Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 011287 10766032 na godz. na dobę w sumie
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa - ebook/pdf
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 605
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7070-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań. Podjęte one zostały w związku z dostrzeżeniem wielu problemów narosłych wokół instytucji odrębnej własności lokalu. W przeważającej większości dotyczą one zagadnień związanych z nieruchomością wspólną przysługującą właścicielom lokali.

Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy, stało się zatem przedstawienie instytucji nieruchomości wspólnej przysługującej właścicielom lokali, jak też charakteru współwłasności tej nieruchomości. Specyfika współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli lokali wymagała też analizy praw i obowiązków właścicieli lokali jako współwłaścicieli z uwzględnieniem zobrazowania problemu ich zróżnicowanej sytuacji prawnej w zależności od tego, czy odrębna własność lokalu zostaje ustanowiona w budynku stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej, czy też innego podmiotu.

Rozważaniom natury teoretyczno-prawnej towarzyszył w pracy wzgląd na praktyczny wymiar czynionych badań.  Umożliwiły one nie tylko zdiagnozowanie źródła wielu problemów i przedstawienia propozycji ich rozwiązania, ale stały się też kanwą dla sformułowania szeregu wniosków de lege ferenda, w szczególności postulatu o ukierunkowanie działań ustawodawcy na stworzenie jednolitego modelu instytucji odrębnej własności lokalu, obowiązującego zarówno w sytuacji ustanowienia odrębnej własności lokali przez spółdzielnie mieszkaniowe jak i każdy inny podmiot prawa. Modelu, stanowiącego zespół regulacji nie tylko nie różnicujących pozycji prawnej współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, ale też zgodnego z konstytucyjnym rozumieniem prawa własności i jego ochrony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Monografia stanowi wynik kilkuletnich badań. Podjęte one zostały w związ- ku z dostrzeżeniem wielu problemów narosłych wokół instytucji odręb- nej własności lokalu. W przeważającej większości dotyczą one zagadnień związanych z nieruchomością wspólną przysługującą właścicielom lokali. Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy, stało się zatem przedstawienie instytucji nieruchomości wspólnej przysługującej właścicielom lokali jak też charakteru współwłasności tej nieruchomości. Specyfika współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli lokali wy- magała też analizy praw i obowiązków właścicieli lokali jako współwłaści- cieli z uwzględnieniem zobrazowania problemu ich zróżnicowanej sytuacji prawnej w zależności od tego, czy odrębna własność lokalu zostaje ustano- wiona w budynku stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej czy też innego podmiotu. Rozważaniom natury teoretyczno-prawnej towarzy- szył w pracy wzgląd na praktyczny wymiar czynionych badań. Umożliwiły one nie tylko zdiagnozowanie źródła wielu problemów i przedstawienia propozycji ich rozwiązania, ale stały się też kanwą dla sformułowania szere- gu wniosków de lege ferenda, w szczególności postulatu o ukierunkowanie działań ustawodawcy na stworzenie jednolitego modelu instytucji odręb- nej własności lokalu, obowiązującego zarówno w sytuacji ustanowienia od- rębnej własności lokali przez spółdzielnie mieszkaniowe jak i każdy inny podmiot prawa. Modelu, stanowiącego zespół regulacji nie tylko nie różni- cujących pozycji prawnej współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, ale też zgodnego z konstytucyjnym rozumieniem prawa własności i jego ochrony. Dr Aneta Kaźmierczyk – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospo- darczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, radca prawny, autor- ka publikacji z dziedziny prawa cywilnego i prawa podatkowego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7069-9 Cena: 129,00 zł I I L A K O L I L E I C C Ś A Ł W A N L Ó P S W Ć Ś O M O H C U R E I N - A W O Z C E Z R O N W A R P A K Y T A M E L B O R P K Y Z C R E I M Ź A K . A MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK • NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: dr hab. Adam Doliwa Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7069-9 ISBN e-book 978-83-255-7070-5 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Wykaz literatury   ........................................................................................................  XIX Wykaz orzecznictwa   ................................................................................................. XXXVII Wykaz aktów normatywnych   .................................................................................  XLIX Wstęp   ............................................................................................................................  LIX Rozdział I. Rozwój instytucji odrębnej własności lokalu   ................................  1 § 1.  Rys historyczny instytucji odrębnej własności lokalu ...........................  1 I.  Geneza i ewolucja instytucji odrębnej własności lokalu       – starożytność i wieki średnie .........................................................  II.  Okres zaniku instytucji odrębnej własności lokalu – XIX w.  ...  III.  Renesans instytucji odrębnej własności lokalu – XX w.  ............  § 2.  Instytucjonalizacja odrębnej własności lokalu w Polsce .......................  I.  Rozporządzenie o własności lokali z 24.10.1934 r.  .....................  1.  Koncepcja własności w okresie międzywojennym ................  2.  Geneza zinstytucjonalizowania odrębnej własności   lokalu w Polsce .............................................................................  3.  Konstrukcja odrębnej własności lokalu ukształtowana  w rozporządzeniu o własności lokali  ......................................  4.  Ingerencja w prawa przysługujące właścicielom lokali   w okresie międzywojennym  .....................................................  5.  Podsumowanie .............................................................................        II.  Okres obowiązywania rozporządzenia o własności lokali   oraz innych aktów regulujących prawo mieszkaniowe   w latach 1945–1964 ...........................................................................  1.  Koncepcja własności po 1945 r.  ................................................  2.  Rozporządzenie o własności lokali z 1934 r.  ..........................  3.  Geneza i wpływ polityki mieszkaniowej po II wojnie   światowej na kształt instytucji odrębnej własności lokalu  ..  A. Publiczna gospodarka lokalami...........................................  B.  Spółdzielczość mieszkaniowa i jej rola w okresie   „nowej polityki mieszkaniowej” ..........................................  C. Prawo lokalowe .......................................................................  1 4 12 16 16 17 19 20 27 29 31 31 32 33 35 41 47 V Spis treści D. Modyfikacja konstrukcji instytucji odrębnej własności lokalu – ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach ................................................................................ 4. Podsumowanie ............................................................................. III. Okres regulacji odrębnej własności lokalu w Kodeksie  cywilnym ............................................................................................ 1. Przedmiot odrębnej własności lokalu ...................................... 2. Powstanie wspólnego prawa właścicieli lokali do nieruchomości wspólnej i przedmiotu tego prawa ................ 3. Zakres przedmiotowy nieruchomości wspólnej właścicieli lokali .............................................................................................. 4. Wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej właścicieli lokali .............................................................................................. 5. Współdziałanie w zarządzie i koszty zarządu nieruchomością wspólną właścicieli lokali ............................. 6. Podsumowanie ............................................................................. IV. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 28.7.1990 r. ........................... 1. Okres transformacji ustrojowej ................................................. 2. Konstrukcja odrębnej własności lokalu w Kodeksie cywilnym po 1990 r. ................................................................... A. Przedmiot odrębnej własności lokalu ................................ B. Powstanie wspólnego prawa właścicieli lokali do nieruchomości wspólnej i przedmiotu tego prawa ........... C. Udział w nieruchomości wspólnej właścicieli lokali ........ D. Współdziałanie w zarządzie i koszty zarządu nieruchomością wspólną właścicieli lokali ........................ 3. Podsumowanie ............................................................................. V. Reforma prawa mieszkaniowego – 1994 r. ................................... 1. Prawo spółdzielcze ...................................................................... 2. Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości .............................................................................. 3. Ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych ........... 4. Nurt socjalno-uwłaszczeniowy ................................................. Rozdział II. Oddziaływanie reform systemowych w nowym ustroju 1997 r. na instytucję odrębnej własności lokalu .......................................... § 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. .............................. § 2. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ........................ § 3. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ............................................................................ VI 50 51 53 54 60 62 67 68 75 78 78 81 81 83 86 87 90 92 93 96 98 104 107 108 112 118 Spis treści     I.  Ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu użytkowania   wieczystego w prawo własności nieruchomości ..........................  II.  Ustawa z 26.7.2001 r. o nabywaniu przez użytkowników   wieczystych prawa własności nieruchomości ..............................    III.  Ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności nieruchomości ..........................  § 4.  Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ....................  § 5.  Ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym   zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ......................................  § 6.  Nurt socjalno-uwłaszczeniowy po 1997 r. – wzmianka ........................  Rozdział III. Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu   .......................  § 1.  Podstawowe modele konstrukcji prawnej odrębnej własności   lokalu  .............................................................................................................  § 2.  Konstrukcja prawna odrębnej własności lokalu przyjęta przez   polskiego ustawodawcę ...............................................................................  I.  Model dualistyczny ...........................................................................  II.  Modyfikacje modelu dualistycznego  ............................................  1.  Problem relacji praw związanych..............................................  2.  Problem rodzaju prawa do gruntu ............................................  § 3.  Powstanie wspólnego prawa właścicieli lokali do nieruchomości   wspólnej i przedmiotu tego prawa  ...........................................................                  I.  Wpis do księgi wieczystej jako przesłanka powstania   nieruchomości wspólnej właścicieli lokali ....................................  1.  Sytuacja prawna nabywcy lokalu po zawarciu umowy,  a przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej ....................  II.  Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu ....................  1.  Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu   zawarta przez współwłaścicieli nieruchomości ......................  2.  Umowa o ustanowieniu lokalu zawierana z nabywcą   lokalu .............................................................................................  A. Regulacje ograniczające możliwość swobodnego   zawierania umowy o ustanowienie własności lokalu   z nabywcą  ...............................................................................  III.  Jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości ......  IV.  Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze   orzeczenia sądu .................................................................................  V.  Powstanie odrębnej własności lokalu z mocy prawa ...................  § 4.  Ustanie wspólnego prawa właścicieli lokali do nieruchomości   wspólnej i przedmiotu tego prawa  ...........................................................  I.  Wygaśnięcie odrębnej własności wszystkich lokali ....................  118 121 124 131 141 149 152 152 155 155 158 159 169 177 177 182 187 187 190 194 200 202 207 216 217 VII Spis treści   1.  Zniszczenie budynku, w którym ustanowiona jest   odrębna własność lokali .............................................................  2.  Wygaśnięcie użytkowania wieczystego gruntu, na którym  posadowiony jest budynek, w którym wyodrębniono   odrębną własność lokali .............................................................  II.  Zniesienie odrębnej własności wszystkich lokali ........................  1.  Umowa o zniesienie odrębnej własności lokali ......................  2.  Jednostronne oświadczenie właściciela lokali  .......................  3.  Sądowe zniesienie odrębnej własności lokali w postępo-  waniu o zniesienie współwłasności nieruchomości   wspólnej właścicieli lokali ..........................................................  Rozdział IV. Konstrukcja prawna nieruchomości wspólnej właścicieli lokali   ......................................................................................................................  § 1.  Zakres przedmiotowy nieruchomości wspólnej właścicieli lokali ......  I.  Nieruchomość wspólna właścicieli lokali jako szczególny   rodzaj nieruchomości .......................................................................  II.  Elementy obligatoryjnie wchodzące w skład nieruchomości   wspólnej właścicieli lokali ...............................................................  1.  Grunt .............................................................................................  A. Podział gruntu wchodzącego w skład nieruchomości   wspólnej właścicieli lokali ....................................................  B.  Rozszerzenie granic gruntu wchodzącego w skład  nieruchomości wspólnej właścicieli lokali  ........................  2.  Części budynku i urządzenia stanowiące obligatoryjne   elementy wchodzące w skład nieruchomości wspólnej   właścicieli lokali ...........................................................................  A. Części budynku stanowiące obligatoryjne elementy   wchodzące w skład nieruchomości wspólnej   właścicieli lokali .....................................................................  B.  Urządzenia stanowiące obligatoryjne elementy   wchodzące w skład nieruchomości wspólnej   właścicieli lokali .....................................................................  III.  Elementy fakultatywnie wchodzące w skład nieruchomości   wspólnej właścicieli lokali ...............................................................  1.  Balkony, tarasy, loggie ................................................................  2.  Strych, piwnice, komórki, garaż (pomieszczenia   przynależne) .................................................................................  A. Status prawno-rzeczowy pomieszczeń przynależnych ....  B.  Obrót pomieszczeniami przynależnymi  ...........................  IV.  Elementy niewchodzące w skład nieruchomości wspólnej   właścicieli lokali ................................................................................          VIII 217 218 218 218 219 221 222 222 222 226 226 228 231 236 236 238 242 243 245 247 257 258 Spis treści 1.  Samodzielny lokal .......................................................................  2.  Pomieszczenia pomocnicze .......................................................  3. Lokale niewyodrębnione .............................................................  V.  Podsumowanie ..................................................................................    § 2.  Dopuszczalność obciążania nieruchomości wspólnej właścicieli     lokali ...............................................................................................................  I.  Ograniczone prawa rzeczowe..........................................................  1.  Służebności ...................................................................................  2.  Użytkowanie ................................................................................  3.  Hipoteka ........................................................................................  II.  Prawa obligacyjne .............................................................................  Rozdział V. Współwłaściciele nieruchomości wspólnej właścicieli lokali .....  § 1.  Wspólnota mieszkaniowa ...........................................................................  I.  Powstanie wspólnoty mieszkaniowej  ...........................................  II.  Status materialno-prawny wspólnoty mieszkaniowej ................        1.  Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej – przegląd  głównych koncepcji .....................................................................  2.  Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej de lege lata ....  3.  Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za   zobowiązania związane z nieruchomością wspólną   właścicieli lokali ...........................................................................  III.  Status procesowy wspólnoty mieszkaniowej ................................    § 2.  Niedziałająca wspólnota mieszkaniowa – współwłaściciele   nieruchomości wspólnej właścicieli lokali w spółdzielni  mieszkaniowej ..............................................................................................  Rozdział VI. Charakter prawny współwłasności nieruchomości wspólnej       właścicieli lokali  ..................................................................................................  § 1.  Cechy charakterystyczne współwłasności łącznej i współwłasności  w częściach ułamkowych ............................................................................  I.  Samoistność prawa i jego funkcja ..................................................  II.  Trwałość prawa ..................................................................................  III.  Udziały ................................................................................................  § 2.  Cechy charakterystyczne współwłasności nieruchomości wspólnej   właścicieli lokali ...........................................................................................  I.  Samoistność prawa i jego funkcja ..................................................  II.  Trwałość prawa ..................................................................................  III.  Udziały ................................................................................................  § 3.  Podsumowanie  ............................................................................................        258 271 273 285 286 286 287 293 295 305 307 307 308 312 312 319 332 338 342 346 346 347 349 349 352 352 354 357 370 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: