Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 020304 17743910 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 174
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-02-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmówki Lingo „Powiedz to!” to książka w wygodnym formacie, o ładnym, przejrzystym układzie i aktualnej treści

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Dominik Powiedz to! NIEMIECKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Stefan Geller Projekt ok∏adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja: Pawe∏ Pokora, Reinhold Utri Lektorzy: Mi∏ogost Reczek, Reinhold Utri Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-02-3 ISBN-13: 978-83-60287-02-6 Spis treÊci Wst´p Wymowa 1. Najwa˝niejsze zwroty 4 6 8 8. Zakupy i us∏ugi 9. Pieniàdze 10. Poczta i telefon 2. Podró˝ i zwiedzanie 15 11. Komputer i internet 77 87 91 98 3. Zakwaterowanie 30 12. Nag∏e wypadki 104 4. Jedzenie 38 13. Tablice 112 5. Rozrywka i sport 50 14. Zarys gramatyki 135 6. Praca i biznes 63 15. S∏owniczek 147 polsko-niemiecki 7. Relacje mi´dzyludzkie www.WydawnictwoLingo.pl 70 Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku niemieckim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Niemcy, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. 4 W S T ¢ P S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Niemkami i Niemcami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa W j´zyku niemieckim istniejà g∏oski, bàdê ich grupy, których wymow´ nale˝y bli˝ej poznaç, poniewa˝ ró˝ni si´ ona od wymowy polskiej. Samog∏oski z przeg∏osem tzw. „umlautem”: ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk); ö – wymawiamy pomi´dzy o a e, np. Lösung (loesung); ü – wymawiamy pomi´dzy i a u, np. Bücher (biucher). Inne g∏oski lub ich grupy: au – wymawiamy jak a∏, np. Auto (a∏to); ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt); eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj); ie – wymawiamy jako d∏ugie i, np. viel (vi:l); c – wyst´puje w s∏owach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w j´zyku, z którego pochodzi s∏owo np. Cafe (kafe); ch – po samog∏oskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht (nacht); ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy mi´kko np. ich (iÊ); chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln); g – na koƒcu wyrazu traci wyg∏os np. Zug (cuk); g – poprzedzone samog∏oskà i staje si´ mi´kkie np. billig (bilich); 6 W Y M O W A h – na poczàtku wyrazu wymawiamy bezdzwi´cznie np. Hund (hund); h – w Êrodku wyrazu, po samog∏oskach, nazywane jest „h niemym” i s∏u˝y do wyd∏u˝enia samog∏oski np. Stuhl (sztu:l); h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen); qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele); s – na poczàtku wyrazu wymawiamy przed samog∏oska jak z , np. Sand (zant); s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen); s – w po∏àczeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule); ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen); ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs); tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz); tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject); v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater); v – w s∏owach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier (klawir); x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel); z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone). www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. Najwa˝niejsze zwroty Die wichtigsten Wendungen Powiedz to 1.1 Pozdrowienia i zwroty grzecznoÊciowe Begrüßungen und Höflichkeitsausdrücke Dzieƒ dobry Dzieƒ dobry (rano) Dzieƒ dobry (dos∏ownie „Szcz´Êç Bo˝e”, u˝ywane na po∏udniu Niemiec) CzeÊç Dobry wieczór Dobranoc Do widzenia Do jutra CzeÊç (na do widzenia) CzeÊç, na razie! Do zobaczenia wkrótce Szcz´Êliwej podró˝y Dzi´kuj´ 8 Guten Tag Guten Morgen Grüß Gott Hallo Guten Abend Gute Nacht Auf Wiedersehen Bis morgen Tschüs Bis bald! Bis gleich Gute Reise Danke D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N Przepraszam S∏ucham? Informowanie i wyra˝anie opinii Informierung Entschuldigung/Verzeihung Bitte? 1 . 1 und Beurteilung Leider spreche ich nicht... Danke für die Auskunft. Sehr gern. Ich heiße... Ich bin Ausländer. Ich komme aus... Das macht nichts! Sehr angenehm. Nazywam si´... Jestem cudzoziemcem. Przybywam z... Niestety nie mówi´ po... Czy mówi pan/pani po nie- Sprechen Sie Deutsch/ miecku/angielsku/francusku? Englisch/Französich? Nic nie szkodzi! Bardzo mi mi∏o. Dzi´kuj´ za informacj´. Bardzo ch´tnie. Czy mog´ przedstawiç pana/panià... Zgubi∏em/∏am si´. Zgubi∏em/∏am... Szukam... To pilne. Przykro mi... Darf ich vorstellen: Herr/Frau... Ich habe mich verirrt. Ich habe... verloren. Es ist dringend. Tut mir leid... Ich suche... www.WydawnictwoLingo.pl 9 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Podstawowe pytania Grundfragen Wie heißen Sie? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Wie komme ich...? Warum nicht? Wie spät ist es? Woher kommen Sie? Wie ist dein Vorname? Jak si´ pan/pani nazywa? Jak masz na imi´? Skàd pan/pani pochodzi? Jak si´ pan/pani ma? Jak ci leci? Jak dojd´ do...? Dlaczego nie? Która godzina? O której godzinie...? Gdzie jest/znajduje si´...? Dokàd pan/pani jedzie? Kto to jest? Kim pan/pani jest (z zawodu)? Was sind Sie (von Beruf)? Czyj/a/e? Komu? Kogo? Jak? Który, która, które? Wo befindet sich...? Wem? Wen? Wie? Um wie viel Uhr...? Wohin fahren Sie? Wer ist das? Wessen? Welcher?, Welche?, Welches? 10 D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N Jak daleko? Jak cz´sto? Jak d∏ugo? Jak d∏ugo musz´ czekaç? Ile to kosztuje? Wie weit? Wie oft? Wie lange? 1 . 1 Wie lange muss ich warten? Wie viel kostet das? Bitte bitten? Ich habe eine Bitte an Sie. ProÊba Bitte Prosz´ Czy mog´ pana/panià o coÊ Darf ich Sie um etwas poprosiç? Mam do pana/pani ogromnà proÊb´. Prosz´ mi pokazaç... (drog´ do...) Mo˝e mi pan/pani pomóc? Prosz´ mi przynieÊç... Prosz´ tego nie robiç. Zeigen sie mir bitte... (den Weg zu...) Könnten Sie mir helfen? Bringen Sie mir... Bitte unterlassen Sie/unterlass das. Czy móg∏by mi pan/pani powiedzieç...? Chcia∏bym pójÊç do toalety. Könnten Sie mir sagen...? Ich möchte auf die Toilette gehen. www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Zaprzeczenie, odmowa Verneinung, Absage Nie Wykluczone. To niemo˝liwe. Jest pan/pani w b∏´dzie. Nie trzeba. Das ist unmöglich. Sie sind im Irrtum. Nein Es ist ausgeschlossen. Man braucht nicht. Es ist nicht nötig. Lassen Sie mich in Ruhe. Es tut mir leid, aber ich muss absagen. Bardzo mi przykro, lecz musz´ odmówiç. Prosz´ zostawiç mnie w spokoju. Wypraszam sobie coÊ takiego! Das verbitte ich mir! Zadowolenie i uznanie Freude und Beifall Bardzo mi przyjemnie. Jestem bardzo zadowolony. To nadzwyczajne. Das ist ausgezeichnet. To bardzo uprzejmie z pana/ Das ist sehr freundlich pani strony. OkreÊlenia Bestimmungen blisko ≠ daleko Ich bin sehr zufrieden. Es freut mich sehr. nah ≠ weit von Ihnen. 12 D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N ci´˝ki ≠ lekki cz´sto ≠ rzadko dobry ≠ z∏y drogi ≠ tani du˝y ≠ ma∏y goràcy ≠ zimny lepszy ≠ gorszy ∏adny ≠ brzydki ∏atwy ≠ trudny na górze ≠ na dole nast´pny ≠ ostatni otwarty ≠ zamkni´ty pe∏ny ≠ pusty prawdziwy ≠ fa∏szywy stary ≠ m∏ody stary ≠ nowy szybki ≠ wolny tutaj ≠ tam wczeÊnie ≠ póêno wolny ≠ zaj´ty www.WydawnictwoLingo.pl schwer ≠ leicht oft ≠ selten gut ≠ schlecht teuer ≠ billig groß ≠ klein heiß ≠ kalt besser ≠ schlechter schön ≠ hässlich leicht ≠ schwierig oben ≠ unten nächste ≠ letzte offen ≠ geschlossen voll ≠ leer richtig ≠ falsch alt ≠ jung alt ≠ neu schnell ≠ langsam hier ≠ dort früh ≠ spät frei ≠ besetzt 1 . 1 13 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Wyra˝enia potoczne Umgangssprachliche Ausdrücke Keine Spur Quatsch So was in die Richtung. Ossi Kohle Bulle Saufbruder Mist! Es geht. Mach keine Witze! Er ist blau. Super, geil Toll! Wessi Ich bin ganz Ohr. Du spinnst! Ani troch´ Bzdura CoÊ w tym stylu. Enerdowiec (z ironià) Forsa Gliny Kompan do kieliszka Kurcz´, cholera! Mo˝e byç. Nie ˝artuj! On jest pijany. Super Âwietny! Mieszkaniec Niemiec zachodnich (z ironià) Zamieniam si´ w s∏uch. ˚artujesz! 14 2. Podró˝ i zwiedzanie Reise und Besichtigung Powiedz to 2.1 Samolotem Mit dem Flugzeug Prosz´ na lotnisko. Gdzie tutaj jest informacja? Wo ist hier die Zum Flughafen bitte. Auskunftsstelle/Information? 1 . 2 Prosz´ bilet „otwarty”. Bitte ein geltungsfristloses Ticket. Lot jest odwo∏any. Kiedy mam si´ zg∏osiç do Wann muss ich einchecken? odprawy? Prosz´ otworzyç walizk´. Der Flug ist ausgefallen. Öffnen Sie bitte Ihren Koffer. Prosz´ wyjàç wszystkie elementy metalowe. Nehmen Sie bitte alle Gegenstände aus Metall heraus. Ich habe nur Handgepäck. Mam tylko baga˝ podr´czny. Czy làdujemy planowo? Samolot w∏aÊnie làduje/ startuje. Kiedy odlatuje samolot do...? Wann fliegt das Flugzeug Das Flugzeug landet/ startet bereits. Landen wir planmäßig? nach...? www.WydawnictwoLingo.pl 15 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E Jak d∏ugo trwa lot? Wie lange dauert der Flug nach...? Samolot startuje/làduje o... Na jakiej wysokoÊci lecimy? Lecimy na wysokoÊci... z pr´dkoÊcià... Jak d∏ugo wa˝ny jest bilet? Wie lange ist das Flugticket gültig? Das Flugzeug startet/ landet um... In welcher Höhe fliegen wir? Unsere Flughöhe beträgt... Meter bei einer Geschwindigkeit von... Kilometer pro Stunde. Zarezerwowa∏em miejsce Ich habe einen Platz in w klasie turystycznej na lot der Touristenklasse für 434 do Monachium. den Flug Nummer 434 nach München gebucht. W∏aÊnie zszed∏em z pok∏adu Ich bin gerade von Bord samolotu. des Flugzeuges gegangen. Prosz´ zapiàç pasy. Bitte schnallen Sie sich an. Lec´ do Kolonii w przysz∏ym Ich fliege nächste Woche tygodniu. Czy ten samolot leci bez mi´dzylàdowania? Ile baga˝u mog´ ze sobà zabraç? „Kapitan i za∏oga witajà paƒstwa na pok∏adzie.” nach Köln. Fliegt diese Maschine ohne Zwischenlandung? Was von dem Gepäck darf ich mitnehmen? „Der Kapitän und die Besatzung begrüßen Sie an Bord.” 16 R E I S E U N D B E S I C H T I G U N G Cierpi´ na chorob´ lotniczà. Czy mia∏eÊ przyjemny lot? Mia∏em krótki lot. Mia∏em m´czàcà podró˝. Ich leide an Luftkrankheit. Hattest du einen angenehmen Flug? Ich hatte einen kurzen Flug. Ich hatte eine anstren- gende Reise. 1 . 2 Gdzie znajduje si´ wyjÊcie Wo befindet sich der z terminalu? Flugsteig? Wo ist der Fahrplan? Pociàgiem Mit dem Zug Gdzie jest rozk∏ad jazdy? Poprosz´ bilet pierwszej klasy, poÊpieszny do... Chcia∏bym miejscówk´ Ich möchte eine Platzkarte do Stuttgartu. nach Stuttgart. Gdzie tu jest kasa biletowa? Wo ist hier der Bitte eine Fahrkarte erster Klasse, D-Zug nach... Fahrkartenschalter? Jak d∏ugo wa˝na jest karta Wie lange ist die Bahn zni˝kowa „Bahn Card”? Ile kosztuje bilet pierwszej/ Wie viel kostet eine drugiej klasy? Card gültig? Fahrkarte erster/zweiter Klasse? Dokàd pani jedzie? Wohin fahren Sie? www.WydawnictwoLingo.pl 17 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E Welche Klasse fahren Sie? Welche Züge verkehren in Richtung...? Um wievel Uhr fährt der Zug nach...? Ist dies eine direkte Verbindung? Którà klasà pani jedzie? Jakie pociàgi kursujà w kierunku...? O której godzinie odje˝d˝a pociàg do...? Czy to po∏àczenie bezpoÊrednie? Gdzie trzeba si´ przesiàÊç Wo muss man nach... do...? O której godzinie przyje˝d˝a? Wann kommt er an? Gdzie znajduje si´ przecho- Wo befindet sich die walnia baga˝u? Chcia∏bym odebraç swój baga˝. Ile godzin jedzie do...? Jad´ pociàgiem do granicy? umsteigen? Gepäckaufbewahrung? Ich möchte mein Gepäck abholen. Wie lange fährt er nach...? Ich fahre mit dem Zug bis zur Grenze? Czy pociàg wjecha∏ ju˝ na peron? Pociàg do Berlina jest opóêniony o 15 minut. Gdzie jest poczekalnia? Ile czasu mamy jeszcze do odjazdu? Ist der Zug schon einge- fahren? Der Zug nach Berlin hat 15 Minuten Verspätung. Wo ist hier der Wartesaal? Wie viel Zeit haben wir noch bis zur Abfahrt? 18 R E I S E U N D B E S I C H T I G U N G Co to za stacja? Was ist das für ein Bahnhof? Gdzie znajduje si´ wagon Wo ist der Speisewagen? restauracyjny? Prosz´ bilety do kontroli! 1 . 2 Bitte die Fahrkarten zur Kontrolle! Ich steige hier (an der nächsten Station) aus. Wysiadam na najbli˝szej stacji. Dzi´kuj´ za mi∏e towarzystwo. Ich bedanke mich für die angenehme Gesellschaft. O której godzinie b´dziemy Wann sind wir in...? w...? Czy mo˝e mnie pan/pani odebraç z dworca? Chcia∏bym miejsce przy oknie. Ich hätte gerne einen Könnten Sie mich vom Bahnhof abholen? Chcia∏bym miejsce dla palàcych/niepalàcych. Czy to miejsce jest wolne? Fensterplatz. Ich hätte gerne einen platz für Raucher/Nichtraucher. Ist dieser Platz frei? Samochodem lub autokarem Mit dem Auto oder mit dem Bus Jak najszybciej dotr´ do...? Wie komme ich am schnellsten zu...? O której godzinie odchodzi Wann fährt der Autobus autobus do...? nach...? www.WydawnictwoLingo.pl 19 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E Gdzie tu jest stacja benzynowa? Która droga prowadzi do...? Welcher Weg führt nach...? Dokàd prowadzi ten objazd? Wohin führt diese Wo ist hier eine Tankstelle? Umleitung? dann rechts/links. Prosz´ jechaç prosto, a potem Fahren Sie bitte geradeaus, skr´ciç w prawo/lewo. Prosz´ oddaç paszporty do kontroli. Czy majà paƒstwo coÊ Haben Sie etwas zu do oclenia? verzollen? Który to zjazd z autostrady? Wo ist die Ihre Reisepässe/Papiere, bitte. Autobahnausfahrt? Czy ta autostrada jest p∏atna? Ist diese Autobahn kostenpflichtig? Trzeba jechaç drogà na Berlin. Man muss den Weg nach Berlin nehmen. Prosz´ do pe∏na. Potrzebuj´ wynajàç samochód Ich benötige einen na trzy dni. Volltanken bitte. Mietwagen für drei Tage. Zwiedzanie Besichtigung Jak dojd´ do...? Gdzie znajduje si´...? 20 Wie komme ich zu...? Wo befindet sich...? R E I S E U N D B E S I C H T I G U N G überqueren. 1 . 2 Wir müssen links/rechts gehen/einbiegen. Gehen Sie geradeaus, die Straße entlang. Musi pan/pani przejÊç przez Sie müssen den Platz plac. Prosz´ iÊç prosto, wzd∏u˝ ulicy. Musimy skr´ciç w lewo/ prawo. Prosz´ skr´ciç na skrzy˝o- waniu w lewo. Kiosk znajduje si´ zaraz za rogiem. Ulica Wagnera znajduje si´ Die Wagnergasse ist zwis- mi´dzy pocztà a ratuszem. Gdzie znajduje si´ stacja metra? Jakà linià musz´ jechaç? chen Post und Rathaus. Wo ist die U-Bahn-Station? Biegen Sie an der Kreuzung links ab. Der Kiosk befindet sich gleich um die Ecke. Welche Linie muss ich nehmen? Ka˝dà linià pan/pani tam dojedzie. Jak daleko jest stàd do...? Czy mog´ iÊç piechotà? Prosz´ wysiàÊç na stacji... Alle Linien fahren dorthin. Wie weit ist es bis zum...? Kann ich zu Fuß gehen? Steigen Sie bitte an der Station... aus Przepraszam, czy ten autobus Entschuldigung, fährt der jedzie do...? Bus zum...? www.WydawnictwoLingo.pl 21 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E sich das Museum? Muss ich umsteigen? Könnten Sie mir helfen, ich habe mich verlaufen? Czy musz´ si´ przesiàÊç? Przy jakiej ulicy znajduje si´ In welcher Straße befindet muzeum? Czy mo˝e mi pan/pani pomóc, zgubi∏em si´? Przykro mi, ale nie znam okolicy. Przykro mi, ale jestem tu obcy. To jest w pobli˝u. Chcia∏bym zwiedziç stare miasto i zabytki. Tut mir leid, aber ich bin hier fremd. Tut mir leid, ich kenne mich hier nicht aus. Das ist in der Nähe. Ich möchte die Altstadt und Sehenswürdigkeiten besichtigen. Kto namalowa∏ ten obraz? Wer hat dieses Bild gemalt? Wer hat es gebaut? Kto go zbudowa∏? Kiedy go zbudowano? Chcia∏bym obejrzeç dom, Ich möchte mir Mozarts w którym urodzi∏ si´ Mozart. Geburtshaus anschauen. W tym mieÊcie ˝y∏... Co to za budynek? Wann wurde es gebaut? In dieser Stadt lebte... Was für ein Gebäude ist das? Z którego wieku pochodzi ta katedra? Aus welchem Jahrhundert ist (stammt) dieser Dom? 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: