Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 006094 18982402 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki  w 1 miesiąc - ebook + audiobook/pdf
Niemiecki w 1 miesiąc - ebook + audiobook/pdf
Autor: Liczba stron: 166
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-251-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ekspresowy kurs z nagraniami mp3 dla początkujących zawiera:

Dzięki temu kursowi poznasz lub przypomnisz sobie: około 1000 słówek, ponad 200 zwrotów i wyrażeń z życia codziennego, najważniejsze informacje o strukturach gramatycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page okl/2 Alfabet niemiecki Alfabet niemiecki sk∏ada si´ z dwudziestu szeÊciu liter. S∏uchaj i powtarzaj: a b c d e f g [a:] [be:] [tse:] [de:] [e:] [ef] [ge:] [ha:] [i:] [jot] [ka:] [el] h i j k l m [em] n [en] o p q r s ß t [o:] [pe:] [ku:] [er] [es] [es tset] [te:] u [u:] v [fau] w [ve:] x [iks] y [ypsilon] z [tset] W alfabecie niemieckim wyst´puje kilka liter nieznanych w j´zyku polskim. Sà to samog∏oski przeg∏osowe zwane umlautami ä, ö, ü oraz litera ß, którà nale˝y czytaç jak polskie syczàce s. Cechà charakterystycznà j´zyka niemieckiego jest obecnoÊç w nim dwug∏osek, zwanych inaczej dyftongami oraz po∏àczeƒ spó∏g∏oskowych. Oto najcz´Êciej spotykane kombinacje samog∏osek i spó∏g∏osek: samog∏oski au zbli˝one w wymowie do polskiego a∏ (jak w s∏owie pa∏ka) äu i eu brzmià podobnie jak polskie oj (jak w s∏owie wojsko) ei i ai zbli˝one w wymowie do polskiego aj (jak w s∏owie bajka) ie brzmi jak wyd∏u˝one polskie i spó∏g∏oski ch pf sch brzmi jak polskie sz sp i st na poczàtku wyrazu brzmià jak polskie szp i szt tz brzmi jak polskie c Podstawowe wyjaÊnienia dotyczàce zawartoÊci s∏ownikowej ksià˝ki Proponowane w tym kursie t∏umaczenia uwzgl´dniajà kontekst wypowiedzi. Rzeczowniki: W s∏owniczkach zamieszczonych pod dialogami podajemy form´ liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika oraz jego rodzajnik okreÊlony w liczbie pojedynczej. JeÊli rodzajnik uj´ty jest w nawias, np. (das) Deutschland — Niem- cy, oznacza to, ˝e dany rzeczownik zazwyczaj wyst´puje bez rodzajnika. Form´ liczby mnogiej sygnalizujemy za pomocà umieszczonej przy rzeczowniku i po- przedzonej myÊlnikiem koƒcówki, którà nale˝y dodaç do formy liczby pojedyn- czej tego rzeczownika. Czasami zdarza si´, ˝e w pe∏nym brzmieniu podajemy obydwie formy rzeczownika. Dzieje si´ tak w wypadku rzeczowników, których liczba mnoga ró˝ni si´ od liczby pojedynczej obecnoÊcià powsta∏ego przeg∏osu, np. der Mann, Männer — m´˝czyzna. Form´ liczby mnogiej rzeczowników z∏o- ˝onych podajemy, zamieszczajàc przy rzeczowniku tylko t´ cz´Êç wyrazu, która ulega zmianie. Piszemy wi´c das Krankenhaus, -häuser —szpital zamiast Krankenhäuser. Brak koƒcówki po myÊlniku oznacza, ˝e forma liczby pojedyn- czej i mnogiej danego rzeczownika jest identyczna, np. der Vermieter, - (liczba mnoga brzmi równie˝ Vermieter). JeÊli zaÊ przy rzeczowniku nie ma ani myÊlni- ka, ani koƒcówki, nale˝y przyjàç, ˝e forma liczby mnogiej albo nie istnieje, albo ma odmienne znaczenie. Czasowniki: Czasowniki podajemy w bezokoliczniku. Wyjàtek stanowià pierwsze rozdzia∏y, w których t∏umaczymy formy koniugacyjne nowych czasowników. Przymiotniki / przys∏ówki: Zazwyczaj podajemy tylko znaczenie przymiotniko- we wyrazu. Wyjàtek stanowià te wyrazy, w wypadku których znajomoÊç znacze- nia przys∏ówkowego jest konieczna ze wzgl´du na kontekst, np. gut znaczyç mo- ˝e dobry lub dobrze. poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 3 Witamy! Charakterystyka kursu „Niemiecki w jeden miesiàc” to ekspresowy kurs j´zykowy dla po- czàtkujàcych, umo˝liwiajàcy szybkie poznanie lub przypomnienie sobie podstaw j´zyka niemieckiego. Szczególny nacisk po∏o˝ony zosta∏ na uczenie si´ lub doskonalenie j´zyka mówionego z myÊlà o u˝ywaniu go w sytuacjach ˝ycia codziennego, w tym podczas po- bytu za granicà. Podczas ca∏ego kursu poznawaç b´dziesz kolejne fragmenty opo- wieÊci o ˝yciu kilku osób, które spotykajà si´ przy okazji rejsu po Renie. Przys∏uchujàc si´ rozmowom bohaterów historii, nauczysz si´ rozumieç niemiecki j´zyk mówiony. Poza tym zapoznasz si´ z najwa˝niejszymi problemami gramatycznymi lub szybko je sobie powtórzysz.Aby wzbogaciç swoje s∏ownictwo, si´gniesz po wyra˝e- nia, których znajomoÊç pozwoli ci czuç si´ pewniej w ró˝nych sytu- acjach ˝ycia codziennego w krajach niemieckoj´zycznych. Cieka- wostki o ludziach i obyczajach tych krajów znajdziesz w ramkach z informacjami kulturowymi. Dotar∏szy do koƒca rozdzia∏u, z pewno- Êcià b´dziesz umia∏ zastosowaç w praktyce to, czego si´ nauczy- ∏eÊ. Na koƒcu ksià˝ki znajdziesz t∏umaczenia dialogów, klucz do çwiczeƒ, s∏ownik oraz list´ czasowników. Jak korzystaç z kursu • Zapoznaj si´ dok∏adnie z ka˝dym kolejnym rozdzia∏em podr´cz- nika. Wys∏uchaj kilkakrotnie materia∏u nagranego na kaset´ - najpierw bez zaglàdania do ksià˝ki, nast´pnie Êledzàc jego tekst w podr´czniku. Póêniej zapoznaj si´ ze szczegó∏owymi obja- Ênieniami s∏ów i zwrotów oraz konstrukcji gramatycznych. Gdy nagrany tekst nie b´dzie mia∏ ju˝ dla ciebie ˝adnych tajemnic, zatrzymuj magnetofon po ka˝dej kwestii i powtarzaj je ze s∏uchu, zwracajàc szczególnà uwag´ na wymow´ i intonacj´. Wreszcie wykonaj çwiczenia utrwalajàce, a na zakoƒczenie rozdzia∏u çwi- czenia sprawdzajàce i fonetyczne. • Nawet jeÊli nie zrozumiesz wszystkiego dok∏adnie, nie poddawaj si´. Z up∏ywem czasu, dzi´ki powtórkom, materia∏ j´zykowy za- cznie ci si´ „uk∏adaç w g∏owie”. • Ucz si´ regularnie. Da to lepszy efekt ni˝ d∏ugie „siedzenie nad ksià˝kà” raz na jakiÊ czas. Codzienna nauka j´zyka przez 20 mi- nut jest najbardziej skuteczna. Je˝eli zale˝y ci na szybszym tem- pie nauki (wszak tytu∏ kursu brzmi „Niemiecki w jeden miesiàc”!), mo˝esz takie dwudziestominutowe „sesje” odbywaç parokrotnie w ciàgu dnia. Zale˝y to przede wszystkim od twojej motywacji. Struktura kursu Kurs sk∏ada si´ z 9 rozdzia∏ów. Ka˝dy rozdzia∏ tworzà trzy lekcje (a, b, c), po których zamieszczamy wskazówki fonetyczne i çwiczenia. drei 3 poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 4 Ten znak informuje, ˝e dany materia∏ znajdziesz na kasecie. Nagranie zaczyna si´ od alfabetu niemieckiego. Powtórz par´ razy ka˝dà liter´ (patrz wewn´trzna strona ok∏adki), a nast´p- nie rozpocznij przerabianie kolejnych lekcji. Po ka˝dym dialogu us∏yszysz wyra˝enia z ˝ycia codziennego w dwóch wersjach: polskiej i niemieckiej. Przerwy pozwolà ci bez poÊpiechu, sa- modzielnie powtórzyç wyra˝enia niemieckie. JeÊli na poczàtku b´dziesz potrzebowa∏ wi´cej czasu, w∏àcz pauz´. Ka˝dà lekcj´ zamykajà çwiczenia fonetyczne. Wskazówki dotyczàce wymo- wy nagrane zosta∏y w j´zyku polskim, natomiast przyk∏ady - w j´zyku niemieckim. Wyra˝enia te powtórz kilka razy. Struktura lekcji Zapoznaj si´ ze wst´pem do ka˝dego dialogu. Nast´pnie wys∏uchaj tego dialogu przynajmniej dwa razy bez spoglàdania do ksià˝ki. S∏uchajàc go po raz trzeci, Êledê zamieszczony w ksià˝ce tekst. W tym miejscu t∏umaczymy s∏owa i wyra˝enia, które pojawi∏y si´ w dialogu. Brak któregoÊ ze s∏ów na liÊcie oznacza, ˝e najprawdo- podobniej wystàpi∏o ono we wczeÊniejszej jednostce. W takiej sytu- acji zajrzyj do s∏ownika zamieszczonego na koƒcu ksià˝ki. J´zyk przypomina uk∏adank´ — równie˝ sk∏ada si´ z cz´Êci, które nale˝y odpowiednio do siebie dopasowaç. Pod tym symbolem znaj- dziesz objaÊnienia regu∏ gramatycznych. Tym symbolem zaznaczamy miejsca, w których podajemy wyra˝e- nia zaczerpni´te z ˝ycia codziennego. Ich znajomoÊç pozwoli ci czuç si´ pewniej w kraju niemieckoj´zycznym. S∏uchajàc tych wyra- ˝eƒ, patrz do ksià˝ki. Gdy si´ z nimi zapoznasz, zamknij ksià˝k´ i spróbuj powtórzyç je g∏oÊno. Nareszcie masz szans´ sprawdziç, czego si´ nauczy∏eÊ. Pisemne i ustne wykonywanie çwiczeƒ to jednak nie tylko sprawdzian, ale tak˝e skuteczny sposób na udoskonalanie znajomoÊci j´zyka nie- mieckiego. Obok tego symbolu znajdziesz informacje o krajach niemieckoj´- zycznych. Czas udoskonaliç wymow´. Zanim wykonasz çwiczenia nagrane na kasecie, przeczytaj wskazówki fonetyczne i proponowane przyk∏ady. Powodzenia i dobrej zabawy! 4 vier poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 5 Spis treÊci 1 1a Propozycja . . . . . . . . . 8 Zaimki osobowe . . . . . . . . . . . . 9 Forma zwracania si´ do osób . . . 9 Formy czasowników w czasie teraêniejszym . . . . . . . . . . . . . 10 Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie . . . . . . . . . . . . . . . 12 1b Zmartwiona matka . . . . . . . . . . 13 Czasownik sein. . . . . . . . . . . . 14 Rzeczowniki w mianowniku: ich rodzajniki, rodzaje i liczby. . . . 15 Anglicyzmy w j´zyku niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . 17 1c Witamy na pok∏adzie! . . . . . . 18 Przekszta∏cenia samog∏oskowe w czasownikach w czasie teraêniejszym . . . . . . . . . . . . . 19 Liczebniki 1-25 . . . . . . . . . . . . 20 Styl oficjalny i potoczny w kontaktach towarzyskich . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fonetyka 2 2a Ale tu mi∏o! . . . . . . . . 23 Rzeczowniki w bierniku . . . . . . 24 Czasownik haben . . . . . . . . . . 25 Przyimki wymagajàce rzeczowników w formie biernika Zaimki (II) osobowe w bierniku . . . . . . . . . . . . . . . 26 ÂwiadomoÊç ekologiczna . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 25 2b Dostawa . . . . . . . . . . 28 Szyk wyrazów w zdaniu . . . . . 29 Czasownik wissen . . . . . . . . . 30 Banki, oszcz´dnoÊci i po˝yczki . . . . . . . . . . . . . . . 31 2c Ten „straszny” Polak . . . . . . . . . . . . 32 Czas przesz∏y z∏o˝ony. . . . . . . 33 Szyk wyrazów w zdaniu (II) . . . 34 Saksonia i inne landy . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fonetyka 3 3a Wi´cej informacji . . . 37 Czasowniki modalne: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. . . . . . . . . . . . . 38 Partyku∏y: aber, denn, doch, mal, ja . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wyra˝enie es gibt. . . . . . . . . . 40 Posi∏ki . . . . . . . . . . . . . . . 41 3b Cudowna rzeka . . . . 40 Dope∏nienia: bli˝sze w bierniku, dalsze w celowniku . . . . . . . . . 43 Formy rodzajników w celowniku . . . . . . . . . . . . . . . 44 Czasowniki wymagajàce formy celownika. . . . . . . . . . . . 44 Rzeka Ren . . . . . . . . . . . . . . . 45 3c Smakowite wina . . . . . . . . . . . . 46 Tryb rozkazujàcy . . . . . . . . . . . 47 Zaimki (III) osobowe . . . . . . . . 48 Szyk wyrazów w zdaniu (III) . . 48 Przeczenia: kein, nicht . . . . . . 49 Co warto wiedzieç o winie?. . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fonetyka 4 4a Reklamacja . . . . . . . 52 Czasowniki z∏o˝one. . . . . . . . . 53 fünf 5 poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 6 Szyk wyrazów w zdaniu (III) . . 54 Przepisy i regulaminy . . . . . . . 55 4b Na làdzie . . . . . . . . . 56 Tryb przypuszczajàcy . . . . . . . 57 Tryb przypuszczajàcy czasowników haben, sein i czasowników modalnych . . . . 58 Kluby i stowarzyszenia . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . 61 4c Zgubieni . . . . . . . . . . 60 Przyimki wymagajàce u˝ycia rzeczowników w formie celownika Przyimki wymagajàce u˝ycia rzeczowników w formie i biernika i celownika . . . . . . . 61 Czasowniki zwrotne. . . . . . . . . 62 Kawiarnie i „Gaststätten” . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . 65 Fonetyka 5 5a Pocieszanie Carolin . 66 Czas przesz∏y prosty . . . . . . . . 67 S∏ynne niemieckie ksià˝ki dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . 69 5b I znowu wszyscy razem . . . . . . . . . . . . 70 Zaimki (IV) dzier˝awcze . . . . . 71 Czasowniki nierozdzielnie z∏o˝one . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ubezpieczenia zdrowotne . . . . 73 6 6a Szokujàce nag∏ówki w prasie . . . . . . . . . . 80 Strona bierna. . . . . . . . . . . . . . 81 Prasa . . . . . . . . . . . . . . . 83 6b Dwoje cudzoziemców . . . . . 84 Spójniki: dass, ob, wenn, weil . . . . . . . . . . . . . . . 85 Dialekty . . . . . . . . . . . . . . . 87 6c S∏oneczny dzieƒ . . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zaimki(V) Odmiana przymiotników (II) . . . . . . . . . . 89 Naturyzm . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . 92 Fonetyka 7 7a Plany na przysz∏oÊç . . . . . 94 Czasownik werden . . . . . . . . . 95 Czas przysz∏y . . . . . . . . . . . . . 95 Liczebniki (II) . . . . . . . . . . . . . . 96 Waluta Niemiec . . . . . . . . . . . . 96 Dochody w Niemczech . . . . . . 97 7b Po˝egnalny obiad . . . . . . . . . . . . 98 ¸àczenie czasowników z przyimkami . . . . . . . . . . . . . . 99 Restauracje . . . . . . . . . . . . . . 101 5c Nieoczekiwany goÊç . . . . . . . . . . . . 75 Przys∏ówki a przymiotniki . . . . 76 Stopniowanie przymiotników . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szko∏y Fonetyka . . . . . . . . . . . . . . . 79 7c Podró˝ . . . . . . . . . . 102 Rzeczowniki z∏o˝one . . . . . . . 103 Rzeczowniki w trzech . . . . . . . . . . . . . . 104 rodzajach Podró˝owanie . . . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . . . . 106 Fonetyka 6 sechs poczatek-q4.qxd 29.1.07 14:50 Page 7 8 8a Sprawy urz´dowe . . . . . . . . 108 Rzeczowniki w dope∏niaczu. . 109 Przyimki wymagajàce u˝ycia rzeczowników w formie dope∏niacza . . . . . . . . . . . . . . 111 Obcokrajowcy w Niemczech . . . 112 8b Og∏oszenie w gazecie . . . . . . . . 113 Zaimek (VI) wzgl´dny das . . . 114 Warunki mieszkaniowe . . . . . 116 8c Przeprowadzka . . . 117 Czasowniki: stellen, legen, setzen . . . . . . . . . . . . . . 118 Domowe zacisze . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . 121 Fonetyka 9 9a Na rozmowie w sprawie pracy . . . . . . . . . . . 122 Strona bierna (II) . . . . . . . . . . 123 System socjalny . . . . . . . . . . 125 9b Studencki ˝ywot . . . . . . . . . . . 126 Liczebniki (III) porzàdkowe . . 127 Zapisywanie dat, podawanie czasu . . . . . . . . . . . . . . 128 Uniwersytety . . . . . . . . . . . . . 130 9c Przyj´cie. . . . . . . . . 131 Odmiana przymiotników (III) . . . . . . . . . . . 132 Przymiotnikowa funkcja imies∏owów . . . . . . . . . . . . . . 133 Wizyty u przyjació∏. . . . . . . . . 135 . . . . . . . . . . . . . . 128 Fonetyka T∏umaczenia dialogów i klucz do çwiczeƒ . . . . . . . . . . . . . . 136 Lista czasowników . . . . . . . . . . 147 . . . . . . . . . . . . . . 149 S∏owniczek Ren . . . . . . . . . . . . . . 163 Kraje niemieckiego obszaru j´zykowego . . . . . . . . . 164 sieben 7 rozdz1-q4.qxd 29.1.07 14:59 Page 8 1a Propozycja Bohaterami historii, którà b´dziesz poznawaç pracujàc z kursem „Niemiecki w jeden miesiàc”, sà dwie rodziny niemieckie oraz pe- wien m∏ody Polak. Paƒstwo Bühlerowie i Wendtowie spotkali si´ podczas urlopu na W´grzech w 1989 roku. Bühlerowie z Karlsruhe majà w∏asny frach- towiec, p∏ywajàcy po Renie. Z tego powodu prowadzà oni doÊç nie- zwyk∏y, ale interesujàcy tryb ˝ycia.Wendtowie pochodzà z Drezna. Przez lata Bühlerowie utrzymywali kontakt z Wendtami i dzi´ki te- mu wiedzà, ˝e ich dwudziestotrzyletnia córka, Petra Wendt, jest obecnie bezrobotna. Tymczasem w∏aÊnie teraz pani Bühler musi poddaç si´ operacji. W tej sytuacji postanowi∏a wraz z m´˝em po- prosiç Petr´ o pomoc na statku podczas swej nieobecnoÊci. Pan Bühler napisa∏ d∏ugi, szczegó∏owy list do Petry, proszàc jà o podj´- cie decyzji i telefonicznà odpowiedê. (H. Bühler = Herr Bühler) H. BÜHLER: Bühler. PETRA: Guten Tag, hier ist Petra Wendt. Vielen Dank für Ihren Brief. Ich komme sehr gerne. Leider koche ich nicht gut. H. BÜHLER: Das macht nichts! Wann kommen Sie? PETRA: H. BÜHLER: Gut. Ich treffe Sie auf dem Bahnsteig. Auf Wieder- Am Mittwoch. Ich komme um 8 Uhr mit dem Zug. PETRA: sehen. Auf Wiedersehen. 8 acht rozdz1-q4.qxd 29.1.07 14:59 Page 9 der Herr, -en guten Tag gut der Tag, -e hier ist vielen Dank viel der Dank für Ihren der Brief, -e ich komme sehr gern ich kommen sehr gern(e) leider ich koche kochen nicht pan dzieƒ dobry dobry dzieƒ tutaj jest bardzo dzi´kuj´ du˝o, wiele podzi´kowanie za Pana list bardzo ch´tnie przyjad´ ja przychodziç, przyje˝d˝aç bardzo ch´tnie niestety gotuj´ gotowaç nie tutaj: dobrze gut das macht nichts to nic nie szkodzi das machen nichts to dos∏ownie: robiç nic (tutaj: stanowi wann kommen kiedy Pani zaprzeczenie) Sie? Sie am Mittwoch um 8 Uhr 8 = acht mit dem Zug mit der Zug, Züge ich treffe Sie treffen auf dem Bahnsteig przyjedzie? Pan, Pani, Paƒstwo w Êrod´ o godzinie ósmej osiem pociàgiem z pociàg spotkam Panià spotykaç na peronie der Bahnsteig, peron -e auf Wiedersehen do widzenia III Czas na troch´ gramatyki – b´dziemy si´ jej uczyç krok po kroku. Zacznijmy od zaimków osobowych. Zaimki osobowe: mianownik liczba pojedyncza ich du er sie es ja ty on ona ono liczba mnoga wir ihr sie Sie my wy oni / one Pan, Pani, Paƒstwo 1. osoba 2. osoba 3. osoba { III Forma grzecznoÊciowa Sie stosowana jest, gdy bezpoÊred- nio zwracamy si´ do osób, z którymi jesteÊmy na Pan, Pani, Paƒ- stwo. Zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej piszemy jà wielkà literà. neun 9 rozdz1-q4.qxd 29.1.07 14:59 Page 10 III Skoro ju˝ wiemy, jak rozmawiaç o osobach, nauczmy si´ te- raz mówiç o czynnoÊciach. Potrzebna nam b´dzie znajomoÊç czasowników. W s∏ownikach czasowniki podawane sà w formie bezokolicznika. Wi´kszoÊç bezokoliczników w j´zyku niemieckim ma koƒcówk´ -en, np. kommen, kochen, machen. Warto o tym pami´taç, by bez pro- blemu zrozumieç sposób tworzenia np. form czasu teraêniejszego. III Formy czasu teraêniejszego wi´kszoÊci czasowników nie- mieckich powstajà przez odci´cie koƒcówki -en bezokolicznika i dodanie do tematu odpowiedniej koƒcówki osobowej. Odmieƒ- my dla przyk∏adu czasownik kommen – przychodziç: Czas teraêniejszy zaimek podstawa ich du er/sie/es wir ihr sie Sie komm komm komm komm komm komm komm -e -st -t -en -t -en -en koƒcówka forma czasu osobowa teraêniejszego ich komme du kommst er/sie/es kommt wir kommen ihr kommt sie kommen Sie kommen III Koƒcówek osobowych naucz si´ na pami´ç. A warto to zro- biç, bo raz je opanowawszy, bez trudu utworzysz formy, za pomo- cà których zarówno nazwiesz czynnoÊci trwajàce obecnie, jak i wyrazisz przysz∏oÊç. Czas teraêniejszy bowiem ma szeroki za- kres u˝ycia. Spójrzmy na pytanie zadane Petrze przez pana Bühlera: Wann kommen Sie? – Kiedy Pani przyjedzie? Widzimy, ˝e czas teraêniejszy jest tutaj u˝yty dla wyra˝enia przysz∏oÊci. Zdarza si´ tak cz´sto, gdy pytamy o okolicznik czasu. Kolejny przyk∏ad: Ich komme am Mittwoch. – Przyjad´ w Êrod´. – rów- nie˝ dotyczy czasu przysz∏ego. Wniosek z tego taki, ˝e w wielu sytuacjach czas przysz∏y b´dzie ci tak naprawd´ niepotrzebny. Znajdujesz si´ w kraju niemieckoj´zycznym... i chcesz si´ z kimÊ przywitaç: guten Tag dzieƒ dobry (powszechna forma guten Morgen guten Abend 10 zehn powitania pomi´dzy godz. 11 a 18) dzieƒ dobry (rano) dobry wieczór rozdz1-q4.qxd 29.1.07 14:59 Page 11 do widzenia do us∏yszenia czeÊç Teraz chcesz si´ z kimÊ po˝egnaç: auf Wiedersehen auf Wiederhören tschüs Rozmowa telefoniczna: Dzwoniàc do kogoÊ, najpierw si´ przedstawiasz. Zasada ta obo- wiàzuje zarówno w wypadku telefonów prywatnych, jak i rozmów s∏u˝bowych. Kiedy odbierasz telefon, pierwszà rzeczà, którà za- zwyczaj mówisz, jest twoje nazwisko. Umawiasz si´ na spotkanie: Wann kommen Sie? Wann kommst du? Ich komme am Montag. Ich komme am Dienstag. am Mittwoch, am Donnerstag am Freitag, am Samstag Geht es bei Ihnen am Sonntag? Es freut mich, dass Sie kommen. Ciesz´ si´, ˝e Pani / Pan Kiedy Pani / Pan przyjedzie? Kiedy przyjedziesz? Przyjad´ w poniedzia∏ek. Przyjad´ we wtorek. w Êrod´, w czwartek w piàtek, w sobot´ Czy pasuje Pani / Panu niedziela? przyje˝d˝a. du # Sie er # sie es # ich # ihr A. Wstaw odpowiednie zaimki osobowe. SpoÊród zaimków zamieszczonych w ramce wybierz tylko cztery. 1. Kommst ........ gern? 2. ........ komme am Donnerstag. 3. Wann kommen ........ ? (forma grzecznoÊciowa) 4. ........ (on) kommt am Dienstag. B. A teraz wybierz odpowiednio albo czasownik kochen, albo kommen, i uzupe∏nij zdania, wstawiajàc wybrany czasownik we w∏aÊciwej formie. 1. Er ......... Spaghetti. 2. Wir ......... am Samstag mit dem Zug. 3. Wann ......... der Zug? C. Dni tygodnia pomiesza∏y si´. Ustaw je we w∏aÊciwe kolejnoÊci, zaczynajàc od poniedzia∏ku. Mittwoch # Montag # Samstag # Freitag Dienstag # Donnerstag # Sonntag .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. elf 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki w 1 miesiąc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: