Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 006315 20005655 na godz. na dobę w sumie
Nieformalne aspekty biznesu - ebook/pdf
Nieformalne aspekty biznesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 230
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-038-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postępująca globalizacja nie doprowadziła do zatarcia różnic między krajami. Mają one miejsce mimo sąsiedztwa, kontaktów gospodarczych, politycznych, zbliżonego języka, np. między Polską a Rosją, rozwijających się technologii informatycznych. Bardzo często to znajomość specyfiki danego kraju decyduje o sukcesie przedsięwzięcia, a przy opracowywaniu stosownej strategii jest ona z reguły pomijana lub marginalizowana. Rozpoczynając biznes menedżerowie nie zdają sobie tak naprawdę, do końca sprawy z przyczyn, dzięki którym osiągany jest sukces. Ogólne podstawy teoretyczne okazują się niewystarczające. Często bywa też i tak, że niektórzy, z pozoru stojący na straconej pozycji, zawierają i realizują kontrakty z powodzeniem. Inni, posiadający doskonałe (wydawałoby się na pierwszy rzut oka) przygotowanie, położenie geograficzne, wspólną historię, nawet znajomość języka nie mogą zrozumieć dlaczego sukces jest tak odległy, a prawie wszystkie próby nawiązania współpracy kończą się niepowodzeniem. Niekiedy ludzie sukcesu próbują problemy bagatelizować – twierdząc, iż powodzenie zawdzięczają sprzyjającemu zbiegowi okoliczności czy też szczęściu. Nie można twierdzić, że tak się w życiu nie dzieje, ale o wiele lepiej radzi sobie ten, kto zdarzenia potrafi dostrzec, zrozumieć, a następnie wykorzystać.

Uwarunkowania kulturalne, znajomość języka, obyczajów, formy zawierania transakcji to często podstawa powodzenia. Omawiamy więc w tej książce przyczyny, dzięki którym powstaje określona specyfika danego rynku. Tak jest w przypadku, np. w Rosji, gdzie znaczny wpływ na działania ma szara strefa i władze centralne. W krajach arabskich natomiast niemal decydujący wpływ ma islam. Poruszamy więc kwestię tej religii, jej implikacje na zachowania podmiotów rynkowych.
Ze względu na jego wzrastającą popularność i dynamiczny rozwój najobszerniej omawiamy specyfikę rynku Chin i Bliskiego Wschodu oraz rolę i wpływ Hongkongu na jego rozwój. Część uwarunkowań jest zbliżona, np. związki nieformalne w Chinach tzw. guanxi, z przypadkiem Rosji.
Książka zwiera też informacje na temat typowych pułapek kontraktowych, z którymi może zetknąć się biznesmen starający się nawiązać współpracę na międzynarodowych rynkach.

Autor legitymuje się długoletnią praktyką gospodarczą, każda więc część książki kończy się jego praktycznymi spostrzeżeniami i wnioskami. Konfrontacja części teoretycznej i praktycznej powinna inspirować czytelnika do wyciągnięcia własnych wniosków, pomóc w opracowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Pa(cid:281)stwa do zapoznania si(cid:269) z ofert(cid:264) wydawnicz(cid:264). PLACET – słowo niegdy(cid:292) u(cid:304)ywane w naszym j(cid:269)zyku a zapo(cid:304)yczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgod(cid:269), a te(cid:304) ,,podobać si(cid:269)”. To wła(cid:292)nie przyj(cid:269)li(cid:292)my za ilozoi(cid:269) działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od pocz(cid:264)tku zajmujemy si(cid:269) te(cid:304) (cid:292)ci(cid:292)le okre(cid:292)lon(cid:264) tematyk(cid:264), a mianowicie wydajemy dzieła z dziedziny szeroko poj(cid:269)tego zarz(cid:264)dzania przedsi(cid:269)biorstwami, inansów i ekonomii. Zdajemy sobie spraw(cid:269), (cid:304)e jest to literatura trudna – wi(cid:269)c dokładamy stara(cid:281) redakcyjnych aby była zrozumiała dla ka(cid:304)dego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy ksi(cid:264)(cid:304)ek z cyklu „Jak wzbogacić si(cid:269) w jeden dzie(cid:281)”, ale prace prezentuj(cid:264)ce rzeteln(cid:264) i nowoczesn(cid:264) wiedz(cid:269), które mog(cid:264) być zarówno podr(cid:269)cznikami dla studiuj(cid:264)cej młodzie(cid:304)y, jak i podr(cid:269)cznikami-poradnikami słu(cid:304)(cid:264)cymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsi(cid:269)biorstw dostosowuj(cid:264)cych swoje struktury i metody zarz(cid:264)dzania do stale przekształcaj(cid:264)cej si(cid:269) gospodarki rynkowej. Od pocz(cid:264)tku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoj(cid:264) witryn(cid:269) www.placet.pl. Tam mo(cid:304)na (cid:292)ledzić nowo(cid:292)ci i zamierzenia wydawnicze, a tak(cid:304)e skorzystać z „Bazy wiedzy”, poczytać ciekawe artykuły. Zapraszamy do lektury Andrzej Buszko N I E F O R M A L N E ASPEKTY BIZNESU Rosja, kraje arabskie, Hongkong – Chiny Z do(cid:286)wiadczeniami praktycznymi Autora Ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) dedykuj(cid:266) swojemu ojcu Tadeuszowi Buszko Recenzja(cid:483) dr hab(cid:484) Małgorzata Poniatowska(cid:486)Jaksch(cid:481) prof(cid:484) SGH Projekt okładki(cid:483) Aleksandra Olszewska Redakcja(cid:483) Leszek Plak (cid:825) Copyright by Wydawnictwo PLACET (cid:884)(cid:882)(cid:883)(cid:882) Wydanie ebook Wydawca(cid:483) Wydawnictwo PLACET ul(cid:484) Mickiewicza (cid:883)(cid:890)a(cid:512)(cid:883) (cid:882)(cid:883)(cid:486)(cid:887)(cid:883)(cid:889) Warszawa tel(cid:484)(cid:483) (cid:523)(cid:884)(cid:884)(cid:524) (cid:890)(cid:885)(cid:891)(cid:885)(cid:888)(cid:884)(cid:888) fax(cid:483) (cid:523)(cid:884)(cid:884)(cid:524) (cid:890)(cid:885)(cid:891)(cid:888)(cid:889)(cid:888)(cid:883) e(cid:486)mail(cid:483) redakcja(cid:823)placet(cid:484)pl Księgarnia internetowa http(cid:483)(cid:512)(cid:512)www(cid:484)placet(cid:484)pl Wszelkie prawa zastrze(cid:258)one(cid:484) Publikacja ani jej części nie mogą być w (cid:258)adnej formie i za pomocą jakichkolwiek środ(cid:486) ków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright(cid:484) ISBN (cid:891)(cid:889)(cid:890)(cid:486)(cid:890)(cid:885)(cid:486)(cid:889)(cid:886)(cid:890)(cid:890)(cid:486)(cid:882)(cid:885)(cid:890)(cid:486)(cid:883) Skład i łamanie(cid:483) PLACET Druk i oprawa(cid:483) ebook Spis tre(cid:292)ci Kraje arabskie (cid:887)(cid:484)(cid:892)(cid:484) Doświadczenia Autora Wstęp Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim (cid:883)(cid:484)(cid:883)(cid:484) Dlaczego Rosja(cid:491) (cid:883)(cid:484)(cid:884)(cid:484) Współpraca gospodarcza Polski i Rosji (cid:883)(cid:484)(cid:885)(cid:484) Szara strefa w Rosji (cid:883)(cid:484)(cid:886)(cid:484) Przedsiębiorstwa rosyjskie (cid:883)(cid:484)(cid:887)(cid:484) Rosyjskie grupy biznesowe (cid:884)(cid:484)(cid:883)(cid:484) Sytuacja społeczno(cid:486)gospodarcza (cid:884)(cid:484)(cid:884)(cid:484) Religia a transakcje biznesowe (cid:884)(cid:484)(cid:885)(cid:484) Arabowie w Europie (cid:514) migranci i inwestorzy (cid:884)(cid:484)(cid:886)(cid:484) Inwestycje zagraniczne w krajach arabskich (cid:884)(cid:484)(cid:887)(cid:484) Czy mo(cid:258)e istnieć teoria ekonomii specy(cid:976)iczna dla krajów arabskich(cid:491) (cid:884)(cid:484)(cid:888)(cid:484) Kraje arabskie a Polska (cid:888)(cid:484)(cid:893)(cid:484) Doświadczenia Autora Rola Chin w rozwoju Hongkongu (cid:885)(cid:484)(cid:883)(cid:484) Początkowe lata współpracy Chin i Hongkongu (cid:885)(cid:484)(cid:884)(cid:484) Współpraca gospodarcza w latach (cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:891)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889) (cid:885)(cid:484)(cid:885)(cid:484) Inwestycje przemysłowe Hongkongu w Chinach w latach (cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:891)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889) (cid:885)(cid:484)(cid:886)(cid:484) Działalność Chin na rynku nieruchomości w Hongkongu (cid:885)(cid:484)(cid:887)(cid:484) Historia rozwoju systemu (cid:976)inansowego Hongkongu (cid:885)(cid:484)(cid:888)(cid:484) Miejsce Bank of China w systemie (cid:976)inansowym (cid:885)(cid:484)(cid:889)(cid:484) Rola Hongkong Bank w systemie (cid:976)inansowym (cid:885)(cid:484)(cid:890)(cid:484) Rozwój i znaczenie giełdy (cid:885)(cid:484)(cid:891)(cid:484) Rola Hongkongu po (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889) roku (cid:885)(cid:484)(cid:883)(cid:882)(cid:484) Triady w Hongkongu (cid:514) geneza i zasady działania (cid:889)(cid:484)(cid:887)(cid:887)(cid:484) Doświadczenia Autora Pułapki kontraktowe Koncepcja analizy strategicznej Bibliogra(cid:976)ia 39 (cid:887)(cid:887) (cid:889) (cid:883)(cid:883) (cid:883)(cid:883) (cid:883)(cid:883) (cid:883)(cid:886) (cid:883)(cid:890) (cid:884)(cid:887) (cid:885)(cid:888) (cid:887)(cid:887) (cid:888)(cid:885) (cid:888)(cid:890) (cid:889)(cid:884) (cid:889)(cid:887) (cid:890)(cid:885) (cid:890)(cid:890) (cid:883)(cid:882)(cid:885) (cid:883)(cid:882)(cid:885) (cid:883)(cid:883)(cid:882) (cid:883)(cid:883)(cid:891) (cid:883)(cid:884)(cid:887) (cid:883)(cid:885)(cid:883) (cid:883)(cid:887)(cid:882) (cid:883)(cid:888)(cid:882) (cid:883)(cid:889)(cid:883) (cid:883)(cid:891)(cid:882) (cid:883)(cid:891)(cid:886) (cid:884)(cid:882)(cid:882) (cid:884)(cid:882)(cid:889) (cid:884)(cid:883)(cid:887) (cid:884)(cid:884)6 Wst(cid:269)p Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znacznej wiedzy(cid:484) Jest ona niezbędna przy podejmowaniu decyzji(cid:481) opracowaniu i wdro(cid:258)eniu odpowiedniej strategii zarządza(cid:486) nia(cid:484) Analiza strategiczna uwzględnia ró(cid:258)ne czynniki(cid:481) w tym tak(cid:258)e makroekonomiczne(cid:484) Poszczególne państwa(cid:481) a nawet regiony świata wykazują pewne podobieństwa(cid:484) Jednak postępująca globalizacja nie doprowadziła do zatarcia ró(cid:258)nic między krajami(cid:484) Mają one miejsce mimo sąsiedztwa(cid:481) kontaktów gospodarczych(cid:481) politycznych(cid:481) zbli(cid:258)onego języka(cid:481) np(cid:484) między Polską a Rosją(cid:484) W innych przypadkach ró(cid:258)nice nadal się utrzymują mimo stale rozwijających się technologii informatycznych(cid:484) Świat biznesu na ró(cid:258)nych rynkach w pewien sposób działa jednak podobnie(cid:484) Sprzyja temu tak(cid:258)e wymiana informacji(cid:481) migracje ludności(cid:481) kształcenie studentów i dą(cid:258)enie do zatrudniania wybitnych specja(cid:486) listów(cid:484) Nie zawsze pochodzą oni z rodzimego kraju(cid:484) Procesy integracyjne(cid:481) ujednolice(cid:486) nie prawa(cid:481) standardów zawierania kontraktów(cid:481) ich rozliczania(cid:481) rozstrzygania sporów(cid:481) upowszechnienie angielskiego(cid:481) jako języka biznesu rzutują na uni(cid:976)ikację zachowań(cid:484) Zmiany te nie doprowadziły do pełnej uni(cid:976)ikacji standardów prowadzenia działalności gospodarczej(cid:484) Bardzo często to specy(cid:976)ika danego kraju decyduje o sukcesie przedsię(cid:486) wzięcia(cid:484) W zbieraniu danych do opracowania stosownej strategii specy(cid:976)ika rynku z reguły jest pomijana lub marginalizowana(cid:484) Rozpoczynając biznes mened(cid:258)erowie nie zdają sobie tak naprawdę(cid:481) do końca sprawy z przyczyn(cid:481) dzięki którym osiągany jest sukces(cid:484) Ogólne podstawy teoretyczne okazują się nie do końca jedynymi i wystarczającymi do tego(cid:481) aby sprostać oczekiwaniom(cid:484) Często bywa te(cid:258) i tak(cid:481) (cid:258)e niektórzy(cid:481) z pozoru stojący na straconej pozycji(cid:481) zawierają i realizują kontrakty z powodzeniem(cid:484) Inni(cid:481) posiadający doskonałe (cid:523)wydawałoby się na pierwszy rzut oka(cid:524) przygotowanie(cid:481) poło(cid:258)enie geogra(cid:486) (cid:976)iczne(cid:481) wspólną historię(cid:481) nawet znajomość języka nie mogą zrozumieć dlaczego sukces jest tak odległy(cid:481) a prawie wszystkie próby nawiązania współpracy kończą się niepo(cid:486) wodzeniem(cid:484) Niekiedy ludzie sukcesu próbują problemy bagatelizować (cid:514) twierdząc(cid:481) i(cid:258) powodzenie zawdzięczają sprzyjającemu zbiegowi okoliczności czy te(cid:258) szczęściu(cid:484) Nie 8 Nieformalne aspekty biznesu(cid:483) Rosja(cid:481) kraje arabskie(cid:481) Hongkong (cid:516) Chiny mo(cid:258)na twierdzić(cid:481) (cid:258)e tak się w (cid:258)yciu nie dzieje(cid:481) ale o wiele lepiej radzi sobie ten(cid:481) kto zda(cid:486) rzenia potra(cid:976)i dostrzec(cid:481) zrozumieć(cid:481) a następnie wykorzystać(cid:484) Relatywnie wcześnie znaczenie specy(cid:976)iki biznesu danego kraju odnotowały kon(cid:486) cerny zagraniczne(cid:481) działające na ró(cid:258)nych rynkach(cid:484) Początkowo starały się one w pełni przenosić sprawdzone w swoich macierzystych krajach rozwiązania(cid:484) Takie działanie nie w pełni okazało się skuteczne(cid:484) Koncerny zmieniły swoje strategie(cid:484) Starają się(cid:481) i nadal to czynią(cid:481) zdobywać jak najwięcej informacji (cid:523)nawet z pozoru błahych(cid:524) na temat specy(cid:976)iki danego rynku(cid:484) Współpracują z ośrodkami naukowymi(cid:481) centrami badań lub tworzą wła(cid:486) sne na szczeblu zarządu(cid:484) Druga droga postępowania sprowadza się do wykorzystywa(cid:486) nia miejscowych pośredników tak(cid:481) aby obie strony czerpały z tego korzyści(cid:484) Działanie przez pośredników okazywało się skuteczne i nadal jest bardzo przydatne w Chinach(cid:484) Uwarunkowania kulturalne(cid:481) znajomość języka(cid:481) obyczajów(cid:481) formy zawierania trans(cid:486) akcji były często niezrozumiałe dla europejskich biznesmenów(cid:484) Dla Chińczyków z kolei Europejczycy jawili się(cid:481) jako osoby nastawione jedynie na zysk(cid:481) imające się wszelkich działań przynoszących im korzyść(cid:484) Z tego względu wzbudzenie zaufania(cid:481) nawiązanie długofalowej współpracy wcale nie było łatwe(cid:484) O takim podejściu do biznesu (cid:523)ró(cid:258)ni(cid:486) cach(cid:481) specy(cid:976)ice(cid:524) świadczą sprawozdania gospodarcze(cid:481) jakie w pierwszych latach funk(cid:486) cjonowania Hongkongu kierowali do Londynu pierwsi gubernatorzy kolonii(cid:484) Postępująca globalizacja(cid:481) procesy integracyjne przyczyniają się do dynamicznego rozwoju kontaktów gospodarczych(cid:484) Omawiamy więc przyczyny(cid:481) dzięki którym powsta(cid:486) je określona specy(cid:976)ika danego rynku(cid:484) Tak jest w przypadku(cid:481) np(cid:484) w Rosji(cid:481) gdzie znacz(cid:486) ny wpływ na działania ma szara strefa i władze centralne(cid:484) Władza ma o wiele większy wpływ na bie(cid:258)ącą politykę gospodarczą ni(cid:258) ma to miejsce w ugruntowanych gospodar(cid:486) kach rynkowych(cid:484) Wa(cid:258)na jest próba odpowiedzi na pytanie(cid:481) jak w takiej rzeczywistości nale(cid:258)y się poruszać i czy zawsze transakcje na tamtych rynkach są zwierane po tzw(cid:484) (cid:503)błatu(cid:499)(cid:484) Ukazany jest tak(cid:258)e kontekst historyczny (cid:514) dlaczego rozmiar szarej strefy w kra(cid:486) jach tzw(cid:484) byłego bloku radzieckiego jest znaczny(cid:491) Z przytoczonych w publikacji ró(cid:258)nych opinii naukowych(cid:481) popartych badaniami(cid:481) wynika(cid:481) (cid:258)e prędzej czy pó(cid:256)niej ka(cid:258)dy z prakty(cid:486) kami szarej strefy się zetknie(cid:484) Du(cid:258)y wpływ na działania przedsiębiorstw w krajach arabskich ma islam(cid:484) Poruszono kwestię tej religii(cid:481) jej implikacje na zachowania podmiotów rynkowych(cid:484) Zwrócono uwa(cid:486) gę na zachowania inwestorów arabskich w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej(cid:484) Postępowanie arabskich przedsiębiorców pozwala na określenie ró(cid:258)nic i podobieństw w strategiach(cid:481) którymi kierują się(cid:481) np(cid:484) biznesmeni z Europy(cid:484) Ksią(cid:258)ka omawia specy(cid:976)ikę rynku Chin i Bliskiego Wschodu(cid:484) Część uwarunkowań jest zbli(cid:258)ona(cid:481) np(cid:484) związki nieformalne w Chinach tzw(cid:484) guanxi(cid:481) z przytoczonym wcześniej przypadkiem Rosji(cid:484) A przecie(cid:258) z pozoru oba rynki(cid:481) wręcz regiony świata znaczne się Wstęp 9 od siebie ró(cid:258)nią(cid:484) Inna jest rola władz w Pekinie(cid:484) Jest ona nastawiona na długofalowy efekt i niezmiernie pragmatyczna(cid:484) Władze są gotowe na poniesienie nawet w krótszym okresie pora(cid:258)ek(cid:481) ale liczy się końcowy efekt(cid:484) Pragmatyczne działania władz chińskich zostały opisane w odniesieniu do Hongkongu(cid:484) Pozycja wyjściowa Chin była trudna(cid:484) Hongkong był kolonią pod protekcją silnego(cid:481) o ugruntowanej pozycji międzynarodowej(cid:481) państwa(cid:484) Wielka Brytania była i nadal pozostaje w związkach partnerskich z najsilniej(cid:486) szymi mocarstwami świata(cid:484) Chiny(cid:481) zatem nie mogły pozwolić sobie na otwarty kon(cid:976)likt(cid:484) Dodatkowo chińskie społeczeństwo w kolonii składało się z uciekinierów z ChRL(cid:484) Byli oni wrogo nastawieni do komunistycznej władzy w Pekinie(cid:484) Polityką małych kroków Chiny związały się gospodarczo z Hongkongiem(cid:481) następnie go zdominowały (cid:523)bez Chin Hongkong nie byłby centrum pośrednictwa w skali światowej(cid:524)(cid:481) a w (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889) roku nastą(cid:486) piło formalne przejęcie terytorium(cid:484) Z tego względu wnikliwej analizie poddano okres współpracy gospodarczej Hongkongu i Chin w latach (cid:883)(cid:891)(cid:886)(cid:891)(cid:514)(cid:883)(cid:891)(cid:889)(cid:888)(cid:484) Ukazana została tak(cid:486) (cid:258)e rola Hongkongu po (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:889) roku(cid:484) Wa(cid:258)ne miejsce w (cid:258)yciu gospodarczym regionu odgrywają chińskie triady(cid:484) Szcze(cid:486) gólnie istotna okazuje się ekspansja triad z Hongkongu na terytorium Chin(cid:484) W ChRL triady tra(cid:976)iają na podatny grunt(cid:481) otwierają się przed nimi szerokie (cid:523)nie znane do tej pory(cid:524) mo(cid:258)liwości funkcjonowania(cid:484) Przedstawiono genezę powstania triad(cid:481) ich rodzaje oraz zasady działania(cid:484) Ksią(cid:258)ka zwiera informacje na temat typowych pułapek kontrak(cid:486) towych(cid:481) z którymi mo(cid:258)e zetknąć się biznesmen starający się nawiązać współpracę na międzynarodowych rynkach(cid:484) Strategię mo(cid:258)na de(cid:976)iniować jako spójny(cid:481) całościowy plan działania przedsiębior(cid:486) stwa(cid:484) Nawet dobrze opracowana strategia nie gwarantuje niestety sukcesu(cid:484) Nale(cid:258)y bowiem dysponować z jednej strony odpowiednimi umiejętnościami(cid:481) pozwalającymi realizować strategię(cid:481) a z drugiej dostrzegać i uwzględniać te uwarunkowania(cid:481) które za(cid:486) sadniczo wpływają na zasady działania podmiotów gospodarczych(cid:484) Często zdarza się tak(cid:481) (cid:258)e czynniki determinujące strategię są pomijane(cid:481) niekiedy wydają się one oczywiste(cid:481) lub brakuje odpowiedniej wiedzy (cid:514) jak dany czynnik ująć i wykorzystać(cid:491) W przypadku kiedy zostaną one uwzględnione(cid:481) strategia nabiera cech oryginalności i pozwala na na(cid:486) wiązanie walki konkurencyjnej(cid:484) Celem autora jest zwrócenie uwagi na takie właśnie uwarunkowania(cid:484) Dlatego poruszono jednocześnie wątki makro i mikroekonomiczne(cid:484) Autor legitymuje się długoletnią praktyką gospodarczą(cid:481) przedstawia swoje spo(cid:486) strze(cid:258)enia(cid:481) wnioski pod takim kątem(cid:481) by podkreślić mo(cid:258)liwości aplikacyjne porusza(cid:486) nych zagadnień(cid:484) Struktura tematyczna przy omawianiu ka(cid:258)dego z rynków (cid:523)Rosja(cid:481) kraje arabskie(cid:481) Chiny(cid:514)Hongkong(cid:524) jest odmienna i dostosowana do specy(cid:976)iki prowadzenia biznesu na poszczególnych rynkach(cid:484) Ka(cid:258)dy z rynków jest omawiany z jednej strony na podstawie przeglądu współczesnej literatury światowej(cid:481) dotyczącej jego historii i specy(cid:976)iki działań biznesowych(cid:484) Przedstawiono badania innych zagranicznych auto(cid:486) rów(cid:481) ukazano zasady działania na wybranych rynkach(cid:481) strategie przedsiębiorstw(cid:481) pod(cid:486) stawowe uwarunkowania zawierania i realizowania transakcji(cid:484) Druga część dotyczy ju(cid:258) własnych opinii(cid:481) doświadczeń autora(cid:484) Te ostatnie często odbiegają od tradycyjnego spojrzenia na mo(cid:258)liwości współpracy z zagranicznymi partnerami(cid:484) Konfrontacja części teoretycznej i praktycznej powinna inspirować czytelnika do wyciągnięcia własnych wniosków(cid:481) pomóc w opracowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych(cid:484) Temu te(cid:258) słu(cid:258)y ostatni rozdział(cid:484) Uwypukla on elementy otoczenia ma(cid:486) kroekonomicznego(cid:481) jakie nale(cid:258)y wziąć pod uwagę rozpatrując mo(cid:258)liwość zaistnienia na danym rynku(cid:484) W tym sensie jest on wskazówką do opracowania stosownej strategii(cid:481) a nie teorią analizy strategicznej czy gotową receptą(cid:484) Publikacja jest przede wszystkim pomyślana jako inspiracja do opracowania orygi(cid:486) nalnej strategii zarządzania(cid:484) Ponadto mo(cid:258)e ona(cid:481) (cid:523)zwłaszcza jej część teoretyczna(cid:524)(cid:481) być traktowana jako uzupełniający materiał dla studentów pierwszego oraz drugiego stop(cid:486) nia kształcenia na kierunku ekonomia i zarządzanie(cid:484) ฀ 1 Warunki prowadzenia działalno(cid:292)ci gospodarczej na rynku rosyjskim 1.1. Dlaczego Rosja? Rosja zajmuje powierzchnię prawie (cid:883)(cid:889) mld km(cid:884)(cid:484) Jest największym względem te(cid:486) rytorium państwem świata(cid:484) Zamieszkuje ją obecnie (cid:883)(cid:886)(cid:884) mln ludności(cid:484) W (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:887) roku było (cid:883)(cid:886)(cid:887) mln obywateli(cid:484) W ciągu piętnastu lat odnotowano zatem spadek ludności o (cid:885) mln(cid:484) W (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku Rosja wytworzyła (cid:883)(cid:888)(cid:891)(cid:891) mld USD PKB(cid:484) Jest krajem wielonarodo(cid:486) wym(cid:481) co prawda największą grupę stanowią Rosjanie(cid:481) blisko (cid:890)(cid:882)(cid:936) społeczeństwa(cid:481) ale na drugim miejscu są ju(cid:258) Tatarzy (cid:885)(cid:481)(cid:890)(cid:936)(cid:481) Ukraińcy (cid:884)(cid:481)(cid:882)(cid:885)(cid:936)(cid:481) pozostali to Baszkirzy(cid:481) Czuwasze(cid:481) Mordwini(cid:481) Awarowie(cid:481) Buriaci(cid:481) Niemców jest ok(cid:484) (cid:882)(cid:484)(cid:886)(cid:883)(cid:936)(cid:481) Koreańczyków (cid:882)(cid:481)(cid:883)(cid:936)(cid:484) Rosja dzie(cid:486) li się na (cid:884)(cid:883) republik(cid:481) (cid:890) krajów(cid:481) (cid:886)(cid:889) regionów(cid:481) (cid:884) miasta federalne(cid:481) (cid:883) region autonomiczny i (cid:890) autonomicznych dystryktów(cid:484) Relatywnie rzadko podkreśla się(cid:481) (cid:258)e Rosja dysponuje trzecimi największymi rezer(cid:486) wami walutowymi na świecie (cid:523)po Chinach i Japonii(cid:524)(cid:484) W (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:889) roku rezerwy w walutach zagranicznych i złocie sięgnęły (cid:886)(cid:889)(cid:888)(cid:481)(cid:886) mld USD(cid:484) Rezerwy walutowe Rosji w podstawo(cid:486) wym stopniu są uzale(cid:258)nione od ceny surowców(cid:484) Wysokie ceny surowców w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:886) roku (cid:523)np(cid:484) cena ropy marki Urals w styczniu (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:887) roku była prawie (cid:884)(cid:481)(cid:887)(cid:486)krotnie wy(cid:258)sza ni(cid:258) przed trzema laty(cid:524) spowodowały wzrost dochodów bud(cid:258)etu(cid:484) Powstała w ten sposób nadwy(cid:258)ka bud(cid:258)etowa (cid:523)ponad (cid:886)(cid:936) PKB(cid:482) planowano (cid:882)(cid:481)(cid:887)(cid:936)(cid:524)(cid:484) Dzięki temu środki zgro(cid:486) madzone w Funduszu Stabilizacyjnym przekroczyły na koniec (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:886) roku (cid:883)(cid:890) mld USD(cid:484) Światowy kryzys (cid:976)inansowy w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku spowodował(cid:481) (cid:258)e rezerwy w lutym wynosiły tylko (cid:885)(cid:890)(cid:885) mld USD(cid:481) ale w połowie (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku przekroczyły (cid:886)(cid:882)(cid:882) mld USD(cid:484) Dla porówna(cid:486) nia rezerwy walutowe Polski wynoszą ok(cid:484) (cid:888)(cid:890) mld USD(cid:484) Tak wysoki stan rezerw walu(cid:486) towych pozwala Rosji sukcesywnie regulować swoje zobowiązania(cid:481) w tym tak(cid:258)e dług zagraniczny(cid:481) który pod koniec (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku wyniósł (cid:885)(cid:888)(cid:882) mld USD(cid:484) Rosja posiada dodatnie saldo w handlu zagranicznym(cid:484) W (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku eksport wyniósł (cid:885)(cid:887)(cid:887) mld USD a import (cid:884)(cid:884)(cid:887) mld USD(cid:484) (cid:523)Dla porównania Polska ma ujemne saldo(cid:481) eksport zamyka się kwotą rzę(cid:486) 12 Nieformalne aspekty biznesu(cid:483) Rosja(cid:481) kraje arabskie(cid:481) Hongkong (cid:516) Chiny du (cid:883)(cid:886)(cid:886) mld USD(cid:481) a import (cid:883)(cid:888)(cid:882) mld USD(cid:524)(cid:484) Chiny mają PKB prawie czterokrotnie większe ni(cid:258) Rosja(cid:481) a eksport tego kraju wynosi (cid:883)(cid:884)(cid:884)(cid:882) mld USD(cid:481) import (cid:891)(cid:886)(cid:882) mld USD(cid:484) Nale(cid:258)y podkreślić handlową atrakcyjność rynku rosyjskiego(cid:484) Jak wynika z badań PMR(cid:481) w porównaniu do Rosji i Ukrainy(cid:481) rynki takich krajów środkowoeuropejskich jak Węgry(cid:481) Czechy i Słowacja są niewielkie(cid:484) Kraje te są za to bogatsze(cid:484) Na przykład w Cze(cid:486) chach PKB na mieszkańca wyra(cid:258)ony w sile nabywczej stanowi (cid:890)(cid:883)(cid:936) średniej unijnej(cid:484) Relatywna zamo(cid:258)ność mieszkańców Europy Środkowej (cid:523)w porównaniu do ich wschod(cid:486) nich sąsiadów(cid:524) uczyniła region atrakcyjnym dla detalistów ju(cid:258) w latach dziewięćdzie(cid:486) siątych(cid:484) Skusiło to wielu międzynarodowych graczy do rozbudowy swoich lokalnych sieci w Europie Środkowej(cid:484) Ci z nich(cid:481) którzy osiągnęli sukces(cid:481) mogą cieszyć się du(cid:258)ymi udziałami w rynku(cid:484) Tym samym nieuniknionym rezultatem szybkiego rozwoju rynku detalicznego w małych krajach Europy Środkowej okazała się wysoka koncentracja rynku(cid:484) W (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:889) roku dziesięciu największych detalistów spo(cid:258)ywczych miało łączny udział rynkowy na poziomie (cid:889)(cid:883)(cid:936) na Węgrzech(cid:481) (cid:889)(cid:887)(cid:481)(cid:885)(cid:936) w Czechach i (cid:889)(cid:890)(cid:936) na Słowacji(cid:484) Koncentracja rynku jest szczególnie dobrze widoczna w du(cid:258)ych miastach(cid:484) Na przykład w Budapeszcie działa a(cid:258) (cid:885)(cid:882) hipermarketów(cid:481) w Pradze jest ich (cid:884)(cid:882)(cid:484) Z powodu niewielkie(cid:486) go rynku oraz silnej i dobrze zadomowionej konkurencji(cid:481) małe kraje Europy Środkowej zostały uznane za mniej atrakcyjne dla (cid:976)irm planujących rozwój sieci detalicznych(cid:481) we(cid:486) dług rankingu PMR (cid:523)Indeks Atrakcyjności Handlowej Państw(cid:827) (cid:514) Country PMR Retail Attractiveness Index(cid:827)(cid:524)(cid:484) W Polsce jest jednak nieco inaczej(cid:481) głównie ze względu na większy rynek i mniejszy stopień koncentracji(cid:484) Dziesięciu wiodących detalistów spo(cid:258)ywczych w Polsce ma łącz(cid:486) ny udział rynkowy na poziomie (cid:884)(cid:888)(cid:481)(cid:889)(cid:936)(cid:481) nieporównywalnie mniej ni(cid:258) w Czechach czy na Słowacji(cid:484) Tak niska koncentracja stanowi zachętę dla du(cid:258)ych graczy(cid:481) którzy mogą zdobywać udziały rynkowe przez przejęcia mniejszych (cid:976)irm(cid:484) Na tej podstawie mo(cid:258)na stwierdzić(cid:481) (cid:258)e mo(cid:258)liwości rozwoju w krajach Europy Środkowo(cid:486)Wschodniej są ju(cid:258) ogra(cid:486) niczone(cid:484) Znacznie większe mo(cid:258)liwości mo(cid:258)na dostrzec w Rosji i Ukrainie(cid:484) Kraje te są najatrakcyjniejszymi celami dla inwestycji w handel detaliczny(cid:481) spośród ośmiu krajów Europy Środkowo(cid:486)Wschodniej objętych rankingiem PMR(cid:484) Polska jest najwy(cid:258)ej notowa(cid:486) nym krajem spośród członków Unii Europejskiej(cid:484) W rankingu PMR najbardziej atrak(cid:486) cyjnych miast zwycię(cid:258)yły Odessa(cid:481) Bukareszt i Donieck(cid:484) W Rosji jest a(cid:258) (cid:883)(cid:888)(cid:882) ośrodków o liczbie mieszkańców powy(cid:258)ej (cid:883)(cid:882)(cid:882)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882) w tym (cid:883)(cid:884) metropolii powy(cid:258)ej miliona(cid:484) Sama Moskwa i Sankt Petersburg są(cid:481) według o(cid:976)icjalnych danych(cid:481) zamieszkane przez odpo(cid:486) wiednio (cid:883)(cid:882) i (cid:886)(cid:481)(cid:889) miliona ludzi(cid:484) W rzeczywistości(cid:481) liczba mieszkańców tych miast mo(cid:258)e być jeszcze większa(cid:484) Rosyjscy konsumenci są nie tylko liczni(cid:481) ale tak(cid:258)e coraz zamo(cid:258)niejsi(cid:484) Reformy gospo(cid:486) darcze wraz z korzystnymi dla Rosji trendami w gospodarce światowej (cid:523)wysokie ceny ropy i innych surowców(cid:524) umo(cid:258)liwiły przezwycię(cid:258)enie długotrwałego kryzysu po rozpa(cid:486) Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim 13 dzie Związku Radzieckiego(cid:484) Obecnie rosyjskie PKB na mieszkańca(cid:481) według parytetu siły nabywczej(cid:481) sięga połowy średniej w UE(cid:484) To niewiele mniej ni(cid:258) w Polsce(cid:484) Choć według rankingu PMR Rosja jest najatrakcyjniejszym krajem dla rynku detalicznego(cid:481) liderem zestawienia miast jest jednak ukraińska Odessa(cid:484) W pierwszej piątce rankingu znajdują się jeszcze dwa inne ukraińskie miasta(cid:484) Czynnikami(cid:481) które spowodowały umieszczenie Odessy(cid:481) Doniecka i Charkowa tak wysoko są(cid:483) du(cid:258)a liczba mieszkańców oraz brak istot(cid:486) nej konkurencji na lokalnych rynkach(cid:484) Zupełnie inaczej jest w wielkich rosyjskich metropoliach(cid:481) Moskwie i Sankt Peters(cid:486) burgu(cid:481) których mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy sklepów ró(cid:258)nych formatów(cid:484) Niemniej jednak(cid:481) w prowincjonalnych(cid:481) choć du(cid:258)ych miastach Rosji(cid:481) takich jak np(cid:484) I(cid:258)ewsk czy Krasnojarsk(cid:481) lokalny rynek detaliczny bardziej przypomina Ukrainę(cid:484) Na przykład(cid:481) we wspomnianym I(cid:258)ewsku(cid:481) liczącym (cid:888)(cid:882)(cid:882)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882) mieszkańców(cid:481) nie ma ani jednego hiper(cid:486) marketu nale(cid:258)ącego do sieci o ogólno rosyjskim zasięgu(cid:484) Pierwszy du(cid:258)y gracz(cid:481) który za(cid:486) inwestuje w I(cid:258)ewsku nie napotka więc mocnej konkurencji (cid:527)www(cid:484)gospodarka(cid:484)pl(cid:512)(cid:885)(cid:885)(cid:886)(cid:884)(cid:882) (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891)(cid:514)(cid:883)(cid:884)(cid:514)(cid:884)(cid:887)(cid:528)(cid:484) Rosja posiada długoletnie i bogate tradycje w przemyśle maszynowym(cid:484) Kraj ten sły(cid:486) nie z produkcji i eksportu konwencjonalnego uzbrojenia(cid:484) W (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku wartość tego typu dostaw na rynki międzynarodowe wyniosła prawie (cid:890) mld USD(cid:484) Pierwsza rosyjska (cid:976)irma produkująca samochody powstała w (cid:883)(cid:890)(cid:889)(cid:886) roku(cid:484) Produkcję miała zlokalizowa(cid:486) ną w Rydze i początkowo wytwarzała całkiem udane wagony kolejowe(cid:484) W latach (cid:884)(cid:882)(cid:484) XX wieku (cid:976)irma zmieniła lokalizację (cid:514) przeniesiono ją do Moskwy i tam ju(cid:258) produkowa(cid:486) no samochody(cid:484) Działania władz centralnych Rosji zmierzają do tego(cid:481) aby unowocześnić gospodarkę i wdro(cid:258)yć nowoczesne technologie(cid:484) Premier W(cid:484) Putin w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku prze(cid:486) znaczył na program rozwoju nanotechnologii kwotę (cid:889) mld USD(cid:484) Próby modernizacji gospodarki Rosji mają na celu zwiększenie innowacyjności(cid:484) Czynione są próby utwo(cid:486) rzenia w Moskwie światowego centrum (cid:976)inansowego (cid:523)równorzędnego z Nowym Jor(cid:486) kiem(cid:481) Londynem czy Tokio(cid:524)(cid:484) Rubel (cid:523)zapowiedzi prezydenta D(cid:484) Miedwiediewa(cid:524) ma się stać początkowo walutą rezerwową regionu(cid:481) a potem stopniowo zyskiwać na znaczeniu (cid:514) nawiązując tym samym do walut kluczowych takich(cid:481) jak USD(cid:481) euro czy yen(cid:481) lub ju(cid:258) nawet chiński yuan(cid:484) Pod Moskwą powstać ma miasto na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej(cid:484) Celem tego ośrodka będzie tworzenie podstaw do szerokiego wdro(cid:258)enia bardzo nowoczesnych(cid:481) innowacyjnych rozwiązań(cid:484) Do tej pory Rosja jest jednak postrze(cid:486) gana jako kraj(cid:481) który eksportuje głównie surowce i półprodukty(cid:484) Rosyjskimi towarami eksportowymi były i nadal pozostają(cid:483) ropa naftowa(cid:481) gaz ziemny(cid:481) rudy (cid:258)elaza i innych metali(cid:481) drewno(cid:481) węgiel kamienny(cid:481) produkty rolnicze(cid:481) stal i (cid:258)elazo(cid:481) broń(cid:481) maszyny(cid:484) Głów(cid:486) ne kierunki eksportu w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:888) roku to(cid:483) Holandia (cid:883)(cid:884)(cid:481)(cid:885)(cid:936)(cid:481) Włochy (cid:890)(cid:481)(cid:888)(cid:936)(cid:481) Niemcy (cid:890)(cid:481)(cid:886)(cid:936)(cid:481) Chi(cid:486) ny (cid:887)(cid:481)(cid:886)(cid:936)(cid:481) Ukraina (cid:887)(cid:481)(cid:883)(cid:936)(cid:481) Turcja (cid:886)(cid:481)(cid:891)(cid:936)(cid:481) Szwajcaria (cid:886)(cid:481)(cid:883)(cid:936)(cid:484) Partnerzy importowi to(cid:483) Niem(cid:486) cy (cid:883)(cid:885)(cid:481)(cid:891)(cid:936)(cid:481) Chiny (cid:891)(cid:481)(cid:889)(cid:936)(cid:481) Ukraina (cid:889)(cid:936)(cid:481) Japonia (cid:887)(cid:481)(cid:891)(cid:936)(cid:481) Korea Południowa (cid:887)(cid:481)(cid:883)(cid:936)(cid:481) USA (cid:886)(cid:481)(cid:890)(cid:936)(cid:481) Francja (cid:886)(cid:481)(cid:886)(cid:936)(cid:481) Włochy (cid:886)(cid:481)(cid:885)(cid:936)(cid:484) 14 Nieformalne aspekty biznesu(cid:483) Rosja(cid:481) kraje arabskie(cid:481) Hongkong (cid:516) Chiny 1.2. Współpraca gospodarcza Polski i Rosji pospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy północno(cid:486)wschodnich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania(cid:481) w tym podatków od dochodu i majątku Począwszy od (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:882) roku na współpracę gospodarczą Polski i Rosji wpływa wie(cid:486) le czynników(cid:481) w tym równie(cid:258) politycznych(cid:484) Z tego względu wartość obrotów handlo(cid:486) wych(cid:481) struktura wymiany(cid:481) poziom inwestycji nie w pełni odpowiada mo(cid:258)liwościom obu stron(cid:484) Podstawę dla rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych stanowi Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy gospodarczej z (cid:884) listopada (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:886)(cid:484) Dzięki niej powołano Polsko(cid:486)Rosyjską Międzyrządową Komisję ds(cid:484) Współpracy Gospodarczej(cid:484) Jest ona płaszczyzną dialogu(cid:481) mającą na celu zwiększenie współpracy gospodar(cid:486) czej(cid:484) Wa(cid:258)nym aktem prawnym jest tak(cid:258)e Umowa między Rządem RP a Rządem FR z (cid:884)(cid:884)(cid:484)(cid:882)(cid:887)(cid:484)(cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:884) r(cid:484) Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powoduje(cid:481) (cid:258)e podstawo(cid:486) wym dokumentem regulującym współpracę gospodarczą jest Porozumienie o partner- stwie i współpracy ustanawiające partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską z (cid:884)(cid:886)(cid:484)(cid:882)(cid:888)(cid:484)(cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:886)(cid:484) Oprócz umów na szczeblu rządowym obowiązują tak(cid:258)e umowy na szczeblu regio(cid:486) nalnym(cid:484) Podpisano tu szereg porozumień(cid:481) np(cid:484) Porozumienie między Rządem Rzeczy- województw Polski z Obwodem Kaliningradzkim (cid:514) zawarte w maju (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:884) r(cid:484) Na podsta(cid:486) wie tej umowy powołano szereg komisji(cid:481) których zadaniem jest opracowanie wytycz(cid:486) nych do zwiększenia współpracy gospodarczej(cid:481) w tym inwestycyjnej i wymiany han(cid:486) dlowej(cid:484) W tym samym roku podpisano Porozumienie między Rządem RP a Rządem FR o współpracy polskich województw z regionem Sankt Petersburga(cid:484) Kolejną jest Umowa między Rządem RP a Rządem FR o współpracy trans granicznej(cid:484) W maju (cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:884) roku za(cid:486) warto Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosą- siedzkiej współpracy(cid:484) W listopadzie (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:886) roku podpisano kolejną Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej(cid:484) Oprócz tych umów krajowe administracje lokalne podpisały umowy z (cid:884)(cid:887)(cid:484) regiona(cid:486) mi Federacji Rosyjskiej o współpracy(cid:484) Istnieje tak(cid:258)e forum współpracy w formie miast partnerskich(cid:481) dzięki czemu ma się o(cid:258)ywić współpraca regionalna(cid:484) Warto podkreślić(cid:481) (cid:258)e przedstawiciele województw(cid:483) pomorskiego i warmińsko(cid:486)mazurskiego działają w komisjach Polsko(cid:486)Rosyjskiej Rady ds(cid:484) Współpracy Regionów RP z Obwodem Kalinin(cid:486) gradzkim oraz Polsko(cid:486)Rosyjskiej Radzie ds(cid:484) Współpracy Regionów RP z Regionem Sankt Petersburga(cid:484) Istnieje tak(cid:258)e współpraca między polskimi izbami a izbami handlowo(cid:486) przemysłowymi w Moskwie(cid:481) Smoleńsku(cid:481) Ni(cid:258)nym Nowgorodzie(cid:481) Nowosybirsku(cid:481) Kiemie(cid:486) rowie(cid:481) Saratowie(cid:481) Riazaniu(cid:481) Omsku(cid:481) Jekaterynburgu(cid:481) Kazaniu(cid:484) Du(cid:258)e nadziej wią(cid:258)e się z Rosyjską Radą Biznesu ds(cid:484) współpracy z Polską(cid:484) Jednak mimo relatywnie du(cid:258)ej liczby porozumień i form nie doprowadziło to do większej dynamiki wymiany handlowej oraz Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim 15 współpracy gospodarczej(cid:484) Dowodem jest tu wartość wzajemnych inwestycji bezpośred(cid:486) nich i du(cid:258)e wahania w wymianie handlowej(cid:484) Inwestycje między Polską i Rosją(cid:481) mimo o(cid:976)icjalnego optymizmu(cid:481) nie są wysokie(cid:484) We(cid:486) dług danych rosyjskich (cid:523)ROSSTAT(cid:524)(cid:481) wartość polskich inwestycji w rachunku skumulo(cid:486) wanym(cid:481) na koniec marca (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) r(cid:484)(cid:481) wyniosła (cid:887)(cid:884)(cid:887) mln USD(cid:481) z czego (cid:890)(cid:884)(cid:481)(cid:888)(cid:936) stanowiły inwe(cid:486) stycje bezpośrednie (cid:523)(cid:886)(cid:885)(cid:886) mln USD(cid:524)(cid:484) Polscy inwestorzy podkreślają zawiłość przepisów(cid:481) niestabilność podatkową(cid:481) brak gwarancji(cid:484) Co prawda w latach (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:885)(cid:514)(cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890) zarysowa(cid:486) ła się lekka tendencja wzrostu napływu inwestycji z Polski do Rosji(cid:481) z (cid:884)(cid:882)(cid:481)(cid:883) mln USD w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:885) r(cid:484) do (cid:885)(cid:884)(cid:886) mln USD w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890) r(cid:484) Obecnie poziom inwestycji jest stabilny zamyka się w przedziale (cid:889)(cid:882) mln USD rocznie(cid:484) Najwięcej polskich inwestycji bezpośrednich skon(cid:486) centrowanych jest w przemyśle przetwórczym (cid:523)(cid:887)(cid:884)(cid:481)(cid:884)(cid:936)(cid:524)(cid:481) w tym chemicznym (cid:523)(cid:883)(cid:883)(cid:481)(cid:886)(cid:936)(cid:524)(cid:481) obróbce i produkcji artykułów z drewna (cid:523)(cid:884)(cid:886)(cid:481)(cid:886)(cid:936)(cid:524)(cid:481) oraz produkcji tekstylnej (cid:523)(cid:889)(cid:481)(cid:883)(cid:936)(cid:524)(cid:481) rynku nieruchomości (cid:523)(cid:883)(cid:883)(cid:481)(cid:888)(cid:936)(cid:524) i w obrębie działalności (cid:976)inansowej (cid:523)(cid:884)(cid:882)(cid:481)(cid:884)(cid:936)(cid:524)(cid:484) Największa regionalna lokalizacja polskiego kapitału ma miejsce w Północno(cid:486)Zachodnim Okręgu Federalnym (cid:514) m(cid:484)in(cid:484) Sankt Petersburg(cid:481) Obwód Leningradzki i Kaliningradzki (cid:523)skumu(cid:486) lowana wartość polskich inwestycji bezpośrednich na koniec marca (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) r(cid:484) wyniosła (cid:884)(cid:889)(cid:885)(cid:481)(cid:887) mln USD(cid:524) oraz w Centralnym Okręgu Federalnym (cid:523)m(cid:484)in(cid:484) Moskwa i Obwód Mo(cid:486) skiewski i Obwód Samarski (cid:514) (cid:884)(cid:884)(cid:885)(cid:481)(cid:887) mln USD(cid:524)(cid:484) Z krajowych przedsiębiorstw(cid:481) które zdecydowały się zainwestować w Rosji nale(cid:258)y w pierwszym rzędzie wymienić Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (cid:503)Bella(cid:486) Jegoriewsk(cid:499) w Obwodzie Moskiewskim (cid:523)materiały higieniczne(cid:524)(cid:481) Fabrykę Płyt z Graje(cid:486) wa w Wielkim Nowgorodzie (cid:523)płyty wiórowe(cid:524)(cid:481) Forte we Włodzimierzu (cid:523)meble(cid:524)(cid:481) Bioton w Orle (cid:523)produkcja insuliny(cid:524)(cid:484) Wartość inwestycji rosyjskich w Polsce w rachunku skumulowanym pod koniec (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) r(cid:484) wyniosła (cid:888)(cid:891)(cid:882) mln USD(cid:484) Według danych NBP w (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:889) r(cid:484) nastąpił odpływ rosyjskiego kapitału z Polski w wysokości (cid:884)(cid:887)(cid:883)(cid:481)(cid:883) mln EUR(cid:484) Do największych inwestorów rosyjskich w Polsce nale(cid:258)y Gazprom (cid:523)gazociąg tranzytowy(cid:524)(cid:481) Łukoil (cid:523)stacje paliw(cid:481) gaz propan(cid:486)bu(cid:486) tan(cid:524)(cid:481) i Bagdasarian (cid:514) Śnie(cid:258)ka S(cid:484)A(cid:484) w Wałbrzyskiej SSE (cid:523)wyroby cukiernicze(cid:524)(cid:481) Siewier(cid:486) stallat (cid:523)metalurgia(cid:524)(cid:484) Najnowszą inwestycją rosyjskiego kapitału jest terminal paliwowy budowany przez Łukoil(cid:484) Wymiana handlowa Polski i Rosji ulegała w latach (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:514)(cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) znacznym wahaniom(cid:484) Do roku (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890) mo(cid:258)na odnotować tendencję wzrostu polskiego eksportu(cid:484) Ale ju(cid:258) pierw(cid:486) szy kwartał (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) roku przyniósł załamanie(cid:484) Podstawowe przyczyny załamania obro(cid:486) tów handlowych z Rosją to(cid:483) światowy kryzys gospodarczy i jako efekt spadek obrotów w handlu światowym(cid:482) (cid:883)(cid:484) dewaluacja rubla o ok(cid:484) (cid:885)(cid:882)(cid:936) w okresie listopad (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:890) rok (cid:514) styczeń (cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:891) rok(cid:482) (cid:884)(cid:484) instrumenty protekcjonistyczne stosowane przez Rosję (cid:523)m(cid:484)in(cid:484) podwy(cid:258)szenie ceł(cid:524)(cid:482) (cid:885)(cid:484) spadek cen surowców energetycznych (cid:523)w eksporcie rosyjskim(cid:524)(cid:484) (cid:886)(cid:484)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieformalne aspekty biznesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: