Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00541 007867 11006394 na godz. na dobę w sumie
Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy - ebook/pdf
Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 286
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0419-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony, na rzecz form bardziej elastycznych.

Niniejsza rozprawa obszernie omawia problematykę nietypowych form zatrudnienia na tle współczesnej gospodarki rynkowej, w szczególności poruszając takie zagadnienia jak:

Całość uzupełnia szeroki zbiór literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz własne wyniki badań ankietowych autorki. Podkreślić należy, że książka zawiera wiele praktycznych informacji cennych nie tylko dla prawników, ale i pracodawców oraz pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA B¥K · NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. J. Wratnego i K. Walczaka ZBIOROWE PRAWO PRACY Komentarze Becka Stanisław Piwnik PRAWO PRACY MATERIALNE – WZORY PISM Z OBJAŚNIENIAMI + CD. Tom 7a, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Małgorzata Barzycka-Banaszczyk KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Krótkie Komentarze Becka Małgorzata Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 11 Skrypty Becka Paweł Nowik, Ewa Wronikowska ZBIOROWE PRAWO PRACY Skrypty Becka Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński PRAWO PRACY, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY EWA B¥K Redakcja: Joanna Cybulska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0419-9 Spis treści elastycznego rynku pracy........................................................................... . 1.. Przesłanki.elastycznego.rynku.pracy...................................................... . 2..Pojęcie.nietypowych.form.zatrudniania............................................... . 3..Geneza.i..rozwój.nietypowych.form.zatrudniania.............................. . 4..Modele.elastycznego.zatrudnienia.......................................................... . 5..Podsumowanie............................................................................................... Wykaz skrótów ......................................................................................................... IX Bibliografia................................................................................................................. XII Akty normatywne i orzecznictwo.................................................................. XX Wprowadzenie ......................................................................................................... XXIII Rozdział I. Nietypowe formy zatrudniania jako element . . . . . Rozdział II. Możliwości nietypowego zatrudniania na polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rynku pracy ........................................................................................................ . 1.. Nietypowe.zatrudnianie.a..polskie.prawo.pracy................................. . 2..Rodzaje.nietypowych.form.zatrudnienia.............................................. . 3..Umowy.terminowe....................................................................................... 3.1..Uregulowania.prawne......................................................................... . . 3.2..Zakres.stosowania.umów.terminowych........................................ . 4..Zatrudnianie.w..niepełnym.wymiarze.czasu.pracy............................ 4.1..Unormowania.prawne......................................................................... . . 4.2..Zakres.stosowania.pracy.w..niepełnym.wymiarze.czasu.pracy. . 5..Job-sharing ..................................................................................................... . 6..Work-sharing ................................................................................................. . 7.. Zatrudnianie.rotacyjne.(job-rotation)................................................... 7.1.. Pojęcie.job-rotation ............................................................................. . . 7.2..Doświadczenia.polskie........................................................................ . 8..Leasing.pracowniczy.–.agencje.pracy.tymczasowej......................... 8.1..Rozwój.agencji.pracy.tymczasowej................................................. . 8.2..Uwarunkowania.prawne.działalności.agencji. . zatrudnienia.w..Polsce.......................................................................... . . . 8.3..Rozwój.pracy.tymczasowej.w..Europie.i.w..Polsce..................... . 9..Praca.na.wezwanie........................................................................................ 10..Zatrudnianie.poprzez.umowy.cywilnoprawne.................................. 10.1.. Uwagi.wstępne.................................................................................... . . 10.2.. Umowa.zlecenia.................................................................................. 1 1 9 12 14 20 23 23 27 28 28 34 38 38 41 45 48 50 50 53 54 54 55 61 68 70 70 74  Spis treści 77 80 85 10.3.. Umowa.o..dzieło.................................................................................. . . 10.4.. Umowa.agencyjna.............................................................................. . . 11.. Samozatrudnienie.......................................................................................... . 11.1.. Unormowania.prawne.–.samozatrudnienie.a..umowa. . . 87 . . o..pracę.................................................................................................... . . 90 . 11.2.. Samozatrudnienie.–.wady.i..zalety................................................ . 93 12..Praca.nakładcza.............................................................................................. . 96 13..Telepraca........................................................................................................... . 96 13.1.. Historia.zjawiska................................................................................. . . 98 13.2.. Definicja.telepracy............................................................................. . . 13.3.. Rodzaje.telepracy............................................................................... . 99 . 13.4.. Rozwój.telepracy.w..Europie.......................................................... 101 . . 13.5.. Determinanty.rozwoju.telepracy.................................................. 104 . . 13.6.. Telepraca.–.aspekty.prawne........................................................... 110 . . . .13.6.1.. Podstawa.prawna.świadczenia.telepracy.................... 110 . . . . . . .13.6.2.. Telepraca.w..prawodawstwie.Europy........................... 115 . 13.7.. Telepraca.w..Polsce............................................................................. 116 . . . 13.8.. Telepraca.–.wady.i..zalety................................................................. 119 . 14..Umowa.stażowa.............................................................................................. 123 . . 15..Podsumowanie............................................................................................... 125 Rozdział III. Bezrobocie jako immanentna część rynku pracy..... 129 . 1.. Pojęcie.bezrobocia.–.aspekt.ekonomiczny........................................... 129 . 1.1.. Podstawowe.teorie.ekonomiczne.bezrobocia............................. 129 . . . . 1.2..Rodzaje.bezrobocia............................................................................... 135 . . 2..Skutki.bezrobocia.......................................................................................... 139 2.1..Ekonomiczne.konsekwencje.bezrobocia...................................... 139 . . . . 2.2..Społeczne.konsekwencje.bezrobocia............................................. 143 . 3..Pojęcie.bezrobocia.i..bezrobotnego.w..świetle.polskiego. . . . . . . . . . . . . 4..Warunki.ekonomiczno-społeczne.w..Polsce,.a..przyczyny. . . . . 5..Bezrobocie.w..Polsce.na.kanwie.danych.statystycznych.–. . . . . . . . . . . . . . . . charakterystyka.polskiego.bezrobocia.................................................. 160 5.1..Stopa.bezrobocia................................................................................... 160 5.2..Analiza.statystyczna.i..strukturalna.polskiego.bezrobocia....... 161 5.2.1.. Stopa.bezrobocia.w..Polsce..................................................... 162 . 5.2.2..Bezrobocie.według.wieku...................................................... 168 . 5.2.3..Bezrobocie.według.płci........................................................... 170 . . 5.2.4..Bezrobocie.według.poziomu.wykształcenia.................... 173 prawa.pracy..................................................................................................... 147 3.1..Wprowadzenie....................................................................................... 147 3.2..Okres.II.Rzeczypospolitej................................................................... 148 3.3..Okres.Polskiej.Rzeczypospolitej.Ludowej.(PRL)........................ 148 3.4..Okres.III.Rzeczypospolitej.(III.RP)................................................. 150 i..rozwój.bezrobocia.w..Polsce................................................................... 155 I Spis treści . . 5.2.5..Bezrobocie.długotrwałe.......................................................... 175 5.2.6..Bezrobocie.w..ujęciu.geograficznym.................................. 177 . . . 6..Nietypowe.formy.zatrudnienia.w..oficjalnych.programach. . przeciwdziałania.bezrobociu.................................................................... 179 . 7.. Podsumowanie............................................................................................... 185 2.1..Obciążenia.związane.ze.składkami.na.ubezpieczenia. społeczne.i..zdrowotne.a..forma.zatrudnienia.............................. 211 . 2.1.1.. Umowa.zlecenia.i..umowa.agencyjna.................................. 211 . 2.1.2.. Umowa.o..dzieło.......................................................................... 213 . 2.2..Obciążenia.podatkowe.a.forma.zatrudnienia.............................. 216 2.2.1.. Umowy.cywilnoprawne.......................................................... 216 . . 2.2.2..Samozatrudnienie...................................................................... 219 2.3..Koszty.płacowe.i..narzuty.na.wynagrodzenia. . form zatrudnienia .......................................................................................... 189 . 1.. Koszty.pracy.................................................................................................... 189 1.1.. Wprowadzenie....................................................................................... 189 . 1.2..Definicje.i..składniki.kosztów.pracy................................................ 190 . 1.3..Struktura.i..wysokość.kosztów.pracy.w..Polsce.i.w..Europie...... 199 . . 2..Ekonomiczność.nietypowych.form.zatrudnienia.............................. 209 . . . . . . . . . . 3..Wybór.formy.zatrudnienia.a..pozapłacowe.i..pozostałe. koszty.pracy..................................................................................................... 224 . A. Pracownicze formy zatrudnienia................................. 224 . . B. Niepracownicze formy zatrudnienia.......................... 225 . . C. Pozostałe (mieszane) formy zatrudnienia............... 226 . . . 4..Podsumowanie............................................................................................... 231 . . . . . Rozdział IV. Ekonomiczne skutki stosowania nietypowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nietypowe formy zatrudnienia w świetle badań . . . . Zakończenie............................................................................................................ . Indeks rzeczowy................................................................................................... . ankietowych........................................................................................................ 233 1.. Wprowadzenie............................................................................................... 233 2.. Charakterystyka.badanych.przedsiębiorstw........................................ 236 3.. Wyniki.badań.ankietowych........................................................................ 237 4.. Podsumowanie............................................................................................... 248 251 257 a..rodzaj.zawartej.umowy.–.praktyczny.przykład.liczbowy...... 220 . . . II Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC............................................. KP.............................................. KPC........................................... PodFizU................................... SwobGospU........................... .ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) .ustawa.z.26.4.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U... z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) .ustawa.z.26.7.1991.r..o.podatku.dochodowym.od. osób.fizycznych.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.14,.poz..176. ze.zm.) .ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.go- spodarczej.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.155,.poz..1095. ze.zm.) 2. Organy orzekające SA............................................... SN.............................................. Sąd.Apelacyjny Sąd.Najwyższy 3. Czasopisma Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz.UE............................... Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej OSNAPiUS.............................. .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego,.Izba.Administra- cyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych,.od.1995.r. .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego,.Izba.Cywilna,. Administracyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecz- nych,.do.końca.1994.roku OSNCP..................................... 4. Inne skróty art.............................................. b.d............................................. brak.danych BAEL......................................... badania.aktywności.ekonomicznej.ludności BHP........................................... bezpieczeństwo.i.higiena.pracy CEEP......................................... artykuł CIETT....................................... .European Centre of Enterprises with Public Par- ticipation.(Europejskie.Centrum.Przedsiębiorstw. Publicznych) .International Confederation of Temporary Work Businesses. (Międzynarodowe. Stowarzyszenie. Agencji.Pracy.Tymczasowej) IX Wykaz skrótów Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw ECaTT...................................... Electronic Commerce and Telwork Trends EPL............................................ Employment Protection Legislation ETUC........................................ .European Trade Union Confederation.(Europejska. Konfederacja.Związków.Zawodowych) EWG.......................................... Europejska.Wspólnota.Gospodarcza FGŚP......................................... .Fundusz.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowni- czych GUS........................................... Główny.Urząd.Statystyczny ha............................................... hektar HR............................................. Human Resources.(zasoby.ludzkie) IPiSS.......................................... KUP.......................................... Krajowy.Urząd.Pracy MENiS...................................... Ministerstwo.Edukacji.Nauki.i.Sportu MGiP......................................... Ministerstwo.Gospodarki.i.Pracy MOP.......................................... Międzynarodowa.Organizacja.Pracy NAIRU...................................... Instytut.Pracy.i.Spraw.Socjalnych .non-accelerating inflation rate of unemployment,. stopa.bezrobocia.niepowodująca.przyspieszenia. inflacji nfz............................................. nietypowe.formy.zatrudnienia NIP............................................ Numer.Identyfikacji.Podatkowej OECD....................................... .Organisation for Economic Cooperation and Deve- lopment.(Organizacja.Współpracy.Gospodarczej. i.Rozwoju) op. cit. ..................................... opus citatum,.wyżej.cytowane pdof.......................................... podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych PESEL....................................... .Powszechny.Elektroniczny.System.Ewidencji.Lud- ności PFAZ......................................... Państwowy.Fundusz.Aktywizacji.Zawodowej PFRON..................................... .Państwowy.Fundusz.Rehabilitacji.Osób.Niepełno- sprawnych PGR........................................... Państwowe.Gospodarstwo.Rolne PKB........................................... Produkt.Krajowy.Brutto PKD.......................................... Polska.Klasyfikacja.Działalności pkt............................................. punkt poz............................................ pozycja PRL............................................ Polska.Rzeczpospolita.Ludowa PWN......................................... Państwowe.Wydawnictwo.Naukowe r.................................................. red............................................. RP.............................................. Rzeczpospolita.Polska SIBIS.......................................... rok redakcja .Statistical Indicators Benchmarking the Informa- tion Society strona sygnatura.akt tekst.jednolity s.................................................. syg..akt..................................... t.j................................................ X Wykaz skrótów UE.............................................. Unia.Europejska UNICE...................................... .Union des Industries de la Communaute Euro- peene.(Zrzeszenie.Konfederacji.Przemysłu.i.Pra- codawców.Europejskich) ust............................................. ustęp w................................................ wiek ze.zm........................................ ZFŚS.......................................... ZUS........................................... Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych ze.zmianami zakładowy.fundusz.świadczeń.socjalnych XI Bibliografia 1. Literatura Adnett N.,.European.Labour.Market:.Analysis.and.Policy,.London–New.York,. 1996. Amstrong M.,.Zarządzanie.zasobami.ludzkimi,.Kraków.2004. Balcerzak-Paradowska B..(red.),.Kobiety.i.mężczyźni.na.rynku.pracy..Rzeczy- wistość.lat.1990–1999,.Warszawa.2001. Begg D., Dornbusch R.,.Fischer S., Ekonomia..Makroekonomia,.Warszawa.2000. Borkowska S..(red.),.Koszty.pracy.a.rynek.pracy,.Warszawa.2001. Borkowska S.,. Regulacja. rynku. pracy. w. Polsce. a. polityka. gospodarcza,.. [w:].Frieske K..(red.),.Deregulacja.polskiego.rynku.pracy,.Warszawa.2003. Borkowska S..(red),.Rynek.pracy.wobec.integracji.z.Unią.Europejską,.War- szawa.2002. Bukowski M..(red.),.Zatrudnienie.w.Polsce,.Raport.Ministerstwa.Gospodarki.. i.Pracy,.Departament.Analiz.Ekonomicznych.i.Prognoz,.Warszawa.2005. Bulik A.,.Leasing.pracowniczy.–.nowa.forma.zatrudnienia,.[w:].Machol-Zajda L. (red.), Elastyczne.formy.zatrudnienia.sposobem.na.efektywność.firm,.Warszawa. 2001. Chakowski M.,.Ciszek P.,.Pracownik.na.łączach,.nowe.przepisy.o.telepracy. wyzwaniem.dla.pracodawców,.Personel.i.Zarządzanie.2007,.Nr.6. Chobot A.,.Nowe.formy.zatrudnienia..Kierunki.rozwoju.i.nowelizacji,.War- szawa.1997. Chobot A.,.Pachciarek K.,.Prawa.i.obowiązki.agencji.pracy.tymczasowej.i.praco- dawcy.użytkownika.wobec.pracownika.tymczasowego,.PiZS.2005,.Nr.1. Ciborski P.,.Telepraca,.instruktaż.zatrudniania..Wzór.regulaminu.i.dokumen- tacja.telepracy,.Gdańsk.2007. Ciupa S.,.Nietypowe.formy.zatrudnienia,.materiały.z.konferencji.Kadry,.wiosna. 1998. Ciupa S.,.Umowa.o.telepracę,.MPP.2005,.Nr.3. Czepulis-Rutkowska Z.,.Nietypowe.formy.zatrudnienia.i.system.emerytalny.. Wzajemne.relacje,.[w:].Frieske K..(red.),.Deregulacja.polskiego.rynku.pracy,. Warszawa.2003. Dach Z.,.Bezrobocie.w.okresie.przemian.systemowych.gospodarki.polskiej,. Kraków,.1993. Doerre-Nowak D.,.Koczur S.,.Ustawa.o.zatrudnianiu.pracowników.tymczaso- wych,.czy.zmiany.są.konieczne?,.MPP.2005,.Nr.1. XII Bibliografia Drozdowski R., Matczak P.,.Samozatrudnienie..Analiza.wyników.badań,.War- szawa.2004. Drzewiecka E.,.Agencje.pracy.tymczasowej,.trójstronny.charakter.zatrudnienia,. MPP.2004,.Nr.2. Drzewiecka E.,.Jezierski A.,.Rozwiązywanie.umów.o.pracę.a.nowe.formy.za- trudnienia,.Wydanie.Specjalne.Poradnika.Gazety.Prawnej.z.13.6.2001.r. Encyklopedia.PWN,.Warszawa.1999. Encyklopedia.Podręczna,.Prawo.na.co.dzień,.Warszawa.1974. Encyklopedia,.Prawo.nie.tylko.dla.prawników,.Bielsko-Biała.2002. Firlej K.,.System.pracy.nakładczej.jako.jedna.z.form.aktywizacji.zatrudnienia. w.środowiskach.lokalnych.w.Polsce.i.Niemczech,.ZNAE.Nr.536,.Kraków. 1999. Florczak-Bywalec J.,.Rynek.pracy.w.warunkach.transformacji.systemowej,.[w:]. Mortimer-Szymczak H. (red.),..Rynek.pracy.i.bezrobocie,.Folia.Oeconomica. Nr.147,.Łódź.1998. Florek L.,.Europejskie.prawo.pracy,.Warszawa.2007. Florek L.,.Prawne.ramy.elastycznych.form.zatrudnienia,.referat.opublik.,.[w:]. Elastyczne.formy.zatrudnienia.sposobem.na.efektywność.firm,.Warszawa. 2001. Garbicz M.,. Mechanizmy. postępu. technicznego. a. bezrobocie,. Warszawa. 1999. Gersdorf M.,.Umowa.o.pracę,.umowa.o.dzieło,.umowa.zlecenia,.Warszawa.1993. Giermanowska E..(red.),.Młodzi.niepełnosprawni..Aktywizacja.zawodowa.. i.nietypowe.formy.zatrudnienia,.Warszawa.2007. Glikman P.,.Ukryte.bezrobocie,.Życie.Gospodarcze..1992,.Nr.13. Główny.Urząd.Statystyczny,.Aktywność.Ekonomiczna.Ludności.Polski,.II.kwartał. 2004,.publikacja.dostępna.na.stronach.www.stat.gov.pl. Główny. Urząd. Statystyczny,. Europejski. System. Rachunków. Narodowych.. i.regionalnych,.ESA.1995,.Warszawa.2000. Główny.Urząd.Statystyczny..Koszty.pracy.w.gospodarce.narodowej.w.2004.r.,. Warszawa.2005. Główny. Urząd. Statystyczny,. Kwartalna. informacja. o. aktywności. ekono- micznej.ludności.Polski,.I.kwartał.2006,.publikacja.dostępna.na.stro- nach.www.stat.gov.pl. Główny.Urząd.Statystyczny,.Departament.Statystyki.Społecznej,.Kwartalna. informacja.o.aktywności.ekonomicznej.ludności,.Warszawa.marzec.2006. Główny.Urząd.Statystyczny,.Typowe.i.nietypowe.formy.zatrudnienia.w.Polsce. w.2004.r.,.Informacje.i.opracowania.statystyczne,.Warszawa.2005. Główny.Urząd.Statystyczny,.Wykorzystanie.technologii.informacyjno-teleko- munikacyjnych.w.2005.r.,.Warszawa.2005. Główny.Urząd.Statystyczny,.Informacja.o.rozmiarach.i.kierunkach.emigracji. z.Polski.w.latach.2004–2006,.Warszawa,.październik.2007. Godziszewski B.,.Zasobowe.uwarunkowania.strategii.przedsiębiorstwa,.Toruń. 2001. XIII Bibliografia Golata E.,. Estymacja. bezpośrednia. bezrobocia. na. lokalnym. rynku. pracy,. Poznań.2004. Golinowska S.,.Troska.globalna.–.Solidarność.a.państwo.opiekuńcze,.Tygodnik. Powszechny.z.14.1.2007.r. Goszczyńska M.,.Poczucie.jakości.życia.u.bezrobotnych,.Polityka.Społeczna. 1996,.Nr.1. Górski J.,.Sierpiński W.,.Historia.powszechnej.myśli.ekonomicznej.1870–1950,. Warszawa.1987. Gujski W.,.Kontrakty.menedżerskie.oraz.inne.umowy.cywilnoprawne.o.świad- czenie.pracy,.Warszawa.2000. Hajn Z.,.Elastyczność.popytu.na.pracę.w.Polsce..Aspekty.prawne,.[w:].Kryń- ska E..(red.),.Elastyczne.formy.zatrudnienia.i.organizacji.pracy.a.popyt.na. pracę.w.Polsce,.Warszawa.2003. Hajn Z.,.Nietypowe.umowy.o.pracę,.[w:].Santera W..(red.),.Europeizacja.pol- skiego.prawa.pracy,.Warszawa.2004. Halama H.,.Koszty.pracy.ludzkiej.w.przedsiębiorstwie.przemysłowym,.[w:]. Człowiek.i.społeczeństwo,.Materiały..Konferencji.na.temat.ekonomiki. przedsiębiorstw,.Warszawa.1962. Hauser J.,.Mobilność.nieodzowna,.Business.Week,.wrzesień.2002. Hoffmann E., Walwei U.,.Normalarbeitsverhaltnis:.ein.Auslaufmodell.?.Mittei- lungen.aus.der.Arbeitsmarkt.und.Berufsforschung.1998,.Nr.3. Horodeński R.,.Sadowska-Snarska C..(red.),.Rynek.pracy.w.Polsce.na.progu.XXI. wieku..Aspekty.makroekonomiczne.i.regionalne,.Białystok–Warszawa.2003. Hudson J.,.Unemployment.after.Keynes..Towards.a.New.General.Theory,.New. York.1988. Hughes J. J., Perlman R.,.The.Economics.of.Unemployment..A.Comparative. Analysis.of.Britain.and.the.United.States,.Wheatsheaf.Book.1984. Jackiewicz Z.,.Kompleksowe.zarządzanie.pracą,.Gdańsk.2004. Jan Paweł II,.Encyklika.Laborem.Exercens,.Warszawa.1982. Jaroszyński M.,.Zimmermann M., Brzeziński W.,.Polskie.prawo.administra- cyjne,.Warszawa.1956. Kabaj M.,.Mechanizmy.tworzenia.i.likwidacji.miejsc.pracy.w.polskiej.gospo- darce,.[w:].Horodeński R., Sadowska-Snarska C.,.Rynek.pracy.w.Polsce.na. progu.XXI.wieku,.Białystok–Warszawa.2003. Kabaj M.,.Strategie.i.programy.przeciwdziałania.bezrobociu..Studium.porów- nawcze,.Warszawa.1997. Kabaj M.,.Strategie.i.programy.przeciwdziałania.bezrobociu.w.Unii.Europej- skiej.i.w.Polsce,.Warszawa.2004. Kabaj M.,.Założenia.umowy.społecznej.w.zakresie.tworzenia.miejsc.pracy.. i.ograniczenia.bezrobocia..Jak.utworzyć.milion.miejsc.pracy.w.okresie. czterech.lat,.[w:].J. Wratny (red.),.Umowa.społeczna..Gospodarka–Praca– Rodzina–Dialog..Ekspertyza,.Warszawa.2006. Kamerschen D.R.,.McKenzie R.B, Nardinelli C.,.Ekonomia,.Fundacja.Gospo- darcza.NSZZ.„Solidarność”,.Gdańsk.1991. XI Bibliografia Kardaszewski K.,.Ekonomika.pracy.stanowiska.roboczego,.Warszawa.1970. Kaźmierczak Z.,.Rynek.pracy.w.państwach.wysokorozwiniętych..Analiza. porównawcza,.Łódź.1995. Keller B., Seifert H.,.Regulierung.atypischer.Beschäftigung,.[w:].Keller B., Sei- fert H.,.Atypische.Beschäftigung.verbieten.oder.gestalten?,.Köln.1995. Keynes J. M.,.General.Theory.of.Employment,.Interest.and.Money,.Macmillan. 1946,.tłum..na.polski:.Ogólna.teoria.zatrudnienia,.procentu.i.pieniądza,. Warszawa.2003. Klonowicz T.,.Stres.bezrobocia,.Warszawa.2001. Kok W.,.Praca,.praca,.praca..Tworzenie.nowych.miejsc.pracy.w.Europie,.Raport. Grupy.Roboczej.ds..Zatrudnienia,.listopad.2003,.opublik.,.[w:].Rynek.Pracy. MGiP,.grudzień.2004. Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A.,.Aspekty.ekonomiczno-prawne.kosztów. pracy.w.Polsce,.Kraków.2004. Koptas G.,.Społeczne.następstwa.bezrobocia.w.Polsce..Ekspertyzy,.Informacje. IPiSS,.Warszawa.1991,.Nr.11. Kordey N.,.Telearbeit.erfolgreich.realisieren,.das.umfassende,.aktuelle.Hand- buch.für.Entscheidungsträger.und.Projektverantwortliche,.Braunschweig–. –Wiesbaden.1996. Kornai J.,.Niedobór.w.gospodarce,.Warszawa.1985. Kotowski Z.,.Telepraca.metodą.zachowania.i.rozwoju.lokalnego.kapitału.in- telektualnego,.referat.przygotowany.na.konferencję.–.Telepraca.w.Polsce:. Import.miejsc.pracy,.eksport.kompetencji,.Warszawa.17–18.2.2004.r. Królak J.,.Czy.jednoosobowe.firmy.wypadną.z.rynku?,.Puls.Biznesu.z.22.11.2006.r.. Kryńska E.,.Deregulacja.a.segmentacja.rynku.pracy,.[w:].Frieske K..(red.),. Deregulacja.polskiego.rynku.pracy,.Warszawa.2003. Kryńska E.,.Dylematy.polskiego.rynku.pracy,.Warszawa.2001. Kryńska E..(red.),.Elastyczne.formy.zatrudnienia.i.organizacji.pracy.a.popyt. na.pracę.w.Polsce,.Warszawa.2003. Kryńska E.,.Makroekonomiczne.uwarunkowania.tworzenia.i.organizowania. elastycznych.form.zatrudnienia,.[w:].Machol-Zajda L..(red.),.Elastyczne. formy.zatrudnienia.sposobem.na.efektywność.firm,.Warszawa.2001. Kryńska E.,.(red.),.Mobilność.zasobów.pracy,.Warszawa.2000. Kryńska E.,.Równowaga.pomiędzy.elastycznością.i.bezpieczeństwem.na.pol- skim.rynku.pracy..Jak.osiągnąć.flexicurity?,.MPP.2007,.Nr.7. Kryńska E.,.Wybrane.teorie.rynku.pracy.a.prognozowanie,.[w:].E. Kryńska, Suchecka J., Suchecki B.,.(red.),.Prognoza.podaży.i.popytu.na.pracę.w.Polsce. do.roku.2010,.Warszawa.1998. Kubot Z.,.Praca.rotacyjna.w.stosunku.pracy,.PiZS.2004,.Nr.9. Kubot Z.,.Umowa.o.pracę.na.zastępstwo,.PiZS.2003,.Nr.2. Kucharski D.,.Perspektywy.telepracy.w.Polsce..Wyniki.badań.pracodawców,. Warszawa.2000. Kufer L.,.Telearbeit.als.innovative.Arbeitsform.der.Zukunft,.Personal,.Zeitschrift. für.Human.Resource.Management.2002,.Nr.4. X Bibliografia Kulicki J., Koszty.zatrudniania.pracowników,.Gdańsk.2003. Kwiatkowski E.,.Bezrobocie..Podstawy.teoretyczne,.Warszawa.2002. Kwiatkowski E.,. Elastyczność. popytu. na. pracę. w. teoriach. rynku. pracy,.. [w:].Kryńska E..(red.),.Elastyczne.formy.zatrudnienia.i.organizacji.pracy. a.popyt.na.pracę.w.Polsce,.Warszawa.2003. Latos-Miłkowska M.,.Telepraca.jako.sposób.upowszechniania.zatrudnienia,. [w:].Florek L..(red.),.Prawo.pracy.a.bezrobocie,.Warszawa.2003. Leksykon.Rynku.Pracy,.Krajowy.Urząd.Pracy,.Warszawa.1997. Lenk T.,.Telearbeit,.Möglichkeiten.und.Grenzen.einer.telekommunikativen. Dezentralisierung.von.betrieblichen.Arbeitsplätzen,.Berlin.1989. Lindbeck A., Snower D. J.,.The.Insider-Outsider.Theory.of.Employment,.The. MIT.Press,.Cambridge.1988. Linde K.,.Job-Sharing,.w.pracy.zbiorowej:.Innovative.Arbeitsformen,.erlag. Dr..Otto.Schmidt,.Köln.2005. Lipski S.,.Nowe.trendy.w.stosunkach.między.pracodawcą.a.pracobiorcami,. Ekonomika.i.Organizacja.Pracy.2001,.Nr.10. Lis K.,.Samozatrudnienie.i.inne.formy.minimalizacji.kosztów.pracy,.Gdańsk. 2004. Lundy O., Cowling A.,.Strategiczne.zarządzanie.zasobami.ludzkimi,.Kraków. 2000. Łapiński K.,.Ograniczenia.w.zawieraniu.umów.terminowych.w.polskim.prawie. pracy,.MPP.2007,.Nr.4. Makowski D.,.Praca.tymczasowa.jako.nietypowa.forma.zatrudnienia,.Warszawa. 2006. Makowski D.,.Zatrudnianie.pracowników.tymczasowych,.PiZS.2003,.Nr.12. Mały.Rocznik.Statystyczny,.GUS,.Warszawa.1938. Małysz F.,.Różne.formy.zatrudnienia..Część.II..Nietypowe.formy.zatrudnienia,. Warszawa.2006. Marciniuk J..(red.),.Podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych..Komentarz,.War- szawa.2007. Marks K., Engels F.,.Dzieła.wybrane,.Warszawa.1949. Marczuk B., Stały.etat.w.odwrocie,.Gazeta.Prawna.2005,.Nr.220. Ministerstwo.Gospodarki.i.Pracy,.Krajowa.Strategia.na.lata.2007–2013,.Doku- ment.zaakceptowany.przez.Radę.Ministrów.w.dniu.6.9.2005.r. Ministerstwo.Gospodarki.i.Pracy,.Departament.Rynku.Pracy,.Raport.z.działal- ności.Agencji.zatrudnienia.w.2004.roku,.Warszawa,.maj.2005. Ministerstwo.Pracy.i.Polityki.Społecznej,.Informacja.o.aktywnych.formach. przeciwdziałania.bezrobociu.i.wykorzystaniu.środków.finansowych,.War- szawa,.maj.2006. Ministerstwo.Pracy.i.Polityki.Społecznej,.Krajowy.plan.działań.na.rzecz.zatrud- nienia.na.rok.2006,.Warszawa,.kwiecień.2006. Mińkiewicz Z.,.Koszty.pracy.w.rachunku.ekonomicznym.produkcji.maszy- nowej,.Warszawa.1976. XI Bibliografia Mlonek K.,.Bezrobocie.w.Polsce.w.XX.wieku.w.świetle.badań,.Krajowy.Urząd. Pracy,.Warszawa.1999. Moszyński M.,.Nietypowe.formy.zatrudnienia.w.Republice.Federalnej.Niemiec,. Toruń.2004. Moszyński M., Ritter H.,.Niezależni.współpracownicy.firmy.jako.wyzwanie.dla. zarządzania.zasobami.ludzkimi,.PiZS.2003,.Nr.12. Nahotko S.,.Zarządzanie.kosztami.pracy.w.przedsiębiorstwie.działającym.. w.otoczeniu.bezrobocia,.Gdańsk.2005 Nilles J. M.,.The.Telecommunication-transporation.tredeoff,.Options.for.to- morrow,.New.York.1976. Nilles J. M.,.Telepraca,.Warszawa.2003. Oleksyn T.,.Praca.i.płaca.w.zarządzaniu,.Warszawa.1997. Oschmiansky H.,.Oschmiansky F.,.Erwerbsformen.im.Wandel:.Integration. oder.Ausgrenzung.durch.atypische.Beschäftigung?,.Wissenschaftszentrum. Berlin.für.Sozialforschung.(WZB),.September.2003. Parlińska M., Parlińska A.,.Wydział.Ekonomiczno-Rolniczy.SGGW,.Struktura. bezrobocia,.publikacja.na.stronach.internetowych:.www.wwshe.edu.pl. Part-time.work.in.Europe,.raport.dla.European.Foundation.for.the.improvement.of. Living.and.Working.Conditions.2003,.dostępny.na.www.eufofound.eu.int. Patulski A.,.Efektywność.elastycznych.form.zatrudniania,.Referat.na.Konfe- rencję.HR,.Warszawa,.marzec.2005. Patulski A..(red.),.Kodeks.pracy..Komentarz.dla.praktyków,.Gdańsk.2005. Piotrowski B.,.Job.Rotation,.zatrudnienie.rotacyjne,.[w:].Machol-Zajda L..(red.),.Ela- styczne.formy.zatrudnienia.sposobem.na.efektywność.firm,.Warszawa.2001. Pisarczyk Ł.,.Różne.formy.zatrudnienia,.Warszawa.2003. Pisarczyk Ł.,.Terminowe.umowy.o.pracę.–.szansa.czy.zagrożenie,.PiZS.2006,. Nr.8. Pocztowski A.,.Zarządzanie.zasobami.ludzkimi,.Warszawa.2003. Polak K.,.Idea.dobra,.z.przepisami.gorzej..Rozmowa.z.Z..Tkarskim.z.Agencji. Pracy.Tymczasowej.„Work.Service”,.Gazeta.Prawna.2005,.Nr.24. Polak K.,. Zatrudnienie.. Telepraca.. Nieuregolowany. polski. rynek,. Gazeta. Prawna.2003,.Nr.102. Poznański P.,.Agencje.Pracy.Tymczasowej.chcą.zmiany.ustawy,.Gazeta.Wy- borcza.z.10.1.2005.r. Puzio-Wacławik B.,.Doświadczenia.francuskie.w.zwalczaniu.bezrobocia.po- przez.skracanie.i.uelastycznianie.czasu.pracy.na.tle.doświadczeń.krajów. Europy.Zachodniej,.[w:].Dach Z. (red.),.Prace.z.zakresu.ekonomii,.ZNE,. Kraków.2001,.Nr.585. Rakowska I.,.Praca.tymczasowa.bardziej.elastyczna,.Gazeta.Prawna.2004,.Nr. 201.z.13.10.2004.r. Raport.IAB.Polska,.Polski.rynek.internetowy.po.dwóch.kwartałach.2004.r.,. dostępny.na.www.iab.pl. Rączka K.,.Kodeks.pracy.po.zmianach,.PUSiZ.2002,.Nr.9. Rymsza M..(red.),.Elastyczny.rynek.pracy.i.bezpieczeństwo.socjalne..Flexicurity. po.polsku?,.Warszawa.2005. XII Bibliografia Sadler P.,.Zarządzanie.w.społeczeństwie.postindustrialnym,.Kraków.1997. Sadowski Z.,.Telepraca.–.stan.obecny.i.warunki.dalszego.rozwoju,.Rynek. Pracy,.luty.2004. Salwa Z..(red.),.Kodeks.Pracy..Komentarz,.Warszawa.2004. Samuelson P., Nordhaus W.,.Ekonomia.1,.Warszawa.2003. Schmeisser W., Boden B.,.Entwicklung.der.Telearbeit,.eine.empirische.Studie,. Reiner.Hamp.erlag,.Muenchen.und.Mering,.2003. Sekuła Z.,.Planowanie.zatrudnienia,.Kraków.2001. Skowron-Mielnik B.,. Formy. organizacji. pracy. jako. czynnik. kreowania. za- trudnienia,.[w:]: Horodelski R., Sadowska-Snarska C..(red.),.Rynek.pracy.. w.Polsce.na.progu.XXI.wieku,.Warszawa.2003. Skowron-Mielnik B.,.Zarządzanie.czasem.pracy..Podstawy.elastycznego.kształ- towania.czasu.pracy,.Poznań.2001. Smith A.,.Badania.nad.naturą.i.przyczynami.bogactwa.narodów,.Warszawa. 1954. Socha J., Wojciechowski W.,.Koncepcja.NAIRU,.dezinflacja.a.druga.fala.bez- robocia.w.Polsce,.Bank.i.Kredyt,.marzec.2004.r.,.www.nbp.pl/publikacje/ bank_i_kredyt/2004_03/socha.pdf. Socha M., Sztanderska U.,.Strukturalne.podstawy.bezrobocia.w.Polsce,.War- szawa.2000. Stopa M.,.Telepraca,.szansa.dla.pracodawców.i.pracowników,.Rzeczposp... z.11.9.2002.r. Strzemińska H.,. Elastyczność. czasu. pracy:. możliwość. czy. konieczność?,.. [w:].Machol-Zajda L..(red.),.Elastyczne.formy.zatrudnienia.sposobem.na. efektywność.firm,.Warszawa.2001. Sudoł S.,.Koszty.pracy,.[w:].Sajkiewicz A. (red.),.Ekonomika.pracy,..Warszawa. 1981. Sudoł S.,.Metody.analizy.kosztów.pracy.w.przedsiębiorstwie.przemysłowym,. Warszawa.1967. Sztanderska U., Litwiński J.,.Koszty.pracy.w.Polsce,.Warszawa.1999. Świątkowski A. M.,.Indywidualne.prawo.pracy,.Gdańsk–Kraków.2001. Świątkowski A. M.,.Kodeks.pracy..Komentarz,.t..II,.Warszawa.2004. Świątkowski A. M.,.Telepraca.–.specyfika.zatrudnienia.na.odległość,.MPP. 2006,.Nr.7. Toffler A.,.Trzecia.Fala,.Warszawa.1997. Tokarski Z.,.Czasownik.bez.dyskryminacji,.Personel.i.Zarządzanie.2005,.Nr.6. Tuchołka H.,.Samozatrudnienie,.MPP.2004,.Nr.10. Uścińska G..(red.),.Hiszpania.a.Unia.Europejska..Doświadczenia.Hiszpanii. dotyczące.swobodnego.przepływu.pracowników.w.okresie.przejściowym,. Warszawa.1999. Wagner B.,.Tymczasowe.umowy.o.pracę,.Warszawa.1980. Walczak K.,.Umowa.na.zastępstwo,.czy.można.ją.kwestionować.ze.względu. na.niezgodność.z.prawem.europejskim?,.MPP.2005,.Nr.3. Wesely F.,.Encyklopedia.podręczna..Prawo.na.co.dzień,.Warszawa.1974. Winiarski B.,.Polityka.gospodarcza,.Warszawa.2000. XIII Bibliografia Wiśniewski Z.,.Deregulacja.rynku.pracy,.Wybrane.rozwiązania.europejskie,. Wyższa.Szkoła.Zarządzania.i.Bankowości,.Wrocław.2001. Wiśniewski Z.,.Kierunki.i.skutki.deregulacji.rynku.pracy.w.krajach.Unii.Eu- ropejskiej,.Toruń.1999. Wojtyła J.,.Prawo.pracy.z.perspektywy.rozwoju.małych.i.średnich.przedsię- biorstw.a.wyzwania.XXI.wieku,.Warszawa.2002. Wratny J.,.Prawo.pracy.a.bezrobocie..Kilka.refleksji,.PiZS.2005,.Nr.8. Wratny J.,.Problemy.ochrony.pracowników.w.elastycznych.formach.zatrud- nienia,.PiZS.2007,.Nr.7. Zalewski T.,.Pracodawcy.wolą.elastyczne.formy.zatrudnienia,.Rozmowa.. z.J..Męciną,.Rzeczposp..z.15.10.2007.r. Zatrudnienie..Powstaje.nowy.rynek.pośrednictwa.pracy,.Gazeta.Prawna.z. 24.11.2005.r. Zieliński T., Matey-Tyrowicz M.,.Prawo.pracy.RP.w.obliczu.przemian,.War- szawa.2006. Żyżyński J.,.Sytuacja.dochodowa.pracowników.i.jej.skutki.dla.rynku.finansów. publicznych,.Problemy.Zarządzania,.Warszawa.2003,.Nr.2. 2. Adresy internetowe www.be2.org www.budujmyrazem.olsztyn.pl www.ciett.org www.eurofound.eu.int www.eujob.dk www.europa.eu.int/comm/employment.social www.europa.eu.int/comm/eurostat/public/datashop www.europa.eu.int/eux-lex/de www.equal-pracadladwojga.pl www.eto.org.uk www.iab.pl www.insytut.org.pl/ www.job-rotation.pl www.lodz.info.pl/job-rotation www.mop.pl/konwencje www.mps.gov.pl www.parr.pl/pol/slownik_ang_j.htm www.samozatrudnienie.pit.pl www.stat.gov.pl www.telepraca-polska.pl www.workservice.pl www.wwshe.edu.pl www.zapt.org XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: