Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 008375 18398782 na godz. na dobę w sumie
Nizar Qabbani - poeta poza prawem i regułami - ebook/pdf
Nizar Qabbani - poeta poza prawem i regułami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 149
Wydawca: SILVA RERUM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64447-15-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Współczesna poezja arabska jest jak znajomy skrawek pustyni, którego mieszkańcy mówią zrozumiałym językiem o bliskich sercu sprawach. A wśród nich Nizar Qabbani – Syryjczyk, poeta, publicysta i dyplomata. Jeden z najbardziej cenionych poetów współczesnych w świecie arabskim, którego styl łączy w sobie prostotę i elegancję języka poetyckiego oraz bezpośredniość i wrażliwość w zgłębianiu tematów miłości, erotyzmu, feminizmu, religii i arabskiego nacjonalizmu. Poeta, którego kochały tłumy, nie kochało życie. Twórca, wzbudzający największe uwielbienie i równie wielką krytykę. Przez fanów uznany za piewcę miłości, piękna kobiecego ciała i patriotyzmu. Przez przeciwników oskarżony o działanie na szkodę państwa, nieposzanowanie tradycji, obrazę obyczajów i uczuć religijnych, a nawet niewierność i herezję, określany jako poeta tworzący poza prawem i regułami arabskiej poezji.

Treścią niniejszej pracy jest analiza najbardziej kontrowersyjnych utworów Nizara Qabbaniego oraz zajęcie stanowiska wobec ich krytyki. Zbierając materiały, nie znalazłam polskich opracowań poświęconych twórczości tego poety. Badania oparłam więc na źródłach arabskojęzycznych pochodzących z Syrii, Libanu, Egiptu, Tunezji i Jordanii. Większość z nich dotyczy jednak liryki Nizara Qabbaniego i opisuje go jedynie jako poetę miłości, jaśminu i kobiet. Utwory kontrowersyjne nie są publikowane, a co za tym idzie brak jest ich opracowań krytycznych nawet w krajach arabskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nizr Qabbn - poeta poza prawem i regułami  Nizr Qabbn - poeta poza prawem i regułami   Edyta Szott Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 © 2014 by Edyta Szott © 2014 by Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM All rights reserved ISBN: 978-83-64447-05-1 Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Redakcja naukowa – Anna Dolska Korekta – Paulina Wiśniewska Projekt okładki – Zbigniew Dziemianko Skład komputerowy – Zbigniew Dziemianko www.wydawnictwo-silvarereum.eu 8 | S t r o n a  Wszystkim, którzy we mnie wierzyli... Autorka  9 | S t r o n a     ........................................................................................... 10  .................................................................................... 9 ……………………………………………………………………………………... 11  .................................................................................................. 16    ............................................................................................ 20                      .................................... 46     10 | S t r o n a     ......................... 69  ...................... 73    ......................... 78   .............................................................................. 78  .................................. 88 3 .......................... 100  ..................................................................................... 116 ةصلاخلا  ...................................................................................... 122  ................................................................................................ 126    11 | S t r o n a    Syryjski poeta Nizr Qabbn to twórca szczerej liryki miłosnej i bard tych, którzy w poezji szukają miłości, a także odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. Jego wiersze – obok poematów staroarabskich i po- ezji z epoki klasycznej – są najczęściej przytaczanymi utworami literackimi w świecie arabskim, nie tylko przez znawców literatury, ale i przez zwykłych ludzi. Warto podkreślić, że poezja w świecie arabskim cieszy się bardzo wy- sokim statusem, a słynni poeci i ich utwory są nieomal otoczeni kultem, tym bardziej, że ich wiersze są przybliżane szerszej publiczności poprzez liczne wykonania muzyczne. Poezja Nizra Qabbnego była śpiewana przez naj- większych śpiewaków arabskich, na przykład: Fayrz, Midę ar-Rm czy Kima as-Shira. Dlatego nie dziwi, że Edyta Szott wybrała twórczość Nizra Qabbnego za temat swojej publikacji. Będzie to pierwsze wydane w języku polskim opracowanie na temat tego autora. E. Szott podkreśla w nim nowa- torski charakter poezji Nizra Qabbn, odejście od ujednoliconych i za- stałych wzorców pisania wierszy, nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale i z powodu doboru tematów. W fascynujący sposób zwraca uwagę na często zapominany rozdział poetyckiego dorobku tego poety: wiersze pa- triotyczno-polityczne. Słowa „Moja smutna Ojczyzno / W jednej chwili zmie- niłaś mnie / z poety opiewającego miłość i tęsknotę / w poetę piszącego nożem...” brzmią dzisiaj wyjątkowo mocno i, jeżeli weźmiemy pod uwagę skomplikowaną sytuację panującą w Syrii, zdecydowanie domagają się no- wego odczytania. Zapadają w pamięć także inne utwory, na przykład te po- ruszające kontrowersyjne tematy fundamentalizmu muzułmańskiego czy 12 | S t r o n a statusu arabskiej kobiety. Gruntowna analiza i drobiazgowe opracowania genezy większości wierszy są dużym atutem tej pracy. Izabela Szybilska-Fiedorowicz Izabela Szybilska-Fiedorowicz, arabistka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, lektor języka arabskiego, tłumacz literatury arabskiej. W jej przekładzie z języka arabskiego ukazały się: Namiot Fatimy Miral at- Tahawi, Złoty rydwan Salwa Bakr, Chicago Ala al-Aswani, Wszystkie drogi prowadzą do Mekki Raja Alem, Dzieci naszej dzielnicy Nadżib Mahfuz.      13 | S t r o n a    The aim of my paper is the analysis of the most controversial writ- ings of Nizr Qabbn, the Syrian poet, publicist and diplomat, and I want to entertain to the criticism towards his works. Nizr Qabbn - one of the most respected poets in the contempo- rary Arabic world, whose style mixes simplicity and the distinction of the poetic language and also directness and sensitivity in the exploration of love, eroticism, feminism, religion and Arabic nationalism subjects. He is recognized by his fans as a bard of love, beauty of woman’s body and patri- otism. The opponents accuse him of going against the country, disrespect- ing tradition, custom and religion outrage and even treason and heresy. He is also described as a poet who composes illegally and against the rules of Arabic poetry. While gathering the materials to write the paper, I did not find any Polish coverage devoted to the work of Nizr Qabbn. My researches are based on Arabic-language sources derived from Syria, Lebanon, Egypt, Tuni- sia and Jordan. They are included in three chapters. The first one is devoted to Nizr Qabbn as a representative of the contemporary Arabic poetry. I also will explain what the phenomenon of the poet was and who Nizr Qabbn was and who he still is today in the Arabic world. In the second chapter I analyze poet’s social and political works where most of them emerged on so called blacklists in Egypt and other Ar- abic countries. The third chapter contains the analysis of those explicit erotic po- ems, considered to be the manifestation of heresy and profanity. The con- clusion of the third chapter is a short elaboration of a few lyrical and love 14 | S t r o n a poems of Nizr Qabbn because they represent the largest part of his fifty- year creation, invariably touching until today, from the first to the last vol- ume of poetry.          15 | S t r o n a    Klasyczna poezja arabska jest jak pustynia. Odwieczna, bezkresna, rządząca się własnymi prawami. Wśród Arabów, którzy ją znają, wzbudza miłość, szacunek, obdarza swym pięknem, bogactwem i radością. Dla ob- cych, urzeczonych jej urokiem, zawsze będzie zaskakująca, pełna tajemnic, do końca niezgłębiona i wymagająca poświęceń. W kontraście z nią, współczesna poezja arabska jest jak znajomy skrawek pustyni, którego mieszkańcy mówią zrozumiałym językiem o bli- skich sercu sprawach. A wśród nich Nizr Qabbn - Syryjczyk, poeta, publi- cysta i dyplomata. Jeden z najbardziej cenionych poetów współczesnych w świecie arabskim, którego styl łączy w sobie prostotę i elegancję języka poetyckiego oraz bezpośredniość i wrażliwość w zgłębianiu tematów miło- ści, erotyzmu, feminizmu, religii i arabskiego nacjonalizmu. Poeta, którego kochały tłumy, nie kochało życie. Twórca wzbudzający największe uwielbienie i równie wielką krytykę. Przez fanów uznany za piewcę miło- ści, piękna kobiecego ciała i patrioty- zmu. Przez przeciwników oskarżony o działanie na szkodę państwa, niepo- szanowanie tradycji, obrazę obycza- jów i uczuć religijnych, a nawet nie- wierność i herezję, określany jako poeta tworzący poza prawem i regu- łami arabskiej poezji. „Nigdy nie napisałem ani jednego wiersza,   idącego ulicą w hidżabie /Nizr Qabbn/ Treścią mojej pracy jest analiza najbardziej kontrowersyjnych utwo- rów Nizra Qabbnego oraz zajęcie stanowiska wobec ich krytyki. Ponie- 16 | S t r o n a waż właśnie te utwory stały się podstawą tak wielu oskarżeń, konwencja całej książki nawiązuje do aktu oskarżenia. Stosuję więc pojęcia zaczerpnię- te z kodeksu karnego, zwłaszcza w tytułach rozdziałów, a zakończenie ma formę mowy końcowej. Zbierając materiały do jej napisania niniejszej pracy nie znalazłam polskich opracowań poświęconych twórczości Nizra Qabbnego. Badania oparłam więc na źródłach arabskojęzycznych pocho- dzących z Syrii, Libanu, Egiptu, Tunezji i Jordanii. Większość z nich dotyczy jednak liryki Nizra Qabbnego i opisuje go jedynie jako poetę miłości, ja- śminu i kobiet. Utwory kontrowersyjne nie są publikowane1, czego konse- kwencją jest brak ich opracowań krytycznych nawet w krajach arabskich. Zmuszona byłam zatem do korzystania z ogólnych publikacji na temat twór- czości Nizra Qabbnego, poświęcających niewielką część interesującej mnie problematyce. Najbardziej obiektywnym i cennym źródłem była dla mnie monografia Qir’a f adab Nizr Qabbn (Studium twórczości Nizra Qabbnego) Yay Muammada al-ala, Nizr Qabbn burkn al-ubb wa al-aab (Nizr Qabbn, wulkan miłości i gniewu) Muammada Rawna oraz Qiat maa a-ir (Moja przygoda z poezją) autorstwa sa- mego poety. Z kolei w wyborze kontrowersyjnych utworów Nizra Qabbnego najbardziej pomocną pozycją były jego Al-Aml al-kmila (Dzieła zebrane). Jest to jedyna publikacja, zawierająca wszystkie wiersze tego poety, nie- zniszczone przez cenzurę. Badania zawarte zostały w trzech rozdziałach, z których pierwszy poświęcony jest Nizrowi Qabbnemu jako przedstawicielowi współczesnej poezji arabskiej. Ukazuje ogólny podział poezji arabskiej, a także przyczyny pojawienia się poezji współczesnej w krajach arabskich oraz różnice między klasycznym wierszem strukturalnym, a wolnym wierszem współczesnym. W rozdziale tym wyjaśniam także na czym polegał fenomen zjawiska, jakim w świecie arabskim był i do dzisiaj jest Nizr Qabbn. Wskazuję na najważ- niejsze przyczyny jego popularności, jak wykorzystanie arabskiej tradycji słuchania poezji, prowokowanie czytelnika tematami tabu, poświęcenie sprawie wyzwolenia kobiet czy umiejętne łączenie tradycji ze współczesno- ścią. Opisuję również styl, dzięki któremu poeta poruszył tłumy i dotarł do serc milionów Arabów. Szczególnie dokładnie rozpatruję jego „wykrocze- nia” przeciwko regułom poezji klasycznej. Analizuję tworzone przez Nizra obrazy poetyckie i stosowane symbole, poruszające wszystkie zmysły ludz- kie, wyobraźnię i marzenia. Charakteryzuję także stworzony przez poetę 1 Kontrowersyjne utwory Nizra Qabbnego, po pierwszych publikacjach i fali kry- tyki, nie są obecnie wznawiane. 17 | S t r o n a
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nizar Qabbani - poeta poza prawem i regułami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: