeksu. Wprowadzenie go na rynek spowoduje duĝy spadek indeksu wynikajÈcy z aktualnego arkusza zleceñ. Takie zagroĝenie istnieje przede wszystkim na rynku gïównym. W przypadku rynku NewConnect nikt nie gra na spadek indeksu NCIndex (indeks rynku NewConnect), poniewaĝ na tym rynku nie ma instrumentów po- chodnych, wiÚc spadek indeksu nie przynosi nikomu bezpoĂrednich korzyĂci. Poza tym w skïad indeksu NCIndex wchodzÈ prawie wszyst- kie spóïki znajdujÈce siÚ na rynku, co powoduje, ĝe maksymalny udziaï w portfelu indeksu jednej spóïki nie przekracza 4 jego wartoĂci. Inwestowanie na rynku naraĝonym na zlecenia karnetowe znacz- nie zwiÚksza ryzyko inwestycji. Poza tym zlecenia takie wprowadzajÈ nierównoĂÊ wĂród uczestników rynku, poniewaĝ sÈ domenÈ raczej du- ĝych inwestorów. Teoretyczny kurs otwarcia Zlecenia na sesjÚ moĝna skïadaÊ od godziny 8. Nie sÈ one realizowane od razu, poniewaĝ sesja nie rozpoczyna siÚ o tej godzinie. Zlecenia te moĝna w kaĝdej chwili anulowaÊ. W oparciu o nie sÈ ustalane teoretyczne 154 Inwestujemy na NewConnect kursy otwarcia (TKO) dla poszczególnych walorów oraz wartoĂÊ in- deksów. Taka sama sytuacja zachodzi przed rozpoczÚciem dogrywek. Mamy wiÚc doskonaïe narzÚdzie do wprowadzania w bïÈd mniej do- Ăwiadczonych inwestorów. W ostatniej minucie przed rozpoczÚciem sesji lub dogrywek wycofywanych jest wiele zleceñ. Okazuje siÚ wtedy, ĝe obraz rynku jest inny, niĝ sugerowaïy TKO. TKO nieraz wykorzystywane sÈ do wymuszania skïadania zleceñ obronnych. Na przykïad sugerowanie silnego spadku powoduje, ĝe posiadacze akcji danej spóïki zïoĝÈ zlecenia kupna, aby dokupiÊ tanich akcji. Sam nieraz musiaïem skïadaÊ takie zlecenia. JeĂli jednak zïoĝy siÚ je z odpowiednim limitem ceny, to gdy presja spekulantów zniknie, bo wycofajÈ oni swoje zlecenia, moĝna równieĝ wycofaÊ wïasne zlece- nie, poniewaĝ nie zostanie ono zrealizowane. TKO moĝna wykorzystaÊ do badania podaĝy lub popytu. JeĂli chcemy zorientowaÊ siÚ, ile akcji jest po stronie podaĝy przed sesjÈ, to moĝemy zïoĝyÊ odpowiednie zlecenie kupna. OczywiĂcie nie jest ono realizowane, poniewaĝ jeszcze nie rozpoczÚïa siÚ sesja. W oparciu o nasze zlecenie ustalany jest teoretyczny kurs otwarcia, który wska- zuje, o ile wzrósïby kurs akcji tej spóïki, gdyby popyt na nie osiÈgnÈï wysokoĂÊ naszego zlecenia. W ten sposób moĝna znaleěÊ spóïki naj- bardziej podatne na wzrost kursu. Trzeba jednak uwaĝaÊ, aby w porÚ anulowaÊ tego typu zlecenie przed rozpoczÚciem siÚ sesji. Badanie popytu jest trudniejsze, poniewaĝ trzeba mieÊ akcje badanej spóïki, aby zïoĝyÊ zlecenie sprzedaĝy. TKO stosuje siÚ równieĝ na innych gieïdach. Aby TKO nie wpro- wadzaïy inwestorów w bïÈd, naleĝaïoby zastosowaÊ jakieĂ ograniczenia, na przykïad uniemoĝliwienie anulowania zïoĝonych zleceñ na piÚÊ minut przed rozpoczÚciem sesji. Stosunek GPW do notowanych spóïek GPW jest instytucjÈ, której byt zaleĝy od notowanych spóïek. Spóïki, niczym klienci w sklepie, powinny byÊ traktowane przychylnie. Jednak nie zawsze tak jest. Kilka lat temu kapitaï akcyjny spóïek skïadaï siÚ Manipulacje gieïdowe 155 z akcji, których cena nominalna nie mogïa byÊ niĝsza niĝ 1 zï. Powo- dowaïo to odpowiednie przeïoĝenie na kursy akcji na rynku, których wartoĂÊ tylko czasami spadaïa poniĝej 1 zï. Spotykaïo to przewaĝnie spóïki maïe, sïabe, nieraz bÚdÈce na granicy bankructwa. Jednak nasi organizatorzy rynku finansowego lubiÈ siÚ czymĂ wyka- zaÊ i wprowadzili zmiany. Po zmianach najniĝsza cena nominalna moĝe wynosiÊ 1 gr. Nikt jednak siÚ nie zastanowiï, jakie to spowoduje zmiany na rynku. Spóïki skrzÚtnie wykorzystaïy nowe zasady zatwierdzone przez KNF i wprowadzone przez gieïdÚ. ZaczÚïy dokonywaÊ splitów akcji, sïusznie wychodzÈc z zaïoĝenia, ĝe wiÚcej akcji o niĝszym nomi- nale spowoduje wiÚkszÈ pïynnoĂÊ i ïatwiejszy dostÚp do akcji dla drobnych inwestorów. Niektóre spóïki wykorzystaïy te zmiany, wy- puszczajÈc kilka nowych emisji z prawem poboru z cenÈ niekiedy równÈ nawet 1 gr. Skutek byï taki, ĝe kursy tych spóïek na sesji rosïy o 100 (zmiana kursu z 1 gr na 2 gr) lub spadaïy o 50 (zmiana kursu z 2 gr na 1 gr). To zaczÚïo mocno psuÊ statystykÚ sesji i denerwowaÊ zarzÈd gieïdy. Ale kto byï temu winien? Przecieĝ to byïy skutki bïÚdów GPW i KNF. W koñcu gieïda znalazïa wyjĂcie z sytuacji. Takie spóïki zostaïy wpi- sane na tak zwanÈ ListÚ alertów, karnie usuniÚte z notowañ ciÈgïych, z indeksów, jeĂli miaïy wpïyw na jakiĂ indeks, i przeniesione do noto- wañ jednolitych. Powstaï wiÚc klasyczny przypadek karania kogoĂ za wïasne bïÚdy. Na rynku NewConnect pojawiï siÚ inny problem. Coraz wiÚcej spóïek pokazywaïo sïabe wyniki, a to przekïadaïo siÚ na ciÈgle spadajÈcy indeks NCIndex. Psuïo to wizerunek gieïdy i zaprzeczaïo twierdzeniom jej za- rzÈdu, ĝe NewConnect to wielki sukces naszego rynku kapitaïowego. Latem 2012 roku wprowadzono wiÚc dwa nowe segmenty: segment NC HLR i NC SHLR, do których przeniesiono 123 najgorsze spóïki. W ten sposób pozbyto siÚ wpïywu notowañ kursów tych spóïek na indeks NCIndex. Dodatkowo za drobne uchybienia (na przykïad brak opinii o raporcie okresowym) zawieszono notowania 14 spóïek oraz wpro- wadzono moĝliwoĂÊ karania emitentów do wysokoĂci 20 000 zï. KarÚ 156 Inwestujemy na NewConnect w wysokoĂci 5000 zï zapïaciïo szeĂÊ spóïek, a w wysokoĂci 10 000 zï — osiem spóïek. OczywiĂcie kary te pomniejszÈ zyski spóïek, czyli zapïacÈ je faktycznie akcjonariusze tych spóïek. Wpïyw gazety „Parkiet” „Parkiet” jest jedynÈ gazetÈ caïkowicie poĂwiÚconÈ gieïdzie. Dlatego ma znaczny wpïyw na inwestorów. Czasami jest to wykorzystywane do wywierania na nich presji. Do treĂci samych artykuïów nie mam zastrzeĝeñ. Presja wywierana jest bardziej delikatnie. Moĝna by na ten sam temat napisaÊ artykuï o wymowie pozytywnej, jak i negatywnej. Obydwie wersje bÚdÈ zawieraÊ fakty. Jednak wïaĂci- wy ich dobór i komentarz mogÈ wywoïaÊ oczekiwane wraĝenie. Niektóre artykuïy sÈ aktualne przez dïuĝszy czas, zwïaszcza jeĂli poruszajÈ sprawy bardziej ogólne. MajÈc przygotowane takie materiaïy, wystarczy zadbaÊ tylko o wïaĂciwy moment ich publikacji. Gazeta „Par- kiet” stopniowo traci na znaczeniu. Dzieje siÚ tak z dwóch powodów: za gazetÚ trzeba pïaciÊ, natomiast informacje z internetu mamy za darmo, oraz z powodu silnego rozwoju serwisów internetowych. Manipulacje analityków Tak zwani analitycy to na naszym rynku przewaĝnie maklerzy pracujÈ- cy w jakimĂ biurze maklerskim lub inne osoby powiÈzane z jakÈĂ in- stytucjÈ rynku finansowego. Z racji zajmowanego stanowiska nie sÈ oni obiektywni. Oprócz maklerów mamy na rynku równieĝ doradców in- westycyjnych, ale ze wzglÚdu na swojÈ dobrÈ opiniÚ nie chcÈ oni wy- powiadaÊ siÚ na temat sytuacji na rynku. CiekawÈ formÈ manipulacji jest przedstawianie moĝliwoĂci, tak jakby byïy to fakty. CzÚsto dowiadujemy siÚ, ĝe jakaĂ spóïka „coĂ moĝe zmieniÊ”. OczywiĂcie kaĝda spóïka „coĂ moĝe”, ale z tego nic nie wyni- ka. Ma to nieraz krótkotrwaïy wpïyw na kurs. Spóïka przewaĝnie nic nie zmienia, bo przecieĝ do niczego siÚ nie zobowiÈzaïa. Jest to forma rozpowszechniania plotek albo wniosków z „fusologii”. Manipulacje gieïdowe 157 Rekomendacje Rekomendacje wydawane sÈ przez biura maklerskie. Najpierw wyda- wane sÈ rekomendacje pïatne dla klientów biura maklerskiego. Po upïy- wie pewnego czasu, na przykïad miesiÈca, rekomendacje zostajÈ odtaj- nione i podane do publicznej wiadomoĂci. OczywiĂcie klienci biura majÈ juĝ akcje w chwili odtajnienia rekomendacji. Na co wiÚc liczÈ biura maklerskie, odtajniajÈc rekomendacje? Na to, ĝe nowi inwestorzy podciÈgnÈ kurs. Spowoduje to, ĝe rekomendacja okaĝe siÚ sïuszna i bÚdzie komu sprzedaÊ akcje z zyskiem. Znam biuro, które postÚpowaïo jeszcze bardziej perfidnie. Zajmo- waïo siÚ równieĝ zarzÈdzaniem powierzonymi pieniÚdzmi. Najpierw samo kupowaïo za nie akcje, póěniej sprzedawaïo na te akcje rekomen- dacje, a w koñcu odtajniïo rekomendacje. DziÚki temu po kupieniu akcji wywoïaïo dwa razy sztuczny popyt na tym walorze. Wydawane sÈ nastÚpujÈce rekomendacje: x KUPUJ — akcje spóïki posiadajÈ ponad 20-procentowy potencjaï wzrostu; x AKUMULUJ — akcje spóïki posiadajÈ ponad 10-procentowy potencjaï wzrostu; x NEUTRALNIE — cena akcji spóïki pozostanie stabilna (+/– 10 ); x REDUKUJ — akcje spóïki sÈ przewartoĂciowane o 10 – 20 ; x SPRZEDAJ — akcje spóïki sÈ przewartoĂciowane o ponad 20 . Niektórzy inwestorzy rekomendacje traktujÈ jak antywskaěnik. JeĂli jest rekomendacja „kupuj” — sprzedajÈ, i odwrotnie; i wcale na tym ěle nie wychodzÈ. Rekomendacje sÈ waĝne przez szeĂÊ miesiÚcy od daty wydania, o ile wczeĂniej nie zostaïy zmienione. Oznacza to, ĝe powin- no siÚ podawaÊ tylko te aktualnie waĝne, a nie te, które pasujÈ do wy- woïania zamierzonego efektu. 158 Inwestujemy na NewConnect Wyceny Dla inwestorów wycena wartoĂci akcji jakiegoĂ waloru jest bardzo istotna, bo pozwala oceniÊ, czy papier jest przewartoĂciowany, czy niedowartoĂciowany. A jak oceniÊ sytuacjÚ, jeĂli w tym samym czasie jedno biuro wycenia akcje spóïki na 150 zï, a inne na 90 zï? Co moĝna powiedzieÊ o biurze, któ- re w krótkim czasie podnosi wycenÚ z 30 zï na 60 zï, 88 zï, 95 zï, 115 zï, 135 zï i w koñcu na 150 zï? Przecieĝ wartoĂÊ spóïki zmienia siÚ powoli. Otóĝ wyceny dostosowywane sÈ do bieĝÈcego kursu oraz do oczeki- wañ wystawiajÈcego wycenÚ. Wycen nikt nie weryfikuje. Dlatego moĝna ustalaÊ je prawie dowolnie. W jaki sposób dokonuje siÚ wycen? Prawo wymaga, aby rekomendacja byïa oparta na wycenie sporzÈdzo- nej dwiema metodami. NajczÚĂciej wybiera siÚ metodÚ DCF (discoun- ted cash flow) i metodÚ porównawczÈ. Metoda DCF, czyli metoda zdys- kontowanych przepïywów pieniÚĝnych, oparta jest na szeregu zaïoĝeñ (stopa wolna od ryzyka, premia rynkowa, beta, koszt dïugu i stopa wzro- stu). ZmieniajÈc zaïoĝenia, moĝemy otrzymaÊ prawie dowolnÈ wycenÚ. WycenÚ przeprowadza siÚ w oparciu o analizÚ fundamentalnÈ i do- tychczasowe osiÈgniÚcia spóïki. Zakïada siÚ, ĝe spóïka bÚdzie siÚ nadal rozwijaÊ tak szybko jak dotychczas, co nie zawsze jest prawdziwe. Spóïka moĝe przecieĝ byÊ juĝ na szczycie swoich moĝliwoĂci. Druga metoda to wycena akcji spóïki metodÈ porównawczÈ: porównuje siÚ jej wspóï- czynniki fundamentalne ze wspóïczynnikami innych spóïek z tej sa- mej branĝy. Zapomina siÚ przy tym o fakcie, ĝe caïa branĝa moĝe byÊ wïaĂnie mocno przewartoĂciowana lub niedowartoĂciowana. W meto- dzie tej poszczególnym wspóïczynnikom nadaje siÚ odpowiedniÈ wagÚ, zmieniajÈc w ten sposób ich wpïyw na koñcowÈ wycenÚ. Wystarczy zmieniÊ je odpowiednio, a znowu otrzyma siÚ oczekiwanÈ wycenÚ. Wyceny odnoszÈ siÚ przewaĝnie do przyszïoĂci, a nie do wartoĂci bieĝÈcej. JeĂli jednak zapomnimy o tym drobnym szczególe, uzyskamy zamierzony skutek. WiÚkszoĂÊ inwestorów zakïada, ĝe wydawana wyce- na jest wycenÈ bieĝÈcej wartoĂci akcji, a nie na przykïad wartoĂci, jakÈ osiÈgnie za rok. Manipulacje gieïdowe 159 Komentarze Komentarze publikowane sÈ po kaĝdej sesji oraz po pojawieniu siÚ waĝ- nej informacji. Wydawane sÈ w celu przekonania inwestorów o wia- rygodnoĂci autora komentarzy, którÈ nastÚpnie wykorzystuje siÚ do manipulowania inwestorami. WiÚkszoĂÊ komentarzy jest zachowawcza lub zgodna z bieĝÈcÈ sytuacjÈ na rynku. Komentarze zachowawcze najczÚĂciej opisujÈ, co dziaïo siÚ na mi- nionej sesji, a to inwestorzy juĝ wiedzÈ, a nastÚpnie podajÈ wszelkie moĝliwoĂci rozwoju sytuacji, nie preferujÈc ĝadnej. Po przeczytaniu takiego komentarza inwestor nadal nie wie, jakÈ przyjÈÊ strategiÚ. Po- niewaĝ wymienione zostaïy wszystkie moĝliwoĂci (wzrost, spadek, konsolidacja), to któraĂ na pewno zaistnieje i wtedy moĝna uwaĝaÊ, ĝe komentarz siÚ sprawdziï. Komentarze zgodne z bieĝÈcÈ tendencjÈ pisane sÈ przy zaïoĝeniu, ĝe na rynku wystÚpuje trend. Taki komentarz ma wiÚc najwiÚksze prawdopodobieñstwo sprawdzenia siÚ. Po uzyskaniu wiarygodnoĂci wĂród inwestorów moĝna realizowaÊ wïasne ukryte cele, namawiajÈc ich do kupna lub sprzedaĝy okreĂlonych lub dowolnych walorów. Wystarczy, ĝe rynek zacznie tylko trochÚ iĂÊ do góry, a zaraz sïychaÊ komentarze: „Duzi inwestorzy zagraniczni kupujÈ” czy „NapïynÚïy pieniÈdze z zagranicy”. OczywiĂcie to przewaĝnie nieprawda, ale polscy inwestorzy lubiÈ, gdy na naszej gieïdzie pojawia siÚ kapitaï zagranicz- ny, i jest to chÚtnie wykorzystywane w komentarzach. Prognozy wyników Od jakiegoĂ czasu media próbujÈ manipulowaÊ danymi makroekono- micznymi. Poniewaĝ podawanych liczb nie mogÈ zmieniÊ, próbujÈ zmieniÊ wzorzec, do którego wartoĂci te sÈ porównywane. Przedtem porównywaïo siÚ dane bieĝÈce z danymi sprzed miesiÈca lub kwartaïu i danymi sprzed roku. I moĝna byïo wyciÈgnÈÊ prawidïowe wnioski co do tego, czy dany wspóïczynnik roĂnie, czy maleje. Porównywanie z danymi sprzed roku eliminuje sezonowoĂÊ, która moĝe wystÈpiÊ w ciÈgu roku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: