Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 006130 13651801 na godz. na dobę w sumie
Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II. Edycja kolorowa - książka
Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II. Edycja kolorowa - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2772-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> web design
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W gąszczu milionów witryn WWW znajdujących się w sieci jest również i Twoja. Co należy zrobić, aby użytkownicy sieci korzystali akurat z niej, a nie z innych? Odpowiednie wypozycjonowanie strony w wyszukiwarkach jest niezwykle ważne, ale nie stanowi jedynego rozwiązania. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest takie jej zaprojektowanie i przygotowanie witryny, aby odwiedzające ją osoby nie zostały przytłoczone nadmiarem funkcji nawigacyjnych, dziesiątkami akapitów czy też mnóstwem nie do końca potrzebnych elementów graficznych. Należy zaprojektować witrynę tak, aby korzystanie z niej było intuicyjne i łatwe.

W kolejnym wydaniu doskonałej książki 'Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych' znajdziesz wskazówki, dzięki którym projektowane przez Ciebie witryny WWW będą spełniały podstawowe wymaganie większości użytkowników internetu - będą przejrzyste, czytelne i łatwe w nawigacji. Nauczysz się projektować strukturę witryny, opracowywać logiczny schemat nawigacji i przygotowywać elementy graficzne, które będą uatrakcyjniać stronę, a nie odwracać uwagę użytkownika od jej treści. Dowiesz się także, jak stosować kaskadowe arkusze stylów i radzić sobie z często absurdalnymi zachciankami szefów i klientów.

Chcesz, aby Twoje witryny zagościły w folderze Ulubione u setek użytkowników sieci? Nic prostszego - wykorzystaj znajdujące się w tej książce porady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nie ka¿ mi myœleæ! O ¿yciowym podejœciu do funkcjonalnoœci stron internetowych. Wydanie II. Edycja kolorowa Autor: Steve Krug T³umaczenie: Krzysztof Jurczyk ISBN: 978-83-246-2772-1 Tytu³ orygina³u: Don t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability (2nd Edition) Format: B5, stron: 216 W g¹szczu milionów witryn WWW znajduj¹cych siê w sieci jest równie¿ i Twoja. Co nale¿y zrobiæ, aby u¿ytkownicy sieci korzystali akurat z niej, a nie z innych? Odpowiednie wypozycjonowanie strony w wyszukiwarkach jest niezwykle wa¿ne, ale nie stanowi jedynego rozwi¹zania. Równie wa¿ne, jeœli nie wa¿niejsze, jest takie jej zaprojektowanie i przygotowanie witryny, aby odwiedzaj¹ce j¹ osoby nie zosta³y przyt³oczone nadmiarem funkcji nawigacyjnych, dziesi¹tkami akapitów czy te¿ mnóstwem nie do koñca potrzebnych elementów graficznych. Nale¿y zaprojektowaæ witrynê tak, aby korzystanie z niej by³o intuicyjne i ³atwe. W kolejnym wydaniu doskona³ej ksi¹¿ki „Nie ka¿ mi myœleæ! O ¿yciowym podejœciu do funkcjonalnoœci stron internetowych” znajdziesz wskazówki, dziêki którym projektowane przez Ciebie witryny WWW bêd¹ spe³nia³y podstawowe wymaganie wiêkszoœci u¿ytkowników internetu – bêd¹ przejrzyste, czytelne i ³atwe w nawigacji. Nauczysz siê projektowaæ strukturê witryny, opracowywaæ logiczny schemat nawigacji i przygotowywaæ elementy graficzne, które bêd¹ uatrakcyjniaæ stronê, a nie odwracaæ uwagê u¿ytkownika od jej treœci. Dowiesz siê tak¿e, jak stosowaæ kaskadowe arkusze stylów i radziæ sobie z czêsto absurdalnymi zachciankami szefów i klientów. • Specyfika przedstawiania informacji na stronach WWW • Dzielenie strony na elementy funkcjonalne • Projektowanie schematów i mechanizmów nawigacyjnych • Planowanie odpowiedniego uk³adu strony g³ównej • Uwzglêdnianie grupy docelowej przy projektowaniu witryny • Testowanie funkcjonalnoœci i dzia³ania witryny • Zastosowanie stylów CSS Chcesz, aby Twoje witryny zagoœci³y w folderze Ulubione u setek u¿ytkowników sieci? Nic prostszego – wykorzystaj znajduj¹ce siê w tej ksi¹¿ce porady. Spis trełci Przedmowa do drugiego wydania Wstăp Wprowadzenie Kilka uwag na poczötek ROZDZIAĪ 1. ROZDZIAĪ 2. ROZDZIAĪ 3. ROZDZIAĪ 4. ROZDZIAĪ 5. ROZDZIAĪ 6. Nie kaŢ mi myłleñ! O Ţyciowym podejłciu do funkcjonalnołci stron internetowych Pierwsze prawo funkcjonalnoʼnci Kruga Jak naprawdă korzystamy z internetu? Przeglödanie stron, zadowalanie siĊ znalezionymi witrynami i dawanie sobie jakoʼn rady z witrynami Wstăp do projektowania billboardu Projektowanie stron do przeglödania, a nie czytania Zwierză, rołlina czy rzecz? Dlaczego uũytkownicy lubiö podejmowaø wybory niewymagajöce myʼnlenia? Usuĭ zbădne sīowa Sztuka pisania tekstów w internecie Znaki drogowe i łcieŢki powrotu Projektowanie nawigacji 6 12 14 22 32 42 52 56 62 [ 4 ] ROZDZIAĪ 7. ROZDZIAĪ 8. ROZDZIAĪ 9. ROZDZIAĪ 10. ROZDZIAĪ 11. Co robiñ, gdy strona gīówna wymyka siă spod kontroli Projektowanie strony gIJównej „Farmer i pastuch powinni byñ przyjacióīmi” Dlaczego wiĊkszoʼnø argumentów osób projektujöcych strony internetowe na temat ich funkcjonalnoʼnci jest nieprawdziwa i jak samemu uniknöø wyraũania takich opinii Testowanie funkcjonalnołci za 50 groszy dziennie Upraszczanie testów — po to, aby zrobiø ich odpowiednio wiele Funkcjonalnołñ jako wzajemne zaufanie Dlaczego Twoja witryna powinna byø spolegliwa Dostăpnołñ witryny, kaskadowe arkusze stylów i Ty Gdy tylko pomyʼnlisz, ũe skoĴczyIJeʼn, oto pojawia siĊ uniesiony w powietrzu kot z przywiözanym do grzbietu tostem ROZDZIAĪ 12. Pomocy! Mój szef chce, abym… Gdy dobrzy ludzie podejmujö zIJe decyzje Podziăkowania …i wszystko, co dostaIJem, to ten okropnie brzydki podkoszulek… Skorowidz 106 134 142 172 180 192 198 204 [ 5 ] R O Z D Z I A Ī W P R O W A D Z E N I E Zwierzď, roŎlina czy rzecz? Nie kaŢ mi myłleñ! O Ţyciowym podejłciu do funkcjonalnołci stron internetowych PIERWSZE PRAWO FUNKCJONALNOŁCI KRUGA [ 22 ] Michael, czemu okna sö odsIJoniĊte? N I E K A š M I M Y Ł LE ð ! O š Y C I O W Y M P O D E J Ł C I U D O F U N K C J O N A LN O Ł C I … — K A Y C O R L E O N E W O J C U C H R Z E S T N Y M L udzie czďsto pytajû mnie: „Na co powinienem zwróciý uwagď, aby mieý pewnoŎý, Ůe moja witryna bďdzie ķatwa w uŮyciu?”. OdpowiedŬ jest prosta. Nie jest to: „NajwaŮniejsze rzeczy nie powinny byý dalej niŮ o dwa klikniďcia” lub: „UŮywaj jďzyka odbiorcy”, ani teŮ: „BûdŬ konsekwentny”. To po prostu… Nie kaŢ mi myłleñ! Od lat mówiď ludziom, Ůe jest to moje pierwsze prawo funkcjonalnoŎci. Im wiďcej stron internetowych oglûdam, tym bardziej jestem przekonany o jego sķusznoŎci. Zasada ta jest waŮniejsza od innych i stanowi kluczowy argument podczas podejmowania decyzji, czy coŎ jest przydatne, czy nie w projekcie strony WWW. JeŎli potrafisz zapamiďtaý tylko jednû reguķď, niech to bďdzie wķaŎnie ta1. Oznacza to, Ůe oglûdana przeze mnie strona WWW powinna byý, na ile jest to tylko moŮliwe, zrozumiaķa, oczywista i niewymagajûca dodatkowych objaŎnieĹ. Powinienem bez Ůadnego zastanowienia „zaķapaý jû” — zrozumieý, w jakim celu powstaķa i jak z niej korzystaý. Do jakiego stopnia strona WWW powinna byý zrozumiaķa? No cóŮ, do takiego, aby np. sûsiadka z mieszkania obok, której tematyka Twojej witryny w ogóle nie interesuje i która raczej nie wie, do czego sķuŮy w przeglûdarce przycisk Wstecz, mogķa po obejrzeniu strony startowej witryny powiedzieý: „Tak, to jest…” (przy odrobinie szczďŎcia moŮe nawet: „Tak, to jest… Fajnie wyglûda”, ale to juŮ inna sprawa). 1 Tak naprawdď istnieje jeszcze jedna podobna do niej zasada: „Wyrzuý poķowď wyrazów z kaŮdej strony, potem poķowď z tego, co zostaķo”. Omówiď jû w osobnym rozdziale w dalszej czďŎci ksiûŮki. [ 23 ] R O Z D Z I A Ī 1 Gdy patrzď na stronď internetowû, która nie zmusza mnie do zastanawiania siď nad jej zawartoŎciû czy ukķadem, myŎlď mniej wiďcej tak: „OK, tu jest… A tutaj widzď… A tu jest to, czego szukam”. [ 24 ] N I E K A š M I M Y Ł LE ð ! O š Y C I O W Y M P O D E J Ł C I U D O F U N K C J O N A LN O Ł C I … Gdy natomiast oglûdam stronď, która zmusza mnie do myŎlenia, wówczas kaŮdej myŎli towarzyszy znak zapytania. Gdy tworzysz witrynď internetowû, Twoim zadaniem jest usuniďcie znaków zapytania z myŎli przyszķego odbiorcy. [ 25 ] R O Z D Z I A Ī 1 Elementy, które kaŢï nam myłleñ Praktycznie wszystko, co znajduje siď na stronie internetowej, moŮe zmusiý nas do niepotrzebnego zatrzymania siď i zastanowienia. Takimi elementami sû np. nazwy wķasne produktów, nazwy powstaķe na potrzeby marketingu, nazwy charakterystyczne dla danych firm czy specjalistyczne wyraŮenia techniczne. PrzypuŎýmy, Ůe znajomy wspomniaķ Ci o firmie XYZ, która planuje zatrudniý kogoŎ z kwalifikacjami dokķadnie takimi jak Twoje. W tym celu odwiedzasz stronď internetowû XYZ i przeglûdasz jû, próbujûc znaleŬý odnoŎnik do ofert pracy. Nazwa nadana przyciskowi, który prowadzi do listy wakatów, ma istotne znaczenie dla wķaŎciwego zrozumienia jego znaczenia. UŮyte wyraŮenia zawsze znajdujû siď gdzieŎ pomiďdzy kategoriû „oczywiste dla kaŮdego” a „absolutnie niezrozumiaķe”, przy czym za kaŮdym razem o wybraniu danego zwrotu przez projektanta decyduje jakiŎ kompromis. Przykķadowo, „Praca” moŮe brzmieý zbyt nieoficjalnie dla XYZ, natomiast „ōwiat pracy” moŮe wynikaý z jakiejŎ skomplikowanej polityki wewnďtrznej lub tego, Ůe takiego zwrotu uŮywajû od zawsze w ich wewnďtrznej gazetce. Zastosowane kompromisy powinny jednak zawsze byý bliŮej grupy wyraŮeĹ oczywistych dla kaŮdego niŮ tej, która zmusza do niepotrzebnego myŎlenia. Innym przykķadem Ŭródķa niekoĹczûcych siď znaków zapytania dla osób odwiedzajûcych strony internetowe sû odnoŎniki i przyciski, które nie wyglûdajû jak te, które moŮna kliknûý. UŮytkownik nigdy nie powinien mieý cienia wûtpliwoŎci, czy dany element sķuŮy do klikniďcia, czy nie. [ 26 ] N I E K A š M I M Y Ł LE ð ! O š Y C I O W Y M P O D E J Ł C I U D O F U N K C J O N A LN O Ł C I … PomyŎlisz pewnie: „No tak, ale przecieŮ nietrudno poznaý, czy coŎ da siď kliknûý. Po najechaniu kursorem powinien przyjûý on ksztaķt dķoni. W czym problem?”. Problem w tym, Ůe przy korzystaniu z internetu kaŮdy kolejny znak zapytania zwiďksza nasz wysiķek i rozprasza uwagď. Tego typu niedogodnoŎci mogû byý niewielkie, jednak z czasem sumujû siď i w koĹcu mogû wyprowadziý z równowagi. NaleŮy przyjûý, Ůe ludzie nie lubiö gķowiý siď nad tym, jak coŎ zrobiý. Fakt, Ůe projektanci nie przejmujû siď wystarczajûco, aby tworzona przez nich strona byķa przejrzysta i nieskomplikowana, moŮe zniszczyý nasze zaufanie do witryny i jej wķaŎcicieli. [ 27 ] R O Z D Z I A Ī 1 Inny przykķad: zanim rozpocznď wyszukiwanie ksiûŮek w wiďkszoŎci ksiďgarni internetowych, muszď pomyŎleý, jak to szukanie przeprowadziý2. Zgoda, ten dedukcyjny ciûg myŎlowy trwa uķamek sekundy, mimo to moŮe byý mďczûcy. Nawet coŎ tak banalnego jak zmiana opisu przycisku z Search (szukaj) na Quick Search (szybkie wyszukiwanie) moŮe spowodowaý pojawienie siď kolejnego znaku zapytania. 2 Gdy rok temu sprawdzaķem, czy to wciûŮ prawda, odkryķem, Ůe niestety tak. Dopiero w tym roku wiďkszoŎý ksiďgarĹ poprawiķa interfejsy swoich wyszukiwarek. [ 28 ] N I E K A š M I M Y Ł LE ð ! O š Y C I O W Y M P O D E J Ł C I U D O F U N K C J O N A LN O Ł C I … W interfejsie ksiďgarni Amazon.com nie ma nawet rozróŮnienia Title-Author-Keyword (tytuķ-autor-sķowo kluczowe). Mechanizm wyszukiwania analizuje po prostu to, co wpisaķeŎ i próbuje zwróciý jak najbardziej sensowne wyniki. Dlaczego miaķbym myŎleý nad tym, w jaki sposób chcď przeszukaý bazď ksiûŮek, lub zastanawiaý siď, czego oczekuje po moim wpisie mechanizm wyszukujûcy ksiûŮki? Takie interfejsy przypominajû mi kķótliwego trolla stojûcego na straŮy mostu („ZapomniaķeŎ spytaý siď, czy Ci wolno!”). Mógķbym zrobiý listď kilkudziesiďciu innych pytaĹ, które nie powinny pojawiaý siď w gķowach odwiedzajûcych stronď, np.: Gdzie siď znajdujď? Od czego powinienem zaczûý? Gdzie oni umieŎcili…? Co jest na tej stronie najwaŮniejsze? Dlaczego oni to tak nazwali? OczywiŎcie najmniej potrzebnû rzeczû w tej chwili jest kolejna lista zakazów i nakazów, którû naleŮaķoby doķûczyý do pokaŬnego juŮ stosu innych list zwiûzanych z projektowaniem stron internetowych. NajwaŮniejsze jest to, aby zapamiďtaý kilka podstawowych metod eliminacji pojawiajûcych siď wûtpliwoŎci. JeŎli tak siď stanie, wówczas zaczniesz zauwaŮaý na odwiedzanych stronach WWW wszystkie elementy zmuszajûce do niepotrzebnego myŎlenia, a w rezultacie — nauczysz siď je rozpoznawaý i unikaý ich w tworzonych projektach. [ 29 ] R O Z D Z I A Ī 1 Nie wszystko moŢe byñ idealne Twoim celem powinno byý takie zaprojektowanie stron, aby kaŮda z nich byķa caķkowicie zrozumiaķa i ķatwa w obsķudze dla zwykķego uŮytkownika3. Czasami jednak — zwķaszcza w sytuacjach, kiedy tworzysz coŎ oryginalnego, zwalajûcego z nóg lub bardzo skomplikowanego — nie ma moŮliwoŎci wykreowania idealnej strony WWW. Rozeznanie siď w prawidķowo zaprojektowanej stronie zajmuje chwilď — i tylko chwilď. Wyglûd elementów i ich prawidķowe opisy, ukķad strony i niewielka iloŎý starannie dobranego tekstu — to wszystko powinno pozwoliý na prawie natychmiastowe zrozumienie zawartoŎci strony. JeŎli nie ma moŮliwoŎci, aby strona byķa intuicyjna, powinieneŎ zrobiý wszystko, aby przynajmniej staķa siď zrozumiaķa. Dlaczego jest to tak waŢne? Zadziwiajûce, ale nie dlatego, Ůe — jak myŎli wiele osób: Czasami to prawda, ale zaskakujûce jest, jak dķugo niektórzy ludzie potrafiû wytrzymaý na stronach, które sprawiajû im same problemy. Wiele osób po napotkaniu przeszkód w czasie przeglûdania witryn internetowych próbuje za zaistniaķû sytuacjď oskarŮaý siebie, a nie odwiedzane strony. 3 Naprawdď wzór Zwykķego UŮytkownika umieszczony jest w hermetycznie zamkniďtej piwnicy w budynku Miďdzynarodowego Biura Standaryzacyjnego w Genewie. Do tego, jak wyobraŮaý sobie „zwykķego uŮytkownika”, powrócimy jeszcze w dalszej czďŎci ksiûŮki. [ 30 ] N I E K A š M I M Y Ł LE ð ! O š Y C I O W Y M P O D E J Ł C I U D O F U N K C J O N A LN O Ł C I … MoŮe byý jednak i tak, Ůe Twoja strona nie jest ķatwa do odnalezienia, a odwiedzajûcy nic nie wie o konkurencji. W takim przypadku perspektywa rozpoczynania poszukiwaĹ od nowa nie zawsze jest pocieszajûca. Istnieje jeszcze zjawisko: „Czekaķem na autobus juŮ 10 minut, mogď wiďc wytrzymaý jeszcze chwilď”. Poza tym, kto mówi, Ůe strona konkurencji bďdzie mniej uciûŮliwa? Po co wiăc to wszystko? Tworzenie stron zrozumiaķych i przejrzystych jest jak dobre oŎwietlenie w sklepie — sprawia, Ůe wszystko wyglöda lepiej. Korzystanie ze strony, która nie zmusza do myŎlenia o rzeczach nieistotnych, nie wymaga Ůadnego wysiķku, podczas gdy koniecznoŎý zaprzûtania sobie gķowy niepotrzebnymi szczegóķami wyczerpuje energiď oraz zmniejsza entuzjazm — nie wspominam juŮ o stracie czasu. Jak jednak zobaczysz w nastďpnym rozdziale, analiza sposobu, w jaki naprawdĊ korzystamy z internetu, pokazuje, Ůe gķównym powodem, dla którego naleŮy tworzyý strony niewymagajûce myŎlenia, jest fakt, Ůe wiďkszoŎý ludzi ma zamiar poŎwiďciý oglûdaniu strony o wiele mniej czasu, niŮ nam siď wydaje. JeŎli wiďc strony internetowe majû byý efektywne, muszû w mgnieniu oka speķniaý swoje zadanie. A najlepszû metodû, aby to osiûgnûý, jest tworzenie stron caķkowicie intuicyjnych lub chociaŮ w peķni zrozumiaķych. [ 31 ]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II. Edycja kolorowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: