Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 006252 13429360 na godz. na dobę w sumie
Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 531
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8937-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań, które podjęte zostały w związku z dostrzeżeniem wielu, związanych ze współczesnym pojęciem rodziny, problemów. Jej przedmiotem uczyniono zagadnienia ochrony tych dóbr osobistych, które wypełniając niemajątkowy obszar życia rodzinnego narażone są na zewnętrzne ingerencje. Inspiracją rozważań była wnikliwa analiza orzecznictwa sądowego, zarówno krajowego, jak i ETPC, które w ostatnich latach wręcz masowo wyodrębnia związane z rodziną dobra osobiste. Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy stało się w związku z tym pytanie o podstawy, przesłanki i skutki uznania określonej wartości za dobro osobiste. Prowadzone w obrębie rozważań o wartościach badania, pozwoliły na ustalenie relacji pomiędzy więzią rodzinną a życiem rodzinnym oraz wyodrębnienie grupy związanych z rodzinnym funkcjonowaniem jednostki dóbr, która nazwana została 'rodzinnymi dobrami osobistymi'. W związku z tym, zakresem pracy objęte zostały m.in. kwestie tożsamości jednostki, pochodzenia i prawa do informacji o pochodzeniu, tajemnicy przysposobienia, praw prokreacyjnych w tym rodzicielstwa i 'prawa do posiadania dziecka', stanu cywilnego, nazwiska, tradycji rodzinnej oraz herbów i tytułów rodowych, kultu pamięci po zmarłej osobie bliskiej, niemajątkowego aspektu prawa do grobu oraz nietykalności mieszkania rodzinnego.

Specyfika rodzinnego funkcjonowania jednostki i zachodzących pomiędzy jej członkami skomplikowanych, interpersonalnych relacji, wymagała szczegółowych badań kreatorów życia rodzinnego. Ich wyniki wskazały na konieczność szerokiego postrzegania rodziny oraz rozdzielenia pojęć: rodzina i powiązania rodzinne. Dały one również asumpt rozważaniom na temat alternatywnej w stosunku do małżeństwa, sformalizowanej formy wspólnego życia – związku partnerskiego. Teoretyczno-prawnym rozważaniom towarzyszył wzgląd na ich praktyczny wymiar, co nie tylko umożliwiło wskazanie źródeł większości z poruszanych problemów, ale pozwoliło na przedstawienie propozycji ich rozwiązań oraz sformułowania szeregu wniosków de lege ferenda.

Tematyka pracy jest bardzo interesująca i aktualna. Zagadnienia pojęcia rodziny, wartości życia rodzinnego znajdują się w centrum dyskusji o współczesnym prawie rodzinnym, ulegają zmianom i przeobrażeniom, istotnie zmienia się sposób podejścia do tych kwestii. Stąd opracowanie im poświęcone jest cenne i potrzebne.

Z recenzji dr hab. Moniki Jagielskiej Prof. UŚ

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Kinga MiCHałoWsKa Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KINGA MICHAŁOWSKA • NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO www.ksiegarnia.beck.pl NIEMAJĄTKOWE WARTOŚCI ŻYCIA RODZINNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM KINGA MICHAŁOWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof UŚ dr hab. Monika Jagielska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8936-3 ISBN e-book 978-83-255-8937-0 Gabrysi Spis treści XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... XXI Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ XLVII LIII Wykaz aktów normatywnych ............................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... LIX Część I. Dobra osobiste pojmowane w kategorii wartości Wprowadzenie ......................................................................................................... Rozdział I. Pojęcie wartości .................................................................................... § 1. Filozoficzno-doktrynalne podłoże „wartości” ...................................... I. Teorie prawnonaturalne ................................................................. II. Teorie pozytywistyczne ................................................................... III. Teorie pośrednie – potrzeba pogodzenia stanowisk .................. § 2. Źródła wartości .......................................................................................... § 3. Pojęcie wartości w dziedzinie nauk społecznych ................................. I. Psychologiczne podłoże „wartości” .............................................. II. Socjologiczne podłoże wartości ..................................................... Rozdział II. Pojęcie wartości w naukach prawnych .......................................... § 1. Ujęcie językowe .......................................................................................... § 2. Pojęcie wartości w doktrynie prawa ....................................................... I. Typy wartości konstytucyjnych ..................................................... 3 5 5 7 11 13 17 19 19 20 23 23 24 24 25 26 27 30 35 35 38 VII 1. Jurydyczne podstawy wyodrębniania wartości konstytucyjnych ......................................................................... 2. Typologia wartości konstytucyjnych ..................................... 3. Podstawy kwalifikowania dóbr osobistych w kategorii wartości ....................................................................................... § 3. Ochrona wartości podstawowych w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego ....................................................... Rozdział III. Dobra osobiste a wartości ............................................................... § 1. Analiza terminu „dobro” ......................................................................... § 2. Koncepcje i struktura dóbr osobistych .................................................. Spis treści § 3. Natura dóbr osobistych ............................................................................ I. Sposoby ujmowania dobra osobistego ......................................... II. Cechy dóbr osobistych .................................................................... III. Rodzaje i podziały dóbr osobistych .............................................. § 4. Prawa podmiotowe a dobra osobiste ..................................................... I. Koncepcje praw podmiotowych a ochrona dóbr osobistych .... Rozdział IV. Podstawy wyodrębnienia nowych dóbr osobistych ................... § 1. Relacja wartość – dobro osobiste ........................................................... § 2. Podstawy wyodrębnienia nowych dóbr osobistych ................... Podsumowanie części I .......................................................................................... Część II. Pojęcie rodziny Wprowadzenie ......................................................................................................... Rozdział I. Etymologia pojęcia rodziny i jej historyczny rozwój ................... § 1. Pojęcie rodziny ........................................................................................... § 2. Rodzina w ujęciu historycznoprawnym ................................................ I. Rodzina w starożytności ................................................................. II. Rodzina w okresie średniowiecza .................................................. III. Pozycja prawna rodziny od XVI–XVIII w. ................................. IV. Rodzina doby oświecenia ............................................................... V. Rodzina i jej status prawny w kodyfikacjach XVIII I XIX w. ... VI. Rodzina w okresie rewolucji przemysłowych ............................. VII. Model rodziny końca XIX i początku XX w. .............................. VIII. Pozycja prawna rodziny II połowy XX w. ................................... Rozdział II. Filozoficzne koncepcje rodziny ....................................................... § 1. Prawnonaturalne ujęcie rodziny ............................................................. I. Rodzina jako twór Boga ................................................................. II. Rodzina w racjonalistycznym idealizmie I. Kanta ...................... III. Szczególna rola rodziny w filozofii politycznej G.W.F. Hegla .. IV. Rodzina w ujęciu przedstawicieli „szkół dialektycznych” ......... V. Postmodernistyczne ujęcie rodziny według J. Derridy .............. 1. Fenomenologiczne ujęcie rodziny .......................................... § 2. Pozytywnoprawne koncepcje rodziny ................................................... I. Koncepcja rodziny według twórcy pozytywizmu A. Comte’a ... II. Ewolucyjne ujęcie rodziny według H. Spencera .......................... III. J.S. Mill i rola kobiety w rodzinie .................................................. IV. Klasyczna i neoklasyczna szkoła pozytywistyczna i jej wpływ na pojmowanie rodziny .................................................................. § 3. Połączenie stanowisk – J.M. Finnis i jego postrzeganie rodziny ........ VIII 40 41 43 48 50 52 59 59 60 65 69 73 73 74 75 78 84 87 89 95 98 102 107 107 107 108 109 110 112 112 114 114 114 115 115 116 Spis treści Rozdział III. Rodzina w dziedzinie nauk społecznych ..................................... § 1. Rodzina w ujęciu ojca socjologii A. Comte’a ........................................ § 2. Rodzina w „nowym ładzie społecznym” zwolenników koncepcji marksistowskich ......................................................................................... § 3. Pojęcie rodziny w naukach socjologicznych i psychologicznych XX w. .................................................................................................................. I. Rodzina jako grupa ......................................................................... II. Rodzina jako wspólnota i zrzeszenie ............................................ III. Rodzina jako instytucja .................................................................. § 4. Szkoła socjologii rodziny i redefinicja pojęcia rodziny ....................... § 5. Indywidualizacja rodziny, czyli egoizm kontra altruizm .................... § 6. Społeczne funkcje rodziny ....................................................................... § 7. Więź rodzinna ............................................................................................ § 8. Formy relacji rodzinnych ......................................................................... I. Relacje rodzinne ............................................................................... II. Typy rodzin ....................................................................................... Rozdział IV. Rodzina w ujęciu Konstytucji RP .................................................. § 1. Geneza konstytucyjnej ochrony rodziny ............................................... I. Aksjologiczne podstawy Konstytucji RP i ich wpływ na konstytucyjne ujęcie rodziny i relacji rodzinnych ................ § 2. Konstrukcyjne i pojęciowe ujęcie rodziny w Konstytucji RP ............. I. Konstytucyjne pojęcie rodziny ...................................................... Rozdział V. Rodzina w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej .......................................................................................................... § 1. Międzynarodowa ochrona rodziny ........................................................ § 2. Ochrona rodziny w podstawowych dokumentach UE ....................... § 3. Konwencyjna ochrona rodziny ............................................................... § 4. Ochrona rodziny w zaleceniach i wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy ............................................................................................... Rozdział VI. Rodzina w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawach „okołorodzinnych” ....................................................................... § 1. Kodeksowe podstawy powstania rodziny ............................................. I. Zawarcie małżeństwa ...................................................................... II. Urodzenie się dziecka i ustalenie pochodzenia ........................... 1. Pochodzenie ............................................................................... A. Macierzyństwo i ojcostwo ............................................... 2. Ustalenie pochodzenia .............................................................. A. Pochodzenie naturalne ..................................................... 119 119 120 121 121 124 126 127 130 131 133 135 135 137 141 141 143 145 146 149 149 152 156 158 163 164 168 170 171 173 181 181 IX Spis treści B. Pochodzenie nienaturalne – sztucznie wspomagana prokreacja ........................................................................... C. Konsekwencje prawne dawstwa w zakresie ustalenia pochodzenia urodzonego w wyniku ich zastosowania dziecka ................................................................................. III. Przysposobienie ................................................................................ 1. Przesłanki przysposobienia ..................................................... 2. Rodzaje przysposobienia .......................................................... 3. Ustanie stosunku przysposobienia i skutki ustania ............. 4. Tajemnica przysposobienia w ujęciu KRO ........................... § 2. Powiązania rodzinne jako źródło powstania rodziny ......................... I. Pokrewieństwo .................................................................................. II. Powinowactwo .................................................................................. III. Stosunek bliskości ............................................................................ IV. Wspólne pożycie .............................................................................. V. Konkubinat i związek partnerski .................................................. 1. Konkubinat ................................................................................. A. Ujęcie historyczne ............................................................. B. Współczesny konkubinat ................................................. 2. Związek partnerski .................................................................... VI. Status domownika ........................................................................... VII. Status wychowańca .......................................................................... § 3. Próba ujednolicenia pojęcia rodziny i ustalenia relacji pojęć „rodzina” i „powiązania rodzinne” ........................................................ § 4. Rodzina w ustawach „okołorodzinnych” i innych dokumentach ..... I. Ustawa o świadczeniach rodzinnych ............................................ II. Ustawa o pomocy społecznej ......................................................... III. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ....... IV. Ordynacja podatkowa i ustawy podatkowe ................................. V. Inne ustawy i dokumenty ............................................................... Rozdział VII. Więź rodzinna jako źródło życia rodzinnego ........................... § 1. Pojęcie więzi rodzinnej ............................................................................. I. Ujęcie językowe ................................................................................ II. Rola art. 446 § 4 KC w kreowaniu pojęciowego zakresu więzi rodzinnej ............................................................................................ § 2. Więź rodzina a życie rodzinne jako dobro osobiste ............................ I. Ujęcie orzecznicze ............................................................................ II. Więź rodzinna w świetle cech dóbr osobistych .......................... 183 195 203 206 210 216 218 220 221 222 222 225 230 230 230 233 236 243 244 246 248 249 251 252 254 255 259 260 260 261 262 262 268 X Spis treści § 3. Więź rodzinna a życie rodzinne ............................................................. § 4. Życie rodzinne i więź rodzinna w relacji przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ................................ Podsumowanie części II ........................................................................................ Część III. Rodzinne dobra osobiste Wprowadzenie ......................................................................................................... Rozdział I. Życie prywatne i życie rodzinne jako podstawa wyodrębnienia rodzinnych dóbr osobistych ................................................ § 1. Pojęcie prywatności ................................................................................... I. Prywatność w dziedzinie nauk społecznych ................................ II. Prywatność w ujęciu prawno-historycznym ............................... III. Konstytucyjne ujęcie prywatności ................................................. § 2. Prywatność na gruncie prawa cywilnego .............................................. I. Koncepcje i istota prywatności ...................................................... II. Prywatność w projekcie Kodeksu cywilnego ............................... § 3. Prawo do ochrony życia prywatnego i życia rodzinnego w kluczowych aktach międzynarodowych i orzecznictwie ETPC ..... I. Rodzina i życie rodzinne w orzecznictwie ETPC ....................... Rozdział II. Stan cywilny i stan rodzinny ............................................................ § 1. Stan cywilny człowieka ............................................................................. I. Pojęcie stanu cywilnego .................................................................. II. Stan cywilny jako dobro osobiste i prawa stanu cywilnego ...... 1. Stan cywilny w projekcie Kodeksu cywilnego ...................... § 2. Zdarzenia kreujące stan cywilny ............................................................. § 3. Formalnoprawny aspekt stanu cywilnego ............................................. Rozdział III. Rodzicielstwo i rodzicielskie dobra osobiste .............................. § 1. Rodzicielstwo jako dobro osobiste ......................................................... § 2. Rodzicielstwo a prawo do posiadania dziecka ..................................... I. Prawo do dziecka ............................................................................. § 3. Prawo do informacji o własnym pochodzeniu genetycznym ............. I. Prawo do poznania własnego pochodzenia genetycznego a prawo do informacji o pochodzeniu genetycznym ................. II. Prawo do informacji o pochodzeniu genetycznym a tajemnica przysposobienia ................................................................................ 1. Tajemnica przysposobienia jako dobro osobiste .................. 2. Tajemnica przysposobienia a prawo do informacji o własnym pochodzeniu .......................................................... 3. Okna życia .................................................................................. 271 274 277 283 285 286 287 289 294 301 303 308 309 315 319 321 321 325 327 328 329 333 334 335 338 343 344 355 355 358 363 XI Spis treści Rozdział IV. Nazwisko jako rodzinne dobro osobiste ...................................... § 1. Geneza nazwiska – nazwisko w ujęciu lingwistycznym ...................... I. Pojęcie i znaczenie nazwiska .......................................................... II. Nazwisko w ujęciu historycznoprawnym .................................... § 2. Nabycie nazwiska ...................................................................................... § 3. Zmiana nazwiska ....................................................................................... § 4. Nazwisko jako dobro osobiste ................................................................ I. Kształtowanie się nazwiska jako dobra osobistego .................... II. Nazwisko jako dobro osobiste obecnie ........................................ III. Nazwisko jako element stanu cywilnego według projektu Kodeksu cywilnego .......................................................................... § 5. Nazwisko jako rodzinne dobro osobiste ............................................... I. Prawo do nazwiska rodzinnego jako prawo indywidualne bądź wspólne .................................................................................... § 6. Ochrona nazwiska ..................................................................................... Rozdział V. Tradycja rodzinna, herb i tytuły rodowe ...................................... § 1. Tradycja rodzinna ..................................................................................... § 2. Herb i prawo do herbu ............................................................................ I. Herb – aspekt historyczny ............................................................. II. Pojęcie herbu rodowego ................................................................. III. Herb jako dobro osobiste ............................................................... 1. Cechy herbu jako dobra osobistego ....................................... IV. Herb jako rodzinne dobro osobiste .............................................. § 3. Tytuł rodowy .............................................................................................. Rozdział VI. Kult pamięci po zmarłej osobie bliskiej i prawo do grobu ...... § 1. Znaczenie kultu i pamięci ........................................................................ § 2. Zakres pojęciowy pamięci, kultu i „czci zmarłego” ............................. § 3. Zakres podmiotowy kultu pamięci zmarłej osoby bliskiej ................. § 4. Prawo do grobu ......................................................................................... I. Natura prawna prawa do grobu .................................................... II. Majątkowy i niemajątkowy charakter prawa do grobu ............. III. Znaczenie i charakter prawny wyrażonej za życia woli w przedmiocie pochówku ............................................................... § 5. Kult pamięci po zmarłej osobie bliskiej, ochrona czci i prywatności zmarłego i prawo do grobu jako rodzinne dobra osobiste ................. Rozdział VII. Nietykalność mieszkania – mieszkanie rodzinne ..................... § 1. Materialny i niematerialny aspekt ochrony nienaruszalności mieszkania ................................................................................................... § 2. Pojęcie i ochrona nietykalności mieszkania w prawie cywilnym ....... XII 365 365 367 370 373 377 380 380 381 386 387 388 394 397 397 399 399 402 404 404 405 406 409 411 412 416 419 419 420 423 427 429 430 432 Spis treści § 3. Nietykalność mieszkania w prawie międzynarodowym i orzecznictwie ETPC ................................................................................ § 4. Nietykalność domu rodzinnego .............................................................. § 5. Nietykalność mieszkania jako rodzinne dobro osobiste ..................... Podsumowanie części III ....................................................................................... Zakończenie .............................................................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 437 438 440 441 445 461 XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABGB .............................................. Kodeks Cywilny Austriacki z 1811 r. – Allgeme- ines Bürgerliches Gesetzbuch z 1.1.1811 r. (JGS Nr 946/1811, ze zm.) Afrykańska Karta .......................... Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (Naro- dów) ustanowiona na podstawie Karty Organizacji Jedności Afryki w Nairobi w dniu 27.6.1981 r. BGB ................................................. Niemiecki Kodeks Cywilny z 1896 r. – Buerger- liches Gesetzbuch, obowiązujący od 1.1.1900 r., ze zm. CmentU .......................................... ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu CzKC ............................................... ustawa z 3.2.2012 r. – Kodeks cywilny, Nr 89/2012 zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2126) Coll. EKPCz ............................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) o EKPD .............................................. Europejska Konwencja przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu 24.4.1967 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1157 ze zm.) EKSPDP .......................................... Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1975 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888) EKWPD .......................................... Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu 25.1.1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128) EuropKartaSpoł ............................. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Tury- nie 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999, Nr 8, poz. 67) HKC ................................................. Hiszpański Kodeks Cywilny, Codigo Civil, Real De- creto de 24 de julio de 1889, disponiendo la publi- cación en la Gaceta de Madrid de la edición refor- mada del Código Civil, BOE num. 206 de 25.7.1889 ze zm. XV Wykaz skrótów KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KCKP .............................................. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego uchwalony w 1825 r. (Dz.Pr. Królestwa Polskiego Nr 18, poz. 57) KN ................................................... Kodeks Napoleona z 21.3.1804 r. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) KLDK .............................................. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadze- nie Ogólne Narodów Zjednoczonych 18.12.1979 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) KPD ................................................. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) KPPUE ............................................ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 12.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r.) KPR ................................................. Karta Praw Rodziny wydana przez Stolicę Apostol- ską 22.10.1983 r. KRO ................................................. ustawa z 25.6.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) KSKD .............................................. ustawa z 23.4.2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu 15.5.2003 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 576) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598) KZ .................................................... Prezydenta LeczNiepłU ..................................... ustawa z 25.6.2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087) MPPGSK ......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w No- wym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) MPPOP ........................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NazwZmU ...................................... ustawa z 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 10) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PDPC ............................................... Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwa- lona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A 10.12.1948 r. w Paryżu PlanRodzU ..................................... ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochro- nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PodSpDarU .................................... ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i daro- PomSpołU ...................................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst wizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) POPCU ........................................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy- jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) wilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) wilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064) PrASC .............................................. ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cy- PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) PrPrasU ........................................... ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrzemDomU .................................. ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) SłCK ................................................ ustawa z 26.2.1964r., Občiansky zakonnik (Dz.U. z Nr 40/1964 ze zm.) ŚwRodzU ........................................ ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Trak- tat z Maastricht), wersja skonsolidowana Trak- tatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.) WspRodzU ..................................... ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i syste- mie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) WykPrDzieciK ............................... Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu 25.1.1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128) 2. Organy i instytucje ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka KM ................................................... Komitet Ministrów NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny RE .................................................... Rada Europy XVII Wykaz skrótów SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy USC ................................................. urząd stanu cywilnego TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny UE .................................................... Unia Europejska WE ................................................... Wspólnota Europejska WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUW ............................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. ................................................. Biuletyn Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubez- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór Pracy wej OTK-B ............................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A urzędowy, Seria B (od 2002 r.) Pal. ................................................... Palestra PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP ................................................... Państwo i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI ...................................................... Studia Iuridica SIS .................................................... Studia Iuridica Silesiana XVIII Wykaz skrótów S.C. ................................................... Studia Cywilistyczne SP ..................................................... Studia Prawnicze ZN .................................................... Zeszyty Naukowe 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł (-y) cz. ..................................................... część n. ...................................................... następna (-e, -y) niepubl. ........................................... niepublikowany (-e) Nr ..................................................... numer opr. .................................................. opracowanie pkt .................................................... punkt (-y) por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... Rec. .................................................. red. ................................................... redakcja s. ....................................................... System Prawa Prywatnego, t. 13, 2007 ................................................. System Prawa Prywatnego, t. 12, 2011 ................................................. rok rekomendacja System Prawa Prywatnego, t. 1, 2012 ................................................. System Prawa Prywatnego, t. 11, 2014 ................................................. strona (-y) System Prawa Prywatnego, t. 13, J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2007 System Prawa Prywatnego, t. 12, T. Smyczyń- ski (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011 System Prawa Prywatnego, t. 1, M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012 System Prawa Prywatnego, t. 11, T. Smyczyń- ski (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014 SystPrRodz 1985 ............................ SystPrCyw 1985 ............................. S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. 1, Część ogólna, Ossolineum 1985 J.S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Ossolineum 1985 tom tłumaczenie tekst jednolity t. ....................................................... tł. ...................................................... tekst jedn. ....................................... wyd. ................................................. wydanie wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: