Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00424 011489 10697002 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen - ebook/pdf
Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5424-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach jest kontynuacją cyklu obejmującego wcześniej wydane tomy 'Deutsche Juristische Fachbegriff e in Übungen' oraz 'Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen'.

Książka zawiera ćwiczenia do nauki specjalistycznego języka prawniczego, obejmujące słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa, wzbogacone o wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Składają się na nią także kazusy z przykładami rozwiązań, wzory umów i pism oraz teksty źródłowe - wyciągi z niemieckich ustaw, publikacji prawniczych i orzeczeń.

Nowa pomoc dydaktyczna kierowana jest do studentów prawa, ekonomii i germanistyki, do pracowników kancelarii prawnych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców i nauczycieli języka niemieckiego.

Nadaje się zarówno do wykorzystania podczas lektoratów i kursów językowych, jak i do samodzielnej nauki, którą umożliwia przejrzysty klucz rozwiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Tuora-SchwiErSko TT Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen 2. wydanie wydawnictwo c. h. Beck Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Ewa Tuora-SchwiErSko TT Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen 2. wydanie wydawnictwo c. h. Beck warszawa 2013 Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen 2. wydanie wydawca: anna wieczorek redakcja: agata Biernacka korekta: anna wojtyniak © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 wydawnictwo c. h. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce iSBN 978-83-255-5423-1 iSBN e-book 978-83-255-5424-8 Inhaltsverzeichnis Vorwort / IX Abkürzungsverzeichnis / XI 1. TeIl rechTssprAche JĘZYK PRAWNICZY / 1 I. Grundlagen Podstawy / 3 lektion 1. Grundlegende rechtsausdrücke Podstawowe wyrażenia prawne / 3 lektion 2. Klage, Antrag, Forderung, Anspruch Skarga / pozew, wniosek, żądanie, roszczenie / wierzytelność / 6 BGB, Teil I Prawo cywilne, część I / 18 BGB, Teil II Prawo cywilne, część II / 21 lektion 3. Grundlegende rechtsbegriffe Podstawowe terminy prawne / 10 lektion 4. Verfassungsrecht Prawo konstytucyjne  / 14 lektion 5. lektion 6. lektion 7. Gesellschaftsrecht, Teil I Prawo spółek, część I / 24 lektion 8. Gesellschaftsrecht, Teil II Prawo spółek, część II / 28 lektion 9. lektion 10. Für praktische Anwendung Przydatne w praktyce / 34 Strafrecht Prawo karne / 31 V II. Für Fortgeschrittene Dla zaawansowanych / 37 europa- und Verwaltungsrecht Prawo europejskie i administracyjne / 42 lektion 11. erweiterung des Wortschatzes Poszerzenie słownictwa / 37 lektion 12. lektion 13. Schuldrecht Prawo zobowiązań / 46 lektion 14. Sachenrecht Prawo rzeczowe / 48 lektion 15. Familienrecht Prawo rodzinne / 51 lektion 16. erbrecht Prawo spadkowe / 54 lektion 17. Zivilprozessordnung Kodeks postępowania cywilnego / 56 lektion 18. Strafrecht Prawo karne / 58 lektion 19. Kommunikation und Ausdrucksweise Komunikacja i sposób wysławiania się / 64 lektion 20. Grammatik und recht Gramatyka i prawo / 67 i s i n h c e z r e v s t l a h n I VI I. Bürgerliches recht Prawo cywilne / 71 lektion 21. Fall I: Autokauf Kazus I: Kupno samochodu / 74 lektion 22. lektion 23. Fall III: Kündigung Kazus III: Wypowiedzenie / 82 2. TeIl FAlllöSunG RoZWIąZYWANIe KAZuSóW / 69 III. europarecht Prawo europejskie / 108 II. Strafrecht Prawo karne / 89 Fall I: Diebstahl und notwehr Kazus I: Kradzież i obrona konieczna / 89 lektion 24. lektion 25. Fall II: Mord Kazus II: Morderstwo / 94 lektion 26. Fall III: dolus generalis Kazus III: dolus generalis / 101 Fall II: unmöglichkeit Kazus II: Niemożność (wykonania świadczenia) / 79 lektion 27. Fall I: einreiserecht eines Angehörigen des nicht-eu-Mitgliedsstaates Kazus I: Prawo wjazdu krewnych z państw niebędących członkami ue / 108 3.  TeIl VerTrAGSMuSTer unD MuSTer Von proZessSchreIBen WZoRY uMóW I PISM PRoCeSoWYCh / 115 I. Vertragsmuster Wzory umów / 117 lektion 28. Vollmacht, Mahnung, Kaufvertrag, Arbeitsvertrag Pełnomocnictwo, upomnienie, umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę / 117 II. Klagen und prozessschreiben Pozwy i pisma procesowe / 127 lektion 29. Musterklage Wzór pozwu / 127 lektion 30. einstweilige Verfügung gegen e-Mail-Spamming Tymczasowe rozporządzenie w sprawie wysyłania spamu drogą elektroniczną / 131 lektion 31. Klage I Pozew I / 133 lektion 32. Klage II Pozew II / 138 lektion 33. Beweisbeschluss Postanowienie dowodowe / 141 lektion 34. Schreiben wegen Minderung Pismo w sprawie obniżenia zapłaconej ceny / 143 lektion 35. prozessvergleich, rügeschrift ugoda sądowa, zaskarżenie / 147 lektion 36. Beschluss über einen erbschein Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku / 150 lektion 37. urteil I Wyrok I / 152 lektion 38. urteil II Wyrok II / 155 lektion 39. urteil III Wyrok III / 160 lektion 40. urteil IV Wyrok IV / 163 4. TeIl QuellenTeXTe TeKSTY źRóDłoWe / 167 I. Deutsches richtergesetz – Auszug Niemiecka ustawa o sędziach – wyciąg / 169 II. rechte und pflichten von Zeugen und Beschuldigten im deutschen Strafrecht Prawa i obowiązki świadków i podejrzanych w niemieckim prawie karnym / 174 III. entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Gewissensfreiheit orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wolności sumienia / 177 IV. Das lebenspartnerschaftsgesetz ustawa o związkach partnerskich / 183 V. einführung in das Gesellschaftsrecht Wprowadzenie do prawa spółek / 188 VI. Verwaltungsgerichtsbarkeit Sądownictwo administracyjne / 205 VII. Die hypothek und die Grundschuld im deutschen recht – eine verglei- chende Analyse hipoteka i dług gruntowy w prawie niemieckim – analiza porównawcza / 210 lösungsschlüssel / 215 Glossar / 259 VII Vorwort podręcznik, który trzymają państwo w ręku, stanowi już piątą tego typu pozycję na rynku polskim. Jest on kontynuacją cyklu obejmującego tytuły Deutsche Juristische Fachbegriffe in Übungen, Polski i niemiecki język prawniczy w ćwiczeniach – podręcznik dla prawników i tłumaczy oraz Deutsche Juristische Fachsprache in Übungen. ponieważ poprzednie tomy cieszyły się niezmiernym uznaniem czytelników, przygotowaliśmy trzecią publikację z tej serii. Jest to uzupełniona i w znacznym stopniu rozbudowana wersja obydwu poprzednich książek, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem praktyków. podręcznik zawiera ćwiczenia do nauki języka na poziomie zaawansowanym. Jego za- mierzeniem jest przybliżenie terminologii przydatnej w pracy zawodowej prawników, ekonomistów i tłumaczy. Książka zawiera także wyrażenia zaczerpnięte z języka poto- cznego, używane na co dzień w kancelariach. publikacja obejmuje słownictwo z zakresu: części ogólnej prawa cywilnego, prawa rze- czowego i prawa zobowiązań, prawa karnego, konstytucyjnego, europejskiego i admi- nistracyjnego oraz prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem formułowania poszczególnych umów handlowych. Zadania i teksty źródłowe skonstruowano tak, by ułatwiały uczącemu się samodzielne formułowanie w języku niemieckim pism prawni- czych, korespondencji i wypowiedzi. Specjalistyczne ćwiczenia mają na celu osiągnięcie biegłości językowej. nadają się idealnie do wykorzystania podczas lektoratów językowych na uczelniach, w szkołach językowych i na kursach tłumaczy. przejrzysty klucz rozwiązań umożliwia także samodzielną naukę. podręcznik kierowany jest nie tylko do studentów prawa, ekonomii i germanistyki, ale także do pracowników kancelarii prawnych, do tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców oraz nauczycieli języka niemieckiego i do wszystkich tych, którzy na co dzień mają do czynienia z przekładem terminów prawniczych i handlowych. poszczególne lekcje zostały przygotowane w ten sposób, by mogły służyć jako solidne przygotowanie do biegłego posługiwania się niemieckim językiem prawniczym w mowie i w piśmie. Zawierają więc m. in. sformułowania nadające się do zastosowania w kore- spondencji kierowanej do partnerów handlowych i urzędów oraz w pismach procesowych. W książce wykorzystane zostały doświadczenia autorki zdobyte podczas tłumaczeń ustaw niemieckich i polskich na rzecz wydawnictwa de-iure-pl.org oraz współpracy z kancela- riami prawniczymi, firmami consultingowymi i placówkami naukowymi z obu krajów. dr ewa Tuora-Schwierskott IX Abkürzungsverzeichnis a.A. a.a.o. Abs. adj. adm. ADSp adv. AG AGB AktG a.l.i.c. Alt. Art. Aufl. Az. BayeuG BayVSo BGB BGBl. I BGh BGhSt BrAo BrD BVerfG eDV eG eGMr eGV eMrK ep eu euGh euZW e. V. eZB f ff. GA GATT Gbr gem. anderer Ansicht, anderer Auffassung am angegebenen ort Absatz Adjektiv administracyjne Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen Adverb Aktiengesellschaft Allgemeine Geschäftsbedingungen Aktiengesetz actio libera in causa Alternative Artikel Auflage Aktenzeichen Bayerisches Gesetz über das erziehungs- und unterrichtswesen Bayerische Volksschulordnung Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgesetzblatt Teil I Bundesgerichtshof entscheidungen des BGh in Strafsachen Bundesrechtsanwaltsordnung Bundesrepublik Deutschland Bundesverfassungsgericht elektronische Datenverarbeitung europäische Gemeinschaften europäischer Gerichtshof für Menschenrechte eG-Vertrag europäische Menschenrechtskonvention europäisches parlament europäische union europäischer Gerichtshof europäische Zeitschrift für Wirtschaft eingetragener Verein europäische Zentralbank femininum folgende (Seiten) Generalanwalt (ang. General Agreement on Tariffs and Trade) Das Allgemeine Zoll- und handelsabkommen Gesellschaft des bürgerlichen rechts gemäß XI i s i n h c e z r e v s g n u z r ü k b A XII GG Gmbh GmbhG GVBl. hGB h. M. hs. i. A. Inso Ipr i.S.d. i.S.v. i.V. i.V.m. JGG jmd. jmdm. jmdn. jmds. JurIS KG lG lpartG łac. m m. M. MoMiG MwSt. n nJW oc ohG olG oVG oWiG pl. pot. prawn. präp. pr. cyw. pr. karn. pr. zobow. rFn rn. rr rspr. rW S. Grundgesetz Gesellschaft mit beschränkter haftung Gmbh-Gesetz Gesetz- und Verordnungsblatt handelsgesetzbuch herrschende Meinung halbsatz im Auftrag Insolvenzordnung Internationales privatrecht im Sinne der / des im Sinne vom in Vertretung in Verbindung mit Jugendgerichtsgesetz jemand jemandem (Dat.) jemanden (Akk.) jemandes (Gen.) Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland Kommanditgesellschaft landgericht lebenspartnerschaftsgesetz łacińskie maskulinum Mindermeinung Gesetz zur Modernisierung des Gmbh-rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen Mehrwertsteuer neutrum neue Juristische Wochenschrift odpowiedzialność cywilna offene handelsgesellschaft oberlandesgericht oberverwaltungsgericht ordnungswidrigkeitengesetz plural potocznie prawnicze / prawne präposition prawo cywilne prawo karne prawo zobowiązań republika Federalna niemiec randnummer rechtsprechungsreport rechtsprechung rechtswidrigkeit Seite / Satz sog. StGB Stpo StVo u. ue uWG v VAT VGh vgl. Vo Vors. VoSchG VwGo VwVfG WrV-o Zp eMrK Zpo ZVG IV WrV so genannt/e Strafgesetzbuch Strafprozessordnung Straßenverkehrsordnung und unia europejska Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Verb podatek od wartości dodanej Verwaltungsgerichtshof vergleiche Verordnung Vorsitzende(r) Volksschulgesetz Verwaltungsgerichtsordnung Verwaltungsverfahrensgesetz Wertverordnung Zusatzprotokoll zur europäischen Menschenrechtskonvention Zivilprozessordnung Zwangsvollstreckungsgesetz Kapitel IV der Weimarer reichsverfassung i s i n h c e z r e v s g n u z r ü k b A XIII 1. Teil rechTssprache JĘZYK PRAWNICZY i. GrundlaGen PodstAWY Lektion 1 Grundlegende Rechtsausdrücke Podstawowe wyrażenia prawne 1. Nennen Sie das polnische Äquivalent: a Bürgerliches Recht b Öffentliches Recht c Zivilrecht Privatrecht Strafrecht d e e k c ü r d s u a s t h c e R e d n e g e d n u r G l 3 g h f Handelsrecht Europarecht Internationales Privatrecht (IPR) Arbeitsrecht Sozialrecht j i l k Wirtschaftsrecht Verfahrensrecht m Verwaltungsrecht n Völkerrecht Staatsrecht Steuerrecht p o q Wertpapierrecht r Zwangsvollstreckungsrecht s Insolvenzrecht t Urheberrecht u Gesellschaftsrecht 1 n o i t k e L 4 2. Nennen Sie das polnische Äquivalent: Ordnung – Verfahren – Prozessrecht Postępowanie – prawo procesowe a b c d e f g das Strafverfahren die Strafprozessordnung (StPO) die Verwaltungsordnung / das Verwaltungsverfahren die Zivilprozessordnung (ZPO) das Vollstreckungsverfahren nichtstreitiges Verfahren strittiges Verfahren 3. Finden Sie die polnischen Bezeichnungen: a b c d e f g ordentliches Gericht das Bundesverfassungsgericht das Amtsgericht zuständiges Gericht unzuständiges Gericht das Gericht der ersten / höheren Instanz Europäischer Gerichtshof h Oberstes Gericht i Oberstes Verwaltungsgericht 4. Nennen Sie die polnischen Bezeichnungen für die juristischen Berufe: der Jurastudent JurA der Staatsanwalt = = der referendar der rechtsbeistand der Schöffe = = = e k c ü r d s u a s t h c e R e d n e g e d n u r G l 5 der richter der Anwalt / der rechtsanwalt = = der Gerichtsvollzieher =
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: