Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 011364 10698830 na godz. na dobę w sumie
Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych - ebook/pdf
Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 203
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6169-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia przedstawia instytucję nieważności czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych. Zawiera analizę charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów aktywności spółek, która ma na celu rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja określana w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej.

Opracowanie podejmuje zespół zagadnień związanych z zakresem zastosowania regulacji o nieważności czynności prawnych do instytucji z zakresu prawa spółek. Do takich instytucji, pozostających w polu zainteresowania monografii, należą:

Materiał normatywny dotyczący tych sankcji, budzi uzasadnione wątpliwości, których rozwianie staje się tym bardziej palące i kluczowe, im szybciej rośnie liczba podmiotów gospodarczych poddanych tym regulacjom. Dlatego też precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji, jakie dla podmiotu prawa uczestniczącego w obrocie gospodarczym niosą określone nieprawidłowości w jego działaniu, posiada doniosłe znaczenie, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne.

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala:

Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, ale również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa prywatnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH AGNIESZKA  HAJOS-IWAŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE AGNIESZKA HAJOS-IWAŃSKA • NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Polecamy nasze publikacje: Michał Prus SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Marcin Łolik WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA Wojciech Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Konrad Politowicz GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRAWIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH AGNIESZKA HAJOS-IWAŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Agnieszka Hajos-Iwańska Kancelaria Adwokacka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6168-0 ISBN e-book 978-83-255-6169-7 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  IX Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Wykaz literatury   ........................................................................................................  XII Wykaz orzecznictwa  .................................................................................................  XXII Rozdział I. Uwagi wprowadzające    ........................................................................  1 1 § 1.  Przedmiot analizy  .......................................................................................  § 2.  Ograniczenia przedmiotu analizy ............................................................  2 4 § 3.  Zastosowane metody badawcze  ................................................................  Rozdział II. Nieważność czynności prawnych – zagadnienia ogólne   ...........  5 5 § 1.  Wprowadzenie – stosowanie Kodeksu cywilnego w prawie spółek  ...  § 2.  Pojęcie czynności prawnej  .........................................................................  7 § 3.  Czynności prawne nieważne a inne rodzaje wadliwych czynności  prawnych – ogólne uwagi o systematyce  .................................................  § 4.  Przesłanki nieważności czynności prawnych  ........................................  I.  Brak podmiotowości prawnej  ........................................................  II.  Brak zdolności do czynności prawnych  .......................................  III.  Brak należytej reprezentacji  ...........................................................  I.  Stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie            decyzji i wyrażenie woli oraz pozorność  .....................................  .  Pozostałe przesłanki nieważności czynności prawnej  ..............  § 5.  Skutki prawne nieważności czynności prawnej  ....................................  § 6.  Roszczenia związane z nieważnością czynności prawnej  ....................  Rozdział III. Uwagi prawnoporównawcze   ..........................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ................................................................................  § 2.  Instytucja nieważności czynności prawnych w wybranych  11 16 16 17 18 19 20 22 24 27 27 27 27 29 30 31  modelowych porządkach prawnych  ........................................................  I.  Niemcy  ...............................................................................................  II.  Francja  ...............................................................................................  III.  Anglia  .................................................................................................        § 3.  Nieważność uchwał organów spółek w wybranych modelowych  porządkach prawnych  ................................................................................  Spis treści       I.  Niemcy  ...............................................................................................  II.  Francja  ...............................................................................................  III.  Anglia  .................................................................................................  § 4.  Nieważność aktów reprezentacji spółki w wybranych modelowych  porządkach prawnych  ................................................................................  I.  Niemcy  ...............................................................................................  II.  Francja  ...............................................................................................  III.  Anglia  .................................................................................................        § 5.  Nieważność spółki w wybranych modelowych porządkach                prawnych  ......................................................................................................  I.  Regulacja europejska  .......................................................................  II.  Niemcy  ...............................................................................................  III.  Francja  ...............................................................................................  I.  Anglia  .................................................................................................  Rozdział IV. Nieważność uchwał organów spółek handlowych   .....................  § 1.  Zagadnienia wstępne  ..................................................................................  § 2.  Uchwały jako czynności prawne  ..............................................................  I.  Uchwały jako kategoria odmienna od czynności prawnych  ....  II.  Uchwały jako czynności prawne  ...................................................  III.  Niejednolity charakter uchwał  ......................................................  § 3.  Instytucja stwierdzenia nieważności uchwał zgodnie z KSH  .............  I.  Zagadnienia ogólne ..........................................................................  II.  Podstawowe cechy nieważności uchwał w KSH  .........................  1.  Krąg podmiotów legitymowanych do żądania stwierdzenia  nieważności uchwały  .................................................................  A. Akcjonariusze i wspólnicy ....................................................  B.  Członkowie organów spółki  ................................................  C. Inne podmioty  .......................................................................  D. Wnioski  ...................................................................................  2.  Termin zgłoszenia powództwa o stwierdzenie nieważności  uchwały  ........................................................................................      3.  Wady uchwały skutkujące możliwością stwierdzenia  jej nieważności  ............................................................................  A. Sprzeczność z prawem – uwagi ogólne  ..............................  B.  Sprzeczność z dyspozytywnymi normami prawnymi  ....  C. Obejście prawa  .......................................................................  D. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego  ............  E.  Naruszenie procedury podjęcia uchwały  ..........................  F.  Wnioski  ...................................................................................  I 31 33 34 35 35 36 36 37 37 38 39 39 41 41 41 42 43 44 47 47 49 49 51 56 60 63 63 64 64 65 68 68 72 75 Spis treści 4.  Charakter prawny orzeczenia o stwierdzeniu nieważności  uchwały  ........................................................................................  A. Teza o konstytutywnym charakterze orzeczenia  o stwierdzeniu nieważności  ................................................  B.  Teza o deklaratywnym charakterze orzeczenia  o stwierdzeniu nieważności  ................................................  C. Wnioski  ...................................................................................  5.  Skutek orzeczenia o stwierdzeniu nieważności uchwały  .....  6.  Wyłączenie stosowania art. 189 KPC  ......................................  A. Regulacja KSH jako wyłączna droga wzruszania  uchwał  .....................................................................................  B.  Dopuszczenie skorzystania z powództwa o ustalenie  przez osoby inne niż podmioty legitymowane  na gruncie KSH  .....................................................................  C. Dopuszczalność skorzystania a powództwa o ustalenie  bez ograniczeń  .......................................................................  D. Wnioski  ...................................................................................  III.  Charakter prawny sankcji „stwierdzenia nieważności”  na gruncie KSH  ................................................................................  § 4.  Zastosowanie Kodeksu cywilnego  ...........................................................    I.  Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnych  a uchwały w spółkach kapitałowych  .............................................      II.  Nieważność „głosu” wspólnika i jej konsekwencje wobec  uchwał w spółkach kapitałowych  ..................................................  § 5.  Problem tzw. uchwał nieistniejących  .......................................................  § 6.  Nieważność uchwał innych organów spółki – wzmianka  ...................  I.  Uwagi ogólne  ....................................................................................  II.  Niedopuszczalność zaskarżenia uchwał  ......................................  III.  Zastosowanie powództwa o ustalenie  ..........................................  I.  Zastosowanie regulacji Kodeksu spółek handlowych  ...............  .  Wnioski  ..............................................................................................            § 7.  Podsumowanie wniosków dotyczących nieważności uchwał  organów spółek kapitałowych  ...................................................................  Rozdział V. Nieważność aktów reprezentacji   .....................................................  § 1.  Reprezentacja spółki  ...................................................................................  I.  Pojęcie reprezentacji  ........................................................................  II. Sposób reprezentacji spółki  ............................................................  III. Przypisanie spółce aktów reprezentacji  ........................................  1.  Pojęcie organu i piastuna organu osoby prawnej  ..................  2.  Przypisanie spółce działań piastunów jej organów  ..............        76 77 81 83 84 84 85 87 90 92 93 96 96 99 100 106 106 106 107 109 111 113 115 115 115 116 118 118 120 II § 2.  Przesłanki nieważności czynności prawnej a oświadczenia woli  Spis treści spółki  .............................................................................................................  I.  Nieprawidłowa reprezentacja  .........................................................  1.  Zasady ogólne reprezentacji  .....................................................  2.  Naruszenie reguł reprezentacji spółki  ....................................  3.  Nieprawidłowy skład organu ....................................................  4.  Konsekwencje naruszenia reguł reprezentacji  ......................  5.  Hipoteza o nieważności czynności prawnej dokonanej  z naruszeniem reguł reprezentacji  ...........................................  6.  Hipoteza o dopuszczalności potwierdzenia czynności  dokonanych z naruszeniem reguł reprezentacji  ....................  7.  Uwagi prawnoporównawcze  .....................................................  8.  Wnioski  ........................................................................................  II.  Pozostałe konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności  prawnej  ..............................................................................................  1.  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych  ..........  2.  Inne przyczyny nieważności aktów reprezentacji  .................        III.  Wymóg uzyskania zgody innego organu spółki      a nieważność aktu reprezentacji  ....................................................  § 3.  Nieważność aktów reprezentacji a możliwość ich konwalidacji ..........  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział VI. Nieważność spółki   ............................................................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  „Nieważność” spółki w europejskim prawie spółek  .............................  § 3.  Transpozycja instytucji nieważności spółki do prawa polskiego  .......  I.  Regulacja Kodeksu handlowego  ....................................................  II.  Regulacja KSH – zagadnienia ogólne  ...........................................  1.  Brak zawarcia umowy spółki  ....................................................  2.  Sprzeczność z prawem przedmiotu działalności  ..................  3.  Brak określonych postanowień w umowie spółki .................  4.  Brak zdolności do czynności prawnych założycieli  ..............  5.  Skutki zaistnienia przesłanek z art. 21 KSH  ..........................  § 4.  Podsumowanie  ............................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  III 121 122 122 123 124 128 129 131 137 140 142 142 144 146 150 152 155 155 156 160 160 161 162 163 163 164 164 165 167 171 Przedmowa Przedmiotem niniejszej monografii jest instytucja nieważności czynności prawnych  w prawie spółek kapitałowych. Celem, jaki postawił sobie autor, było przeprowadzenie  analizy charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych  przejawów aktywności spółek (podejmowanie uchwał, akty reprezentacji, wreszcie – samo  powstanie spółki) w celu rozstrzygnięcia, czy i w jakim zakresie dotyka je sankcja nazwana  w prawie cywilnym nieważnością czynności prawnej. Nieważność czynności prawnych i płynące z niej konsekwencje dla działań uczestni- ków obrotu gospodarczego od dziesięcioleci budzą niesłabnące zainteresowanie zarówno  przedstawicieli doktryny prawa, jak i praktyków. Samo pojęcie czynności prawnej należy  do centralnych pojęć, wokół których zbudowane jest prawo cywilne, a nawet szerzej – pra- wo prywatne. Wyjaśnienie jego znaczenia, a także jego relacji do pojęć stosunku prawnego  i oświadczenia woli należy do bardziej znaczących osiągnięć w teorii prawa. Nieważność czynności prawnych była przedmiotem wielu wnikliwych opracowań,  dogłębnie wyjaśniających jej naturę, cechy i przesłanki1. Opracowanie tego zagadnienia  z punktu widzenia prawa cywilnego nie pozostawia autorowi zajmującemu się cywilistyką  zbyt wielkiego pola do działania. Wciąż nieopracowany w zadowalającym stopniu pozosta- je jednak zespół zagadnień związanych z zakresem zastosowania regulacji o nieważności  czynności prawnych do instytucji z zakresu prawa spółek, w opisie których ustawodawca  w tym lub innym kontekście zasugerował, że mają one być rozwiązywane z użyciem kon- strukcji bezwzględnej nieważności czynności prawnej. Do takich instytucji, pozostających w polu zainteresowania niniejszej rozprawy, na- leżą: stwierdzenie nieważności uchwał organów spółki, nieważność aktów reprezentacji  podejmowanych przez organy spółki oraz tzw. nieważność spółki. Na temat dwóch pierwszych spośród wskazanych instytucji napisano wiele, a wątpliwo- ści spowodowane lakoniczną regulacją kodeksową budzą bardzo żywe emocje. Wszystkie  powstałe – bardzo cenne – opracowania są jednak opracowaniami o charakterze specjali- stycznym, charakteryzującymi się wąskim zakresem opracowania. Wydaje się, że brakuje  opracowania o charakterze bardziej ogólnym, zestawiającego aktualną wiedzę o tych in- stytucjach z „modelem” nieważności, w celu rozstrzygnięcia, czy w istocie ustawodawca,  regulując je, oparł się na konstrukcji nieważności w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jeśli  tak – czy i w jaki sposób (wprost czy odpowiednio) stosuje się do nich regulacje Kodeksu  cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące przesłanek i konsekwencji bez- względnej nieważności czynności prawnych.  1 Por. m.in. J. Preussner-Zamorska, Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym, Warszawa  1983; z nowszych opracowań por. M. Gutowski, Nieważność czynności prawnych, Warszawa 2008. IX Przedmowa Trzecie ze wskazanych zagadnień, tj. tzw. nieważność spółki, mimo swojej wagi nie  wzbudziło dużego zainteresowania doktryny. Podsumowanie wiedzy o charakterze praw- nym tej instytucji wydaje się tym cenniejsze, że zmianie uległa dotycząca jej dyrektywa  Unii Europejskiej. Zawarte w niniejszej monografii rozważania stanowią zebranie i podsumowanie analizy  charakteru prawnego sankcji wobec nieprawidłowo dokonanych podstawowych przejawów  aktywności spółek kapitałowych. Dotyczący ich materiał normatywny budzi uzasadnione  wątpliwości, których rozwianie staje się tym bardziej palące i kluczowe, im szybciej rośnie  liczba podmiotów gospodarczych poddanych tym regulacjom. Niewątpliwie precyzyjne  wyjaśnienie konsekwencji, jakie dla podmiotu prawa uczestniczącego w obrocie gospo- darczym niosą określone nieprawidłowości w jego działaniu, posiada doniosłe znaczenie,  zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. W celu przeprowadzenia uporządkowanej analizy zakreślonego powyżej przedmio- tu badań praca została podzielona na rozdział wstępny, pięć rozdziałów merytorycznych  oraz podsumowanie. Rozważania rozpoczynają się od zakreślenia ram pojęciowych dla czynności prawnej  oraz pojęć pierwotnych w stosunku do niej, tj. czynności konwencjonalnej i reguł konsty- tutywnych. Następnie znajduje się ogólne podsumowanie konstrukcji nieważności czyn- ności prawnej, które sytuuje ją na tle innych sankcji wobec czynności prawnych obarczo- nych wadami. W ten sposób uporządkowano, na potrzeby dalszego wywodu, aparaturę  pojęciową, służącą opisywaniu cywilistycznych sankcji wobec czynności prawnych doko- nanych niezgodnie z mającymi do nich zastosowanie regułami. W celu ułatwienia śledzenia wywodu prawnoporównawczego, kolejny rozdział zawie- ra syntetyczne podsumowanie regulacji: niemieckiej, francuskiej i angielskiej, w zakresie  odnoszącym się do zagadnień analizowanych w niniejszej rozprawie. Następnie, w świetle tak opracowanego wzorca, prowadzona jest pogłębiona analiza  instytucji stwierdzenia nieważności uchwał organów spółek kapitałowych; osobno anali- zowane są uchwały organów właścicielskich (co do których KSH zawiera pewną regulację,  o której kompletność i wyłączność toczą się spory doktrynalne), a osobno – uchwały in- nych organów spółki (co do których brak jest szczególnej regulacji, istnieje zatem potrzeba  odpowiedniego zastosowania norm ogólnych, co również jest przedmiotem sporów). Kolejnym elementem niniejszego opracowania jest sprawdzenie zakresu i sposobu  zastosowania reguł ogólnych o nieważności bezwzględnej do aktów reprezentacji spółki,  będących czynnościami prawnymi. W tym zakresie szczególnie interesujące jest zagad- nienie konsekwencji wadliwej reprezentacji spółki, co do którego prowadzona jest analiza  linii orzeczniczej SN i zmian wypowiedzi doktryny, wsparta elementami analizy prawno- porównawczej. Ostatnia część opracowania poświęcona jest analizie instytucji funkcjonującej w pra- wie europejskim jako „nieważność spółki”. Analiza polskiej regulacji prowadzona na tle  regulacji europejskiej ma pozwolić na skomentowanie charakteru prawnego tej instytucji  i ustalenie, czy jest on zbieżny, czy też rozbieżny wobec określonego na początku pracy  modelu nieważności bezwzględnej.  Opracowanie zamyka podsumowanie zawartych w nim analiz i wywiedzionych wnio- sków.  X Przedmowa Podstawą niniejszej monografii była rozprawa doktorska przygotowana pod kierun- kiem Profesora Andrzeja Szumańskiego i obroniona na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kieruje szczególne podziękowania do Promotora,  który ukształtował w niej niezachwiane przekonanie o konieczności stałego odwoływa- nia się w analizach dotyczących prawa spółek do podstaw prawa cywilnego. Dziękuje  również za cenne wskazówki i uwagi recenzentom rozprawy – Profesorowi Zbigniewowi Kwaśniewskiemu i Profesorowi Wojciechowi Pyziołowi, a także pierwszemu i najcierpliw- szemu jej czytelnikowi – doktorowi Wojciechowi Iwańskiemu. Uwzględniono stan prawny na dzień 10.12.2013 r. Kraków, luty 2014 r. Agnieszka Hajos-Iwańska XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne AktG  ....................................  niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6.9.1965 r. (Federalny  Dziennik Ustaw BGB) BGBI, BABI 1089 (Aktiengesetz) BGB  .....................................   niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r., RGBl. 1896, s. 195  (Bürgerliches Gesetzbuch) CC  ........................................  francuski kodeks cywilny z 21.3.1804 r. (Code Civil) Code de commerce  ..............  francuski kodeks handlowy z 1807 r. Companies Act  ....................  angielska ustawa o spółkach z 2006 r. GmbHG  ..............................  niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzial- nością z 1892 r. (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be- schränkter Haftung) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121) KH  .......................................  rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks hand- lowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78 poz. 483 ze zm. i sprost.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 101) KRO  ....................................  ustawa  z 25.2.1964  r.  –  Kodeks  rodzinny  i opiekuńczy  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) Nowa Pierwsza  Dyrektywa  .............................  dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 16.9.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymaga- ne w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48  akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla  zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób  trzecich (Dz.Urz. UE L Nr 258 z 1.10.2009 r., s. 11–19) Pierwsza Dyrektywa  ..........  Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z 9.3.1968 r. w spra- wie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach  Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit dru- XIII Wykaz skrótów gi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej  Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno  wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE L Nr 65 z 1968 r.,  s. 8, tekst polski w wydaniu specjalnym Dz.Urz. UE WS roz- dział 17, t. 1, s. 3) PrBank  ................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1376 ze zm.) ZGB  .....................................   szwajcarski kodeks cywilny z 1907 r. (Zivilgesetzbuch) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE  .........................  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE  ........................  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Gl.  ........................................  Glosa KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze  MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MP  .......................................  Monitor Polski NP  ........................................  Nowe Prawo OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSA/War.  ............................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Warszawa  OSAB  ...................................  Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu  Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu  Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961),  Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962),  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo  Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982)  OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych  OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych  OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek XI Wykaz skrótów PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr.  ....................................  Radca Prawny Rej.  .......................................  Rejent RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC  .........................................  Studia Cywilistyczne System pr. cyw.   ..................  System Prawa Cywilnego  SPP  .......................................  System Prawa Prywatnego  TPP  ......................................  Transformacje Prawa Prywatnego Zb.Orz. TSWE  ...................  Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro-  pejskich ZOTSiSPI  ............................  Zbiory Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej  Instancji 3. Organy orzekające NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN(7)  ...................................  Sąd Najwyższy orzekający w składzie 7 sędziów SO  ........................................  Sąd Okręgowy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TSWE  ..................................  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł dot.  .......................................  dotyczy IBPS  .....................................  Instytut Badania Prawa Sądowego jw.  .........................................  jak wyżej m.in.  ....................................  między innymi MS  ........................................  Minister Sprawiedliwości n.  ..........................................  następny (-a, -e) Nb  ........................................  numer brzegowy niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) nin.  .......................................  niniejszy np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer orz.  .......................................  orzeczenie pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj X Wykaz skrótów post.  .....................................  postanowienie poz.  ......................................  pozycja r.  ...........................................  rok red.  .......................................  redakcja rozp.  .....................................  rozporządzenie s.  ...........................................  strona (-y) S.A.  ......................................  spółka akcyjna sp. z o.o.  ...............................  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t.  ...........................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity tj. ...........................................  to jest tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) uchw.  ...................................  uchwała ust.  .......................................  ustęp w zw.  ....................................  w związku wg  ........................................  według wyr.  ......................................  wyrok z.  ...........................................  zeszyt  zd.  ........................................  zdanie  ze zm.  ..................................  ze zmianami  zob.  ......................................  zobacz  §  ...........................................  paragraf XI Wykaz literatury1 Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1991 Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa  2009 Austin J. L., Logic and Language, Oxford 1953 Baums T., Personal Liabilities of Company Directors in German Law, ICCLR No. 6, 1996 Bączek P., Skutki czynności prawnych dokonanych z naruszeniem zasady łącznej repre- zentacji w spółkach kapitałowych, Pr. Sp. 2004, Nr 11 Bielecki M., Zagadnienia związane z reprezentacją spółki z o.o. w umowach z członkami  zarządu, R. Pr. 2002, Nr 2 Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G.,  Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 Bieniek G., W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, Rej. 2003, Nr 2 Bilewska K., Legitymacja byłego członka zarządu do zaskarżenia uchwały zgromadzenia  Bilewska K., Sankcja sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z normami dyspozy- wspólników, Pal. 2007, Nr 11–12 tywnymi – polemika, PPH 2011, Nr 6 Bilewska K., Warzecha M., Dopuszczalność stosowania art. 58 § 3 KC do uchwał zgroma- dzeń spółek kapitałowych – polemika, PPH 2010, Nr 7 Bilewska K., Zbędna kategoria, Rzeczpospolita 5 października 2007 Birks P. (red.), English Private Law, t. II, Oxford 2000 Black H. C., Black’s Dictionary of Law, St. Paul 1991 Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1–116  KK, Kraków 2004 Borkowski M., Glosa do wyroku SN z 16.3.2006 r., III CSK 32/06, LEX/el. 2010 Borkowski M., Glosa do uchwały SN z 1.3.2007 r., III CZP 94/06, LEX/el. 2009 Borkowski M., Glosa do wyroku SN z 19.1.2007 r., III CSK 360/06, LEX/el. 2010 Borkowski M., Glosa do uchwały SN z 5.12.2008 r., III CZP 124/08, LEX/el. 2009 Borkowski M., Glosa do wyroku SN z 11.1.2008 r.,  CSK 363/07, LEX/el. 2009 Borkowski M., Glosa do wyroku SN z 5.2.2009 r., I CSK 297/08, LEX/el. 2010 Borkowski M., Konsekwencje prawne działania „fałszywego” piastuna organu osoby praw- nej, PPH 2008, Nr 7 Borkowski M., Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009 1 Wykaz ten zawiera nie tylko pozycje powoływane w pracy, lecz także te, z których przy pisaniu  rozprawy korzystałam i bez których jej powstanie nie byłoby możliwe.  XII Wykaz literatury Chłopecki A., Warunki w rozumieniu art. 89 KC a warunki prawne (conditiones iuris),  Chomiuk M., Glosa do wyroku SN z 20.1.2010 r., II CSK 419/08, Gl. 2011, Nr 1 Curzon L.B. (red.), Dictionary of Law 6th Edition, Harlow 2002 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994 Czech T., Obejście ustawy jako przesłanka zaskarżenia uchwały wspólników, Pr. Sp. 2010,  Czech T., Obrona wierzyciela przed „rozwodnieniem” zajętych udziałów w spółce z o.o.,  Czepita S., Reguły konstytutywne a system prawny, Szczecin 1996 Czepita S., Kuniewicz Z., Aspekty wadliwości czynności prawnych spółki kapitałowej, RPEiS  Czepita S., Kuniewicz Z., Spór o konwalidację nieważnych czynności prawnych, PiP 2002,  PPH 2001, Nr 7 Nr 7–8 Gl. 2010, Nr 4 2002, Nr 3 Nr 9 Warszawa 2004 Czerniawski R., Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz,  Dadańska K.A., Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006 Dąbrowski D., Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd na podstawie przepisów art. 21  Kodeksu spółek handlowych, PUG 2001, Nr 12 Dąbrowski D., Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z o.o., MoP 2002,  Nr 12 na, Warszawa 2001 Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogól- Domański G., Goszczyk M., Wybrane zagadnienia prawne organizacji walnego zgroma- dzenia spółki akcyjnej, PPH 2002, Nr 1 Draniewicz B., Glosa do uchwały SN z 17.2.2004 r., III CZP 116/03, Pr. Sp. 2005, Nr 5 Dumkiewicz M., Glosa do wyroku SN z 5.7.2007 r., II CSK 163/07, LEX/el. 2010 Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. III, Bytom  Flejszar R., Koczur S., Moc wiążąca uchwał organów spółek kapitałowych wobec osób trze- cich, Pr. Sp. 2009, Nr 7–8 Flour J., Albert J.L., Savaux E., Droit civil. Les obligations. 1. L’acte juridique, Paryż 2004 Forystek J., Nieakt (actum non existens) w demokratycznym państwie prawa, TPP 2001,  Frąckowiak J., Handlowe czynności kreujące, PPH 2008, Nr 12 Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w Kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 Frąckowiak J., Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych sprzeczne z ustawą, PPH 2007,  Frąckowiak J., Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii  Europejskiej, Rej. 1998, Nr 4 Frąckowiak J., Kruczalak K. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa  1990  Nr 2 Nr 11 2001 XIII Furtek M., Nowe elementy ustroju korporacyjnego spółki akcyjnej, R. Pr. 2001, Nr 2 Gandor K., Konwersja nieważnych czynności prawnych, SC 1963, t. I Wykaz literatury Ganobis M., Wpływ wad oświadczeń woli na ważność uchwał zgromadzenia wspólników  spółki z o.o., MoP 2007, Nr 8 Gburzyńska A., Członkostwo w zarządzie spółek kapitałowych, PPH 1997, Nr 2 Gburzyńska-Dulewicz A., Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitało- Gierat A., Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitało- wych, Warszawa 2006 wych, Pr. Sp. 2001, Nr 1 Gierat A., Zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w przepisach  kodeksu spółek handlowych, PS 2001, Nr 11–12 Gierke O., Deutsches Privatrecht, Leipzig 1895 Gizbert-Studnicki T., O nieważnych czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynno- ści konwencjonalnych, PiP 1975, Nr 4 Górski J., Przygotowanie umowy w świetle kodeksu zobowiązań, Poznań 1938 Grykiel J., Skutki wadliwej reprezentacji w ramach organu osoby prawnej, Pr. Sp. 2008,  Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I. Cześć ogólna, Wrocław 1985 Grzybowski S., O rzekomej konwalidacji nieważnej czynności prawnej, RPEiS 1974, Nr 3 Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008  Gutowski M., O konsekwencjach naruszenia norm dyspozytywnych, PPH 2011, Nr 11 Gutowski M., Sankcja nieważności na tle uchwał organów spółek kapitałowych, PPH 2007,  Nr 11 Nr 12 Gutowski M., Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy organ” osoby  prawnej, PPH 2008, Nr 3 Gutowski M., Wzruszalność czynności prawnej, Warszawa 2010 Guyon Y., Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et Sociétés, Paris 1998 Habersack M., Europäisches Gesellschaftsrecht, München 2003 Hałgas M., Forma aktu notarialnego w kodeksie spółek handlowych, Rej. 2005, Nr 4 Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Kodeks spółek handlowych. Komentarz.  Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jarocha A., Legitymacja do żądania stwierdzenia przez sąd nieważności uchwał zgroma- dzenia wspólników (akcjonariuszy), Pr. Sp. 2004, Nr 12 Jedliński A., Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności,  Rej. 2005, Nr 5 Jentz G.A., LeRoy Miller R., Cross F.B., West’s Business Law, Mason 1998 Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992 Jowitt E. (red.), The Dictionary of English Law, London 1959 Jurcewicz W., Glosa do uchwały SN z 1.3.2007 r., III CZP 94/06, Gl. 2008, Nr 1 Jurcewicz W., Nieważność uchwał w spółkach kapitałowych, PPH 2008, Nr 5 Kalwat T., Nieważność umowy spółki kapitałowej – art. 21 k.s.h., PPH 2002, Nr 5 Katner W.J., Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?, [w:] L. Ogiegło,  W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora  Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005 Katner W.J., Problemy funkcjonowania spółki cywilnej w nowej rzeczywistości prawnej,  PPH 2002, Nr 11 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: