Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00851 010800 10762688 na godz. na dobę w sumie
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej - ebook/pdf
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 188
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-945-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej' to praca, która zawiera pogłębione rozważania dotyczące funkcjonowania mechanizmu kontroli treści umowy w ramach niedozwolonych postanowień umownych. W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego wyważenia godnych ochrony interesów stron umowy, uwypuklając w tej materii rolę klauzuli generalnej dobrych obyczajów. W monografii znajduje się również obszerne omówienie pojęcia konsumenta oraz wzorca umowy, z położeniem akcentu na potrzebę wkomponowania tych zagadnień w ramy współczesnego prawa cywilnego. Książka zawiera także analizę procesu wdrażania postanowień Dyrektywy Nr 93/13 do polskiego systemu prawnego, wraz z prośbą wyciągnięcia pewnych wniosków mających niewątpliwie wymiar ogólny. Cały wywód został wzbogacony szeroko przywoływanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagad- nienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników po- szukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). „Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej” to praca, która zawiera pogłębione roz- ważania dotyczące funkcjonowania mechanizmu kontroli treści umowy w ramach niedozwolonych postanowień umownych. W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego wyważenia godnych ochrony interesów stron umowy, uwypuklając w tej materii rolę klau- zuli generalnej dobrych obyczajów. W monografii znajduje się również obszerne omówienie pojęcia konsumenta oraz wzorca umowy, z poło- żeniem akcentu na potrzebę wkomponowania tych zagadnień w ramy współczesnego prawa cywilnego. Książka zawiera także analizę procesu wdrażania postanowień Dyrektywy Nr 93/13 do polskiego systemu prawnego, wraz z próbą wyciagnięcia pewnych wniosków mających niewątpliwie wymiar ogólny. Cały wywód został wzbogacony szeroko przywoływanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – aplikant sądowy w okręgu Sądu Okręgo- Łukasz Węgrzynowski wego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego. Spe- cjalizuje się w prawie umów oraz w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obrotu profesjonalnego. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 33 77 600, fax: 022 33 77 601 ISBN 83–7387–945–5 9 7 8 8 3 7 3 8 7 9 4 5 4 Cena: 39,00 z³ K E D O R Ś O K A J E N W O M U A I N E I W O N A T S O P E N O L O W Z O D E I N J E N J Y C A G I L B O Y W O M U Y N O R T S J E Z S B A Ł S Y N O R H C O I K S W O N Y Z R G Ê W . £ k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŚRODEK OCHRONY SŁABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ £UKASZ WÊGRZYNOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagad- nienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników po- szukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). „Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej” to praca, która zawiera pogłębione roz- ważania dotyczące funkcjonowania mechanizmu kontroli treści umowy w ramach niedozwolonych postanowień umownych. W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego wyważenia godnych ochrony interesów stron umowy, uwypuklając w tej materii rolę klau- zuli generalnej dobrych obyczajów. W monografii znajduje się również obszerne omówienie pojęcia konsumenta oraz wzorca umowy, z poło- żeniem akcentu na potrzebę wkomponowania tych zagadnień w ramy współczesnego prawa cywilnego. Książka zawiera także analizę procesu wdrażania postanowień Dyrektywy Nr 93/13 do polskiego systemu prawnego, wraz z próbą wyciagnięcia pewnych wniosków mających niewątpliwie wymiar ogólny. Cały wywód został wzbogacony szeroko przywoływanym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – aplikant sądowy w okręgu Sądu Okręgo- Łukasz Węgrzynowski wego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego. Spe- cjalizuje się w prawie umów oraz w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obrotu profesjonalnego. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 33 77 600, fax: 022 33 77 601 ISBN 83–7387–945–5 9 7 8 8 3 7 3 8 7 9 4 5 4 Cena: 39,00 z³ K E D O R Ś O K A J E N W O M U A I N E I W O N A T S O P E N O L O W Z O D E I N J E N J Y C A G I L B O Y W O M U Y N O R T S J E Z S B A Ł S Y N O R H C O I K S W O N Y Z R G Ê W . £ k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŚRODEK OCHRONY SŁABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ £UKASZ WÊGRZYNOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE £UKASZ WÊGRZYNOWSKI • NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŒRODEK OCHRONY S£ABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ Polecamy w serii: Anna Kobylañska OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W INTERNECIE Dominika Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŒCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA Piotr Pogonowski REALIZACJA PRAWA DO S¥DU W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Marcin Jamro¿y OPODATKOWANIE SPÓ£KI OSOBOWEJ Ma³gorzata Bednarek WZORCE UMÓW W PRAWIE POLSKIM Konrad Osajda TESTAMENTY WSPÓLNE Jerzy Lachowski STAN WY¯SZEJ KONIECZNOŒCI Piotr Krzysztof Sowiñski PRAWO ŒWIADKA DO ODMOWY ZEZNAÑ W PROCESIE KARNYM Andrzej Skoczylas DZIA£ALNOŒÆ UCHWA£ODAWCZA NACZELNEGO S¥DU ADMINISTRACYJNEGO www.sklep.beck.pl NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŒRODEK OCHRONY S£ABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ £UKASZ WÊGRZYNOWSKI Redakcja: Aleksandra Kutyma, Aneta Flisek ã Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-945-5 Mojej Mamie „Natura nakazuje zachowanie równoœci w kontraktach i to w ten sposób, ¿e nierównoœæ stwarza prawo dla strony pokrzywdzonej”. (Hugo Grotius) Spis treœci Wprowadzenie........................................................................................................ Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI XV Literatura................................................................................................................... XIX Rozdzia³ I. Zakres podmiotowy ochrony................................................ § 1. Uwagi wstêpne ...................................................................................... § 2. Pierwotne uregulowanie podmiotowego zakresu ochrony § 3. Konsument jako podmiot chroniony w ramach niedozwo- lonych postanowieñ umownych..................................................... § 4. Rekonstrukcja zakresu ochrony w œwietle art. 3851 KC ......... § 5. Próba ogólnej charakterystyki pojêcia „konsument” .............. § 6. Podsumowanie ...................................................................................... Rozdzia³ II. Zakres przedmiotowy ochrony.......................................... § 1. Uwagi wstêpne ...................................................................................... § 2. Wzorzec umowy.................................................................................... § 3. Kontrola inkorporacji wzorca umowy do stosunku praw- nego ........................................................................................................... § 4. Zakres podmiotowy kontroli merytorycznej ............................. § 5. Postanowienia okreœlaj¹ce g³ówne œwiadczenia stron jako przedmiot kontroli merytorycznej................................................. § 6. Podsumowanie ...................................................................................... Rozdzia³ III. Kontrola treœci umowy w ramach niedozwolo- nych postanowieñ umownych ...................................................................... § 1. Uwagi wstêpne. Niedozwolone postanowienia umowne a zasada swobody umów.................................................................... § 2. Niedozwolone postanowienia umowne a inne mo¿liwoœci kontroli wzorca umowy ..................................................................... § 3. Klauzula generalna dobrych obyczajów w œwietle art. 3851 KC ............................................................................................................... § 4. Mechanizm kontroli treœci umowy w ramach niedozwolo- nych postanowieñ umownych......................................................... § 5. Wybrane przyk³ady wadliwego rozk³adu obowi¹zków umownych............................................................................................... 1 1 2 4 12 25 33 39 39 40 49 55 65 76 79 79 90 94 103 121 IX Spis treœci § 6. Podsumowanie ...................................................................................... 127 Rozdzia³ IV. Niedozwolone postanowienia umowne w œwietle Dyrektywy 93/13 ................................................................................................... § 1. Uwagi wstêpne ...................................................................................... § 2. Ochrona konsumenta w prawie wspólnotowym ..................... § 3. Dyrektywa Nr 93/13 ............................................................................ § 4. Proces implemantacji Dyrektywy Nr 93/13 do polskiego porz¹dku prawnego ............................................................................ § 5. Proces implementacji Dyrektywy Nr 93/13 do porz¹dków prawnych pañstw cz³onkowskich – wybrane zagadnienia... Zakoñczenie............................................................................................................. Indeks rzeczowy.................................................................................................... 129 129 129 136 141 146 151 153 X Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Przedmiotem niniejszej pracy bêdzie próba bli¿szego przyjrzenia siê re- gulacji dotycz¹cej niedozwolonych postanowieñ umownych. Omówienie tego zagadnienia nie nale¿y do zadañ ³atwych. Wynika to z faktu, i¿ jest ono obecne w obrocie prawnym zaledwie od kilku lat, przez co brak szerszych wypowiedzi orzecznictwa i doktryny na ten temat. Ta okolicznoœæ stanowi pewne zaskoczenie, je¿eli zwa¿yæ, ¿e niedozwolone postanowienia umowne to zagadnienie interesuj¹ce i to co najmniej z kilku wzglêdów. Skupiaj¹ siê tu pewne problemy, które maj¹ wymiar ogólny. Stanowi¹ wy- zwania z jakimi musi siê zmierzyæ ca³e wspó³czesne prawo cywilne. Pierw- szym z nich jest kwestia ochrony konsumenta. Pojawienie siê tej kategorii podmiotów naruszy³o dotychczasowy sposób pojmowania prawa zobo- wi¹zañ. Zmienia siê ustawowa regulacja stosunków umownych, coraz bar- dziej nakierowana na koniecznoœæ zapewnienia konsumentowi szerszej ochrony. Rodzi siê w zwi¹zku z nim potrzeba pewnej weryfikacji dotychcza- sowego rozumienia fundamentalnych regu³ rz¹dz¹cych prawem zobo- wi¹zañ, w szczególnoœci zaœ mowa o zasadzie swobody umów. Doceniaj¹c koniecznoœæ ochrony konsumenta nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ niniejsza monografia jest pisana z myœl¹ o utrzymaniu odpowiednich regu- lacji realizuj¹cych ten cel w ramach wyznaczonych przez prawo cywilne. Funkcjonowanie tej kategorii podmiotów w kontekœcie instytucji umowy wymaga wprawdzie przyjêcia pewnych odmiennoœci, co jednak nie oznacza dopuszczalnoœci wyodrêbniania tu jakiejœ odrêbnej dyscypliny prawa. Ten pogl¹d rodzi potrzebê zastanowienia siê nad form¹ i sposobem reali- zacji postulatów zwi¹zanych z ochron¹ konsumenta, tak aby by³a efektywna, ale jednoczeœnie nie niweczy³a celów i zalet prawa cywilnego. To ostatnie bo- wiem, jako dyscyplina usytuowana najbli¿ej codziennej ludzkiej aktywnoœci, musi byæ podatne na wynikaj¹ce st¹d impulsy, co rodzi koniecznoœæ zapew- nienia mu odpowiedniej elastycznoœci1. Oznacza to na³o¿enie na ustawodaw- cê dodatkowych obowi¹zków zwi¹zanych z procesem wprowadzania do sys- temu prawa nowych regulacji, wyra¿aj¹cych siê w uwzglêdnianiu pewnego œcierania siê ró¿nych wartoœci i ich umiejêtnym pogodzeniu. 1 M. Safjan, Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), PiP 1990, Nr 11, s. 51–52. XI Wprowadzenie Kolejnym czynnikiem wzmacniaj¹cym atrakcyjnoœæ niedozwolonych po- stanowieñ umownych jako przedmiotu rozwa¿añ prawniczych jest fakt, i¿ wprowadzenie ich do Kodeksu cywilnego stanowi nastêpstwo dostosowy- wania polskiego prawa do wymagañ prawa wspólnotowego. Wst¹pienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stworzy³o dla ustawodawcy ca³kowicie nowe obowi¹zki zwi¹zane z dziedzin¹ prawid³owej legislacji. Ustawodawca musi staraæ siê pogodziæ koniecznoœæ zapewnienia aktom pra- wa wspólnotowego jak najwiêkszej efektywnoœci z potrzeb¹ zachowania spójnego i zrozumia³ego systemu prawa krajowego. Jest to szczególnie wi- doczne w przypadku klauzul abuzywnych, gdy¿ dyrektywa odnosz¹ca siê do nich ma charakter poziomy. Nie mo¿na jej odnieœæ do jednego typu stosun- ków obligacyjnych, przenika w poprzek potencjalnie ca³oœæ norm prawa zo- bowi¹zañ, co zwiêksza ciê¿ar obowi¹zków na³o¿onych na ustawodawcê. Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej stwarza ca³kowicie nowy stan praw- ny równie¿ dla organów stosuj¹cych prawo. W procesie pos³ugiwania siê klauzulami abuzywnymi staje siê konieczne uwzglêdnienie dotychczasowe- go dorobku Wspólnoty, chocia¿by w postaci odpowiedniej wyk³adni prawa krajowego. Zarówno ochrona konsumenta, jak i wdra¿anie aktów prawa wspólnoto- wego do porz¹dku krajowego, s¹ czynnikami, których zakres i intensywnoœæ bêdzie przypuszczalnie wzrastaæ. Przyjrzenie siê wiêc jak to wszystko funk- cjonuje w ramach niedozwolonych postanowieñ umownych daje pewien za- sób obserwacji, pozwalaj¹cy na wyci¹gniêcie wniosków, które mog¹ siê oka- zaæ przydatne równie¿ na innych p³aszczyznach prawa cywilnego. Ze wzglêdu na ramy niniejszej monografii jestem zmuszony ograniczyæ zakres swoich rozwa¿añ do kilku wybranych kwestii. W szczególnoœci nale¿y zaznaczyæ, i¿ skoncentrowa³em siê na ochronie w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne realizowanej w ramach kontroli indywidualnej, po- mijaj¹c kontrolê abstrakcyjn¹. Wydaje siê bowiem, i¿ te dwie p³aszczyzny kontroli wykazuj¹ doœæ du¿e odrêbnoœci, co uniemo¿liwia ich syntetyczne ujêcie, a na oddzielne opracowania zabrak³oby miejsca. Ponadto kontrola indywidualna wydaje siê bardziej interesuj¹cym obiektem rozwa¿añ w kon- tekœcie prawa cywilnego materialnego, gdy¿ w³aœnie tutaj wystêpuje prze- s³anka indywidualnego uzgodnienia, pojêcie konsumenta, koncepcja nie- dozwolonych postanowieñ umownych jako instrumentu ochrony s³abszej strony. W przypadku kontroli abstrakcyjnej, zagadnienia te nie odgrywaj¹ istotnej roli. Tym niemniej trzeba pamiêtaæ, ¿e to w³aœnie mo¿liwoœæ weryfi- kacji treœci umowy w drodze kontroli abstrakcyjnej by³a czynnikiem umo¿li- wiaj¹cym realne zaistnienie regulacji dotycz¹cych klauzul abuzywnych w ob- rocie gospodarczym i œwiadomoœci prawnej ich uczestników. Na tej p³aszczy- Ÿnie rola kontroli abstrakcyjnej jest trudna do przecenienia. Kolejnym zagadnieniem nieporuszanym w niniejszej monografii jest sankcja zwi¹zana ze stwierdzeniem abuzywnoœci klauzul umownych. Usta- XII Wprowadzenie wodawca przewidzia³ tu bezskutecznoœæ klauzuli, wystêpuj¹c¹ z mocy pra- wa. Rozwi¹zanie to, znane Kodeksowi cywilnemu, stanowi bardzo wyraŸne nawi¹zanie to sformu³owañ wykorzystanych w prawie wspólnotowym. Wy- daje siê jednak, i¿ nie u³atwi wyjaœnienia jednego z najs³abiej zbadanych na p³aszczyŸnie prawa cywilnego problemów, a wiêc sankcji zwi¹zanej z wadli- woœci¹ czynnoœci cywilnoprawnych. Jest to jednak materia zbyt obszerna by odnieœæ siê do niej w sposób wyczerpuj¹cy. Warto jedynie zwróciæ uwagê, i¿ sankcja w przypadku niedozwolonych postanowieñ umownych mo¿e byæ potencjalnie realizowana zarówno na p³aszczyŸnie prawa cywilnego mate- rialnego, procesowego, jak i prawa publicznego. Bêdê rozpatrywa³ niedozwolone postanowienia umowne jako œrodek maj¹cy na celu ochronê s³abszej strony umowy, w drodze odpowiedniego ko- rygowania rozk³adu obowi¹zków umownych. W rozdziale pierwszym omó- wiê zakres podmiotowy regulacji, który wydaje siê stwarzaæ najwiêksze kon- trowersje. Rozwa¿ê równie¿ przedmiot kontroli dokonywanej przez s¹d, w szczególnoœci w zwi¹zku z pojêciem wzorca umownego oraz postanowieñ okreœlaj¹cych g³ówne œwiadczenia stron (rozdzia³ drugi). Wreszcie, w roz- dziale trzecim odniosê siê do trybu przeprowadzania przez s¹d merytorycz- nej kontroli treœci umowy, ze szczególnym uwzglêdnieniem centralnego punktu ca³ego mechanizmu, jakim jest klauzula dobrych obyczajów. Na ko- niec omówiê pokrótce zagadnienia ochrony konsumenta w prawie wspólno- towym oraz proces wdro¿enia do polskiego porz¹dku prawnego postano- wieñ Dyrektywy 93/13 (rozdzia³ czwarty). Wszystko to bêdzie przedstawiane w kontekœcie wskazanych wy¿ej, nie- zwykle istotnych czynników wp³ywaj¹cych na proces oceny, a wiêc postula- tu ochrony konsumenta i koniecznoœci dostosowywania prawa krajowego do wymagañ prawa wspólnotowego. Niniejsze opracowanie stanowi nieco zmienion¹ wersjê pracy magister- skiej, obronionej w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zosta³a napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Recenzentem zaœ by³ prof. dr hab. Adam Brzozowski. Pragnê im podziêkowaæ za udzielone wskazówki, które oka- za³y siê niezwykle cenne przy pisaniu pracy. Podziêkowania kierujê równie¿ do prof. dr hab. El¿biety Skowroñskiej-Bocian, dr. Zbigniewa Bana- szczyka oraz mgr. Zygmunta Wiernikowskiego, za okazan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ. Prezentowane opracowanie nie powsta³oby bez pomocy mgr Anny Garbuli, której równie¿ nale¿¹ siê podziêkowania. XIII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Fród³a prawa KC ............................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH ............................................. rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KPC ............................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU.............................. ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KRSU.......................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KZ ............................................... rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 27.10.1993 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 500 ze zm.) nowela (nowelizacja) KC z 1990 r. ..................................... ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) nowela (nowelizacja) KC z 2000 r. .................................... ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebez- pieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) w zakre- sie w jakim odnosi siê do KC nowela (nowelizacja) KC z 2003 r. .................................... ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) OchrKonkurU......................... ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) XV Wykaz skrótów OchrKonsU.............................. ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebez- pieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) w zakre- sie w jakim nie odnosi siê do KC OchrNabU................................ ustawa z 13.7.2000 r. o ochronie nabywców pra- wa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka¿dym roku oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeñ i ustawy o ksiêgach wieczys- tych i hipotece (Dz.U. Nr 74, poz. 855 ze zm.) PrBank....................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrUpadNpr .............................. ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) SGospU...................................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) SprzedKonsumU.................... ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Ko- deksu cywilnego (Dz.U. Nr 103, poz. 1176 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS .............................................. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci SA................................................. S¹d Apelacyjny SN ................................................ S¹d Najwy¿szy SOKiK........................................ S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3. Czasopisma AUL ............................................. Acta Universitatis Lodziensis AUW ........................................... Acta Universitatis Wratislaviensis BRPO.......................................... Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich GSP ............................................. Gdañskie Studia Prawnicze KP................................................ Kontrola Pañstwowa KPP ............................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP............................................. Monitor Prawniczy NP................................................ Nowe Prawo OSP ............................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. .............................................. Palestra PB ................................................ Prawo Bankowe XVI Wykaz skrótów PiP ............................................... Pañstwo i Prawo PL ................................................ Przegl¹d Legislacyjny PNUŒ .......................................... Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego PP ................................................ Przegl¹d Podatkowy PPH............................................. Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Spó³. ..................................... Prawo Spó³ek PS................................................. Przegl¹d S¹dowy PUE ............................................. Prawo Unii Europejskiej PUG ............................................ Przegl¹d Ustawodawsta Gospodarczego RP ................................................ Radca Prawny RPEiS.......................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPiE ............................................ Ruch Prawniczy i Ekonomiczny SC ................................................ Studia Cywilistyczne SIS................................................ Studia Iuridica Silesiana SP................................................. Studia Prawnicze SPE .............................................. Studia Prawno-Ekonomiczne TPP.............................................. Transformacje Prawa Prywatnego ZNU£.......................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego 4. Piœmiennictwo Komentarz do KC z 1989 .... J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komenta- rzem, t. I i II, wyd. 2. zm., Warszawa 1989 KC. Komentarz ....................... K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Ko- KC. Komentarz – suplement............................. mentarz, t. I, wyd. 3, Warszawa 2002 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Ko- mentarz, t. I i III, wyd. 3, Suplement, Warszawa 2003 J. Ignatowicz (red.), Kodeks cywilny. Komen- tarz, tom I i II, Warszawa 1972 Komentarz do KC z 1972 ......................................... Komentarz do KC .................. S. Dmowski, S. Rudnicki (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, ks. I, wyd. 5, Warszawa 2003 Komentarz do KC .................. G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywil- nego, ks. III, t. 1, wyd. 5, Warszawa 2003 W. Czachórski, 2002............. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowroñska-Bocian, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, wyd. 7 zm., Warszawa 2002 Z. Radwañski, 2001.............. Z. Radwañski, Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, wyd. 3, Warszawa 2001 XVII Wykaz skrótów ............................................... ksiêga 5. Inne skróty ks. m.in. ........................................... miêdzy innymi n. ................................................. nastêpny (a) Nr ................................................ numer orz. ............................................. orzeczenie r. .................................................. rok red. ............................................. redaktor s. .................................................. strona t. .................................................. tom t.jedn. ........................................ tekst jednolity tzn. w zw. .......................................... w zwi¹zku wyd. ........................................... wydanie zob. ............................................. to znaczy ............................................ zobacz XVIII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: