Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 004760 18977270 na godz. na dobę w sumie
Nie taka miłość straszna. Pokonaj lęk przed intymnością i odrzuceniem - książka
Nie taka miłość straszna. Pokonaj lęk przed intymnością i odrzuceniem - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1721-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tęsknimy za chwilami, w których doświadczyć możemy miłości, bliskości i czułości, ale często w najważniejszym momencie wycofujemy się. Boimy się bliskości. Boimy się miłości
Marshall Hodge, Twój lęk przed miłością

Emocjonalni uciekinierzy

Miłość zwykle kojarzy się z czymś dobrym i pięknym. Jest kwintesencją szczęścia. Wobec tego jak to możliwe, że całe rzesze ludzi panicznie się jej boją i za wszelką cenę unikają bliskich relacji? Czy to wynik strachu przed zranieniem? A może obawa przed utratą wolności? A Ty? Może również ogromnie pragniesz intymności, a jednocześnie bardzo Cię ona przeraża?

Jeśli odpowiedziałeś 'tak' na którekolwiek z powyższych pytań, ta książka jest właśnie dla Ciebie!

Masz już dość rezygnowania z miłości? Dusty Miller ofiaruje Ci proste rozwiązanie, które możesz zastosować w swoim życiu, aby przezwyciężyć strach przed intymnością i rozpocząć budowanie silnego, długotrwałego związku. Książka, którą trzymasz w ręku, przyda Ci się także wówczas, gdy nie rozpoznałeś w sobie emocjonalnego uciekiniera. Podziel się wiedzą zaczerpniętą z tego poradnika ze swoim partnerem lub przyjacielem, który zdradza takie cechy, i pomóż mu w odnalezieniu drogi do szczęścia. Nie odrzucaj tej szansy i rozpocznij nowy rozdział w swoim życiu, nawet jeśli obecnie nie ma w Twoim sercu nikogo ważnego. Bądź otwarty i pełen optymizmu, ufaj i bądź pewien, że możesz twardo stąpać po ziemi, ciesząc się jednocześnie poczuciem prawdziwej bliskości z drugim człowiekiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Nie taka miłoœć straszna. Pokonaj lęk przed intymnoœcią i odrzuceniem Autor: Dusty Miller Tłumaczenie: Marta Koch Szołtysek ISBN: 978-83-246-1721-0 Tytuł oryginału: Stop Running from Love: Five Steps to Overcoming Emotional Distancing and Fear of Intimacy Format: A5, stron: 264 Tęsknimy za chwilami, w których doœwiadczyć możemy miłoœci, bliskoœci i czułoœci, ale często w najważniejszym momencie wycofujemy się. Boimy się bliskoœci. Boimy się miłoœci Marshall Hodge, Twój lęk przed miłoœcią • Zjawisko emocjonalnej ucieczki, także w długotrwałych związkach • Dysonans między tęsknotą za miłoœcią a strachem przed intymnoœcią • Obawa przed odrzuceniem, bezbronnoœcią i zależnoœcią od drugiego człowieka • Wzorce zachowań w związku • Sugestie co do zmian w przyszłych relacjach • Nowe spojrzenie na miłoœć Emocjonalni uciekinierzy Miłoœć zwykle kojarzy się z czymœ dobrym i pięknym. Jest kwintesencją szczęœcia. Wobec tego jak to możliwe, że całe rzesze ludzi panicznie się jej boją i za wszelką cenę unikają bliskich relacji? Czy to wynik strachu przed zranieniem? A może obawa przed utratą wolnoœci? A Ty? Może również ogromnie pragniesz intymnoœci, a jednoczeœnie bardzo Cię ona przeraża? • Czy jesteœ samotny lub niezadowolony, choć pozostajesz w związku? • Czy masz poczucie, że między Tobą a Twoim partnerem istnieje jakaœ niewidzialna bariera? • Czy często rozpoczynasz nowy związek, a potem szybko z niego uciekasz? • Czy jedzenie, stan zdrowia, praca lub rozrywki wydają Ci się ważniejsze niż Twój związek z drugim człowiekiem? • Czy czujesz, że coœ tłumi Twoje emocje lub seksualnoœć? • Czy wszyscy Twoi znajomi znaleźli już partnerów, podczas gdy Ty wciąż zastanawiasz się, kiedy wreszcie spotkasz bratnią duszę? Jeœli odpowiedziałeœ „tak” na którekolwiek z powyższych pytań, ta książka jest właœnie dla Ciebie! Spis treĂci PodziÚkowania WstÚp: Spotkanie z uciekinierem 1 RozpoznajÈc siebie 2 Krok Pierwszy: Obudě swojÈ ĂwiadomoĂÊ 3 Krok Drugi, czÚĂÊ pierwsza: Dzieciñstwo kluczem do wiedzy 4 Krok Drugi, czÚĂÊ druga: Czerp wiedzÚ z poprzednich zwiÈzków 5 Krok Trzeci, czÚĂÊ pierwsza: SpoïecznoĂÊ — tam, gdzie zaczyna siÚ transformacja 6 Krok Trzeci, czÚĂÊ druga: Zmieñ swoje relacje Bibliografia 7 9 25 73 125 167 193 231 261 WstÚp: Spotkanie z uciekinierem E mocjonalni uciekinierzy. Kim oni sÈ? Jacy sÈ? To kobiety i mÚĝ- czyěni. To ci, którzy zupeïnie unikajÈ zwiÈzków uczuciowych lub utrzymujÈ emocjonalny dystans wobec swoich partnerów. To ludzie mïodzi, w Ărednim wieku i starsi. Ludzie, którzy albo koñczÈ swoje zwiÈzki uczuciowe, gdy sprawy przybierajÈ nieco powaĝniejszy obrót, albo w poszukiwaniu perfekcyjnego towarzysza na ĝycie stale zmie- niajÈ partnerów. Wielu emocjonalnych uciekinierów pozostaje w sta- ïych zwiÈzkach, dystansujÈc siÚ jednak od swoich poïówek w sferze emocjonalnej lub seksualnej. Niektórzy nadmiernie angaĝujÈ siÚ w pracÚ, rodzinÚ lub inne czynnoĂci, co sprawia, ĝe nie zawsze poĂwiÚ- cajÈ dostatecznÈ iloĂÊ czasu swoim partnerom. AbstrahujÈc od róĝnych Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem form emocjonalnej ucieczki, istniejÈ dwie cechy wspólne dla tej grupy ludzi: jednoczeĂnie bardzo pragnÈ intymnoĂci i bardzo siÚ jej bojÈ. JeĂli siÚ zastanawiasz, czy przypadkiem nie jesteĂ takim uciekinierem, spróbuj odpowiedzieÊ na pytania zamieszczone poniĝej. Sprawdě samego siebie x Czy jesteĂ samotny lub niezadowolony, mimo ĝe jesteĂ w zwiÈzku? x Czy masz poczucie, ĝe miÚdzy tobÈ a twoim partnerem ist- nieje pewna bariera? x Czy czÚsto rozpoczynasz nowy zwiÈzek, a potem uciekasz? x Czy jedzenie, stan zdrowia, praca lub komputer wydajÈ ci siÚ waĝniejsze niĝ twój zwiÈzek z drugim czïowiekiem? x Czy masz kïopoty z emocjonalnym lub seksualnym otwar- ciem siÚ? x Czy wszyscy twoi znajomi znaleěli juĝ swoich partnerów, podczas gdy ty wciÈĝ siÚ zastanawiasz, kiedy pojawi siÚ bratnia dusza? JeĂli odpowiedziaïeĂ „tak” na którekolwiek z powyĝszych pytañ, ta ksiÈĝka jest dla ciebie! W gïÚbi serca kaĝdy z nas wciÈĝ ma nadziejÚ i wierzy, ĝe znajdzie miïoĂÊ na wieki. Nie istnieje ĝadna samodzielna teoria wyjaĂniajÈca, dlaczego tak jest, ale pragnienie miïoĂci wydaje siÚ podstawowÈ cechÈ ludzkiej natury. MiïoĂÊ wykracza poza biologicznÈ potrzebÚ kontaktów seksualnych lub ekonomiczne pobudki tworzenia zespoïów prowadzÈ- cych rodzinne gospodarstwo albo wspólny interes. WiÚkszoĂÊ ludzi 10 Spotkanie z uciekinierem pojmuje miïoĂÊ jako siïÚ mocniejszÈ niĝ chciwoĂÊ lub zazdroĂÊ. Bez wzglÚdu na to, czy to my wybieramy miïoĂÊ, czy ona wybiera nas, wïÈ- czamy jÈ w nasze fizyczne, umysïowe, emocjonalne oraz duchowe funk- cjonowanie i umiejscawiamy wĂród najbardziej wartoĂciowych ludz- kich doĂwiadczeñ. Moĝemy nauczyÊ siÚ braÊ z niej to, co najlepsze. Moja historia Podobnie jak caïe rzesze kobiet i mÚĝczyzn, równieĝ ja poczuïam pragnienie czegoĂ, czego nie potrafiïam nazwaÊ. Zrozumienie, ĝe w kwe- stii zwiÈzków uczuciowych jestem emocjonalnym uciekinierem, zabraïo mi mnóstwo czasu. Byïam zdumiona, gdy w koñcu zdaïam sobie sprawÚ, ĝe przez bardzo dïugi okres mojego ĝycia zachowywaïam dystans wobec miïoĂci. Wiedziaïam, ĝe krzywdy, których doznaïam w dzieciñstwie, miaïy wpïyw na moje zwiÈzki uczuciowe. MÈdrzy nauczyciele, peïni wspóï- czucia terapeuci oraz kochajÈcy przyjaciele pomogli mi dokonaÊ ana- lizy tego, w jaki sposób problemy z dzieciñstwa uksztaïtowaïy teraě- niejszÈ mnie. Jednak zrozumienie, kim tak naprawdÚ jestem w sferze zwiÈzków, nie przyszïo od razu. Nie chciaïam spojrzeÊ prawdzie w oczy: moje doĂwiadczenia z dzieciñstwa sprawiïy, ĝe w intymnych kontak- tach z drugim czïowiekiem fizycznie, emocjonalnie i duchowo ucieka- ïam od prawdziwej bliskoĂci. Zrozumienie i przyznanie siÚ do tego, ĝe trzymaïam swoich part- nerów na dystans, okupione byïo zniszczeniem kilku potencjalnie wspa- niaïych relacji. Nawet sama wiedza, ĝe traumy z dzieciñstwa miaïy silny wpïyw na mojÈ zdolnoĂÊ budowania bliskich zwiÈzków uczuciowych, nie pomogïa mi siÚ zmieniÊ. Uciekaïam od trwaïych relacji, broniïam siÚ przed otwarciem i naraĝaniem swojej wraĝliwoĂci w bliskich kontak- tach. Miaïam wielu oddanych przyjacióï i kilku kochajÈcych partnerów, 11 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem jednak czuïam siÚ osamotniona. Chciaïam uciec przed wszechogar- niajÈcym poczuciem samotnoĂci, ale nie wiedziaïam, jak to zrobiÊ. Coraz bardziej rozpaczaïam nad tym, jak potraktowaïo mnie ĝycie, i wÈtpiïam, ĝe kiedykolwiek zdoïam zdobyÊ siÚ na prawdziwe otwarcie na drugiego czïowieka i zaufanie. Gdy zostaïam psychoterapeutkÈ, chciaïam pomagaÊ tym, którzy doĂwiadczajÈ podobnego urazu emocjonalnego spowodowanego stra- chem, zdradÈ i brakiem zaufania. Nauczono mnie sprzymierzaÊ siÚ z „poszukiwaczem” w zwiÈzku, czyli z osobÈ, która wnosi najwiÚcej w budowanie relacji, gdyĝ pragnie, by ona dobrze funkcjonowaïa. Poniewaĝ w przypadku problemów w relacjach z partnerem to na ogóï kobiety szukajÈ pomocy specjalisty, wïaĂnie one uwaĝane sÈ za „poszu- kiwaczy”. Tak wiÚc moje zadanie polegaïo na niesieniu kobietom wsparcia w zrÚcznym przezwyciÚĝaniu puïapek miïoĂci, tak by zaakcep- towaïy koniecznoĂÊ delikatnego sterowania swoimi partnerami, ĝeby ci z kolei nie czuli siÚ zmuszani do czegokolwiek. ChoÊ miaïam wÈtpli- woĂci, czy to w porzÈdku, by wïaĂnie na kobiecie spoczywaï obowiÈ- zek nakïaniania niekomunikatywnego partnera do wyjĂcia z pieczary, nie byïam jeszcze w peïni Ăwiadoma, ĝe kobiety mogÈ funkcjonowaÊ w zwiÈzku równieĝ jako uciekinierzy. I z pewnoĂciÈ samej siebie jesz- cze w ten sposób nie identyfikowaïam. Prawdopodobnie najwaĝniejszÈ dla mnie lekcjÈ wyniesionÈ z pracy z parami byïo zaangaĝowanie ich rodzin, przyjacióï i otoczenia, bez wzglÚdu na to, która strona w zwiÈzku dystansowaïa siÚ od miïoĂci. DoĂwiadczenie nauczyïo mnie, ĝe aby naprawdÚ pomóc przeksztaïciÊ zwiÈzek i wskazaÊ drogÚ tym, którzy poszukujÈ miïoĂci, konieczne jest zaangaĝowanie caïej ich spoïecznoĂci. To dziÚki mojemu funkcjono- waniu na róĝnych pïaszczyznach w spoïecznoĂci mogïam w koñcu roz- poznaÊ swojÈ toĝsamoĂÊ uciekiniera i zaczÈÊ jÈ zmieniaÊ. 12 Spotkanie z uciekinierem Nie jesteĂ sam ByÊ moĝe — podobnie jak ja — przez dïugi czas próbowaïeĂ ignorowaÊ gïÚboko ukryte pragnienie, ten delikatny gïos, który mówiï, ĝe w ĝyciu brakuje ci czegoĂ istotnego, byĂ mógï czuÊ siÚ szczÚĂliwy. ByÊ moĝe tak bardzo usiïowaïeĂ zepchnÈÊ swe rozczarowania na dalszy plan, ĝe zatra- ciïeĂ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe jesteĂ samotny. Moĝliwe, ĝe staraïeĂ siÚ zapo- mnieÊ o wydarzeniach z przeszïoĂci i iĂÊ naprzód, choÊ wciÈĝ siÚ zasta- nawiasz, dlaczego miÚdzy tobÈ a twoim partnerem istnieje niewidzialny mur albo teĝ dlaczego wïaĂciwy partner, ten, którego szukasz, wciÈĝ siÚ jeszcze nie pojawiï. Moĝe jesteĂ kimĂ, kto czyta wszystko, co tylko wpadnie mu w rÚce, na temat miïoĂci i intymnoĂci. Moĝe u terapeutów, przyjacióï czy nawet w programach telewizyjnych typu talk-show szukaïeĂ odpowiedzi na pytanie, co zrobiÊ, by zwiÈzek sprawnie funkcjonowaï. A jednak mimo wszelkich podejmowanych poszukiwañ w gïÚbi serca wciÈĝ czu- jesz siÚ zamkniÚty w sobie lub niezadowolony. ByÊ moĝe zaïoĝyïeĂ, ĝe problem spowodowany jest niezdolnoĂciÈ partnera do siÚgniÚcia gïÚb- szego stadium intymnoĂci. Zaufaj mi — krajobraz miïoĂci moĝe siÚ otworzyÊ takĝe dla ciebie. CoĂ przecieĝ skïoniïo ciÚ do siÚgniÚcia po tÚ ksiÈĝkÚ. CoĂ kazaïo ci zgïÚ- biaÊ wiedzÚ na temat uciekinierów. Chcesz spróbowaÊ czegoĂ nowego, a wïaĂnie tego potrzebujesz — chÚci oraz mapy terytorium, które pra- gniesz poznaÊ. Odkryjesz, ĝe moĝesz siÚ pozbyÊ poczucia samotnoĂci i stworzyÊ satysfakcjonujÈcy, dïugotrwaïy i radosny zwiÈzek. Moĝesz w peïni poczuÊ przywiÈzanie do drugiej osoby i bez naraĝania siÚ na kolejny zawód miïosny emocjonalnie siÚ na niÈ otworzyÊ. Ja to wiem. To takĝe moja historia. 13 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem RyzykujÈc nadziejÚ Moĝliwe, ĝe nawet jeĂli staniesz w obliczu bezbronnoĂci, którÈ wyzwala otwarcie siÚ na miïoĂÊ, to bÚdziesz raczej sceptyczny wobec próby pod- jÚcia siÚ czegoĂ nowego. Moĝesz byÊ przekonany, ĝe nie istnieje nic, czego jeszcze mógïbyĂ siÚ dowiedzieÊ na temat znajdowania oraz pie- lÚgnowania miïoĂci i intymnoĂci, których pragniesz. Oto, dlaczego przeczytanie tej ksiÈĝki sprawi, ĝe dowiesz siÚ czegoĂ, o czym prawdo- podobnie wczeĂniej nie miaïeĂ pojÚcia: x Dowiesz siÚ, jak rozpoznaÊ caïy wachlarz metod dystanso- wania siÚ i scenariuszy zwiÈzków. Nie bÚdziesz musiaï wybie- raÊ pewnej toĝsamoĂci czy etykiety. Nie bÚdziesz musiaï decydowaÊ, czy jesteĂ kimĂ, kto jest uzaleĝniony od miïoĂci, czy teĝ kimĂ, kto przed niÈ ucieka. Nie bÚdziesz nawet musiaï ostatecznie deklarowaÊ siÚ, czy jesteĂ uciekinierem czy raczej poszukiwaczem. x Odkryjesz, ĝe uciekinier ma wiele twarzy. Na przykïad, moĝesz okreĂliÊ siebie jako uciekiniera, który pozostaje w zwiÈzku, lub teĝ rozpoznasz w sobie kogoĂ, kto stwarza dystans, pozo- stajÈc jakby jednÈ nogÈ za drzwiami. A moĝe znajdziesz siÚ wĂród tych, którzy caïkowicie unikajÈ zwiÈzków uczuciowych. x Dowiesz siÚ, ĝe w pewnych zwiÈzkach moĝesz byÊ bardziej wraĝliwy, otwarty i oddany niĝ w innych. Prawdopodobnie zobaczysz siebie w róĝnych momentach swego dystansowania siÚ; ono jest zaleĝne od zwiÈzków, w które wchodzisz. Na róĝnych etapach tego samego zwiÈzku równieĝ moĝesz mniej lub bardziej dystansowaÊ siÚ od swo- jego partnera. x 14 Spotkanie z uciekinierem x Nikt ciÚ tu nie zaszufladkuje ze wzglÚdu na pïeÊ. Kobiety i mÚĝczyěni wierzÈcy w stereotypy dotyczÈce pïci mogÈ siÚ w powaĝny sposób odseparowywaÊ we wïasnych zwiÈzkach, nigdy nie siÚgajÈc do korzeni swego nieszczÚĂcia. Uprosz- czone sÈdy na temat pïci osïabiajÈ pozycjÚ tak kobiet, jak i mÚĝczyzn. x Bez wzglÚdu na to, czy jesteĂ mÚĝczyznÈ czy kobietÈ, moĝe poczujesz siÚ lepiej, gdy odkryjesz, ĝe wiele kobiet jest ucie- kinierkami. Na mÚĝczyzn, których cechuje strach przed zaan- gaĝowaniem lub którzy uciekajÈ przed miïoĂciÈ, skierowane sÈ Ăwiatïa reflektorów, podczas gdy kobiety uciekinierki ginÈ w ich cieniu. Zanim Ăwiat uzmysïowiï sobie, ĝe i kobiety, i mÚĝczyěni mogÈ byÊ ofiarami przemocy dzieciÚcej, minÚïo sporo czasu. Tak samo przez dïugi okres pomijano fakt, ĝe i mÚĝczyěni, i kobiety uciekajÈ przed intymnoĂciÈ. Tak kobiety, jak i mÚĝczyěni pragnÈ intymnoĂci i oddania, ale teĝ reprezentanci obu pïci mogÈ przyjmowaÊ blokujÈce wzory zachowañ zwiÈzane z tworzeniem dystansu w zwiÈzkach uczuciowych. Bez wystar- czajÈcych informacji, które pomogïyby nazwaÊ, oswoiÊ, a nastÚpnie zmieniÊ uciekajÈce „ja”, i kobiety, i mÚĝczyěni bÚdÈcy uciekinierami czÚsto przekonujÈ siÚ, ĝe ich miïoĂÊ jest na tyle dobra, na ile sami sobie na to pozwalajÈ. Dowiesz siÚ, ĝe aby zbudowaÊ zdrowy zwiÈzek part- nerski, potrzebne jest zaangaĝowanie otoczenia. Jednym z podstawo- wych bïÚdów przy podejmowaniu prób rozwiÈzywania problemów zwiÈ- zanych z intymnoĂciÈ jest skupianie siÚ wyïÈcznie na zwiÈzku dwóch osób. ¿adna para nie ĝyje samotnie na bezludnej wyspie. Zbyt czÚsto próbuje siÚ rozwiÈzywaÊ problemy we wzajemnej relacji, tak jakby ona istniaïa w oderwaniu od reszty Ăwiata zewnÚtrznego. Przyjaciele, rodzina i specjaliĂci oferujÈcy pomoc czÚsto ponoszÈ klÚskÚ, bo nie przykïadajÈ dostatecznej wagi do caïego otoczenia. Para stanowi czÚĂÊ spoïecznoĂci na wiele sposobów. 15 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem Z niniejszej ksiÈĝki dowiesz siÚ, jak poïÈczyÊ wszystkie elementy funkcjonowania w spoïecznoĂci, tak by pomogïa ci ona stworzyÊ i pie- lÚgnowaÊ zdrowy zwiÈzek. Poznasz takĝe znaczenie wïasnych korzeni spoïecznych i kulturowych, istotÚ wspólnot religijnych czy duchowych, a takĝe znaczenie swego miejsca w Ărodowisku szeroko rozumianej rodziny, wĂród sÈsiadów, w sieci przyjaěni i w wiÚkszych spoïecznoĂciach. Jak to dziaïa: tworzenie zmian Kolej na przedsmak tego, nad czym wspólnie bÚdziemy pracowaÊ. W czasie podróĝy, której celem jest ucieczka od samotnoĂci, bÚdziemy ci towarzyszyÊ i udzielaÊ wskazówek. W niniejszej ksiÈĝce wykorzystamy trzystopniowe podejĂcie, zwane modelem ARC, od akronimu angiel- skich sïów: awareness (ĂwiadomoĂÊ), remembering (pamiÚtanie) i connec- ting (ïÈczenie). Krok Pierwszy: awareness, czyli ĂwiadomoĂÊ Krok Pierwszy polega na uĂwiadomieniu sobie istnienia róĝnych sposo- bów dystansowania siÚ od drugiego czïowieka. Otrzymasz niezbÚdne narzÚdzia pracy oraz kwestionariusze, które pomogÈ ci zidentyfikowaÊ to, jak postrzegasz siebie w zwiÈzku. Poznasz takĝe róĝne charakterystyki uciekinierów, otrzymasz wiÚc moĝliwoĂÊ usytuowania siebie — lub osoby, na której ci zaleĝy — poĂród nich. Krok Pierwszy rozpocznie siÚ od zdobywania wiedzy na temat najbardziej charakterystycznych form emocjonalnego uciekinierstwa. Zawarty w tej czÚĂci zestaw Êwiczeñ pomoĝe ci odnaleěÊ wïasne formy dystansowania siÚ w omawianych przykïadach uciekinierów. Zosta- niesz tak pokierowany, byĂ mógï dostrzec siïÚ we wïasnej bezbronnoĂci. 16 Spotkanie z uciekinierem ¥wiadomoĂÊ tego pozwoli ci siÚ zmieniÊ dopiero wówczas, gdy zro- zumiesz i zaakceptujesz swoje mocne strony i umiejÚtnoĂci, które niknÈ wĂród tych wszystkich problemów, jakie chcesz pokonaÊ. Kroki Drugi: remembering, czyli pamiÚtanie SiÚganie do ěródeï swych przekonañ, lÚków i nadziei dotyczÈcych zwiÈz- ków intymnych moĝe byÊ bardzo ciekawym i pouczajÈcym doĂwiad- czeniem. Moĝesz obudziÊ dawne wspomnienia i emocje, których, jak wielu uciekinierów, zazwyczaj unikasz. Model ARC oparty jest na sil- nym przywiÈzaniu do bezpieczeñstwa, wiÚc bardzo ostroĝnie poprowa- dzimy ciÚ przez caïy proces pamiÚtania. Naszym celem nie jest jednak cofanie siÚ do bolesnych doĂwiadczeñ i ponowne ich przeĝywanie, ale analiza poprzednich zwiÈzków, która pozwoli dowiedzieÊ siÚ, w jaki spo- sób uksztaïtowaïy one twój charakter i sprawiïy, ĝe staïeĂ siÚ tym, kim teraz jesteĂ. PrzeĂledzisz dziaïanie róĝnych wpïywów, które razem uformowaïy wzory twoich zachowañ, zachowañ uciekiniera. OczywiĂcie analizie poddane zostanÈ takĝe relacje rodzinne, w jakich dorastaïeĂ. Bliĝej przyj- rzysz siÚ dominujÈcym przekonaniom na temat miïoĂci i intymnoĂci z okresu dojrzewania, jak równieĝ swym korzeniom kulturowym, decy- dujÈcym o tym, jakim jesteĂ czïowiekiem. To oznacza, ĝe ta analiza pozwoli ci spojrzeÊ na swojÈ rasÚ, tradycjÚ etnicznÈ, klasÚ, poïoĝenie geograficzne, sÈsiedztwo, religiÚ, edukacjÚ, a nawet na to, w jaki spo- sób wpïynÚïy na ciebie media. W analizie nie moĝna pominÈÊ zwiÈz- ków, w które wchodziïeĂ w dorosïym ĝyciu. JeĂli uwaĝnie siÚ im przyj- rzysz, zdobÚdziesz wiedzÚ, w jaki sposób uformowaïy siÚ twoje obawy, nadzieje, pragnienia, a nawet awersje. 17 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem Krok Trzeci: connecting, czyli ïÈczenie Krok Trzeci pozwoli ci wkroczyÊ w fazÚ dziaïania. DziÚki niemu zaczniesz rozwijaÊ umiejÚtnoĂÊ formowania coraz gïÚbszych zwiÈzków z innymi. Na celowniku znajdÈ siÚ zmiany, które jesteĂ gotowy wpro- wadziÊ w ĝycie. Wypróbujesz nowe dziaïania i poznasz nowe sposoby myĂlenia, które pomogÈ ci stopniowo pogïÚbiaÊ swe kontakty z innymi luděmi. To, jak podejdziesz do tych zmian, pozwoli ci na tworzenie ïagodnego, stopniowego procesu angaĝowania siÚ w kontakty na zupeï- nie innym niĝ dotÈd poziomie intymnoĂci. Dziaïanie takie pozwoli nie- ufnemu do tej pory uciekinierowi iĂÊ do przodu w bezpiecznym dla niego tempie, unikaÊ dobrze mu znanych zachowañ, czyli uciekania i chowania siÚ. W Kroku Trzecim wypróbujesz nowe umiejÚtnoĂci, które pomogÈ ci budowaÊ dobre zwiÈzki z innymi luděmi w róĝnych sytuacjach, np. w przyjaěni, w miejscu pracy, w grupach wsparcia i róĝnych innych Ăro- dowiskach. Wypróbujesz takĝe nowe umiejÚtnoĂci zwiÈzane z zagad- nieniem rodziny — zarówno tej, w której dorastaïeĂ, jak i obecnej, jeĂli jÈ juĝ tworzysz. Dowiesz siÚ takĝe, w jaki sposób moĝesz oĝywiaÊ i budowaÊ nowe zwiÈzki w Ărodowiskach, które sÈ dla ciebie i twojego obecnego (lub potencjalnego) partnera oparciem. Moĝe to oznaczaÊ uczestniczenie w zajÚciach rekreacyjnych, bardziej aktywny udziaï w rozmaitych gru- pach, co wpïywa na dobre samopoczucie otoczenia. JeĂli znajdziesz Ărodowisko, które moĝe ciÚ wspieraÊ duchowo, zaangaĝujesz siÚ w grupy wsparcia lub spróbujesz poïÈczyÊ siïy z innymi rodzicami, moĝesz stwo- rzyÊ lepsze warunki rozwoju swoim pociechom (jeĂli oczywiĂcie je masz). A moĝe zechcesz wróciÊ do szkoïy lub uczestniczyÊ w innych formach edukacji, co pozwoliïoby ci nawiÈzaÊ nowe znajomoĂci. W koñcu poznasz nowe sposoby nawiÈzywania kontaktów z obec- nym partnerem lub z kimĂ, z kim wydaje ci siÚ, ĝe mógïbyĂ taki zwiÈ- zek zbudowaÊ. Dziaïania i Êwiczenia omawiane w tej ksiÈĝce sÈ pro- 18 Spotkanie z uciekinierem pozycjami ïagodnego, niebudzÈcego strachu sposobu zmiany spojrzenia na kwestiÚ zwiÈzków intymnych. JeĂli jesteĂ singlem, dowiesz siÚ, jak moĝesz podejĂÊ do kogoĂ, kto mógïby staÊ siÚ dla ciebie kimĂ waĝ- nym. Zmienisz swoje podejĂcie do intymnoĂci w tempie dostosowa- nym do twoich potrzeb. Intuicyjnie bÚdziesz wiedziaï, kiedy powinie- neĂ rozwinÈÊ skrzydïa, a kiedy nieco zwolniÊ. Nauczysz siÚ ufaÊ sobie, tak by najlepsze dla ciebie zmiany dokonywaïy siÚ we wïaĂciwym czasie i w otoczeniu wïaĂciwych ludzi. Kaĝdy ze wspomnianych tu kroków wymaga zaangaĝowania i sku- pienia siÚ na tym, co nowe. Informacje i Êwiczenia zawarte w tej ksiÈĝce pomogÈ ci zbudowaÊ solidny fundament, byĂ mógï poczuÊ wolnoĂÊ i radoĂÊ pïynÈce z wchodzenia w zwiÈzki intymne z drugim czïowie- kiem. OczywiĂcie prawdziwe zmiany nigdy nie dokonujÈ siÚ bez odro- biny ciÚĝkiej pracy. Zrozumienie istoty problemu moĝe pojawiÊ siÚ nagle, ale zmiany wymagajÈ zarówno inspiracji, jak i wysiïku. Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe nie musisz dziaïaÊ sam. Z kolejnych rozdziaïów dowiesz siÚ, jak angaĝowaÊ siÚ w poszczególne etapy oraz jak inni wykorzystali wspomniany tu model ARC, by raz na zawsze pozbyÊ siÚ uczucia samotnoĂci w zwiÈzku. Uczymy siÚ od innych uciekinierów Ta ksiÈĝka pozwoli ci poznaÊ historie innych uciekinierów emocjonal- nych. Dowiesz siÚ, jak wyglÈdaïo ich dystansowanie siÚ, kiedy siÚ zaczÚïo i w jaki sposób sobie z nim radzili, zmieniajÈc wzory zachowañ. Istnieje wiele powodów, dla których warto przytoczyÊ te historie. Na ogóï lecze- nie tego typu przypadków jest najskuteczniejsze, jeĂli wykorzysta siÚ identyfikacjÚ, która pozwala ci ujrzeÊ swoje zachowanie przez pryzmat doĂwiadczeñ innych osób. Opowiedziane tu historie dadzÈ ci takĝe moĝliwoĂÊ nawiÈzania kontaktu ze Ărodowiskami, z jakich pochodzÈ 19 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem inni ludzie, którzy zmagajÈ siÚ z podobnymi problemami co ty. DziÚki poznaniu uciekinierów, o których mowa w tej ksiÈĝce, nie musisz samotnie borykaÊ siÚ ze zmianami, jakich chcesz dokonaÊ. Gdy zaczniesz juĝ swojÈ przygodÚ z nowym modelem zachowañ, bÚdziesz mieÊ do dyspozycji wiele moĝliwoĂci analizy zewnÚtrznych wpïywów, które przyczyniïy siÚ do tego, ĝe staïeĂ siÚ uciekinierem emo- cjonalnym. Bez wÈtpienia znajdziesz tu historie podobne do twojej, ale takĝe te caïkowicie odmienne. To pozwala spojrzeÊ na caïy problem w szerszej perspektywie i zobaczyÊ, co uksztaïtowaïo nas takich, jacy jesteĂmy, a takĝe uczy nas, jak moĝemy zmieniaÊ nasze intymne zwiÈzki poprzez pogïÚbianie kontaktów z innymi luděmi wokóï nas. Zamiast podejmowaÊ próby zrozumienia i zmiany wszystkiego, co ma zwiÈzek z bliskimi kontaktami emocjonalnymi, wejdziesz do spoïecznoĂci kobiet i mÚĝczyzn, którzy pokonali swe problemy z dystan- sowaniem siÚ, dziÚki wysïuchaniu historii innych uciekinierów. Dowiesz siÚ, jak moĝesz pogïÚbiaÊ zwiÈzki w swoim otoczeniu, co jest niezbÚdne do zachowania zdrowego charakteru i szczÚĂcia kaĝdej relacji dwojga ludzi. ChÚÊ powiedzenia „tak” Informacje i Êwiczenia zawarte w tej ksiÈĝce pozwolÈ czytelnikom, któ- rzy tego pragnÈ, otworzyÊ siÚ na prawdziwÈ bliskoĂÊ w miïoĂci. Oczy- wiĂcie, gdy dojdziesz do tego, w jaki sposób niszczyïeĂ swój zwiÈzek, byÊ moĝe bÚdziesz musiaï naraziÊ siÚ na bezbronnoĂÊ i na ryzyko za- wodu miïosnego. JeĂli wiÚc zdecydowaïeĂ siÚ jednak na przeprowadze- nie analizy czynników, które powodujÈ, ĝe dystansujesz siÚ w emocjo- nalnych zwiÈzkach z innymi luděmi, i okreĂlenie swojego stosunku do bliskoĂci, uczyniïeĂ odwaĝny krok naprzód. 20 Spotkanie z uciekinierem Bezpieczna podróĝ po mapie miïoĂci Wkraczasz teraz na nowe terytorium, którego tak naprawdÚ jesteĂ znawcÈ. W momencie okreĂlenia siebie jako emocjonalnego uciekiniera stawiasz pierwszy krok na drodze do zmian. Podczas podróĝy poprzez ciemne zakamarki intymnoĂci nieraz poczujesz siÚ niekomfortowo. Jednak ten poradnik pomoĝe ci maïymi kroczkami posuwaÊ siÚ do przodu, zostawiajÈc ci jednoczeĂnie pole manewru. Uspokój samego siebie — jeĂli czujesz, ĝe nie nastÈpiï jeszcze odpowiedni moment na wielkie zmiany — iĝ moĝesz pozostaÊ w miejscu, w którym siÚ obecnie znajdujesz, do czasu gdy poczujesz siÚ na nie gotowy. WiÚkszoĂÊ uciekinierów emocjonalnych powstrzymuje siÚ od wïÈ- czania mechanizmów obronnych, nawet gdy przez wiele lat byli nieza- dowoleni i drÚczyïa ich samotnoĂÊ. Mój sposób pracy z takimi ucieki- nierami polega na tym, ĝe czynimy jeden krok, rezygnujÈc z wszelkich innych dziaïañ, które miaïyby wprowadzaÊ jakieĂ zmiany. Podczas wielu lat pracy z dzieÊmi i dorosïymi, którzy przeĝyli jakiĂ uraz, dowiedziaïam siÚ, ĝe proces wprowadzania zmian musi przebiegaÊ powoli i ïagodnie, naleĝy zaĂ kïaĂÊ nacisk na uzdrowienie poprzez ĂwiadomoĂÊ istnienia zwiÈzku miÚdzy umysïem a ciaïem. Emocjonalny uciekinier czÚsto czuje zagroĝenie zwiÈzane z konfrontacjÈ z innymi lub teĝ doradza mu siÚ rezygnacjÚ z zachowañ, które do tej pory stanowiïy jego mechanizm obronny przed stratÈ albo bólem. Jasne jest, ĝe zmuszanie uciekiniera do uczynienia czegoĂ, przed czym czuje ogromny strach, spowoduje u niego wzmocnienie potrzeby ucieczki lub wzniesie mur oddzielajÈcy go od reszty Ăwiata. 21 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem Korzystanie ze zwiÈzku miÚdzy ciaïem a umysïem Kaĝdy z nas ma inne sposoby radzenia sobie ze starymi problemami; róĝnorodnoĂÊ metod odkrywania takich sposobów pomoĝe ci znaleěÊ dostÚp do tych sfer mózgu, których wczeĂniej nie wykorzystywaïeĂ. Nie tylko dowiesz siÚ wiÚcej o komunikacji i o tym, w jaki sposób dokonu- jesz wyborów, ale takĝe poznasz wiele Êwiczeñ, dziÚki którym uĂwia- domisz sobie, jak twoje ciaïo opowiada wïasnÈ historiÚ i tworzy sygnaïy ostrzegawcze oraz blokady, a takĝe otwiera przed tobÈ nowe drzwi do Ăwiata zmian. Praca, jakÈ zamierzasz rozpoczÈÊ — poprzez nauczenie siÚ korzy- stania ze ĂwiadomoĂci, rezygnacji z kontroli nad tym, co dotÈd budo- waïo twoje mechanizmy obronne — pomoĝe ci gïÚbiej angaĝowaÊ siÚ w zwiÈzki. Nauczysz siÚ ĝyÊ ze ĂwiadomoĂciÈ, ĝe tak naprawdÚ nie masz zbyt wielkiej kontroli nad innymi luděmi lub okolicznoĂciami, które napotykasz na swojej drodze. To proces obejmujÈcy odkrycie nowej ĂwiadomoĂci istnienia starych wzorców zachowañ, które bardzo dïugo nieznacznie dawaïy o sobie znaÊ. Wykorzystujemy tu nowe wyniki badañ i strategie interwencyjne oparte na wspóïczesnej wiedzy na temat funkcjonowania naszego mózgu w sytuacji bliskich zwiÈzków z innymi luděmi. Swoboda w mówieniu „nie” Nie ma takiej zasady, która nakazywaïaby wszystkim ludziom funkcjo- nowaÊ w gïÚbokich i zaangaĝowanych zwiÈzkach. Niniejsza ksiÈĝka moĝe pomóc ci czuÊ siÚ dobrze jako singiel (lub wspieraÊ kogoĂ w takim wybo- rze). Niektórzy ludzie odkrywajÈ, ĝe mimo spoïecznej presji nakazujÈcej tworzenie zwiÈzków, jako single nie sÈ ani samotni, ani nieszczÚĂliwi. Wiele osób ĝyjÈcych samotnie prowadzi satysfakcjonujÈce ich ĝycie, 22 Spotkanie z uciekinierem wypeïnione spotkaniami z przyjacióïmi, pracÈ, twórczoĂciÈ, rozwojem duchowym i tak dalej, nie doĂwiadczajÈ wiÚc oni przewlekïego uczu- cia nieszczÚĂcia i samotnoĂci. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? Do wykonywania Êwiczeñ zawartych w tej ksiÈĝce bÚdziesz potrzebowaÊ notatnika lub zeszytu (moĝesz takĝe korzystaÊ z komputera). Rozpo- czynasz proces tworzenia wïasnej ksiÈĝki, w której ty sam jesteĂ eksper- tem do spraw samego siebie. Tworzysz coĂ, do czego od czasu do czasu bÚdziesz mógï zajrzeÊ, by sprawdziÊ, ile juĝ przeszedïeĂ na swojej drodze do stworzenia zdrowszego zwiÈzku partnerskiego. Zostaniesz popro- szony o udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania oraz o sporzÈdzanie notatek, abyĂ nie zapomniaï swych pierwotnych reakcji na to, co prze- czytaïeĂ. Ludzie majÈ tendencjÚ do szybkiego zapominania tego, co ich denerwuje lub jest dla nich nieprzyjemne. Zapisywanie myĂli i odkryÊ jest bardzo waĝnÈ czÚĂciÈ procesu zmian. JeĂli ograniczysz siÚ jedynie do lektury tej ksiÈĝki, bez aktywnej realizacji zawartych w niej Êwiczeñ, przeoczysz istotne wskazówki, które mogÈ ci pomóc w rozwikïaniu swo- ich tajemnic ĝycia uczuciowego. Dasz radÚ! Oto nadszedï moment, który wymaga ogromnej wiary — moĝesz daÊ sobie jeszcze jednÈ szansÚ. MiïoĂÊ nie jest ïatwa, ale kiedy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, warto poĂwiÚciÊ jej odrobinÚ wysiïku. PracujÈc przez wiele lat jako psychoterapeuta, a jednoczeĂnie bÚdÈc osobÈ, która ma podobne doĂwiadczenia, dowiedziaïam siÚ, jak stare formy zniewolenia potrafiÈ przesiÈknÈÊ ludzkÈ duszÚ. W dzisiejszych 23 Nie taka miïoĂÊ straszna. Pokonaj lÚk przed intymnoĂciÈ i odrzuceniem czasach dystansowanie siÚ w zwiÈzkach partnerskich stanowi coraz wiÚk- sze wyzwanie tak dla kobiet, jak i dla mÚĝczyzn. Do napisania tej ksiÈĝki zainspirowaïa mnie praca z luděmi uwikïanymi w puïapki emocjonalne spowodowane przez traumatyczne przeĝycia z przeszïoĂci. Byïam Ăwiad- kiem, jak wiele osób po przejĂciach niszczy swoje zwiÈzki, a jednak w koñcu uczÈ siÚ kochaÊ i byÊ kochanymi. WierzÚ gïÚboko i szczerze, ĝe moĝemy siÚ nauczyÊ, jak siÚ nie poddawaÊ i pewnie kroczyÊ ĂcieĝkÈ miïoĂci. Wszyscy emocjonalni uciekinierzy potrafiÈ poïoĝyÊ kres poczuciu niezadowolenia, które kïadzie siÚ cieniem na ich zwiÈzkach. Pomimo miïosnych rozczarowañ, znowu ryzykujesz nadziejÚ. GdzieĂ w gïÚbi duszy zawsze wierzyïeĂ, ĝe twoja samotnoĂÊ wreszcie siÚ skoñczy, ĝe w koñcu znajdziesz narzÚdzia, które pozwolÈ ci rozwiÈzaÊ problemy z relacjami. JeĂli jesteĂ gotów rozpoczÈÊ zawiïÈ podróĝ do miïoĂci, ta ksiÈĝka oferuje ci nowe spojrzenie na zwiÈzki dwojga ludzi. Nauczy ciÚ takĝe korzystania ze skutecznych strategii zmian. KsiÈĝka, którÈ trzymasz w rÚku, moĝe ci siÚ przydaÊ nawet wów- czas, gdy nie rozpoznaïeĂ w sobie emocjonalnego uciekiniera. Moĝesz podzieliÊ siÚ wiedzÈ zaczerpniÚtÈ z tego poradnika ze swoim partne- rem lub przyjacielem, który jest uciekinierem. Moĝe sÈ nimi ludzie, z którymi masz na co dzieñ kontakt, a ta ksiÈĝka pozwoli ci ich lepiej zrozumieÊ. Moĝesz odgrywaÊ rolÚ znawcy tematu w kontaktach z ludě- mi, którzy zachowujÈ dystans w stosunku do innych. Bez wzglÚdu na wïasne doĂwiadczenia z pewnoĂciÈ bÚdziesz zadowolony z korzyĂci, jakie daje odkrywanie tego nowego, jeszcze przez ciebie niezbadanego terytorium. ByÊ moĝe zaskoczy ciÚ odkrycie w sobie cech typowych dla emocjonalnych uciekinierów. Nie odrzucaj tej szansy i rozpocznij nowy rozdziaï w swoim ĝyciu, nawet jeĂli obecnie nie ma w twoim sercu nikogo waĝnego. BÈdě otwarty i peïen optymizmu, ufaj, ĝe moĝesz twardo stÈpaÊ po ziemi i cieszyÊ siÚ podróĝÈ ku prawdziwej bliskoĂci z drugim czïowiekiem. 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nie taka miłość straszna. Pokonaj lęk przed intymnością i odrzuceniem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: