Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 004035 18634988 na godz. na dobę w sumie
Niezbędnik o dysleksji i terapii - ebook/pdf
Niezbędnik o dysleksji i terapii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-311-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezbędnik o dysleksji i terapii to jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o dysleksji i terapii. Opracowane przez nauczyciela terapeutę próbującego jak najprościej przedstawić to zagadnienie dla potencjalnych czytelników. Operając się na bogatej literaturze autorka wyjaśnia na czym polegają trudności dziecka z dysleksją i podaje różne koncepcje przyczyn tego zjawiska. Przedstawia wiele rodzajów i typów diagnoz oraz dokonuje przeglądu wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej. Omawia zasady i etapy pracy terapeutycznej, wyjaśnia na czym polega planowanie i programowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Podaje przykłady znanych w Polsce i na świecie programów terapeutycznych. Porusza kontrowersyjne dla świata naukowego (zajmującego się tematyką dysleksji w Polsce) tematy jak „kinezjologia edukacyjna”, czy metoda Davisa.

Znaczną część pracy stanowią zebrane i pogrupowane ćwiczenia usprawniające poszczególne funkcje percepcyjno-motoryczne tj. ćw. usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, a nawet integrację percepcyjno-motoryczną. Opracowanie zawiera też przykładowe plany zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz sposoby programowania pojedynczych zajęć (scenariusze zajęć).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 TERESA TRYPUĆ NIEZBĘDNIK O DYSLEKSJI I TERAPII 2 © Copyright by Teresa Trypuć Wydawca: self-publishing ISBN 978-83-7859-311-9 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydanie II 2014 3 Spis treści CZĘŚĆ I WSTĘP ............................................................................................................. 7 I. PROCES CZYTANIA I PISANIA ............................................................. 9 1. Charakterystyka procesu czytania i pisania .......................................... 10 2. Funkcje percepcyjno – motoryczne ........................................................ 11 II. TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ............................................ 11 1. Definicje............................................................................................ 12 2. Objawy trudności w czytaniu i pisaniu ......................................... 16 2.1. Percepcja wzrokowa i jej zaburzenia ............................................... 17 2.2. Percepcja słuchowa i jej zaburzenia ................................................. 20 2.3. Funkcje motoryczne i zaburzenia rozwoju ruchowego ................... 22 2.3.1. Zaburzenia rozwoju kinestetyczno-ruchowego ................. 24 2.3.2. Funkcje somatosensoryczne ............................................... 26 2.3.3. Zaburzenia procesu lateralizacji ........................................ 27 3. Integracja percepcyjno-motoryczna ............................................. 29 4. Wpływ dysleksji na naukę .............................................................. 30 5. Pozytywne strony dysleksji ............................................................ 31 III. PRZYCZYNY TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ............... 34 4 Część II I. DIAGNOZA TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ...................... 38 1. Rodzaje diagnoz .................................................................................. 38 2. Typy diagnoz ........................................................................................ 41 II. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA JAKO METODA STYMULOWANIA ROZWOJU UMYSłOWEGO ........................ 43 III. USPRAWNIANIE ZABURZONYCH FUNKCJI ............................... 50 1. Ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności i sprawności manualne ................................................................................................ 50 1.1. Ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną, usprawnianie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni .................................................. 50 1.2. Ćwiczenia sprawności manualnej- koordynacji wzrokowo-ruchowej ...... 53 2. Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej ............... 56 2.1. Rodzaje ćwiczeń percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej ........... 56 2.1.1. Ćwiczenia na materiale bezliterowym ...................................... 56 2.1.2. Ćwiczenia na materiale literowym ............................................ 60 3. Ćwiczenia funkcji słuchowej ............................................................. 67 3.1 Ćwiczenia wrażliwości słuchowej – rozpoznawanie różnych dźwięków .. 68 3.2. Ćwiczenia rytmiczne .................................................................................... 69 3.3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego ............................................................. 69 3.4. Ćwiczenia bezpośredniej pamięci słuchowej ............................................. 71 3.5. Analiza zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby ........................................... 72 3.6. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów .................................. 77 3.7. Analiza zdania na wyrazy, sylaby, głoski, litery ........................................ 79 3.8. Nowości wydawnicze dotyczące usprawniania percepcji słuchowej ....... 80 4. Usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej ....................... 80 5. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania ............................. 81 IV. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ .................. 85 1. Model terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu ............... 86 5 2. Zasady terapii pedagogicznej ............................................................. 88 3. Organizacja pomocy terapeutycznej ................................................ 91 4. Etapy pracy terapeutycznej ............................................................... 96 5. Założenia ogólne konstruowania programu terapii pedagogicznej ....................................................................................... 99 5.1. Znane programy i metody terapeutyczne .................................................. 100 5.2. Planowanie i programowanie zajęć ............................................................ 104 5.3. Przykładowe plany i programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ..... 107 ZAKOŃCZENIE ........................................................................................... 126 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 127 6 WSTĘP Książkę tę piszę z myślą o dzieciach mających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, spowodowane opóźnieniami lub zaburzeniami rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych. Ze względu na złożoność i specyfikę tych trudności, skuteczna pomoc tym dzieciom wymaga dużej wiedzy i właściwej organizacji pracy. Moje opracowanie dotyczyć będzie tych trudności w czytaniu i pisaniu które są określane jako dysleksja i stanowią jeden z najbardziej nurtujących problemów w zakresie uczenia się zarówno w obszarze psychologii, pedagogiki, a ostatnio staje się też tematem dociekań badawczych w obszarach neurofizjologii i lingwistyki. Mimo wielu opracowań tematyka ta wciąż budzi wiele kontrowersji i niejasności nawet w środowisku nauczycieli. Zagadnienie to jest nadal nieznanym obszarem dla rodziców, którzy jako pierwsi powinni odpowiednio wcześnie zauważyć problem i zacząć szukać jego rozwiązania. Żeby wiedzieć jak pomóc dziecku musimy mieć podstawową wiedzę dotyczącą problemu z którym podejmujemy walkę. Specjalnie użyłam określenia „walka”, bo mam nadzieję, że moja książka pobudzi rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów do wytrwałej i ciężkiej pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Opierając się na bogatej literaturze i doświadczeniach w pracy z dziećmi, postaram się w prosty sposób wyjaśnić na czym polegają trudności dziecka z dysleksją. Powołując się na wielu znanych autorów i badaczy tej problematyki podaję różne koncepcje przyczyn tego zjawiska. Przedstawiam także jej pozytywne strony mające wpływ na kształtowanie się szczególnych zdolności u dzieci z tym problemem. Liczę, że moja praca przybliży zagadnienie trudności w czytaniu i pisaniu nie tylko w środowisku pedagogów ale również będzie bardzo pomocna rodzicom. Zapoznając się z tym zjawiskiem będą on mieli ułatwione zadanie w kwestii organizacji pomocy. Wiele ćwiczeń będą mogli wykonywać z dzieckiem w domu. Książka może być też wskazówką do profilaktyki zaburzeń rozwojowych. Zachęcam rodziców, aby zapoznali się z prawidłowymi fazami rozwoju dziecka, a także dysharmoniami jakie mogą pojawiać się w trakcie rozwoju. Warto zapoznać się ze skalą ryzyka dysleksji dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych przedstawioną przez Martę Bogdanowicz. Większa część mojej książki (II część) będzie jednak dotyczyła terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Wczesne podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcie terapii, stanowi jeden z 7 istotnych czynników decydujących o przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki oraz ich dalszej karierze szkolnej. Do określenia rodzaju i opisu trudności, które napotykają dzieci w trakcie nauki, służy diagnoza. Powinna ona stanowić podstawę zindywidualizowanych zabiegów pedagogicznych, zmierzających do eliminowania przyczyn powodujących nierównomierności rozwojowe i trudności w nauce czytania i pisania. W swojej pracy przedstawiam różne rodzaje i typy diagnoz oraz przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej. Podaję też ogólny model terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Omawiam zasady i etapy pracy terapeutycznej. Wyjaśniam na czym polega planowanie i programowanie zajęć. Przedstawiam przykłady znanych w Polsce i na świecie programów terapeutycznych. Omawiam pozytywne strony kinezjologii edukacyjnej i zachęcam do stosowania ćwiczeń Dennisona jako metody wspomagającej terapię czytania i pisania. Mają one na celu poprawę koncentracji uwagi, a przede wszystkim służą usprawnianiu integracji percepcyjno- motorycznej. Znaczną część mojej pracy stanowić będą różnorodne ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne. Na koniec przedstawiam opracowane przeze mnie plany zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz przykłady programowania pojedynczych zajęć. 8 I. PROCES CZYTANIA I PISANIA Zanim przejdę do opisu trudności w czytaniu i pisaniu krótko przedstawię charakterystykę tego procesu, jego fazy oraz funkcje percepcyjno-motoryczne biorące w nim udział (część I i II rozdziału – w książce trochę zmieniona publikowana była przeze mnie i M. Skwarek na stronie internetowej www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8521 i istnieje na stronie http://chomikuj.pl.wela). Według J. Malendowicz (1978) czytanie i pisanie to procesy złożone i dynamiczne. W czasie ich trwania występują zjawiska natury fizycznej, fizjologicznej i psychologicznej. Zaczyna się od zjawiska fizycznego, mianowicie od powstania na siatkówce oczu obrazów graficznych, stanowiących odbicie czytanego tekstu. Z chwilą powstania takiego obrazu zaczyna się proces fizjologiczny, mianowicie przesłanie nerwem wzrokowym obrazu jako impulsu do części korowej analizatora wzrokowego, gdzie dokonuje się spostrzeżenie znaków graficznych, a więc element już psychiczny. Psychiczna strona procesu czytania w dalszym jego przebiegu polega na pobudzeniu procesów kojarzenia oraz interpretacji impulsów wzrokowych1 . Dynamika procesu czytania dotyczy m. in. ruchów gałki ocznej. W toku czytania oko wykonuje trzy rodzaje ruchów: ruch postępowy – od lewej strony ku prawej wzdłuż linii tekstu do początku linii następnej, a także, zwłaszcza u czytelnika niewprawnego – ruch wsteczny, który umożliwia ponowny odbiór obrazu graficznego w przypadku omyłki lub niezrozumienia czytanego tekstu. Pisanie natomiast polega na wyrażaniu myśli za pomocą liter, czyli symboli graficznych albo na przetwarzaniu myśli innych osób. Na wstępie wymaga ono uświadomienia sobie słów i zdań, które mają być napisane, następnie przeprowadzenia ich analizy słuchowej w celu przełożenia na system fonemów(dźwięków), przyporządkowania im odpowiednich liter i w końcowym etapie zapisania ich2. _________________________ 1. . J. Malendowicz., O trudnej sztuce czytania i pisania, Warszawa, Nasza Księgarnia, 1978, s. 9-41. 2. H. Skibińska, Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi mającymi trudności w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001 , s. 6. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezbędnik o dysleksji i terapii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: