Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 002931 18776020 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki w podróży - ebook/pdf
Niemiecki w podróży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7429-544-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmówki niezbędne w czasie wakacyjnych wyjazdów nie tylko do Niemiec; oprócz tradycyjnych tematów (zwiedzanie, zakwaterowanie, gastronomia, zakupy) zawiera także zwroty i słownictwo z takich dziedzin jak podróżowanie z dziećmi czy niepełnosprawni w podróży.

Ponadto - liczne barwne zdjęcia, mapki, czytelne wyróżnienia poszczególnych rozdziałów, informacje o kulturze i obyczajach, a na końcu słowniczek polsko-niemiecki i niemiecko-polski.

Dzięki rozmówkom PONS:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treÊci SSttrroonnaa ÂÂcciiee˝˝kkaa Podstawowe s∏owa i zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 02 - 04 Na granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 05 - 07 W podró˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 08 - 10 W mieÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 - 14 Nag∏e przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 15 - 18 W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 19 - 20 W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . 21 - 23 Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . 24 - 27 Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 28 - 30 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozmowy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Kilka s∏ów wst´pu Po co uczyç si´ s∏ownictwa? ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo- gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç. Jak uczyç si´ s∏ownictwa? Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y: – uczyç si´ go ze zrozumieniem; – zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie; – korzystaç z dobrego wzorca wymowy; – wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno. Co zawiera „Niemiecki w podró˝y”? Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro- ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´- tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy. – S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà. – Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra- ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza. Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa? „Niemiecki w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo- ˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru, a przede wszystkim w samochodzie. S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo- stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza. Powodzenia! 4 Podstawowe s∏owa i zwroty tak nie dzi´kuj´ dzi´kuj´ bardzo nie ma za co przykro mi przepraszam czeÊç dzieƒ dobry (przed po∏udniem) dzieƒ dobry (po po∏udniu) dobry wieczór dobranoc do widzenia Jak si´ masz? prosz´ kto? co? gdzie? dokàd? kiedy? jak? ile pieni´dzy? ile osób? który? która? które? czyj? ja nein Danke Vielen Dank Nichts zu danken. Es tut mir Leid. Entschuldigung lub Entschuldigen Sie Hallo (powitanie) Tschüss (po˝egnanie) Guten Morgen Guten Tag Guten Abend Gute Nacht Auf Wiedersehen Wie geht es dir? Bitte wer? was? wo? wohin? wann? wie? wie viel Geld? wie viele Personen? welcher? welche? welches? wessen? 02 03 5 Podstawowe s∏owa i zwroty 04 ja jestem ty jesteÊ on jest ona jest ono jest pani/pan jest my jesteÊmy wy jesteÊcie oni sà ja mam ty masz on ma ona ma ono ma pani/pan ma my mamy wy macie oni majà Nazywam si´ Jan Kowalski. Jestem z Polski. Nie rozumiem. Nie mówi´ dobrze po niemiecku. Prosz´ to powtórzyç. Prosz´ mi pomóc! ich bin du bist er ist sie ist es ist Sie sind wir sind ihr seid sie sind ich habe du hast er hat sie hat es hat Sie haben wir haben ihr habt sie haben Ich heiße Jan Kowalski. Ich komme aus Polen. Ich verstehe nicht. Ich spreche nicht gut Deutsch. Bitte wiederholen Sie das. Bitte helfen Sie mir! 6 granica odprawa paszportowa odprawa celna wolny od c∏a paszport Oto mój paszport. Czy to pani/pana baga˝? To nie moje. To sà moje rzeczy osobiste. To sà prezenty. Musi pani/pan zap∏aciç c∏o. wype∏niç drukowanymi literami imi´ i nazwisko nazwisko panieƒskie data urodzenia miejsce urodzenia narodowoÊç zawód wiek p∏eç p∏ci ˝eƒskiej p∏ci m´skiej Na granicy 05 die Grenze die Passkontrolle die Zollkontrolle zollfrei der Pass Hier ist mein Pass. Ist das Ihr Gepäck? Das gehört nicht mir. Das sind Sachen für meinen persönlichen Gebrauch. Das sind Geschenke. Sie müssen Zoll-gebühren bezahlen. ausfüllen in Druckschrift Vorname und Nachname geborene das Geburtsdatum der Geburtsort die Nationalität der Beruf das Alter das Geschlecht weiblich männlich 06 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki w podróży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: