Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 004284 15178432 na godz. na dobę w sumie
Nie daj się zwodzić, zacznij uwodzić. Przewodnik po idealnym związku - książka
Nie daj się zwodzić, zacznij uwodzić. Przewodnik po idealnym związku - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1882-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prawdziwe cierpienie może nas spotkać tylko ze strony tych, których kochamy
Anna Kamieńska

Skazana na szczęście!

Zakochałaś się. Zupełnie straciłaś dla niego głowę. Jego szczęście stanowi jedyną podstawę Twojej radości. Hola, hola... ale czy on widzi to tak samo?

Czy kiedyś zastanawiałaś się nad tym, dlaczego niektórzy wydają się mieć szczęście w miłości, podczas gdy Ty jesteś skazana na ciągłe cierpienie i nieustannie masz złamane serce? Na czym polega różnica? Może to kwestia wychowania, wzorców, wykształcenia, inteligencji, wyczucia czasu, zamożności, wyglądu, doboru stroju, inwestycji albo osiągnięć zawodowych?

Zaskakująca odpowiedź brzmi: nie ma na to wpływu żadna z powyższych cech!

W tej przełomowej książce Barbara Rose prosi: 'Daj mi pięć minut, a powiem Ci, czy Twoim przeznaczeniem jest zostać tą jedną jedyną, czy już do końca życia ktoś będzie Cię zwodził'. Sama przez trzydzieści lat żyła w Krainie Zdeptanych Uczuć. Spotkała tam wiele osób, które również odgrywały swoje sagi o nadziei, czekaniu, pragnieniach, ofiarach, modlitwie i rozpaczy -- i wszystkie kończyły w tym samym ślepym zaułku. Jeżeli nie chcesz zniknąć w ruchomych piaskach swoich emocji, jeśli masz dość nocy spędzonych w stanie rozpaczy i wylewania oceanu łez -- przeczytaj tą książkę i pokochaj siebie! Niech tym razem to Twoje szczęście będzie podstawą Twojej radości!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nie daj siê zwodziæ, zacznij uwodziæ. Przewodnik po idealnym zwi¹zku Autor: Barbara Rose T³umaczenie: Edyta Stêpkowska ISBN: 978-83-246-1882-8 Tytu³ orygina³u: Stop Being the String Along: A Relationship Guide to Being THE ONE Format: 122x194, stron: 128 Prawdziwe cierpienie mo¿e nas spotkaæ tylko ze strony tych, których kochamy Anna Kamieñska • Jak nie czekaæ bez koñca na faceta, który nie chce siê anga¿owaæ? • Które z jego ci¹g³ych t³umaczeñ to tylko puste wymówki? • Dlaczego on Ciê zwodzi? • W jaki sposób staæ siê T¹ Jedyn¹ (choæby dla siebie samej)? Skazana na szczêœcie! Zakocha³aœ siê. Zupe³nie straci³aœ dla niego g³owê. Jego szczêœcie stanowi jedyn¹ podstawê Twojej radoœci. Hola, hola… ale czy on widzi to tak samo? Czy kiedyœ zastanawia³aœ siê nad tym, dlaczego niektórzy wydaj¹ siê mieæ szczêœcie w mi³oœci, podczas gdy Ty jesteœ skazana na ci¹g³e cierpienie i nieustannie masz z³amane serce? Na czym polega ró¿nica? Mo¿e to kwestia wychowania, wzorców, wykszta³cenia, inteligencji, wyczucia czasu, zamo¿noœci, wygl¹du, doboru stroju, inwestycji albo osi¹gniêæ zawodowych? Zaskakuj¹ca odpowiedŸ brzmi: nie ma na to wp³ywu ¿adna z powy¿szych cech! W tej prze³omowej ksi¹¿ce Barbara Rose prosi: „Daj mi piêæ minut, a powiem Ci, czy Twoim przeznaczeniem jest zostaæ t¹ jedn¹ jedyn¹, czy ju¿ do koñca ¿ycia ktoœ bêdzie Ciê zwodzi³”. Sama przez trzydzieœci lat ¿y³a w Krainie Zdeptanych Uczuæ. Spotka³a tam wiele osób, które równie¿ odgrywa³y swoje sagi o nadziei, czekaniu, pragnieniach, ofiarach, modlitwie i rozpaczy — i wszystkie koñczy³y w tym samym œlepym zau³ku. Je¿eli nie chcesz znikn¹æ w ruchomych piaskach swoich emocji, jeœli masz doœæ nocy spêdzonych w stanie rozpaczy i wylewania oceanu ³ez — przeczytaj t¹ ksi¹¿kê i pokochaj siebie! Niech tym razem to Twoje szczêœcie bêdzie podstaw¹ Twojej radoœci! • Dostrzegaj znaki ostrzegawcze przed wejœciem w relacjê z kimœ, kto zupe³nie siê z Tob¹ nie liczy. • Nie pozwalaj siê d³u¿ej zwodziæ — ani w „wolnym zwi¹zku”, ani w ma³¿eñstwie. • Nie bój siê z zrezygnowaæ z partnera, który nie jest wobec Ciebie fair. • Z kobiety s³abej i bezbronnej stañ siê T¹ Jedyn¹, któr¹ w rzeczywistoœci jesteœ. Spis treści Wstęp Rozdział 1 — Dolina Zdeptanych Uczuć Zabawa w randkowanie Wymówki, którymi on Cię zwodzi Nie było pierwszej randki = nie oczekuj kolejnych Zasady, którymi kieruje się Ta Jedyna Czego Ta Jedyna nigdy nie powinna robić Rozdział 2 — Sprzeczne komunikaty Co robić, gdy nie wiesz, co on zamierza Szczerość Cykl rozstań i powrotów Przekonanie, że „przy mnie on się zmieni” Jesteśmy „tylko przyjaciółmi” Jak odejść, gdy wciąż kogoś kochasz Rozdział 3 — Wydostać się z Krainy Zdeptanych Uczuć O lękach związanych z rozstaniem Rozbudzanie pasji i tworzenie planów Kim naprawdę jesteś od wewnątrz 11 13 15 16 19 21 24 27 28 29 31 32 33 37 39 42 43 44 Nie daj się zwodzić, zacznij uwodzić Rozdział 4 — Złap mnie, jeśli potrafisz Sprzeczne sygnały Co odpowiedzieć, gdy on pyta: „Co się dzieje?” Rozdział 5 — Łączenie się w pary Znaki ostrzegające przed wiecznym randkowaniem Podeptane serce żony Rozdarta między dwoma kochankami Dopóki śmierć nas nie rozłączy Znaleźć w sobie odwagę, by nie godzić się na deptanie swoich uczuć Rozdział 6 — Dlaczego nie warto kontynuować tej znajomości Od oczekiwań do rzeczywistości Kiedy nie można Cię kupić Opcje Nie potrzebujesz pozwolenia, uwierzytelnienia ani aprobaty Wyleczyć zdeptane uczucia Zabawa w czekanie Rozdział 7 — Miłość, współodczuwanie i złożone relacje Kiedy zostać Kiedy odejść Kochać, odchodząc Gdy sama sobą manipulujesz To, co jest, i to, co mogło być 47 48 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 63 63 66 67 69 69 70 71 72 73 8 Spis treści Syndrom jo-jo 50 powodów, żeby powalczyć o ten związek (musisz mieć je wszystkie) 50 powodów, żeby zakończyć ten związek (tylko jeden z nich wystarczy, żeby uciekać, i to szybko!) Rozdział 8 — Bądź w związku taka, jaka naprawdę jesteś Być na równi Być tym, kim jesteś, i dochować wierności sobie samej Pozbywanie się gierek z Waszego związku Rozdział 9 — Odpowiedzi na 10 najczęstszych pytań dotyczących związku Rozdział 10 — Uświęcone związki Pytania do Boskiego Źródła i odpowiedzi, jakie otrzymujemy 1. Czym jest uświęcony związek? 2. Czym różni się taki związek od innych związków, które mieliśmy w przeszłości? 3. Dlaczego następuje taka zmiana? 4. Jak mogę zmienić swoje postrzeganie świata, aby dopasować je do nowego paradygmatu? 5. Co się stanie, gdy dokonam tej zmiany? 6. Jak zmienił się podział ról między kobietą a mężczyzną na poziomie duchowym? O autorce 9 73 74 78 83 83 84 88 95 111 112 112 114 116 117 118 118 121
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nie daj się zwodzić, zacznij uwodzić. Przewodnik po idealnym związku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: