Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00691 009497 11015962 na godz. na dobę w sumie
Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej - ebook/pdf
Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 402
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3325-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Prezentowana monografia dotyczy skargi kasacyjnej przysługującej od wydanych przez WSA wyroków i, co do zasady, postanowień kończących postępowanie w sprawie. Przedmiotem tej pracy jest analiza instytucji nieważności postępowania sądowoadministracyjnego rozumianej jako podstawa skargi kasacyjnej. Nieważność postępowania należy do najistotniejszych instytucji dwuinstancyjnej procedury sądowoadministracyjnej. W poszczególnych przesłankach nieważności, obejmujących najpoważniejsze uchybienia procesowe, skupiają się - jak w soczewce - węzłowe problemy postępowania przed sądami administracyjnymi.

Książka zawiera między innymi wnikliwe omówienie tych przyczyn nieważności, które najczęściej są formułowane w skargach kasacyjnych. Należą do nich uchybienia związane z umocowaniem pełnomocnika oraz dotyczące obsady sądu, a przede wszystkim uchybienia polegające na pozbawieniu strony możności obrony jej praw.

Niezwykle bogate orzecznictwo powoływane w tej publikacji, sprawia, że będzie ona szczególnie interesująca dla praktyków, pomagając im w rozwiązaniu codziennych problemów ich klientów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZEGORZ RZ¥SA · NIEWA¯NOŒÆ POSTÊPOWANIA S¥DOWOADMINISTRACYJNEGO JAKO PODSTAWA SKARGI KASACYJNEJ Polecamy nasze publikacje: Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka Roman Hauser, Marek Wierzbowski (red.) PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 11 Komentarze Kodeksowe Roman Hauser (red.) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 5 Duże Komentarze Becka Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Monografie Prawnicze www.sklep.beck.pl NIEWA¯NOŒÆ POSTÊPOWANIA S¥DOWO- ADMINISTRACYJNEGO JAKO PODSTAWA SKARGI KASACYJNEJ GRZEGORZ RZ¥SA Wydawca: Joanna Ziemiecka ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3324-3 ISBN e-book 978-83-255-3325-0 Spis treści Wykaz skrótów..................................................................................................... Ix Wykaz literatury................................................................................................... xIII Orzecznictwo..............................................................................................................xxxVII Wstęp........................................................................................................................... 1 Rozdział i. istota i zakres nieważności postępowania sądowoadministracyjnego................................................................... §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . §.2...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.jako. kwalifikowana.postać.uchybień.procesowych.......................... . §.3...Problem.orzeczeń.nieistniejących.w.postępowaniu. sądowoadministracyjnym.................................................................. . §.4...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.jako. podstawa.skargi.o.wznowienie.postępowania.......................... . §.5...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.. a.podstawy.skargi.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem. prawomocnego.orzeczenia................................................................ . §.6...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.. a.podstawy.wniosku.Prezesa.NSA.o.unieważnienie. prawomocnego.orzeczenia.sądu.administracyjnego............... . §.7... Wnioski...................................................................................................... . Rozdział ii. Podstawy skargi kasacyjnej (ogólna charakterystyka)........................................................................................ §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . §.2...Pojęcie.podstaw.skargi.kasacyjnej.................................................. . §.3...Funkcje.podstaw.skargi.kasacyjnej................................................. . §.4...Klasyfikacja.podstaw.skargi.kasacyjnej........................................ . §.5...Wnioski...................................................................................................... . Rozdział iii. Konstytucyjne aspekty nieważności postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawy skargi kasacyjnej................................................................. §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . §.2...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.. a.prawo.do.sądu...................................................................................... . . I... Źródła.prawa.do.sądu................................................................. . 11 11 15 28 44 52 56 58 61 61 67 70 77 89 91 91 94 94 VV Spis treści .II... Związek.uprawnień.składających.się.na.prawo.do. sądu.z.poszczególnymi.przesłankami.nieważności. postępowania.sądowoadministracyjnego.......................... . 102 §.3...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.. a.zasada.dwuinstancyjności.postępowania.sądowego............ . 111 §.4...Nieważność.postępowania.sądowoadministracyjnego.. a.zasada.równości.i.zasada.legalizmu............................................. . 124 §.5...Wnioski...................................................................................................... . 128 Rozdział iv. Przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego związane z prawem dostępu do sądu.............................................................................................................. 131 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 131 §.2...Niedopuszczalność.drogi.sądowej.................................................. . 132 §.3...Braki.w.zakresie.zdolności.sądowej.i.procesowej.oraz.. naruszenie.zasad.reprezentacji........................................................ . 136 §.4...Uchybienia.związane.z.naruszeniem.zasady.ne bis in idem.. 154 §.5...Wydanie.przez.WSA.orzeczenia.w.sprawie,.w.której.. właściwy.jest.NSA.(art..183.§.2.pkt.6.PrPostAdm).................... . 165 §.6...Wnioski...................................................................................................... . 171 Rozdział v. Nieważność postępowania przed sądem administracyjnym spowodowana naruszeniem prawa strony do należytej obsady sądu....................................................... 175 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 175 §.2...Skład.sądu.orzekającego.sprzeczny.z.przepisami.prawa........ . 176 §.3...Udział.w.rozpoznaniu.sprawy.sędziego.wyłączonego.. z.mocy.ustawy......................................................................................... . 184 §.4...Wnioski...................................................................................................... . 202 Rozdział vi. Nieważność postępowania przed sądem administracyjnym wywołana naruszeniem prawa strony do ukształtowania procedury zgodnie z zasadą sprawiedliwości i jawności.................................................................. 205 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 205 §.2...Pozbawienie.strony.możności.obrony.jej.praw.–.ogólna. charakterystyka...................................................................................... . 206 §.3...Pozbawienie.strony.możności.obrony.–.analiza.sytuacji.. typowych.................................................................................................. . 226 .. I... Uwagi.wprowadzające............................................................... . 226 .II... Przyczyny.leżące.poza.sądem.................................................. . 228 1..Upadłość.strony....................................................................... . 228 2..Stan.psychiczny.strony.......................................................... . 229 3..Nieporadność.strony.............................................................. . 231 VI Spis treści 4..Prawo.strony.do.korzystania.z.pomocy.tłumacza...... . 234 5..Prawo.pomocy......................................................................... . 236 6..Prawa.osoby.pozbawionej.wolności................................ . 239 7..Śmierć.pełnomocnika............................................................ . 241 8..Ustanowienia.kuratora.dla.osoby.nieznanej.. z.miejsca.pobytu...................................................................... . 242 .III... Przyczyny.leżące.po.stronie.sądu.......................................... . 243 1..Doręczanie.odpisów.pism.stron........................................ . 243 2..Doręczanie.zawiadomień.o.terminach.posiedzeń. sądowych................................................................................... . 246 3..Odroczenie.rozprawy............................................................ . 263 4..Niedopuszczenie.pełnomocnika.do.udziału. w.postępowaniu...................................................................... . 302 5..Prawo.strony.do.przedstawienia.stanowiska.na.. rozprawie................................................................................... . 305 6..Zapewnienie.stronie.dostępu.do.akt.sprawy............... . 308 7..Rozpoznanie.sprawy.na.posiedzeniu.niejawnym.. zamiast.na.rozprawie............................................................. . 311 §.4...Wnioski............................................................................................ . 313 Rozdział vii. Wymagania formalne skargi kasacyjnej do NSa opartej na zarzucie nieważności postępowania..................... 317 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 317 §.2...Skarga.kasacyjna.jako.kwalifikowane.pismo.strony................. . 319 §.3...Wnioski...................................................................................................... . 332 335 347 Zakończenie............................................................................................................ indeks rzeczowy.................................................................................................. VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa d.KPC....................................... rozporządzenie. Prezydenta. RP. z. 29.11.1930.r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr.83,.poz..651,.tekst.jedn.:.Dz.U..z.1932.r..Nr.112,. poz..934,.oraz.Dz.U..z.1950.r..Nr.43,.poz..394). KC.............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... ustawa.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej.(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) Konwencja............................... Konwencji.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Pod.­ sta.wowych. Wolności. sporządzona. w. Rzymie. 4.11.1950. r.. (Dz.U.. z. 1993. r.. Nr. 61,. poz.. 284. ze.zm.) KP.............................................. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.. Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KPA........................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.ad­ ministracyjnego.(tekst.jedn..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,. poz..1071.ze.zm.) KPC........................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy­ wilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPK.......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar­ nego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) OrdPod.................................... ustawa.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(tekst. jedn..Dz.U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.ze.zm.) PostEgzAdm........................... ustawa.z.17.6.1966.r..o.postępowaniu.egzeku­ cyjnym.w.administracji.(tekst.jedn..Dz.U..z.2005.r.. Nr.229,.poz..1954.ze.zm.) PrPostAdm............................. ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu. przed.sądami.administracyjnymi.(Dz.U..Nr.153,. poz..1270.ze.zm.) PrUN........................................ ustawa. z. 28.2.2003. r.. –. Prawo. upadłościowe. i.naprawcze.(tekst.jedn..Dz.U..z.2009.r..Nr.175,. poz..1361.ze.zm.) PrUSP....................................... ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów. powszechnych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.) PrUstrSAdm........................... ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.ad­ ministracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.) IxIx Wykaz skrótów rozporządzenie. Prezydenta. Rzeczypospolitej. Polskiej.z.18.9.2003.r..–.Regulamin.we.wnętrznego. urzędowania.wojewódzkich.sądów.administra­ cyjnych.(Dz.U..Nr.169,.poz..1646) Regulamin.WSA.................... 2. Organy orzekające ETPC......................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka. ETS............................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości.(właściwie:. Trybunał.Sprawiedliwości.jako.jeden.z.trzech.or­ ganów.sądowych.Trybunału.Sprawiedliwości.Unii. Europejskiej). NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA.............................................. SN.............................................. TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny WSA.......................................... wojewódzki.sąd.administracyjny Sąd.Apelacyjny. Sąd.Najwyższy 3. Czasopisma i publikatory AUWr........................................ Acta.Universitatis.Wratislaviensis Legalis.................................... LEx............................................ LexPolonica........................... System. Informacji. Prawnej. wydawnictwa. C.H..Beck System.Informacji.Prawnej.wydawnictwa.Wolters. Kluwer.„Lex.OMEGA” System.informacji.prawnej.wydawnictwa.Lexis­ Nexis.„LexPolonica.Maxima” MoP........................................... Monitor.Prawniczy. NP.............................................. Nowe.Prawo ONSA........................................ Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Admi.ni.stra.cyj­ nego. ONSAiWSA............................. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Admi.ni.stra.cyj.nego. i.wojewódzkich.sądów.administracyjnych. OSA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSG........................................... Orzecznictwo. Sądów. w. Sprawach. Gospo.dar­ czych OSNAP..................................... Orzecznictwo.SN..Izba.Administracyjna,.Pracy. i.Ubez.pieczeń.Społecznych. OSNC....................................... Orzecznictwo.SN..Izba.Cywilna OSNCP..................................... Orzecznictwo.SN..Izba.Cywilna,.Pracy.i.Ubez.pie­ czeń.Społecznych OSNKW................................... Orzecznictwo.SN..Izba.Karna.i.Wojskowa. OSNP........................................ Orzecznictwo.SN..Izba.Pracy,.Ubezpieczeń.Spo­ łecznych.i.Spraw.Publicznych x Wykaz skrótów OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbi.tra­ żowych OTK.ZU................................... Orzecznictwo.TK..Zbiór.Urzędowy. Pal.............................................. Palestra. PiP............................................. Państwo.i.Prawo POP........................................... Przegląd.Orzecznictwa.Podatkowego PP.............................................. Przegląd.Podatkowy. PPC........................................... Polski.Proces.Cywilny. PPH........................................... Przegląd.Prawa.Handlowego. PPP............................................ Przegląd.Prawa.Publicznego PS............................................... Przegląd.Sądowy Rej............................................. Rejent. RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny ST............................................... Wok.......................................... Wokanda Zb..Urz..................................... Zbiór.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego..Orzeczenia. Samorząd.Terytorialny Izby.Cywilnej. ZNSA........................................ Zeszyty.Naukowe.Sądownictwa.Admi.nistra.cyj­ 4. inne skróty nego artykuł art.............................................. Baza.NSA................................. baza.orzeczeń.na.stronie.www.nas.gov.pl. m.in........................................... między.innymi n................................................. następny np.............................................. na.przykład Nr.............................................. numer orz............................................. orzeczenie. pkt............................................. punkt por............................................. porównaj post........................................... postanowienie. poz............................................ pozycja r.................................................. RPD........................................... Rzecznik.Praw.Dziecka. RPO.......................................... Rzecznik.Praw.Obywatelskich. strona s.................................................. to.jest. tj................................................. tzn............................................. to.znaczy uchw......................................... uchwała uchw..(7)................................ uchwała.składu.7.sędziów. rok xI Wykaz skrótów UE.............................................. Unia.Europejska ust............................................. ustęp uzas........................................... uzasadnienie. wyr............................................ wyrok. zdanie. zd............................................... zm.............................................. zmiana.(­y) xII Wykaz literatury Adamiak B.,.Glosa.do.wyroku.WSA.w.Gliwicach.z.dnia.20.1.2005.r.,.IV.SAB/Gl. 23/04, OSP.2006,.Nr.7–8,.poz..84 Adamiak B.,.Koncepcja.nieważności.w.prawie.administracyjnym,.w:.Współ­ czesne.europejskie.problemy.prawa.administracyjnego.i.administracji.pub­ licznej, pod.red..A. Błasia.i.K. Nowackiego,.Wrocław.2005 Adamiak B.,.Koncepcja.sankcji.nieważności.w.postępowaniu.sądowoadmini­ stracyjnym,.w:.Ratio est anima legis..Księga.jubileuszowa.ku.czci.Profesora. Janusza.Trzcińskiego, pod.red. J. Górala, R. Hausera, J. Repela, M. Zirka- Sadowskiego, Warszawa.2007 Adamiak B.,.Model.sądownictwa.administracyjnego.a.funkcje.sądownictwa. administracyjnego,.w:.Polski.model.sądownictwa.administracyjnego, pod. red..J. Stelmasiaka,.J. Niczyporuka.i.S. Fundowicza,.Lublin.2003 Adamiak B.,.O.podmiotowości.organów.administracji.publicznej.w.postępo­ waniu.sądowoadministracyjnym,.PiP.2006,.Nr.11 Adamiak B.,.Odwołanie.w.polskim.systemie.postępowania.administracyjne­ go, Wrocław.1980 Adamiak B.,.Przesłanki.tożsamości.sprawy.sądowoadministracyjnej, ZNSA. 2007,.Nr.1 Adamiak B.,.Rozgraniczenie.właściwości.sądów.w.polskim.systemie.prawnym,. w:.Sądownictwo.administracyjne.gwarantem.wolności.i.praw.obywatelskich. 1980–2005,.Warszawa.2005,.s..14–15 Adamiak B.,.Uwagi.o.modelu.dwuinstancyjnego.postępowania.sądowoadmi­ nistracyjnego,.w:.Procedura.administracyjna.wobec.wyzwań.współczesno­ ści..Profesorowi.zwyczajnemu.dr..hab..Januszowi.Borkowskiemu.przyjaciele. i.uczniowie,.Łódź.2004 Adamiak B.,.Wadliwość.decyzji.administracyjnej, Wrocław.1986 Adamiak B.,.Zagadnienie.decyzji.nieistniejących.w.postępowaniu.administra­ cyjnym, AUWr.Nr.1022,.Prawo.CLxVIII,.Wrocław.1990 Adamiak B.,.Zagadnienia.ogólne.procesowego.prawa.administracyjnego,.w:.Sy­ stem.prawa.administracyjnego..Tom.9..Prawo.procesowe.administracyjne, pod.red..R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla,.Warszawa.2010 Adamiak B.,.Zasada.równego.prawa.do.sądu.administracyjnego.w.polskim. prawie, PS.2003,.Nr.7–8 Adamiak B.,.Zgodność.aktu.normatywnego.z.Konstytucją,.umową.międzyna­ rodową.lub.ustawą.–.jako.przesłanka.prawidłowości.decyzji.administracyj­ nej,.PS.2007,.Nr.1 Adamiak B.,.w:.B. Adamiak, J. Borkowski,.Kodeks.postępowania.administra­ cyjnego..Komentarz, Warszawa.2009 xIIIxIII Wykaz literatury Adamiak B.,.Borkowski J.,.Metodyka.pracy.sędziego.w.sprawach.administra­ cyjnych, Warszawa.2009 Adamiak B.,.w:.B. Adamiak, J. Borkowski,.Postępowanie.administracyjne.i.są­ dowoadministracyjne,.Warszawa.2008 Akerberg A.,. Środki. odwoławcze.. Komentarz. do. art.. 393–441. Kodeksu. Postępowania.Cywilnego, Warszawa.1933 Allerhand M.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz, cz..I,.Lwów. 1932 Allerhand M.,.Wznowienie.procesu.według.projektu.polskiej.procedury.cy­ wilne, Głos.Prawa.1927,.Nr.9–11 Babiarz S.,.w:.S. Babiarz, B. Dauter, S. Marciniak, A. Mudrecki,.Doradca.po­ datkowy.przed.sądem.administracyjnym, Warszawa.2009 Banaszak B.,.Konstytucyjne.ujęcie.zasady.niezawisłości.sędziowskiej.w.Polsce, ZNSA.2009,.Nr.6 Barut-Skupień B.,.Współuczestnictwo.procesowe.w.postępowaniu.sądowo­ administracyjnym, PPP.2007,.Nr.9 Bąkowski T.,.Udział.sądów.administracyjnych.w.kształtowaniu.pojęć.i.kon­ strukcji.prawa.administracyjnego,.w:.Orzecznictwo.w.systemie.prawa.. II.Konferencja.Naukowa.Wydziału.Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu. Gdańskiego.oraz.Wolters.Kluwer.Polska..Gdańsk,.17–18.9.2007,.pod.red.. T. Bąkowskiego, K. Grajewskiego, J. Warylewskiego,.Warszawa.2008 Bielska-Brodziak A.,.Interpretacja.tekstu.prawnego.na.podstawie.orzeczni­ ctwa.podatkowego, Warszawa.2009 Bieniek G.,.w:.Kodeks.postępowania.cywilnego..Tom.I..Komentarz, pod.red.. K. Piaseckiego,.Warszawa.2006 Bladowski B.,.Orzeczenia.nie.istniejące.w.cywilnym.postępowaniu.odwoław­ czym,.NP.1991,.Nr.1 Bladowski B.,.Środki.odwoławcze.w.postępowaniu.cywilnym,.Warszawa.2007 Bladowski B.,.Zażalenie.w.postępowaniu.cywilnym,.Kraków.2006 Błachucki M.,.Dostęp.do.akt.sprawy.administracyjnej.na.podstawie.Kodeksu. postępowania.administracyjnego.a.dostęp.do.informacji.publicznej.znaj­ dującej.się.w.aktach.sprawy.administracyjnej,.w:.Dostęp.do.informacji. publicznej.w.Polsce.i.w.Europie.–.wybrane.zagadnienia.prawne,.pod.red.. E. Pierzchały.i.M. Woźniak,.Opole.2010 Błachucki M.,.Ewolucja.i.konstytucjonalizacja.prawa.dostępu.do.akt.admini­ stracyjnych.w.prawie.wspólnotowym.(na.przykładzie.wspólnotowego.pra­ wa.konkurencji),.w:.Karta.praw.podstawowych.w.europejskim.i.krajowym. porządku.prawnym,.pod.red..A. Wróbla,.Warszawa.2009 Błaszczak Ł.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.17.11.2005.r.,.I.CK.298/05,. Rej..2007,.Nr.1 Błaszczak Ł.,.Orzeczenia.nieistniejące.(sententia non existens).w.sądowym. postępowaniu. cywilnym,. w:. Wokół. problematyki. orzeczeń,. pod. red.. Ł. Błaszczaka,.Toruń.2007 Błońska B., Rząsa G.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.3.10.2005.r.,.III.SO. 19/05, Przegląd.Sejmowy.2006,.Nr.3 xIV Wykaz literatury Bodio J.,.w:.J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik,. Kodeks. postępowania. cywilnego.. Komentarz,. pod. red.. A. Jakubeckiego,.Warszawa2008 Bogusz M.,.Powaga.rzeczy.osądzonej.w.nowym.postępowaniu.sądowoadmi­ nistracyjnym,.PiP.2004,.Nr.6 Bojanowski E.,.w:.Postępowanie.administracyjne.i.postępowanie.przed.sąda­ mi.administracyjnymi, pod.red..J. Langa,.Warszawa.2010 Borkowski G.,.Skarga.kasacyjna.–.po.roku.obowiązywania.ustawy,.MoP.2005,. Nr.3 Borkowski J.,.Kontrola.zgodności.z.prawem.decyzji.administracyjnych.spra­ wowana.przez.Naczelny.Sąd.Administracyjny,.NP.1985,.Nr.9 Borkowski J.,.Przepisy.postępowania.cywilnego.w.procedurze.sądu.admini­ stracyjnego,.w:.Księga.pamiątkowa.ku.czci.Witolda.Broniewicza,.pod.red.. A. Marciniaka,.Łódź.1998 Borkowski J.,.Reforma.polskiego.sądownictwa.administracyjnego,.PiP.2002,. Nr.5 Borkowski J.,.Sądownictwo.administracyjne.na.ziemiach.polskich, ZNSA.2006,. Nr.1 Borkowski J.,.Ustawy.o.dwuinstancyjnym.sądownictwie.administracyjnym. –.cz..II, MoP.2003,.Nr.8 Broniewicz W.,.Apelacja,.kasacja.i.skarga.kasacyjna.w.postępowaniu.cywilnym. (Problematyka.terminologiczna), PiP.1999,.Nr.3 Broniewicz W.,.Jawność.jako.konstytucyjna.zasada.procesu.cywilnego.Polski. Ludowej,.NP.1954,.Nr.5–6 Broniewicz W.,.Kognicja.sądu.drugiej.instancji.w.razie.nieważności.postępo­ wania.przed.sądem.pierwszej.instancji.lub.nierozpoznania.przez.ten.sąd. istoty.sprawy, PS.1997,.Nr.4 Broniewicz W.,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.2005 Broniewicz W.,.Prawomocność.orzeczeń.w.postępowaniu.cywilnym, Studia. Iuridica.1976,.Nr.5 Broniewicz W.,.Reprezentacja.według.kodeksu.postępowania.cywilnego,. NP.1966,.Nr.7–8 Broniewicz W.,.Stanowisko.syndyka.upadłości.w.procesach.z.jego.udziałem,. PiP.1993,.Nr.2 Broniewicz W.,.Umorzenie.postępowania.w.procesie.cywilnym,.w:.Księga.pa­ miątkowa.ku.czci.Kamila.Stefki,.Warszawa–Wrocław.1967 Broniewicz W.,.Wznowienie.postępowania.cywilnego.(dokończenie),.Pal..1968,. Nr.1 Broniewicz W.,.Wznowienie.postępowania.cywilnego,.Pal..1967,.Nr.12 Broniewicz W.,.Zdolność.sądowa.w.postępowaniu.cywilnym,.NP.1966,.Nr.5 Chlebny J.,.Sądowa.kontrola.administracji.w.świetle.rekomendacji.Rady.Europy, PiP.2005,.Nr.12 Chlebny J.,.Standardy.Rady.Europy.i.Europejskiego.Trybunału.Praw.Człowieka. w.procedurze.administracyjnej.i.sądowoadministracyjnej,.w:.Postępowanie. administracyjne.w.Europie, pod.red..Z. Kmieciaka,.Warszawa.2010 xV Wykaz literatury Chlebny J.,.Udostępnianie.stronie.akt.sprawy.administracyjnej.a.prawo.do. sądu, ZNSA.2008,.Nr.3 Chrapusta M.,.Głos.w.dyskusji:.Reforma.sądownictwa.administracyjnego. w.Polsce, Casus.wiosna.2002 Chróścielewski W.,.Strony.i.uczestnicy.postępowania.sądowoadministracyj­ nego,.PiP.2004,.Nr.9 Chróścielewski W.,.Wszczęcie.postępowania.sądowoadministracyjnego,.PiP. 2004,.Nr.3 Chróścielewski W.,.Kmieciak Z.,.Tarno J.P.,.Reforma.sądownictwa.administra­ cyjnego.a.standardy.ochrony.praw.jednostki,.PiP.2002,.Nr.12 Chróścielewski W.,.Tarno J.P.,.Z.problematyki.wznowienia.postępowania.ad­ ministracyjnego.oraz.sądowoadministracyjnego,.ST.1996,.Nr.5 Cieślak M.,.Nieważność.orzeczeń.w.procesie.karnym.PRL,.Warszawa.1965 Cieślak M.,.Podstawowe.pojęcia.dotyczące.rewizji.według.KPK.,.Pal..1960,. Nr.9 Cieślak S.,.Formalizm.postępowania.cywilnego,.Warszawa.2008 Cieślak S.,.W.kwestii.możliwości.przyjęcia.odmiennych.skutków.procesowych. niezachowania.przez.skarżącego.wymagań.prawnych.apelacji,.kasacji.i.za­ żalenia,.MoP.2002,.Nr.11 Cieślak S.,.Zasada.formalizmu.przy.wnoszeniu.środków.odwoławczych.w.po­ stępowaniu.cywilnym,.PS.2001,.Nr.4 Cieśliński M.M.,.W.kwestii.stosowania.art..5.KPC,.PS.1999,.Nr.4 Ciszewski J.,.Postępowanie.w.zakresie.obrotu.zagranicznego.przed.sądami. administracyjnymi, PS.2006,.Nr.10 Czepita S.,.Zagadnienie.orzeczeń.nieistniejących.w.postępowaniu.cywilnym. w.świetle.koncepcji.czynności.konwencjonalnych,.w:.Konwencjonalne. i.formalne.aspekty.prawa,.pod.red..S. Czepity,.Wydawnictwo.Naukowe. Uniwersytetu.Szczecińskiego,.Szczecin.2006 Czeszejko-Sochacki Z.,.Prawo.do.sądu.w.świetle.Konstytucji.Rzeczypospolitej. Polskiej.(Ogólna.charakterystyka), PiP.1997,.Nr.11–12 Dalka S.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.dnia.6.8.1975.r.,.II.CZ.114/75, OSPiKA. 1977,.Nr.7–8 Dauter B.,.Metodyka.pracy.sędziego.sądu.administracyjnego,.Warszawa. 2009 Dauter B.,.Zarys.metodyki.pracy.sędziego.sądu.administracyjnego,.Warszawa. 2008 Dauter B., Drachal J., Niezgódka-Medek M.,.Wzory.pism.i.orzeczeń.w.postę­ powaniu.przed.sądami.administracyjnymi,.Warszawa.2006 Dauter B.,.w:.B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,. Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi..Komentarz, Kraków.2009 Dauter B.,.w:.S. Babiarz, B. Dauter, S. Marciniak, A. Mudrecki,.Doradca.po­ datkowy.przed.sądem.administracyjnym, Warszawa.2009 Dąbek D.,.Prawo.sędziowskie.w.polskim.prawie.administracyjnym, Warszawa. 2010 xVI Wykaz literatury Dąbek D.,.Prawo.sędziowskie.w.polskim.prawie.administracyjnym?,.w:.Nowe. problemy.badawcze.w.teorii.prawa.administracyjnego, pod.red..J. Bocia i.A. Chajbowicza,.Wrocław.2009 Defecińska-Tomczak K.,.Postępowanie.przed.wojewódzkim.sądem.administra­ cyjnym.w:.Polskie.sądownictwo.administracyjne, pod.red..Z. Kmieciaka,. Warszawa.2006 Dmowski S.,.w:.Kodeks.postępowania.cywilnego..Tom.I..Komentarz,.pod.red.. K. Piaseckiego,.Warszawa.2006 Dobrzański B.,.Glosa.do.orzeczenie.SN.z.dnia.20.1.1966.r.,.II.PR.37/65, NP.1966,. Nr.11 Dobrzański B.,.Recenzja.pracy.M..Piekarskiego.„Pozbawienie.strony.możności. obrony.swych.praw.w.postępowaniu.cywilnym”,.NP.1965,.Nr.4 Doda Z., Gaberle A.,.Kontrola.odwoławcza.w.procesie.karnym..Orzecznictwo. SN..Komentarz..Tom.2,.Warszawa.1997 Dolecki H.,.Postępowanie.cywilne..Zarys.wykładu, Warszawa.2007 Drachal J., Wiktorowska A., Rząsa G.,.w:.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami. administracyjnymi..Komentarz,.pod.red..R. Hausera.i.M. Wierzbowskiego,. Warszawa.2011 Duda A.,.Interes.prawny.w.polskim.prawie.administracyjnym, Warszawa. 2008 Duniewska Z.,.Systematyka.prawa.administracyjnego,.w:.System.prawa.ad­ ministracyjnego..Tom.1..Instytucje.Prawa.Administracyjnego,.pod.red.. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla,.Warszawa.2010 Dynia A.,.Prawo.do.sądu.w.świetle.Europejskiej.Konwencji.o.Ochronie.Praw. Człowieka.i.Podstawowych.Wolności.i.Karty.Praw.Podstawowych.Unii. Europejskiej,.w:.Karta.praw.podstawowych.w.europejskim.i.krajowym.po­ rządku.prawnym,.pod.red..A. Wróbla,.Warszawa.2009 Ereciński T.,.Apelacja.i.kasacja.w.procesie.cywilnym,.Warszawa.1996 Ereciński T.,.Apelacja.w.postępowaniu.cywilnym, Warszawa.2009 Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J.,.Komentarz.do.prawa.o.ustroju.sądów.po­ wszechnych.i.ustawy.o.Krajowej.Radzie.Sądownictwa,.Warszawa.2002 Ereciński T.,. w:. Kodeks. postępowania. cywilnego.. Komentarz,. pod. red.. T. Erecińskiego,.t..II,.Warszawa.2006 Ergec R.,. Preventing. backlog. in. administrative. justice.. General. report,. Luksemburg.2010.(publikacja.w.wersji.elektronicznej.dostępna.na.stronie. internetowej:.http://www.juradmin.eu/colloquia/2010/General_Report_ 2010_EN.pdf) Frey T.,.Relacja.urząd.–.obywatel.a.standardy.dobrej.administracji, Biuletyn. RPO.–.Materiały.Nr.58,.Warszawa.2007 Galligan D., Matczak M.,.Strategia.orzekania.sądowego..O.wykonywaniu.wła­ dzy.dyskrecjonalnej.przez.sędziów.sądów.administracyjnych.w.sprawach. gospodarczych.i.podatkowych, Warszawa.2005 Galster J.,.O.tak.zwanym.kontekście.Konstytucji,.w:.Księga.pamiątkowa.pro­ fesora.Eugeniusza.Ochendowskiego, Toruń.1999 Gapska E.,.Wady.orzeczeń.sądowych, Warszawa.2009 xVII Wykaz literatury Garlicki L.,.w:.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.pod.red.. L. Garlickiego,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L..w:.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.pod.red.. L. Garlickiego,.t..IV,.Warszawa.2005 Garlicki L.,.Polskie.prawo.konstytucyjne..Zarys.wykładu,.Warszawa.2004 Garlicki L.,.Przegląd.orzecznictwa.TK.za.rok.2008, PS.2009,.Nr.10 Garlicki S.,.Opracowanie.rewizji.w.procesie.cywilnym,.Biuletyn.Naczelnej. Rady.Adwokackiej.1956,.Nr.3 Garlicki S.,.Przemówienie.w.procesie.cywilnym,.Pal..1966,.Nr.9 Gizbert-Studnicki T.,.Zasady.i.reguły.prawne, PiP.1988,.Nr.3 Gniewek E.,.Utrata.zdolności.sądowej.przez.osobę.prawną.w.trakcie.procesu,. Rej..1998,.Nr.5 Goldberger S.,.Podrobienie.podpisu.powoda.na.pełnomocnictwie.jako.przy­ czyna.wznowienia,.Polski.Proces.Cywilny.1938 Gołąb S.,.Wznowienie.postępowania,.Głos.Prawa.1928,.Nr.9–12 Gomułowicz A.,.Aspekt.prawotwórczy.sądownictwa.administracyjnego,. Warszawa.2008 Gomułowicz A.,.Sędzia.sądu.administracyjnego.a.prawotwórstwo.sądowe.–.za­ sadnicze.dylematy,.ZNSA.2007,.Nr.4 Gostyński Z.,. w:. Kodeks. postępowania. karnego.. Komentarz,. pod. red.. Z. Gostyńskiego,.t..I,.Warszawa.1998 Góra-Błaszczykowska A.,.Apelacja..Zażalenie..Wznowienie.postępowania.. Skarga.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem.prawomocnego.orzecze­ nia..Komentarz,.Warszawa.2006 Góra-Błaszczykowska A.,.Orzeczenia.w.procesie.cywilnym..Art..316–366.KPC.. Komentarz,.Warszawa.2003 Góra-Błaszczykowska A.,.Postanowienia.sądu.pierwszej.instancji.w.procesie. cywilnym,.Warszawa.2002 Góra-Błaszczykowska A.,.Środki.zaskarżenia..Art..376–42412.KPC..Komentarz,. Warszawa.2009 Góra-Błaszczykowska A.,. Zasada. równości. stron. w. procesie. cywilnym, Warszawa.2008 Górski A.,.Niezgodność.z.prawem.prawomocnego.orzeczenia.sądu.cywilnego,. jako.podstawa.skargi.z.art..424(1).KPC,.MoP.2005,.Nr.20 Grajewski J.,.w:.J. Grajewski,.L.K. Paprzycki, S. Steinborn,.Kodeks.postępowa­ nia.karnego..Komentarz,.t..II,.Kraków.2003 Gruszczyński B.,.Postępowanie.kasacyjne.na.tle.orzecznictwa.NSA,.w:.Materiały. na.konferencję.Sędziów.NSA,.Warszawa.2004,.maszynopis.powielony Gruszczyński B.,.Skarga.kasacyjna.w.postępowaniu.przed.sądami.administra­ cyjnymi,.ZNSA.2005,.Nr.1 Gruszczyński B.,.w:.B. Dauter,.B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka- Medek,.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi..Komentarz,. Kraków.2009 Grzegorczyk P.,.Glosa.do.wyroku.TK.z.dnia.27.3.2007.r.,.SK.3/05,.PS.2007,. Nr.11–12 xVIII Wykaz literatury Grzegorczyk P.,.Wysłuchanie.dłużnika.przed.sądem.drugiej.instancji.w.postę­ powaniu.o.stwierdzenie.wykonalności.zagranicznego.orzeczenia.w.prawie. europejskim,.Pal.,.2009,.Nr.3–4 Grzegorczyk T.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz, Kraków.2003 Grzegorczyk T.,.w:.T. Grzegorczyk, J. Tylman,.Polskie.postępowanie.karne,. Warszawa.1998 Gudowski J.,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Tekst.–.orzecznictwo.–.piś­ miennictwo,.Warszawa.2009 Gudowski J.,.O.kilku.naczelnych.zasadach.procesu.cywilnego:.wczoraj,.dziś,. jutro,.w:.Prawo.prywatne.czasu.przemian..Księga.pamiątkowa.dedykowana. Profesorowi.Stanisławowi.Sołtysińskiemu,.pod.red..A. Nowickiej,.Poznań. 2005 Gudowski J.,.Węzłowe.problemy.skargi.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem. prawomocnego.orzeczenia,.PS.2006,.Nr.1 Gudowski J.,.w:.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz..Część.pierw­ sza..Postępowanie.rozpoznawcze, pod.red..T. Erecińskiego,.t..1,.Warszawa. 2009 Gudowski J.,.w:.Komentarz.do.kodeksu.postępowania.cywilnego..Cześć.pierw­ sza..Postępowanie.rozpoznawcze, pod.red..T. Erecińskiego,.t..2,.Warszawa. 2002 Habscheid W.J.,.Cywilnoprocesowe.systemy.środków.odwoławczych.w.Europie,. w:.Jednolitość.prawa.sądowego.cywilnego.a.jego.odrębności.krajowe,.pod. red..M. Sawczuka,.Lublin.1997 Habscheid W.J.,.Verfahren.in.Zivilsachen.Und.aktuelle.Fragen.zum.rechtlis­ chen.Gehör,.w:.Z.zagdanień.prawa.cywilnego,.Księga.pamiątkowa.Profesora. Andrzeja.Stelmachowskiego.pod.red..M. Sawczuka,.Białystok.1991 Haczkowska M.,.Zasada.bezpośredniego.stosowania.Konstytucji.w.działalno­ ści.orzeczniczej.sądów,.Przegląd.Sejmowy.2005,.Nr.1 Hahn Z.,.Powaga.rzeczy.osądzonej,.PPC.1935,.Nr.9 Hanausek S.,.Orzeczenia.sądu.rewizyjnego.w.procesie.cywilnym,.Warszawa. 1966 Hanausek S.,.System.zaskarżania.orzeczeń.sądowych.w.nowym.polskim.po­ stępowaniu.cywilnym,.Studia.Cywilistyczne.1967,.t..Ix Hanausek S.,.Wady.orzeczeń.sądowych.i.ich.przyczyny.w.postępowaniu.cy­ wilnym,.w:.Księga.pamiątkowa.ku.czci.Kamila.Stefki, Warszawa–Wrocław. 1967 Hanusz A.,.Dowód.z.dokumentu.w.postępowaniu.przed.sądami.administra­ cyjnymi,.PiP.2009,.Nr.2 Hanusz A.,.Glosa.do.postanowienia.NSA.z.dnia.8.9.2006.r.,.II.FZ.488/06,.OSP. 2007,.Nr.4 Hanusz A.,.Warunki.kontradyktoryjności.w.postępowaniu.przed.wojewódz­ kim.sądem.administracyjnym,.PS.2007,.Nr.7–8 Harla G.A.,.Wzory.pism.procesowych.w.sprawach.cywilnych,.Warszawa.1999 Hauser M.,.Odpowiednie.stosowanie.przepisów.prawa.–.uwagi.porządkujące,. Przegląd.Prawa.i.Administracji,.t..LxV,.Wrocław.2005 xIx Wykaz literatury Hauser R.,.Konstytucyjny.model.polskiego.sądownictwa.administracyjnego,. w:.Polski.model.sądownictwa.administracyjnego,.pod.red..J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka i.S. Fundowicza,.Lublin.2003 Hauser R.,.Nieporozumienia.wokół.charakteru.orzeczeń.sądów.administra­ cyjnych,.w:.Ratio est anima legis..Księga.jubileuszowa.ku.czci.Profesora. Janusza.Trzcińskiego,.pod.red. J. Górala, R. Hausera, J. Repela, M. Zirka- Sadowskiego, Warszawa.2007 Hauser R.,.Postępowanie.zażaleniowe.przed.Naczelnym.Sądem.Admini.stracyjnym,. w:.Materiały.na.konferencję.sędziów.NSA,.Serock,.18–19.10.2004 Hauser R.,. Postępowanie. zażaleniowe. przed. Naczelnym. Sądem. Admini­ stracyjnym,.ZNSA.2005,.Nr.2–3 Hauser R.,.U.progu.reformy.sądownictwa.administracyjnego,.PiP.2002,. Nr.11 Hauser R.,.Wprowadzenie.dwuinstancyjnego.sądownictwa.administracyjnego. nie.uzasadnia.rezygnacji.z.dwuinstancyjnego.postępowania.administracyj­ nego,.Casus,.wiosna.2000 Hauser R.,.Założenia.reformy.sądownictwa.administracyjnego,.PiP.1999,. Nr.12 Hauser R.,.Drachal J., Mzyk E.,.Dwuinstancyjne.sądownictwo.administracyjne, Warszawa–Zielona.Góra.2003 Hauser R.,.Skoczylas A.,.w:.K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas,.Postępowanie.administracyjne,.sądowoadministracyjne.i.eg­ zekucyjne,.Warszawa.2009 Hauser R.,.Trzciński J.,.Prawotwórcze.znaczenie.orzeczeń.TK.w.orzecznictwie. NSA,.Warszawa.2008 Hofmański P., Zabłocki S.,.Elementy.metodyki.pracy.sędziego.w.sprawach. karnych,.Kraków.2006 Hroboni J.,.Uchybienia.procesowe.i.ich.skutki,.Polski.Proces.Cywilny.1934,. Nr.14–15 Isermann E.,.Kwalifikacje.sędziowskie.i.niezawisłość.sędziowska,.ZNSA.2007,. Nr.2 Izdebski H.,.Sądownictwo.administracyjne.w.Europie,.ZNSA.2007,.Nr.4 Jagielska M., Wiktorowska A., Wojciechowska K.,.w:.Prawo.o.postępowa­ niu.przed.sądami.administracyjnymi..Komentarz,.pod.red..R. Hausera. i.M. Wierzbowskiego,.Warszawa.2011 Jagielski J.,.Prawo.o.cudzoziemcach,.w:.Prawo.administracyjne, pod.red.. M. Wierzbowskiego,.Warszawa.2009 Jagieła J.,.Brak.zdolności.sądowej.lub.procesowej.–.jako.podstawa.wznowie­ nia.postępowania.cywilnego,.PS.2002,.Nr.2 Jakimowicz W.,.Bezpośrednie.stosowanie.przepisów.konstytucji.przez.organy. administracji.publicznej,.PPP.2008,.Nr.5 Jakimowicz W.,.Głos.w.dyskusji:.Reforma.sądownictwa.administracyjnego. w.Polsce, Casus.wiosna.2002 Jakimowicz W.,.Wykładnia.w.prawie.administracyjnym,.Kraków.2006 xx
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: