Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 006680 15374189 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Wzory wypracowań - ebook/pdf
Niemiecki. Wzory wypracowań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-14-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria repetytoriów Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka niemieckiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.

Główne zalety repetytoriów Lingo:

- praktyczne podejście do nauki

- zgodność z wymaganiami na egzaminach: Nowa Matura, FCE, CAE

- przejrzysty i czytelny układ oraz staranna szata graficzna

- ćwiczenia i quizy ułatwiające opanowanie materiału, zawsze z kluczem

- pomoc zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Beata Czerwiakowska Repetytorium NIEMIECKI Wzory wypracowaƒ Konsultacja j´zykowa: Reinhold Utri Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Stockxpert Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-14-7 ISBN-13: 978-83-60287-14-9 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2007 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci Wst´p ............................................................................................................................ 7 1. Rozprawki 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 Was ver stehst du unter dem Be griff Freund schaft? Co ro zu miesz pod po j´ ciem przy jaêƒ?........................................................................... 8 Wo möchtest du lie ber woh nen, in der Stadt oder auf dem Lan de? Gdzie wo la∏ byÊ miesz kaç – w mie Êcie czy na wsi? ........................................................ 10 Ge sun de Ernährung. Es sen oder nicht es sen? Zdro we od ˝y wia nie. JeÊç czy nie jeÊç? ........................................................................ 12 Sym bo le, Re ize und Si gna le Sym bo le, bodê ce i sy gna ∏y ....................................................................................... 14 Ist Ma le rei ein Buch mit sie ben Sie geln? Czy ma lar stwo jest za gad kà? ..................................................................................... 16 We lche Be deu tung hat die Lie be für das men schli che Le ben? Ja kie zna cze nie ma mi ∏oÊç w ˝y ciu cz∏o wie ka? ............................................................. 18 Muss das Älter wer den ein trau ma ti sches Er leb nis se in? Czy sta rze nie si´ mu si byç trau ma tycz nym prze ˝y ciem? ................................................. 20 Wie sind die Deut schen? Ja cy sà Niem cy?..................................................................................................... 22 Geld al le in macht nicht glücklich. Was ist Glück? Sa me pie nià dze szcz´ Êcia nie da jà. Czym jest szcz´ Êcie? ............................................... 24 Der Unter richt an po lni schen Schu len be ginnt zu früh Lek cje w pol skich szko ∏ach za czy na jà si´ za wcze Ênie .................................................... 26 „Die Ze it ist viel zu wer tvoll, als dass man sie vor dem Fern se her ver brin gen sol l te” „Czas jest zbyt cen ny, aby go sp´ dzaç przed te le wi zo rem”.............................................. 28 Körper kult. Es stärkt das Ego. Blan ke Haut ist out Kult cia ∏a. To umac nia ego. Na ga skó ra jest pas se......................................................... 30 Durch die Sin ne in die Se ele. Die Kraft der Schönhe it Po przez zmy s∏y do du szy. Si ∏a pi´k na.......................................................................... 32 Sind Wohn ge me in scha ften gut für Stu den ten? Czy wspól no ty miesz ka nio we sà do bre dla stu den tów? ................................................... 34 Unse re He imat Na sza oj czy zna ....................................................................................................... 36 Sind wir to le rant? Czy je ste Êmy to le ran cyj ni?........................................................................................ 38 „Lie be ist wie ein Ro ulet te – es gibt ke ine Glücks ga ran tie” „Mi ∏oÊç jest jak ru let ka, nie ma gwa ran cji szcz´ Êcia”..................................................... 40 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e Ê c i 2. Recenzje 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 „Ca sa blan ca” – Kult film in der Film ge schich te „Ca sa blan ca”– kul to wy film w hi sto rii ki na................................................................... 42 Die Ver fil mung des Ro mans „Das Par fum” von Pa trick Süskind Ekra ni za cja po wie Êci „Pach ni d∏o” Pa tricka Süskin da ..................................................... 44 „Ca si no Roy ale” „Ca si no Roy ale” ..................................................................................................... 46 „1984” Geo r ge Or well „1984” Geo r ge Or well ............................................................................................. 48 „Die unerträgli che Le ich tig ke it des Se ins“ von Mi lan Kun de ra „Nie zno Êna lek koÊç by tu” Mi la na Kun de ry .................................................................. 50 „Stolz und Vo rur te il” von Ja ne Au sten „Du ma i uprze dze nie” Ja ne Au sten............................................................................. 52 „Unter Fe in den” „In fil tra cja” ............................................................................................................ 54 3. Opisy 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 Pieter Bruegel „Bauernhochzeit” Pieter Bruegel „Ch∏opskie wesele” ............................................................................ 56 Sydney, die Stadt, die gute Laune macht Sydney, miasto, które wprawia w dobry nastrój ............................................................ 58 Wie sieht eine moderne Frau aus? Jak wyglàda nowoczesna kobieta? ............................................................................. 60 Liebeserklärung an den ältesten und aktuellsten Trend-Sport Pochwa∏a najstarszego i wcià˝ uprawianego sportu ....................................................... 62 Heidelberg- eine romantische Stadt Heidelberg – romantyczne miasto ............................................................................. 64 Tageszeitungen in Deutschland Gazety codzienne w Niemczech ................................................................................ 66 Schön, klug und reich, trotzdem Single Pi´kna, màdra i bogata, mimo to singiel ..................................................................... 68 Mein Chef ist einzigartig Mój szef jest jedyny w swoim rodzaju ........................................................................ 70 Meine Strasse Moja ulica ............................................................................................................ 72 Yoga macht glücklich Joga uszcz´Êliwia ................................................................................................... 74 Ein Zimmer Pokój ................................................................................................................... 76 Tina Turner Tina Turner ............................................................................................................ 78 Die Beschreibung „Mona Lisa” Opis „Mona Lisy” ................................................................................................... 80 4 S p i s t r e Ê c i 4. Opowiadania 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 We ih nach ten bei mir zu Hau se Âwi´ ta Bo ˝e go Na ro dze nia u mnie w do mu .................................................................. 82 Traumtänze rin Tan cer ka ma rzeƒ ..................................................................................................... 84 Me ine Schwäge rin Mo ja szwa gier ka ..................................................................................................... 86 Ku chen Ciast ka.................................................................................................................. 88 Der er ste Au ftritt Pierw szy wy st´p...................................................................................................... 90 Der Som mer… und du La to... i ty .............................................................................................................. 92 Die Ge schich te eines Mor des Hi sto ria pew ne go mor der stwa.................................................................................... 94 Eine Re ise nach Ägyp ten Po dró˝ do Egip tu..................................................................................................... 96 Me ine kle ine Schwe ster Mo ja ma ∏a sio stra ................................................................................................... 98 Pe tras er ster Schul tag Pe try pierw szy dzieƒ w szko le .................................................................................. 100 Glück im Unglück Szcz´Êcie w nieszcz´Êciu........................................................................................ 102 „Ein Hund“ „Pies” ................................................................................................................. 104 „Au to fah ren ohne Schu he“ Jaz da sa mo cho dem bez bu tów................................................................................. 106 „Ein Er leb nis in me iner frühen Schul ze it“ „Zda rze nie z mo ich wcze snych lat szkol nych”............................................................. 108 www.WydawnictwoLingo.pl 5 6 Wzory wypracowaƒ – superpomoc WST¢P Przygotowujesz si´ do matury lub egzaminu j´zykowego? Czeka Ci´ trudna klasówka, masz do zrobienia prac´ domowà i nie wiesz jak i o czym pisaç? Ta ksià˝ka jest w∏aÊnie dla Ciebie! Dzi´ki niej nauczysz si´ prawid∏owo pos∏ugiwaç wszystkimi formami pisemnych wypowiedzi wymaganych na Nowej Maturze i innych egzaminach. Pomo˝e Ci zrozumieç, jak pisaç po niemiecku i formu∏owaç w tym j´zyku w∏asne myÊli. Mo˝e te˝ s∏u˝yç jako zbiór pomys∏ów, gdy akurat nic nie przychodzi Ci do g∏owy. Pami´taj, ˝e najwa˝niejsze to umiej´tnoÊç konstruowania wypowiedzi zgodnie z wybranà formà wypracowania: rozprawki, recenzji, opisu lub opowiadania – skorzystaj z „Wzorów wypracowaƒ” Lingo, a przekonasz si´, ˝e to proste. Ksià˝ka zosta∏a przygotowana zgodnie z wymogami Nowej Matury. Obejmuje wszystkie obowiàzujàce na niej obszary tematyczne. JednoczeÊnie prezentowane w niej prace pisemne mogà stanowiç wzór przydatny do nauki pos∏ugiwania si´ j´zykiem niemieckim w piÊmie na innych egzaminach i sprawdzianach. Nale˝y do ch´tnie kupowanej przez uczniów, studentów, osoby przygotowujàce si´ do egzaminów serii Repetytoriów Lingo. Zespó∏ z∏o˝ony z filologów, nauczycieli-praktyków i native speakerów dba, aby wszystkie ksià˝ki z serii by∏y przydatne i dostarcza∏y wiarygodnej wiedzy. „Wzory wypracowaƒ” to ponad 50 przyk∏adowych niemieckich prac pisemnych. Podzielone zosta∏y na cztery dzia∏y: rozprawki, recenzje, opisy i opowiadania. Wszystkie wypracowania poprzedzone sà poleceniem w j´zyku polskim. Ka˝demu tekstowi niemieckiemu towarzyszy s∏owniczek kluczowych s∏ówek i zwrotów. Warto staraç si´ je sobie przyswoiç, bo zosta∏y starannie dobrane i mogà si´ przydaç przy ró˝nych okazjach. Wszystkie wypracowania sà przet∏umaczone na polski. Wszystkie te˝ zosta∏y opatrzone komentarze j´zykowym zawierajàcym praktyczne porady lub wskazówki dotyczàce charakterystyczny zwrotów i konstrukcji j´zykowych dla danego typu wypowiedzi pisemnej. Wierzymy, ˝e wszystkie te elementy sprawià, i˝ pisanie po niemiecku stanie si´ czystà przyjemnoÊcià – nawet na maturze lub klasówce. Z ˝yczeniami powodzenia Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 1.1 Rozprawka Na pisz, ja kà ro l´ od gry wa przy jaêƒ w dzi siej szych cza sach. Was ver stehst du unter dem Be griff Freund schaft? Was be deu tet Freund schaft? Wie wich tig ist sie in der heu ti gen Ze it? Freund schaft be deu tet für je man den zu sor gen, ihn zu ken nen, sich an ihm zu er freu en, im mer für ihn da zu se in. Das ist eine Tätig ke it, die einen glücklich macht. Bei einer Freund schaft muss man ge dul dig, zu verlässig und to le rant se in. Ver trau - en ist auch sehr wich tig. Freun de sol l ten sich mi te inan der wohl fühlen und sich ge gen se itig hel fen, wo sie nur können. Heut zu ta ge sind die zwi schen men schli c h e n Bez ie hun gen mehr oder we ni ger unpersönlich, die Leu te le ben mehr ne ben-, als mi te inan der. Man kann nicht sa gen, dass Freund schaft das obe rste Ziel im Le ben ist. Ob wohl unser Le ben ein sehr schnel les Tem po hat und Ze itk nap phe it uns nicht fremd ist, können sich die me isten von uns ein Le ben ohne Freund schaft kaum vor stel len. Wir brau chen sie wie fri sche Luft. Es ist wich tig je man den zu ha ben, den man spät in der Na cht an ru fen kann, um ihm zu sa gen, dass al les schief geht. Es gibt Mo men te, in de nen wir nervös, ängstlich oder sehr be trof fen sind. Dann brau - chen wir ein Gefühl, dass uns je mand ganz na he ist. Wir fühlen uns dann so fort bes ser. Me ine Freun din ken ne ich von der Ge burt an. Wir ha ben in der sel ben Stras se ge wohnt, die sel be Grund schu le und das sel be Gym na sium be sucht. Wir ha ben die sel be Mu sik gehört und al le wich ti gen Er fah run gen zu sam men ge macht. Wir ha ben auch eine ge me in sa me Le iden schaft: das Ski fah ren. Heu te kann ich zwe ifel los sa gen, dass uns eine tie fe Freund schaft ver bin det. Hof fen tlich wird sie von der Wie ge bis zum Gra be dau ern. Es ist gut einen wah ren Freund zu ha ben und es ist ganz ein fach. Man muss nur zuhören ler nen und die an de ren Men schen so neh men wie sie sind und nicht nach Feh lern oder Schwächen su chen. Wörter und Wen dun gen sor gen für – trosz czyç si´, dbaç die Tätig ke it, -en – ak tyw noÊç, czyn noÊç ge dul dig – cier pli wy zu verlässig – nie za wod ny, god ny za ufa nia das Ver trau en – za ufa nie die Bez ie hung, -en – sto su nek 8 ge sel l scha ftlich – spo∏eczny, towarzyski die Stel lung, -en – sta no wi sko, po zy cja die Ze itk nap phe it, -en – brak cza su an ru fen – te le fo no waç schief ge hen – nie udaç si´, nie po wieÊç ängstlich – l´ kli wy, tchórz li wy die Er fah rung, -en – do Êwiad cze nie von der Wie ge bis zum Gra be – od ko ∏y ski do gro bo wej de ski WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Co ro zu miesz pod po j´ ciem przy jaêƒ? Co znaczy przyjaêƒ? Jak wa˝na jest ona w dzisiejszych czasach? Przyjaêƒ to znaczy o kogoÊ si´ troszczyç, kogoÊ znaç, cieszyç si´ kimÊ i byç dla kogoÊ obecnym. To jest czynnoÊç, która uszcz´Êliwia. W przyjaêni trzeba byç cierpliwym, niezawodnym i tolerancyjnym. Zaufanie te˝ jest bardzo wa˝ne. Przyjaciele powinni dobrze si´ ze sobà czuç i pomagaç sobie wzajemnie, kiedy to tylko mo˝liwe. W dzisiejszych czasach stosunki mi´dzyludzkie sà mniej lub bardziej bezosobowe, ludzie ˝yjà bardziej obok siebie ni˝ ze sobà. Nie mo˝na powiedzieç, ˝e przyjaêƒ jest najwy˝szym celem w ˝yciu. Chocia˝ ˝yjemy w bardzo szybkim tempie i brak czasu nie jest nam obcy, wi´kszoÊç z nas nie mo˝e sobie wyobraziç ˝ycia bez przyjaêni. Potrzebujemy jej jak Êwie˝ego powietrza. To bardzo wa˝ne, ˝eby mieç kogoÊ, do kogo mo˝na zadzwoniç póêno w nocy i powiedzieç, ˝e wszystko si´ nie uk∏ada. Sà takie chwile, w których jesteÊmy nerwowi, niespokojni lub bardzo dotkni´ci. Wtedy potrzebujemy odczucia, ˝e mamy kogoÊ bliskiego. Natychmiast czujemy si´ lepiej. Mojà przyjació∏k´ znam od urodzenia. Mieszka∏yÊmy na tej samej ulicy, chodzi∏yÊmy do tej samej podstawówki i do tego samego gimnazjum. S∏ucha∏yÊmy tej samej muzyki i zbiera∏yÊmy razem wszystkie wa˝ne doÊwiadczenia. Mamy równie˝ wspólnà pasj´: jazd´ na nartach. DziÊ bez wàtpienia mog´ powiedzieç, ˝e ∏àczy nas g∏´boka przyjaêƒ. Miejmy nadziej´, ˝e b´dzie ona trwaç od ko∏yski do grobowej deski. Dobrze jest mieç prawdziwego przyjaciela i jest to ca∏kiem proste. Wystarczy nauczyç si´ s∏uchaç i przyjmowaç innych ludzi takimi, jacy sà i nie doszukiwaç si´ w nich b∏´dów czy s∏aboÊci. Ko men tarz War to wpleÊç w tekst kil ka wy ra ˝eƒ idio ma tycz nych. Nie cho dzi oczy wi Êcie o umiesz cza nie te go ty pu zwro tów w ka˝ dym zda niu, jed nak ˝e umie j´t ne ich za sto so wa nie czy ni tekst bar dziej p∏yn nym i in te re su jà cym. Przy k∏a dy z tek stu to „schief ge hen” (nie udaç si´, nie po wieÊç) oraz „von der Wie ge bis zum Gra be” (od ko ∏y ski do gro bo wej de ski). www.WydawnictwoLingo.pl 9 1.2 Rozprawka Do bre i z∏e stro ny ˝y cia na wsi i w mie Êcie. Wo möchtest du lie ber woh nen, in der Stadt oder auf dem Lan de? Noch vor ku rzem träumte je der von einer Woh nung in der Stadt. Ohne Kühe, Pfer de, Wie sen, Tan te-Em ma La den rund um die Ec ke, we it weg von neu gie ri gen Na chbarn. In der Stadt kon zen triert sich doch das Le ben. Wir ha ben die Fre ihe it, zwi schen Ki no, Oper, The ater auswählen zu können. Hier gibt es die be sten Schu len, die in te res san te sten Stel le nan ge bo te, Re stau rants, wo man chi ne si sche, türki sche, ita lie ni sche Küche ge nießen kann. Hier kann man le ben wie man will. Eine Großstadt ver schafft Ano ny mität. Die Stadt bie tet mehr Möglich ke iten in al - len Le bens be re ichen. Das Le ben in einer Großstadt bringt auch viel Stress, Lärm, Hek tik und schnel les Tem po mit sich. Nicht al le hal ten das aus. Vie le Men schen zie hen aufs Land um. Hier fühlen sie sich ge bor gen und schöpfen Kraft aus der Na tur. Hier kann man zu Fuß ge hen, fri sche Luft einat men, sich ge sund ernähren. Fel der und Wie sen sind in der Nähe und die Kin der wis sen, wie eine Kuh aus sieht. Das Le ben auf dem Lan de ist ru hi ger, bil li ger und men schen freun dli c h e r. Man ble ibt nicht mehr so ano nym. Nur hier gibt ein Wirt die Hand, wenn man zum Es sen kommt und das ist ein sehr schönes Gefühl. Das Le ben auf dem Lan de ist je doch nicht im mer schön und es ist auch ke ine he ile Welt. Auch hier gibt es Pro ble me und Kon flik te. Vie le Men schen ha ben ke ine Ar be it. Ein The ater- oder Kon zert be such kommt nicht in Fra ge, und es gibt hier ke ine Bo uti qu en mit Trend-Kla mot ten. Das Le ben hat se inen eige nen Rhy th mus, und die ser Rhy th mus sche int manch mal unerträglich zu se in. Aus die sem Grund wol len vie le weg aus die sem Pa ra dies. Das Le ben in der Stadt hat ge nau so se ine Nach- und Vor te ile wie das Le ben auf dem Lan de. Je der muss selbst ent sche iden, wo er woh nen will. Übe rall kann man ein erfülltes und in te res san tes Le ben führen. Wörter und Wen dun gen der Kuh, -¨e – kro wa das Pferd, -e – koƒ die Wie se, -n – ∏à ka neu gie rig – cie kaw ski das Stel le nan ge bot, -e – ofer ta pra cy ge nießen – roz ko szo waç si´ der Lärm – ha ∏as, zgie∏k au shal ten – wy trzy my waç, zno siç 10 ge bor gen – bez piecz ny schöpfen – czer paç he il – zdro wy nicht in Fra ge kom men – nie wcho dziç w ra chu b´ die Kla mot ten – ciu chy unerträglich – nie do znie sie nia WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Gdzie wo la∏ byÊ miesz kaç – w mie Êcie czy na wsi? Jesz cze do nie daw na ka˝ dy ma rzy∏ o miesz ka niu w mie Êcie. Bez krów, ko ni, ∏àk, skle pi ku cio ci Emmy tu˝ za ro giem, z da la od cie kaw skich sà sia dów. To prze cie˝ w mie Êcie kon cen tru je si´ ˝y cie. Ma my mo˝liwoÊç wy bo ru po mi´ dzy ki nem, ope rà, te atrem. Tu taj sà naj lep sze szko ∏y, naj cie kaw sze oferty pra cy, re stau ra cje, w któ - rych mo˝ na roz ko szo waç si´ chiƒ skà, tu rec kà, w∏o skà kuch nià. Tu mo˝ na ˝yç tak, jak si´ chce. Du ˝e mia sto da je ano ni mo woÊç i wi´ cej mo˝ li wo Êci we wszyst kich dzie dzi - nach ˝y cia. Jed nak ˝y cie w wiel kim mie Êcie nie sie rów nie˝ ze so bà stres, ha ∏as i szyb kie tem po. Nie wszy scy to wy trzy mu jà. Wie le osób prze pro wa dza si´ na wieÊ. Tu taj czu jà si´ bez piecz ni i czer pià si ∏y z przy ro dy. Tu taj mo˝ na cho dziç na pie cho t´, wdy chaç Êwie ˝e po wie trze, zdro wo si´ od ˝y wiaç. Po la i ∏à ki sà w po bli ˝u, a dzie ci wie dzà jak wy glà da kro wa. ˚y cie na wsi jest spo koj niej sze, taƒ sze i bar dziej przy ja zne cz∏o wie ko wi. Ju˝ si´ nie jest tak ano ni mo wym. Tyl ko tu taj go spo darz po da je r´ k´, gdy przy cho dzi my coÊ zjeÊç - i to jest bar dzo mi ∏e uczu cie. ˚y cie na wsi nie za wsze jednak jest ta kie pi´k ne i zdro we. Rów nie˝ tu sà pro ble my i kon flik ty. Lu dzie nie ma jà pra cy. Wi zy ta w te atrze czy na kon cer cie pod czas week en - du jest wy klu czo na i nie ma bu ti ków z mod ny mi ciu cha mi. ˚y cie to czy si´ swo im ryt mem i ten rytm sta je si´ cza sem nie do znie sie nia. Z te go po wo du wie lu ucie ka z te go ra ju. ˚y cie w mie Êcie, tak jak ˝y cie na wsi, ma swo je do bre i z∏e stro ny. Ka˝ dy sam mu si zde cy do waç, gdzie chce miesz kaç. Wsz´ dzie mo˝ na wieÊç spe∏ nio ne i in te re su jà ce ˝y cie. Ko men tarz Roz praw ka to jed na z trud niej szych pod wzgl´ dem kon struk cji form wy po wie dzi. Pod sta wo wym ce lem roz praw ki jest pró ba roz wià za nia pro ble mu za war te go w te ma cie po przez uka za nie roz wa ˝aƒ, re flek sji i to ku my Êle nia. Naj pierw przed sta wia my pro blem wy ni ka jà cy z te ma tu oraz zwià za ne z nim wàt pli wo Êci, na su wa jà ce si´ py ta nia. Na st´p nie przed sta wia my ar gu men ta cj´, któ ra le piej uÊwia do mi isto t´ pro ble mu. www.WydawnictwoLingo.pl 11 1.3 Rozprawka Na pisz, ja kà ro l´ od gry wa zdro we od ˝y wia nie? Ge sun de Ernährung. Es sen oder nicht es sen? Was be deu tet: ge sund es sen? Ge sun de Ernährung sol l te vor al lem abwech slung sre ich, vi ta min re ich und frisch se in. Man sol l te viel fri sches Obst und Gemüse es sen, Vol l korn pro duk te wie Ha fer floc ken, Schwarz brot oder Vol l korn nu deln und viele Milch pro duk te. Emp feh len swert sind Fisch und So ja pro duk te. Man sol l te so oft wie möglich Mi ne ral was ser oder Tee trin ken, min de stens 1 – 1,5 Li ter pro Tag. Re gelmäßig (5-mal am Tag) es sen, viel trin ken, we nig Al ko hol, ke ine Süßig ke iten, das ra ten uns die Ernährung se xper ten. Das al les in die Tat umzu set zen ist gar nicht so ein fach. In der Wo che ha ben wir ke ine Ze it. Vie le von uns es sen den gan zen Tag lang gar nichts. Erst abends set zen wir uns an den Tisch und wir es sen al les was uns schmeckt, me istens zu viel und zu schnell. Ka lo rien re iche, süße oder ge bra te ne Spe isen schmec ken viel bes ser als fet tar me Pro duk te, ma chen aber auch dick. Und wir le ben in einer su per kri ti schen Ge sel l schaft, in der ein Schlan khe it swahnher r scht. Nur eine Traum fi gur ist in. Ein dic ker Chef wirkt nicht übe rzeu gend. Se in Über ge wicht be we ist, dass es ihm an einem star ken Wil len fehlt. Al le wol len schön, schlank und fit se in. Vor al lem Frau en quälen sich mit Schlan khe it sku ren. Das führt ganz oft, be son ders bei den jun gen Mädchen, zu Essstörun gen wie Ma ger sucht oder Bu li mie. Am wich tig sten ist es, be im Es sen wie bei al lem, Maß und Ver nunft zu hal ten. Wer ge sund isst, der lebt länger. Ge sun de Ernährung ist nicht al les, eine wich ti ge Rol le spie len auch Be we gung und eine opti mi sti sche Ein stel lung zur Welt. Wörter und Wen dun gen die Ernährung – od ˝y wia nie abwech slung sre ich- – uroz ma ico ny frisch – Êwie ˝y (die) Vol l korn pro duk te – pro duk ty pe∏ no ziar ni ste emp feh len swert – god ny po le ce nia ma ger – chu dy die Süßig ke iten – s∏o dy cze umset zen – prze sta wiç die Schlan khe it swahn – ma nia od chu dza nia übe rzeu gend – prze ko ny wu jà cy das Über ge wicht – nad wa ga be we isen – udo wad niaç die Schlan khe it skur, -en – ku ra cja od - chu dza jà ca die Be we gung, -en – ruch Ein stel lung zur Welt – na sta wie nie do Êwia ta 12 WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Zdro we od ˝y wia nie. JeÊç czy nie jeÊç? Co zna czy: zdro wo jeÊç? Zdro we po ˝y wie nie po win no byç przede wszyst kim ró˝ no rod ne, bo ga te w wi ta mi ny i Êwie ˝e. Po win no si´ jeÊç du ˝o owo ców i wa rzyw, pro duk ty pe∏ no ziar ni ste takie jak p∏at ki owsia ne, chleb ra zo wy czy ma ka ron z mà ki ra zo wej i du ˝o pro duk tów mlecz nych. God ne po le ce nia sà ry by i pro duk ty z soi. Wo d´ mi ne ral nà lub her ba t´ po win no si´ piç tak cz´ sto jak to tyl ko mo˝ li we, przy naj mniej 1 – 1,5 li tra dzien nie. JeÊç re gu lar nie (pi´ç ra zy dzien nie), du ˝o piç, nie jeÊç s∏o dy czy, piç ma ∏o al ko ho lu – ra dzà nam eks per ci od ˝y wie nia. Wcie le nie te go wszyst kie go w ˝y cie wca le nie jest ta kie pro ste. W ty go dniu nie ma my cza su. Wie lu z nas ca ∏y dzieƒ nic nie je. Do pie ro wie czo rem za sia da my do sto ∏u i je my wszyst ko, co nam sma ku je, naj cz´ Êciej za du ˝o i za szyb ko. Ka lo rycz ne, s∏od kie, sma ˝o ne po tra wy sma ku jà o wie le le piej ni˝ nie za wie ra jà ce t∏usz czu pro duk ty, ale tuczà. ˚y je my w bardzo krytycznym wobec siebie spo ∏e czeƒ stwie, w któ rym pa nu je ma nia od chu dza nia. Tylko ide al na fi gu ra jest w mo dzie. Gru by szef nie jest prze ko ny wu jà cy. Je go nad wa ga Êwiad czy o bra ku sil nej wo li. Wszy scy chcà byç pi´k ni, szczu pli i spraw ni. Przede wszyst kim ko bie ty za m´ cza jà si´ ku ra cja mi od chu dza jà cy mi. Pro wa dzi to bar dzo cz´ sto, szcze gól nie u m∏o dych dziew czyn, do pro ble mów z je dze niem takich jak ano rek sja czy bu li mia. W je dze niu, jak we wszyst kim, naj wa˝ niej szy jest umiar i zdro wy roz sà dek. Kto si´ zdro wo od ˝y wia, ten ˝yje d∏u˝ej. Zdro we od ˝y wia nie to nie wszyst ko. Wa˝ nà ro l´ od gry wa jà ruch i opty mi stycz ne na sta wie nie do Êwia ta. Ko men tarz Pi szàc roz praw k´ u˝y waj zwro tów pod kre Êla jà cych przy j´ ty tok ro zu mo wa nia, np. „man sol l te” (po win no si´), „emp feh len swert sind” (god ne po le ce nia sà), „am wich tig sten ist” (naj wa˝ niej sze jest). Za dbaj o po praw noÊç i es te ty k´ za pi su. www.WydawnictwoLingo.pl 13 1.4 Rozprawka Co ma wp∏yw na za cho wa nie cz∏o wie ka? Sym bo le, Re ize und Si gna le Men schen la chen und we inen, es sen und trin ken, schla fen, ren nen, stre iten und lie ben sich. Die Fra ge, wa rum sie das tun, sche int na iv zu se in. Sie tun es eben. Das ist ganz natürlich und be darf ke iner we ite ren Erklärun gen. Wer trotz dem nach Erklärun gen sucht, fin det bald he raus, dass es sich um eine Ab fol ge von Re izen und Re ak tio nen han delt. Me in Ma gen ist le er, ich bin hun grig und es se. Ich bin müde und schla fe ein. Ich ha be es eilig und ren ne. Ich ver let ze mich, spüre Schme rzen und we ine. Je der von uns kennt sol che Si tu atio nen aus eige ner Er fah rung. Aber ge nau so häufig sind es in di rek te Re ize. An de re la chen, ich la che mit. Ich se he je man den es sen und be kom me Hun ger. Me in Ge genüber im Zug gähnt, und ich wer de müde. Me ine Freun de trin ken, und ich trin ke mit, ohne eigen tlich Durst zu ha ben. Sym bo le und Si gna le gehören zu den Verständi gung smit teln des Men schen. Was ein Lächeln be deu tet oder eine ge bal l te Faust, wis sen wir au fgrund an ge bo re ner Me cha ni smen. Die Ver kehr sze ichen oder che mi sche For meln müssen da ge gen oft mühsam er lernt wer den. Was be stimmt unser Ver hal ten? Sind es an ge bo re ne, in stink ti ve Fähig ke iten, die uns über le ben las sen, oder kom men wir als „ta bu la ra sa“ auf die Welt, als „unbe schrie be nes Blatt“? Was be ein flusst uns? Unse re Fa mi lie? Die Schu le? Die Ge sel l schaft? Ein Mensch ist al len De fi ni tio nen nach we ni ger ein „Na tur“ als ein „Kul tur“ – We sen. Se in Ver hal ten wird von den Er war tun gen be stimmt. Man kann men schli ches Ver hal ten si cher nicht als Me cha ni smus be schre iben, in dem be stim m te Re ize be stim m te Re ak tio nen he rvor ru fen. Wörter und Wen dun gen sich stre iten – k∏ó ciç si´ die Ab fol ge, -n – ko lej noÊç der Re iz, -e – bo dziec sich ver let zen – ska le czyç si´, zra niç spüren – od czu waç der Schmerz, -en – ból we inen – p∏a kaç die Er fah rung, -en – do Êwiad cze nie gähnen – zie waç das Lächeln – uÊmiech 14 ge bal l te Faust – za ci Êni´ ta pi´Êç an ge bo ren – wro dzo ny das Ver kehr sze ichen,- – znak dro go wy mühsam – z tru dem be stim men – okre Êlaç das Ver hal ten – za cho wa nie die Fähig ke it, en – uzdol nie nie, zdol noÊç das We sen,- – isto ta he rvor ru fen – wy wo ∏y waç WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Sym bo le, bodê ce i sy gna ∏y Lu dzie Êmie jà si´ i p∏a czà, je dzà i pi jà, Êpià, bie ga jà, k∏ó cà si´ i ko cha jà. Py ta nie dla cze go to ro bià, wy da je si´ na iw ne. Po pro stu ro bià to. To jest ca∏ kiem na tu ral ne i nie wy ma ga ˝ad nych dal szych wy ja Ênieƒ. Kto jed nak po szu ku je wy ja Ênieƒ, do wia du je si´, ˝e cho dzi o ko lej noÊç bodê ców i re ak cji. Mój ˝o ∏à dek jest pu sty, je stem g∏od ny i jem. Je stem zm´ czo ny i za sy piam. Âpi esz´ si´ i bie gn´. Ska le czy ∏em si´, od czu wam ból i p∏a cz´. Ka˝ dy z nas zna ta kie sy tu acje z w∏a sne go do Êwiad cze nia. Ale tak sa mo cz´ ste sà bodê ce po Êred nie. In ni Êmie jà si´, ja te˝ si´ Êmie j´. Wi dz´ ko goÊ, kto je i sta j´ si´ g∏od ny. KtoÊ na prze ciw ko w po cià gu zie wa i ja sta j´ si´ zm´ czo ny. Moi przy ja cie le pi jà i ja pi j´ z ni mi, cho cia˝ w∏a Êci wie nie odczuwam pra gnie nia. Sym bo le i sy gna ∏y na le ˝à do Êrod ków po ro zu mie wa nia si´ cz∏o wie ka. Co ozna cza uÊmiech al bo za ci Êni´ ta pi´Êç, wie my na pod sta wie wro dzo nych me cha ni zmów. Natomiat zna ków dro go wych czy wzo rów che micz nych mu si my si´ mo zol nie wy uczyç. Co okre Êla na sze za cho wa nie? Czy sà to wro dzo ne, in stynk tow ne umie j´t no Êci, któ re po zwa la jà nam prze ˝yç, czy przy cho dzi my na Êwiat ja ko „ta bu la ra sa” ja ko „nie za pi sa na kar ta?” Co wy wie ra na nas wp∏yw? Na sza ro dzi na? Szko ∏a? Spo ∏e czeƒ stwo? Cz∏o wiek we d∏ug wszel kich teo rii jest w wi´k szym stop niu isto tà ukszta∏ to wa nà przez kul tu r´ ni˝ przez natur´. Je go za cho wa nie okre Êla jà ocze ki wa nia. Z pew no Êcià nie mo˝ na ludz kie go za cho wa nia opi saç ja ko me cha ni zmu, w któ rym okre Êlo ne bodê ce wy wo ∏u jà okre Êlo ne re ak cje. Ko men tarz Pod sta wo wym ce lem roz praw ki jest zbli ˝e nie si´ do pro ble mu za war te go w te ma cie lub pró ba je go roz wià za nia po przez uka za nie roz wa ˝aƒ, re flek sji i to ku my Êle nia. Za da nie pi szà ce go, to uza sad nie nie s∏usz no Êci pre zen to wa nych roz wa ˝aƒ. www.WydawnictwoLingo.pl 15 1.5 Rozprawka Na pisz roz praw k´ z dzie dzi ny sztu ki, fil mu, mu zy ki. Ist Ma le rei ein Buch mit sie ben Sie geln? Zum Verständnis der Kunst und ein zel ner Kun stwer ke braucht man ke ine be son de re Vor bil dung. Die Künstler schaf fen ih re We rke nicht für Fa chleu te. Sie sol len zum Na chden ken, zu einer ge isti gen An stren gung an re gen. Kun stwer ke wol len „be fragt wer den.“ Die se Be fra gung vol l zieht sich zu erst durch die Au gen, dann durch die in ne re Be re it schaft, das zu ver ste hen, was der Künstler ge ze igt hat. Es kann vor kom men, dass man sich durch ein Kun stwerk in se iner eige nen Le ben ser fah rung bestätigt fühlt, es kann aber auch se in, dass Wi der sprüche kom men, dass man am Werk Se iten ent deckt, die man als mis slun gen oder fremd emp fin det. Be im Be such einer Aus stel lung sol l te man drei „Fra gen“ an das Werk rich ten: Was ist dar ge stellt? Wie hat der Künstler se in The ma ge stal tet? Und wa rum hat er es so und nicht an ders ge macht - was wol l te er da mit ausdrücken? Zum Verständnis der Kunst braucht man Kon zen tra tions be r e i t s c h a f t und pro duk ti ve Neu gier. Man stößt aber auf Fra gen und Pro ble me, die nur durch zusätzli che In for ma tio nen und Ken nt nis se zu be an twor ten sind. Der Blick in das Fach buch oder das Ge spräch mit dem Fach mann hel fen einem dann, se in Wis sen we iter zu ver tie fen. Al so die Kunst erfüllt ih re Au fga be, uns die Au gen zu öffnen für die Welt, uns zu hel fen die Wir klich ke it an ders als bi sher, we iter, re icher, schöner zu er le ben. Der Künstler verändert die Welt, we ist auf das We sen tli che hin, über tre ibt und pro vo ziert. Je der kann Kunst se hen und ver ste hen. Man braucht nur Au gen und Herz. Wörter und Wen dun gen ein Buch mit sie ben Sie geln – ksià˝ ka za mkni´ ta na sie dem pie cz´ ci (za gad ka) die Kunst, –¨e – sztu ka das Kun stwerk, -e – dzie ∏o sztu ki schaf fen – two rzyç, stwa rzaç der Fach mann, die Fa chleu te – fa cho wiec, spe cja li sta ge istig – du cho wy die An stren gung – wy si ∏ek die Be fra gung – wy py ty wa nie, badanie sich vol l zie hen – do ko ny waç si´, bestäti gen – po twier dzaç spe∏ niaç si´ 16 der Wi der spruch, die Wi der sprüche – sprze ciw, pro test mis slun gen – nie uda ny emp fin den – od czu waç ge stal ten – kszta∏ to waç ausdrücken – wy ra ˝aç die Kon zen tra tions be r e i t s c h a f t – umie j´t noÊç kon cen tra cji die Neu gier – cie ka woÊç stoßen auf – na ty kaç si´ na hin we isen – wska zy waç, zwra caç uwa g´ das We sen tli che – cz´Êç istot na, isto ta über tre iben – prze sa dzaç WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Czy ma lar stwo jest za gad kà? Do zro zu mie nia sztu ki i po je dyn czych dzie∏ nie jest po trzeb ne spe cjal ne przy go to wa nie. Ar ty Êci nie two rzà swo ich dzie∏ dla spe cja li stów. Po win ny one sk∏aniaç do refleksji i do du cho we go wy si∏ ku. Dzie ∏a sztu ki chcà „byç wy py ty wa ne”. To wy py ty wa nie spe∏ nia si´ naj pierw po - przez oczy, po tem po przez we wn´trz nà go to woÊç zro zu mie nia te go, co ar ty sta po ka za∏. Mo ˝e zda rzyç si´, ˝e po przez dzie ∏o sztu ki czu je si´ po twier dze nie swo je go w∏a sne go do Êwiad cze nia ˝y cio we go, ale mo ˝e te˝ byç tak, ˝e przy cho dzà sprzecz no Êci, ˝e od kry wa si´ w dzie le ta kie stro ny, któ re od czu wa si´ ja ko nie uda ne lub ob ce. Pod czas wi zy ty na wy sta wie po win no si´ postawiç trzy „py ta nia” dotyczàce dzie∏a. Co przed sta wia? W ja ki spo sób ar ty sta ukszta∏ to wa∏ te mat? I dla cze go zro bi∏ to tak, a nie ina czej, co chcia∏ przez to wy ra ziç? Aby zro zu mieç sztu k´, po trzeb na jest umie j´t noÊç kon cen tra cji i cie ka woÊç. Napo tykaç mo˝na jed nak py ta nia i pro ble my, na któ re od po wiedê przyniosà tyl ko do dat ko we in for ma cje i wia do mo Êci. Za jrzenie do ksià˝ ki spe cja li stycz nej czy roz mo wa z fa chow cem po ma ga jà po g∏´ biç wie dz´. A zatem sztu ka spe∏ nia swo je za da nie, otwiera nam oczy na Êwiat i uczy in ne go ni˝ do tàd spoj rze nia na rze czy wi stoÊç: dal sze go, bo gat sze go i pi´k niej sze go. Ar ty sta zmie nia Êwiat, wska zu je na to, co istot ne, prze sa dza, pro wo ku je. Ka˝ dy mo ˝e oglà daç i ro zu mieç sztu k´. Po trzeb ne sà tyl ko oczy i ser ce. Ko men tarz Roz praw ka ze wzgl´ du na swe nie wiel kie roz mia ry uka zu je pro blem po wierz chow nie. W roz praw ce nie u˝y wa my zwro tów i wy ra ˝eƒ po tocz nych. www.WydawnictwoLingo.pl 17 1.6 Rozprawka Na pisz, jak mo˝ na zde fi nio waç mi ∏oÊç. Czym jest mi ∏oÊç? We lche Be deu tung hat die Lie be für das men schli che Le ben? Was be deu tet Lie be? Kann man sie mit Wor ten erklären? Eigen tlich nicht. Man kann sie nur fühlen. Lie be- das Lie bling sthe ma von Ma lern, Dich tern, Kom po ni sten, Fil me ma chern. Al le spre chen und schre iben über Lie be, trotz dem wird sie ganz in di vi du ell emp fun den. Wer ver liebt ist, hat Symp to me wie bei einer Kran khe it. Man kann nichts es sen, man kann nicht schla fen. Du trif fst einen Men schen, und plötzlich weißt du, dass du ohne ihn nicht we iter le ben kan nst. Die Ver lieb ten se hen die Welt durch eine ro sa Bril le. Lie be und Ver stand ge hen sel ten Hand in Hand. Die er ste Pha se der Lie be dau ert fünf Mo na te, hat eine ame ri ka ni sche Psy cho lo gin he raus ge fun den. Während die ser Ze it tun Ver lieb te fast aus schließlich zwei Din ge: sie sind mit dem Part ner zu sam men, und wenn das nicht geht, den ken sie an ihn. Aus dem tägli chen Le ben wis sen wir, dass Ge sun dhe it und Lie be das größte Glück des Men schen sind. Al le brau chen Lie be. Sie macht das Le ben schöner, le ich ter, bes ser. Ech te Lie be braucht ke ine Wor te, son dern Ta ten. Lie ben heißt für je man den etwas Gu tes zu tun, für je man den zu sor gen. Ein Le ben ohne Lie be wäre sin n los und trau rig. Ein Mensch kann ohne ech te Lie be, ohne Gefühl nicht le ben. Der Mensch ist da zu ge schaf fen, zu lie ben und ge liebt zu wer den. Wörter und Wen dun gen das Lie bling sthe ma,…-men… – ulu bio ny te mat der Dich ter,- – po eta, wieszcz emp fin den – od czu waç plötzlich – na gle der Ver lieb te, -n – za ko cha ny die Bril le – oku la ry der Ver stand – ro zum, roz sà dek 18 Hand in Hand ge hen – iÊç w pa rze die Ge sun dhe it – zdro wie echt – praw dzi wy die Tat, -en – czyn sin n los – bez sen sow ny trau rig – smut ny schaf fen – stwo rzyç WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Ja kie zna cze nie ma mi ∏oÊç w ˝y ciu cz∏o wie ka? Czym jest mi ∏oÊç? Czy da si´ jà wy ja Êniç za po mo cà s∏ów? W∏a Êci wie nie. Mo˝ na jà tyl ko od czu waç. Mi ∏oÊç - ulu bio ny te mat ma la rzy, po etów, kom po zy to rów, fil mow ców. Wszy scy mó - wià i pi szà o mi ∏o Êci, jed nak spo sób, w ja ki jà od czu wa my, jest bar dzo in dy wi du al ny. Ten, kto jest za ko cha ny, ma symp to my jak przy cho ro bie. Nie mo˝ na nic jeÊç, nie mo˝ na spaç. Spo ty kasz cz∏o wie ka i na gle wiesz, ˝e bez nie go ju˝ nie mo ˝esz ˝yç. Za ko cha ni wi dzà Êwiat przez ró ˝o we oku la ry. Mi ∏oÊç i roz sà dek rzad ko idà w pa rze. Ame ry kaƒ ska psy cho log od kry ∏a, ˝e pierw sza fa za mi ∏o Êci trwa 5 mie si´ cy. W tym cza sie za ko cha ni ro bià wy ∏àcz nie dwie rze czy: sà ra zem z part ne rem, a je Êli to nie mo˝ li we, my Êlà o nim. Z ˝y cia co dzien ne go wie my, ˝e zdro wie i mi ∏oÊç sà najwi´kszym szcz´ Êciem cz∏o wie ka. Wszy scy po trze bu jà mi ∏o Êci. Czy ni ona ˝y cie pi´k niej szym, ∏a twiej szym, lep szym. Praw dzi wa mi ∏oÊç nie po trze bu je s∏ów, lecz czy nów. Ko chaç to zna czy ro biç dla ko goÊ coÊ do bre go, trosz czyç si´ o ko goÊ. ˚y cie bez mi ∏o Êci by ∏o by po zba wio ne sen su i smut ne. Cz∏o wiek nie mo ˝e ˝yç bez praw dzi wej mi ∏o Êci, bez uczu cia. Cz∏o wiek jest stwo rzo ny, by ko chaç i byç ko cha nym. Ko men tarz W tekst wple cio no wy ra ˝e nie idio ma tycz ne: „die Welt durch ro sa Bril le se heh” (wi dzieç Êwiat przez ró ˝o we oku la ry), „Lie be und Ver stand ge hen se len Hand in Hand” (mi ∏oÊç i roz sà dek rzad ko idà w pa rze). Umie j´t ne za sto so wa nie ta kich zwro tów czy ni tekst bar dziej in te re su jà cym. www.WydawnictwoLingo.pl 19 1.7 Rozprawka Sta roÊç nie mu si byç okrop na. Jak schy ∏ek ˝y cia uczy niç pi´k nym? Muss das Älter wer den ein trau ma ti sches Er leb nis se in? Nie mand will alt se in. Die Vor stel lun gen der Men schen über den Le ben sa bend sind ziem lich ne ga tiv. Al te Men schen er le ben oft eine tie fe Kri se. Sie zie hen sich aus dem Le ben zurück, sie wol len nie man dem zur Last fal len. Sie se hen al les in trüben Far ben und ver lie ren die Lust am Le ben. Fi nan ziel le Pro ble me, Ein sam ke it und Angst ma chen die Si tu ation noch schlim mer. Das Älter wer den muss aber doch ke in trau ma ti sches Er leb nis se in. Kon rad Ade nau er wur de erst mit 73 Bun de skan zler. In ho hem Al ter füllte der Pia nist Ar thur Ru bin ste in die Kon zertsäle. Um dem Al ter einen Sinn zu ge ben, braucht der Mensch eine Beschäfti gung, ein Hob by. Fa mi lie und Freun de können auch sehr be hil flich se in. Der Pro zess des Al terns ist für Männer ein fa cher als für Frau en. Wenn Se an Con ne ry als 60-jähri ger in einem Film die 28 Jah re jünge re Mi chel le Pfe iffer liebt, ist das in Ord nung. Und was wäre bei einer umge kehr ten Si tu ation? Bi zarr, würde man sa gen. Vie le Frau en su chen Ret tung bei Schönhe it schi rur gen, we il sie übe rzeugt sind, dass ihr Wert, ihr Platz in der Ge sel l schaft und ihr Glück mit ih rem Aus se hen ab so - lut ver bun den sind. Mor gens vor dem Spie gel zu ste hen und die Fal ten zu be trach ten ist ke ine gu te Idee. Ein Ehe mann sol l te se ine Frau doch trotz den Fal ten lie ben. Älte re Men schen sol l ten al les ma chen, um die Freu de am Le ben und den Opti mi smus zu be hal ten. Sie sol l ten ein ganz nor ma les Le ben führen; ko chen, Gäste ein la den, den En kel kin dern Märchen erzählen, Schi fah ren und je den Au gen blick ge nießen. Wörter und Wen dun gen jdm. zur Last fal len – byç dla ko goÊ ci´ ˝a rem trüb – po nu ry, po s´p ny die Ein sam ke it – sa mot noÊç der Sinn, -e – sens die Beschäfti gung, -en – za j´ cie bi zarr – dziw ny, dzi wacz ny die Ret tung, -en – ra tu nek übe rzeu gen – prze ko naç die Ge sel l schaft, -en – spo ∏e czeƒ stwo ver bin den – ∏à czyç, po ∏à czyç das Aus se hen – wy glàd die Fal te, -n – zmarszcz ka die En kel kin der – wnu ki der Au gen blick, -e – chwi la ge nießen – roz ko szo waç si´ 20 WZORY WYPRACOWA¡ T∏u ma cze nie Czy sta rze nie si´ mu si byç trau ma tycz nym prze ˝y ciem? Nikt nie chce byç sta ry. Wy obra ˝e nia lu dzi o zmierzchu ˝y cia sà do syç ne ga tyw ne. Sta rzy lu dzie cz´ sto prze ˝y wa jà g∏´ bo ki kry zys. Wy co fu jà si´ z ˝y cia, nie chcà byç dla ni ko go ci´ ˝a rem. Wszyst ko wi dzà w po nu rych bar wach i tra cà ocho t´ do ˝y cia. Pro ble my fi nan so we, sa mot noÊç i strach jeszcze po gar sza jà sy tu acj´. Sta rze nie si´ nie mu si prze cie˝ byç trau ma tycz nym prze ˝y ciem. Kon rad Ade nau er zo sta∏ kanc le rzem Nie miec do pie ro w wie ku 73 lat, a pia ni sta Ar tur Ru bin ste in w po de sz∏ym wie ku za pe∏ nia∏ sa le kon cer to we. Aby sta ro Êci nadaç sens, cz∏o wiek po trze bu je za j´ cia, hob by. Równie˝ rodzina i przyja- ciele mogà byç bardzo pomocni. Pro ces sta rze nia jest ∏a twiej szy dla m´˝ czyzn ni˝ dla ko biet. Gdy 60-let ni Se an Con ne ry ko cha w filmie 28 lat m∏od szà Mi chelle Pfe iffer, to jest to w po rzàd ku, a co by by ∏o w od wrot nej sy tu acji? Dzi wacz ne, po wie dzia ∏o by si´. Wie le ko biet po szu ku je ra tun ku w ope ra cjach pla stycz nych, po nie wa˝ sà prze ko na ne, ˝e ich war toÊç, ich miej sce w spo ∏e czeƒ stwie, jest nie ro ze rwal nie po ∏à czo ne z ich wy glà dem ze wn´trz nym. Po ran ne sta nie przed lu strem i przy pa try wa nie si´ zmarszcz kom, nie jest do brym po my s∏em. Mà˝ po wi nien prze cie˝ ko chaç po mi mo zmarsz czek. Star si lu dzie po win ni zro biç wszyst ko, aby za cho waç ra doÊç ˝y cia i opty mizm. Po win ni pro wa dziç nor mal ne ˝y cie: go to waç, za pra szaç go Êci, opo wia daç wnu kom baj ki, jeê dziç na nar tach i roz ko szo waç si´ ka˝ dà chwi là. Ko men tarz Ro dzaj ar gu men tów jest uza le˝ nio ny od te ma tu. Ich za da niem za wsze b´ dzie udo wod nie nie przy j´ tej te zy. Ar gu men ta mi w roz praw ce mo gà byç fak ty hi sto rycz ne, wy bra ne wy da rze nia z utwo rów li te rac kich, cy ta ty, zda rze nia z ˝y cia po sta ci, ich wy po wie dzi, a tak ˝e prze ˝y cia i ob ser wa cje pi szà ce go. www.WydawnictwoLingo.pl 21 1.8 Rozprawka Co sà dzisz o Niem cach? Wie sind die Deut schen? Die Bil der, die einer von einem frem den Land im Kopf hat, ha ben oft mehr mit dem eige nen Kopf zu tun als mit der frem den Wir klich ke it. Je der, der Deutsch lernt, hat Vor stel lun gen über die Deut schen, Ängste (vor der „schwe ren“ Spra che), Kli sche es und Vo rur te ile.Vor stel lun gen über ein Land sind me istens Vor stel lun gen über die Men schen. Ausländern fal len in Deutsch land so fort die be son de re Ar chi tek tur und vie le Se henswürdig ke iten auf. Frem den ge fal len auch die Volks trach ten. Je des Bun de sland in Deutsch land hat se ine eige ne Tra di tion. Se ine Bürger spre chen oft unter schie dli che Dia lek te. Es gibt Bräuche, die nur in be stim m ten Ländern gep flegt wer den. Da zu gehört der Kar ne val, von dem ich be ge istert war: Dass sich je der amüsier te; dass die gan ze Bevölke rung mit mach te, dass vom Ba by im Kin der wa gen bis zum Opa al le ver kle idet wa ren. Ich fin de, dass so ein Kar ne val in Po len ein geführt wer den sol l te. Für mich sind die Deut schen die sau ber sten und or den tlich sten Men schen auf der Welt. Sie sind sehr fleißig und pla nen al les. Die Städte sind sau ber, die Häuser schön ge stri chen und die Fußgänge rzo nen sind sehr an ge nehm. Vie le Pa - pierkörbe ste hen auf den Bürger ste igen. Die Au to fah rer fah ren vor sich tig und di - szi pli niert, die Straßen bah nen sind sehr be qu em. Wer in Deutsch land an einem Sam stag um 15 Uhr fe st ge stellt hat, dass der Kühlschrank le er ist, weiß, dass er bis zum Mon tag fa sten oder hun gern muss: schnell merkt man, dass die Öffnung sze iten der Läden in Deutsch land be son ders kurz sind. In Deutsch land ist man mit 18 Jah ren schon er wach sen und geht eige ne We ge. Die deut sche Ju gend wird sehr schnell unabhängig. Sie wird al so schnel ler re if. Die Deut schen sind zu verlässig, ar be it sam, pflicht be wusst. Sie re isen gern. Ganz toll fin de ich ihr Umwelt be wus st se in. Wenn je mand Pa pier auf die Stras se wirft, wird er schief an ge guckt. Die Deut schen sind eher kalt und zurückhal tend. Sie sind ernst und nicht spon - tan und nicht sehr herz lich. Was tun die Deut schen am Fe ie ra bend? Es wird ge wan dert. Wan dern heißt aber nicht, le icht sin nigund willkürlichFre ihe it und Na tur zu ge nießen. Es wird or den tlich ge wan dert… Wörter und Wen dun gen die Wir klich ke it – rze czy wi stoÊç das Vo rur te il, -e – prze sàd die Volks tracht, -en – strój lu do wy be ge istert – za chwy co ny/a or den tlich – upo rzàd ko wa ny die Fußgänge rzo ne, -n – sfe ra dla pie szych fa sten – po Êciç er wach sen – do ro s∏y unabhängig – nie za le˝ ny zu verlässig – god ny za ufa nia pflicht be wusst – obo wiàz ko wy le icht sin nig – lek ko myÊl ny willkürlich – sa mo wol ny, vor sich tig – ostro˝ ny de spo tycz ny, do wol ny 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Wzory wypracowań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: