Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 004770 14058349 na godz. na dobę w sumie
Novell NetWare 6. Księga administratora - książka
Novell NetWare 6. Księga administratora - książka
Autor: , Liczba stron: 560
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-851-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> novell
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nawet doświadczony użytkownik systemów NetWare 5 czy NetWare 5.1 dostrzeże w systemie NetWare 6 wiele nowych funkcji. A to dlatego, że obecne wydanie systemu jest końcowym etapem, rozpoczętego wraz z wydaniem NetWare 5, przeobrażania systemu NetWare w platformę zgodną z założeniami strategii One Net. W praktyce oznacza to, że dostęp do wszystkich danych i do wszystkich zasobów systemu może odbywać się za pomocą jednego interfejsu. Wszystkie nowe funkcje systemu NetWare 6 zostały zaprojektowane z myślą o trzech podstawowych postulatach użytkowników: 'Novell NetWare 6. Księga Administratora' nie jest wprowadzeniem do świata sieci komputerowych. Zakłada się w niej, że czytelnik jest profesjonalistą branży sieci komputerowych, znającym podstawowe zagadnienia, technologie i protokoły, na których oparte są dzisiejsze sieci. Przyjęto takie założenie, by móc zaprezentować jak najszerszy zestaw funkcji systemu NetWare 6. Aby książka ta miała rozsądny rozmiar i mogła służyć jako naprawdę podręczne źródło informacji, jej autorzy do opisywanych funkcji systemu dodali jedynie krótkie wprowadzenia.

Książka jest skierowana do osób mających lub zamierzających mieć sieć z włączonym do niej systemem NetWare 6, osób znających zagadnienia architektury sieci, topologii, protokołów i systemów operacyjnych używanych klientów. 'Novell NetWare 6. Księga Administratora' prezentuje, jak wprowadzić do sieci system NetWare 6 i efektywnie z niego korzystać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Novell Netware 6. Ksiêga administratora Autorzy: Kelley J. P. Lindberg, Jeffrey L. Harris T³umaczenie: M. Pancewicz, W. Zio³o ISBN: 83-7197-851-0 Tytu³ orygina³u: Novell s NetWare Administrator s Handbook Format: B5, stron: 560 Nawet doġwiadczony u¿ytkownik systemów NetWare 5 czy NetWare 5.1 dostrze¿e w systemie NetWare 6 wiele nowych funkcji. A to dlatego, ¿e obecne wydanie systemu jest koñcowym etapem, rozpoczêtego wraz z wydaniem NetWare 5, przeobra¿ania systemu NetWare w platformê zgodn¹ z za³o¿eniami strategii One Net. W praktyce oznacza to, ¿e dostêp do wszystkich danych i do wszystkich zasobów systemu mo¿e odbywaæ siê za pomoc¹ jednego interfejsu. Wszystkie nowe funkcje systemu NetWare 6 zosta³y zaprojektowane z myġl¹ o trzech podstawowych postulatach u¿ytkowników: • Sposób korzystania z systemu jest niezale¿ny od miejsca korzystania z niego. • Umiejscowienie danych i rodzaje noġników danych nie maj¹ znaczenia dla • Istotne informacje s¹ zawsze dostêpne, niezale¿nie od miejsca, czasu i sposobu sposobu korzystania z nich. siêgania po nie. „Novell NetWare 6. Ksiêga Administratora” nie jest wprowadzeniem do ġwiata sieci komputerowych. Zak³ada siê w niej, ¿e czytelnik jest profesjonalist¹ bran¿y sieci komputerowych, znaj¹cym podstawowe zagadnienia, technologie i protoko³y, na których oparte s¹ dzisiejsze sieci. Przyjêto takie za³o¿enie, by móc zaprezentowaæ jak najszerszy zestaw funkcji systemu NetWare 6. Aby ksi¹¿ka ta mia³a rozs¹dny rozmiar i mog³a s³u¿yæ jako naprawdê podrêczne ĥród³o informacji, jej autorzy do opisywanych funkcji systemu dodali jedynie krótkie wprowadzenia. Ksi¹¿ka jest skierowana do osób maj¹cych lub zamierzaj¹cych mieæ sieæ z w³¹czonym do niej systemem NetWare 6, osób znaj¹cych zagadnienia architektury sieci, topologii, protoko³ów i systemów operacyjnych u¿ywanych klientów. „Novell NetWare 6. Ksiêga Administratora” prezentuje, jak wprowadziæ do sieci system NetWare 6 i efektywnie z niego korzystaæ. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 11 Przedmowa...................................................h................................... 13 Część I Wprowadzenie...................................................r.............19 Rozdział 1. Instalacja serwera NetWare 6 ...................................................h....... 21 Przygotowania do wprowadzenia systemu NetWare 6 ...................................................n..21 Planowanie konfiguracji sprzętowej serwera...................................................n...........22 Planowanie wolumenów ...................................................n..........................................23 Planowanie protokołów sieciowych ...................................................n........................24 Planowanie usług eDirectory ...................................................n...................................26 Planowanie usług drukowania ...................................................n.................................27 Przygotowanie sieci ...................................................n.................................................27 Instalacja nowego serwera ...................................................n.............................................28 Wstępna konfiguracja sprzętowa serwera...................................................n................29 Procedura konfiguracji partycji systemu DOS ...................................................n........30 Procedura instalacji plików startowych systemu i utworzenie wolumenu SYS .........30 Procedura użycia kreatora NetWare 6 Installation Wizard.........................................33 Uaktualnienie serwera do systemu NetWare 6 ...................................................n..............36 Przygotowanie sieci ...................................................n.................................................37 Szybkie uaktualnienie ...................................................n..............................................41 Uaktualnienie w miejsce poprzedniego systemu ...................................................n.....42 Migracja serwera...................................................n...................................................n...47 Czynności poinstalacyjne w programie Deployment Manager.........................................62 Usługi licencyjne Novell Licensing Services...................................................n.................66 Wprowadzenie do usług NLS ...................................................n..................................66 Instalacja usług NLS ...................................................n................................................67 Zarządzanie licencjami ...................................................n............................................68 Rozdział 2. Klienty systemu NetWare...................................................h.............. 71 Wprowadzenie...................................................n...................................................n.............71 Tradycyjny klient Novell Client...................................................n.....................................72 Instalacja programu klienta...................................................n......................................73 Usuwanie programu klienta ...................................................n.....................................75 Logowanie...................................................n...................................................n.............76 Konfiguracja klienta...................................................n.................................................77 Uaktualnianie oprogramowania klientów za pomocą funkcji ACU .................................79 .....81 Inne klienty...................................................n...................................................n............. Klient NICI ...................................................n...................................................n...........81 Klient NMAS ...................................................n...................................................n........82 Klient NetDrive...................................................n...................................................n.....83 2 Novell Netware 6. Księga administratora Native File Access Pack...................................................n.................................................83 Wymagania klienta Native File Access Pack ...................................................n..........84 Instalacja Native File Access Pack ...................................................n..........................85 Konfiguracja Native File Access Pack ...................................................n....................88 Rozdział 3. Narzędzia Novell Management...................................................h....... 97 Wprowadzenie do narzędzi Novell Management ...................................................n..........97 Od NWAdmin......................................................n...................................................n....97 ... do ConsoleOne......................................................n..................................................98 ... i NetWare Web Manager ...................................................n.....................................98 ConsoleOne ...................................................n...................................................n.................99 Podstawy programu ConsoleOne...................................................n...........................100 Instalacja ConsoleOne ...................................................n...........................................103 Ograniczenia programu ConsoleOne ...................................................n.....................109 NetWare Web Manager...................................................n................................................109 Instalacja programu Web Manager ...................................................n........................111 Konfiguracja programu Web Manager ...................................................n..................112 iManage...................................................n...................................................n.....................115 Instalacja programu iManage...................................................n.................................115 Podstawy programu iManage ...................................................n................................117 Zarządzanie w programie iManage oparte na rolach ................................................118 NetWare Remote Manager...................................................n...........................................120 Instalacja programu NoRM...................................................n....................................122 Podstawy programu NoRM ...................................................n...................................124 iMonitor...................................................n...................................................n................. ....128 Instalacja programu iMonitor ...................................................n................................129 Podstawy programu iMonitor ...................................................n................................131 Zdalne zarządzanie za pomocą ConsoleOne ...................................................n................132 Przygotowanie serwera docelowego...................................................n......................133 (Opcjonalnie) Konfiguracja serwera pośredniczącego RConsoleJ Proxy Server.....134 (Opcjonalnie) Samoczynne uruchamianie agentów RConsoleJ ...............................134 Uruchamianie klienta RConsoleJ...................................................n...........................135 Część II Realizacja idei One Net ................................................139 Rozdział 4. Zarządzanie serwerem NetWare 6 .................................................. 141 Podstawy serwera NetWare ...................................................n.........................................141 Narzędzia konsoli serwera ...................................................n.....................................142 Programy NetWare Loadable Modules (NLM) ...................................................n.....142 Zatrzymywanie i uruchamianie serwera ...................................................n................144 Uruchamianie na serwerze aplikacji Javy...................................................n..............145 Zarządzanie serwerem NetWare ...................................................n..................................146 Ochrona serwera ...................................................n...................................................n.147 Wirusy...................................................n...................................................n.................148 Awarie sprzętu ...................................................n...................................................n....149 Wadliwe programy NLM...................................................n.......................................149 Nadzorowanie i optymalizacja wydajności serwera .................................................150 Utrzymanie serwera ...................................................n...............................................156 Dodawanie kart sieciowych ...................................................n...................................158 Obsługa dysków twardych...................................................n.....................................158 Użycie sprzętu PCI HotPlug ...................................................n..................................162 Używanie płyt CD-ROM ...................................................n.......................................163 Modyfikacja czynności startowych serwera ...................................................n..........164 Synchronizacja czasu w serwerach NetWare ...................................................n........165 Spis treści 3 Rozdział 5. Zarządzanie usługami Novell eDirectory .......................................... 173 Czym są usługi eDirectory? ...................................................n.........................................173 Architektura usług eDirectory...................................................n......................................174 Baza danych eDirectory ...................................................n.........................................174 Reguły rządzące danymi eDirectory ...................................................n......................176 Organizacja danych w eDirectory...................................................n..........................176 Projektowanie drzewa eDirectory ...................................................n................................178 Góra drzewa ...................................................n...................................................n........178 Dół drzewa ...................................................n...................................................n..........180 Organizacja obiektów ...................................................n............................................181 Partycje i repliki ...................................................n...................................................n..182 Zarządzanie usługami katalogowymi eDirectory...................................................n.........186 Działania na partycjach...................................................n..........................................188 Działania na replikach...................................................n............................................191 Nadzorowanie i utrzymanie eDirectory ...................................................n.................193 Zarządzanie ruchem usług eDirectory ...................................................n...................200 Korzystanie z usług LDAP w katalogu eDirectory...................................................n......203 Instalacja usług LDAP ...................................................n...........................................203 Łączenie się poprzez LDAP...................................................n...................................207 Usługi DNS i DHCP ...................................................n...................................................n.209 Instalacja usług DNS/DHCP...................................................n..................................209 Planowanie usług DNS/DHCP ...................................................n..............................210 Ustalanie zasięgu usług DNS/DHCP ...................................................n.....................211 Konfiguracja usług DHCP ...................................................n.....................................212 Konfiguracja usług DNS...................................................n........................................215 Rozdział 6. Ochrona danych w sieci ...................................................h.............. 221 Zarys ochrony danych w sieci...................................................n......................................221 Obiekty powiązane z użytkownikami ...................................................n..........................222 Obiekt User ...................................................n...................................................n.........222 Obiekt Group ...................................................n...................................................n......225 Obiekt Organizational Role ...................................................n...................................226 Uwierzytelnianie ...................................................n...................................................n.......227 Novell Modular Authentication Service ...................................................n................227 Instalacja usług NMAS ...................................................n..........................................229 Kontrolowanie logowania do usług eDirectory ...................................................n.....230 Autoryzacja ...................................................n...................................................n...............236 Listy kontroli dostępu ...................................................n............................................236 Dziedziczenie uprawnień ...................................................n.......................................239 Filtry dziedziczenia uprawnień ...................................................n..............................240 Uprawnienia jawne ...................................................n................................................241 Uprawnienia równoważne ...................................................n.....................................242 Uprawnienia efektywne ...................................................n.........................................244 Administrowanie oparte na rolach ...................................................n.........................245 Ochrona danych...................................................n...................................................n.........245 Uprawnienia powiernicze do systemu plików ...................................................n.......246 Atrybuty plików i katalogów ...................................................n.................................249 Skrypty logowania ...................................................n.................................................252 Sygnatury pakietów NCP...................................................n.......................................252 Pozostałe funkcje bezpieczeństwa ...................................................n...............................253 Fizyczna ochrona serwera...................................................n......................................253 Usługi kryptograficzne...................................................n...........................................254 Udoskonalony audyt ...................................................n..............................................258 4 Novell Netware 6. Księga administratora Rozdział 7. Usługi drukowania systemu NetWare.............................................. 261 Działanie usług drukowania systemu NetWare ...................................................n...........261 Usługi NDPS ...................................................n...................................................n.............262 Zrozumienie drukowania NDPS ...................................................n............................263 Planowanie usług drukowania NDPS ...................................................n....................265 Instalacja usług drukowania NDPS ...................................................n.......................266 Konfiguracja usług NDPS...................................................n......................................268 Usługi iPrint ...................................................n...................................................n............ ..276 Instalacja usług iPrint...................................................n.............................................276 Dostęp do usług iPrint...................................................n............................................279 Drukowanie oparte na lokalizacji ...................................................n..........................282 Dostępność drukarek w stacjach roboczych ...................................................n..........284 Konfiguracja bezpiecznego środowiska drukowania ...................................................n...284 Kontrola dostępu do usług drukowania ...................................................n.................285 Poziomy ochrony drukarek ...................................................n....................................288 Zabezpieczenie usług iPrint za pomocą SSL ...................................................n.........288 Przechowywanie haseł do bezpiecznych drukarek ...................................................n289 Część III Przechowywanie danych i dostęp do nich ......................291 Rozdział 8. Przechowywanie plików i zarządzanie nimi ...................................... 293 System plików NetWare...................................................n...............................................293 Tradycyjne wolumeny NetWare ...................................................n..................................294 Wolumeny NSS...................................................n...................................................n.........295 Planowanie systemu plików ...................................................n.........................................299 Katalogi tworzone automatycznie...................................................n..........................300 Katalogi aplikacji ...................................................n...................................................n301 Praca z tradycyjnymi wolumenami NetWare...................................................n...............303 Tworzenie i montowanie wolumenów tradycyjnych ................................................303 Demontowanie i usuwanie wolumenów tradycyjnych .............................................305 Zwiększanie rozmiaru wolumenu tradycyjnego ...................................................n....306 Naprawa wolumenów tradycyjnych za pomocą programu VREPAIR.....................306 Praca z wolumenami NSS ...................................................n............................................308 Tworzenie zasobów przechowywania NSS ...................................................n...........308 Montowanie partycji DOS-u jako wolumenu NSS...................................................n313 Demontowanie i usuwanie wolumenów NSS...................................................n........313 Zwiększanie rozmiaru wolumenu NSS...................................................n..................314 Naprawa wolumenów NSS za pomocą programu REBUILD ..................................315 Oszczędzanie miejsca na dysku ...................................................n...................................317 Kompresja plików ...................................................n..................................................317 Subalokacja bloków ...................................................n...............................................320 Ograniczanie użytkownikom miejsca na dysku...................................................n.....320 Czyszczenie i odzyskiwanie plików ...................................................n......................321 Dodawanie przestrzeni nazw do wolumenu ...................................................n..........323 Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie plików ...................................................n.......324 Planowanie strategii kopii zapasowej ...................................................n....................324 Przygotowanie do użycia programu NWBACK32...................................................n328 Odtwarzanie plików ...................................................n...............................................337 Ochrona baz danych z użyciem TTS...................................................n............................339 Rozdział 9. Serwery WWW NetWare...................................................h.............. 343 Wprowadzenie do serwerów WWW w NetWare 6 ...................................................n.....343 NetWare Enterprise Web Server ...................................................n..................................344 Instalowanie serwera Enterprise...................................................n...................................344 Spis treści 5 Konfigurowanie serwera Enterprise...................................................n.............................345 Przechowywanie treści WWW ...................................................n..............................346 Obsługa wielu witryn WWW w tym samym serwerze.............................................350 Umieszczanie treści w witrynie WWW ...................................................n.................351 Publikowanie treści dla witryny WWW ...................................................n................353 Zabezpieczanie witryny WWW ...................................................n.............................354 Zarządzanie serwerem WWW ...................................................n.....................................361 Preferencje serwera ...................................................n................................................361 Programy...................................................n...................................................n.............364 Stan serwera ...................................................n...................................................n........368 Style ...................................................n...................................................n....................369 Zarządzanie treścią WWW ...................................................n....................................370 Użytkownicy i grupy...................................................n..............................................373 WebDAV ...................................................n...................................................n............373 Serwer Apache dla NetWare ...................................................n........................................373 Domyślne numery portów TCP...................................................n....................................374 Tomcat Servlet Engine for NetWare ...................................................n............................375 Rozdział 10. Dostęp do plików w NetWare ...................................................h......377 Wprowadzenie do dostępu do plików w NetWare...................................................n.......377 Serwer FTP w NetWare ...................................................n...............................................378 Instalowanie serwera FTP...................................................n......................................379 Konfigurowanie serwera FTP ...................................................n................................380 NetStorage...................................................n...................................................n.................385 Instalowanie NetStorage ...................................................n........................................385 Konfigurowanie NetStorage ...................................................n..................................386 Korzystanie z NetStorage ...................................................n......................................388 Novell NetDrive ...................................................n...................................................n........389 Wymagania NetDrive ...................................................n............................................389 Instalowanie NetDrive ...................................................n...........................................390 Korzystanie z NetDrive...................................................n..........................................390 Dodawanie witryny do NetDrive ...................................................n...........................391 Novell iFolder ...................................................n...................................................n...........392 Wymagania iFoldera ...................................................n..............................................394 Instalowanie iFoldera...................................................n.............................................394 Zarządzanie iFolderem...................................................n...........................................396 Korzystanie z iFoldera ...................................................n...........................................400 NetWare WebAccess...................................................n...................................................n.404 Instalowanie WebAccess ...................................................n.......................................404 Korzystanie z WebAccess...................................................n......................................405 Konfigurowanie WebAccess ...................................................n.................................406 NetWare Web Search Server...................................................n........................................407 Możliwości serwera Web Search...................................................n...........................408 Instalowanie serwera Web Search ...................................................n.........................409 Podstawy działania Web Search ...................................................n............................410 Praca z serwerem Web Search ...................................................n...............................411 Zarządzanie serwerem Web Search ...................................................n.......................415 Zarządzanie witrynami wyszukiwania...................................................n...................418 Część IV Zapewnienie niezawodności działania ...........................427 Rozdział 11. Obsługa kilku procesorów w NetWare............................................. 429 Historia wieloprocesorowości w NetWare...................................................n...................429 Usprawnienia wieloprocesorowości w NetWare 6 ...................................................n430 Uruchamianie programów w NetWare 6 ...................................................n...............431 6 Novell Netware 6. Księga administratora Koncepcje wieloprocesorowości...................................................n..................................432 Wątki...................................................n...................................................n...................432 Równoważenie obciążenia...................................................n.....................................434 Wykonywanie wątków z wywłaszczaniem ...................................................n...........435 Zagadnienia pamięci w środowisku z wieloma procesami.......................................436 Moduły PSM ...................................................n...................................................n.............437 Rozdział 12. Usługi NCS w NetWare ...................................................h............... 439 Usługi NCS ...................................................n...................................................n...............439 Zalety klasterów...................................................n...................................................n..439 Podstawy klasterów ...................................................n...............................................440 Terminologia klasterów ...................................................n.........................................441 Instalowanie usług klasterów ...................................................n.......................................443 Przygotowywanie istniejącego klastera ...................................................n.................443 Instalowanie klastera...................................................n..............................................444 Konfigurowanie usług klastera...................................................n.....................................446 Quorum ...................................................n...................................................n...............447 Protocol ...................................................n...................................................n...............447 Management...................................................n...................................................n........448 Resource Priority ...................................................n...................................................n448 Notification ...................................................n...................................................n.........449 Właściwości węzła klastera ...................................................n...................................449 Nieprzerwany dostęp do plików...................................................n...................................450 Tworzenie wspólnej partycji na dysku ...................................................n..................450 Udostępnianie wolumenu dla klastera ...................................................n...................452 Nieprzerwany dostęp do usług sieciowych ...................................................n..................456 Aplikacje jako zasoby klastera...................................................n...............................457 Udostępnianie aplikacji dla klastera ...................................................n......................458 Dodatki ...................................................r....................................463 Dodatek A Narzędzia eDirectory ...................................................h................... 465 Dodatek B Podstawy NetWare oraz arkusze planowania................................... 495 Dodatek C Planowanie na wypadek katastrofy oraz dalsze informacje .............. 521 Skorowidz...................................................h................................... 535 Rozdział 3. Narzędzia Novell Management Wprowadzenie do narzędzi Novell Management Od wydania w połowie lat dziewięćdziesiątych systemu NetWare 4, firma Novell podą- ża w kierunku stworzenia skonsolidowanego interfejsu zarządzania, z którego wykony- wane byłyby wszystkie czynności administracyjne. Od początku największą przeszkodą w tych usiłowaniach jest problem z dostarczeniem tegoo interfejsu użytkownikowi. Od NWAdmin... Pierwszą wersją scentralizowanego narzędzia do zarządzania systemem był NWAdmin. NWAdmin był programem dla środowiska Windows, który poprzez interfejs graficz- ny pozwalał administratorowi ogarnąć całokształt sieci bardziej z perspektywy usług katalogowych, niż z perspektywy serwera. Opierał się on na kliencie Novell Client realizującym komunikację i dostęp sieciowy. NWAdmin wyznaczył także graficznym narzędziom zarządzającym standardy wyglądu i działania, które w dużej mierze są aktualne do dzisiaj. NWAdmin posiadał rozszerzalną architekturę (przy użyciu dodatkowych modułów), zatem mógł otrzymywać nowe zestawy funkcji konieczne do zarządzania nowymi za- daniami i nowymi programami. Osiągnięto to poprzez wykorzystanie, popularnych w tamtych czasach, opartych na systemie Windows technik programistycznych. Jednak wraz z eksplozją Internetu zaczęto poddawać w wątpliwość założenie, że Micro- soft Windows będzie jedynym systemem operacyjnym dla komputerów biurkowych używanych w nowoczesnych organizacjach. Zamiast pisać różne wersje programu 98 Część I ♦ Wprowadzenie NWAdmin dla wszystkich możliwych systemów operacyjnych stacji roboczych, firma Novell zwróciła się w kierunku bardziej otwartej i ustandaryzowanej architektury opar- tej na technikach programistycznych Javy. Java dawała nadzieję na zrealizowanie idei „raz napisane uruchomisz wszędzie”, która jest najistotoniejsza dla planów firmy Novell. ... do ConsoleOne... Wraz z wypuszczeniem na rynek w 1998 roku NetWare 5, firma Novell wprowadziła na- rzędzie administracyjne drugiej generacji nazwane ConsoleOne. Podobnie do NWAdmin, program ConsoleOne oparty jest na rozszerzalnej architekturze obsługującej dodat- kowe moduły, co zwiększa jego możliwości. Wykorzystanie Javy jako podstawy po- zwoliło na uruchamianie go zarówno na stacji roboczej, jak i na serwerze NetWare, dając w ten sposób systemowi pierwszą graficzną konsolę serwera. Jednak do celów komunikacji i dostępu do sieci w dalszym ciągu wymagane jest pewne wsparcie ze strony Novell Client. W wyniku wielokrotnie wprowadzanych udoskonaleń program ConsoleOne osiągnął przyzwoitą wydajność, której brakowało we wcześniejszych jego wersjach i jest teraz preferowanym narzędziem uniwersalnego zarządzania progra- mami i usługami firmy Novell oraz innych firm. ... i NetWare Web Manager W NetWare 6 firma Novell dokonuje finalnego przeobrażenia interfejsu zarządzania, niezbędnego do realizacji swej inicjatywy One Net. Kiedyś program ConsoleOne od- dzielił zarządzanie od systemu Windows, a teraz program NetWare Web Manager oddziela konsolę zarządzania od klienta Novell Client. Podobnie jak ConsoleOne, program Web Manager jest zbudowany z elementów modularnych, które by obsłużyć nowe programy i funkcje, są rozszerzane w miarę potrzeb. Najważniejsze, że firma Novell nie musi się już więcej martwić o tworzenie i utrzymanie oprogramowania klienta dla każdej z platform, z których chce zarządzać systemem. Program NetWare Web Manager jest nadzieją na prawdziwie niezależny od platformy interfejs zarzą- dzania, który może być użyty z dowolnej stacji roboczej, w dowolnym miejscu, do wykonania dowolnych czynności zarządzania i utrzymanoia systemu. Pierwsze wydanie programu NetWare Web Manager i jego składników nie zapewnia jeszcze wszystkich funkcji dostępnych obecnie w ConsoleOne, dlatego ważne jest zro- zumienie obecnych możliwości nowych narzędzi. Niniejszy rozdział jest wprowadze- niem do podstawowych programów zarządzania — od NWAdmin do NetWare Web Manager. Zostaną przedstawione wymagania dla każdego z nich i informacje doty- czące instalacji oraz zostaną omówione ich cechy i moożliwości. W pierwszej kolejności zaprezentowany zostanie program ConsoleOne, który jest ciągle najpełniejszym interfejsem zarządzania NetWare 6. Pokażemy, jak ConsoleOne może być użyty w lokalnych i w zdalnych zastosowaniach administracyjnych, jak również w pełnym zarządzaniu usługami eDirectory. W dalszej kolejności przedstawione zostaną programy administracyjne nowej generacji oparte na technologii WWW, czyli NetWare Web Manager i jego podstawowe składniki Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 99 — NetWare Remote Manager (NoRM), iManage i iMonitor. Te, oparte na technologii WWW, programy będą systematycznie rozwijane, by z czasem posiąść wszystkie obecne funkcje programu ConsoleOne, a tym samym spełnić nadzieje administrato- rów systemowych, potrzebujących narzędzi, dzięki którym będą mogli wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. ConsoleOne Zawarty w NetWare 6 program ConsoleOne w wersji 1.3.2 posiada szereg uspraw- nień w stosunku do swoich poprzednich wersji 1.2x (tabelao 3.1). Tabela 3.1. Nowe funkcje w ConsoleOne 1.3.2 Funkcja Opis Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych Sprawdzanie partycji Obsługa platform Federacje DNS Ulepszone szablony Klasy pomocnicze Dostosowując się do nowych amerykańskich przepisów federalnych program ConsoleOne zawiera ułatwienia dlda osób niepełnosprawnych, które pozwalają korzystać takim odsobom z czytnika ekranu i z klawiaturowych odpowiedników ddla wszystkich czynności wykonywanych za pomocą myszy ConsoleOne może przejrzeć wybrane kopie replik pod kątdem ich ewentualnych niespójności i problemów z synchronizadcją ConsoleOne obsługuje obecnie poza systemami Windows i NetWare również systemy Linux, Solaris i Tru64 firmy Compaq Jeżeli w federacji wykorzystywany jest DNS, to ConsoleOne obsługuje obecnie nadawanie uprawnień i przyznawanide członkostwa dla całych drzew Możliwość przypisań administracyjnych i ograniczeń przdestrzeni na wolumenie przy użyciu szablonów Administrator może teraz definiować własne obiekty eDirectory z właściwościami Aux Class (klasa pomocnicza) Zarządzanie systemem plików Możliwość jednoczesnego zarządzania właściwościami wielu plików, folderów i wolumenów ConsoleOne jest opartym na Javie narzędziem do zarządzania siecią i jej zasobami. Standardowo ConsoleOne zarządza: obiektami Novell eDirectory, schematami, partycjami i oreplikami, zasobami serwera NetWare. Inne programy firmy Novell instalowane na serwerze automatycznie włączają do ConsoleOne swoje funkcje. Na przykład, w wyniku instalacji w systemie NetWare usługi eDirectory, do ConsoleOne włączone zostaną automatycznie funkcje konfiguracji in- terfejsu LDAP do usług eDirectory. Ponieważ ConsoleOne jest aplikacją opartą na Javie, ma zbliżony wygląd i działanie na wszystkich platformach, jak to pokazano na rysunku o3.1. 100 Rysunek 3.1. Interfejs użytkownika w ConsoleOne Część I ♦ Wprowadzenie Podstawy programu ConsoleOne Przed zapoznaniem się w dalszej części książki z konkretnymi zadaniami administra- cyjnymi, warto na początku zaznajomić się z podstawami administrowania przy użyciu programu ConsoleOne. Bardziej szczegółowe wprowadzenie do ConsoleOne znajdziesz w dokumentacji systemu NetWare 6. Organizowanie obiektów w kontenerach Podstawowym celem korzystania z usług eDirectory w zarządzaniu siecią jest takie zor- ganizowanie zasobów sieciowych, by można było nimi zarządzać w łatwiejszy sposób. Głównym środkiem prowadzącym do tego celu jest powiązanie obiektów w logiczne grupy, zwane kontenerami. Zgodnie z zasadami dziedziczenia, obiekty w kontenerach posiadają zabezpieczenia równoważne zabezpieczeniom kontenera, w którym się znaj- dują, zatem ogólne uprawnienia do obiektów mogą być zarządzane na poziomie kon- tenera, a nie na poziomie każdego obiektu z osobna. Więcej informacji o projektowaniu struktury drzewa eDirectory znajdziesz w rozdziale 5. Informacje o zabezpieczeniach w usługach eDirectoryo znajdziesz w rozdziale 6. Tworzenie obiektów i działanie na nich Zachowanie obiektów można zmienić przez wprowadzenie zmian w ich właściwościach. Można je także w razie potrzeby tworzyć, usuwać i przenosić oraz zmieniać im na- zwy. W tym celu należy kliknąć obiekt (obiekty) prawym przyciskiem myszy i wybrać czynność z listy rozwijanej. Na przykład, aby utworzyć nowy obiekt, wykonaj nastę- pujące czynności: Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 101 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener, w którym umieoszczasz nowy obiekt, wybierz polecenie New, a następnie wybierz rodzaj obiektu, który chcesz utworzyć. Program ConsoleOne automatycznie ograoniczy listę rodzajów obiektów tylko do tych, które mogą być utworzone ow wybranym kontenerze. 2. Wpisz nazwę tworzonego obiektu. 3. Podaj inne wymagane lub opcjonalne informacje i naciśnijo OK. Jeżeli usiłujesz zmodyfikować właściwość obiektu należącego do usługi, do obsługi której nie masz w ConsoleOne modułu rozszerzenia, ConsoleOne pokaże dla tego obiektu tylko ogólną listę właściwości. Program ConsoleOne 1.3.2 pozwala na jednoczesną zmianę właściwości kilku obiektów tego samego typu. W tym celu wykonaj następujące czynnoości: 1. Wybierz obiekt za pomocą jednego z poniższych sposobów: klikając myszą w obszarze prawej ramki obiekty tego samegoo rodzaju, przy wciśniętym klawiszu Shift lub Control, klikając myszą obiekt Group lub Template — w celu dokonania zmiany członków tych obiektów, klikając myszą kontener — w celu dokonania zmiany właściowości obiektów, które są w nim zawarte. 2. Po zaznaczeniu obiektów na pasku menu wybierz File, a następnie polecenie Properties of Multiple Objects. 3. Jeżeli w pierwszym kroku wskazałeś kontener, w wyświetlonoym menu wybierz za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszą rodzaj oobiektu, którego właściwości zmieniasz. W przeciwnym przypadku opuść teon krok. 4. Upewnij się, że na zakładce Objects to Modify wyszczególnione są tylko te obiekty, których właściwości zmieniasz. 5. Dokonaj żądanych zmian na pozostałych zakładkach właściwoości i naciśnij OK. Przeglądanie i wyszukiwanie obiektów Wyszukaj w lewej ramce programu ConsoleOne kontener zawierający drzewa eDirectory, do których jesteś obecnie zalogowany. Jeżeli jesteś zalogowany jednocześnie do kilku drzew — zobaczysz je tam pokazane wszystkie. Żeby zalogować się do kolejnego drzewa eDirectory, naciśnij na pasku narzędzi przycisk NDS Authenticate, podaj na- zwę drzewa, kontekst, swoją nazwę użytkownika oraz hasłoo. Jeżeli korzystasz z DNS w drzewach federacji pod NetWare 6 — masz dostęp do kontenerów w innych drzewach bez potrzeby logowania się do nich. W tym celu wy- konaj następujące czynności: 102 Część I ♦ Wprowadzenie 1. Na pasku menu programu ConsoleOne wybierz View, a następnie polecenie Set Context. 2. Wpisz pełną nazwę DNS kontekstu eDirectory, do którego chocesz przejść, dodając na końcu FPU i kropkę (). Na przykład: VGUVKPIRTQXQSWKNNUEQOFPU 3. Naciśnij OK. Kiedy znajdujesz się już w drzewie eDirectory i jego obiekty pojawią się w prawej ramce programu ConsoleOne, szukaj obiektu, otwierając kolejne kontenery w lewej ramce, aż natrafisz na poszukiwany obiekt. Dostosowywanie widoków Program ConsoleOne umożliwia elastyczne dostosowanie widoków lewej i prawej ramki. Jednak z wyjątkiem rozmiaru okna, jego pozycji i tytułu widoku, ustawienia są tracone wraz z wyjściem z ConsoleOne. Można wybrać, który z obiektów będzie stanowił szczyt hierarchii pokazywanej w lewej ramce: Jeżeli tym obiektem jest kontener, który znajduje się w pookazywanej hierarchii poniżej obiektu obecnie stojącego najwyżej, kliknij prawym porzyciskiem myszy ten kontener i wybierz polecenie Set as Root. Jeżeli tym obiektem jest kontener, który znajduje się w pookazywanej hierarchii powyżej obiektu obecnie stojącego najwyżej, klikaj dwukrotnie w lewej ramce do momentu, aż pojawi się pożądany kontener. Jeżeli jako obiekt, który ma być pokazywany w hierarchii noajwyżej chcesz ustawić standardowy My World, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewej ramce i wybierz polecenie Show My World. Widok pojawiający się zwykle w prawej ramce programu ConsoleOne jest widokiem konsoli. Jest to widok najczęściej używany do zarządzania usługami katalogowymi i zasobami serwera. Jednak klikając prawym przyciskiem myszy w prawej ramce i wy- bierając polecenie View i dalej pojawiającą się nazwę widoku, możemy przełączać się między widokiem konsoli, a innymi — partycji czy repliok. Więcej informacji o widokach partycji i replik znajodziesz w rozdziale 5. Niezależnie od tego, który z widoków pokazywany jest w prawej ramce, można ukryć lub pokazać tytuł widoku pokazywany u góry prawej ramki. Na pasku menu wybierz View, a następnie pozycję Show View Title. Znacznik wyboru pojawia się przy tej po- zycji w zależności od tego czy tytuł widoku jest pokazywoany, czy ukryty. Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 103 Instalacja ConsoleOne W czasie instalacji systemu NetWare 6 program ConsoleOne zostanie automatycznie za- instalowany w folderze SYS:PUBLIC\MGMT\CONSOLEONE\1.2. Co więcej, wszystkie programy instalowane na serwerze później, będą automatycznie umieszczały swoje mo- duły rozszerzające zestaw funkcji programu ConsoleOne we właściwym folderze (SYS:PUBLIC\MGMT\CONSOLEONE\1.2\SNAPINS), odpowiednio do współdziałania z daną wersją. Oznacza to jednak, że różne serwery z zainstalowanymi różnymi ze- stawami produktów mogą nie mieć wszystkich niezbędnych modułów rozszerzających do zarządzania usługami przez sieć. Zatem do wykonywania czynności administracyj- nych określonych dla danej usługi powinno się uruchamiać program ConsoleOne z ser- wera, na którym usługa ta jest zainstalowana. Program ConsoleOne można zainstalować na stacji roboczej lub na istniejącym ser- werze z płyty CD-ROM „NetWare 6 Client”. Jeżeli chcesz zsynchronizować moduły rozszerzające ConsoleOne pomiędzy ser- werami — skopiuj je z foldera \SNAPINS serwera lub stacji roboczej, na których zostały zainstalowane na pozostałe serwery. W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione instrukcje instalacji i uruchamiania programu ConsoleOne w komputerach z obsługiwanymi przeoz niego systemami. Windows Program ConsoleOne można zainstalować na stacji roboczej lub na serwerze Windows, można go też uruchomić zdalnie, z serwera NetWare lub Windows, do których jest przypisany lub udostępniany dysk. Jeżeli zainstalujesz i będziesz uruchamiać ConsoleOne ze stacji roboczej lub z serwera Windows, musisz przekopiować na nie z serwera NetWare moduły rozszerzenia nowo zainstalowanych na nim programów. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe programu ConsoleOne w środowisku Windows: Wersja systemu operacyjnego Windows 95/98 z Novell Client 3.2 lub nowszym Windows NT/2000 z Novell Client 4.7 lub nowszym RAM minimum 64 MB zalecane 128 MB (wymagane przy generowaniu z ConsoleOne raportów) Procesor 200 MHz lub szybszy Wolna przestrzeń na dysku 38 MB (wymagana tylko dla instalacji lokalnej) Rozdzielczość ekranu 800×600×256 kolorów (minimum) 104 Część I ♦ Wprowadzenie Aby zainstalować ConsoleOne na stacji roboczej lub serwerze Windows, wykonaj na- stępujące czynności: 1. Zamknij wszystkie działające sesje programu ConsoleOne. 2. Włóż do napędu CD-ROM „NetWare 6 Client”. Jeżeli napęd CD-ROM noie uruchomi instalacji automatycznie, uruchom z folderoa głównego CD-ROM-u program WINSETUP.EXE. 3. Na ekranie Novell Client Installation wybierz Novell ConsoleOne i postępuj zgodnie z prezentowanymi poleceniami. Jeżeli nie potrzebujesz funkcji raportowania, możesz nie instalować zawierającego ją moodułu. Jeżeli dokonujesz instalacji ConsoleOne na serwerze Windows i zamierzasz urucha- miać program zdalnie przez sieć, nie zapomnij udostępnić folderu, w którym zainsta- lowałeś ConsoleOne. Po zakończeniu instalacji wydanie polecenia 1051. 10 : z foldera, w którym pro- gram ten został zainstalowany spowoduje uruchomienie ConsoleOne. Jeżeli program został zainstalowany lokalnie, na pulpicie pojawi sioę do niego skrót. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych Aby uaktywnić w środowisku Windows nowe w ConsoleOne funkcje, ułatwiające ob- sługę tego programu przez osoby niepełnosprawne, należy zainstalować rozszerzenie Java Access Bridge. Java Access Bridge udostępnia funkcje Java Accessibility API w postaci bibliotek dynamicznych DLL systemu Windows, dzięki czemu usługi Windows Assistive Technologies mogą współdziałać z aplikacjami Javy opartymi na funkcjach Java Accessibility API. W celu zainstalowania rozszerzeń Java Accessibility APoI wykonaj następujące czynności: 1. Pobierz Java Accessibility API ze strony internetowej http://java.sun.com/ products/accessbridge. 2. Rozpakuj Java Access Bridge do foldera C:\ACCESSBRIDGE-1_0 i wykonaj następujące polecenie: # 55$4+ ) A +056#.. 4 +056#... Więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji Java Access Bridge znajdziesz w pliku http://java.sun.com/products/accessbridge/README.tx:t. 3. Przekopiuj poniższe pliki do foldera \CONSOLEONEEXT znajdującego się zwykle w C:\NOVELL\CONSOLEONE\1.2\. JACCESS-1_3.JAR ACCESS-BRIDGE.JAR Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 105 4. Przekopiuj poniższy plik do foldera \JRE\LIB znajdującego się zwykle w C:\NOVELL\CONSOLEONE\1.2\. ACCESSIBILITY.PROPERTIES 5. Przekopiuj poniższe pliki do foldera, w którym system Wiondows przechowuje swoje biblioteki DLL (zwykle jest to C:\WINNT\SYSTEM32 lub C:\WINDOWS\SYSTEM): JAVAACCESSBRIDGE.DLL WINDOWSACCESSBRIDGE.DLL NetWare Program ConsoleOne 1.3 można zainstalować na działających już serwerach NetWare. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe ConsoleOne w środowisku NetWare: Wersja systemu operacyjnego NetWare 5 z Support Pack 3 lub nowszym RAM Procesor minimum zalecane dla systemu NetWare zalecane przynajmniej 128 MB 200 MHz lub szybszy Wolna przestrzeń na dysku 38 MB Rozdzielczość ekranu 800×600×256 kolorów (minimum) Program ConsoleOne w wersji 1.3 jest zgodny z modułami rozszerzającymi Conso- leOne w wersji 1.2, ale nie jest zgodny z modułami z wersji 1.1. ConsoleOne 1.3, nie powinien być zatem instalowany na serwerze używającym starszych aplikacji korzystających z tych modułów. Aby zainstalować program ConsoleOne na serwerze NetWare, wykonaj następujące czynności: 1. Zakończ sesję Javy i jej aplikacje działające na serwerze oprzez wydanie na konsoli serwera polecenia ,#8# :+6. 2. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy sieci zamknęli sesjeo ConsoleOne. 3. Przypisz na stacji roboczej Windows dysk do foldera główonego wolumenu SYS: serwera. 4. Na tej samej stacji roboczej włóż do napędu CD-ROM „NetWare o6 Client”. Jeżeli napęd CD-ROM-u nie uruchomi instalacji automatyczonie, uruchom z foldera głównego CD-ROM-u program WINSETUP.EXE. 5. Na ekranie Novell Client Installation wybierz Novell ConsoleOne i postępuj zgodnie z prezentowanymi poleceniami. Jeżeli nie potrzoebujesz funkcji raportowania, możesz nie instalować zawierającego ją moodułu. Po zainstalowaniu programu ConsoleOne na serwerze uruchom równocześnie inter- fejs graficzny serwera NetWare i ConsoleOne przez wydoanie polecenia: 56#46. 106 Część I ♦ Wprowadzenie Jeżeli środowisko graficzne jest już uruchomione, naciśnij w lewym dolnym rogu przy- cisk Novell i wybierz z menu pozycję ConsoleOne. Przed uruchomieniem się konsoli będziesz musiał pomyślnie przejść proces uwierzytelniaonia się do usługi eDirectory. Program ConsoleOne można także uruchomić zdalnie z serwera NetWare na kompu- terze z systemem Windows. Po pierwsze upewnij się, że masz przypisany do wolu- menu SYS: serwera NetWare dysk, a następnie utwórz skrót do programu CONSO- LEONE.EXE wskazujący na miejsce, w którym ConsoleOne jest zainstaolowany. Linux Ta wersja programu ConsoleOne jest pierwszą działającą w systemie Linux. Uruchamia się ją lokalnie lub zdalnie z innego systemu poprzez sesję X terminala — pod warun- kiem, że zdalny komputer wyposażony jest w podsystem X oWindow. Obecne wydanie programu ConsoleOne dla systemu Linux zostało przetestowane tylko w środowisku IBM Java Runtime Environment (JRE) 1.3. Środowisko to jest zawarte w pakiecie instalacyjnym ConsoleOne. Jeżeli masz je już zainstalowane, nie musisz instalować go ponownie. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe programu ConsoleOne w środowisku Linux: Wersja systemu operacyjnego RedHat OpenLinux 6 lub nowszy RAM Procesor Caldera eDesktop 2.4 lub nowszy Caldera eServer 2.3 zalecane 128 MB 200 MHz lub szybszy Wolna przestrzeń na dysku z instalacją JRE: 32 MB bez instalacji JRE: 5 MB Rozdzielczość ekranu 800×600×256 kolorów (minimum) Obecna wersja ConsoleOne nie jest zgodna z usługami eDirectory w wersjach poprze- dzających 8.5. Procedura instalacyjna po wykryciu nieodpowiedniej wersji eDirectory przerwie swoje działanie. Aby zainstalować program ConsoleOne na serwerze linuksowym, wykonaj następują- ce czynności: 1. Zamontuj w systemie Linux CD-ROM „NetWare 6 Client” i przejdoź na nim do foldera /consoleone. 2. Wpisz w wierszu poleceń EŌKPUVCNN i rozpocznij instalację. 3. Postępuj zgodnie z poleceniami pokazywanymi na ekranie. Pamiętaj, że gdy masz już zainstalowane środowisko IBM JRE 1.3, możesz opuścić ojego instalację. Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 107 ConsoleOne możesz usunąć, wpisując EŌWPKPUVCNN w wierszu poleceń. Oba pole- cenia: EŌKPUVCNN i EŌWPKPUVCNN mają dodatkowe parametry do uruchomienia ich w trybie bez konieczności obsługi operatora oraz do instalowania bądź usuwa- nia pojedynczych składników. Więcej szczegółów o składni tych poleceń otrzymasz w wyniku wpisania w wierszu poleceń EŌKPUVCNNJ lub EŌWPKPUVCNNŌJ. Obie procedury, instalacyjna i usuwająca, tworzą ze swojego działania raport, który znajdziesz w katalogu /var. Poniższe polecenie uruchomi program ConsoleOne w sesji lokalnej lub w sesji zdalnej X terminala: WUT QPUQNG1PGDKP QPUQNG1PG. Solaris Ta wersja programu ConsoleOne jest pierwszą działającą w systemie Solaris. Uru- chamia się ją lokalnie lub zdalnie z innego systemu poprzez sesję X terminala — pod warunkiem, że zdalny komputer wyposażony jest w podsysotem X Window. Obecne wydanie programu ConsoleOne dla systemu Solaris zostało przetestowa- ne tylko w środowisku Sun Java Runtime Environment (JRE) 1.2.2-5a. Środowisko to jest zawarte w pakiecie instalacyjnym ConsoleOne. Jeżeli masz je już zainstalo- wane, nie musisz instalować go ponownie. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe programu ConsoleOne w środowisku Solaris: Wersja systemu operacyjnego Solaris 2.6 lub 7 z zainstalowanymi najnowszymi poprawdkami (można je pobrać ze strony http://sunsolve.sun.com/) Solaris 8 Wolna przestrzeń na dysku z instalacją JRE: 64 MB bez instalacji JRE: 10 MB Rozdzielczość ekranu 800×600×256 kolorów (minimum) Obecna wersja ConsoleOne nie jest zgodna z usługami eDirectory w wersjach po- przedzających 8.5. Procedura instalacyjna po wykryciu nieodpowiedniej wersji eDirectory przerwie swoje działanie. Aby zainstalować program ConsoleOne na serwerze Solaris, wykonaj następujące czynności: 1. Zamontuj w systemie Solaris CD-ROM „NetWare 6 Client” i przoejdź na nim do foldera /consoleone. 2. Wpisz w wierszu poleceń EŌKPUVCNN i rozpocznij instalację. 3. Postępuj zgodnie z poleceniami pokazywanymi na ekranieo. Pamiętaj, że gdy masz już zainstalowane środowisko Sun JRE 1.2.2-5a, możesz opuścić joego instalację. 108 Część I ♦ Wprowadzenie ConsoleOne możesz usunąć, wpisując w wierszu poleceńEŌWPKPUVCNN. Oba pole- cenia: EŌKPUVCNN i EŌWPKPUVCNN m+ają dodatkowe parametry do uruchomie- nia ich w trybie bez konieczności obsługi operatora oraz do instalowania bądź usuwania pojedynczych składników. Więcej szczegółów o składni tych poleceń otrzymasz po wpisaniu w wierszu poleceń EŌKPUVCNNJ lub EŌWPKPUVCNNŌJ. Procedury instalacyjna i usuwająca tworzą ze swojego działania raport, który znaj- dziesz w katalogu /var. Poniższe polecenie uruchomi program ConsoleOne w sesji lokalnej lub w sesji zdal- nej X terminala: WUT QPUQNG1PGDKP QPUQNG1PG Tru64 UNIX Ta wersja programu ConsoleOne jest pierwszą działającą w systemie Tru64. Uruchamia się ją lokalnie lub zdalnie z innego systemu poprzez sesję X terminala — pod warun- kiem, że zdalny komputer wyposażony jest w podsystem X oWindow. Obecne wydanie programu ConsoleOne dla systemu Tru64 zostało przetestowane tylko w środowisku Compaq Java Runtime Environment (JRE) 1.2.2. Środowisko to jest zawarte w pakiecie instalacyjnym ConsoleOne. Jeżeli masz je już zainsta- lowane, nie musisz instalować go ponownie. Poniżej przedstawiono wymagania systemowe programu ConsoleOne w środowisku Tru64 UNIX: Wersja systemu operacyjnego Compaq Tru64 Unix 5.0a lub nowszy RAM Procesor minimum 64 MB zalecane 128 MB 200 MHz lub szybszy Wolna przestrzeń na dysku z instalacją JRE: 20 MB bez instalacji JRE: 5 MB Rozdzielczość ekranu 800×600×256 kolorów (minimum) Obecna wersja ConsoleOne nie jest zgodna z usługami eDirectory w wersjach po- przedzających 8.5. Procedura instalacyjna po wykryciu nieodpowiedniej wersji eDirectory przerwie swoje działanie. Aby zainstalować program ConsoleOne na serwerze Tru64, wykonaj następujące czynności: 1. Zamontuj w systemie Tru64 CD-ROM „NetWare 6 Client” i przejdoź na nim do foldera /consoleone. 2. Wpisz w wierszu poleceń EŌKPUVCNN i rozpocznij instalację. Rozdział 3. ♦ Narzędzia Novell Management 109 3. Postępuj zgodnie z poleceniami pokazywanymi na ekranieo. Pamiętaj, że gdy masz już zainstalowane środowisko Compaq JRE 1.2.2, możesz opuościć jego instalację. ConsoleOne możesz usunąć, wpisując w wierszu poleceńEŌWPKPUVCNN. Oba pole- cenia: EŌKPUVCNN i EŌWPKPUVCNN mają dodatkowe parametry do uruchomienia ich w trybie bez konieczności obsługi operatora oraz do instalowania bądź usuwa- nia pojedynczych składników. Więcej szczegółów o składni tych poleceń otrzymasz po wpisaniu w wierszu poleceń EŌKPUVCNNJ lub EŌWPKPUVCNNŌJ. Procedury instalacyjna i usuwająca tworzą ze swojego działania raport, który znaj- dziesz w katalogu /var. Poniższe polecenie uruchomi program ConsoleOne w sesji lokalnej lub w sesji zdal- nej X terminala: WUT QPUQNG1PGDKP QPUQNG1PG. Ograniczenia programu ConsoleOne Program ConsoleOne, choć używany już od jakiegoś czasu, wciąż ma pewne ograni- czenia. Co więcej, wraz z pojawieniem się programu NetWare Web Manager niektóre nowe zadania administracyjne wykonywane są przy użyciu nowych narzędzi, z cał- kowitym pominięciem ConsoleOne. Używając zatem programu ConsoleOne, musimy pamiętać o jego ograniczeniach: ConsoleOne pracuje wolno na starszym sprzęcie, szczeogólnie wówczas, gdy nie posiada odpowiedniej ilości pamięci RAM. Nikt prozecież nigdy nie powiedział, że idea „raz napisane uruchomisz wszoędzie” będzie tania. Starsze programy mogą nie mieć modułów rozszerzającycho do ConsoleOne. W takich przypadkach pozostaje tylko użycie programu NWoAdmin, opisanego wcześniej w tym rozdziale. Nowe usługi NetWare 6, takie jak Licensing i iPrint są doostępne tylko z nowego narzędzia iManage i nie są dostępne z ConsoleOne. Wykonywanie operacji na dużej liczbie obiektów (więcej niż o1000) może spowodować, że niektóre funkcje ConsoleOne, takie jak wysozukiwanie, wybieranie wielu obiektów, czy zliczanie obiektów — mogą odawać niedokładne lub szczątkowe wyniki. W działaniach na taok na dużej liczbie obiektów lepiej sprawdza się NWAdmin. NetWare Web Manager NetWare Web Manager jest narzędziem systemu NetWare 6 do zarządzania w systemie nowymi usługami WWW o nazwie NetWare Web Services. Jednak dodając w nim łącza 110 Część I ♦ Wprowadzenie do innych narzędzi opartych na przeglądarce WWW, takich jak NetWare Remote Manager, można uczynić z niego stronę główną dla wszystkich narzędzi zarządzają- cych firmy Novell opartych na WWW. Web Manager w operacjach wewnętrznych opiera się na, przeniesionym po raz pierwszy do NetWare 6, najlepszym w branży serwerze Apache Web Server. Dzięki temu En- terprise Web Server może być dedykowany do zastosowań eCommerce, bez koniecz- ności obciążania go obsługą zarządzania siecią. Więcej informacji na temat usług NetWare Web Services znajdziesz w rozdziale 10. Więcej informacji na temat serwerów Apache Web Server i Enterprise Web Server znajdziesz w rozdziale 9. Program Web Manager wykonuje w stosunku do obiektów eDirectory tylko podstawowe czynności administracyjne, pozostawiając większość z nich omówionemu wcześniej programowi ConsoleOne oraz programowi NetWare Remote Manager, który zostanie omówiony później w tym rozdziale. Poza pełnieniem funkcji strony głównej dla na- rzędzi zarządzających systemem opartych na WWW, podstawowym zadaniem pro- gramu Web Manager jest dostarczenie interfejsu d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Novell NetWare 6. Księga administratora
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: