Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 007319 20995377 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki dla bystrzaków - ebook/pdf
Niemiecki dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7776-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Sprechen Sie Deutsch? Oczywiście -- i to bezbłędnie!
Faust by się uśmiał

Komm, Gib Mir Deine Hand śpiewali kiedyś Beatlesi. I był to ich jedyny utwór wykonywany także w języku innym niż angielski. Skoro nawet Wielka Czwórka pokusiła się o zaśpiewanie jednego ze swych największych przebojów po niemiecku, my tym bardziej powinniśmy pomyśleć o opanowaniu języka naszych sąsiadów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik oparty na znanej na całym świecie metodzie Berlitza. Będzie on stanowił doskonały substytut każdego kursu językowego lub stanie się jego znakomitym uzupełnieniem. Z pewnością docenisz go, jeśli szukasz książki oferującej klarownie opisaną gramatykę, a przy tym pomysły na praktyczne zastosowanie poznanego słownictwa. Naucz się porozumiewać po niemiecku w podróży, restauracji, muzeum, podczas zakupów, a także w sytuacjach zagrożenia.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na szybkie opanowanie języka, 10 rzeczy, których mówić nie wolno, oraz 10 świąt, o których trzeba pamiętać.

DODATKI SPECJALNE:
Dialogi z książki na płycie CD
Tabele odmiany czasowników
Słowniczek polsko-niemiecki i niemiecko-polski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niemiecki dla bystrzaków Autor: Paulina Christensen, Anne Fox T³umaczenie: Anna Urban ISBN: 978-83-246-1980-1 Tytu³ orygina³u: German for Dummies Format: 180x235, stron: 296 Sprechen Sie Deutsch? Oczywiœcie — i to bezb³êdnie! Faust by siê uœmia³ Komm, Gib Mir Deine Hand œpiewali kiedyœ Beatlesi. I by³ to ich jedyny utwór wykonywany tak¿e w jêzyku innym ni¿ angielski. Skoro nawet Wielka Czwórka pokusi³a siê o zaœpiewanie jednego ze swych najwiêkszych przebojów po niemiecku, my tym bardziej powinniœmy pomyœleæ o opanowaniu jêzyka naszych s¹siadów. Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik oparty na znanej na ca³ym œwiecie metodzie Berlitza. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewnoœci¹ docenisz go, jeœli szukasz ksi¹¿ki oferuj¹cej klarownie opisan¹ gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po niemiecku w podró¿y, restauracji, muzeum, podczas zakupów, a tak¿e w sytuacjach zagro¿enia. • Æwicz wymowê i prowadŸ p³ynne rozmowy po niemiecku. • SprawdŸ, jak mo¿na g³adko opanowaæ gramatykê i odmianê czasowników. • Poznaj i stosuj na co dzieñ idiomy oraz popularne powiedzenia. • Naucz siê swobodnie prowadziæ rozmowy towarzyskie. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 sposobów na szybkie opanowanie jêzyka, 10 rzeczy, których mówiæ nie wolno, oraz 10 œwi¹t, o których trzeba pamiêtaæ. DODATKI SPECJALNE: Dialogi z ksi¹¿ki na p³ycie CD Tabele odmiany czasowników S³owniczek polsko-niemiecki i niemiecko-polski Spis treści O autorach .............................................................................................................................. 11 O Berlitzu ................................................................................................................................. 13 Podziękowania od autorów ..................................................................................................... 15 Wstęp ...................................................................................................................................... 17 O książce .....................................................................................................................................................17 Konwencje zastosowane w książce ..................................................................................................................17 Naiwne założenia ..........................................................................................................................................18 Podział książki ..............................................................................................................................................19 Część I: Na dobry początek .......................................................................................................................19 Część II: Niemiecki w akcji .......................................................................................................................19 Część III: Niemiecki w podróży .................................................................................................................19 Część IV: Dekalogi ..................................................................................................................................19 Część V: Dodatki .....................................................................................................................................19 Ikony wykorzystane w książce .........................................................................................................................20 Co dalej .......................................................................................................................................................20 Część I: Na dobry początek ...........................................21 Rozdział 1: Niemiecki nie jest Ci zupełnie obcy ...................................................................... 23 Niemiecki, który już znasz .............................................................................................................................23 Homonimy ...............................................................................................................................................23 Krewniacy ................................................................................................................................................24 Fałszywi przyjaciele ..................................................................................................................................25 Zapożyczenia ...........................................................................................................................................26 Stosowanie popularnych zwrotów ...................................................................................................................28 Podstawy wymowy ........................................................................................................................................29 Jak radzić sobie z akcentem w języku niemieckim .........................................................................................29 Nauka niemieckiego alfabetu .....................................................................................................................29 Wymowa samogłosek ................................................................................................................................29 Wymowa przegłosów (umlautów) ..............................................................................................................30 Wymowa dyftongów .................................................................................................................................30 Wymowa spółgłosek ..................................................................................................................................31 Poznajemy nową literę: „ß” .......................................................................................................................32 Wymowa połączeń spółgłosek ....................................................................................................................32 4 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 2: Do rzeczy: podstawy gramatyki niemieckiej ......................................................... 33 Rodzaje słów ................................................................................................................................................34 Rzeczowniki .............................................................................................................................................34 Przymiotniki .............................................................................................................................................34 Czasowniki ...............................................................................................................................................35 Przysłówki ...............................................................................................................................................36 Proste konstrukcje zdaniowe ..........................................................................................................................36 Układanie słów we właściwym porządku ....................................................................................................36 Stawianie czasownika na drugim miejscu ....................................................................................................36 Czasownik na szarym końcu ......................................................................................................................37 Tworzenie pytań .......................................................................................................................................38 Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły ..............................................................................................................38 Koncentrując się na tu i teraz .....................................................................................................................38 Porozmawiajmy o przeszłości: z użyciem czasu Perfekt ................................................................................39 Pisząc o przeszłości: z użyciem czasu przeszłego prostego ............................................................................40 Mówiąc o przyszłości ................................................................................................................................41 Trudne przypadków przypadki ......................................................................................................................41 Mianownik ...............................................................................................................................................42 Biernik .....................................................................................................................................................42 Celownik ..................................................................................................................................................42 Dopełniacz ...............................................................................................................................................42 Dlaczego liczą się wszystkie przypadki ........................................................................................................42 Liczebniki ....................................................................................................................................................46 Rozdział 3: Guten Tag! Hallo! Jak się przywitać i przedstawić ............................................... 49 Wybrać formę grzecznościową czy nie? ...........................................................................................................49 Powitania i pozdrowienia ..............................................................................................................................50 Jak się masz? ............................................................................................................................................50 Odpowiedzi na pytanie: „Jak się masz?” ....................................................................................................51 Przedstawianie siebie i swoich przyjaciół .........................................................................................................53 Przedstawianie przyjaciół ..........................................................................................................................53 Sposoby przedstawiania na specjalne okazje ...............................................................................................54 Przedstawianie samego siebie ....................................................................................................................55 Rozmowa o miastach, państwach i narodowości ..............................................................................................56 Informowanie innych, skąd jesteś ...............................................................................................................56 Czasownik „być” ......................................................................................................................................57 Pytanie innych, skąd pochodzą ..................................................................................................................57 Kommen: przychodzić ..............................................................................................................................58 Poznajemy narodowości ............................................................................................................................59 Jakim mówisz językiem? ............................................................................................................................60 Pożegnanie ...................................................................................................................................................61 Spis treści 5 Część II: Niemiecki w akcji ............................................65 Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie ..................................................................... 67 Mówienie o sobie ..........................................................................................................................................67 Opisywanie pracy .....................................................................................................................................67 Podawanie adresu i numeru telefonu ..........................................................................................................69 Rzeczowniki i ich rodzajniki ......................................................................................................................70 Zaimki dzierżawcze ..................................................................................................................................72 Mówienie o swojej rodzinie ............................................................................................................................73 Rozmowa o pogodzie ....................................................................................................................................75 Jak jest na dworze? .....................................................................................................................................75 Podawanie temperatury .............................................................................................................................76 Kilka słów o pogodzie ...............................................................................................................................76 Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie ...................................................... 79 Czy czas na posiłek? .....................................................................................................................................79 Wszystko o posiłkach .....................................................................................................................................80 Nakrywanie do stołu ......................................................................................................................................81 Wyjście do restauracji ....................................................................................................................................81 Gdzie można coś zjeść ..............................................................................................................................81 Dokonywanie rezerwacji ............................................................................................................................82 Przybycie do lokalu i zajęcie miejsca ..........................................................................................................84 Rozszyfrowywanie menu ...........................................................................................................................85 Składanie zamówienia ...............................................................................................................................88 Stosowanie trybu przypuszczającego ..........................................................................................................88 Stosowanie czasowników modalnych ..........................................................................................................89 Zamawianie czegoś specjalnego .................................................................................................................90 Odpowiedzi na pytanie: „Jak panu smakowało?” ........................................................................................90 Płacenie rachunku ....................................................................................................................................90 Zakupy spożywcze ........................................................................................................................................92 Artykuły spożywcze ..................................................................................................................................93 Miary i wagi .............................................................................................................................................94 Rozdział 6: Idziemy na zakupy ................................................................................................. 99 Gdzie można zrobić zakupy ...........................................................................................................................99 Jak zapytać o godziny otwarcia .......................................................................................................................99 Jak dać sobie radę w sklepie? .......................................................................................................................100 Uprzejmie pytam… ....................................................................................................................................101 Mówienie „proszę” .................................................................................................................................101 Mówienie „przepraszam” ........................................................................................................................101 Oglądanie w dobrym stylu ...........................................................................................................................102 Prośba o pomoc w sklepie ............................................................................................................................102 Kupowanie ubrań .......................................................................................................................................103 Więc chodź, pomaluj mój niemiecki .........................................................................................................104 Przymierzanie ........................................................................................................................................105 Płacenie za zakupy ......................................................................................................................................107 Porównania ................................................................................................................................................108 6 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 7: Wyjście na miasto ............................................................................................... 111 Podawanie czasu ........................................................................................................................................111 Pytanie o godzinę ...................................................................................................................................111 Podawanie czasu w „staromodny” sposób: od 1 do 12 ..............................................................................112 Podawanie czasu: od 0 do 24 ..................................................................................................................113 Pory dnia ...............................................................................................................................................113 Dni tygodnia ..........................................................................................................................................113 Na co masz ochotę? ....................................................................................................................................115 Wyjście do kina ..........................................................................................................................................115 Wybieranie seansu ..................................................................................................................................115 Kupno biletów ........................................................................................................................................116 Co to było? Forma przeszła czasownika sein .................................................................................................118 Wyjście do muzeum ....................................................................................................................................118 Mówienie o czynnościach w przeszłości ........................................................................................................120 Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego .....................................................................................................120 Użycie haben w czasie Perfekt .................................................................................................................122 Użycie sein w czasie Perfekt ....................................................................................................................122 Porwać widownię ........................................................................................................................................124 Jak było? Rozmowy o rozrywce ....................................................................................................................124 Twoje zdanie .........................................................................................................................................124 Co Ty o tym sądzisz ...............................................................................................................................125 Wyjście na imprezę .....................................................................................................................................127 Zaproszenie na imprezę ..........................................................................................................................127 Rozmowy o imprezie ..............................................................................................................................128 Rozdział 8: Odpoczynek i zabawy na świeżym powietrzu ...................................................... 131 Rozmowy o zainteresowaniach .....................................................................................................................131 Kolekcjonowanie ....................................................................................................................................131 Mówienie innym o swoim hobby ..............................................................................................................132 Refleksje o zaimkach zwrotnych ...................................................................................................................132 Odmiana zaimków ..................................................................................................................................132 Niektóre popularne czasowniki zwrotne ........................................................................................................133 Uprawianie sportu ......................................................................................................................................135 Gra z czasownikiem spielen .....................................................................................................................135 Czasem wystarczy czasownik ...................................................................................................................135 Zapraszanie do gry .................................................................................................................................136 Poznawanie świata zewnętrznego .................................................................................................................137 Spacerowanie i wędrowanie .....................................................................................................................137 Co można zobaczyć po drodze .................................................................................................................138 Wycieczka w góry ...................................................................................................................................139 Wycieczka na wieś ..................................................................................................................................141 Wyjazd nad morze ..................................................................................................................................142 Rozdział 9: Rozmowa telefoniczna i wysyłanie poczty .......................................................... 145 Łatwe rozmowy telefoniczne ........................................................................................................................145 Zaproszenie na przyjęcie .........................................................................................................................146 Łączenie ................................................................................................................................................146 Umawianie się ............................................................................................................................................148 Spis treści 7 Zostawianie wiadomości ..............................................................................................................................149 Słów kilka o zaimkach w celowniku ..............................................................................................................150 Wysyłanie listu, faksu, e-maila ......................................................................................................................151 Wysyłanie listu lub pocztówki ..................................................................................................................151 Wysyłanie faksu ......................................................................................................................................153 Wysyłanie e-maila ...................................................................................................................................153 Rozdział 10: W biurze i w domu ............................................................................................. 157 Wynajmowanie mieszkania lub domu ...........................................................................................................157 Jak powiedzieć, czego chcesz ...................................................................................................................157 Rozszyfrowywanie ogłoszeń .....................................................................................................................158 Zadawanie właściwych pytań ..................................................................................................................158 Rozmowa o mieszkaniu ...........................................................................................................................159 Zawieranie umowy .................................................................................................................................159 Praca w biurze ............................................................................................................................................161 Jak opanować biurko i przybory ...............................................................................................................161 Inne miejsca w biurze… ..........................................................................................................................162 Wydawanie poleceń ....................................................................................................................................163 Część III: Niemiecki w podróży ....................................167 Rozdział 11: Money, Money, Money ...................................................................................... 169 Wymiana waluty .........................................................................................................................................169 W drodze do bankomatu .............................................................................................................................171 Formułowanie rozkazów ..............................................................................................................................172 Rozdział 12: Pytanie o drogę ................................................................................................. 177 Jak poprosić o pomoc w dotarciu na miejsce ..................................................................................................177 Jak daleko jeszcze? ......................................................................................................................................179 Tu i tam .....................................................................................................................................................179 Pytanie: „Jak się tam dostanę?” ...................................................................................................................180 Użycie „in” ............................................................................................................................................180 Użycie „nach” ........................................................................................................................................181 Użycie „zu” ...........................................................................................................................................181 Jak opisać położenie ....................................................................................................................................182 W prawo, w lewo, na północ, południe, wschód i zachód ...............................................................................184 W lewo i prawo ......................................................................................................................................184 Strony świata ..........................................................................................................................................184 Ruszając w trasę .........................................................................................................................................185 Pierwszy, drugi, trzeci itd. ...........................................................................................................................185 Podróż samochodem albo innym pojazdem ...................................................................................................188 Rozdział 13: Pobyt w hotelu .................................................................................................. 191 Znalezienie hotelu ......................................................................................................................................191 Rezerwacja pokoi ........................................................................................................................................192 Jak powiedzieć, kiedy i jak długo chcesz zostać ..........................................................................................192 Jaki to ma być pokój ................................................................................................................................192 Pytanie o cenę ........................................................................................................................................193 Finalizacja rezerwacji ..............................................................................................................................194 8 Niemiecki dla bystrzaków Zameldowanie: nazwiska, adresy i numery pokojów ......................................................................................195 Jak długo zamierza pan zostać? ................................................................................................................195 Wypełnianie formularza zameldowania ....................................................................................................196 Zabawa z kluczami .................................................................................................................................196 Jak zapytać o wyposażenie .......................................................................................................................197 Wymeldowanie i płacenie rachunku ..............................................................................................................199 Jak poprosić o rachunek ...........................................................................................................................199 Jak zapytać o opłaty specjalne ..................................................................................................................200 Krótkie rozstanie w hotelu .......................................................................................................................200 Rozdział 14: Podróżowanie: samoloty, pociągi, taksówki, autobusy .................................... 203 Na lotnisku .................................................................................................................................................203 Odbiór biletu .........................................................................................................................................203 Odprawa ...............................................................................................................................................204 Przejście przez kontrolę paszportową .......................................................................................................206 Przejście przez odprawę celną .................................................................................................................207 Podróżowanie samochodem .........................................................................................................................207 Wynajem samochodu ..............................................................................................................................207 Odczytywanie map i znaków drogowych ...................................................................................................209 Na stacji kolejowej ......................................................................................................................................210 Odczytywanie tablic przyjazdów i odjazdów .............................................................................................211 Pozyskiwanie informacji ..........................................................................................................................211 Kupno biletów ........................................................................................................................................212 Jak sprawdzić, kiedy rozdzielić czasowniki .....................................................................................................214 Opanowanie autobusów, metra i taksówek ....................................................................................................215 Jak złapać autobus ..................................................................................................................................215 Jak złapać taksówkę ................................................................................................................................217 Rozdział 15: Planowanie wyjazdu .......................................................................................... 219 W biurze podróży .......................................................................................................................................219 Plany na przyszłość: zastosowanie czasu przyszłego .......................................................................................221 Kalendarz i daty .........................................................................................................................................222 Jednostki kalendarza ...............................................................................................................................222 Nazwy miesięcy ......................................................................................................................................223 Opisywanie wydarzeń za pomocą miesięcy ...............................................................................................223 Nazywanie konkretnych pór za pomocą miesięcy .......................................................................................223 Daty ......................................................................................................................................................224 Paszporty i wizy ..........................................................................................................................................225 Rozdział 16: Nagłe wypadki ................................................................................................... 227 Jak poprosić o pomoc w razie wypadku .........................................................................................................227 Wołanie o pomoc ...................................................................................................................................227 Jak zgłosić wypadek ................................................................................................................................228 Proszenie o pomoc kogoś, kto mówi po polsku ..........................................................................................228 Wizyta u lekarza albo w szpitalu ..................................................................................................................228 Jak powiedzieć, co Cię boli ......................................................................................................................229 Informacja o stanie zdrowia .....................................................................................................................230 Spis treści 9 Badanie .................................................................................................................................................230 Nazywanie części ciała ............................................................................................................................231 Diagnoza ...............................................................................................................................................232 Leczenie ................................................................................................................................................233 Rozmowa z policją ......................................................................................................................................235 Zgłaszanie kradzieży ...............................................................................................................................235 Odpowiadanie na pytania policji .............................................................................................................236 Ochrona Twoich praw za granicą ............................................................................................................237 Część IV: Dekalogi ......................................................241 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na szybkie opanowanie niemieckiego ............................... 243 Zaglądaj do słownika ..................................................................................................................................243 Tworzenie rodzin słów ................................................................................................................................243 Lista zakupów ............................................................................................................................................243 Obchodzenie Dnia Języka Niemieckiego! .....................................................................................................244 Słuchanie kaset i płyt ...................................................................................................................................244 Słuchanie radia i oglądanie telewizji .............................................................................................................244 Kurs na płycie CD-ROM ...........................................................................................................................244 Oglądanie niemieckich filmów ......................................................................................................................244 Czytanie niemieckich publikacji ....................................................................................................................244 Surfowanie po internecie .............................................................................................................................245 Rozdział 18: Dziesięć wyrażeń, których nie należy używać ................................................... 247 Używaj formy grzecznościowej .....................................................................................................................247 Zwracaj się właściwie do pracowników obsługi ..............................................................................................247 Nie szukaj dziury w całym ...........................................................................................................................248 Nie upijaj się ..............................................................................................................................................248 Z szacunkiem dla prawa ..............................................................................................................................248 Uważaj na konkursy ....................................................................................................................................248 Paraduj odpowiednio po domu ....................................................................................................................248 Nie wpadnij jak śliwka w kompot… .............................................................................................................248 Jedz poprawnie ...........................................................................................................................................249 Uważaj na urodzaj rodzaju ..........................................................................................................................249 Rozdział 19: Dziesięć ulubionych niemieckich zwrotów ....................................................... 251 Alles klar! ..................................................................................................................................................251 Geht in Ordnung ........................................................................................................................................251 Kein Problem .............................................................................................................................................251 Guten Appetit! ...........................................................................................................................................252 Deine Sorgen möchte ich haben! ..................................................................................................................252 Das darf doch wohl nicht wahr sein! .............................................................................................................252 Mir reicht’s! ...............................................................................................................................................252 Wie schön! .................................................................................................................................................252 Genau ........................................................................................................................................................252 Stimmt’s? ...................................................................................................................................................253 10 Niemiecki dla bystrzaków Rozdział 20: Dziesięć najważniejszych niemieckich świąt ................................................... 255 Heilige Drei Könige ....................................................................................................................................255 Karneval / Fastnacht / Fasching ...................................................................................................................255 Ostern ........................................................................................................................................................256 Erster April ................................................................................................................................................256 Tag der Arbeit ...........................................................................................................................................256 Himmelfahrt ...............................................................................................................................................256 Pfingsten ....................................................................................................................................................256 Der Tag der Deutschen Einheit ...................................................................................................................257 Nikolaustag ................................................................................................................................................257 Weihnachten ..............................................................................................................................................257 Rozdział 21: Dziesięć zwrotów, dzięki którym zostaniesz uznany za prawdziwego Niemca ......... 259 Das ist ja toll! ..............................................................................................................................................259 Ruf mich an! / Rufen Sie mich an! ..............................................................................................................259 Was ist los? ................................................................................................................................................259 Keine Ahnung ............................................................................................................................................259 Gehen wir! .................................................................................................................................................260 Nicht zu fassen! ..........................................................................................................................................260 Du hast Recht! / Sie haben Recht! ..............................................................................................................260 Auf keinen Fall! .........................................................................................................................................260 Nicht schlecht! ............................................................................................................................................260 Das ist mir (völlig) egal ...............................................................................................................................260 Część V: Dodatki ........................................................ 261 Dodatek A Tabele odmiany czasowników ............................................................................. 263 Dodatek B Minisłowniczek .................................................................................................... 273 Dodatek C Płyta CD ............................................................................................................... 285 Dodatek D Odpowiedzi .......................................................................................................... 287 Rozdział 5 Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie W tym rozdziale: ► Zamawianie posiłku. ► Płacenie rachunku. ► Kupowanie jedzenia — gdzie co znaleźć. ► Kupowanie żywności na targu. ► Miary i wagi. P oznawanie zwyczajów żywieniowych danego kraju jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów poznawania jego kultury. Lunch biznesowy czy zwykły obiad? Posiłki na mieście czy samodzielne gotowanie? Jak to mówią, trzeba wiedzieć, co się z czym je. Jeśli jesz w Niemczech na mieście, przekonasz się, że i tam, podobnie jak u nas, panuje duża różnorodność potraw. Domowe jedzenie, które składa się głównie z mięsa, ziemniaków i warzyw, nie ma szczególnej renomy, zwłaszcza że w przeszłości jadało się w Niemczech bardzo tłusto. Na szczęście uległo to znacznej zmianie dzięki rosnącej świadomości żywieniowej i zdrowotnej, szczególnie dotyczącej cholesterolu. Poza lokalną kuchnią, która różni się w poszczególnych regionach kraju, restauracje oferują szeroki wachlarz dań kuchni międzynarodowej. W takim razie smacznego albo Guten Appetit (gutn a-pe-tiit), jak mawiają Niemcy! Czy czas na posiłek? Następujące frazy pomogą Ci zasygnalizować chęć posiłku: (cid:57) Ich habe Hunger / Durst. (yś ha-be hun-ger / durst) (Jestem głodny / spragniony.) (cid:57) Ich bin hungrig / durstig. (yś byn hun-gryś / dur-styś) (Jestem głodny / spragniony.) By zaspokoić głód lub pragnienie, trzeba jeść — essen (esn) i pić — trinken (trynkn). Essen jest czasownikiem nieregularnym (zob. rozdział 2. w celu zdobycia informacji na temat czasowników nieregularnych). 80 Część II: Niemiecki w akcji Odmiana ich esse du isst Sie essen er, sie, es isst wir essen ihr esst Sie essen sie essen Wymowa yś e-se du ist zi esn er, zi, es ist wir esn ir est zi esn zi esn Czasownik trinken (trynkn) również jest nieregularny: Odmiana ich trinke du trinkst Sie trinken er, sie, es trinkt wir trinken ihr trinkt Sie trinken sie trinken Wymowa yś tryn-ke du trynkst zi trynkn er, zi, es trynkt wir trynkn ir trynkt zi trynkn zi trynkn Wszystko o posiłkach Niemieckie godziny posiłków nie różnią się szczególnie od polskich. W większości restauracji i hoteli śniadanie podaje się od 7.00 do 10.00, przy czym jest ono bardziej konkretne od typowego śniadania kontynentalnego. Lunch zwykle podaje się między 11.30 a 14.00. Dla Niemców lunch był niegdyś podstawowym posiłkiem, choć teraz się to zmieniło. Typowy niemiecki domowy posiłek wieczorny składał się dawniej z chleba, wędlin, sera, opcjonalnie sałatki i zimnych dań, ale dla większości ludzi, którzy pracują w ciągu dnia i którym rytm pracy nie pozwala na inne nawyki żywieniowe, podstawowym posiłkiem stał się obiad. W restauracji pełne menu jest dostępne zwykle między 18.30 a 21.00, a w większych miastach do 22.00, a nawet 23.00. Wyróżniamy trzy podstawowe Mahlzeiten (mal-zaj-ten) (posiłki): (cid:57) das Frühstück (das fry-sztyk) (śniadanie) (cid:57) das Mittagessen (das my-tak-esn) (obiad) (cid:57) das Abendessen (das a-bent-sn) (kolacja) Czasem w porze obiadowej można usłyszeć Mahlzeit! na powitanie. Jeśli ktoś w ten sposób zwróci się do Ciebie, po prostu odpowiedz mu tak samo: Mahlzeit! Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie 81 Nakrywanie do stołu Na niemieckim stole znajdziesz to samo, co u siebie w domu, tj.: (cid:57) das Glas (das glas) (szklanka) (cid:57) die Tasse (di ta-se) (filiżanka) (cid:57) der Teller (der te-ler) (talerz) (cid:57) der Suppenteller (der zu-pen-te-ler) (talerz do zupy) (cid:57) die Serviette (di ser-wie-te) (serwetka) (cid:57) das Messer (das me-ser) (nóż) (cid:57) die Gabel (di ga-bel) (widelec) (cid:57) der Löffel (der ly-fel) (łyżka) (cid:57) das Besteck (das be-sztek) (sztućce) Jeśli jesteś w restauracji i potrzebujesz czegoś, czego nie ma na stole (np. łyżki, widelca albo noża), zawołaj kelnera słowami: Entschuldigen Sie bitte! (ent-szul-di-gen zi by-te) (Przepraszam bardzo!) i powiedz: Kann ich bitte einen Löffel / eine Gabel / ein Messer haben? (kan yś by-te aj-nen ly-fel / aj-ne ga-bel / ajn me-ser habn) (Czy mogę prosić łyżkę / widelec / nóż?) Wyjście do restauracji Jedzenie na mieście stało się bardzo popularne w Niemczech. W wielu restauracjach nie trzeba czekać na wskazanie miejsca przez kelnera — choć w tych bardziej luksusowych kelner często towarzyszy gościom w drodze do stolika. Coraz częściej (z wyjątkiem tych najbardziej eleganckich restauracji) można zabrać z sobą niezjedzoną część posiłku. Gdzie można coś zjeść Większość lokali posiada listę menu, z której możesz dowiedzieć się, jakie rarytasy oferują. Jest to przydatne, kiedy spacerujesz po mieście, szukając lokalu, ale jeśli chciałbyś zapytać o konkretne miejsce, powinieneś wiedzieć, gdzie w Niemczech można coś zjeść: (cid:57) das Restaurant (das re-sto-rą) (restauracja): w Niemczech działa mnóstwo restauracji (cid:57) die Gaststätte (di gast-szte-te) (gospoda): prostszy rodzaj restauracji, która wprawdzie (cid:57) der Gasthaus (der gast-haus) / der Gasthof (der gast-hoof) (gospoda): znaleźć ją można nie oferuje wyszukanego menu, ale za to serwuje lokalne przysmaki. — od najprostszych po bardzo luksusowe; to samo dotyczy menu. zwykle na wsi; oferuje domowe jedzenie i wiejską atmosferę. 82 Część II: Niemiecki w akcji (cid:57) die Raststätte (die rast-szte-te) (zajazd): zwykle położona przy trasach szybkiego ruchu w sąsiedztwie stacji benzynowych i stacji obsługi, a czasem pensjonatu. W Austrii nosi nazwę der Rasthof (der rast-hoof). (cid:57) der Ratskeller (der rats-ke-ler): trudno znaleźć tłumaczenie dla tego lokalu. Jest to restauracja położona w piwnicy Rathaus (rat-haus) ratusza. Lokale tego typu można znaleźć w budynkach historycznych. (cid:57) die Bierhalle (di bir-ha-le) / die Bierstube (di bir-sztu-be) / der Biergarten (der bir-gartn) / das Bierzelt (das bir-celt) (ogródek piwny): oprócz piwa serwowanego z ogromnych beczek, można tu także zamówić gorący posiłek (zwykle kilka wybranych dań dnia), sałatkę i precle. Najsłynniejsze znajdują się w Monachium, w Bawarii, gdzie we wrześniu odbywa się słynny Oktoberfest (ok-to-ber-fest). Najbliższym odpowiednikiem mógłby być pub, choć atmosfera może być zupełnie inna. (cid:57) die Weinstube (di wajn-sztu-be) (winiarnia): kameralna restauracyjka zwykle położona na terenach obfitujących w winnice, gdzie można skosztować wina przy obiedzie czy przekąsce. (cid:57) die Kneipe (di knaj-pe) (bar): to połączenie baru i restauracji, zwykle mało eleganckie. (cid:57) das Café (das ka-fej) (kawiarnia): może być najróżniejsza — od zwykłego coffee shopu po bardzo wyrafinowany lokal. Miastem najbardziej znanym z kawiarnianej tradycji jest Wiedeń. (cid:57) der (Schnell)imbiss (der sznel-ym-bys) (bar szybkiej obsługi): można tu dostać różne Można zamówić drinka przy barze albo usiąść przy stoliku i zjeść posiłek. potrawy na wynos. Dokonywanie rezerwacji Podobnie jak w Polsce, osoba, która odbiera telefon w restauracji, zwykle przygotowana jest na rezerwację stolika. Oczywiście rezerwacja nie zawsze jest konieczna i w tygodniu można dostać stolik i bez niej, chyba że wybieramy się do eleganckiego lokalu albo takiego z ograniczoną liczbą miejsc. Zdecydowanie warto jednak dokonać rezerwacji w weekend i wtedy, kiedy wybieramy się do popularnego lokalu. Nie robi się rezerwacji w Kneipe czy w Gaststätte — tu panuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. re-zer-wi-ren / be-szte-len) (Chciałbym zarezerwować stolik.) Podczas dokonywania rezerwacji przydatne mogą być poniższe wyrażenia: (cid:57) Ich möchte gern einen Tisch reservieren / bestellen. (yś myś-te gern aj-nen tysz (cid:57) Haben Sie um… Uhr einen Tisch frei? (habn zi um … ur aj-nen tysz fraj) (cid:57) Ich möchte gern einen Tisch für… Personen um… Uhr. (yś myś-te gern aj-nen tysz fyr … per-zo-nen um … ur) (Chciałbym zarezerwować stolik dla … osób o godzinie …). (Czy o godzinie… będzie wolny stolik?) W celu podania szczegółów rezerwacji można dodać konkretny dzień tygodnia albo jedną z poniższych fraz: (cid:57) heute Abend (hoj-te a-bent) (dziś wieczór) (cid:57) morgen Abend (morgn a-bent) (jutro wieczór) (cid:57) heute Mittag (hoj-te my-tak) (dziś w południe) (cid:57) morgen Mittag (morgn my-tak) (jutro w południe) Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie 83 Tak więc powiemy: (cid:57) Ich möchte gern für heute Abend einen Tisch reservieren. (yś myś-te gern fyr (cid:57) Haben Sie morgen Mittag um… einen Tisch frei? (habn zi morgn my-tak um …) hoj-te a-bent) (Chciałbym zarezerwować stolik na dziś wieczór.) (Czy znajdzie się wolny stolik na jutro w porze lunchu o…) Pogawędka Mike i jego koleżanka Ute chcieliby wybrać się do świetnej, nowo otwartej restauracji Galleria. Mike dzwoni tam, by dokonać rezerwacji. Restaurant: Restaurant Galleria. re-sto-rą ga-le-ri-ja Tu restauracja Galleria. Mike: Guten Tag. Ich möchte gern einen Tisch für heute Abend bestellen. gutn taak. yś myś-te gern aj-nen tysz fyr hoj-te a-bent be-szte-len Dzień dobry. Chciałbym zarezerwować stolik na dziś wieczór. Restaurant: Für wie viele Personen? fyr wi-fi-le per-zo-nen Na ile osób? Mike: Restaurant: Zwei Personen bitte. Haben Sie um acht einen Tisch frei? cwaj per-zo-nen by-te. habn zi um acht aj-nen tysz fraj Dla dwóch osób. Czy mieliby Państwo wolny stolik o dwudziestej? Tut mir leid, um acht Uhr ist alles ausgebucht. Sie können aber um acht Uhr dreißig einen Tisch haben. tut mir lajt, um acht ur yst a-les aus-ge-bucht. zi ke-nen a-ber um acht ur draj-syś aj-nen tysz habn Przykro mi, ale o dwudziestej wszystko jest zajęte. Mogę jednak zarezerwować dla pana stolik na dwudziestą trzydzieści. Mike: Acht Uhr dreißig wäre auch gut. acht ur draj-syś wej-re auch gut Dwudziesta trzydzieści też mi pasuje. Restaurant: Und Ihr Name, bitte? unt ir na-me, by-te Mogę prosić pana nazwisko? Mike: Evans. Restaurant: Geht in Ordnung, ich habe für Sie reserviert. gejt in ord-nunk, yś ha-be fyr zi re-zer-wirt W porządku, rezerwacja dokonana. Mike: Vielen Dank. Bis heute Abend. fi-len dank. bys hoj-te a-bent Dziękuję bardzo, do zobaczenia wieczorem. 84 Część II: Niemiecki w akcji Przy wspólnym stoliku Spożywanie posiłku z innymi gośćmi przy jednym sto- liku nie należy do rzadkości. Lokale bywają przepełnione, a często zdarza się, że mają duże stoły. Jeśli przy Twoim stole są wolne miejsca, ktoś może Cię zapytać: Ist hier noch frei? (yst hir noch fraj) (Czy to miejsce jest wolne?) albo Können wir uns dazu setzen? (ky-nen wir uns da-cu ze-cen) (Czy możemy się dosiąść?). Jest to po- wszechna praktyka i nie należy czuć się zobligowanym do wszczęcia rozmowy z ludźmi, którzy się dosiedli. Niektó- rym może przeszkadzać brak prywatności, ale jest to też doskonała szansa, by poznać tamtejszych mieszkańców. W powyższym dialogu Mike miał szczęście, że udało mu się dostać stolik, choć czasem można usłyszeć następujące słowa: Es tut mir leid. Wir sind völlig ausgebucht. (es tut mir lajt wir zynt fy-liś aus-ge-bucht) (Przykro mi, ale mamy komplet.) Jeśli pojawisz się w restauracji bez rezerwacji, możesz usłyszeć: (cid:57) In … Minuten wird ein Tisch frei. (in … mi-nu-tn wyrt ajn tysz fraj) (cid:57) Können Sie in … Minuten wiederkommen? (ky-nen zi in … mi-nu-tn wi-der-ko-men) (Za … minut zwolni się jeden stolik.) (Czy może Pan wrócić za … minut?) Przybycie do lokalu i zajęcie miejsca Po przybyciu do restauracji zajmujemy miejsce, Platz nehmen (plac nej-men), i otrzymujemy Speisekarte (szpaj-ze-kar-te) (menu). Kelner, der Kellner (kel-ner), kieruje nas do stolika. Pogawędka Odkąd Mike zarezerwował stolik w restauracji Galleria, Mike i Ute nie mogli doczekać się wyjścia. Przychodzą, kelner prowadzi ich do stolika. Mike: Kellner: Ute: Guten Abend. Mein Name ist Evans. Wir haben einen Tisch für zwei Personen bestellt. gutn a-bent. majn na-me yst evans. wir ha-ben aj-nen tysz fyr cwaj per-zo-nen be-sztelt Dobry wieczór. Moje nazwisko Evans. Mamy stolik na dwie osoby. Guten Abend. Bitte, nehmen Sie hier vorne Platz. gutn a-bent. by-te, nej-men zi hir for-ne plac Dobry wieczór. Zapraszam tutaj. Könnten wir vielleicht den Tisch dort drüben am Fenster haben? kyn-ten wir fi-lajśt dejn tysz dort dry-bn am fen-ster ha-ben A czy moglibyśmy usiąść przy tamtym stoliku przy oknie? Rozdział 5: Smacznego! Wizyta w restauracji i w sklepie 85 Kellner: Aber sicher, kein Problem. Setzen Sie sich. Ich bringe Ihnen sofort die Speisekarte. a-ber zi-cher, kajn pro-blejm. zecn zi sych. yś bryn-ge i-nen zo-fort di szpaj-ze-kar-te Ależ oczywiście, że tak. Proszę usiąść. Zaraz przyniosę kartę dań. Słówka do zapamiętania bringen vielleicht hier vorne dort drüben Setzen Sie sich! Tut mir leid! In Ordnung! bryngn fi-lajśt hir for-ne dort dry-bn zecn zi zyś tut mir lajt in ort-nung przynosić być może tutaj tam Proszę usiąść! Przykro mi. W porządku. Rozszyfrowywanie menu Teraz radosna część: podejmowanie decyzji, co zamówić do jedzenia. Oczywiście to, co znajduje się w karcie, zależy od lokalu, w którym przebywasz. Jeśli wybierzesz restaurację francuską, hiszpańską lub chińską, menu może być w danym języku z niemieckim tłumaczeniem poniżej oryginalnej nazwy dania. W niektórych lokalach możesz trafić na tłumaczenie na język angielski. Kolejne podrozdziały poświęcone są posiłkom popularnym na obszarze niemieckojęzycznym. Nie mówią one nic o lokalnej kuchni, która różni się w zależności od regionu. Warto wiedzieć, że wiele regionów ma własne przysmaki. Na przykład pewnych dań typowych dla Bawarii czy południowych Niemiec na pewno nie zamówisz w północnej części kraju. Śniadanie Następujące produkty mogą być podawane zum Frühstück (cum fry-sztyk) (na śniadanie): (cid:57) das Brot (das brot) (chleb) (cid:57) das Brötchen (das bry-tśen) (bułka) (cid:57) der Toast (der tost) (grzanka) (cid:57) der Aufschnitt (der ałf-sznyt) (wędlina i ser) (cid:57) die Butter (di bu-ter) (masło) (c
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: